އިންތިހާ – 12

- by - 76- September 29, 2020

‎ތަރުކާރީ ނަގައި ދޮވެލުމަށްފަހު ފަރިތަކަމާއި އެކު އެ ކޮށަމުން ދިޔަ ނޫރް ސިހުނީ އޭނާގެ މޫނުގައި މީހެއްގެ ބީހުމުގެ އިހުސާސް ކުރެވުމުންނެވެ. ކަރަންޓު ޝޮކެއް ޖެހުނު ފަދައިން ނޫރް ފަހަތަށް ޖެހުނު އިރު އެދެލޮލުގައި ވަނީ ބިރެވެ. “ގައިގަ އަތްނުލާތި!” ބިރުގައިންފައި ހުރެ އަތުގައި އޮތް ވަޅި އައިމަން އާއި ދިމާލަށް ދިއްކޮށްލަމުން ނޫރް ބުނެލިއެވެ.

‎ނޫރްގެ މިކުއްލި ހަރަކާތާއި އެކު ސިހި، ހައިރާންވެފައި ހުރި އައިމަން ހުރީ ނޫރްގެ މި އަމަލާއި، އެ މޫނުމަތީގައި ވީ ބިރުގެ އަސަރުން ނަގަން ވީމާނަ އެއް ނޭނގިފައެވެ. އޭނާ އުޅުނީ ނޫރްގެ މޫނުމައްޗަށް އެޅި އުނދަނގޫ ކުރަމުން ދިޔަ އިސްތަށިތައް އެއްފަރާއިތް ކޮށްދޭށެވެ. ނޫރްއަށް ހާނިއްކަ އެއް ދޭކަށް ނޫނެވެ.

**********

‎ލެޕްޓޮޕަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އިން އިވާންއަށް ފުން ނޭވާ އެއް ދޫކޮށްލެވުނީ، އޭނާ ހީކުރި ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް އޭގައި ނެތުމުންނެވެ. ހިތަށް ތަސައްލީ އެއް ލިބިގެން ދިއައީ ނޫރްގެ ފަރާތުން އޭނާގެ އާއިލާއަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތޭ ހީކުރެވުމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުރެވެނީ ކުށްހީއެއް ކަން އިވާންއަށް އިނގުނު ނަމައެވެ. ނޫރްގެ ފިޔަވަޅުތައް ސީދާވެފައި ވަނީ އޭނާގެ އާއިލާގެ ބަރުބާދީއާއި ދިމާލަށްކަން ރޭކާލިނަމައެވެ.

‎”އައްޑު ސިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް” އެ ޕެންޑްރައިވްގައި އިން ފައިލް ހުޅުވާލަމުން އިވާން އެއަށް ސަމާލުކަން ދިނެވެ. އޭގައިވަނީ އޭޒެޑްއަށް ލިބިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މައުލޫމާތެވެ. ކުރިން ހޯދުމަށް ވާދަކޮށް ނުލިބިފައިވާ އެ ޕްރޮޖެކްޓު އޭޒެޑްއަށް ހޯދައިދިނީ ނޫރްކަން އިނގުމުން ހައިރާންވީ ނަމަވެސް، އިވާންގެ މޫނުމަތީގައި ދުވެލީ ހިނިތުންވުމެކެވެ. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މި އަންހެން ކުއްޖާ އޭނާގެ ފޫހި ދިރިއުޅުން ޝައުގުވެރި ކުރުވައިފިއެވެ. ދުވަހަކު ނޫރްގެ މަޤްސަދާއި ބޭނުމަކީ ކޮބައިކަން ނުވިސްނުނަސް، ނޫރްގެ ވާހަކަ ތަކުގައި އޮއްޓަރު އެބަހުއްޓެވެ. ނޫރް ބުނިފަދައިން އޭނާވެސް ފައިދާތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންވީއެވެ.

************

‎ސައިކަލުގައި ގޮސް ޕްލެޓިނަމް ރެސިޑެންސްގެ ކުރިމަތީގައި މަޑުކޮއްލަމުން ބޮލުގައި އޮތް ހެލްމެޓު ނަގައި، އެ އިމާރާތައް ލާމިއު ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. ދިހަ ބުރީގެ އެ އިމާރާތް ބިނާ ކުރެވިފައިވަނީ ބިއްލޫރި ބޭނުން ކޮއްގެނެވެ.

‎ސައިކަލު ޕާރކު ކޮއްލުމަށްފަހު ލާމިއު ހިނގައިގަތީ އެ އިމާރާތުގެ އެތެރެއަށެވެ. އެތެރެއަށް ވަދެގެން ދިއަ ލާމިއު ހުއްޓެން ޖެހުނީ ސެކިއުރެޓީ ގާޑު އައިސް އޭނާގެ ކުރި ބެއްދުމުންނެވެ.

‎”ކޮން ފްލޯއަކަށް ތޯ ތިދުރުވަނީ؟ މަޢާފު ކުރައްވާ އެކަމު ހުއްދައާ ނުލާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އެތެރެއަށް ވަނުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެ” ދޮރުވާނުގެ ޖުމްލައާއި އެކު ލާމިއުގެ ދެބުމަ ގޮށްޖެހިގެން ދިއައިރު އެމީހާއާއި ދިމާލަށް އޭނާ ބަލާލީ ނުރުހުމުގެ ނަޒަރުންނެވެ.

‎”ބަލަގަ މީ ޖަލެއްތަ ހުއްދައާ ނުލާ ގައިދީންނާ ބައްދަލު ނުކުރެވެން؟ ހާދަ ކަންތައްފަލަ އޭ ދޯ ކައެ މެންވެސް” އެހައި މަސައްކަތުން އެޑްރެސް ހޯދައިގެން އައިސް އެމީހަކާއި ހަމައަށް ވާސިލް ނުވެވި އެނބުރި ދާންޖެހުމުން ލާމިއު ހިތްހަމައެއް ނުޖެހުނެވެ.

‎”ސޮރީ ސާރ…ކޮން އެޕާރޓްމެންޓަކަށް ތޯ ތި ދުރުވީ އަޅުގަނޑު ގުޅާފަ އަހާލަންތޯ؟” ދޮރުވާނު މީހާ ބުނެލިއެވެ. ހަމަޖެހެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ހަތަރެއް ބީ އޭ ލާމިއު ބުނެލިއެވެ.

‎”ސާރ ތިއީ ހުސް އެޕާރޓް މެންޓެއް! އެތާކު ނޫޅޭނެ އެކަކުވެސް” ދޮރުވާނު ދެން ބުނެލި ޖުމްލައާއި އެކު ލާމިއުގެ މޫނުމަތިން ފައުޅުވީ ހައިރާންކަމެވެ. އެހެން ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ. އޭނާއަށް ލިބުނު މައުލޫމާތު ޔަޤީނުންވެސް ނުބައެއް ނުވާނެއެވެ. ދެހިޔާލުގައި ހުރެ އެ އިމާރާތުން ނިކުމެގެން ލާމިއު ދިއުމާއިއެކު އެ ސެކިއުރިޓީ މީހާގެ މޫނުމަތިން ހަމަޖެހުމުގެ އަސަރު ފައުޅުވިއެވެ.

***********

‎”ނޫރް…ރިލޭކްސް” ނޫރް ބިރުގައިންފައި ހުރި މިންވަރު ފެނުމުން އައިމަން ބުނެލީ ކަންބޮޑުވެ ހުރެ ނޫރްއާއި ދިމާލަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިލަމުންނެވެ.

“ކައިރިއަށް ނާންނާތި! ކައިރިނުވާތި ދުރުގަހުރޭ ޕްލީސް” އަތުގައި އޮތް ވަޅިއަށް ބަލަމުން އައިމަން އެޅި ފިޔަވަޅަށް ފަހަތައް ނޫރް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިލިއެވެ. އެ ރީތި ދެލޮލުން އޭނާ ބިރުގައިންފައި ހުރި މިންވަރު ހާމަވެއެވެ. ކަރުނައިގެ ރޮނގުތައް އެ ދޮން ކޯތާފަތް މަތީ ދެމިގެން ދިއައިރު، ނޫރްއަށް އަންނަމުން ދިޔަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ހައިރާންވެފައި ހުރި އައިމަންގެ ހިތް ނޫރްއާއި މެދު ހަމްދަރުދީ އިން ފުރިގެން ދިއައެވެ. ނޫރްގެ މި އަމަލުގެ ފަހަތުގައި ކޮންމެވެސް ސިރެއް ނުވަތަ ހިތި ތަޖުރިބާއެއް ވާނެކަން އޭނާއަށް ނަގައިގަނެވުނެވެ.

‎”ނޫރް އަހަރެން މި މަޑުކުރީ މިތާގަ އޯކޭ! ނާންނާނަން ކައިރިއަކަށް! ވަޅި ބާއްވަބަ ނޫރް! އައި ޕްރޮމިސް ނާންނާނަން…ޕްލީސް ނޫރް…ރިލޭކްސް…” އައިމަން ބެލީ ނޫރް ހަމައަކަށް އެޅުވޭތޯއެވެ.

‎ބިރުގައިންފައި ހުރި ނޫރްއަށް ހޭވެރިކަން ވީ ދެނެވެ. ފުން ނޭވާތަކެއް ލަމުން އޭނާވެސް ހަމަޖެހިލަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ވަޅި އަތުން ދޫވެގެން ގޮސް ބިންމަތީގައި ޖެހުމާއިއެކީ މަޑުމަޑުން ނޫރްއަށް ވެސް ތިރިވެ ކުޑަކަކޫ ޖަހައިގެން އިށީނދެލެވުނެވެ. ލޮލުން ކަރުނައިގެ ކޯރެއް ދެމިފައި އޮތް އިރު ނޫރްގެ މަޑު ގިސްލުމުގެ އަޑު އިވިގެން ދިއައެވެ. އޭނާގެ ކަޅު މާޒީގެ ހިޔަނި އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުން ދުރަށް ދާނީ ކޮންއިރަކު ހެއްޔެވެ. މި ވޭނާއި ކެކުޅުން އޭނާ މުޅި އުމުރަށް ތަހަންމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ.

‎ނޫރްގެ ހާލު ފެނި އައިމަންގެ ހިތުގައި ރިއްސާލިއެވެ. މަޑުމަޑުން ގޮސް ނޫރްގެ ކުރިމަތީގައި އައިމަން އިށީނދެލިއިރު އޭނާ އިނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނުވިސްނިފައެވެ. މީހަކު މަސަލަސް ކޮށް ހިތްހަމަޖައްސައި ދިނުމަކީ، މިއަދާއި ހަމައަށް ވެސް އޭނާ ކޮށްފައި ނުވާ ކަމެކެވެ.

‎”ނޫރް…ސޮރީ…” އައިމަންގެ އަޑު ޖެހުމާއިއެކު ޝަކުވާއާއި ވޭނުން ފުރިގެންވީ ދެލޮލުން ނޫރް އައިމަންއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ. މިކަމުގައި އައިމަންގެ އޮތީ ކޮން ކުށެއް ހެއްޔެވެ. ނަމަވެސް އޭޒެޑް އާއިލާގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަކީ މިއަދު އައިމަންގެ ބަދުނަސީބުކަމެވެ. އޭނާ މި ތަހަންމަލު ކުރަންޖެހޭ ވޭނާއި ރިހުމުގެ ސަބަބަކީ އެ އާއިލާ ކަމަށް ވީތީއެވެ.

‎”ނޫރް ކީއްވެ އެހާ ބިރުގަތީ؟” އޭނާގެ ހިތުގައި އޮތް ސުވާލު އައިމން ނޫރްއާއި ކޮއްލީ އަހަން ނާހަން ހުރެފައެވެ.

‎”ބައެއްފަހަރު ކިތަންމެ ބޭނުން ވިޔަސް، މާޒީގެ ބައެއް ހަނދާންތައް ހިތުން ފޮހެވިގެނެއް ނުދާނެ…އެ ހަނދާންތައް ބިރުވެރި ހުވަފެނެއްގެ ސިފައިގަ ސިފަވީމަ އަމިއްލަ ނަފްސު ހަމައަކަށް އަޅުވަން އުނދަގޫވާނެ” ތެދުވެ އައިމަންއަށް ފުރަގަސްދެމުން ނޫރް ބުނެލީ އޭނާގެ ދެލޮލުން ފޭދުނު ކަރުނަތައް އަތުގެ ނުފުށުން ފޮހެލަމުންނެވެ.

އެވާހަކަ އިތުރަށް ދައްކަން ބޭނުން ނުވުމުން ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކުރުމަށް ނޫރް އަވަސްވެގަތެވެ. ނާސްތާކޮށް އެގެއިން ދިއުމާ ޖެހެންދެން އައިމަން ވެސް އިތުރަށް އެވާހަކަ ނުދެއްކީ، ނޫރް ހަމަޖެހިފައި ހުރުމުންނެވެ.

**********

‎”ކޮން އޮލަ ވާހަަކައެއްގަ ދެމައިން ތިތިބީ؟” އައިސް ތުގާއާއި ބަލްގިޝްގެ ގާތުގައި އިށީންނަމުން ތޯރިޤު އަހާލިއެވެ. “މި ދައްކަނީ ތޫ މާ ކަންބޮޑުވެފަ ހުންނަ ވާހަކަ! އޭޒެޑް ވިލާގަ ހިނގިކަމާ މެދު އެ ވިސްނަނީ…މަށަށް ހީވަނީ މީ އަހަރެމެންގެ ތޫ އެއް ނޫންހެން މިހާރު” ބަލްގިޝްގެ ޖުމުލައާއި އެކު ތުގާ މަންމައާއި ދިމާލަށް ބަލައިލީ މަންމަ އެބުނި އެއްޗެއް ދޭހަ ނުވުމުންނެވެ.

‎”ތެދެއް ތިބުނީ…ދެން އަހަރެމެންގެ ތޫ ގެއްލިދާނެ ދުވަސްކޮޅަކުން….ދެން ކިޔަން ޖެހޭނީ އޭޒެޑް ވިލާގެ ޅީދަރި” ތޯރިޤުއާއި ބަލްގިޝްގެ ސަމާސާއާއިއެކު ތުގާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ކަންބޮޑުވުން ލަދުވެތިކަމަށް ބަދަލުވެގެން ދިއައިރު، އޭނާ އިސްޖަހާލީ ބައްޕަ އެބުނީ ކީކޭ ކަން ނަގައިގަނެވުމުންނެވެ.

‎”ދަރިފުޅާ، ބައްޕަ ރޭގަ ވާހަކަ ދެއްކީ މޭ އުޒާމް އަންކަލްއާ…އަންކަލް ވެސް ބޭނުންވަނީ ދަރިފުޅުމެންގެ ކައިވެނި އަވަހަށް ކުރެވެން! އިވާންއާ ވާހަކަ ދައްކާފަ ތާރީހެއް އަންގާލާނަމޭ އުޒާމް ބުނީ” ތޯރިޤު ބުނެލުމާއިއެކު ތުގާގެ މޫނުމަތިން އުފާވެރިކަމުގެ ރީތި ފުރިހަމަ ހިނިތުންވުމެއް ފައުޅުވެގެން ދިއައިރު، ދަރިފުޅުގެ ހިނިތުންވުންފެނި ބަލްގިޝްއާއި ތޯރިޤަށް ވެސް ހިނިތުންވެލެވުނެވެ.

*********

‎”ވާން..ދަރިފުޅުމެން އާދެބަލަ މިތާ މާމަ ގާތު އިށީނދެލަން” ހުކުރުން ފައިބައިގެން އައި އައިމަން އާއި އިވާން ފެނުމުން އާދިލާ ގޮވާލިއެވެ. ހުދު ގަމީހަކާއި، ނޫ ޖީންސް އެއްގައި އިވާން ހުރިއިރު، އިސްތަށިގަނު ވަނީ ރީތި ގޮތަކަށް ސްޓައިލް ކޮއްލާފައެވެ. ކެރެޓް ޖިންސަކާއި މަށިކުލައިގެ އަތް ދިގު ޓީޝާރޓެއް ލައިގެން ހުރި އައިމަންގެ އިސްތަށިކޮޅު އޮތީ އެއްވެސް ގޮތެއް ހެދުމެއް ނެތި ނިއްކުރި މައްޗަށް ދޫކޮއްލާ ފައެވެ.

އިވާންގެ ފަހަތުން އައިމަންވެސް އާދިާލާގެ ގާތަށް ދިއައިރު އުޒާމްވެސް އައިސް ސޯފާގައި އިށީނދެލިއެވެ. އާދިލާގެ ދެފަރާތުގައި އައިމަން އާއި އިވާން އިށީންނުމާއިއެކު، ލޯބިން ދެ މާމަދަރިންގެ ބޮލުގައި އާދިލާ ފިރުމާލިއެވެ.

‎”މާމަ މިހިރީ ތިދެކުންދެކެ ވެސް އަސްލު ވަރަށް ރުޅި އައިއްސަ” ރުޅި އަންނަ ކަމަށް ހެދިލަމުން އާދިލާ ބުނެލިއެވެ. “ސުއްބޫ! އަނެއްކާ އަހަރުމެން ދެމީހުނަށް ކޮން ކުށެއް ކުރެވުނީ؟” ސަކަ ކަމާއިއެކު އައިމަން އަހާލީ، އާދިލާ އެ ކުރަނީ ސަމާސާ އެއްކަން އިނގޭތީއެވެ. ހިމޭނުން އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އިވާން އިނީ، އާދިލާއަށް ފުރުސަތު ދީގެނެވެ.

‎”މިހާރު މާމަ މިއޮއްގެން މުސްކުޅިވަނީ! މާމަ ވެސް ބޭނުމޭ ތި ދެކުދިން ކައިވެނިކޮށް ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށާތަން ދެކެން! ކޮންއިރަކުތަ އަޅެ މާމައަށް އެ ދުވަހެއް ދެކިލަން ލިބޭނީ؟” އާދިލާ އޭނާގެ އެދުން ހާމަކުރިއެވެ.

‎”ތިކަންތީ ބޮޑައިން ކުޑަށް ދާ ކަމެކޭ! ދޮންބެ ކައިރީ މާމަ ނިކަން ކިޔާބަލަ ތިހެން! 25 އަހަރު ވީއިރުވެސް އެހުންނަނީ އަންހެން ކުއްޖަކާ ދިމާލަށް ބަލާވެސް ނުލަން ހުވާ ކޮއްގެން!” އައިމަން އަވަހަށް އެ މައުލޫ އިން ރެކިގަތީ އިވާން މަޅީގައި ބައްދާލަމުންނެވެ.

‎އައިމަންއާއި ދިމާލަށް ލޯ އަޅާލަމުން އިވާން ގަދަކަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ. “މާމާ…އެކަހަލަ ބޭކާރު ކަންތަކަށް ހުސްކުރާނެ ވަގުތެއް އަޅުގަނޑު އަތަކު ނެތް” އިވާން އޭނާ އަބަދުމެ ދައްކާ ބަހަނާގައި ހިފާލިއެވެ.

‎”ބަލަ ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށައި މީހަކާ އިނުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް ނޫނޭ ދަރިޔާ! އިނގޭތަ މާމަ މެން ޒަމާނުގަ ހަމަ ނީނދެވިފަ ތިބެނީ! އެކަމު މިޒަމާނުގެ ކުދިން ދޯ… މީހަކާ އިންނާށޭ ބުނާ އިރަށް ދުވެ ފިލަނީ” އާދިލާގެ ވާހަކައަށް ޕަކަަޕަކަ ލާފައި އައިމަން ހޭންފެށިއިރު، އިވާންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެން ދިއައީ ލުއި ހިނިތުންވުމެކެވެ.

‎ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުން އެކްސްކިއުޒް މީ އޭ ބުނެ އިވާން ދުރަށް ހިނގައިގަތް އިރު އުޒާމްގެ މޫނުމަތީގައި ވަނީ ހިނިތުންވުމެވެ. “ވަރަށް އަވަހަށް އިވާންއާ ތުގާގެ ކައިވެނި ކުރެވޭނެ! މަންމަ އެކަމާ ފިކުރު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް”

‎އުޒާމްގެ ޖުމުލައާއި އެކު އާދިލާ ހިނިތުންވެލިއިރު، އައިމަންގެ މޫނުމަތީގައުީ ހިނިތުންވުން ފޭދިގެން ދިއައެވެ. ދޮންބެގެ ހިތުގައި ވަނީ ކޯޗެއްކަން އޭނާއަށް ރަނގަޅަށް އިނގެއެވެ. ތުގާއާއި މެދު އިވާންގެ ހިތަކު އެފަދަ އިހުސާސެއް ނުވާ ކަމާއި، ތުގާގެ އެ އިހުސާސް ތަކުގެ ސަބަބުން އިވާން އުނދަގޫވެގެން އުޅޭކަން އޭނާއަށް ރަނގަޅަށް އިނގެއެވެ. އެއް އަތުން އަތްތިލަ ބަޑިއެއް ނުޖެހޭނޭ ބުނާ ފަދައިން، ހަމައެކަނި އެކަކު ވާ ލޯބީގެ މައްޗަކު ކައިވެނީގެ ގުޅުން ބިނައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ލޯބިނެތް ގުޅުމެއްގައު އޭނާގެ ދޮންބެ ބަނދެވޭކަށް އައިމަން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.

“‎އެކަމު ބޮޑު ބައްޕާ….ދޮންބެ ލޯތްބެއް ނުވެޔޭ ތުގާ ދެކެއެއް” ނުބުނެ އައިމަންއަކަށް ނުހުރެވުނެވެ. އައިމަންގެ ޖުމުލަ އާއި އެކު އާދިލާގެ ނަޒަރުވެސް އުޒާމްއަށް ސީދާވިއެވެ. “ލޯބި އެއީ ވެވޭ އެއްޗެއް…އެނޫނަސް ތިމާ ލޯބިވާ މީހަކާ އެކު އުޅުމަށް ވުރެ ރަނގަޅުވާނީ ތިމާ ދެކެ ލޯބިާ މީހަކާ އެކު އުޅުނިއްޔާ…” ހިތްހަމަނުޖެހިހުރެ އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު އުޒާމް ސޯފާއިން ތެދުވެ ދުރަށް ހިނގައިގަތް އިރު، ބޮޑު ބައްޕަގެ ނިންމުން ބަދަލު ނުވާނެ ކަން އިނގޭ ހާލު ހަމްދަރުދީގެ ނަޒަރަކުން އައިމަން ދުރުގަ ހުރި އިވާންއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ.

*******

‎ލިފްޓުން އިމާރާތުގެ ތިރިއަށް ފައިބައި ބޭރަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތް ނޫރްގެ ފިޔަވަޅުތައް މަޑުޖެހިލީ، ދޮރުވާނު މީހާ އޭނާއަށް ގޮވައިލުމުންނެވެ. ފަހަތަށް އެނބުރިލަމުން ނޫރް އެ މީހާއަށް އޭނާގެ ސަމާލުކަން ދިނެވެ.

‎”މެޑަމް…މިއަދު ފިރިހެނަކު އައި މެޑަމް ތިއުޅޭ އެޕާރޓުމެންޓަށް ދާން….މެޑަމް ބުނި ގޮތައް އަޅުގަނޑު ބުނިން އެތާކު މީހެއް ނޫޅެޔޭ! ވަރަށް ގަދަ ހެދި އެތެރެއަށް ވަންނަން ވެގެން…ސީސީޓީވީ އިން ބަލާލަން ވީނޫންތޯ؟ މެޑަމް ދަންނަ މީހަކަށް ވެސް ވެދާނެ” ސެކިއުރިޓީ ގާރޑުންގެ ކެބިންއާއި ދިމާލަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން އެމީހާ ބުނެލުމާއި އެކު ބޯ ޖަހާލަމުން އެމީހާގެ ފަހަތުން ނޫރް ހިނގައިގަތެވެ.

‎ކުރިމަތީގައި ހުރި ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ސްކްރީނުން ސީސީޓީވީ ފުޓެޖް އެޅުވުމާއިއެކު ފެނުނު ސޫރައަކުން ނޫރްގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިއަ އިރު ހާސްކަމާއި ބިރުގެ ކުލަވަރު އެ މޫނުމަތިން ފައުޅުވާން ހިނދުކޮޅެއް ވެސް ނުނެގިއެވެ. ނިއްކުރިމަތީގައި ދާތިކި ބަބުޅަން ފެށިއިރު ހުރި ފިޔަވަޅުމަތީގައި އޭނާ ގަނޑުވިފަދައެވެ. “ލާ…ލާމިއު…”

ނުނިމޭ

އިއުލާން: ކުރިއަށް އޮތް މަހު އަޅުގަނޑުގެ ޓާރމް ޓެސްޓުތައް ފެށޭތީ ކިޔެވުމަށް ވަގުތު ހުސްކުރުމުގެ ގޮތުން ޓެސްޓުތައް ނިމެއް ދެން މި ވާހަކަ އަޕްލޯޑު ކުރުން އަޅުގަނޑު މެދުކަނޑާލާނަމެވެ. ދެން ވާހަކަ އަޕްލޯޑުވާނީ 20 އޮކްޓޯބަރުގައި އަޅުގަނޑުގެ ޓާރމް ޓެސްޓުތައް ނިމުމަށްފަހުގައެވެ. ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށް އަންޑަސްޓޭންޑް ވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ. އަދި، ނިހާޔަތައް މަޢާފަށް އެދެމެވެ. ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންވެސް ތިތިއްބެވީ ފުރިހަަމަ ސިއްހަތެއްގައިކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ.

ޝުކުރިއްޔާ

76

aphxxx

A whole new world A new fantastic point of view This is what i see and want to show you guys through my stories😊❤️ Love you all readers please be in touch with me through comments ❤️❤️❤️

You may also like...

369 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. ކަލޯ މަގޮލާ މިހިރީ އޭ! ތިވަރަށް މިސް ނުވޭ ކިއާ…މަ އުކުނި ކޮއްޓަން ފަށާފާނެ ކުލާހުގެ މެދުތެރެއިން😂

 1. ސިސްއަށް ގުޑް ލަކް ޓާރމް ޓެސްޓު ތަކަށް…..
  އަމައްޔާއި މި އުޒާމްޓޭ ކައިރި ބުނޭ މަ ނޫޅެމޭ ދުނިޔެއަށް މޮޔަވެގެން ދަމާ ކަނޑާހިތަކުނެއް އެ ތުގާ ދައިތަޔާ އިންނާކަށެއް! މަ ގުރައިދޫއަށް ކީއްކުރަން ސީރިޔާއަށް ފޮނުވިޔަސް ތުގާ ތޯރިޤަކާ ނީންނާނަން….މަގޮލާ އަދި ކުޑައޭ ދިލް މާމާ….އައިމަން ދެވާބަަލަ ލައިބާއާ..މަ ނޫރް ސެޓު ކޮށް ނިމެންދެން މަޑު ކޮއްލާ މަގޭ ކައިވެނި ކުރަން….ރިހާކުރުދިޔަ ކުލައިގެ އެ ދެލޮލުން މަށަށް ކުޅި ރިހާކުރު ސިހުރުޖައްސައިފި ވިއްޔަ😭🤣♥️ދެން ނުވެވޭނެ ސަލާމަތެއް! އޭ އޭ އައިމަނޫ! މަގޭ ނޫރް މަސަލަސް ކުރަން ނޫޅެބެ ނުވާނެ ތިގޮލާއަކަށް…😂😂😂މައެކަން ކުރާނޭމޭ ޗިންތާ މަތްކަރޯ….ދެން މިއޮތް އުޅޭ ތޯރިޤާ ބަލްގިޝް ތިވަރަށް ހުވެފެން ނުދެކިބަލަ! މަނީންނާނަން ތިގޭ ފަރުކަމަނަޔަކާ!!😝😝😝😝 މަ އިނދެގެން މިއުޅެނީ ނޫރް ރާނީއާ ހިތުތެރެއިން…ލާމިއު ކަޑަވާނެ.ނޫރް ބިރުގަންނަވަން އުޅެންޔާ ވާނީ އެހެން…..

  Sis hama habeyxxx ingey!vrh miss vaaney dhen story mathin😭 ekam dhen inthizaaru kuraaneee

  Inthizaaru kuramey loabi vaaatheee😘

  Koba noor santhyyy! Laiba! Scarlet sis mithanun stay in touch bros!

  1. ARN EKEY EHGOTHAKAH VX E THUGAA YAA KAIRI NUVAATHI IVAAN BRO STAY AWAY FROM HER SHE IS A VIRUS🙄😤😤😤އައި ޖަސްޓް ހޭޓް ހާރ

  2. އިވާނޫ މަގޭ ލިލް ބުރޯ💙! ޑޯންޓްވޮރީ ކަލޭ ބިމު އަޑީ ވަޅުލައިގެން ވިޔަސް އެ ތުޤާ ތޯރިޤާ ކައިވެނި ނުވޭތޯ މަ 😆ބަލާނަން

  3. ނޫރް ދޫނީ.. މިހާރު އޭޖް ނުވާނެ މާބޮޑު މައްސަލައަކަށް.. އަފާ ސިސް އަލުން ޕޯސްޓު ކުރަންދެން ހިނގާ ލައިގެ ސްޓޯރޯގައި ޗެޓް ކުރަން

  4. What?.. Lai story liyan thr😱😱😱nuvx bunamehnu… Kon Story eh.. Eekko kairy bunahchey personal kamakaa Hure no comments ey

  5. އޭ ލައި ވާހަކަ ލިޔަންތަ؟ އޭ މަގޮލާ ފިލާނަން ތުގަރުދިޔަ އަށް ޑޯންޓް ވޮރީ ނުހީ😂😂😂މަގޮލާ މީ ސީދާ އޭޒެޑް އަތޮޅު ސޮރެއް ނޫރް މަންޖޭ! އުމުރުން މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް15988 ވަރު ވެދާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ🤔

  6. Thankyou ivaanuuu🥰 will miss youuu🥺ahaha thihen kiyanikoh hama thugaa yaa innan jehi dhaane ingey🤣🤣eyrun ohnaany fian nudhuwewifa😂😂😂

  7. ޔާ! މަ ގޮލާ ލިޔަމޭ.. ހިފީމެ އަތުގާ ބައި ސަންފްލާވާ ގާރލް
   ސިސޫ.! ހަމަ ހުވާ މިބުނީ ތޫގަރުދިޔަ އާއި ބާރަ ގޮޅި އިވާނު ދެވާފައި ގުރައިދޫ އަށް މާމުއި ހަނދަށް ފޮނުވާ!! އޭރުން ރަނގަޅަށް މުގުރިހަ ބޮވިފަ ހުންނާނީ

  8. އޯ ކިޔާނަން އިނގޭ ތި ވާހަކަ! ބަލަގަ މަ މާމުއި ހަނދަށް ދާނީ ގްރީސްއަށޭ

 2. Alhe noor keehve tha laamiu dheke ehaa biru egathy🤔🤔🤔🤔🤔dhn mi aiman vx dho kameh kuran neygey soreh meee😂🤦🏻‍♀️Noor dhn keehbaa kuraaaneee varah curious🤯sisoooo DONT LET THAT THUGAA GANDU MARRY IVAAAN PLEASEEEEE IVAAAN IS ONE AND ONLY NOOOR GE HAGGEH! THUGAA GANDU ADHI EBA FONI VE EHNU IVAAN NOOLHEYEY MOYA VEGENNEH!!!!!! UGH I JUST HATE THUGA SO MUCH🙄🙄😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤🙄🙄🙄🙄🙄

  Anyways sisooo we understand🥺🥺🥺🥺🥺good luck for your tests❤️❤️❤️❤️❤️
  ދިވެހިން އެއްޗެކޭ ބުނީމަ މި ކޮމެންޓު އަޕް ވާނީ🤣
  ލަވް ޔޫ ސިސް….ޓޭކް ކެއާރ❤️❤️❤️❤️

  1. ތިހާލެއްގަ މަގޮލާ ވެސް ކަލޯ! އެއްބުރި ދިވެހިން އަނެއް ބުރި ލެޓިން
   Mi aarif kanthakey meee😤

  2. Thankyou darling😘ahaha aiman ei adhi growing child eh kanne dhwww! Noor birugaii sababu adhi ingeyne ingey! Ahahaha thugaa hama indhefaane 😆😆😆lym darling❤️

 3. Ohh it’s ok ey aphxxx dhuniii❤️❤️❤️😘😘😘😘😘😘🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗 Bas ahain kiyavahchey ingey❤️❤️❤️❤️ aphxxx dhuni ge test thakun rangalhu natheeja eh libeyne Insha Allah🤲🏽🤲🏽🤲🏽🤲🏽🤲🏽🤲🏽🤲🏽🤲🏽🤲🏽🤲🏽🤲🏽🤲🏽🤲🏽🤲🏽🤲🏽🤲🏽🤲🏽🤲🏽Maasha Allah Mi part ves hama vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh habeyssssss😎😘😘😘😍😍😍😍😍😍 Ivaan aa Aiman ge mathin miss velaaneyey dho😉😉😉😉😘😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️💕💕💕💕💕💕💕Aphxxx dhuni mathin ves miss vaane💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 Tc & stay safe 💜💜💜💜💜💙💙💙💙

 4. Alheyyy Ivaanoooo Puleeeeeeeeeeeeeez don’t marry thuga! Tell your dad that u don’t want to. And noor, Pls problem ga involve nuvaa u innocent boys ah gotheh nahadhahchey! Pretty pls
  Yeah I will stay in touch InShaaAllah Ivaan bro

  1. Afa sisoooooooooo mi part ves hama hama habeys ingey… Ur the best.. Jazakihlah khairan dear.. Love you loads…

 5. Hi sis mi part vx varah reethi masha its okay we can understand good luck sis
  Waiting for the next
  Lysm ❤️❤️❤️

 6. Maasha Allah sisoo ❤️❤️❤️❤️Vvvvvvvvvvreethi 😘😘😘😘curiously waiting ❤️❤️❤️sis ge test ah Gud lck ❤️❤️❤️❤️❤️ly

 7. Maasha Allah Maasha Allah sisoo varah reethi mi part ves ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️varah interesting ❤️❤️❤️❤️❤️curiously waiting for the next ❤️❤️❤️❤️Lve u all ❤️❤️❤️Tc…. Gud lck for the test ❤️❤️❤️

 8. ސިސޫ ލައި އަށް އަނޑާރސްޓޭންޑުވޭ! ޑޯންޓް ވޮރީ! އިވާން،ރިލް،ޝައީ ލައި އެކަންޏަކަށް މިތާގައި ޝޯވް އެއް ނުބޭއްވޭނެއެއްނު! އައި ނީޑް ޔުއާރ ހެލްޕް! ހޯޕް ޔޫ ވުޑް

  1. Lai ma eba ulhemey.. Mi duvas kolhu test fesheythy vrr busy koh mi ulheny. Aaan Dhogeh vaa nooney Lai ekanyakah show kuriakah nugen dheveyne dho

  2. ލައްބަ ރަނާ! އޯކޭ ޑަން
   އަދި ނޭނގޭ….. މީ ގުރޫޕް ކުދިން ޑިސްކަސް ކޮށްގެން ނިންމާނީ

  3. 😢😢 އިވާނޫ ކަލޭ ހެލްޕޭ!! ސިސޫ ޓެސްޓު އޮންނާންޏާ ޝީ ކޮންޓްރޯލް ބްރޭކްއަ ލެގް ސިސޫ 👍👍

  4. ޔާ ޝައީ. މާ ގޮލާ ވެސް ދެން ޓެސްޓަށް ދަސްކުރަން މިއުޅެނީ

 9. ހަލޯވ.. ނުބުންޏަސް އިނގޭނެ ކަންނޭނގެ މި ޕާރޓު ހަމަ ހަބޭސް! ގުޑް ލަކް ފޯ ޔުއާރ އެގްޒާމް..
  ހަމަ ހުވާމިބުނީ މި އިވާނު ސޮރު މިފަހަރު ގުރައިދޫއަށް ދާނެ.. މަ ގޮލާއަށް ހީވަނީ އި އުޒާމްޓެ ނުހުއްޓާނެ ހެން.. މި އަިއމަން ސޮރާ ތުޤާ އާއި ދެވާށޭ ބުނެބަލަ.. ނޫރް ލޯބީ! އިވާނު ކައިރީ ލަސްނުކޮށް އިންނަން އަހާ.. މި ބަލްޤިޝް އާއި ތޯރިގު ކައިރީ ބުނޭ ގެޓް ލޮސްޓް ވިތް ޑްރީމްސް.. މި ދިލް މާމަ ހާދަ ކޫލްއޭ.. މަ ގޮލާވެސް ކައިވެނި ކުރާނީ މިކަހަލަ ކޫލް މައިޓެއް ލިބެންޏާ

  1. ކުރިއަށް ވެސް ފަހަތައް ވެސް މެދަށް ވެސް ދެއަރިމައްޗަށް ވެސް ނަމެއް ނާންނަ ބުލެކު އެންޑް ވައިޓުގޭ އިވާން ބުނު މޯޑޭ އުޒައްޓޭ އަހަންނާ އިންނާނަންތަ؟
   💍💍💍💍💍💌💌💌💌💌💌💌💌💌💐💐💐💐💐💐💐💎💎💎😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕

  2. އޯމައިގޯޑް މަގޭ ރިހާކުރު ދިޔަ ހޫރެއް ފަދަ ދުނިޔެ އަލިކޮށްދޭ ނޫރް….ގެރޭ އިންނާނަމޭ މަންޖެއާ އެކަމު ކަލޯ މަގޮލާގެ ލައިސެންސު ނުލިބޭތީ😭އާން ލައި މަގޮލާ މި ނައްޓާލަނީ ގުރައިދޫއަށް މަރިންނިޝާ ގާތަށް…ދިލް މާމަ އެއީ ހަމަ ފިސާރި ކަނބަލެކޭ🤣❤️

  3. ކޮބާ ކަލޯ ތިއޮތީ ލައިސެންސްގެ ކުރިން ކުއްޖެއް ލިބިފައެއްނު ކޮންގުރާ ކަލޯ
   މަ އޭރުވެސް ބުނަން ދޯ ކައެ އައް ކުއްޖެއް ލިބޭނޭ
   😂😂😂😂😃😃😃😆😆😆😁😁

  4. މަގޮލާ އަދި އަސްލު ބޭނުމެއް ނޫނޭ😂😂😂އެންޖޯއި ކުރާ ވަގުތު ޓީންއޭޖްއަކީ ދޯ…ކޮމިޓްވެގެން ރިލޭޝަން އަކަށް ދާވަރަށް ވުރެން އަދި ކުޑަ😂😂

  5. އަސްލުވެސް ދޯ
   މަ ބަލާނަން ކުއްޖަކާ ރާއްޓެިި ނުވެ ސުކޫލުނިންމާލެވޭތޯ އީވާން އައް

  6. ޔަޤީނެއްނު ރިލޫ.. ޔޫ ޑިއާރ ބުނާ އެއްޗެއް ގޯސްވެދާނެތަ💖؟ ޔަޤީންކަން މިހާރު އިވާން ސޮރު އަޕުޑި ޕޯޑޭ ޑާންސު ކުރަނީކަން🤣🤣! ނޫރު މަންޖެ ގެ ޕްރޮޕޯސަލް ރޮމޭންޓިކް ކަމުން މަ ގޮލާ އަނގަވެސް މިއަދަކު ނުލެއްޕޭނެ😱😱.. ސާބަހޭ އިވާނޫ ތި ގޮލާ ގެ ޖަވާބު ވާ ޗާލޭ،ނަލަ އޭ😲😲.. ކަލޭ ތި ބުނީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް އަސްލު👍! މަ ގޮލާ 😆ވެސް ހަމަ ތި ގޮތަށް މައިންޑް ހުރީ

 10. ކަލޭނޭ އައިމަނޫ ކޯއްޗެކޭ ހިތަށް އަރައިގެން ނޫރް މަސަލަސް ކުރަން ތިޔަ އުޅުއްވީ😮😮😮😮ލާ ހައްދެއް ނޫން އިވާން ނޫން މީހަކަށް ނޫރް މަސަލަސް ކުރާ ކަށް… ކަލޭނޭ މަ މީ ކިރުބޯ ޅަދަރި އެއް ނޫނޭ ތުންކޮޅު ޖެހީމަ ރުއިން ހުއްޓާ ކަށް 🙇🏻🙅🙎ކްޔާ އެކް އާޕްޑާ؟؟؟؟؟
  އަންމޯ😲😲😲😲😵😵😵😵😵ތޯރިޤު ދެމަފިރިން ކީކޭ ހިތަށް އަރައިގެން ތި އުޅެނީ 😡😡😡😡😡ކަލޭ މެން ދަރި ތިއުޅެނީ ހިތާމައިގެ ކޯރަކަށް ގަންބާލަން😭😭😭😭😭😭އިވާން ސޭ ނޯ…. މަގޭ އިވާން ނޫޅެޔޭ ތުގަރުދިޔަ ކިޔާ ގަރުދިޔަ ގަނޑެއް ބޯކަށް…. އެސޮރު އެ އުޅެނީ މަގޭ ރިހާކުރު ދިޔަ ކައްކާފަ ދިނީމަ އެބޯން ވެގެން 😝😝😝😝މިހާރުވެސް ހޫރެއް ފަދަ ނޫރް ގެ އަތުން ދެލާހި ކަނޑު މަސް އަޅައިގެން އިޝްގީގެ ތާހެއްގައި ޝަބްނަމް ގެ ދަލެއްގަ ހިފާފައިވާ ކަނޑުމަސް ތައް ލޯބީގެ ދުމައްޓެއްގައި ހިއްކައިގެން މުހައްބަތް ގެ ރިހާކުރު ދިޔަ ކައްކަނީ މި…. ސާފު ވެއްޖެ؟؟. ހަމަ އިވާން އަށް ބޯންދޭން
  މަންޖޭ ދިލް މެޑަމް ކާކަށްތަ އެހާ އަވަހަށް ހިތްކިޔުއްވައިގެން ތިޔަ އުޅުނީ 🤣🤣🤣🤣 މެޑަމް ނޭންގޭތަ މިހާރުވެސް އަންހެން ކުދިން އެ ތިބެނީ އިވާން ފެންނަ އިރަށް މަށަށް މަށަށް ކިޔާލަ ކިޔާލާ…. އެކަމަކު ދެރައީ އެސޮރު ހިތުގަ ކިރިޔާ ވެސް ވިންދެއް ޖަހަނީ މި ހޫރެއް ފަދަ ނޫރަށް ކަމުގައި ވުން 😟😝😟😁😁😉
  އަދި މި އައިމަން މިއަދު ހެނދުނު ފިންޏަށް ބުރިޖައް ގޮސް އައިސް ފާހާނައިގަ ފެންވަރަން ހުރެގެން އިވޭ ކިޔާ އަޑު…..
  ނޫރޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ…..
  ކްޔާ ދޭނީ ކީކޭހޭ ވާ….
  ހޫމް ހޫމް ހޫމް ލަލަލާ ލަލާ….
  ކަލޯ ކީއްތަ ވާނީ ލައިބާ ފަކީރާ އިނިއްޔާ…. އަސްލު ކަލޮއަށް ނޭންގުނަސް ތިހިތުގެ ރަނިކަމަނާ އަކީ އެއީ އޭ 😝😝😝😝
  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣❤️💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💜🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤💛💛💛💛💚💚💙💙❤️💚
  އޭ މަންޖޭ ކާކު ލާމިއު އަކީ 😮😮😮😮😵😵😵😵😵
  އަޅޭ ސިސޫ ވީ އަންޑަސްޓޭންޑް އޭޒް މަޗް އޭޒް ވީ ކޭން… 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊ވީއާ އޯލްވޭސް ވިތް ޔޫ…. 😘😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙💙💙💙💛💛💛💛💛🖤🖤🖤🖤💜💜💜💜💜💜💚💚💚💚💚އެންޑް ވީ ވިލް ވެއިޓް ފޯ ޔޫ
  ލަވްޔޫ ބޯ ކޮށް 💚💚💚💚💚💚💜💜💜💜💜💜🖤🖤🖤🖤🖤💛💛💛💛💛💙💙💙💙💙💙❤️❤️❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘
  ވިލް މިސް ޔޫ ހަމަ ގެރޭ😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😊😊😊😊😊😊😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
  ގުޑް ލަކް ފޯދި ޓެސްޓް 💉💉💊💊💊ރަގަޅަށް ބޭސް ކައްޗޭ ސިސް💊💊އޭރަށް އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ވާނެ

  1. Aaan ekey mi aiman moya bolah arain thelhey dhuvaskolheh mashah heevaneee video side effects hen meee
   އަންހެން ކުދިން ބިރުން ކައިރިވެސް ނުވާނެ މަގޮލާޔާ! ކައިރި ވެއްޖިއްޔާ ހަމަ މި ކަޅު ކަޅީގެ ތޫނުކަމުން ކަތިލާނަން😂🔪🔪އާން އެކޭ މި ތުގާގެ އާއިލާ ހިޔާލީ ފޯލާ ކައްކާ ވަރުން ވެސް ނެތް ދިރިއުޅެވޭކަށް….އަދި މި އައިމަނު ދުވާނެ ފަހަރި ފަހަތުން…ސަހާދެއް މިބުނީ ބޯ ހަލާކު މަގޭ!🙄😂🤣😂

  2. އައިމަން ލޯޝަން ނުލައި އުޅޭތީ އެގޮލާ އަތް ކުރަކިކަމުން މަންޖެ ބިރުގަތީ ދޯ! ކަލޯ ހާދަ އިޝްޤީ ލައްޒަތުގެ ފިނިފެންމާ ބަގީޗާއެއްގަ ތި ރިހާކުރު ދިޔަ ޑޭޓެއް ބާއްވާ ލީ
   އެތެދެއް ސިސޫ ވެހޭވާރޭ ފަދައިން އެއްގަމަށް ބީއްސާލާ ރާޅު ފަދައިން އަފާ ކަމަނާ ދެކެ މާ ލޯބިވޭ

 11. Hi sis
  Vrh sali Mi part ves amazing
  And it’s OK sis I understand
  Gud luck on the test sis lwbiii
  Love uuu
  Stay safe

 12. It’s ok we can understand…. All the best ingey test thakun☺️☺️
  Mi part ves vrh salhi 😍😍😍masha allah ❤️❤️
  Keep it up
  Tc ❤️❤️

 13. Ey laibaa..
  I Dare Because I care
  I am gonna be your king
  And I love you and can even will die for you
  Because I’m Crazy For you
  .
  .
  .
  Lulu I love you! words cannot even describe my feelings
  Edhuvahu lulu athun maey ge t-shirt mathi maey mey mathiyga kula heekunu iruy maey hithugai lulu ah vindhu jahan feshi.. Lulu ge smile, rulhi aiyma dhebuma kairi koh laagoi maey nidhaafai onna iru ves feney..
  So, lulu will you be maey queen??
  mi vaahakaige liyuntheriyaa sorry ingey

  1. Owwwwwwwwww lulu darling…. Dhon angaa ves nulaaa!
   Hi who ever you are! Lulu Dheke thihaa loabivaa kujjehve Dhon ah ves special vejje! Public ga propose kollee haadha loabi vaathy Ey dhww…. 😍😍😍awwwwwwwwwwn
   Soooooooooooo cute!
   But remember lulu is still young.. I don’t want lulu ah dhera gotheh vaan… I love her too ingeyy

  2. Awwwwn laiiii
   E kujjaa fulhu maru nuvanees yes ey buney
   Haha😂😂
   Afaa sis hingaa dhw party kuran🎉🎉🎉🎊🎊🎉🎉🎊🎊🎉🎉🎊🎉🎊🎊🎉

  3. އަމް މަ ކީކޭ ބުނަންވީ! މަގޭއަށް ނޭންގެ އެއީ ކޮން ރާއްސަކުން އައި ޖަރުމަނު ފޮޅިއެއް ކަމެއްވެސް

  4. ދޮން! ތެޓްސް ސޯ ސްވީޓް.. އައި ލަވް ޔޫ ޓޫ! މަށަކަށް ވެސް ނޭނގެ މި ސޮރެއް

  5. އާވޭ! އީއްކޮ11 މަރުވެއްޖެ ދެންމެ! މަ ގޮލާ މިއައީ ކަށުނަމާދު ކޮށްފައި
   ދޮން ޑޯނޓް ވޮރީ

  1. Congra my besty laiiii😘😘😘😘😘😘😘😘
   Awwwwn haadha lwbi vaa kujjekey dhw e libunyyy
   Public ga propose kollyy ey dhwwww
   Lai congratulations 🎉🎉🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

  2. ހެހެހެހެހެހެ.. ތެންކިޔޫ ރިލް ދޫނީ..
   އައްދޭ! އައިމަންފުޅާ ޝުކުރިއްޔާ
   ތެންކިޔޫ ބެސްޓީ

 14. Hiii sis…
  This story is amazing. ..hama speechless vehje…
  It’s okey sis…gud luck for ur test….
  And sorry sis for late comment
  BTW how r u….
  Lysmmm
  Tc
  Stay safe nd stay home

  1. މަ ގޮލާ އަސްލު ރާ އަތޮޅު! އެކަމަކު އުޅެނީ ބާ އަތޮޅު އެތެރޭގައި
   ޔޫ ކޮން އަތޮޅެއް

  1. އާން ރިލް މެން އެންމެން މީ އެއްރަށެއް
   ރިލް އާ ސައިމާ
   އާ މާނީ އާ
   ރ އަތޮޅު އިސް އޮން ލީޑް

 15. Heiiiii afaa sis
  Aslu alhugandu mi vaahaka ah comment nukuriyas kiyan gavaidhun 😘😘
  Afaa sis kihineiy tha???
  Vrh beynun vey abadhuvx comment kuran but time nulibeythyy
  Mi vaahaka akii hama obiness vaahaka eh
  Vrh vrh vrh reethi mi vaahaka Inge sis
  Ummeedhu kuran sis rangalhu kamah
  And we understand
  Good luck for your tests
  Stay safe sisooo
  Lyssssssm and tc 😘😘😘😘😘
  Love you bodu koh

  1. Ivaanuuu
   You are cute and friendly
   Haha😂😂
   Thanks btw
   Vrh molhu ingey aattey aa dhimaalah ehchehi kiyan😂😂

  2. Eekko can we be friends? You men rashuga ulheyne shaee ge friends kolheh. Eekko ah ingeynehen heevanee

  3. އަނެއްކާވެސް ފްރެންޑްސް އަށް ވާންވީތަ؟
   އެންމެ ރަނގަޅު
   ފަހަތަށް ވެސް ކުރިއަށް ވެސް ދެއަރިމަތީގައި ވެސް ނަމެއް ނީންނަ ޓެލެންޓެން އޯތާރ މުގުރިހަ ނާޝް ލައިބާ ބަކުރު ޣަނީގެ ފްރެންޑް އަކަށް ވާނަންތަ؟؟
   😂😂😂😂

  4. Laiiii you are my besty ennu😂😂
   Anekka vx friends ah vaan v tha???
   Shaii I know you thy run and shyn ge friend ennu
   We are friends ennu
   But still yes I will be your friend ofc😘😘

  1. މިހާރު ލައިގެ ސްޓޯރީގަ ކުރިޔަށް ގެންދަން މިއުޅެނީ! އަފް އަލުން ސްޓޯރީ ކުރިއަށް ގެންދަން ދެން

 16. Klw gayaa😵😵😵😵miothy adhi maa varu aruvaalaafa… Maru klw LAIBAA DHEEDHEE…. Mashah vx kury pub ga Ekam e fake angagment eh 🤣🤣🤣🤣eekkooooo mee santhi ey Anehkka ekuveri vaan v thr..

  1. Hehe santhiiiii I know
   Mithaa eba thihbey eekko he friends noon kudhin ves
   Ehenve ekudhinnaa friend vaan vegen
   You are my eternal friend ekey dhoonya

 17. Laiba thiulheniy miy kaakukan neyngigen dho..
  Maey laiba ah neyngunas maey ah laiba aa gulhey hurihaa maulhoomaatheh ingey..
  Lai ge fav actor akiy aditya Roy aa zain imam.. fav food akiy chicken.. fav color akiy baby pink.. you prefer chocolate over rose.. you fave pick up line akiy tashn e ishq ga 2 episode ga 20:09 ga zain imaam bunaa dialogue.. lai ah enme special friends akiy kukky,Noor,ril,scarlet and evaan..
  Maey mi buniy dhogehtha…

  1. ބޮރޮސްކީ🙋🙋🙋ލައި އަށް ތީ ކާކު ކަން ނޭންގިގެންތަ އެ އުޅެނީ… ތީ މިސްޓަރ މައެ އެއްނު😕😕😕

  2. ކަލޭނޭ މަ ދޮންބެއަށް ނޯ ބުނެގެން އެ ފަކީރު އުޅުނީ ނުކައި ނުބޮއެ😱😱😱އަނެއްކާ މިސޮރަށް އެވަރު ނާރުވައްޗޭ އައިމަން ގެ ބީބާ…

  3. އަންމޯ ލައީ ވެޑިން ގަ ކުކުޅު ރިހަ ކައްކައްޗޭ 🤣🤣🤣🤣🤣

  4. ތެދެއް ލައި… އަންނަ ރުޅީގައި އެސޮރު ކޯމަތީ އަޅާލަބަަލަ🤣🤣🤣🤣🤣ލޯބިން ފިރުމާގޮތަކަށް ނޫން އަޅާލާނީ

  5. އިޝްގީގެ މަސްތުން ހިތް ވީ ހަލާކޭ….
   މަރުގެ ރަހަ ބޮނޑި އަނގަޔަށް އައީއޭ…….
   އަމާ ކަލޯ އެސޮރު ބަނދިކިޔަންފަށައިފި

  6. Thi bunyy vrh bodu dhogeh ingey tho whoever you are😂😂
   Alhugandu mee lai ge besty
   Kobaa ethaaga alhugandu ge name??

 18. އަންހެން ކުއްޖަކު ވާހަކަ އެއްގެ ކޮމެންޓު ސެކްށަން ގައި އެކުވެރީންނާއި އެކު ކޮމެންޓު ކޮށް ސަކަރާތް ޖަހަމުން ދިޔައީ ކުރިއަށް ކިޔާލަން ލިބޭނީ ކޮމެންޓެއް ކަމެއް ލޯބީގެ ދައުވަތެއް ކަމެއް ނޭންގޭ ހާލު ގައެވެ. 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި ހޭލިގޮތަށް ކޮމެންޓުތައް ބަލައިލީ ހެމުން ހެމުން ވަރެއް އަރުވާލާފަ އޮންނާނޭ ހިތައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފެނުނު 13 ފޮޅުވަތުގެ ދިގު ކޮމެންޓު ކިޔާ ނިމުނު އިރު އެކުއްޖާގެ އިޙުސާސް ތައް ދެނެގަންނަން އުޅޭމީހަކު ފޫކޮޅުން ގޮވާނީއެވެ. އިޝްގީގެ ލައްޒަތު ގައި ލޯބީގެ ކަނު އަނދިރި ކަމުގައި އެ ކުއްޖާ ފަކީރު ބެދޭ ކަށް ފަޅި ސިކުންތު ވެސް ނުނަގައި ވެސް. ލަދާ ރުޅިއެވެ. ހއއިރާނާ ބިރެވެ…. އާދޭހެވެ އެކުއްޖާ ފަކީރު އެ ކޮމެންޓަށް ރިޕްލައި ވެސް ނުދިނެވެ… އައި ރުޅީގައި ތޯއްޗެކެވެ….

  އާނއެކެވެ ….. މި ކިޔައިދިނީ ލައިބާ ފަކީރު ގެ ވާހަކަ އެވެ.

 19. އޭ ނޫރް.. މަ ގޮލާ އަކަށް ނޭނގެ އެއީ ކޮން މަޖުނޫނެއް ކަމެއް! އެކަމަކު އެބުނަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތެދެއް! އެ ސޮރު ގޮލާ މަ ހިތުދަސްކޮށްފި

  1. ކަލޯ ތިގޮލާ އެގޮލާ އާ ދިމާލަށް ބަލައި ވެސް ނުލާތި އިނގޭ.. މަގޮލާ ބުނާނެ ވާހަކައެއް ނެއް

  2. ޔަޤީނެއްނު! މަ ލޮލުގައި ކަނު ބަނދެގެން ވިޔަސް އެސޮރަކަށް ނުބަލާނަން

  3. ގަދަ އިނގޭ ތިގޮލާ👌👌👌👍👍👍👍👏👏👏👏އޭ ގޯލާ މަގޮލާ އިންނާނެ ކޮމެންޓެއް ކޮއްފައި ތިގޮލާ ސްޓޯރީ އަށް… ތިގޮލާ ބަލައްޗޭ

 20. Thyy hama hatharu kashi mathin thedheh ingey tho
  Laiba dhaitha ge hithu thereyga esoru vany😂😂
  Dhw laiba dhaithaaa

  1. މަށެއް ނުބަޗަން.. އެ ސޮރު ހޯދަންވީ! މަ ހީކުރި ގޮލައެއް ނޫން އެއީކީ

  2. ވަގުތު ފާއިތު ނުވަނީސް ހޯދައްޗޭ ލައީ ލޯބީ.ބޭބީ ގާރލް ބޭނުން ލައީ ސޭފް ގަ ހުންނަން

  3. ކަލޯ ހިނގާ ހޯދަމާ
   ހިނގާ ހޯދަމާހޭ ތި ސޮރު ހަމަ މި ވަގުތާއް…..
   ކަށިން ހިތްވަރޫ މި ނެރެގެން ތި ސޮރު ހޯދަމާހޭ….

  4. އެކަކުގެ ވެސް ލޯބީގެ ސިޓީގައި ދީވާނާ ނުވިޔަސް،މަންޖެ ގޮލާގެ ބަނދި ތަކުގައި މަގޭ ހިތް އަޤަރު ވެއްޖެ

  5. ތިގޮލާ އަޤަރަޤަރަ ކެއީއޭ😵😵😵😵😵😱😱😱😱😮😮😮ހުވާ ކަލޯ…. ހެހެ ޝުކުރިއްޔާ

 21. އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ހިތުގައި ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނު އިހުސާސޭ މިކިޔާ އެތި ފިރިހެން ކުއްޖަކު ނުހުރެވިގެން ވާހަކަ އެއްގެ ކޮމެންޓު ސެކްށަން ގައި ބަންޑުން ކޮށްލިއެވެ. ހަރާން ފަދައެވެ… ފަށުވި ބަހެއް ނެތެވެ… ހިތްކަތިލާނެފަދަ އިމޯޖީ އެއް ނެތެވެ… ހިތް ރޮއްވާލާނެފަދަ ބަހެއް ނެތެވެ… ކޮމެންޓު ހެނދުނު ފޮނުވިއެއްކަމަކު އަާރިފާ އެ ޕަބު ކުރީ 5 ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ. ކޮމެންޓު ޕަބްލިޝް ވުމާއި އެކު އެސޮރު އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާނީ ހިތްއެދޭ ފަރާތުން ރިޕްލައި އެއް ދޭނޭ އިރަކަށެވެ… 30 ގަޑިއިރު ވެއްޖެއެވެ. އެމަންޖެ ގެ ޙުވާހެއް ނެތެވެ… އެންމެ ފަހުން ގަޔަށް ހޯނު އަރައިގެން އެސޮރު އަނެއްކާވެސް ސަޅި ކަނޑަން ފަށައިފިއެވެ. އެންމެ ޖާނުން ވަރުގަދަ އެން އޯ ސްކޮޔާރޑް އާރް ގެ މެނޭޖަރު ގާ އުކާން ފެށިއެވެ… އެއާ އެކު އިތުރު ދެކުދިން ވެސް އައެވެ… ދެން ފެށުނީ އެސޮރު އަތް އެލުވާލި ތަނެވެ… އާނއެކެވެ އެސޮރު ދިޔައީ ބާއެވެ… ނޫނެކެވެ. އެސޮރު ނުވާނެއެވެ. އެސޮރު އެހުރީ އެ ކަމަނާ ގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ… މަގު ކޮޅުގައި ހުރެގެން ކިޔާ އަޑު އިވެއެވެ
  އަންނަން ދެން ހުންނާނަން ލޯބިން ތިޔަ އިންތިޒާރުގާ….
  އެހެން ކިޔަސް އެ ގޮއްޔަ ދާނެހެއްޔެވެ ؟އެ މަންޖެ ވެސް މީހަކަށް އިންތިޒާރު ކުރެއެވެ… އޭޒެޑް ގެ ހަގު ސޮރައް އެމަންޖެ ދަނީ ދުވަސް ގުނަމުންނެވެ

  އާނއެކެވެ… މި ކިޔައިދިނީ އޭ ފަސް ފިޔަލީ ތިންތަރި އެޗުގެ ވާހަކަ އެވެ.

  1. ނޫރް އަތަށް ބޭބީ ގާރލް ދޭނަން އިނގޭ ލަވް ލެޓާރް އެއް ލިޔަން ..ވަރަށް ފުރިހަމަ ..😅

  2. ދިނީމަ ހަމަ ލިޔެދޭނަން😉ތެންކަޔޯ ސިސް…. އަސްލު އެތާ އެބައިން މިސްޓޭކްސް
   އެސޮރު ދިޔައީ ބާއެވެ… ނޫނެކެވެ. އެސޮރު ނުދާނެއެވެ. ****

 22. ކީކޭ! ތިޔަހާ ފަށުވި ބަސްތައް ގަތާ، އެމުނީމަކާ މަ ގޮލާއަކަށް ގެޓެއް ނުވި

  1. ހޫމް ތިގޮލާ ހިތުގައި ރަޙުމެއް ނެތީމަ ގެޓެއް ނުވާނު🤣🤣🤣🤣👍👍👌👌👏👏👏

 23. ހެހެހެހެހެެހެ.. މަންޖެ އިވާނު ގޮލައަށް ލަވްލެޓާރ ލިޔެލިޔެ މިހާރު ޕްރޯވީއޭދޯ!

  1. ހޫމް މަވެސް ސިއްރުން ލެޓާރ ފޮނުވަމޭ 🤣🤣🤣🤣އެހެންމަ ޕްރޯ ކީއްކުރަން ބްރޯ ވެސް ވާނު

  2. ހައެ ހައެ ހައެ! ސިއްރުން ކުރާ ކަންތައް ފަޅާ އެބަ އަރައޭ!

 24. އޭ އީއްކޮ އެން ލައި ތީ ރީން އާ ޝީން އާ އެއްރަށެއް ތަ ރީން އެ ޝީން އެއީ ރިލްގެ ވެސް ދެ ފްރެންޑް
  އަދިވެސް ހުންނާނެ އެރަށުގާ ރިލްގެ ފްރެންޑް އެއް

  1. Dhn lai gaathu bunebe true love ey mivaniy.. lai beynumihyyamu taj mehel eh maey ves lai ah alhai dheefaana mey

  2. ލޯބީގަ ހިތް ކުދިކުދި ވޭހޭ؟؟؟؟
   ނެތި ފަނާ އިންޖަރީ ވޭހޭ؟؟؟
   ތެދަކަށްބުނާނަމަ ލޯއްބަކީ އޭ ތިންތަރި އެޗަށް ހަމަ ޒަހަރެކޭ!!!
   ގޮތް ހުސްވެފައި މަ ވީ ހިނދު ފަންމިންޏެއް ހުރަސް ކެނޑުމުން
   ހިތުގައި އެ ނަން ދެވުނު ލޯބީގެ ވިންދު ޖެހިޔޭ
   ޝާހު ޖަހާނު ގެ ތާޖުމަހާލަށްވުރެ
   އެތައް ގޮތަކުން ވިދުން ގަދަވީ
   ލައިބާ މަހާލު ވެސް މައެ އަޅައިދީ ފާނަމޭ
   ތެދުވެރި މި ލޯބީގާ ދީވާނާ މައެ ވީމޭ
   ދެފަޔަށް މަ ހިނި އަރައިގެން ބަނޑުން މި ކޮއްލި ފީލިންގްސް
   ތެދެކޭ އަބަދުވެސް މައެ
   އިންތިހާއަށް ލައި ދެކެ ލޯބިވޭ

   މި ވަރުން ފުދޭތަ ؟ބައި ރުފިޔާއަށް މި ވިއްކޭނީ

  1. އާރގްގް.. ކަލޭ މަ ގޮލާ ނަމުންވެސް މިހާރު ކޮމެންޓު ކުރަނީދޯ! ބޭޝަރަމް

 25. އޭ ބޭއްފުޅާ! ކަލޭ ތިއުޅެނީ މަ ޖަވާބެއް ނުދީގެންތަ؟އޭނ! ޖަވާބުބޭނުމިއްޔާ ދެކަންފަތް ހުޅުވައި މަޑު ތައް ކޮއްޓާ ނަގައިގެން އަޑުއަހާ!! މަގޭ އަކަށްނޭންގެ ކަލޭތީ ކާކުކަމެއްވެސް! ދެން ނުވެސް ދަންނަ މީހަކު އައިސް ލެޓްސް ގޯޓު އަ ޑޭޓޭ ބުންޏަކަސް ދެވޭތަ!! އެހެންނޫނަސް ކޮންކަހަލަ ކޮންގޮތަކަށް ހުރި އިންސާނެއް ކަމެއްވެސް ނޭނގެތީކީ! ސޯ ސޮރީ!! މަ ގޮލާ މިހާރު މި ބުނީ ޖަވާބު! ދެން އުނދަގޫ ނުކުރާތި!! ހެޔޮ ނުވާނެ

  1. hehe lulu.. I pranked you! see, enmme foni vefa dhuvahakuves prank nuvaane ey kiyaafai ulhunu daitha ah viy goih.. sis insta dm balaabala eyrun ingeyne
   By the way huraa kudhin nah thnks rply kuriy lai ah vegen ma! lai it’s me noof! long time no talk

  2. އޭ ކަލޯ! މަ ގޮލާ ދެން ގަބޫލު ކުރާނަން ތި ގޮލާތީ ޕްރޯ އެއްކަން! ކަލޭގެ ބޮލުގައި ސިކުނޑި އެކޭ ކިޔާފައި އިންނަނީ 101 ވޯޓޫގެ ކޮންޕިޔުޓަރެއް ދޯ! ނޫނޭވާ ކުޅަދާނަ! ހެހެހެެ މަ ބަލާނަ މޭ ޕްރޭންކުވީ ކާކުތޯ ދާޔޫއަށް މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ސްކްރީންޝޮޓް ނަގާފައި ފޮނުވީމަ! އެއިރުން ކަލޭ ޖެހޭނީ ނޫރު މަންޖެ ލައްވާ މަޢާފު ކުރާށޭ ކިޔާފައި ސިޓީއާ ޅެމާ ބަންޖާ ދެންއޮތް އެއްޗެއް ވެސް ފޮނުވަން

  1. ކަލޯ މި ސޮރު ނިއު އިޔާރ އީވް އުން ފަށައިގެން މަ ގޮލާ ޕްރޭންކު ކުރަންށޭ އުޅުނީ! މަ ބުނީމެއްނު ބޭބީ ގާލް ގާތުގައި

 26. Lulu…. Asluvs Your A ‘lai’ tha? I mean is that your name.. Full name Laiba noonas feshenee Lai innhey?
  Ans kureema mihen ehi reason bunaanan

  1. Ehndhww.. Mi Lulu Abadhu choose kuraany Dhon aa related names! 🤣🤣🤣🤣
   1st Abu. Dhon ge Bro ge name.. Dhn lai…. Hehe That is… My name… SURPRISE!

  2. އަޅޭ! ދޮން ލައި އިސް އަ ނައިސް ނޭމް😘😘! ލައި އަށް ފީލްވަނީ ކަންނޭގެ ދޮންގެ ނަމާ ގުޅަން😅🤣🤣! މިވީ ގޮތުން ޔޫ ނީޑް ޓު ހޭވް އަ ކޮފީ ޑޭޓް ވިތް މީ💖

  3. Hehe Yhdhww…. Mirey dhww? Not Laiba… But lai_a… One letter need to be changed…
   Btw, any of u use messenger?

 27. Heiii enmen
  Aaann klw ma mivadaagathee ey nooru
  mamioleny next week gaa test fesheythee foi athunves doonukohlan srrry
  Hehhehehd

 28. Subooo guhdhoos haadha vareh aruvaalaafa miothy ma nulaa 😮😮😮😮😮ma hama heehee bindhihje….. 😂🤣🤣🤣

 29. Oh Hii eeko srry dhenme balanikoh fennunu U frnds vaan ahaafaa in cmnt
  Yesss we can be frnds
  Srry for the late reply

 30. Amm Shaee I have some feelings for you.😂😂😂😂😂🤣🤣🤣 Furathama fenilumunves mihithugaa thiya soora binvalhu negihjey…… Miadhu haveeru thi kuhjaa Yaa behey gothun Vrrrr information libihje….. Ma You buni konme kameh kohdheynan heyo nuvaane masha eh Kon date akah dhaan hingaa please please please please ma maruvedhaane… And Mithaa ulhey hurihaa kudhin masha friend vaan hingaa and shaee mirey dhandu dhoshun fennnaane kamah ummydhu Kuran bye guys

  1. Ohoho Shaima vx tha.. Midhuvas kolhu Mee bitun set kuran haassa dhuvas kolheh the.. Hurihaa enmen bitun set kuranee vihyaa.. Congrats Shaima

  2. Miadhu rangalhu kolhakunbaa iruery……… Ehen vaanihya ma Miulheny ky dhuniyeah moyavegenneh nooney…… Ma noolhen Evil aaehkoh date kuraakah….. And I hate boys and girls relationship…… Understood 😠

  3. Mashakah neynge evil thee Kon gaumehge Kon rasheh ge kaakuge dharieh kameh ves……… Kaakukan nengey iru yes buneema onnaanee athamatha fani boefa…… 🤣🤣🤣Mee bitun setukuraa maa idhaaraatha???

  4. ހައެހައެ…. ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުންނާ ފުއްޓަރުން ބައްދަލުވާން ފަންވަތް އަންނަނީ ދޯ! ޝާޢީ މިއީ ބިޓުން ސެޓު ކުރުމުގެ މައި ކުންފުނި ތޯއްޗެއް! ހަމަ ހުވާ މި ބުނީ މާ ގޮލާ މިހާރު ބޯ ގޮވާނެއެވެ.

 31. Hiiiii all my dear friend. Test thah feshunytha or nimuny tha? I menge test thah nimmijjje .. dhen test othy November ga.

  1. އަދި ލައިމެންގެ ޓެސްޓު ފެށެނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި

 32. ހައެ ހައެ ހައޭ 😝😝😝 އިންތިހާ ސެޓު މައިދާނައް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް މަރުޙަބާ 👏👏👏މަށަށް ޔަގީން މި އީވިލް ގޯލާ ވެސް ޕްރޭންކު ޖައްސަނީ ކަން… ވެއިޓް ނޫފް؟؟؟؟ތީ ލައި މެން ރަށު ކުއްޖެއްތަ؟އައި ތިންކް އައި ނޯ ޔޫ🤔🤔🤔އަޅޭ ނޫރް ގެ އިވް ކޮބާތަ؟😭😭😭😭

  1. ޝުކުރުވެރިވަން ދައިތާ😊! މި މައިދާން މަޖާވާނެ ކަމަށް އުންމީދު އެބަ އޮތް😝! ނޫން އެ ގޯލާ ހަތަރު ކަށިމަތިން މާލެ😐! މި ރަށުގައި ވެސް އުޅޭ އަނޫފެއް🙂! މަ ގޮލާ ފްރެންޑެއް ނޫން! ހެހެހެ😝!! މި އިވާނު ގޮލާ ބަދިގެއިން ބިންގަރާސް ކަނޑައިގެން ތޫގަރުދިޔަ އަށް ފިލަންވެގެން އެބައޮތް 🤣🤣

  2. ނޫނޭ! މަ ގޮލާ އަށް ނޭނގޭ އެސޮރު ހުންނަ ރަށެއްގެ ނަމެއް

 33. ކަލޭނޭ މިތާ މިއުޅޭ އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުން ލިސްޓު ޖަހާބިލަ… މަ ވެއްޖެ އެންމެން ދަސްކުރަން 😂🙏🙏🙏
  ހދ ކުރިނބީ، ބ ގޮއެދޫ ، ށ ބިލެއްފަހި، ށ ކަނޑިތީމު، ހދ ނޮޅިވަރަންފަރު، ހދ ނޮޅިވަރަން ކުއްޖެއް އުޅެންޏާ ލެޓްމީ ނޯ

  1. ނޫނޭ! މަ ގޮލާ ކޮން ރަށެއްގައި ކަން މި ނޭވާ ލަނީ އެނގޭ ހެއްޔެވެ

  2. ސުޕައިޑަރމޭންތަ؟ ނޫނީ ބެޓްމޭންތަ؟
   ނޫނޭ! މަށައް ހީވަނީ ކަލޭ ތީ ހަމަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޫންހެން

  3. އައްޗީޑި އެ އައިމަނު އެއީ ތާކުން އައިސް ހުރި ބޮޑު ބޮޓެއް… އޭނަ އަށް އަޔަން މޭން ކީއްކުރަން ދަނގަޑު މޭނަކަށް ވެސް ނުވެވޭނެ

  4. މަ ގޮލާ އެއްބަސް ވަން ސަންތިޔާ؟
   އޭ ރިލް މަ މިއުޅެނީ ރަށަށް ދާން!!

  5. ހުވާތެ މަންޖެ ކޮން ރަށަކަށް އަނެއްކާ
   ލައި މެން ގެ ރިއަލް ރައް އޮންނަނީ ރ އަތޮޅު ގާ ދޯ ކޮން ރަށެއް ތަ އަނެއްކާ

 34. އޭތް.! މިއޮށް އުޅޭ އިވާނު ސޮރާ!! ތިޔަ ބޭއްފުޅާގެ ދެލޯފުޅު ނޭދޭ، ދިރިއުޅުމަށް އަލިކަން ގެނުވައިދިން، ގިރުވި ދިޔަ ޑޭޓަށް ގެންދިޔަ އެފަދަ އެތް ނެތް ނޫރު މަންޖެ ބުނީ ކަލެއަށް މި މެސެޖު ރައްދު ކޮށްދޭށޯ! ކަލޭ ތި ބިންގަރާހުން ނިކުން ހާ އަވަހަކަށް މަގޭ ވާހަކަ އަށް ވަންނާށޯ!!
  މި ޝާޔަނު ކޮބާތަ؟🤔 އެ ގޮލާ ޓެސްޓު ފެށީތަ؟؟

  1. އެހެންދޯ ވީ! އެ މަންޖެ ނަން ލޮލުގައި އަޅައި ނުގަތީމަ!!

  2. Pis pis Ma heehee 😂😂😂😂 halaaku vehje cmnts thah kiyaafa
   Kihiney tha emmen…. I vx test dhuvaskolhu veema abadhu ulhen jeheny foi thereyga

  1. Yes ofcoz maany.. Can u tell a bit about your self? Like age..
   I’m 16.
   Mithaa Ulhey Gina kudhn call me Scarlet Sis.. Dhn if you’re younger, Dhon kiyas ok.
   Lai kiyas I won’t mind but Eyrun Laiba (lulu) aa olheyne

  2. Manjey manje thy aharun avashu bahaarugey Maany dho…. Anehkaa ves friend akah vaan V….. Okay fine kuriah nameh inna fahathah nameh neenna Maany I can be your big big friend….

  1. އާން އާދޭ ރ އަތޮޅަށް
   ރިލް އާ މާނީ އާ ޝައިމާ އާ ދިމާވާނެ އެއްރަށުން ދޯ ޝައީ އެން މާނީ
   ރިލް މެން ވެސް ދާނާ މޭ އަދި ތި ހުރިހާ ކުދިންގެ ރަށަށް އިންޝާ ﷲ ރަނގަޅެއްނު

  2. Yess avaha aadeyy mithibee bandarugaa maafathi hifaagen and wlcm drink akah buhfulieh ok dhww 💐💐💐😂😂😂😂🤣🤣💐💐💐💐🌺🌺🌷🌷🌹🌹🌸🏵️🌻🌻🌼🌺🌺🌺🍼🍼🍼🍼🍼

  1. OMG
   Ivaaaanooooo! Iv Bro gandaaa thuga eyoh propose kuree!
   Hey u thugaa iv Bro noor ge hahgeh! Stay away from him okey?

  2. Omg 😱ivaan aee meehehge hahgeh dho aslu..so ivaan aa dhuruga hurun kahneyge rangalhy ma gaboolu kuraa gothuga

  3. I LOVE U VAAN 💖💖💗💗💕💕💕💕❤️❤️❤️❤️
   💞💞💞💞💞💞💟💟💟❣️❣️❣️💓💓💓💓💓💓💓♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
   Vvvvvv vvvvvv vvvvvv loabi vey VAAN dheke 💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💕💕💕💕❤️❤️❤️❤️❤️💞💞💞💞💞💞💞💞💞💟💟💟💟💟💟❣️❣️❣️❣️❣️❣️💓💓💓💓💓💓💓💓💓♥️♥️♥️♥️♥️❣️❣️❣️❣️💟💟💟💟💞💞💞💞💞💞
   ލޯތްބަށްޓަކައި އެދި އެދި ވަމޭ
   ތިޔަ އިންތިޒާރުގައި އަދު ވަމޭ
   ބަދަލެއް ޔަޤީން ނުވެ ވާނަމޭ
   އެހަނދާންތަކާއި ގުޅިފައި ވަމޭ
   ލޯބިން އެކީ ހިއްސާ ވަމުން
   އޯގާވެ ދެން ފިރުމާލަމުން
   ހިނިތުން ވެލާށޭ ކަލާ
   ތޫގެ އަތުގަ ހިފާނަންތަ ވާން ؟؟🌹🥀💍💍💍💍💍💐💐💐
   Thu vaan dheke mivany true love ey.. fake love eh nooney..

  4. ސާބަހޭ ތުގާ…👏👏👏 ތި ކުރާ ހިތްވަރަށް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް ދޭވަރު ވެޔޭ…👏👏👏👏👏👏👏👏👏 އެކަމް މަ ބުނަން ރަނގަޅު ވާހަކައެއް…😜 އިވް ނުވެޔޭ މަންޖެ ދެކެ ލޯތްބެއް…😝😝😝 މިހާރުވެސް ލައިބާމެން ގޭ ބަދިގޭގަ ބިންގަރާސް ކޮނެގެން މަންޖެ އަށް ފިލާ އެބަ އޮތޯ… އެ ފަކީރަށް 4 އިރު ކީއްކުރަން 1 އިރުވެސް މަންޖެއާ ހެދި ހަމައަށް ކެވޭ ފަހަރެއް ނުދެޔޭ…🤦🤦🤦 މިއަދުވެސް މަށަށް ޖެހުނީ މެންދުރު ރިހާކުރު ދިޔަ ގިރުވައިގެން އެއޮށް ކަތި ކަތި ކޮށް އަޅާފަ އޮތް މަގުން ބިންގަރާހަށް 🤦ދާށޭ…🤦 އިވާން ގޮލާ އެ އުޅެނީ ނޭވާ ވެސް ނުލެވިގެން މަންޖެއާ ހެދި… ދެންވެސް ކީއްތަ ވާނީ އެ ސޮރު ދޫކޮށްލިއްޔާ…🤦 ދެންމެވެސް މަގޭ ފައިގަ ހިފާފަ ރޮއެ ހޭރެނީ މަ ނޫރްގެ ކައިރިއަށް ގެންގޮސްދޭށޭ ކިޔާފަ…😭😭😭 ދެން މަ ދާން ހިނގާށޭ ބުނީމަ ބުނީ ތޫގަރުދިޔަ ހުއްޓާ މަ ކިހިނެއް ހެއްޔޯ ދާނީ…😝 މަށަކަށް ގަރުދިޔައެއް މީރެއް ނޫނޯ…😝 މަށަށް މީރީ ރިހާކުރު ދިޔައޯ…😝 މަ މިހުރީ މިހާރުވެސް ނުދެވިފަ މަންޖެއާ ހެދި… ސާބަސް ވާ މަންޖެއަށް…👏👏👏👏👏👏👏

  5. ހަހަހާ ތުގާ… އިވާން ތުގާ ރިޖެކްޓް ކުރީއްޔޯ… ދެން ލަލަލާ… ބޮޑު ބޮޅެކޯ

 35. ހޭ އޯލް… ލައި ޝާޔަން ހޯދިންތަ؟ ޔާ އައިމަން އެ ބުނީ ތެދެއް އިއްޔެ ޝާޔަން ފެމިލީއާ އެއްކޮށް ފުޅަދޫއަށް ދިޔައީ… ދެން އައިމަން މިހާރު މިތާ ވެސް މަ މީ ކަލޭގެ ފަހަރި ކަމަށް އިސްތިހާރު ކުރަން ފެށީތަ؟؟؟ ސާބަހޭ… ހުރިހާ ވާހަކައަކު އެބަ ކިޔައޭ ޝާޔަން އެއީ މަގޭ ފަހަރިއޭ… މަ ލަދުންގޮސް ބޯ ހަލާކު… ސުއްބޫ ކާކު ލައި ަސް ޕްރޮޕޯޒް ކުރީ؟؟؟ ކޮންގްރާ ސްވިޓީ… ދެން އަވަހަށް ޔެސް ބުނޭ… ސުއްބޫ އިވާން ބްރޯ ދެން ތުގާގެ ހިތް ހަލަކު ނުކޮށް ޔެސް ބުނޭ… އެ ފަކީރު ހިތާމަ ކޮށް ކޮށް މަރުވެދާނެ… ދެން ތުގާވެސް އިވާން ނޯ އޭ ބުނެފިއްޔާ އިވާންއާ ދުރުގަ ހުންނާތި… ބިކޯޒް ހީ އިޒް ނޫރްސް މޭން… ރައިޓް އިވާން ބްރޯ… ދެން ލައި އައިމް ސޮރީ މިދުވަސްކޮޅު ނާދެވޭތީ… ހައި ކޭން އައި އެކްސްޕްލެއިން ދަ ރީޒަން… އަމްމްމް އައިމް އަ ލިޓްލް ބިޒީ ދިސް ޑޭޒް…

  1. Shaayoo ei Lai ah Lai ge frnd eh kuri prank ekey… U didn’t read it rangalhah… Lol

  2. yaa i did’t read it well… hehe.. avas kohlan vegen rpl cmmnt thah nukiya hama ekani e cmmnt kiyaafa mi cmmnt kohlee… heheheh

  3. Mi aiman vx dhwww… Abadhu fahari fahari vegen mihaaru ulheynee… Nukiyaakah ehcheh noave… Saabaheyyy kalwww

  4. Fahari kiyaanu.. Fahari akah vee fahun zuvaabu vx huhttaalaafi vihyaa.. Kurin kee ehchihi vx handhaan nethihje vihyaa

  5. ހޫން! މަ ގޮލާ މަންޖެ މަތިން މިސްވެގެން އަސްލު! ހެހެހެ ބޯ މިހާރު ރަނގަޅުތަ؟އޭތް އައިމަނު ސޮރާ! އެ މަންޖެޔަށް ފަހަރި ނުކިޔާށޯ!އެމަންޖެ ރަތްވި ރަތްވީނުން ޓޮމާޓޯ އަކަށް ވެދާނެ!!ހެހެހެ މަންޖެއަށް މަ ވިހި އަހަރު ފަހުން ގުޅާނަން ކޮންގްރާ ކިޔުއްވަން!އިޓްސް ކޭ! ލައި ވެސް ދެން ދުވަސްކޮޅަކުން ސައިޓާ ދުރުވެލާނަން! އެގްޒާމް ނިމެންދެން!އެ އައިމަނު ސޮރަށް ހަޅޭއް ނުލަވާ! ފަހަރި އަކަށް ވެއްޖެއްޔާ ހައްދުން ނައްޓާނެ! ހަމަ ހުވާ މި ބުނީ މި އަނޫފު އުޅޭ ގޮތަކުންވެސް މަގޭ ބޯ ހަލާކު!ބެސްޓު ފުރެންޑެއްގެ ނަމުގައި މަށައް ލިބުނީ ބޮޑު އިބިލީހެއް

  6. ހެހެހެ… މި އައިމަން ކިޔާނެ އެކަހަލަ އެއްޗެހި… އަޅާނުލާތި އިނގޭ… މަ މިހާރު ދެން އެއްޗެއްސެއް ނުކިޔަން އެވަރަކަށް އައިމަނާ ދިމާލަކަށް…😉 ފަހަރި ދެކެ އެހާ ލޯބި ވޭ ވިއްޔަ…😜 ހަހަހަހަހަހަ…🤣🤣🤣 ހޫމް ވިއްސެއް ނޫން 10 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން ގުޅާ ކޮންގްރާ ކިޔަން…😜😜😜 ހެހެހެހެހެ…🤣🤣🤣🤣🤣

 36. ކަލޯ ގަޔާ މަ ކޮމެންޓުތައް ކިޔާ ހީހީ ހަލާކު…🤣🤣🤣 މީ ބިޓުން ސެޓު ކޮށްދޭ ޖަގަހައެއްތަ؟؟؟😜😜😜 ކުދިން ކުދިންނަށް ހާދަ ޕްރޮޕޯޒްތަކެއް އެބަ އާދެޔޭ ދޯ…😜😜😜 މަ ފަކީރު ހީހީ މެދުން ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ…🤣🤣🤣 ސާބަހޭ…🤣🤣🤣🤣🤣

  1. އައްޗި މަށެއް ނޫޅެން… އައިމް އޯލްރެޑީ ޓޭކަން…😜 ބަލަ ކަލޭ މަށާ ދިމާލަށް ފަހަރި ކިޔަނީ ކޮންމެސް ކަމެއް ވެގެން ދޯ…😜 ކަލެއަކަށް ނޭނގޭތަ މަ މީ އަރީޝްގެ ހައްގެއް ކަމެއް..😜😜😜😜😜

  2. Areesh ge hahgakah Adhi nuveyey.. Neyge dhw Adhi Vaane kameh vx.. Areesh ge hahgekey buni iru Ehn veema dhw Fahari Mi kiyanee vx.. Galhi Fahari

 37. Vhk varah reethi. Mashaa allah 😍❤️
  Cmnt kiyumuga mulhi dhuvas ehkoh midhany. Hyhy halaaku vehje. 😂😂😂🤣
  Hii all!!! can i be also your friend??

  1. Eyyyyy ma ves beynun thi kulhey ehcheh kulhen…. Mi thindhuvahu Ma huree reynju nulibey hisaabuga ehenve nuvadhevuny….. Ryn You know dho I dhiyaee Kon thaakah kan dho lwbi kolhu… 😍

 38. Kobaatha hurihaa kudhin???
  Haadha miss veyey
  Yeah my ge exams feshyyma my ves dhuru velaanan ehah mi site aa
  Good luck everyone for exams 👍👍☺️

  1. Miulheny ey…. Yaa Test thah feshunyma vrr dhurukoh mi ulheveny good luck Eekko ah ves vrr miss vey

  1. Maany Manje uleny abadu kameh nethifaaa dhw
   Aadebala Aharumen geyaah dhamaalan Ma foohivegen mioleny foi kiyan ves haadha foosey

 39. ކަލޭނޭ🤦🤦🤦🤦އޭ މިހިރަ ފެންނަ ތުގަރުދިޔަ ގަނޑާ… އިވާން އެއީ މަގޭ ޙައްޤެއް
  އިވް ނޫރް ދޫކޮށްލާފަ ނުވައްޗޭ… ތީ ނޫރް ގެ ޙައްޤެއް.. ނޫރް ގެ ލޯބި ވެރިޔާ..
  ހައްޤަކަށް ތީ މަގޭ ވުން ނިކަން ބޭނުމޭ…..
  ލޯބި ވެރިއެއް ތި ނޫނީ މަށެއް ނޭދެމޭ…..

  1. Awwwn.. how sweet💕💕💕💕
   Noor ur age bunevidhaane tha? … I’m 13 year old 😊

  2. ކޮބާ ތޫގަރުދިޔަ ބޯތައްޓާ މަންޖެ އަށް ފެނިއްޖެތަ މަގޭ ނޫރްގެ ހިތްވަރުގަދަކަން؟ އިވް އެން ނޫރް ތޫ އޭގް ރަބްނޭ ބަނާދީ ޖޯޑީ ހޭ… ކިތްނާ ޕްޔާރީ ހޫނ އިވް އޯރ ނޫރް… އޭ ތޫގަރުދިޔައާ އިވާން އެއީ މަގޭ ޅިޔަނެއް… މަންޖެ އަކަށް ދުވަހަކުވެސް އިވް އެއް ނުލިބޭނެ.. ދެން ލަލަލާ… ދެންވެސް ދޭ ގަރުދިޔަ ބޯން

  1. Manje anga mafoohivegen filaavalutha hadhaa ninmaaliruves hunaanee 3 jahaafaa naadey
   Dhen haveeru titution ah aakan dhw

 40. Aarifoo…. mee zaakko ey not anonymous 😡😡😡 …Name jehyma vx keehvve tha anonymous arany😕.

  1. Finally. .. Name araifi..
   😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
   Thank you aarifoo. 😊

  2. 😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣😂🤣🤣😂😂🤣😂🤣😂😂😂🤣🤣😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😂😂🤣🤣🤣🤣🤣😂😂

  3. thii rilha ge heyo fulhukan ingey thw… e manje vidhaalhuviima mihaaru aarifu ma kuraa cmmnt thah vx publish kohdheyey

  4. Aaan ekey shaayan Hama kohdeey esoru nulaahiku ragalu vaane kithan me kudhinge cmnt publish nukuriyas
   Masha heevany aiman eyy esoru ge manager henn dhw esoru konmehen ves aiman ge cmnt publish kuran jeheyne Yoo bunee
   And mine too

 41. Ivaan brw eii majalakah buni ehcheh ingey..😂😂
  BTW it’s me thuga ge name ga comment kohfa..
  B atoll kuhjeh nehthah 😒😒lead ga mi othy r atoll kudhin dhw 😒😒

  1. OMGGGGGG aikaraaa… How U darlinggggg 😍😍😍😍😍mee santhimariyanbu ingey… Miss vey vvv

  2. Kon rasheh thah buneba. I vx baa atoll ☺️😚
   Kohme vx dhuvahakun Shaayan sis rashah dhaanan insha allah.. ❤️
   Shaayan sis ah kithah aharu V??I’m 16 🤗😚

  3. i’m not your sis i’m your lil sis heheheh… i’m 13… srry island eh nubuneveyne public viima but yaa insha allah we will meet ingey dearrr

  4. It’s Oky Shaayan 🤗
   Ehen thah.. Eekko a vx Kohme vx dhuvahakun dhimaavaane insha allah ❤️
   OMG Santhi thah.. Al’hamdhulillah I’m fine.. What about u sweetyyyyyyyy???? Long time no talk dhw
   Manje konthaaku thi ulheney? Kain Boi gen thah ulheney?? Manjey Ivaan soru Kobaathah??
   Miss u moreeeeeeeeeeee Santhi 😍 😍 😘 😍

  1. Aan Manjey nei dhw
   Vrh foohi kamun Ma mioleny Ma Fahathuga inaane anhen golaeh e golaa vrh kantha bodu kuraathee mioleny
   Ingey thr eyyykaaku kan maanyyy

 42. Hmmm ey manjjeyyy😍😍😍😍😝😝😝😝santhi eyy…. Hama habbu👍👍👍👌👌👌glad to hear you are well… Dhwwwwwwww geyga ey hama mi ulhenee🏡esoru eba oiy badhige fiyahmathee manje ah filan vadhe… Thugarudhiya aa hedhi 😂😂😂😂Aaawwwnnnnnnn miss u more than ever😘😘😘Lymmm mmmmmmmm habu kohhh

 43. އެންމެނޭ ދަރިންނޭ އަނބިންނޭ ހައުދަހާ ހަބަރެއް ދަބަރެއް ނުވެޔޭ

  1. އިވާނޫ ކަލޭ ކިތައް އަންބިން ގެންގުޅެން؟؟؟؟؟ އަނބިންނޯ ދަރިންނޯ… މަ އަދި ނުދެނަހުރިން ކަލޭ މީހަކާ އިނދެގެން ދަރިން ހޯދި ކަމެއް.. ކަލޯ މިހާރު ނާންނަމެއްނު އެހެންވެ އޭ މިތަން އެހާ ފަޅީ…

  2. އިވް ބްރޯ ގެ ހުންނާނެ އެތައް އަބިންނެއް.. ނޫރް، ތުގާ، ލައިބާ، ސަންތި، ރިލް، ސާޔަނު.. ހުސް ފޭކު އަބިނެއްނު

  3. ހަހް… މަގޭ ނަން ތި ލިސްޓުން ކަނޑާލާ…. ލޯބި އެއީ މަ ގަބޫލު ކުރާ އެއްޗެއް ނޫން ހަމަ ލޮލަށް ފެނި އިހުސާސް ކުރެވުނީމަ ގަބޫލު ކުރެވޭނީ… ދެން ކައިވެނި………………………………..

  4. އައްދެ އައިމަނޫ މަނަން ވެސް ލާން ޖެހޭތަ ތިޔަ އީވާން ގެ އަނބީން ގެ ލިސްޓެއް އެ
   އަވަހައް އަތުގައި ހުރި ބާރެއްލާފާ ކަނޑާލާ ަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަ
   އަވަސް އަވަސް
   🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
   މަމީ އީވާން އައް ލައިސެންސް ހަމަ ވީމާ އަނބިން ހޯދާދޭން އުޅޭ މަންޖެއެކޭ
   ދޯ އީވާން

  5. ކަލޭނޭ…. އިވާނު ކަލޯ ކޮން ދުނިޔެއަކުން ތި އައީ😡😡😡😡😡މަވާ ހީކުރީ ފާހާނައިގަ ތާށިވިގޮތައް އެތާ ދިރިއުޅުން އާބާދު ކުރަން ފެށީ ކަމަށް🤔ކަލޯ ނާންނާތީ މަ މިހާރު މިތަނަށް ވަންނަ ހިތްވެސް ކެނޑިއްޖެ 😒😒😒😒 އަދި ވެސް އަހަރުމެން ޙަބަރެއް ނުވެގެންތަ ތިއުޅެނީ… ކަލޯ ދޭބަލަ ބީބީސީ އަށް ގޮސް ރިޕޯޓު ކިޔަން

  6. ކަލޯ މަގޮލާ ގެ ގޭގެ ވައިފައި މިއުޅޭ ތުގާ އައިސް ގެންގޮސްގެން އެމަންޖެ ޖޭ ވެގެން މަ ނޫރް އާ މާފޮޅުވާތީ….ހަމަ ކާޅެން ހެން އައިސް ވައިފު ކޮޅު ތުނބުލައިގެން ގެންގޮއްސި ދެން މަގޮލާ އެކިގޭގެ އަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްގެން ވައިފު ހޯދީ ކަލޯ!!!! މީ އިވާންގެ ހާލު މަންޖެމެނޭދެން ކިހިނެއް އަނބިން ގެންގުޅޭނީ މަވާ ނޫޅެން! މަ އަނބިންނަށް ގޮވީ މިތާގަ ވެސް މީސްމީހުންގެ އަނބިން އުޅޭނެ ތީއޭ😂 ކިހިނެއް އިނގެނީ ތި މަންޖެ މެނަށް އެހާ ގިނަ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އަންނަ އިރު ނީނދެ ތިބޭނެ ކަމެއް! ހަމަ ވަގަށް އިނދެގެން އުޅެފާނެ ނުބުނެ ކެއުން ނުދޭން ވެގެން….ރަންކޮޅާ ދޫނިގަނޑާ ނޫރްކޮޅާ މަ ފާހަނައަށް ވަދެ އޮއްވާ މާމަ ރުޅިއައިސްގެން އައިސް ތަޅުލީ އޭ މަގޮލާ ކުޅެން ދިޔަ ނުދޭންވެގެން އެހެންވެ ގަޑިޖެހިގެން މިއައީ
   އަފާސިސް އެންޑް ވާހަކަ ވަރަށް މިސް♥️♥️♥️

  7. ހޫން އޭ ރިހި ކޮޅާ ބާރޑްގަނޑާ އިވް ކޮޅާ ދިލް މެޑަމް ކިޔާ ގޯލާ ކަންތައް ދޯ…. އޯ ކަލޯ ވައިފު ނެތީ ދޯ 😮 މަގޮއްޔައް ވެސް ހީވިއޭ އެކަހަލަ ކަމެއް ވީ އޭ😆 އާން އެހެންނޫނީ މަގޭ އިވް ނުހުންނާނެ ނޫރް ގާތައް ނައިހެއް….. ކަލޯ މަވެސް ތި ހާލެއްގައި މިއުޅެނީ…

   އޭ އިވާނޫ…. ސީ ކޮށް މިބުނީ ދެން އޭޖް ބުނެބަލާ

Leave a Reply

Your email address will not be published.