ހިތުގެ ގޮވުން 3

- by - 54- September 17, 2019

ލަވަ ކިޔައި ނިމިގެން ރިކޯޑިން ރޫމް އިން ނުކުންނަން ދިޔަ އަޔާން އަށް އަހާނާ ފެނުމުން ޕިޔާނޯ ދަށަށް ފިލަންވެގެން ވަނެވެ.

*************************

މާޔޫސް ކަމާއި އެކު ކުލާހަށް ވަން އަހާނާ ފެނި ކައިރާގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުނެވެ. ނަމަވެސް ޓީޗަރު ހުރުމުން ސުވާލު ނުކޮށް މަޑު ކުރީއެވެ. ކުލާހުގައި ކުރިއަށް ދަނީ ދިވެހި ގަޑި ކަމުން ގިނަ ކުދިން ތިބީ ފޫހި ވެފައެވެ. ބައެއް އަންހެން ކުދިންގެ ނަޒަރުވަނީ ކުރިމަތީގައި ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު އަޑުއަހަން އިން އަޔާން އަށް ހުއްޓިފައެވެ.

********

ދިވެހި ގަޑީގައި ކިޔާ ދެމުން ގެންދާ ވާހަކަ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު އަޑު އަހަން ހުރި އަޔާން އަށް ކިލާސް ކުދިން ބަ ލަން ހުރިކަން އެނގުމުން އުދަގޫވެ ރުޅި އައެވެ. އަދި ހައިޝަމް ސަރ އަށް ގޮވާ އެވާހަކަ ބުންޏެވެ.

*****

ފޫހި ކަމާއި އެކު ކު ލާހުގައި އިން ކައިރާއަށް ބޭރުން ކުއްޖަކު ހަނާއެޅިހެން ހީވުން ބަލާލިއެވެ. ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ފާރުގައި  ލެގި ލައިގެން ހުރެ އެމީހަކު އިޝާރާތުން ކައިރާ އާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިރު ވެސް ކައިރާއަށް ހުރެވުނީ އެސްފިޔަ ޖަހާ ލަންވެސް ނޭގި އޭނާއާއި ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ.

******

” ކައިރާ… ” ކައިރާއަށް ހޭވަރިކަންވީ ހައިޝަމް ބާރަށް އޭނާގެ ނަން ގޮވާލުމުންނެވެ. ” ސަރ މި އެހީ ކައިރާ ފިލާވަޅު ނަހަދަންހޭ ތިއިންނަނީ؟” ހައިޝަމް މިފަހަރު ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ބުނެލި އެވެ. ކައިރާ އަވަހަށް ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯ ޖައްސާލުމައް ފަހު ދަބަހުން ފޮތް ނަގާ ފިލާވަޅު ހަދަން ފެށި އެވެ. ” ޝިއާ…. ކަޔާ ކޮން ގޯސްޓް އައް މާވަރަކައް އެ ބަލަނީ؟” އަހާނާ ޝިއާ އަށް ގޮވާލިއެވެ.  ” އަދިވެސް ކައިރާތަ ގޯސްޓް އެއް ފެނުނީ… މިއަދު ބްރޭކް ގަޑީގައި ޖިންނި މޮޔަވެފައި ހުރި މީހެއް ހެން ރޮއެ ރޮއެފަ މަ ގޮވުމުން ބަހެއް ވެސް ނުބުނެ ދުއްވައިގަތީ އަހާނާއެއްނު…”  އަހާނާ މޫނަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލަމުން ޝިއާ އަށް ބަލާލި އެވެ. އޭނާ ލަވައިގެ މަސްތުގައި ޖެހިފާ ހުރިލެއް ބޮޑު ކަމުން ޝިއާ ގޮވިކަންވެސް ނޭގޭއެވެ.

*******

އަހާނާ ގެއަށް ގޮސް ތާޒާ ވެލައިގެން  ފޯނު ބަލާލި އިރު ޝިއާގެ މެސެޖެއް ހުއްޓެވެ. “މިއަދު ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު ރަސްރަނި ބަގީޗާ އައް” އަހާނާ ކަންނެތް ކަމާއެކު އެދުގައި އޮށޯން ނަމުން ކޭ އޭ ޖަހާ ރިޕްލައި ކުރިއެވެ. އަދި ނަމާދު ކުރުމަށް ފަހު ފޯނު އެލާމް ކުރަމުން އަހާނާ ނިދަން އޮށޯތެވެ.

******

އަޔާންއަށް ގެޔައް ވަދެވުނުއިރު ހުރީ ވަރުބަލި ވެފައެވެ. އަވަހަށް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ފެންވަރާ ތާހިރުވެގެން ނަމާދުކުރުމައްފަހު ބަދިގެއައް ދިޔައެވެ.”ހައްވައްތާ ކާން ހަދާދީބާ ވަރަށް ބަޑުހައޭ” އަޔާން ގޭ މަސައްކަތް ކުރަން އުޅޭ މީހާއަށް ކާން ހެދުމަށް އެދުނެވެ. ” އަޔާން މިއަދު އޭނާ ގުޅި…… މިހާރު އެވަނީ5 އަހަރު އޭނާއާ ބައްދަލުކުރަންވީނު” ބުނަން ނުބުނަން ހުރެ ހައްވާ ބުނެލިއެވެ. ” އަހަރެން ކިތައް ފަހަރު ބުނަންވީ އޭނަގުޅިއަސް ފޯނު ނުނަގާށޭ… އޭނަގެ ވާހަކަވެސް ދައްކައިގެން ނުވާނެ މިގޭގަ” އަޔާން އައް ހައްވައެދައްކަނީ ކާކުގެ ވާހަކަން އިގުމުން ރުޅިއައެވެ. ” އެއީ އަޔާންގެ ބައްޕައޭ  އަޔާންގެ…..” ” ނޫން އެއީ އަހަރެންގެ ބައްޕައެއްނޫން…. އަހަރެންގެ ބައްޕައެެއް ނުހުންނާނެ…. އެދުވަހަށް ފަހުބައްޕަވަނީ އަހަންނަށްވަނީް މަރުވެފަ…” ހައްވާއައްޖުމުލަ ފުރިހަމަ ނުކުރެވިގެން އުޅެނިކޮއް އަޔާން ހަޅޭގަތުމައްފަހު ކޮޓަރިއައް ދިޔައެވެ.

******

އަހާނާއަށް ހޭލެވުނީ މީހަކު ކޮޓަރީ ދޮރުގައި ޓަކި ޖެހުމުންނެވެ. ކަންނެތް ގޮތަކަށް ހިނގަމުން ގޮސް ދޮރު ހުޅުވި އިރު ޝިއާ ރުޅި މޫނު ހަދައިގެން ހުއްޓެވެ. “އޯހް ޝީޓް” ގަޑިން 5 ޖެހިކަން އިގުމުން އަހާނާއައް ބުނެވުނެވެ. “ޝިޓްއޭ ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް އަހަރެމެން އާނާ އަންނަން ދެން މަޑުކޮށްގެން ހުރެހުރެ ވާޅުވެއްޖެ.” އައްޒާމް ނުރުހުން ވެފައިވާ އަޑަކުން ބުނެލި އެވެ. ” ދެން ސޮރީ މަށަށް ނިދުނީއޭ… އެތެރެއަށް ވަދޭދެންވެސް…” އަހާނާ ދޮރު ބޮޑަށް ހުޅުވާލިއެވެ. ހަތަރު ކުދިން އެކުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ހުއްޓާ ދޮރު ހުޅުވުނު އަޑު އިވުނެވެ. ކުޑަކޮށް ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ދޭތެރަކުން ދެމިގަތް މީހާ ފެނުމާއެކު އެންމެ އައް ހަޅޭލައި ގަނެވުނެވެ.

ނުނިމޭ

 

54

Aly

Love to read and write stories...

You may also like...

32 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Me first dhw. Mi bai vx varah reethi varah kamudhey. Waiting for next part. Ekam next part dhigu kohlahchey👼💙😍

  ⚠Report!
 2. Varaah reethi vaabe hen heeveyy mi vaahaka
  Dear haadha kurey thankolheh dhigu kohllabala
  Kn kn days thagehgga tha mi vaahaka up kuranee

  ⚠Report!
  1. ey…thimyhaku name hus v tha alhe myhun ge name use kuran😒..Mimmi ge namuga vx hama ehaa huthuru koh liyefa mihaaru i ge namuga anehkaa vx liyan fehty..Thimyhaku bunan beynun vaa ehcheh thimyhehge namuga kuran vi ehnu..ehn meehunge namuga nujehe dhw liyaakah..Ehme kamunudhany migothah ehn myhunge naumga kuraa msgs vx post vaathy😤..Ekan kuraa myhakah ekan kuran ithurah furusathu libeythy..V rulhi aissi😠..N I ge namuga comment kuriyas i aky ehaa hadi koh vhk dhahkaa kuhjeh nuun kan vx ingeyne kahney..aly migothah ehn meehunge name use kohfa comments report kohba
   ingey..Anyway story is outstanding..i hope avahah kiyaalan libeyne kamah..hehe..waiting❤

   ⚠Report!
 3. Alhey.. “sukun” mi dhaskuran jehey.. vv gina sulunufe mistakes… then sifa kohdheyn v… dhen maa kury seen thah
  Hope you will try best next timw
  E °♡°•°♡°

  ⚠Report!
 4. haadha huthuru bas thakeh vaahaka kiyan beynun nooniyya vaahaka nukiyabala thigotha ehn kudhin liyaa stories ah faadu kiyaane kameh nei i hate that kind of people emyhehge hunaru dhehkumaky goas kameh thigotha mikahala page ehga thigotha hadi huthuru bahun reply kurumaky v goas kameh…..🤔

  ⚠Report!
 5. V habbu.. Aly next part Kn iraku up kohladheynee.. Lyssssm dear.. 😘😍😻😍😻😘😍😻.. Avahah up kohladhehcheyy.. Super curious to knw… 😻😍😘😍😻😘

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.