Author: Aly

24

ހިތުގެ ގޮވުން 5

ކުއްލިއަކަށް  މީހަކު އަހާނާގެ އަތުގައި ހިފާ އޭނާ އާއި ދިމާއަށް އަބުރާ ލިއެވެ. އެއީ އަހާނާއަށް ދުވަހަކުވެސް ފެނިފައި ހުރި މީހެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އަގައިން ދުވި ނުބައި ވަހުން މަސްތުވާތަކެތީގެ...

28

ހިތުގެ ގޮވުން 4

ހަތަރު ކުދިން އެކުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ހުއްޓާ ދޮރު ހުޅުވުނު އަޑު އިވުނެވެ. ކުޑަކޮށް ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ދޭތެރަކުން ދެމިގަތް މީހާ ފެނުމާއެކު އެންމެއައް ހަޅޭލައި ގަނެވުނެވެ. *********************************** އަހާން ކޮޓަރިއައް ވަނުމާ...

32

ހިތުގެ ގޮވުން 3

ލަވަ ކިޔައި ނިމިގެން ރިކޯޑިން ރޫމް އިން ނުކުންނަން ދިޔަ އަޔާން އަށް އަހާނާ ފެނުމުން ޕިޔާނޯ ދަށަށް ފިލަންވެގެން ވަނެވެ. ************************* މާޔޫސް ކަމާއި އެކު ކުލާހަށް ވަން އަހާނާ ފެނި...

30

ހިތުގެ ގޮވުން 2

ކިލާސް ޓީޗަރު އައިސް ވަނުމުން ދެ ކުދިން ގޮޑީގައި އިށީނެވެ.” މިސް މިއަދު މި އައީ އާކުއްޖެއް ތާރަފުކޮއްދެން ” އަހާނާ މެންގެ ކިލާސް ޓީޗަރު ރަޒާ ބުންޏެވެ. އެވަގުތު ވަދެގެން އައި...

42

ހިތުގެ ގޮވުން 1

*މަންމައޭތީ ލޯބިވާ މަންމާތީ، **ހިތް ރޮނީއޭ މަންމަ ފެނިލާށެ،**މަންމަ ކުޑަކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް, **މި ހިތް ވަނީ ބޭގަރާރުވެފައެވެ،**މަންމަ ގާތުގައި ނެތުމުން ހިތް ކުދިކުދިވޭ،**މަންމަ ކާރީގައި ވުމަށް ހިތް އާދޭސްކުރެ،* ގިޓާއިން ރީތި...

28

ހިތުގެ ގޮވުން ޓްރެއިލާ

*މަންމައޭތީ ލޯބިވާ މަންމާތީ، **ހިތް ރޮނީއޭ މަންމަ ފެނިލާށެ،**މަންމަ ކުޑަކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް, **މި ހިތް ވަނީ ބޭގަރާރުވެފައެވެ،**މަންމަ ގާތުގައި ނެތުމުން ހިތް ކުދިކުދިވޭ،**މަންމަ ކާރީގައި ވުމަށް ހިތް އާދޭސްކުރެ،* ގިޓާއިން ރީތި...