“އޮހް ޝިޓް.”

ގެއަށް އައިސް ވަތް ކައިލާން ފެނިފައި ތާރާ އަވަހަށް ފޯނު ކަނޑާލަމުން ޖީބަށް ލިއެވެ. “ކިހިނެއް ވީ؟” ތާރާ އަހާލިއެވެ.

“އަހްމްމް.. އަމްމް.. ކަ.. ކަމެއް ނުވޭ.” ކައިލާން އެހެން ބުނި ނަމަވެސް މޫނުމަތިން ނުތަނަވަސްކަމާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފެންނަން ހުއްޓެވެ. “ދޮންބޭ. ބުނެބަ ތާ ގާތު. ކިހިނެއް ވީ؟” ތާރާ އަނެއްކާވެސް އެހިއެވެ. ކައިލާން ތާރާގެ މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ.

“އައިމް ސޮރީ.” ކައިލާން މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ. “ވައި؟” ވާނުވާ ނޭނގިފައި ތާރާ ސުވާލު ކުރިއެވެ. “ދޮންބެ ދަނިކޮށް އީކަން އެން ތިއްތަ ކުރިމައްޗަށް އެރުނީ. ޖައިލަމް ވެސް ހުރި.” ކައިލާން ބުނި އެއްޗަކުން ތާރާގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ.

 

“އި.. އިޓްސް… އޯކޭ.” ހިންދިރުވާލަމުން ތާރާ ބުނެލިއެވެ. “ދޭ މައިޓް ފޮލޯ ޔޫ ހިޔާ…” ތާރާ އަށް ބުނެވުނެވެ. ކައިލާން އަމިއްލަ ބޮލުގައި ޖަހާލީ އަމިއްލަ މޮޔަކަން ހިތަށް އަރާފައެވެ. “ވަޓް އާ ވީ ގޮނާ ޑޫ؟” ކައިލާން އަހާލީއެވެ.

“އައި… އައި ޑޯންޓް ނޯ އެއިދާ.” ތާރާ މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ. “މޭ ބީ ވީ ޝުޑް ގޯ ވީމެން ގެއަށް އިހަކަށް. ކައި ކޭން ލެޓް އަސް ނޯ އިފް ދޭ ކަމް އޮރ ނޮޓް.” ސަނަމް އައިސް ބުންޏެވެ. “އޯކޭ. ބަޓް ތާ. އިފް ދޭ ފައިންޑް އައުޓް އެބައުޓް ޔޫ، ދެން އައިމް ނޮޓް ގޮނާ އެކްޓް ލައިކް ނަތިން ހެޕެންޑް. އައި ވިލް ސްޓޭންޑް އަޕް ފޯ ޔޫ.”

“އައި ނޯ ޔޫ ވިލް. ޔޫ އާ ދި ބެސްޓް ބްރަދާ އެވާ.” ތާރާ ކައިލާން ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. އަދި އަވަސް އަވަހަށް އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ހޮސް ފެންވަރައި ރީތިވެލިއެވެ. އެއަށްފަހު ވީރާ އަށް ގުޅުމުން ވީރާ އާއި އީމާން އޭނާ ބަލައި އަންނަ ވާހަކަ ބުންޏެވެ.

 

ތާރާ ސަނަމް އާއި އެކު ބޭރަށް ނުކުތީ އީމާން އާއި ވީރާ އާދޭތޯއެވެ. “ސަނީ؟ ހިނގާބަ އެހެރަ ޝޮޕް އިން ޗިޕްސް ދަޅެއް ގަނެގެން ދާން. ވަރަށް ކާހިތްވެއްޖެ.” ތާރާ ސަނަމްގެ އަތުގައި ހިފައި ދަމަމުން އެތާ ކައިރި ފިހާރަ އަކަށް ވަނެވެ. އަދި އެތަނުން 5 ޗިޕްސް ދަޅާއި 2 ކޯކު ދަޅު ހިފައިގެން ނުކުތެވެ.

 

“ހޭ! އެހެރީ އިންނު ތަ؟ އައި ތޯޓް އޭނަ އަންނަނީ ކާރުގަ ވީ ގޮވައިގެން ކަމަށް.” ތާރާ މޫންލައިޓްގޭ ކުރިމަތީ މަޑުކުރި ސައިކަލް ގައި އިން ޒުވާނާ ދައްކާލިއެވެ. “ހުމްމް. މާން ކަންނެ. އެ ކަހަލަ ޓީޝާޓެއް އޭނަ ލާނެ. ހިނގާބަ ސިއްސުވާލަން.” ސަނަމް މޫނުމައްޗަށް ލާނެތް ހިނިތުންވުމެއް ވެރި ކުރުވަމުން ބުނެލިއެވެ.

ސަނަމް އާއި އެއްބައި ވެލަމުން ތާރާ ވެސް މަޑުމަޑުން އެ ޒުވާނާ ގާތަށް ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެ ޒުވާނާ އާއި ހިސާބަށް އެރި ތަނާ އެ ފިރިހެން ކުއްޖާ ގާތަށް އަވަސް އަވަހަށް ހިނގާފައި އައި އަންހެން ކުއްޖާގެ ގައިގައި ޖެހިފައި ތާރާ އަތި އަޅާލިއެވެ. އެހެންކަމުން ދެލޯ މަރާ ތަގުޅި ކޮށްލަމުން ތާރާ ތޫލި އަޑަކުން ‘މަންމާއޭ’ ކިޔައި ހަޅޭއްލަވައި ގަތެވެ.

 

އޭނާގެ ނަސީބު ރަނގަޅު ކަމުން ފަހަތުން އައި މީހަކު އޭނާގެ އުނަގަނޑުގައި ހިފައި ތެދު ކުރުވިއެވެ. “ސާބަސް ރާރާ އަށް.” އީމާންގެ އަޑު އިވުމުން ތާރާ އެއްލޯ ހުޅުވައި ބަލައިލިއެވެ. “ހާއި؟… ވެއިޓް… ޔޫ…؟” އީމާން އާއި ވީރާ ފެނުމުން ތާރާ ހައިރާން ވިއެވެ. “އާނ އެހެންނެއްނު ވާނީ ވެސް. މަށާ އެއްވައްތަރު ޓީޝާޓެއް އެ މީހާ ލާފަ ހުރީމަ ވިއްޔަ އޭނާ ސިއްސުވާލަން ތިދިޔައީ! މީހަކު ހައިރާނެއް ނުވާނެތަ މި ރާރާފުޅުގެ މޮޔަކަމުން؟” އީމާން މަލާމާތް ކޮށްލިއެވެ. ތާރާ ވަގުތުން ލޯ އަޅާލިއެވެ. “ހުއް. މަށެއް ނޫނޭ! ސަނީ އޭ ދިޔައީ އެ މީހާ ސިއްސުވާލަން!” “ޝުއާ. ވަޓެވާ ފްލޯޓްސް ޔުއާ ބޯޓް.” ވީރާ ހެމުން ބުނެލިއެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ސަނަމް އޭނާގެ އަތުގައި ވިކައިގަތެވެ. “ސަނަމްމްމްމް! ޔޫ ޕީސް އޮފް ޝިޓް!”

“ހީ އިޒް ލުކިން.” ސަނަމް ތާރާގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ވައި އަޑުން ބުނެލިއެވެ. “ހޫ؟ ކަ… އޮހް ޝިޓް.” ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލާފައި ތާރާ އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރުނީ އެމީހާ ގާތު ސޮރީ އޭ ބުނުމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ދުލުގައި ތަޅެއް އެޅުވުން ކަހަލައެވެ.

 

“ތަ.. ތާރާ؟” ޖައިލަމަށް އަހާލެވުނެވެ. ތާރާގެ ގައިގައި ޖެހިފައި ވެއްޓުނު ސަމާ ވެސް ތެދުވެލަމުން ބަލައިލިއެވެ. ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައި ތާރާ އަށް ވެސް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީއެވެ.

ސަނަމް ތާރާގެ ގައިގައި އަނެއްކާވެސް ވިކައިގަތެވެ. “ޑޫ ޔޫ ނޯ ދެމް؟” ސިހިފައި ތާރާ ސަނަމާއި ދިމާއަށް ބަލައިލިއެވެ. އަދި ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލިއެވެ.

 

“ތާ! ދިޔައީތަ؟” ކައިލާން ގެއިން ނުކުމެގެން އައެވެ. ނަމަވެސް ފެނުނު މަންޒަރުން އޭނާގެ ފިޔަވަޅުތައް މަޑުޖެހުނެވެ. “ޖައިލަމް. އީކަން. ކިޔާން.” އެވަގުތު އެތަނަށް އައި އީކަން އާއި ޔުކްތާގެ އިތުރުން ކިޔާން ވެސް ފެނުނެވެ.

ތާރާ އާއި ކިޔާންގެ ދެލޮލާއި ބައްދަލު ވިއެވެ.

ކިޔާނަށް ވެސް ވީ ދެންތިބި އެންމެނަށް ވީ ވަރެވެ. އެތަކެއް ބައިވަރު އަހަރުތަކެއް ފަހުން ވެސް އެ ހިތުގައި ލިޔެވިފައިވަނީ ހަމަ އެ ނަމެވެ. އޭނާއަށް ބޭވަފާތެރިވި، ކެހި ދިން އަންހެން ކުއްޖާގެ ނަމެވެ. އެ ހިތާއި ކުޅެލަން ކެރުނު ހަމައެކަނި އަންހެން ކުއްޖާއެވެ. ހަމަ ތާރާއެވެ. އެހައި ބައިވަރު އަހަރުތައް ފަހުން ތާރާ ފެނުމުން ކިޔާންގެ ހިއްސުތައް ހޭލި ކަހަލައެވެ. އެ ޖާދުވީ އަޅިފެހި ކުލައިގެ ދެލޮލުގެ އަވައިގާ ޖެހެން ކިޔާން އަށް ފަޅި ސިކުންތެއް ވެސް ނުނެގިއެވެ.

ތާރާ އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު ކިޔާނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެކަމާވެސް ހައިރާންވެ އަންތަރީސް ވިއެވެ. ތާރާގެ ދިގު ދިގު ބުޅި އިސްތަށިގަނޑު ކޮށާލައި ފަން ކޮށްފައި ކުލަ ޖައްސާފައި ހުރުމުންނެވެ. ވަށްތިރި ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ހުދުކުލައިގެ ގަމީހަކާއި ކަޅު ކުލައިގެ ލެދާ ޖެކެޓެއް ލާފައި ހުރުމުންނެވެ. ފަޔަށް ފިއްތި ކަޅު ޖީންސެއް ލާފައި ހުރުމުންނެވެ. ގަދަ ރަތް ކުލަ ތުންފަތުގައި ޖެއްސުމުގެ އިތުރުން ގަދައަށް މޭކަޕް ކޮށްފައި ހުރުމުންނެވެ. އިސްބުޑު ފައިވާނަކަށް އަރާފައި ހުރުމުނެވެ. އެވެސް 5 އިންޗް ހީލްސް އެކެވެ. ހައްތަހާވެސް ކުރީގެ ތާރާ ފާދު ކިޔައި މަލާމާތް ކޮށް އުޅުނު ކަންކަމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތާރާ ވަނީ ކުރިއަށް ވުރެވެސް ހިކިފައެވެ. ހީވަނީ ވެސް ދެންމެ ދެންމެއަކު ހެން އުނަގަނޑުން ބިންދައިގެން ގޮސްދާނެ ހެނެވެ.

 

ތާރާގެ ހާލު ތޯއެވެ؟ ކިޔާން ފެނިފައި ތާރާގެ ހިތް ރަނގަޅަށް ވެސް ހުއްޓުނު ކަހަލައެވެ. އެ ކަޅު ކުލައިގެ ތޫނު ދެލޯ އޭނާ އާއި ދިމާއަށް ނަޒަފު ހުއްޓިގެން ދިޔަ ހިނދު އޭނާގެ އަތުގެ ލޯލިތައް ވެސް ކަޮޅަށް ޖެހުން ފަދައެވެ. އެ ހިތް ހިތާމައިން ރޯލިއެވެ. އުފަލުން ހީލިއެވެ. ކިޔާންގެ ރީތިކަމަށް ތަޢުރީފު ވެސް ކޮށްލިއެވެ.

ކިޔާންގެ ފިރިހެންވަންތަކަން ވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ. ތުނިކޮށް ތުނބުޅި މަތިމަސް ކޮށާލެވިފައި ވީއިރު އިސްތަށިގަނޑުގެ ކަޅުކަންވެސް ކުރިއަށްވުރެ ގަދަ ހެން ހީވެއެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ބާމަތި ފުޅާވެފައި ހުރުމުން އަންހެން ކުދިންގެ ހިތްތައް ކަތިލާނެކަން ގައިމެވެ. ގަޔަށް ހިފާފައިވާ ކަޅުކުލައިގެ ގަމީހެއް ލާފައި ހުރުމުން ވެސް މީހާގެ ޝަހުސިޔަތުގެ ވަރުގަދަ ކަން ހާމަ ވެގެން ދިޔައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން ކިޔާން އެހެން ދިމާއަކަށް މޫނު އަނބުރާލުން ވެސް ވީ ބޮޑު ކަމަކަށެވެ. ނަމަވެސް އަމިއްލަ ނަފްސަށް މަޖުބޫރު ކުރުވީ ތާރާ އޭނާއަށް ދިން ލަނޑު ހަނދާން ކޮށްދެމުންނެވެ.

ކިޔާން ދުރަށް ބަލައިލުމުން ތާރާ އަށް ކަމެއް ޔަގީން ވިއެވެ. އެއީ އޭނާގެ ޙަޤީޤަތް ކިޔާން އަދިވެސް ގަބޫލު ނުކުރާކަމެވެ. ހިތުގައި ޖެހިފައި ތާރާ އިސްޖަހާލިއެވެ. އަދި ސަނަމް އަތުގައި ހިފާލިއެވެ. “ލެޓްސް ގޯ.” ތާރާ މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ. ވާނުވާ ނޭނގިފައި އީމާން މެން އޭނާއަށް ބަލައިލިއެވެ.

 

“ތާ… ޔޫ.. ޔޫ އާ ވިތު ކައި؟” ޖައިލަމް ގަބޫލު ނުކުރެވިފައި ހުރެ އަހާލިއެވެ. “ޔެސް، ހޭޒް ބީން ވިތު މީ އޯލް ދިސް ޓައިމް. ޕާސްޓް 6 އިޔާޒް އެއްކޮށް.” ކައިލާން ހަރުކަށި އަޑަކުން ބުނެލިއެވެ.

“އޮހް. ތާ… އައި… ކޭން ވީ ޓޯކް؟” ޖައިލަމް ތާރާ އާއި ދިމާއަށް ބަލައިލިއެވެ. އީމާން މެނަށް ވާނުވާ ރޭކާލީ ދެނެވެ.

“ނޮޕް. ޝީ ކާންޓް. ޝީ އިޒް ބިޒީ ރައިޓް ނައު.” ވީރާ ވަގުތުން ބުނެލިއެވެ. “ޔޫ ޕީޕަލް ކާންޓް ހާޓް ހާ އެވާ އެގެއިން.” ސަނަމް ވެސް އެއްބައިވެލިއެވެ.

“އައިމް ނޮޓް ގޮނާ ހާޓް ހާ! އައި ޖަސްޓް… އައި ވޯންޓެޑް ޓު ޓެލް ހާ ދެޓް ވީ މިސް ހާ. އައި މިސް ހާ. އައި ތިއަލީ ޑޫ ތާ. އައި ޑޯންޓް އެގްޒްކްޓްލީ ނޯ ވަޓް ހެޕެންޑް ބިޓްވީން ޔޫ އެން ނާއިލް. ބަޓް… ކޭން ވީ ސްޓާޓް އޯވާ؟ އައި ނީޑް މައި ބެސްޓް ފްރެންޑް ބެކް.” ޖައިލަމް އެދުނެވެ. ތާރާ އިސް އުފުލައި ބަލައިލިއެވެ.

“އެން އޯލް އައި ނީޑެޑް ވޯޒް ޔުއާ ޓްރަސްޓް. ދެޓްސް އޯލް އައި އެވާ ނީޑެޑް. ދެޓް ޑޭ އައި ބެގްޑް ފޯ އިޓް. ބަޓް ނަން އޮފް ޔޫ ގޭވް އިޓް ޓުމީ. ކައިދޮންބެ އަހަރެން ގާތު އިންގްލެންޑަށް ބަދަލުވާން ބުނީމަ އަހަންނެއް ނުދަން. ތި މީހުންގެ ހިޔާލު ބަދަލުވޭތޯ، ތި މީހުން އަހަރެންގެ ކުށެއް ނެތް ކަން ގަބޫލު ކޮށްގެން އަނބުރާ އާދޭތޯ މަޑު ކުރީ. 1 އިޔާ ވަންދެން އިންތިޒާރު ކުރިން. ބަޓް ނަން އޮފް ޔޫ ކޭމް ބެކް. ސޯ އޯލް އައި ކޭން ސޭ ރައިޓް ނައު އިޒް އައިމް ވެރީ ސޮރީ.” ތާރާ މަޑުމައިތިރި އަޑަކުން ޖަވާބު ދިނެވެ.

 

“ވެއާ އިޒް ޔުއާ ކިޑް؟” ކިޔާންގެ މަލާމާތުގެ އަޑު އިވުމުން ތާރާގެ ހިތަށް ރަނގަޅަށް ވެސް އަސަރު ކުރިއެވެ. އެ ހިތް ރޮއްވާލިއެވެ. “އައި ޑޯންޓް ހޭވް އެ ކިޑް. ލައިކް އައި ސެއިޑް 6 އިޔާޒް އެގޯ، ދޯޒް ޕޭޕާސް ވާ ފޭކް!” ތާރާއަށް ބާރަށް ބުނެވުނެވެ. “އޮރް ޔޫ އެބޯޓެޑް ދި ބޭބީ. އައި މީން އައި ވޯންޓް ބީ ސަޕްރައިޒްޑް އިފް ޔޫ ޑިޑް. ޙަރާމް ކަންކަން ކުރަން ކެރޭ މީހަކަށް ދެން ވެސް ކެރޭނެއެއްނު؟” ކިޔާން އަނެއްކާވެސް ބުންޏެވެ. މިފަހަރު ތާރާގެ ލޮލާއި ލޯ ސީދާ ކޮށް ހަތަރު ކަޅި ހަމަ ކޮށްލަމުންނެވެ.

ތާރާގެ ގާތަށް އައީކީ އަމަށަކު ރުޅިއެއް ނޫނެވެ. “އޮހް ސޯ ތިބުނަނީ ކިޔާން އަދިވެސް ޙަރާމް ކަންކަން ކުރަމޭތަ؟ އެއްފަހަރު ކުރިއްޔާ ދެންވެސް ކުރާނެއްނު؟” ތާރާގެ ސިކުނޑިއަށް އަންނަމުން ދިޔައީ އީމާގެ ވާހަކައެވެ.

“ކީކޭ ތި ކިޔަނީ މިހާރު؟ ތިމާ ބޭޒާރު ވީމަ އެހެން މީހުންނޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ހަދަންތަ ތިއުޅެނީ؟” ކިޔާން ވެސް ކޮށްލީ ސުވާލެކެވެ.

 

“ޙަޤީގަތަކީ އަހަރެން ބޭޒާރެއް ނުވެ. އަހަރެންނޭ ކިޔައިގެން ދޮގު ވާހަކަ އެއް ފެތުރުނީ. އެކަމަކު ކިޔާންގެ ވާހަކަ ކޮބާ؟ ޙަރާމް ކަމެއް އެއްފަހަރު ކޮށްފިއްޔާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ކުރާނޭނު ބުނީ.” ތާރާ ކިޔާން އާއި ދިމާއަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅިއެވެ.

“އެހެންތަ؟ އަހަރެންގެ ކޮން ވާހަކައެއް؟ ހުމްމް؟ ބުނެބަލަ ތި ވާހަކައެއް!” ކިޔާން ވެސް ތާރާ އާއި ގާތަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅިއެވެ.

“ފަޟީޙަތް ވޭތޯތަ ތިއުޅެނީ؟” ތާރާ އަހާލިއެވެ.

“އެޓް ލީސްޓް އަންލައިކް ޔޫ ޙަޤީގަތެއް ވެއްޖެއްޔާ އަހަރެން އެކަމަކަށް އެއްބަސް ވާނަން.”

“އެންމެ ރަނގަޅު. ހިނގާ ދޯ ބަލަން. އެނގިދާނެތާ.” ތާރާ ކިޔާނާއި ދިމާއަށް ލޯ އަޅާލިއެވެ.

🦋🌺🦋🌺🦋🌺🦋

🌺ޝައީ🦋

 

47

1 Comment

  1. ♕♕Princess♕♕

    April 13, 2021 at 11:07 am

    Love to story 😍😍waiting for the next part 🍀 🍀 good luck 🍀 stay safe

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!