Author: shuuu

2

މާފު ކުރެވޭނެހޭ

ވަށައިގެންވާ މާޙައުލުން އިވެނީ އެތައް ބައެއްގެ ރުއިމުގެ އަޑެވެ. ބައެއް މީހުން ގިސްލަ ގިސްލާފައެވެ. ރަފާގެ ކުޑަ ކުޑަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔެއްގެ ދިރިއުޅުން މި ވަނީ އިދިފުށަށް ޖެހިފައެވެ. 2...

2

ޙަރާމް

” ހާރިސް.. އަހަރެން ބިރުގަނޭ.. މީހަކަށް އިނގިއްޖެޔާޔޯ…؟” ކުރަން އުޅުނު ފާފައިގެ ބޮޑު ކަމުން ނިހާ ވަނީ ދާހިތްލާ ފޯވެފައެވެ. ވަށައިގެންވާ މާހައުލަށް އިރުއިރުކޮޅާ ބެލުން ނޫންކަމެއް ނުކުރެވެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. މީހަކަށް...

2

ރޫހު

ގަޑިން ރޭގަނޑު 10 ޖެހީއެވެ. ދުވަހަކީ ހޮނިހިރު ދުވަސްކަމުން ހުޅުމާލޭގެ ފެރީ ޓާރމިނަލް އޮތީ ފުރިބާރުވެފައެވެ. އެ ބައިގަނޑު ތެރެއިން ޖާގަ ހޯދަމުން އަވަސްގޮތެއްގައި މާހިން ގޮސް ފެރީއަށް އެރިއެވެ. ގެއަށް ގޮއްސައި...

4

މަގޭ ލޯބި ދަރިފުޅާ

“މަންމާ މަންމާ އަނާ މޮޔައެއް ނޫނޭ މަންމާ.. ޕްލީސް.. ޕްލީސް އަނާ ގެންދޭ..” ކޮންމެ ދުވަހެއްގައިވެސް އަނާގެ ކޮޓަރިން މެދުކެޑުމެއްނެތި މި އަޑު އިވެމުންދެއެވެ. އާބިދާ އޭނާގެ ދަރި ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދެކޭ...

7

ސޫރަ

އެއީ ވަރަށް އުޑުމަތި ސާފު ރީތި ރެއެކެވެ. އަހަންނަކީ އޮފީހުގައި އާދައިގެ މަޤާމަކަށް އަލަށް ވަތް މުވައްޒަފެއްކަމުން، އޮފީސް ތަޅުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަނީ އަހަރެންގެ ބޮލަށް ޖަހާފައެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު 11 ޖަހާއިރަށް...