Author: naina

21

2:30 ގެ ކިޔުން ތެރިންނަށް

މިވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާގެ ބަލި ހާލަތު ހުރިގޮތުން ވާހަކަ މެދުކެނޑިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ނައިނާގެ ބަލިހާލަތު ރަނގަޅުވިހާ އަވަހަކަށް ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ. މިކަމަށް ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ލިޔުންތެރިޔާގެ ފަރާތުން މަޢާފަށް އެދެމެވެ.

15

ދެގަޑި ތިރީސް – 15

ސަލީމް އެހެން ބުނެފަ ނިކުމެގެން ދިޔައިރުވެސް ނާޝިދާއަށް ހުރެވުނީ ދޮރާދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ޔޫއާންއަށް ނުގުޅިގެން ނާޝިދާއަށް ގުޅާނީ އެންމެ މީހެކެވެ. ނާޝިދާ ދުވެފައިގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އެނދުމައްޗަށް އެއްލާލެވުނު ފޯން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް...

11

ދެގަޑި ތިރީސް – 14

“ދޮންމުހައްމަދު ބޭރަށް ދަމައިގަނެގެން ގެންދިޔަ ދިމާލެއް ނޭންގެ. އަހަންނަށް ވަގިތުން އިނގިއްޖެ ދޮންމުހައްމަދުގެ ކިޔެވެލީގެ ބާރު ކެނޑުނީކަން. އަހަރެން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ބޭނުންވީ މިކޮޓަރިއަށް ދަރިފުޅުމެންކައިރިއަށް އަންނަން. އެކަމު އަހަންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް...

14

ދެގަޑި ތިރީސް – 13

ޒަކޯއީ ކައިރީ އިނދެވުނީ ކިހާއިރެއް ވަންދެން ކަމެއް ނާޝިދާއަކަށް ނޭންގުނެވެ. ޒަކޯއީގެ މޫނަށް ބަލަބަލާ އިނދެވުނީއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ޒަކޯއީގެ ގައިން އަލިނިކުންނަން ފެށިއެވެ. އެއަލި މުޅިމީހާ ކަޝްފު ކޮށްލިއެވެ. ނާޝިދާ ސިހިފައި ކުޑަކޮށް...

16

ދެގަޑި ތިރީސް – 12

ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ބާރު އަޑަކާއި އެކު މުޅި ތަން އަނދިރިވިއެވެ. ޤުރުއާން ކިޔަވަން އިން ނާޝިދާގެ ހިތް ބާރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ. އެއްވެސް އަޑެއް ބަޑެއް ނީވެއެވެ. ދެތިން ފަހަރަށް އޭނަ ލޯއުނގުޅާލިއެވެ....

7

ދެގަޑި ތިރީސް 11

ކުޑަދޮރުން ބޭރުގަ ނުލަފާ ގޮތަކަށް ހެވިފަ އާދަނު ހުއްޓެވެ. އޭނަގެ މޫނުމަތި ހުރީ ލެއިން ތަތްތެޅިފައެވެ. އެތޭރަގަ ތިބި އެންމެނަށް އޭނަ ހަނާއަޅަމުން އޭނަގެ ކަނާއަތުގަ އޮތް އެއްޗެއް ދައްކަނީއެވެ. އެއީ ނާޝިދާ...

7

ދެގަޑި ތިރީސް – 10

“ދަރިފުޅާ އެއީ ކާކު؟” ޒާހިޔާ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. އެންމެންގެ ނަޒަރު ހުއްޓި ހުރީ ނާޝިދާއަށެވެ. އޭނަ އަނގައިން ނުބުނެ އިނީއެވެ. ހަމްދާން. އެތައް އަހަރެއް ފަހުން އެނަން އިވުމުން އަދިވެސް ނާޝިދާގެ ހިތު ވިންދު...

11

ދެގަޑި ތިރީސް – 09

“މަންމަ ކީކޭ ބުނީ؟” ނާޝިދާ އަހާލިއެވެ. “މަންމަ ވަރަށް އުފާވެފަ ހުރީ. ބުނީ އަހަރެން އަވަސް ނުކޮށްގެންނޯ މަންމަ ހުރީ. ދެމަސް ފަހުން އިންނާށޭ މިއުޅެނީ ބުނީމަ ބުނި މިއަންނަ މަހަށް ހަދަންވީނޫން...

13

ދެގަޑި ތިރީސް – 08

ޒަކޯއީ ޒާހިޔާގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ. “އާދަނު ކައިރީ މިއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކިޔައިދޭތި. ސިއްރުކޮށްދޭތި. އަހަރެން އޭނައަށް ވަޢުދުވިން ޒާހިޔާ ކުރިމައްޗަށް ނައުމަށް. އެކަމު ތިދެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އަހަރެންނަށް މިކަން...

21

ދެގަޑި ތިރީސް – 07

ޒާހިޔާގެ ބޮލަށް ބާރުވެ ބޯހީވަނީ ފަޅައިގެން ގޮސްދާނެހެންނެވެ. ލޮލަށް ބަރުވެފަ ހުރުމުން ލޯހުޅުވޭގޮތެއް ނުވެއެވެ. ވަރަށް ދުރުގަ ހުރެގެން މީހަކު އޭނައަށް ގޮވާހެން ހީވިއެވެ. އޭނަ ގަދަކަމުން ލޯހުޅުވަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ކާމިޔާބެއް...

16

ދެގަޑި ތިރީސް – 06

އަދްނާނު އަނެއްކާވެސް ކެއްސަން ފެށިއެވެ. ޒާހިޔާ ފެންތަށި ދިއްކޮށްލަން އުޅުމުން އަތުގެ އިށާރާތުން ނޫނެކޭ ބުންޏެވެ. “ދަރިފުޅާ، އެއީ ބިރުވެރި ރެއެއް. ކާފަޔާ އާދަނާ ދޮންމުހައްމަދު ތިބީ މިކޮޓަރިތެރޭ. އެއީ ޖިންނި އަންދާލިރޭ....

14

ދެގަޑި ތިރީސް 05

“ތިކުރި ސުވާލަށް އަހަރެން ޖަވާބު ދީފާނަން.” އެންމެންގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނީ އާދަނަށެވެ. ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަމުން ދިޔައިރު އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އިން އާދަނު، އިންތަނުން ތެދުވެގެން އައިސް ނާޝިދާ ކައިރީ އިށީންދެލިއެވެ....

15

ދެގަޑި ތިރީސް 04

ނާޝިދާ ގަނޑުވިއެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަ އެއްކޮށްވާހަކަ ދައްކަން ފެށި އަޑުއިވުނެވެ. ނަމަވެސް ކިޔާއެއްޗެއް އޭނައަކަށް ނަގައެއްނުގަނެވުނެވެ. އޭނާ އަނގަހުޅުވަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެކަމު ހީވަނީ ދެތުންފަތް ތެރަސްލާ ތަތްކޮށްފަ ހުރިހެންނެވެ. އޭނާއަށް...

12

ދެގަޑި ތިރީސް – 03

އެހެން ދުވަސް ދުވަހެކޭ އެއްފަދައިން އެދުވަސް ވެސް ހޭދަވެގެން ދިޔައި ނާޝިދާ އާއްމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތަކުގައެވެ. ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ނިންމާފައި ނާޝިދާ ރަށަށް ބަދަލުވީ މާސްޓަރސް ހަދަން ދިއުމުގެ ކުރިން މަންމަ ކައިރީ...

4

ދެގަޑި ތިރީސް – 02

ނާޝީދާ އެނދުގައި އޮށޯވެލައި ދެންމެ ފެނުނު ހުވަފެނާއި މެދު ވިސްނާލިއެވެ. އެހުވަފެނަކީ އާ ހުވަފެނެއް ނޫނެވެ. އެހުވަފެން ފެންނަތާ މީ ދެވަނަ ރެއެވެ. ފެންނަނީ ހަމައެކައްޗެކެވެ. ފުރަތަމަ ރޭވެސް ހުވަފެނުން ހޭލެވުނީ 02:30...

13

ދެގަޑި ތިރީސް

ނާޝީދާ ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. އަދި ކައިރީގައި އިން ސޯނާ ގަޑިއަށް ބަލާލިއެވެ. ގަޑިން މެންދަމު 02:30 ވީއެވެ. އޭނާއަށް ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުނީ ކީއްވެކަން ނޭންގިފައި ވިސްނަން އޮވެވުނެވެ. އެނދުން ތެދުވެ ވަށާ ނަޒަރު...