Author: ℂ???ℕ ℂℝ??

13

ނަފުރަތުވުމުން…5 ފަހުބައި…

”އަމް ސޮރީ… މިރޭ ނިދަނީވެސް ތި ހެދުމާއެކު ތަ؟” ސުހާން ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. ”ވައި ސޮރީ” ސައިނާ އިތުރު ސުވާލެށް ކޮށްލިއެވެ.”ސައިނާގެ ގައިގާ އަތް ލެވުނީމަ.. ވިތުއައުޓު ޕާމިސަން.” ސުހާން ބުނެލލި އެއްޗަކުން...

34

ނަފުރަތުވުމުން…4

މި ކައިވެނި ކުރާ ހިތް ނުވިޔަސް މި ކައިވެނި ދުވަހަކުވެސް ރޫޅޭކަށް ސުހާން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. *********                   ކައިވެނި ކުރެވޭ އައިސްފިއެވެ....

ނާޒްލީން.
13

ނާޒްލީން.

އިނގިރޭސިވިލާރުގެ ސަރަހައްދެކެވެ. އެ އަވަށުގައި އުޅެނީ ހުސް މުސްލިމުންނެވެ. މީގެތެރެއިން ނާޒްލީން އަކީ ވެސް މި ސަހަރަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖެކެވެ. މި ކުޑަ ކުޑަ މައުސޫމު ކުއްޖާއަކީ  ދީނަށްލޯބި ކުރާ އެހެން މީހުންނަށް...

23

ނަފްރަތުވުމުން…..3

ފަތިސް ނަމާދުން އައި ގޮތަށް އައިސް ލެޕްޓޮޕު ނަގައި ވައިބަރ އަށް ވަދެވެ.އޭރު ސައިނާ އޮންލައިން ގައި އިނެވެ. ސުހާން އަވަހަށް “ހައި” ޖަހާލިއެވެ. އެއާއެކު ސައިނާގެ ރިޕްލޭ އަވަސް ގޮތެއްގައި އައެވެ.”ސުހާން...

25

ނަފުރަތުވުމުން….2

“ލައްބަ މަންމާ އަޅުގަނޑު މި ދަނީ…” ސައިނާގެ ރީތި އަޑުން ބުނެލިއެވެ. “ދަރިފުޅާ ދަރިފުޅު ތިހިރީ ބޮޑުވެފަ ދަރިފުޅުވެސް ޖެހޭނެ މީހަކާ އިންނަން.. މަންމައަށް އިނގޭ ދަރިފުޅު އަދި މީހަކާ ރައްޓެހި ނުވާކަން…މަންމަ...

31

ނަފުރަތުވުމުން…1

ސުކޫލުން ދީފައި ހުރިހައި ފިލާވަޅުތައް ދަސްކުރުމާއި ކިޔުމާގެން ކުރިއަށް ދެއެވެ.އެކި ފިލާވަޅުތަށް ހަދަމުން ދިޔައީ ވަރަށް ފަރުވާތެރި ކަމާއެކުއެވެ. ދުވާލަކު ދިހަ ފިލާވަޅަށްވުރެ ގިނަ ފިލާވަޅު ސުހާން ހަދައެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. މިއަހަރަކީ...

19

ސިއްރު ސިއްރުން ލޯބިވެވިއްޖޭ….9[ފަހުބައި]

މައުރީންގެ މޫނަށް ސީރިއަސްކަމުހެ ކުލަ އައުމާއެކު ޖަޒްލީ ސުވާލު ކުރިއެވެ. “މައު… އަސްލުވެސް އެ ދެމީހުންގެ މެދުގަ އެކަހަލަ ގުޅުމެއް އޮވޭތަ؟” ޖިއްޖި ސުވާލު ކުރިއެވެ. ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯ ހޫރުވާލިއެވެ....

17

ނަފުރަތުވުމުން…

ސުހާން އަކީ ހަޔާތުގެ އެކި ކަހަލަ ކަންތަކަށް ކެތް ކުރާ މީހެކެވެ. މިއަދު ސުހާން އެ ދަނީ ދިގުު އިންތިޒާރެށް ކުރަމުންނެވެ.ނިޝީގެ ލޯތްބަށް އެދި ގޮވަމުންނެވެ. ނަމެސް ނިޝީ އެއަށް ދިނީ ބީރު...

ސިއްރު ސިއްރުން ލޯބިވެވިއްޖޭ…8
23

ސިއްރު ސިއްރުން ލޯބިވެވިއްޖޭ…8

ނާއިޝް ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. ނައުޝާ އޭނާ ކޮޓަރިއަށް ވަންނަން ވީ ސަބަަބެއް ނޭނގެއެވެ.”ނައު …. މިި…ތާ ކީއް…. ކުރަނީ…” “އަހަރެންވާ ކުރެވުނު ކަންތައް މަދެއްނު…. މީގަ މި އޮތީ ތެދުތަ؟...

39

ސިއްރު ސިއްރުން ލޯބިވެވިއްޖޭ….7

ވަގުތުން ނާއިޝްގެ މޫޑް ގޯސްވިއެވެ.”ނާއިޝް” ނައުޝާ ގޮވާލިއެވެ.ސިހިފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހޫމް ލައްވައިލިއެވެ.”ނާއި އަހަރެން ބޭނުން ޖޮބަކަށް ދާން އެއީ މާދަމާވެސް މައު ނޫނީ ނާއި މީހަކާ އިނދެފާނެ… އެހެން ކަމުން އަހަރެން...

ސިއްރު ސިއްރުންް ލޯބިވެވިއްޖޭ…6
106

ސިއްރު ސިއްރުންް ލޯބިވެވިއްޖޭ…6

“ނޫން” ނާއިޝް ބޯކަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ.”ވަކި ކަމެއްނުވާނަމަ ދެންމެ އަހރެން އާއިރު އެހެން ތިބޭނެތަ؟..”މައުރީން ސުވާލްކޮށްލއެވެ.”އޭ މައުކޯ ނައު ވެއްޓެެން ދިޔާމަ ދޮންބެ ހިފެހެއްޓީއޭ” ނާއިޝް ބުނެލިއެވެ. “އޯކޭ.. އޯކޭ ދެން ނިންމާލާފަ ހިނގާ...

10

ސިއްރު ސިއްރުން ލޯބިވެވިއްޖޭ…5

އަހަރެން ފެންވަރައިގެން ނިކުތް އިރު މައުރީން ކޮޓަރިއަކު ނެތެވެ. ޑުރެސިން ޓޭބަލް ކުރިމަތީ ހުރެ އިސްތަށިގަނޑު ދަމާލުމަށްފަހު މޫނުގައި ފުށް ކޮޅެއް ޖަހައިލީމެވެ. އަހަރެން ނިކުންނަށް ދިޔަ ވަގުތު ވީ މައުރީން ކޮޓަރިއަށް...

20

ސިއްރު ސިއްރުން ލޯބިވެވިއްޖޭ….4

******* އެއީ މީގެ ދެއަހަރު ކުރިއެވެ. އަހރެންގެ ބައްޕަގެ ރައްޓެއްސެއް އަހަރެންގެ ގޭގައި 3ދުވަހު ހުރުމަށް ފޮނުވިއެވެ. އޭރު ބައްޕަމެން އުޅެނީ އިންޑިއާގައެވެ. އެއީ އީމާންއެވެ. ބައްޕަގެ ރައްޓެއްސެއް ކަމަކު އަހަރެންނާ އެއްފުރާ...

16

ސިއްރު ސިއްރުން ލޯބިވެވިއްޖޭ…3

ނައުޝާއަށް ނިދަން އޮތްއިރުވެސް ވިސްނެނީ ޒިދާން ބުނި ބަސްތަކެވެ.”އަހަރެން ނައުޝާއާ ކައިވެެނި ކުރަން ޖެހުނީ މަންމަ ބަލިވެ އުޅޭތީވެ…. ނައުޝާއަށް އެހެންވީމަ ދާން ޖެހޭނީ ރަށަށް…” ޒިދާންގެ މި ބަސްތަށް ނައުޝާގެ ކަންފަތުގައި...

37

ސިއްރު ސިއްރުން ލޯބިވެވިއްޖޭ…2

ހަމަ އެދިޔަ ގޮތައް ގޮސް ނައުޝާ ކައްސައިލާގެން ޓައިލްސް މައްޗައް ވެއްޓުނެވެ. ބުރަކަށްޓަށް ވީ ތަދުން ތެދުވާާެެނެ ހިތްވަރު ނެތުގެން އޮވެވުނީއެވެ. އިރު ކޮޅަކުން އެ ކެބިންއަށް ވަދެގެން އައި ޒިދާން އަށް...

19

ސިއްރު ސިއްރުން ލޯބިވެވިއްޖޭ….1

ދުނިޔެއަކީ ފޫހި ތަނެކެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެމެން އެންމެން މި ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވީ އިމްތިހާނަކަށެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ އިމްތިހާނުންް ފާސްވެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއަކަށެވެ. ބައެއް ފަހަރު މީހުން ހެވި ދިލިފަ ތިބޭއިރު...