ޖައްވުގައިވަނީ ޔެތްފިނި ކަމެކެވެ. ޕެރިސްގައި ހުންނަ ހޮޓަލެއްގެ 10ވަނަ ފަންގިިފިލައިގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ލީޒާ ހުރީ ބެލްކަޏަނިކުމެ އިރުއަރާ މަންޒަރު ބަލާށެވެ. ލީޒާގެ ލީޒާހުރީ ހިޔާލުތަކުގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައެވެ. އެއީ މީގެ 1 އަހަރުކުރީން އޭގެ މައިންބަފައިން ކައިރީގައި އުޅުން ހަދާން ތަކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެމީހުންނާ ދުރުގައި އުޅެން ޖެހުމުން ވަރަށް ދެރަވެއެވެ. ލީޒާ މިހެން އުޅެން ޖެހެނީ އޭނަގެ މުސްތަގުބަލަށްޓަކައެވެ. އެއީ ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށެވެ. ލާޒާ ވަނީ އޯލެވެލް ނިންމުމަށްފަހު އޭލެވެލް ކިޔަވާނިމުގޮތަށް ޕެރިސް އައް އައިސް ޑޮކްޓަރުކަމުގެ އެޑްވާންސް ނިިނަމާފައެވެ. މިއަދަކީ ޑިޕްލޮމާފެށޭ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ.

ވިސްނުމުގައި ހުރެފަރެފައި ލީޒާ ގަޑިއައް ބަލާލިއެވެ. 7  ޖަހައިފިއެވެ. ލީޒާ އަވަސްވީ ހެންދުނުގެ ނާސްތާ ހެދުމައްފަހު ކޮލެ ޖައްދާން ތައްޔާރުވާށެވެ.

30 މިނެޓައްފަހު ލީޒާ ހުރީ ރަތްކުލައިގެ ޓޮޕަކާއި ހުދުކުލައިގެ  ޖިންސެއް ލިއަގެންނެވެ. މޫނުމަތީގައި ފައުންޑޭޝަން އެއް ނޫގުޅި ކަމުގައި ނަމަވެސް މުނު ހަންގަންޑު ދޮންކަމުން ރީޗެވެ. ރަތް ކަންގަދަ ލިޕްސްޓިކް  ޖައްސާލުމުން ގީވަނީ ފިލްމުސްޓާރެ ހެންނެވެ. އަދި އަޅިކުލައިގެ ކަޅި ލީޒާގެ މޫނު ރީތިކޮއްދެއެވެ.

8  ޖަހާއިރު ދާން ޖެހޭ ކޮލެ ޖައް ލީޒާ ގޮސް ހުރީ 55 8 ގައެވެ. އެއީ ކުރިންރޭ އޭނަގެ އެންމެ ގާތް އިންގިރޭސި ވިލާތުގެ އެލައިސް އެހެންބުނެފައި އޮތުމުންނެވެ. 3-2 މިނެޓްތެރޭގައި އައިސް މަޑެކޮއްލިއެވެ. އެލައިސް އަކީވެސް ރީތިކަމެއް ލިބިފައި ހުންނަ ރީތި ކުއް ޖެކެވެ. ހާއްސަކޮއް ނޫކުލައިގެ ކަޅިއެވެ.

ދެކުދިން އެކުގައި ކްލާހައްވަދުނެވެ. ޑިޕްލޮމާކަމުން އާކުދިން ކްލާހައް އިތުރުވެފަ ތިއްބެވެ. އޭގެތެރޭގައި ރާއް ޖެ 2 ކުދިންވެސް ތިއްބެވެ. ލީޒާއައް އެކަން ފާހަގަވީ ކައިރީގައި އިން ކުއް ޖާފެނުމުންނެވެ.

ދެން ފެނުނީ ފަހަތުގަ އިން ކުއްޖާއެވެ. އެއީ ގްރޭޑް 7 ގައި ލީޒާ ލޯބިވި ނަމަވެސް ނުލިބުނު ކުއްޖެކެވެ. އެއީ ނިފާޒް ކިޔާ ކުއްޖެކެވެ. ލީޒާ ކައިރީގައި އިން ނުލަފާ ހިނޏެއް އައިސްފައި އިން މައިޝަން އަކީ ޖެއްސުން ކުރަން އުޅޭ ނިފާޒްގެ ރައްޓެއްސެކެވެ.

އެ ދުވަސް ނިމުންއިރު ލީޒާ އިނީ މައިޝާންއާ ހެ ދި ބޮލަށް އުން ދަގޫވެފައެވެ. ކްލާހުން ނިކުންނަތަނުން މައިޝާންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން  ގަ ދަކަމުން ގޮތަކަށް ހިފައިގެން ލީޒާ ކައިރިއައް އަޔެވެ. “ލީޒާ! ލީޒާގެ ނިފާޒް މިހުރީ. އަޅާވެސް ނުލާތި ދަނީ ފެނުނީމަވެސް. ނިފާޒް  ދެރަވާނެއެއްްނުން” މައިޝާން އެހެން ބުނުމުން ލީޒާ ރުޅިއައެވެ. “ކާކު ބުނީ މަގޭނިފާޒްއޭ؟ މަނު ދެނެހުރީން މަގޭނިފާޒް އެއް ހުންނަކަމަކަށް. މަނޫޅެން އެކަހަލަ ރަންޑެއްގެ ފަހަތުން  ދެން ދުވާކައް  ދެނެއް” އެހެން ބުނުމަށް ފަހު ލީޒާ  ދިޔައީ ގެއަށް ދާށެވެ. މައިޝަން ހުރީ ފެނުނު މަންޒަރާއި އެއިވުނު އަޑުއެހި ބަސްތައް ގަބޫލް ކުރަން  ދަތިވެފައެވެ. އެއީ ލީޒާ އަކީ ސްކޫލްގައި އުޅުންއިރު ފިރިހެނުންނާ ވާހަކަ  ދައްކަން ބިރުން ހުންނަ   އަ ދި ޒުވާބުކުރާން ބިރުގަބްނަ ކުއްޖަކަށް ވީމައެވެ. ހުޅުވި އަންގަ ލައްޕަން ހަ ދާން ނެތިފައެވެ.

ޖެހިގެން އައި  ދުވަހު ޖެހުނީ މަޝަން އާއި ލީޒާ ގްރޫޕް ވޯރކް އެއް ހަ ދަންށެވެ. ލީޒާގެ އެކުވެރިޔާ ބަ ދަލްކުރަން ވަރަށް އެ ދުނެވެ. ނަމަވެސް ބަ ދަލެއް ނުކުރެވުނެވެ.

ކްލާހުގެ މެ ދުތެރެއިން ލީޒާއަށް ފޯނެއް އައެވެ. އެހެން ކަމުން ފޯނުނަގަން ދިޔައެވެ. ނު ދަންނަ ނަންބަރެކެވެ. އެއީ ޕެރިސްގެ ހޮސްޕިޓަލިންނެވެ.

ހޮސްޕިޓަލް: ހަލޯ! ލީޒީތޯ؟

ލީޒާ: އާ ދެ ލީޒާ. ކިހިނެއްތޯވީ

ހޮސްޕިޓަލް: ލީޒާގެ މަންމަ ލީސިއާ މަތިން ދާ ބޯޓުގައި އިން ދާ މީހަކު އެސިޑް އެޅުމުން މަރު ވަރަށް ކައިރިވެފަ ހުރުމުން އެވާގަކަ ބުނެލުމަށް މިގުޅާލީ.

ލީޒާ ގެ މޫނުމަތި ވަގުތުން ބަނަވިއެވެ

“މަތިން ދާބޯޓޭ؟ އެއްޗެއް އެޅީއޭ؟ މަރުވަނީއޭ؟” ލީޒާ އައް އެހުނީ އެހެނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް މި ދަނީކަމަށް ބުނެ ގޮސް ޓީޗަރުކައިރީގައި  ދާން    ހުއް ދައައް އެހިއެވެ. އަ ދި ހުއް ދަވެސް  ދިނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ހަ ދާންވީ މައިޝަން ސްޕީޑް ސައިކަލްއެއް ގެންގުޅޭ ހަ ދާނެވެ. ނަމަވެސް ކަން ދިމާވީ ލީޒާބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. މައިޝަން ބުނީ ނު ގެންގޮސް ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ެދން އަވަސް އަވަހަށް ބޭރަށް ގޮސް ކާރެއް  ހޯ ދުމައްފަހު ހޮސްޕިޓަލް އަށް ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ކަން ދިމާވީ ހީނުކުރާ ގޮތަކަށެވެ.

(ނުނިމެ)

 

67

4 Comments

 1. 🥀Kukkyyy🥀

  August 23, 2020 at 6:18 pm

  Thankolheh difficult kiyaalan writing mistakes huryma.. I mean like some letters n words r missing… But hope that ekanthah rangalhu kollaane kamah…🙂 First story aa balaafa Hama vrh reethi… Curious to read the next part.. Stay safe ly ❤️❤️❤️

 2. Malti

  August 24, 2020 at 12:23 am

  Nice! But than kolheh dheligandu kuh gina
  Rangalhu kohlaane kamah ummydhu kuran😊

  • shal

   August 24, 2020 at 4:55 pm

   Thanks for the feedback ❤️

 3. shal

  August 24, 2020 at 4:52 pm

  Thank you. Will try my best to improve my mistakes 😊
  Kukkyy thanks for the feedback. Stay safe ❤️

Comments are closed.