Author: Sima

12

ލޯބިވާތީ 8

‘ސޮރީ ސަރ” ޒައިނާ މަޢާފަށްއެދުނެވެ. ނަމަވެސްް އިތުރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނިތާ އޭނައާއި ދިމާއަށް ބަލައިވެސް ނުލާ ރާކިން ދިޔައީ އެވެ. ********************************* ރާކިން ކަންތައް ކުރި ގޮތުން ހިތުގައި ޖެހިފައި ހުރި...

10

ލޯބިވާތީ 7

”ރައު ބަލާބަ އެއްކަލަ ޝިއުނާތަ އެ އަންނަނީ؟ އެކަމް އޭނައާއި އެކު ދެން އެހެރީ ކާކު؟ އޭނަގެ ބޯއީ ފުރެންޑް ތަ އެއީ؟” ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އައިސް ވައިން ޝިއުނާ...

9

ލޯބިވާތީ 6

އާ ދުވަހަކަށް އިރު އަރައިގެން އައީ އެކި މީހުންގެ ހަޔާތުގައި އެކިި ކުލަތަށް  ޖައްސަމުން ނެވެ. ހިތާމަޔާއި ހިތްދަތި ކަމުގައި އެއްބަޔަކު ވާއިރު އެކަނިވެރި ކަމުގަައިި އުޅެމުން ދާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ....

12

ލޯބިވާތީ 5

ދުވަސްތަށް ދައުރުވަމުން ދިޔައީ އާާދައިގެ ގޮތަކަށެެެވެެ. ޒައިނާ އާއި ރާކިންއާއިި ދެމެދުވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވާހަކަ ދެކެވެއެވެ. ނަމަވެސް ދެމީހުން ވާހަކަ ދަށްކަނިކޮށް ޝިއުނާ އަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ އެ ދުވަހަކު އޭންއަށް...

7

ލޯބިވާތީ 4

ގެއަށް ގޮސް ވައިން ޒައިނާގެެ އަތުގައި އަޅާފައި ވާ ޕުލާސްޓަރ ފެނުމާއި އެކު ޝިމާނާާ ސުވާލުތަށް ކުރަން ފެށިއެވެ. ” ދޮންތާ އެވަރު ކަމެއް ނޫނޭ މިހާރު ތަދުވެސް ނުވޭ.” ޒައިނާ މަސައްކަތް...

11

ލޯބިވާތީ 3

ޒައިނާއަށް އިނދެވުނީ ދޮރަށް ފުރަގަސް ދީގެން ކަމުން ތެޅިތެޅިއޮތް ހިތަކާއި އެކު މަޑުމަޑުން އެނބުރި ވަދެގެން އައި ޒުވާނާއަށް ބަލައިލީ އެއީ ހަަަަމަަ އޭނާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތް ބާއޭ ހިތަށް އަރަމުންނެވެ....

8

ލޯބިވާތީ 2

ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ދަތުރަކަށް ފަހު ލޯންޗުން ފައިބާ މާލޭ ފަސްގަނޑުގައި ފައި ޖެހުން ޒައިނާ ހުރީ ކުރިމަތިން ފެންނަން ހުރި އުސް އިމާރައިތައް ފެނި ހައިރާން ވެފައެވެ. ކުރިން ޓީވީން ވެސް ފެނިފައި...

ލޯބިވާތީ 1
4

ލޯބިވާތީ 1

ފަތިހުގެ ފިނިން ޖައްވުގައި ވަނީ ފުސްކަމެއް އެކުލެވިފައި އެވެ. ރަށުގެ ބޮޑުމަގުން ފުއްޓަރު ފަރާތުން ހިނގާލާފަ އެއަންނަ އަންހެން ކުއްޖާގެ ހިޔާލުގައި ހިނގަމުން އެދަނީ ކޮންކަހަލަ ކަންތައް ތަކެއް ބާއެވެ. މަޑުހިނގުމެއް ގައި...