ކުއްލިއަކަށް  މީހަކު އަހާނާގެ އަތުގައި ހިފާ އޭނާ އާއި ދިމާއަށް އަބުރާ ލިއެވެ. އެއީ އަހާނާއަށް ދުވަހަކުވެސް ފެނިފައި ހުރި މީހެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އަގައިން ދުވި ނުބައި ވަހުން މަސްތުވާތަކެތީގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހެއްކަން އަހާނާއަށް އެގުނެވެ. އޭނާ އަހާނާގެ ހެދުމުގެ އަތް ކުރީގައި ހިފާ ދަމާ ލުމާއިއެކު އިރާގެން ދިޔައެވެ. ” ހެލްޕް… ހެލްޕް… ހެލް” އަހާނާ އެހީއަކަށް އެދި ގޮވަން ފެށުމުން އެމީހާ ގާތަށް ރުޅި އައިސްގެން އަހާނާގެ މޫނުގައި ބާރަށް ޖެއްސުމާއެކު އަހާނާގެ ހޭހުސްވިއެވެ.

*************************************

ޕާޓީއަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން ނުކުއި އަޔާންގެ ކަންފަތުގައި އަންހެން ކުއްޖަކު ހަޅޭކުގެ އަޑު ޖެހުނެވެ. އަޑު އައީ ކޮންދިމާއަކުން ކަން ނޭގިފަހުއްޓާ ދެވަނަފަހަރައް އަޑު އައިވުނެވެ. އަޔާން އަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި އެދިމާއަށްދުއްވާދަނެވުނެވެ. އެތަނައް ދެވުނު އިރު އަޔާންއަށް ފެނުނު މަންޒަރުން ރުޅިއައެވެ. އޭރުވެސް އެޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ ދިޔައީ އެހީއައް އެދިގޮވަމުންއެވެ. މާލޭގެ މީހުން ނޫޅޭމަގަކައްވުމުން އެކުއްޖާގެ ރުއިމުގެ އަޑު އަހަނެ ވަކިއެކަކުވެސް ނެތެވެ. އެމީހަކު އަންހެން ކުއްޖާގައި ޖެހުމާއެކު އޭނާގެ ހޭހުސްވިއެވެ. އަޔާން އަށް މި މަންޒަރު ބަލަން ކެއްނުކުރެވުނެވެ. ބާރުދުވެލީގައި ގޮސް އެމީހާގެ ބޮލުގައި ދަގަޑަކުން ޖަހާ ހޭނައްތާލިއެވެ. އަޔާން އޭނާ ޓީޝާޓު މަތިން ލައިގެން ހުރި ޖެކެޓުން އެއަންހެން ކުއްޖާ ނިވާކޮއްލިއެވެ. އަދި ލުއި ފަތްޅެއްހެން އަަތްމައްޗައްލާ އަޔާންމެންގެ ގެއަށް ގެންދިޔައެވެ.

***********

އަހާނާއަށް ހޭވެރިކަންވީއިރު ހުރެވުނީ ގެއެއްގެ އެދުމަތީގައެވެ. އޭނާ ހޭނެތުމުގެ ކުރިން ހިންގިި ހާދިސާ ހަދާންވުމާއެކު ބިރުގައްނަގޮތްވިއެވެ. އަހާނާއަށް އެދުން ތެދުވެ ވަށާއިގެން ބަލާލެވުނެވެ. އޭނާއަށް ހުރެވުނީ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައެވެ. އެތަން ޑިޒަން ކޮއްފައިވަނީ ކަޅާ ގަދަ ނޫކުލައިން ކަމުން އެއީ  ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ކޮޓަރިިއެއްކަން އެގެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ދޮރުހުޅުވުނު އަޑުއިވުމުން ސިއްސައިގެން ގޮސް އަހާނާއަށް އެދުބިއްދޮށަށް ވަދެވުނެވެ.

*******

އިރު އޮއްސުނު އިރުވެސް އަހާނާ ގެއަށް ނައުމުން ހަނާ ކަންބޮޑުވިއެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އަހާން ކައިރީ އަހާނާއަށް ގުޅަން އެދުނެވެ. ” ތިއްތާ މަ ދޮންތައަށް ކިހިނެއް ގުޅާނީ ފޯނުގޭގަ ބަންދާފައޭ އެދިޔައީ…. މަ އައްޒާމާއެކު އަބައަންނަން ކައިރި ފިހާރަތައް ބަލާފަ” އަހާން ކޮޓަރިން ނުކުންނަމުން ބުނެލިއެވެ. ” މަޑުކުރޭ މަވެސް ދާނަން ” ޝިޔާ އާއި ކަައިރާވެސް ދާންބޭނުންވިއެވެ. ހަތަރު ކުދިން އެކުގައި އަހާނާ ހޯދުމައް ނިކުތެވެ.

*******

އަޔާން ކޮޓަރިއަށް ވަނުމާއެކު އެއަންހެން ކުއްޖާ ބިރުން އެދުދަށަށް ވަނެވެ. ” ބިރުނުގަނޭ އަހަރެން ކަމެއް ނުކުރާނަމޭ.. އަހަރެންގެ ނަމަކީ އަޔާން އަޔާން.. އެމީހާ ތިކުއްޖާއަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭ… އޭނާވީ ޖަލުގަ…އަޔާން އެކުއްޖާ ބިރު ގަނެފައި ހުރިކަން އެގުމުން ބުނެލިއެވެ.” އަހަރެން ބޭނުމީ ގެއަށް ދާން…” އަންހެެން ކުއްޖާ ބުންޏެވެ. ” މީނީ އަހަރެންގެ ފޯނު ތިކުއްޖާ ބޭނުން މީހަކަށް ގުޅާ” އަޔާން އޭނާގެ ފޯނު ދިއްކޮއްލިއެވެ. ” އަހަރެންގެ ނަމަކީ އަހާނާ” އަހާނާއަށް އަޔާން އެއީ ކާކުކަން އެގުމުން ތާރަފުވެލިއެވެ. އަދި ފޯނުނަގާ އަހާންއަށް ގުޅާ އޭނާ ހުރިތަން ބުނެލިއެވެ.

******

އަހާން އޭނާ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުން ފޯނު ނެގިިއިރު ގުޅީ އަހާނާއެވެ. އަވަހައް އެންމެން ގުޅާ އަހާނާ ފެނުނު ވާހަކަ ބުންޏެވެ. އަހާންއަށް އަހާނާ ބުނިތަނަށް ދެވުނުއިރު އޭނާ ހުރީ ނޫޑުލިސް ކޮތަޅެއް ހިފައިގެންނެވެ. އަވަސް ހިގުމުގައި އަހާނާ އަހާންގެ ސައިކަލު ފަހަތައް އެރިއެވެ. ދެމީހުން ގެއާއި ހަމައަށް ދެވުމާއެކު ހަނާ ކުދިކިޔަން ފެއްޓެވެ. ” ރައްޓެއްސަކު ފެނުމުން ވާހަަކަ ދައްކަން ހުރެވުނީ” އަހާނާ ބުންޏެވެ.  ލަސްވެފައި ވުމުން ކައިރާމެން ގެއަށް ދިއުމަށް ބުނެ އަހާނާ ކޮޓަރިއެއް ވަނެވެ. އަހާނާގެ މި ހަރަކާތުން ހައިރާންވެފައި ހުރެ ޝިޔާ ގެއަށް ދާން ނިކުތެވެ. 

ނުނިމޭ

126

24 Comments

 1. nanaa

  October 3, 2019 at 12:06 pm

  vvvv salhi…❤️ me first thrrrrr😜😜😜😜❤️❤️❤️
  waitingggg☺️☺️

  • Aly

   October 6, 2019 at 8:47 am

   Yeah u first… And thanks 😘

 2. Kairaa

  October 3, 2019 at 12:49 pm

  Varah reethi mi part vx………whn nxt part……waitinggg☺️☺️☺️☺️☺️☺️

  • Aly

   October 6, 2019 at 8:48 am

   Thanks kairaa

 3. Beautym

  October 3, 2019 at 1:45 pm

  Wow… Varah reethi❤😍. Waiting for next😊💙

 4. Jasmine

  October 3, 2019 at 2:35 pm

  Varah Reethi masha allah waiting 4 next part

 5. Kylie

  October 3, 2019 at 3:08 pm

  Varah reethi igey dear… 😜😜😜Keep it up…👍👍👍 Nxt part thankolheh dhigu kohlachey.👌👌👌… Waiting for nxt part.❤️❤️❤️❤️..

  • Aly

   October 6, 2019 at 8:50 am

   Thanks Kylie… Yeah I’ll try

 6. Lamko

  October 3, 2019 at 3:20 pm

  Yeahhh this part is nice… 😘😘I’m waiting for nxt part

  • Aly

   October 6, 2019 at 8:51 am

   Thanks Lamko 😘

 7. jiji

  October 3, 2019 at 5:18 pm

  Love this part💕💕💕…when next dear😘😘😘

  • Aly

   October 6, 2019 at 8:52 am

   Thanks jiji😘

 8. Meekkomee

  October 3, 2019 at 7:16 pm

  Varah Reethi ingyy mi part ves ❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘 whn is next part 😉😊😊😊😊 waiting for it 😘😘😘😘😘 lysm

  • Aly

   October 6, 2019 at 8:54 am

   Thanks Meekkomee 😘..

 9. ULA💟

  October 5, 2019 at 9:12 pm

  OMG….varah salhi mi part vx😍😍😍….. Whn next part dear…..Keep up your good work…..👍👍👍👍👍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💜💜💜💜💜

  • Aly

   October 6, 2019 at 8:56 am

   Thanks ULA 😘

 10. Daisy quinn

  October 6, 2019 at 7:59 am

  V.reethimi part…..Aly keep up the good work.. 😍😍😍😍🤗😃😃😃💯💯💯

  • Aly

   October 6, 2019 at 8:57 am

   Thanks Daisy quinn

 11. Aly

  October 6, 2019 at 9:01 am

  Assalam alaikum readers… Aly ge test feshigen ulheythyve next part thankolheh lasvaane.. Hurihaa readers ah Vrh bodah sorry… Have a nice day everyone 😘

 12. Nayaa

  October 8, 2019 at 12:46 pm

  V salhi and keep it up baby girl.. Lyssssm. Whn is the next part?? Masha allah v molhu aly dhooni. 😁😘😻😍😍😻😘😻😍😘😻😍😻😘😻😍😻😘😻😍😻😘

 13. Insher

  October 10, 2019 at 12:10 pm

  Whn next??????

 14. Cutie❤️💛🧡

  October 11, 2019 at 4:43 pm

  Waaaaaaauuuu😍 I love this♥️♥️♥️♥️ haadha reeecheyyyyy❤️❤️❤️ Aly you are very talented ingeyyy💛💛💛💛 This storyy is beautifull😘 waitting for next part🧡🧡 avahah up kohlahcheyy♥️♥️♥️♥️TC

 15. Shamla

  October 17, 2019 at 5:46 pm

  Waaaauuuuuu😍😍😍😍😍 l love this❤❤haadha reecheyyyyy this story is beautifull
  Watting for nexy part

 16. 💔💘💝

  November 22, 2019 at 9:47 am

  Kobaa next part???

Comments are closed.