ސްޕެޝިއަލް ފޯ ނަޒްހާސް ރިއަލް …..

 

”ކީއްކުރަން. ތިކިޔާ ފޮތެއް ނުދިނަސް ކަލޭ އާ މަ ކައިވެނި ކޮއްފާނަން. އެއީ ޝަރުތެއްގެ މަތިން. މަ ށަށް ދުވަހަކުވެސް އައިޒާއޭ ކިޔާފަ ގޮވައިގެން ނުވާނެ.” ނިޔާޝްގެ ފިޔަަވަޅުު ތައް ވަގުތުުންް ހުއްޓުނެވެ. ޑިއުޓީއަށް ދާން ވެސް ފޫހި ވިއެވެ. ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ނަގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅައި މިއަދު ނުދެވޭނެ ވާހަކަަ ބުނެލިއެވެ. ”ކީއްކުރަން މަށަށް މާ މުހިންމު މިހާރު އޮތް ކޭސް އަށް ވުރެ ނަޒްހާގެ ކޭސް.” ދެލޯ އަޅާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ނަޒްހާވެސް އިތުރު އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ގޭތެރއަށް ވަނެވެ.ޝާނީއަށް ނަޒްހާ ފެނުމާ އެކު އެއްޗެއްގެ މަތިން ހަނދާންވެގެން ކަހަލަ ގޮތަ ކަށް ކޮޓަރިއަށް ގޮސް އޭނާގެ މަންމަގެ ކޮޓަރިން ފެނުނު ސިޓީ ހިފައިގެން އައެވެ.”އަހަރެން ބޭނުންް ވަނީ މި ސިޓީ ތި އެންމެންގެ ކުރިމަތީ ކިޔާލަން. މިއަކީ އަހަރެންގެ މަންމަ ލިޔެފަވާ ސިޓީއެއްް.” އެންމެން އެކަމަށް އެއްބަސް ވަމުން ޓީވީީ ނިންވާލި އެވެ.

”ލޯބިވާ ދަރިފުޅަށް

މިއަކީ މަންމަ މި ދުނިޔެއަށް އަލްވަދާއު ކިޔުމުގެ ކުރިން ދަރިފުޅަށް އިނގެން ޖެހޭ ބައެއް ކަންތައް ތަކެވެ. ދަރިފުޅާއެވެ. ނަޒްހާއަކީ އަސްލު ނަޒްހާ އެއް ނޫނެވެ. އެއީ އައިޒާއެވެ. އެރޭޭ މަރުވީ އައިޒާ އެއްް ނޫނެވެ. އެއީ އައިޒާގެ ޓުވިންސެކެވެ. އާއެކެވެ. އެއީ ނަޒްހާއެވެެ. ނަޒްހާ އަކީީ މި ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔަ ކުއްޖާއެވެ. ނަމަވެސް މީހުންނަށް އޮޅު ވާލުމެއްގެ ތެރޭގައި އެހެން ކަންތައް ކުރީއެވެ.ދަރި ފުޅާއެވެ. މި ހަގީގަތުން ވަރަށް ގިނަ ހަޔާތްތައް ބަދަލު ކޮއްލާނެވެ.ނިޔާޝްއަށް ނިޔާޝްގެ ލޯބިވެރިޔާ ލިބޭނެވެ.އަދި ދަރިފުޅަށް އެންމެ ބޮޑު ހިތާމަ ލިބޭ ނެކަން ކަށަވަރެވެ. މަންމަ ބޭނުންވީ ދަރިފުޅަށް ދަރިފުޅުގެ ލޯބި ދޭށެވެ. ނަމަވެސް އަޭގެ ކުރިން މަންމަގެ އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމަން މަންމަ މަރާލަން އައެވެ. އެއީ ހަމަ މި މަންމަގެ މުޑުދާރު އަމަލު ތަކުންނެވެ.މިހާރު ދެރަޗެސް ވެއެވެ. އައިޒާ އާ މެދު ކަންތައް ކުރެވުނު ގޮތަކީ އަހަރެންނަށް ކުރެ ވުނު އެންމެ ބޮޑު ކުށް ކަމުގައި ގަބޫލުކުރަމެވެ. ނިޔާޝް އާއި އައިޒާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަހަު އެ ދެމީހުން ލޯތްބާ ދުރުގައި އުޅެފިއެވެ.ދެރަ ވާނެކަން ޔަގީނެވެެ. އައިޒާ ނިޔާޝް އާ ގުޅުވަދޭށެވެ. އެެެއީ މަންމަގެ އެންމެ ފަހު ވަސިއްޔަތެވެ.

އަދި މަންމައަށް އިންސާފު ހޯދަ ދޭށެވެ.މަންމަ މަރާލީީ ޔޫހާންއެވެެ.”

ޝާނީ އެ ކިޔާ ނިމުނު އިރު އައިޒާގެ ހެޔެއް ނެތެވެ. ނިޔާޝް ހުރީ ގަބޫލް ކުރަން ދަތިވެފައެވެ. އޭނާގެ ލޯތްބާ ދުރުގައި ކިތަންމެ ދުވަހެއް ހޭދަ ކޮއްފިއެވެ. އެ ކެތްތެރިކަމުގެ ޖަޒާ މިހާރު ނިޔާޝް އަށް ލިބިއްޖެވެ.

އެކަކަށްވެސް އައިޒާ ވެއްޓިފައި އޮތް ތަނެއް ނުފެނުނެވެ.

 

ނުނިމޭ.

ރީޑާސް މިހާރު ސްޓޯރީ ނިމެނީ.

195

14 Comments

 1. Rai

  August 1, 2019 at 6:26 am

  varah reethi.When next

 2. Mary

  August 1, 2019 at 7:09 am

  Haadha kurey… Vvvv salhi ingey ? ? next part avas kohllathi ingey ??❤️????

 3. Shyn

  August 1, 2019 at 8:02 am

  V. Reethi.. Waiting for the next part ??❤️❤️

 4. DHONTHY

  August 1, 2019 at 8:12 am

  Oh very beautiful…. I really love this story

 5. Rai

  August 1, 2019 at 8:58 am

  Rai beynunvi gothah mivy

 6. Meekkomee

  August 1, 2019 at 9:29 am

  V reethi mi part ves????whn is next part ????? luv it read ur story ?

 7. ®¥N

  August 1, 2019 at 9:32 am

  Alheyyy V. Salhi story…… ❤️❤️❤️❤️I love it

 8. 1234

  August 1, 2019 at 12:06 pm

  Vara salhi
  But it is really short

 9. jiji

  August 1, 2019 at 3:03 pm

  Mistakes anehhn neiy mihaaru?…Thats good darla…Mihaaru story nimen dhw miya ulhenyy???❤❤❤…But anyways keep going…May god bless u with a bright future

 10. Himi

  August 1, 2019 at 7:49 pm

  Reethi

 11. seokjin??

  August 3, 2019 at 11:43 am

  mi story vvv salhi ….but for me thannkkolheh kury…. anyways v vvv reethi….

 12. seokjin??

  August 3, 2019 at 11:46 am

  Hope fahubai miahh vurenn dhigu vaane kamah …. wish u all the best ….r u zombie or lovely eesh….it’s a little bit confusing to me….

 13. Sparkle girl

  August 3, 2019 at 2:55 pm

  Vvvv reeethi

 14. IsHa IsHa

  August 30, 2019 at 3:42 pm

  Reeechey wa wa wa

Comments are closed.