Author: Reekko

8

11 އޮޖަސްޓް 2019

“އައި ހޭޓް ޔޫ…. ނައު އިޓްސް އޯވާ… އައި ކާންޓް ޑޫ ދިސް..” މި ބަސް ތަކަކީ މީގެ އެއްމަސް ކުރިން ހީގާދިޔަ ހާދިސާ އެއް ގައި އާކިފް އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާގެ...

19

އަހަރޭން….3

ގައިގައި އެއްވެސް ވަރެއްނެތުމުގެ ސަބަބުން އަހަންނައް އޮތީ ހިރިލަން ވެސް ނުކެރިފައެވެ. އަހަންމަދުބެ އޭނާގެ ބޭނުން ފުއްދުމައް ފަހު ކޮޓަރިން އަވަހައް ނިކުމެގެން ދިޔައީ ޒުލްފައްތަ އައް ފެނި ދާނެތީއެވެ.އޭރުވެސް އަހަންނައް ހުއްޓުމެއްނެތި...

11

އަހަރެން…2

ހަޔާތުގެ ދުވަސް ތައް ވަރައް ބުރަކޮއް ހޭދަ ކުރަން އަހަންނައް މިއަދުވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ. ސުކޫލުން ގެޔައް އަންނަ ގޮތައް އަހަންނައް ޖެހެނީ ޒުލްފައްތައައް ކާންހަދާ ކައްކާށެވެ. ގޭތެރެ ސާފު ކުރުމާއި އަދި މި...

16

އަހަރެން….1

ހަޔާތުގެ ދުވަސް ތައް އުފަލާއި ހިންހަމަޖެހިގެން ވޭތުކުރަމުން ދިޔައީ ދެން އަންނަން އޮތް އެއްވެސް ކަމަކައް ފަރުވަލެއް ނެތިއެވެ. އޭރު އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ 8 އަހަރެވެ. އަހަން ނަކީ އަހަރެންގެ މައިން...

8

އަހަރެން…… ޓްރެއިލާ

ދުނިޔެ އަކީ ހާދަ އެހެން ކަހަލަ ތަނެކެވެ. އަހަރެން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މީ އެއް ވެސް އިންސްފެއް، ހަމަ ހަމަ ކަމެއް އޮތް ތަނެއް ނޫނެވެ. މި ތަނުގައި އެއްބަޔަކު އުފަލު...

21

ކަރުނައިން ދެލޯ

ބޯކޮއް ވެހެމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ވައިޖެހެމުންދަނީ ވަރައް ބާރައްށެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުންނަމަ ހީވަނީ ތޫފާނެއް އައިސްގެން އުޅޭހެންނެވެ. ގަސް ގަހުން ވެރިފައި ހުންނަ ހިކިފަތް ތަކާއި، މަގުމައްޗައް ުކާފައި ހުންނަ ކުނި ބުނިތައް ދަނީ...

0

ުލޯބީ ގައި ދީވާނާ….

“އާހްހްހް…މީ ދެން ކޮންފަދަ ކަމެށް ހެއްޔެވެ؟ މި ވާގޮތް ތަކަށް އަހަރެން ސަލާން ބުނަމެވެ. ހާދަ އުފަލެއްވެއެވެ. ހަޔާތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިކަހަލަ އިހުސާސް ތަކެއް އަހަރެން ގެ ހިތުގައި އުފެދުނީ ކޮންއިރަކު،...

1

އަހަރެން….4

ކޮލެޖު ގޭޓުން ވަދެވުމާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ޖެހުނީ އަހޫ ކުރި މައްޗައްށެވެ. ވާހަކައެއް ދައްކަން ބޭނުން ކަމަށް ބުނުމައްފަހު އަހަރެން ދިޔައީ ލައިބްރަރީ އަށްށެވެ. އޭރު އަހޫ އަހަރެންގެ ފަހަތުން އާދެއެވެ....

10

ދުނިޔެ

މެންދަމުން އަލިވެ ހަނދު އޭގެ ވާގިބު އަދާ ކުރަމުން ދިޔަވަގުތެވެ. އުޑުމަތި ވަރައް ވެސް ހިއްގައިމެވެ. ހަމަޔަގީނުން ވެސް ބަލާ މީހަކު ބަލާ ބަލާ ފޫހިނުވާނެއެވެ. އެހިއްގައިމު ތަރިތަކެވެ. އެހިއްގަިމު ހަނދެވެ. އުޑުމަތި...