Author: Maahkko

3

ލަފްޒު 3

ލޫޝާ. ވަރަށް ރީތިނަމެއް. ” ޒުލޭޙާ އުފާވެރި ރާގެއްގައި ބުންޏެވެ. ” ކޮބާ ރަޝީދާ؟” ހަލީމް ރަޝީދާ ފެންނަން ނެތުމުން އަހާލިއެވެ. ” ރަޝީދާވީ ބޭރަށް ގޮސް. މިހާރު އަންނަން އުޅޭނެ. ”...

5

ލަފްޒު 2

އަހަރެން ރަޝީދާ ޔާއިނީ ހަމައެކަނި އަހަރެންގެ މަންމަގެ އުފަލަށް. ރަޝީދާ ދެކެ ލޯތްބަކުންނެތްނޫން. ” ޖަލާލް ރަޝީދާގެ މޫނަށް ބަލާލަމުން ބުންޏެވެ. ރަޝީދާ ކަރުނުން ފުރިފައިވާ ދެލޯ މަރާލިއެވެ. ” އެހެންވިއްޔާ ....

7

ލަފްޒު 1

ހިތްމަގޭ އެ ލަފުޒުގެ އަޑު އެހުމަށް ވަނީ ކެތް މަދުވެފާ. ހިތް އެދޭ ލޯތްބާއި އުފާ ވީ އެލަފްޒާ ގުޅުވިފާ. ******************************************* މުޅިކާއިނާތުވަނީ ނިދާމަރުވެފައެވެ. ހަމަހިމޭންކަން ވަނީ ހިސާބު ގަނޑަށް ވެރިވެފައެވެ. އެއްވެސް...