ކަރުނައިން ދެލޯ

- by - 39- June 9, 2019

ބޯކޮއް ވެހެމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ވައިޖެހެމުންދަނީ ވަރައް ބާރައްށެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުންނަމަ ހީވަނީ ތޫފާނެއް އައިސްގެން އުޅޭހެންނެވެ. ގަސް ގަހުން ވެރިފައި ހުންނަ ހިކިފަތް ތަކާއި، މަގުމައްޗައް ުކާފައި ހުންނަ ކުނި ބުނިތައް ދަނީ ވަޔާއި އުދުހެމުންނެވެ.މަގުމަތިން މީހެއްގެ ހިލަމެއްނުވާއިރު ދުއްވާއެއްޗެހީގެ ހިލަމެއް ވެސް ނުވާތީ ހީވަނީ މުޅިރައް އެކީ ފަޅުވެފައި ވާހެންނެވެ.ވެހެމުންދާ ވާރެޔާއި ޖެހެމުންދާ ވައިގެ އަރާމުކަން ހޯދުމައް ރަށުގެ ރައްޔިތުން އަވަސް ވެފައިވާ ރޭގަނޑެގެ މި ފިނި ވަގުތުގައި، މަގުގެ އެއްފަރާތުން މަޑުހިންގުމެއް ގައި ހިންގާލައިފައި އެއަންނަނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟

ހާވައިލައިފައި އޮތް އިސްތިށިގަނޑުންނާއި ލާފައި ހުރި ހެދުމުން އެއީ އަންހެން ކުއްޖެއްކަން އިންގިގެންދެއެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުންނަމަ ސޯޅަ ސަތާރަ އަހަރުގެ މި އަންހެން ކުއްޖާ، ވެހެމުންދާ ވާރެޔައް އެއްވެސް ފަރުވަލެއް ނެތި މިދަނީ ކޮންތާކައް ބާވައެވެ؟ފަހެ ރޭގަނޑުގެ މި ވަގުތުގައި އެކަނި ބޭރައް ނިކުންނަން ބިރުވެސް ނުގަންނަނީ ހެއްޔެވެ؟

ވާރޭވެހުން ހުއްޓިފައި ވާއިރު މުޅި ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ފެންގަނޑު އުފެދުފައެވެ. ޕާކެއްގެ ބެންޗުގައި އިށީންދެލައިގެން އިން މި ގޮތް ނޭގޭ އަންހެންކުއްޖާ ދިޔައީ ފޮތެއްކިޔަމުންނެވެ.ލަފާކުރެވޭ ގޮތުންނަމަ ޑައިރީއެކެވެ. ވަރައް ފަރުވާތެރި ކަމާއެކުއެ ފޮތް ކިޔަން އިނުމައްފަހު ދެން މުޅި ޖައްވުގައި އިވިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ އެ ވޭނީ މަޑު ގިސްލުމުގެ އަޑެވެ.

“ފަހެ އަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންނައް މިހާލު ޖެހެން ވީ ސަބަބަކީ ކޮބާހެއްޔެވެ؟އެއީ އަހަރެންގެ މަންމަ އާ ހެދި ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ބައްޕަ އާ ހެދިހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. އަހަރެންގެ މައިން ބަފައިން އަހަރެންނައް އެހެން ހަދާފާނެ ކަމައް އަހަރެން ގަބޫލެއް ނުކުރަމެވެ. އެންމެ ކުޑައިރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމަޔައް އަހަރެން ގެންގުޅުނީ ބުނީޔާ ބުނި އެއްޗެއް ހޯދައިދީގެންނެވެ. ބަލާ ބޮޑުކުރީ ޖަވާހިރެއް ގެންގުޅޭ ފަދައިންނެވެ. އެހާވެސް ލޯބިންނެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދު އެއިވިދިޔަ ބަސް ތަކުން އަހަރެން އަޖައިބު ވެއްޖެއެވެ. ކޯޓައް ހުށައެޅިފައި އެވާ އަހަރެންގެ ރޭޕް ގެ މައްސަލާގައި އަހަރެންގެ އެ ލޮބުވެތި މަންމަ އާއި ބައްޕަ ގެ އަތެއްވެޔޭ ބުނުމުން ގަބޫލު ކުރާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ލާރީ ގެ ބޭނުމައް އަހަރެން ރޭޕް ކުރަން އަހަރެންގެ މައިން ބަފައިން ގަބޫލުވާނެކަމައް އަހަރެންގެ ހިތެއް ނުބުނެއެވެ. އަހަރެން ގެ ހިއް ހައްތަހާވެސް ބުނަނީ އެއީ ކުން ހީއެއް ކަމައްށެވެ. އެ ގޮތައް ވާހަކަ ދައްކާ އެގޮތައް ހެކިބަސް ދިން މީހާ އެހަދަނީ ދޮގުކަމަށެވެ.

ގަބޫލު ކުރަން ކިތަންމެ ބޭނުން ނުވިޔަސް ޖެހޭނީ ގަބޫލު ކުރަންތާއެވެ. އެދެ މީހުންވެސް އެކަން ކުރި ކަމައް އެއްބަސް ވީ އަމިއްލަ އަގައިންނެވެ. އަހަރެންގެ ލޯ ކުރި މަތީގައެވެ. ކުރާނީ ވަކި ކީއްހެއްޔެވެ؟މަންމަ އާއި ބައްޕަ އެވަނީ ޖަލުގައެވެ. އަހަރެން މުޅި ދުނިޔެ އައް އެކަނި ވެރި ވީ އެވެ. އާއިލާގެ މީހުން ވެސް އަހަރެން ބޭކާރު ކޮއްލީއެވެ.ކީއްވެ ހެއްޔެ؟ އަހަރެން ބަލިވެ އިނީމައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އަހަރެންގެ ކުށެއް ނޫނެވެ. ދެން ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ނަކީ އެކަނި ވެރިޔަކީމެވެ. މީ އަހަރެންގެ ތަގުދީރުގައި ކަންތައް އޮތް ގޮތް ހެއްޔެވެ؟”

މި އަންހެން ކުއްޖާގެ އަޑުގައި ވަނީ މަޑު ތުރު ތުރެކެވެ.ލޮލުން ފައި ބައިގެން އަންނަ ކޮންމެ ކަރުނަ ތިއްކަކާއެކު މަޑު ގިސްލިމުގެ އަޑު އިވިގެންދެއެވެ. އޭނާގެ މޫނު މަތިން ފެންނަނީ ހާސްކަމާއި އުދާސް ކަމެވެ. ހިތާމަ އާއި އަނިޔާއެވެ. މިހާ ހާލުން އެ ފޮތުގައި އޮތް އެއްބައި ކިޔާ ނިންމާލިއެވެ. ކިޔަން އިން  އޭނާގެ ޑައިރީ ލައްޕާ ލުމައްފަހު އަންބުރާ ދަބަހައް ލައިގެން ބެންޗުންތެދުވެ ހިންގައި ގަތީ އެތަކެއް އިރަކު ގިސްލާ ރުއިމުގައި ހޭދަ ކޮއްފައެވެ.

ދިރި އެޅުން މި ގޮތައް ހޭދަ ކުރާ މީހުން މި ދުނިޔޭގައި މަދެއް ނޫނެވެ. ދިރި އުޅުމަކީ އިމްތިހީނެކޭ ބުނެ އުޅޭ ނޫންހެއްޔެވެ؟އެއްބަޔަކު އުފަލުގައި އުޅޭއިރު އަނެއް ބަޔަކު އުޅެނީ ހިތާމައިގައެވެ. މި އިމްތިހާނު އެއްބަޔަކު ހާސިލް ކުރާއިރު އަނެއް ބަޔަކު ނާކާމިޔާބު ވެއެވެ. މި ކަމުގައި އޮތީ ކެއް ކުރުމެވެ. އަޑިގަނޑަ ކައްފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެޔޭ ބުނެ އުޅޭނޫންހެއްޔެވެ؟

 

 

 

 

 

 

 

39

Reekko

I am a girl who loves to write stories 🙂🙂🙂 I would like to get more opinions from readers.. 🙂🙂🙂

You may also like...

19 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Dear reader’s I have some important thing to ask…. My friends are asking me to write a story which has different episodes or part’s…. But my question is after reading my this story what do u guys think? I know I make many mistakes and sorry for that I will try to improve🙂🙂🙂 feel free to comment after finish reading.. 🙂🙂🙂

  ⚠Report!
  1. insha allah u can do it
   try kohleema ragalhu vaane mistakes huredhaane but liyaa varakah ragalhu vamun dhaarni
   good luck
   alhugaa hope kuran ithuru story thakeh kiyaalan libeyne kamah
   maasha allah ur stories ar nice
   keep itt upp❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

   ⚠Report!
 2. Reekko❤️❤️❤️❤️mi story vvvv reethi ingey… Adhi vv ibraitheri ingey… Reekko thee v talented kujjekkan reekkoge stories keemaves dhonthi au ingijje… So dhonthi beynun reekkoge long story eiy kiyaalan…. You are so talented and really great……

  ⚠Report!
  1. Thank you dhonthee… Insha Allah varah avahah kiyaalan libeyne long story eh🙂❤️

   ⚠Report!
 3. Varah touching story eh 😦😦😦😦😦but varah varah reethi 😘😍💛💛💚💜💚💜💚 masha allah 😘💙❤💜💚💜💚💜💚💙💙💖💕💖💗💟💞👍👍👍👏👏 good luck reekko❤💙💙💜💜💚💙❤💖

  ⚠Report!
 4. OMG😱😱😱…Yuh are 14 years right..One year older than me..hehe..btw the story is better than the first😊😊🙂🙂😚🤟🏻🤟🏻🤟🏻👌🏻👌🏻…Yuh have improved alot..Hehe..Nd I hope dear ge long story eh vv avahah kiyaalan libeyne kamah..keep going dear..Lysm😘😘😘🤩🤩🤩😍😍😍🥰🥰🥰🙂🙂🙂

  ⚠Report!
  1. Ey dhonthi aai reekko aai same year dhw….. Aslu dhonthi heekuree reekko akee dhonthiauvure bodu kujjekkan au… Hehe.. Reekko…. Keep up your great works and ufaaveri dhuvasthakakau edhen ingey😁😁😁😊😊🙂🙂🙂😀😀😀😃😃

   ⚠Report!
  2. Oh Jiji I thought you are older than me… Thanks ❤️ assuming kurin story eyy first v ma biru gathyy kudakoh 🙂🙂🙂

   ⚠Report!
  3. Thank you dhonthee 🙂❤️ aslu Reekko heekuryy dhonthee 12 years kamah😁😁😁 dhonthee ah ves baahjaveri dhuvas thakakah ehdhen

   ⚠Report!
  1. Thank you insha 🙂 mi story aslu liyan feshyy kuruvaahaka eh gothah but Faharehga mi story continue kuraanan or otherwise i will start a new one🙂🙂🙂

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.