ނަފްރަތުވުމުން…..3

- by - 37- May 24, 2019

ފަތިސް ނަމާދުން އައި ގޮތަށް އައިސް ލެޕްޓޮޕު ނަގައި ވައިބަރ އަށް ވަދެވެ.އޭރު ސައިނާ އޮންލައިން ގައި އިނެވެ. ސުހާން އަވަހަށް “ހައި” ޖަހާލިއެވެ. އެއާއެކު ސައިނާގެ ރިޕްލޭ އަވަސް ގޮތެއްގައި އައެވެ.”ސުހާން އަސްލުވެސް ތި އުޅެނީ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވެގެންތަ؟” ސުހާން ކިޔާލާފައި ނޯ ޖަހާލިއެވެ. “ދެން ކީއްވެ” ސައިނާ ސުވާލު ކުރިއެވެ. “އަހަރެން މަންމަ ބުނެގެން މަންމަގެ އެދުމަކަށް ވާތީ… އަފްޓާ މެރިއޭޖު ރަނގަޅު ވާނެ” ސުހާންގެ ރިޕްލޭ ކިޔާލުމުން ސައިނާގެ ތުންފަތަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. މި ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަން ތިބެވުނު އިރެށްވެސް ދެމީހުންނަކަށް ނޭނގުނެެވެ. އެންމެފަހުން ސުހާން ”ބާއީ” އޭ ބުނީ ނިދި އައުމުންނެވެ.

”ސުހާން ބުރޯ.. ކަލޭ ހަމަ މެރީ ކުރަނީތަ؟” ހަވީރު ކުޅެންދިޔަ މަގުމަތީ ހުރެ ޝިޔާޒު ހުރެ ބުނެލިއެވެ. ”އަސްލު އަހަރެން ބޭނުންވެގެން ކުރާ ކައިވެއްޏެށް ނޫން މި.. އހަރެންގެ މަންމަ އެދުމުގެ މަތިން.. މަންމަ ބުނި ކަމެައްވެ ނުކޮށް ނުވާތީ.” ސުހާންގެ މިބަސްތަކުން މަންމައަށް ކުރާ ގަދަރާ އިހްތިރާމް ހާމަވެގެން ދިޔައެވެ.ޝިޔާޒްގެ ލޮލުން ކަރުނަ ނައީ ކިރިޔާއެވެ. ”އޭ ބުރޯ ރޯނީތަ؟” ސުހާން ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. ”ނޫނަް” ”ނުރޯނަމަ މި އަންނާނެތަ؟”  ޝިޔާޒްގެ ލޮލުން އައި ކަރުނަތިކި ފުހެލަމުން ސުހާން ބުނެލިއެވެ.” އަސްލު އަހަަންނަށް މަންމަ އާ މެދު ކަންތައް ކުރެވުނީ ވަރަށް ގޯސްކޮން.. ތިކަހަލަ ދަރިޔަކު ލިބުނީތީ މިއަދު ސުހާންގެ މަންމަ ފަހްރުވެރިވާނެ… ނަމަވެސް އަހަރެންނަށް މަންމަ އަށް ހާދަ ގޮތް ގޮތެއް ހެދުނޭ… އަހަރެން ބޭނުން އިސްލާހުވެ މަންމަ އަށް ހިދުމަތް ކޮށްދޭން…” ޝިޔާޒްގެ ކޯތާފަތުގައި ކަރުނައިގެ ރޮނގަކާއެކު ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ.” އަހަރެން ދުއާ ކުރަން ﷲ އަށް ޝިޔާޒްއަށް ވިސްނުނީތީ…” ސުހާން އެހެން ބުުުނެެ ކުޅެން ދަނޑަށް އެރިއެވެ.

*******

”ދަރިފުޅާާ.. މާދަމާ ދަރިފުޅުގެ ކައިވެޏަށް ބައްޕަ މާލެ ދާން ބޭނުންވަނީ އަދި މާލޭގަ ދަރިފުޅުގެ ކައިވެނި ބާއްވަ ހަމަޖައްސައިފި” ހަނީފް ބުނެލީ ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އިންސާފު ކުރަން އިނދެއެވެ. އެ ވާހަކައަށަ ސުހާން އެކައްޗެކޭވެސް ނުބުނެއެވެ. މަންމަމެން ކުރަން އުޅޭ ކަމެއް ކޮށް ނިންމާނީ ވެސް އެމީހުންނެއް ނޫންހެއްޔެވ؟ މަންމަގެެ މޫނަށް ބަލާލުމަށްފަހު ބައްޕަގެ މޫނަށް ސުހާން ބަލާލިއެވެ. އަދި ހުރި ހަމައެކަނި ކޮއްކޮ ސުހާ ކައިރި ބަލާލި އެވެ. އެއާއެކު ސުހާ ސިއްރު ވާހަކައެށް ބުނަން ބޭނުން ވާހަކަ ބުނެލިއެވެ.

އުމުރުން 15އަހަރުގެ ސުހާ އަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ނޫނެވެ. ސުހާންގެ ކޮއްކޮއާއި އެކު އުޅޭ އިރު ހީވާނީ ދެ ލޯބުވެރިން އުޅޭހެންނެވެ. ސުހާއަކީ ވަރަށް އަނގަ ގަދަ މިޒާޖެއްގެ ކުއްޖެކެވެ. ރީތި ސިފަ އަކާއެކު ރީތި އުޅުމެއް ލިބިފައިވެެއެވެ. އަބަދުވެސް ދީނީ ކަންތަކަށް ފަރުވާ ބަހައްޓައެވެ. ދީީީނީީ ދަރުސްތައް އަޑު އެހުމަކީ ސުހާ އަބަދުވެސް ކުރާހިތްވާ ކަމެކެވެ. މަންމަމެންގެ ކުރިމަތީ އުފް ވެސް ބުނެލާފަ ނޯންނާނެވެ. މައިބައިގެން ނިންމުތަކަށް ދުވަހަކުވެސް ދެކޮޅެށް ނުހަދައެވެ.

*** *** ***                  ”ދަރިފުޅަށް ރަނގަޅުތަ އެގޮތް” ހައްވަ ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. ”މަންމައަށް ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަޅުގަނޑަށްވެސް ރަނގަޅު ގޮތް” ސުހާން މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު ޖަވާބު ދިނުމުން ހައްވަ އާއި ހަނީފް ހީލިއެވެ.

ރޭގަނޑު ކެއުމަށްފަހު ސުހާން ވަދީ ކޮޓަރިއަށެވެ. އަދި ތިން ދުވަހު ތެރޭ އޮތް ކައިވެންޏާ މެދު ވިސްނާލިއެވެެ. ކިތަންމެ ކުރަން ބޭނުން ނުވިއަސް މަންމަގެ އެދުމަކަށް ވާތީ ކުރަނީއެވެ. ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ިި ކައިވެެެެެެެެއްޏަކީ ބާޖަވެރި ކައިވެެެެެެެެެެއްޏެށް ގޮތުގައި ހެދުމަށް ﷲގެ ހަޟްރަތުގައި ސުހާން ދުއާ ކުރެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ނުނިމޭޭ…

37

ℂ𝔸𝔹𝕀ℕ ℂℝ𝔼𝕎

I am a young girl who likes to write storys... and i will be haply if you say the things that i have to correct😄😃😃 Grade.nine. Age.fifteen

You may also like...

23 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Here is 3rd part of nafrathuvumun hope y guys will like.. next paet in sha allah sundayga…

  ⚠Report!
 2. Kiyaa hiyyva gotheh hurey bt mistakes baivaru…Nd like vadhy eh nukiyaane ingey we will just wrytt hama vaneve..dhn thankolhehga I mean jumla ehga eben fullstop nujaha..nujaha inyma Nubaikoh e sentence ihnaany…Hope Yuh will take this 🙂🙂🙂🙂one postively..Luw yuh sis

  ⚠Report!
  1. Itsss ok dear.. insta use kuranyya bunelaa eyrah i will give my id

   ⚠Report!
 3. Heyy… Vadhee eh noon ingey liyaany.. vanee liyaanee.. dn’t take it wrng… Ingey dear.. ur stry is awesome.. I luvv itt..

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.