ފިޔަފަތް 25

- by - 67- September 12, 2020

* ޒައިލީންއަށް ގުޑިވެސްނުލާ ހަނދަށް ގެއްލިފައި އޮވެވުނެވެ. ނަމަވެސް ރަވިކާންގެ އެ ބުޅާދެލޯ ހަނދަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހުއްޓެމުން ދިޔައީ ޒައިލީންއަށެވެ. ރަވިކާންއަށް ޒައިލީންގެ މޫނަށް ގެއްލިފައި އޮވެވުނެވެ. ޒައިލީންއަށް ރަވިކާންއާއި ދިމާ ބަލާލެވުނެވެ. ރަވިކާން ޒައިލީންއާއި ދިމާ ބަލާލައިގެން އޮތްގޮތުން ހީވަނީ ތުއްތުކުއްޖެއް އެކުއްޖާގެ ކުޅޭއެއްޗަކަށް ބަލަން އޮތްހެންނެވެ. ޒައިލީން ހީނލިއެވެ. ރައްދުގައި ރަވިކާން ވެސް ހީނލިއެވެ. ޒައިލީންއަށް މަތި ބަލާލެވުނުއިރު އެއްޗެއް ވޫސް އަޅާފައި ޒައިލީންމެންނާއި ދިމާލަށް އަންނަނީއެވެ. “ސާޔަލް..؟” ޒައިލީން ހައިރާންވިއެވެ. ސާޔަލް އުދުހެވުނުހާ ބާރަކަށް އުދުހިފައި އައިސް ރަވިކާން އާއި ޒައިލީންގެ މެދުގައި ހުއްޓުނެވެ. “އެކަމް ހެއިލް ބުނި ސާޔަލް ވީ……….” “ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ވެއްޖެ..” ޒައިލީންއަށް ފުރުސަތެއް ނުދީ ސާޔަލް ބުނެލިއެވެ. ސާޔަލްގެ ވާހަކަ ހުރި ރާގުން ޒައިލީންއަށް ކަމެއް ވެއްޖެކަން ނަގައިގަނެވުނެވެ. ނަމަވެސް ސާޔަލް ދޭން އުޅުނީ ރަނގަޅު ޚަބަރެއް ބާވައެވެ.؟ ނޫނީ ނުބައި ޚަބަރެއް ބާވައެވެ.؟ *

ކޮޓަރިތެރޭގައި ދެކޮޅުދެކޮޅަށް ހިނގަމުން ދިޔަ އަލްޔާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ނުތަނަވަސްކަމެވެ. ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް ވެސް މަޑުޖައްސާނުލާ އަލްޔާ ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. “އަލްގަނޑޫ..!” އެތެރެއަށް ވަތް ޒައިދާންގެ އަޑު ޖެހުމުން އަލްޔާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. “ކިހިނެތްވީތަ ޑަމީ..؟” އަލްޔާ ހާސްކަން ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަހާލިއެވެ. “ދީބަލަ އެއްޗެއް..” ޒައިދާން ހަމައެކަނި އެހެން ބުނެލުމުން އަލްޔާއަށް ދޭންވީ ކޯޗެއް ކަމެއް ނޭނގުނެވެ. “ކޯޗެއްތަ ދޭންވީ..؟” އަލްޔާ އަލަމާރީގެ ގާތަށް ދަމުން އަހާލައިފިއެވެ. ޒައިދާން އެ ބުނާ އެއްޗެއް ދޭންވެގެންނެވެ. “އަލްގެ ހިތް ދޭންވީ..” ޖެހިލުންވުމަކާއި ނުލާ ޒައިދާން ބުނެލި ޖުމްލައިން އަލްޔާއަށް ހުރެވުނީ ނޭވާލާންވެސް ނޭނގިފައެވެ. “ޒައިދާންއަށް އަލްގެ އެންމެ ބޮޑު ސިއްރު އެނގުނީ ކިހިނެތް…؟ އަލް ޒައިދާން ދެކެ ލައިކްވާކަން ޒައިދާންއަށް އެނގުނީ ކިހިނެތް..؟ނޫނީ ޒައިދާންވެސް އަލްދެކެ…….” އަލްޔާއަށް އަމިއްލަ ނަފްސާއި ސުވާލު ކޮށްލެވުނެވެ.

“އާދެބަލަ އެތެރެއަށް ވަންނަން.. މި ބުނަން އުޅެނީ ހަމައެކަނި ކޮއްކޮ އާއި ކުޑަ ސަވާނާއަށް ދޭން އޮތް ޚަބަރެއް ނޫނޭ..” ސާޔަލް އެއްއަތުން ޒައިލީންގެ އަތުގައި ހިފާ އަނެއްއަތުން ރަވިކާންގެ އަތުގައި ހިފިގޮތަށް އުދުއްސައިގަތީ ގެއާއި ދިމާލަށް ދާށެވެ. ގެއާއި ހަމައަށް ފޯރުމާއި އެކީގައި ރަވިކާން ސާޔަލް ގެ އަތް ފޮޅުވާލިއެވެ. ހީވަނީ ތިމަންނަގެވެސް ވަރައެއް އޮވެޔޭ ބުނެލިހެންނެވެ. ޒައިލީން ބޯ ހޫރާލާފައި އެތެރެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތެވެ. އޭރު ހެއިލަން އިނީ ސިޑިމަތީގައި އިށީނދެގެން ފޯނުގައިވާ ފޮޓޯތައް ބަލާށެވެ. “ހެއިލް….” “އޭތް އަވަހަށް އާދެބަލަ…” ޒައިލީން ހެއިލަންގެ ގާތު އަންނާށޭވެސް ނުބުނެވެނީސް ސާޔަލް ހެއިލަންއަށް ގޮވާ އެކޮޅަށް ގެނައެވެ. “ކޮބާ އަނެއް ދެމީހުން..؟” އަލްޔާ އާއި ޒައިދާން ނެތުމުން ސާޔަލް އަހާލިއެވެ. “އުޅޭނެ.. އެބަ އަންނަން ގޮވައިގެން..” ޒައިލީން މައްޗަށް އަރަން ހިނގައިގަތެވެ. ނަމަވެސް ޒައިލީން ސިޑިއާއި ހަމައަށް ނާރަނީސް ރަވިކާން ޒައިލީންގެ އަތުގައި ހިފާއްޓައިފިއެވެ. ޒައިލީން ވެއްޓިދާނެ ކަމުގެ ބަހަނާ ދައްކަމުންނެވެ. ހެއިލަންއަށް އެމަންޒަރު ނުފެނުނީ ބަލަން ހުރެވުނު ފޮޓޯއެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެއީ ހެއިލަން އާއި ކައިލީ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވި ދުވަހުގެ ފޮޓޯއެކެވެ. ދެމީހުންވެސް ކުޑައިރުގެ ފޮޓޯއެކެވެ. ހެއިލަން އަނގަޔަށް ލޮލީޕޮޕްއެއް ލައިގެން ހުރިއިރު އެ ފޮޓޯގައި ކައިލީ ހުރީ ހެއިލަންގެ ކޮނޑުގައި އެލިގަނެގެންނެވެ. ”މެމޮރީޒް..” ހެއިލަންއަށް ހީނލެވުނެވެ.

ޒައިދާން އޭނާގެ ތޫނު ދެލޮލުން ހަދަންވީގޮތެއް ނޭނގިފައި ހުރި އަލްޔާއަށް ބަލަން ހުއްޓެވެ. އަލްޔާ އަދިވެސް ހުރީ ބުދެއްހެން ހުއްޓިފައެވެ. “މިހުރީއެއްނު.. ދޮންބޭ..! އަލް..! ސާޔަލް ބުނީ ވަރަށް އަވަހަށް ތިރިއަށް އައިސްބަލާށޭ.. ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކައެއް ބުނަންވެގެންނޭ…” ޒައިލީންއަށް ދޮރު ހުޅުވާލާފައި އެތެރެއަށް ވަދެވުނީ އެންމެ ނާޒުކު ވަގުތުކޮޅުގައެވެ. “ހުއްޓިގެން ތި ހުރީ ކީއްވެގެންތަ..؟ ސްޓެޗޫ ކުޅެނީތަ..؟” އަލްޔާ އާއި ޒައިދާން ހުރިގޮތުން ޒައިލީންއަށް އެހުނެވެ. “ނޫން.. ކީކޭތަ ޒައި ތި ކިޔަނީ..؟” އަލްޔާ އެހެން އަހާލި އަޑު ޒައިލީންއަށް އިވުނީ ކިރިޔާއެވެ. އަލްޔާގެ އަޑު އައީ ހަމަ އެހާވެސް މަޑުންނެވެ. “ސާޔަލް އެބަހުރި ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް ބުނަންވެގެން އައިސް.. ދޮންބެ އާއި އަލްވެސް ގޮވައިގެން އަންނާށޯ ބުނީ…” ޒައިދާން އާއި އަލްޔާއަށް އެވާގޮތް ދެނެގަންނަން ނޭނގިފައި ހުރެ ޒައިލީން ބުނެލިއެވެ. “އަލް މިދަނީ..” އަލްޔާ އެހެން ބުނެލިއިރުވެސް ހުރީ ޒައިދާންއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ޒައިދާން ވެސް ހުރީ ލާނެތް ފާޑަކަށް ހިނިތުންވެލައިގެން އަލްޔާގެ މޫނަށް ބަލާށެވެ. އެ ވަމުން ދިޔަގޮތް ޒައިލީންއަށް ފަހުމުވީ ދެނެވެ.

“ދޮންބޭ..” ޒައިލީންގެ ތުންފަތްމައްޗަށް ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. ޒައިލީން އަލްޔާގެ އަތުގައި ހިފާލީ ކަމެއް ޔަގީން ކުރާށެވެ. އަލްޔާގެ އަތުގައި ހިފާލެވުމާއި އެކީގައި ޒައިލީންގެ ހިނިތުންވުން ފުޅާވިއެވެ. އަލްޔާ ހީވަނީ ގަނޑުވެދާނެހެންނެވެ. ބިރުގަތުމުން ނުވަތަ ނުތަނަވަސްވުމުން އަލްޔާގެ އަތް އާދަޔާޚިލާފަށް ފިނިވާނެ ކަން ޒައިލީންއަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ. ޒައިލީން ދުވެލާފައި ބޭރަށް ނުކުތްއިރު ރަވިކާން ހުރީ ވާނުވާ ނޭނގިފައެވެ. ޒައިލީން އެހާ އުފާވެފައި ހުރުމުންނާއި ބޭރަށް ނުކުތް ނުތަނަވަސްވެފައިވާ އަލްޔާ އާއި ލާނެތް ފާޑަކަށް ހީނލައިގެން ހުރި ޒައިދާންގެ މޫނުމައްޗަށް އަރާ ފައިބަމުން ދިޔަ ކުލަވަރު ތަރުޖަމާ ކުރަން ނޭނގުމުންނެވެ. ރަވިކާން އާއި ޒައިލީންއަށްވުރެ ކުރިން އަލްޔާއާއި ޒައިދާން ތިރިއަށް ފޭބުމުން ޒައިލީން އަތްތިލަބަޑި ޖަހަންފެށިގޮތަށް ފުންމައިގަތެވެ.

“އިންސިކުއްޖާ ކޮންކަމަކާއި މާ އުފާވަނީ ތި..؟” ޒައިލީން އުޅެންފެށި ގޮތުން ރަވިކާންގެ ގާތަށް ވެސް ވަނީ ހިނި އައިސްފައެވެ. “ދޮންބެ.. އަލް.. ދޮންބެ އާއި އަލް..” ނޭވާކުރުވެފައި ހުރި ޒައިލީން ވާހަކަ ދެއްކޭތޯ ބެއްޔެވެ. “ޒައިދާން.. އަލްޔާ.. ޒައިދާންއާއި އަލްޔާ..؟” ރަވިކާންއަށް އަދިވެސް ދޭހަވާ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. “ޒައިއަށް ހީވަނީ..” ޒައިލީން ބުނެލިއެވެ. އަދި ރަވިކާން އާއި އަތާއަތް ޖަހާލާފައި ސިޑިން ފައިބަން ފެށިއެވެ.

ބޯ ހޫރާލާފައި ރަވިކާން ތިރިއަށް ފައިބަން ފެށިއިރު އެ ތުންފަތް މަތީގައިވެސް ކުޅެލާފައިވަނީ މާނަވީ ހިނިތުންވުމެކެވެ. ބުނާ ފަދައެވެ. ޒައިލީން އުފަލުން ހުރިއްޔާ ރަވިކާންގެ ތުންފަތް މަތިން ހިނިތުންވުން ފިލައިގެންނެއް ނުދާނެއެވެ. ޒައިލީން އުފާވެފައި ހުރި ސަބަބު އެނގުނަސް ނޭނގުނަސް ހެވެއެވެ.

ޒައިލީން އާއި ރަވިކާންއަށް ދެވުނުއިރު ސާޔަލް ޕިސްޕިސް ކިޔަމުން ދެފަރާތަށް ހިނގަނީއެވެ. “ބޭބެ ބޭނުމެއް ނުވޭ ތިކުދިން އަބަދު ތިހެން އުޅޭކަށް.. އައުލްކީން ކޮއްކޮ އަޔަސް ނަޔަސް ތިކުދިން ވެސް ޖެހޭނެ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން.. އަބަދު ބިރުން ހުންނާކަށެއް ނުޖެހޭނެ..” ސާޔަލް ބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސް ހެއިލަން ސާޔަލްއަށް ސަމާލުކަމެއް ދޭހެންނެއް ހިޔެއް ނުވެއެވެ. ފޯނުން ފޮޓޯއަކަށް ފަހު ފޮޓޯއެއް ބަލަމުން ހެއިލަން ދިޔައީ ސާޔަލް ބުނި ކޮންމެ ޖުމްލައަކަށް ބޯ ޖަހަމުންނެވެ. “ކީކޭ ބުނަން ތިއުޅެނީ އޭނ..؟؟” ކެތްތެރިކަމެއް ނެތްގޮތަކަށް ރަވިކާން އަހާލައިފިއެވެ. “މި ބުނަން އުޅެނީ ތި ހުރިހާ ކުދިން ވެސް އަލުން ސްކޫލަށް ދާން ފަށާށޭ..” ސާޔަލް ބުނެލި ޖުމްލައިން ހެއިލަންއަށް ފޯނު ބާއްވާފައި ސާޔަލްގެ މޫނަށް ބަލާލަން މަޖުބޫރުވިއެވެ. އަލްޔާ އަނގަމަތީގައި އަތްއެޅިއިރު ޒައިލީންއަށް ހުރެވުނީ ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލައިގެންނެވެ. ޒައިދާންވެސް ހައިރާންވެގެން ކަނާތްފަޅިއަށް ބޯ އަރިކޮށްލައިގެން އިންއިރު ރަވިކާން ހުރީ ވާނުވާގައެވެ. ނަމަވެސް ސާޔަލްގެ ރާގު ހުރިގޮތުން އެ ބުނަނީ ދޮގެއް ނޫންކަން ޔަގީން ވާވަރުވެއެވެ.

”އަސްލުވެސް..؟” އެކަމުން އެންމެ އުފާވީ ޒައިލީންއެވެ. ސްކޫލަށް ނުދެވޭކަމުގެ ފަޅުކަން ޒައިލީންއަށް އިހުސާސްވަމުން ގެންދަތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކެވެ. “ބޭބެގެ ޚަރަދުގައި ތި ހުރިހާ ކުދިންވެސް ސްކޫލަށް ދާނީ އިނގޭ..” ސާޔަލް ހީނލާފައި ބުނެލިއެވެ. “އަސްލުވެސް.. އެކަމްވެސް.. ސާޔަލް..” ޒައިލީންއަށް ސާޔަލްއަށް ޝުކުރު އަދާކުރާނެ ގޮތެއް ނޭނގުނެވެ. “އެއްކުއްޖަކުވެސް ޝުކުރު އަދާ ކުރާނެކަމެއް ނެތް.. އަންނަ ހަފްތާގައި ސްކޫލަށް ދާން ތައްޔާރުވޭ.. އަދި މިއީ ތިކުދިން ކިޔަވަންޖެހޭ ފަހު އަހަރެއް ނޫނެއްނު..؟؟” ސާޔަލް ހީނލާފައި އަދިވެސް ވާނުވާ ނޭނގިފައިއިން ރަވިކާންގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލިއެވެ. “ސްކޫލު ތިބުނީ.. އަމްމް… މޫވީތަކުގައިވެސް މީހުން ގޮސްއުޅޭ ސްކޫލުގެ ވާހަކަތަ..؟” ރަވިކާންއަށް އެހުނެވެ. “އްމްމް.. މޫވީ ތަކުގައި ދައްކާ ސްކޫލެއް ނޫން އެކަމަކުވެސް ހަމަ އެ ސްކޫލް.. ރަވިކާން ވާނެ ރަނގަޅަށް ކިޔަވަން..” ޒައިދާން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ.

“ދެ ދުވަސްފަހުން ތިކުދިން ޖެހޭނެ ސްކޫލް ކައިރީގައި ހުންނަ ގެއަކަށް ބަދަލުވާން އިނގޭ.. ބޭބެ ހުންނާނީ އެތަނުގައި އުޅޭ މީހާއާއި ވާހަކަ ދައްކާ ތިކުދިންނަށް ހުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައި..” އެކަކަށްވެސް އަންގާނުލާ ސާޔަލް ކުރިކަމަކީ މިއީތާއޭ ޒައިލީންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. “އެދުވަހު ސާޔަލް ޓައުން އިން ބޭރަށް ދިޔައީ މިހެންވެގެންތަ..؟ މިކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަންތަ..؟” ޒައިލީންގެ ކުރިން އެ ސުވާލު އެހީ ހެއިލަންއެވެ. ސާޔަލް ނިކަން ބޮޑަށް ހީނލާފައި ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އަހަރެން ޓައުންއިން ބޭރަށް ދިޔަ ސަބަބަކީ މިއޭ ބުނަމުންނެވެ. “އޯ އެމް ޖީ..!! ތެންކިއު ސޯ މަޗް..!!” އަލްޔާ ދިޔަގޮތަށް ގޮސް ސާޔަލްގެ ގައިގައި އޮޅުލައިގަތެވެ. ޒައިލީންއަށްވެސް އަލްޔާ އާއި އެކީގައި ސާޔަލްގެ ގައިގައި ބައްދައިގަނެވުނީ ސާޔަލްގެ ހިތްހެޔޮކަމަށް ޝުކުރުވެރިވާންވީ ކިހިނެތްކަން ނޭނގޭ ހާލުގައެވެ. އުފަލުން ޒައިދާން އާއި ހެއިލަންވެސް ގޮސް ސާޔަލްގެ ގައިގައި އޮޅުލައިގަތެވެ. ދުރުގައި ނިތަށް ރޫ އަރުވައިގެން ރަވިކާން ހުއްޓެވެ.

“ރަވިކާން..!” ޒައިލީން ފުޅާ ހިނިތުންވުމަކާއި އެކީގައި އަތް ދިއްކޮއްލީ އެމީހުންނާއި ބައިވެރިވާށޭ ބުނާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ޒައިލީން އެހެން ބުނުމުން ރަވިކާން ހަލުވިކަމާއި އެކީ ޒައިލީންގެ ގާތަށް ދިޔައީ ދަގަނޑު ދަގަތްފާނަށް ދަމާ މިސާލުގައެވެ. ޒައިލީންއަށް ހުރެވުނީ ހެއިލަންއާއި ރަވިކާންގެ މެދުގައިކަން އަލްޔާއަށް ފާހަގަވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ޒައިދާންއަށް އަންގާވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް އަލްޔާ ވަނީ ކުރިން ލަދުގަނެފައެވެ. އޭރުވެސް އަލްޔާގެ ސިކުނޑީގައި ދައުރުވަމުން ދިޔައީ ހަމަ އެންމެ ކަމެކެވެ. ޒައިދާން އެހެން ބުނެލީ ހަގީގަތުގައިވެސް އަލްޔާ ދެކެ ލޯބިވާތީ ބާވައެވެ.؟ ނޫނީ އަލްޔާއަށް ވާގޮތެއް ބަލާލަން ސަމާސާ އަކަށް ބާވައެވެ.؟

ޖެހިގެން އައި ދުވަސް ފެށިގެން ދިޔައީ ބިޒީކޮށެވެ. ހޭލިގޮތަށް ޒައިލީން އުޅުނީ ހެދުންތައް ދޮންނާށެވެ. އަލްޔާ އާއި ޒައިދާންގެ އިތުރުން ހެއިލަން ޕެކްކުރުމުގައި ޝާމިލްވީއިރު ރަވިކާން އިނީ ހަމަޖެހިލައިގެން ޔޫޓިއުބް ބަލާށެވެ. އެއްބައި އެއްޗެހި ޕެކްކޮށްފައި އަލްޔާ ދިޔައީ ޒައިލީންއަށް އެހީވާށެވެ. ޒައިލީން އެއްޗެހި ދޮންނަމުން ގެންދިޔައީ އެކަނިމާއެކަނި ކަމަށްވާތީއެވެ. “ރަވިކާންގަނޑު ޒައިއަށް ހެލްޕްވިއްޔާ ކީއްތަވާނީ..؟” ޒައިލީން ތުންއަނބުރާލާފައި އަހާލިއެވެ. “ނުބުނަމެއްނު..؟ އަހަރެން ކީއްކޮށްދޭންވީ..؟” ފޯނު ބާއްވާފައި ރަވިކާން ތެދުވުމުން ޒައިލީން ކުޑަކޮށް ހައިރާންވެސް ވިއެވެ. ޒައިލީން އެހެން ބުނެލީ ރަވިކާން އަސްލަށް ވެސް އަންނާނެކަމަށް ނޫންވިއްޔާއެވެ.

ރަވިކާން ޒައިލީންއަށް އެހީވާން ފެށުމުން އިތުރަށް ލުއިވިއެވެ. އެވަރުންވެސް އެއްޗެހި ދޮވެ ނިމުނީ ދިހައެއް ޖަހަނިކޮށެވެ. ހިކުނު އެއްޗެހި ހިފައިގެން ޒައިލީން ދިޔައީ ކޮޓަރިއަށެވެ. އަވަހަށް ޕެކްކުރާށެވެ. ޒައިދާން އާއި ހެއިލަން އާއި އަލްޔާ ޕެކްކޮށް ނިމެން ކައިރިވެފައި ވާއިރު އޭނާއަށް އަދި ކިރިޔާ ޕެކް ކުރަން ފެށުނީތީއެވެ. އެވަގުތުވެސް ރަވިކާން ޒައިލީންއަށް އެހީވިއެވެ. ޒައިލީން ހެދުމަކަށްފަހު ހެދުމެއް ފަތްޖަހަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ރަވިކާން އެ ހެދުންތައް ދަބަހަށް އަޅައިދެމުން ގެންދިޔައެވެ. “އޭ ބަލާބަލަ.. އެހެރަ ޓީމްވޯކެއް..” ޒައިދާން އަލްޔާއަށް ދައްކާލިއެވެ. އަލްޔާ އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އަވަހަށް ހިނގައިގަތެވެ. އަލްޔާ މާ އަވަސްއަރުވާލާފައި ދިޔައީ ކީއްވެގެންކަން ޒައިދާންއަށް ވިސްނުނީ ދެނެވެ. “އަލްގަނޑު މަށަށް ޖަވާބެއް ދޭނެބާ..؟” ޒައިދާން ބޮލުގައި މަޑުމަޑުން ޖަހާލާފައި ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ޒައިދާން އެހެން ބުނެލިގޮތުން އެކަނިވެސް އެވަގުތު ޒައިދާން އަލްޔާ އާއި ކުރީ ސަމާސާ ނޫންކަން އެނގުނެވެ. އޭރު ހެއިލަން އެނދުމަތީގައި ދެފައި ވަށް ކޮށްލައިގެން އިނދެ އަދިވެސް ޕެކް ކުރަނީއެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ޕެކްކޮށް ނިމުނީ ދެނެވެ. އޭރު މެންދުރު ވެއްޖެއެވެ. ނަމާދު ކޮށްގެން އަލްޔާ އާއި ޒައިލީން އަތްމަތި އަވަސްކަމާއި އެކީގައި ނޫޑްލްސް ކައްކާ ނިންމާލިއެވެ. “އަލް..” އަލްޔާގެ ބަސްމަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވިގެން ޒައިލީން ގޮވާލިއެވެ. ނޫޑްލްސް ތަށިތައްޓަށް އަޅަން ހުރި އަލްޔާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. “ޒައި ކިހިނެތްވީ..؟” އަލްޔާ އަހާލިއެވެ. “އަލް.. ސަމްތިން އިޒް ގޮއިންގ އޮން ވިތް ޔޫ… ކިހިނެތްވީ..؟” މަޑުމައިތިރި އަޑަކުން ޒައިލީން އަހާލިއެވެ. “ކަމެއް ނުވޭ.. އުހުން ކަމެއް ވެއްޖެ..” އަލްޔާ ކިޔައިދޭން ނިންމިއެވެ. “ޒައިދާން ކައިންޑް އޮފް ޔޫ ނޯ… އާސްކްޑް މީ އައުޓް ލާސްޓް ނައިޓް..” ރަކިވެފައި ހުރެ އަލްޔާ ބުނެލިއެވެ. ޒައިލީން ހިތާހިތުން އުފާފާޅު ކުރީ އިއްޔެރޭ އޭނާއަށް ހީވީ ރަނގަޅަށް ކަން އެނގުމުންނެވެ. “އަލްގެ ޗޮއިސް.. ދޮންބެ އެހެން ސަމާސާ ބޮޑުކޮށްލާފައި އުޅުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ވަރަށް ކެއަރިންގވާނެ..” ޒައިލީން ބުނެލިއެވެ. ޒައިލީންއަށް އަލްޔާގެ ޖަވާބަކަށް ވާނީ ކޯޗެއްކަން ހީވާތީ އޭރުވެސް ޒައިލީންއަށް ހުރެވުނީ ހީނލައިގެންނެވެ.

ކާންހުރިއިރުވެސް ރަވިކާން ހުރީ ޔޫޓިއުބް ބަލާށެވެ. ރަވިކާންގެ ލޯ ސްކްރީނުން ނުނެއްޓޭތީ ޒައިލީންގެ ފޯނު މިއަދު ޗާރޖް ކުރެވުނީ ކިތައް ފަހަރު ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ރަވިކާން ގާތުގައި ހުރި ފެންތަށިން ކޯވަރަކަށް ފަހު ކޯވަރެއް ބޮމުން ދިޔައީ ހަމަޖެހިލައިގެންނެވެ. “ޒައި.. މާދަމާތަ ދަނީ..؟؟ މި ބުނީ މާދަމާ ހެއްޔޭ އެގެއަކަށް ބަދަލުވަނީ..؟” ހެއިލަން އެ އަހާލީ ރަނގަޅު ސުވާލެކެވެ. “ހްމްމް.. ސާޔަލް ބުނީ މާދަމާ ހެނދުނު ނުވައެއް ޖަހާކަށް ހާއިރު ބަލާ އަންނާނަމޯ..” ނޫޑްލްސްކޮޅެއް އަނގަޔަށް ލަމުން ޒައިލީން ބުނެލިއެވެ. “ކީއްވެގެންތަ އަހަރެމެންނަށް ހަމަ މިތަނުގައި މަޑުނުކުރެވެންވީ..؟ ދިސް ޕްލޭސް ފީލްސް ލައިކް ހޯމް މިހާރު..” ޒައިދާން ބުނެލިއެވެ. “އެއީ އެ ސްކޫލާއި މިތަނާއި ދުރުވީމައި..” އަލްޔާ ޒައިދާންއާއި ދިމާ ބަލާވެސްނުލާ ޖަވާބު ދިނެވެ. “އޯވްހް.. އެހެންދޯ..” ޒައިދާން ބުނެލިއެވެ. އަދި ކެއުމައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަންފެށިއެވެ. “އަހަރެމެން ދާން ޖެހެނީ ކޮން ގެއަކަށްކަން އެނގޭތަ..؟” ހެއިލަން އަހާލިއެވެ. “މިގެއާއި އެހާ ދުރެއް ނުވާނެ.. މިގެއިން އެގެޔަށް ވިހި މިނެޓް ތެރޭ ސާޔަލްއަށް ދެވޭނެ… އެހެންވީމައި ގާތްގަނޑަކަށް އެއްގަޑިއިރު އަހަރެމެންނަށް.. އެ ގެއަށް ކިޔާ ނަމެއް ނޭނގޭ.. ދެޓްސް އޯލް އައި ނޯ..” އަލްޔާ ބުނެލިއެވެ.

“އޯކޭ.. މިރޭ ޝޯވްއެއް ބާއްވާނަން ދޯ..؟” ޒައިދާން އަހާލިއެވެ. “ޔަގީނެއްނު..؟ މަޖާވާނެ ހިނގާ މިރޭ ވެސް ބާއްވަމާ..” ހެއިލަންވެސް އެއްބަސްވިއެވެ. ޒައިލީން ކަމުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. ޝޯވް ބާއްވަން އޭނާގެ މައްސަލައެއް ނެތްކަން އަންގާލަން ވެގެންނެވެ. ފެންތަށި ހުސްކޮށްލާފައި ޔޫޓިއުބް ބަލަމުން ރަވިކާން ޒައިލީންގެ ފަލަމަސްގަނޑުގައި ބޯއަޅާލިއެވެ. ރަނގަޅަށް ހަމަޖެހިލުމަށްފަހު ރަވިކާން ޔޫޓިއުބް ބެލުމައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

މެންދުރު ބާކީއޮތް ވަގުތުތަކުގައި ޒައިލީންމެން މިރޭގެ ޝޯވްއަށް ޕްރެކްޓިސް ކުރީއެވެ. މިރޭގެ ޝޯވް ގައި ކިޔާނެ ލަވަ ޚިޔާރު ކުރެވުނީ ގުރުއަތު ލައިގެންނެވެ. މިރޭގެ ޝޯވްގައި ކިޔަން ނިންމުނީ އަލްޔާ ބުނި ލަވައެވެ. ”ވޯރޑްސް އަންސްޕޯކެން” އެވެ. ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ޕްރެކްޓިސް ކުރިއަށް ދިޔައީ އަމާން ކަމާއި އެކީގައެވެ. ޖެހުނު މައްސަލަތައް އިނގިލިން ގުނާލެވޭހާ މަދުވާނެއެވެ.

ހަވީރު ގަޑީ ފެންވަރައިގެން ޒައިލީން އަޅި ކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއި ހުދު ޖިންސެއް ލައިގެން އެނދުގައި އޮށޯވެލީ ފޯނު ބަލާލުމަށެވެ. ރަވިކާންއާއި ހެދި އޭނައަށް މިއަދު ފޯނުގައި އަތް ޖައްސާވެސް ނުލެވުނެވެ. ޒައިލީން ފޯނު ނަގާ ބަލާލުމާއި އެކީގައި ހިތް ތެޅިގަތީ އާދަޔާޚިލާފަށް ބާރު މިނެއްގައެވެ. ފުރަތަމަވެސް ޒައިނާގެ މެސެޖެއް އައިސްފައި އޮތްކަމުގެ ނޮޓިފިކޭޝަން ލިބިފައި އޮތުމުންނެވެ. ހިތްއަވަސްވެފައިވާ ވަރުން ފޯނުގެ ޕާސްވޯޑްވެސް ޒައިލީންއަށް ޖެހުނީ ފަސްވަރަކަށް ފަހަރު ލިޔެގެންނެވެ.

ޒައިދާން ކުއްޖަކާއި ޗެޓްކުރަން ހުއްޓާ މީހަކު ކުރިމަތީގައި ހުއްޓުނުހެން ހީވެގެން ބަލާލިއެވެ. “އަމް..” އަލްޔާ އޭރުވެސް ހުރީ ހާސްވެފައެވެ. އަޑު ބޭރުވަނީވެސް ކެނޑިކެނޑިގެންނެވެ. “ހްމްމް..؟” ޒައިދާން ގޮނޑީގައި ލެނގިލަމުން އަހާލިއެވެ. “މިއޮތީ..” އަލްޔާ ޒައިދާންގެ އަތަށް އެއްޗެއް ލައިދިނެވެ. އެއީ ރަތްކުލައިގެ ކަރުދާހުން ހަދާފައިވާ ހިތެކެވެ. ތްރީ ޑީކޮށް ހަދާލާފައިވާ އެ ހިތަކީ އަލްޔާ ދެ ގަޑިއިރުގެ މަސައްކަތުން ހަދާ ނިންމި އެއްޗެކެވެ. ހަމައެކަނި ޒައިދާންއަށް ދޭންވެގެންނެވެ.

”ވަރަށް ރީތި.. މީ މަށަށްތަ..؟” ޒައިދާން އެ ހިތް އަތުލަމުން އަހާލިއެވެ. އަލްޔާ ބޯ ޖަހާލާފައި ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ޒައިދާން އަލްޔާ ހުއްޓުވަން ނޫޅުނީ ދެން އަލްޔާ ހުއްޓުވައިފިއްޔާ އަލްޔާ ޒައިދާންގެ އަތުތެރެއަށް ވިރިގެން ދާނެހާ ލަދުގަނެފައި އަލްޔާ ހުރުމުންނެވެ. ޒައިދާން ފޯނުނަގާ އަލްޔާއަށް މެސެޖް ކުރިއެވެ. “ޖަވާބަކީ ޔެސްއޭތަ އެހެންވީމަ..؟؟” ފާޚާނާގެ ދޮރު ތަޅުލައިގެން ހުރި އަލްޔާއަށް ޒައިދާންގެ މެސެޖް ކިޔާލާފައި ތުންފަތުގައި ދަތްއަޅާލެވުނެވެ. ހަމައެކަނި ހްމްމް އޭ ބުނެ އަލްޔާ ރިޕްލައި ކޮށްލީ ދެން ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގުމުންނެވެ.

ޒައިލީންއަށް ލޯ ބޮޑު ކޮށްލެވުނެވެ. “ދަރިފުޅުމެން ވަރަށް ބަލައިގެން އުޅޭތި.. ރަނގަޅަށް ކިޔަވާތި.. އެ އަންހެން ކުއްޖާ ގަބޫލު ކުރަނީ ސަލްވިޔާ މަރުވީ މަންމައާއި ހެދިކަމަށް.. ބާރީ އެ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ކިޔާދީފައިވަނީ އެހެން.. އެހެންވެ ދަރިފުޅުމެންނާއި ދިމާ ކުރަނީ… ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޒައިއާއި.. އެ އަންހެންކުއްޖާ އާދިޔަންއަށްވެސް ނަފްރަތު ކުރޭ.. އާދިޔަންދެކެ އަންނަ ރުޅި އެ އަންހެން ކުއްޖާ ދަރިފުޅާއި އެކީގައި ހުރި ފިރިހެން ކުއްޖާދެކެ އަންނަނީ.. އެ ފިރިހެން ކުއްޖާއަށް ސަލާމް ބުނެދޭތި.. ޒައި.. ކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ވިސްނާލާތި.. ނަގާ ފިޔަވަޅެއް ވަރަށް ބަލައިގެން ނަގާތި.. މަންމަގެ ސަލާމް.. ދޮންބެއާއި އަނެއް ފިރިހެން ކުއްޖާ އާއި އަންހެންކުއްޖާ އަށްވެސް މަންމަގެ ސަލާމް ބުނެދޭތި.. ވަރަށް ލޯބިވޭ ހުރިހާ ކުދިން ދެކެވެސް..” ޒައިނާ ލިޔެލާފައިވާ މެސެޖް ކީއިރު ޒައިލީންއަށް ހުރެވުނީ އަނގަނެގިފައެވެ.

ވަގުތުން ޒައިދާންމެންނަށް އެ ޚަބަރުދޭންވެގެން ޒައިލީން އަވަހަށް ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. ދޮރު ހުޅުވާލިތަނާހެން ޒައިލީންގެ ނިތްކުރިއަށް ތަދެއް އެރިކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވުނެވެ. “ސާބަހޭ އިންސި ކުއްޖާއަށް..!” ރަވިކާންގެ އަޑަށް ޒައިލީންއަށް ބަލާލެވުނެވެ. ވީގޮތް ސާފުވީ ދެނެވެ. ޒައިލީން ނެތުމުން ފޫހިވެގެން ރަވިކާން އަންހެން ކުދިންގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލަން އުޅެނިކޮށް ޒައިލީން ދޮރު ހުޅުވާލުމުން ރަވިކާންއަށް ޒައިލީންގެ ނިތްކުރީގައި ޖެހުނީއެވެ. “ޓަކި ޖަހަން ދަސްކުރީ ކޮންއިރަކު..؟” ޒައިލީން ނިތްކުރީގައި އަތް ޖައްސާލައިގެން ހުރެ އެއްސެވެ. “މޫވީއަކުން..” ރަވިކާން ޖަވާބު ދިނެވެ. ކިތަންމެ ސުވާލެއް ކުރިޔަސް ރަވިކާންގެ ދުލުން ބަހެއް ހުހެއް ނުވާނެޔޭ ޒައިލީންގެ ހިތަށްއެރިއެވެ.

“ކީއްކުރަންވެގެންތަ ތި މިކޮޓަރިއަށް އައީ..؟” ޒައިލީން އެއްސެވެ. ރަވިކާން އާއި ދިމާވުމުން ކުރަން ނުކުތް މަސައްކަތުގެ މަތިންވެސް ޒައިލީން ހަނދާން ނެތުނެވެ. “ނޭނގޭ.. އަލްޔާވެސް އިންސިކުއްޖާ ވެސް ނުކުމެ ނޫޅޭތީ ކޮބާތޯ ބަލާލަންވެގެން..” ރަވިކާން ނޫންގޮތަކަށް ޖަވާބު ދިނެވެ. “ލޮލް.. މިހާރު ރަވިކާންއަށް އަލްއާއި ޒައި ނުލާ ނޫޅެވޭނެދޯ..؟” ޒައިލީން ހީނގަތެވެ. ރަވިކާން ހީނލީއެވެ. ‘”ގައިމުވެސް އަލްޔާ ނުލާ އުޅޭވޭނެ.. އެކަމް.. އިންސިކުއްޖާ ނުލާ…….” އެ ޖުމްލަ ވީ ރަވިކާންގެ ހިތުގައެވެ. “ހަމަ އަސްލުވެސް..؟؟ ހަމަ އެހާވެސް ބޮޑަށްތަ ކްލޯޒްވެވުނީ..؟” ޒައިލީންއަށް އަނެއްކާވެސް ހެވުނެވެ. ރަވިކާންއަށް ނުހުރެވިގެން ޒައިލީންގެ ކޮލަށް އަރާ އަޑިކޮޅުގައި ހިފާލެވުނެވެ. ހީނލާއިރު ޒައިލީން ހުންނަލެއް ލޯބި ކަމުން ރަވިކާންއަށް ކެތްތެރިވެވޭނީވެސް ވަކި މިންވަރަކަށެވެ.

ޝޯވް ބާއްވާ ވަގުތު ޖެހުނީ ހީވެސް ނުކުރާހާ އަވަހަށެވެ. މިރޭގެ ޝޯވްތީމްއަކީ ދަނބުކުލަ ކަމަށްވާތީ ޒައިލީން ލައިގެން ހުރީ ދަނބުކުލައިގެ ޓޮޕަކާއި އަޅިކުލައިގެ ހައިވެއިސްޓްއެކެވެ. ޒައިލީން ތައްޔާރު ވެގެން ނުކުތްއިރު ކަންފަތަށް ހެޑްސެޓް ޖަހާލައިގެން ރަވިކާން ”ވޯރޑްސް އަންސްޕޯކެން” އަޑުއަހާލަން އިނެވެ. ބައެއްފަހަރު ލަވަޔާއި އެއްވަރަކަށް ކިޔަމުން ނޫނީ މިޔުޒިކާއި އެއްވަރަށް އިނގިލިން ޑްރަމްސް ކުޅެމުން ރަވިކާން އިނީ ދެލޯ މަރާލައިގެންނެވެ. ނޫކުލައިގެ ކެރެޓް ޖިންސްއަކާއި ދަނބުކުލައިގެ ހޫޑީ އަކާއި ކަނޑުނޫ ކުލައިގެ ތޮތްޕެއް އަޅާލައިގެން އިންއިރު ރަވިކާން ނުހަނު ރީއްޗެވެ. އިސްތަށިގަނޑުގެ ދެތިން ތަންކޮޅު ދަނބު ކުލައިގެ ރަބަރބޭންޑް އަކުން އައްސާލާފައިވާތީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު ވެފައި ހުރިކަން ދައްކުވައިދެއެވެ. ޝޯވް ފެށުމުގެ ކުރިން ރަވިކާންއާއި ޒައިލީން އެކީގައި ހަތްވަރަކަށް މިނެޓް ވަންދެން ޕްރެކްޓިސް ކުރިއެވެ.

ޝޯވް ފަށަންވެގެން ޒައިލީން ސްޓޭޖަށް އެރިއެވެ. އޭރު ވަރަށް ގިނަ މީހުން އައިސްފައިވެއެވެ. އިތުރު ދިހަ މިނެޓަށް މަޑުކޮށްފައި ލަވަކިޔަން އަނގަ ހުޅުވާލި ޒައިލީންއަށް ހީވީ މުޅިތަން އަނދިރިވިހެންނެވެ.

ހުދުކުލައިގެ ހެދުމަކާއި އެކީގައި ކަޅުކުލައިގެ މާތަކެއް ޖަހާފައިވާ ސްކާރޓެއް ލައިގެން އަތްދަބަހެއް ވެސް އަޅުވާލައިގެން އެންމެންތެރޭގައި އެހުރީ އައުލްކީން ނޫން ދެވަނަ މީހެއް ނޫނެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ވެސް ރީތިގޮތަކަށް ސްޓައިލްކޮށްލާފައި ލުއި މޭކަޕްއެއް ކޮށްލައިގެން އައުލްކީން ހުރިއިރު މޮޑެލްއަކަށް ދުލެއް ނުކުރާނެކަން ގައިމެވެ. ޒައިލީންއަށް ދެން ބަލާލެވުނީ ރަވިކާންގެ މޫނަށެވެ. ރަވިކާންއަށް އޭރު ވެސް އައުލްކީން ފާހަގަވާގޮތެއް ނުވެއެވެ. ފާހަގަވާނީވެސް ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ.؟ އައުލްކީން އިންސާނީ މާހައުލަށް ފެތޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލު ނުހަނު ބޮޑެވެ.

ފަހަތުގައި ހުރި އަލްޔާ އާއި ޒައިދާންގެ ލޮލުގައިވެސް އައުލްކީން އަޅައިގަންނަގޮތެއް ނުވިއެވެ. ޒައިލީން އުޅުނީ އެވާހަކަ އެންމެންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނާށެވެ. ނަމަވެސް ހެއިލަން ފެނިފައި ޒައިލީންއަށް އެ ވާހަކަ ބުނުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ވިސްނުނެވެ. ހެއިލަންއަށް އައުލްކީން ފެނިއްޖެ ނަމަ ދެން ވާނެގޮތް އެހާ ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ނުފެންނާތީއެވެ. އެންމެންގެ ތެރޭގައި ހެއިލަން އައުލްކީން ރޮލާ ކާލަންވެސް ފަހެއް ނުޖެހޭނެކަން ޔަގީނެވެ.

ލަވަ ކިޔަމުން ގެންދިޔައިރު ވެސް ޒައިލީންގެ ކަޅި ހުރީ އައުލްކީންގެ މޫނަށް ހުއްޓިފައެވެ. އައުލްކީންގެ ނޫކުލައިގެ ކަޅިވެސް އަމާޒުވެފައިވަނީ ޒައިލީންގެ މޫނަށެވެ. ހީވަނީ ފުރުސަތެއް ލިބޭއިރަށް ތި މޫނު ނޮޅާލާނަމޭ ބުނާހެންނެވެ.

ޝޯވް ނިމުމާއި އެކީގައި ޒައިލީން ބެލީ އަވަހަށް ގެއަށް ވަދެވޭތޯއެވެ. ޒައިދާން އާއި އަލްޔާ އަމިއްލަ ވާހަކައިގައި ހުރެ އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ދެމީހުންގެ ތުންފަތުގައިވެސް ވަނީ އެންމެ ރީތި ހިނިތުންވުމެވެ. ހެއިލަން ހުރީ ކައިލީއާއި ވާހަކަ ދައްކާށެވެ. ކައިލީވެސް ޝޯވް ބަލަން އައުމާއި އެކީގައެވެ.

އެތެރެއަށް ވަދެ ގޮނޑީގައި އިށީންގޮތަށް ޒައިލީން ބެލީ ހަމަޖެހެލެވޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް ހިތް ހަމައަކަށް ނޭޅުނެވެ. ޒައިލީން ދެލޯ މަރައިގެން އިނދެ އަވަސް ނޭވާތަކެއް ދޫކުރާތަން ފެނިފައި ރަވިކާންއަށް މަންޒަރު ބަލާކަށް ނުހުރެވުނެވެ. ”ކިހިނެތްވީ..؟” ރަވިކާން ޒައިލީންގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފާއްޓާލަމުން އަހާލިއެވެ. “އަ… އައުލް..” ޒައިލީންއަށް ބުނެވުނީ އެ ހިސާބަށެވެ. އައުލްކީން އައިސްފާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަނީ ޒައިލީން ވަށާލާފައެވެ. “އައުލް.. އައުލްކީން..؟؟؟” ރަވިކާންގެ މޫނު ބަނަވިއެވެ. “އޭނަ.. އޭނަ ކީއްކުރީ..؟؟” ރަވިކާން އެއްސެވެ. “އިންސިކުއްޖާ..!” ޒައިލީން ޖަވާބެއް ނުދިނުމުން ރަވިކާން ޒައިލީންގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ ތަޅުވައިގަތެވެ. “އޭނަ.. ޝޯވް ބަލަން ހުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުރި….” ޒައިލީން ބުނެލިއެވެ. ދެން އިވުނީ ރަވިކާން ބާރުބާރަށް ޕިސްޕިސް ކިޔާލި އަޑެވެ. “އަހަރެންގެ ކައިރީ ނުބުނީ ކީއްވެ..؟؟” ރަވިކާން އެއްސެވެ. ޒައިލީން ސިއްރުވެރިވެގެން އުޅޭތީ ރަވިކާން ހުރީ ހިސާބަކަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ.

“އެވާހަކަ ނުބުނީ… ހެއިލް ހުރީމަ.. ހެއިލް ވަރަށް ދެރަވާނެ.. ހެއިލް ނެތްވަގުތު ބުނަން އުޅުނީ.. އެކަމް ޝޯވް ނިންމާލާއިރަށް އައުލްކީން ގޮސްފި..” ޒައިލީން ނޭވާ ހަމައަކަށް އެޅުވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ބުނެލިއެވެ. “އެކަމަކުވާ..” ރަވިކާން އެހެން ބުނެލިއިރު އަޑުގައި ތަފާތުކަމެއްވިއެވެ. “ހެއިލް ހުރެދާނެއްނު..؟ އަހަރެން ކައިރީ ބުނިނަމަ..” ރަވިކާން ފާޑަކަށް ބުނެލިއެވެ. “އެކަމް ހެއިލްގެ އާއިލާ އެންމެންނޭ އައުލްކީން މަރާލީ.. އައުލްކީން ފެންނައިރަށް ހެއިލްއަށް ހާދަ އަސަރެއް ކުރާނެޔޭ..” އެ ވަގުތުވެސް ޒައިލީން ވިސްނާފައިވަނީ ހެއިލަންގެ އިހުސާސްތަކާއި ދޭތެރޭގައެވެ. “އޯކޭ މައްސަލައެއް ނެތް..” ރަވިކާން ތެދުވެގެން ދާން ހިނގައިގަންނަން އުޅުނެވެ. ނަމަވެސް ޒައިލީން ރަވިކާންގެ ކުޑަވާ އިނގިލީގައި ހިފާ ހުއްޓުވިއެވެ. “ބިރުގަނޭ…” ޒައިލީން އެހެން ބުނެލީވެސް ދެފަރާތް ހޯދާލަމުންނެވެ. ރަވިކާން ޒައިލީންގެ ކައިރީ އިށީނދެ ޒައިލީންގެ ގައިގައި ވަރަ އޮޅާލިއެވެ. އެހެން ހެދުމުން ޒައިލީން އަށް ރައްކާތެރިކަން އިހުސާސްކުރެވޭހެން ރަވިކާންއަށް ހީވާތީއެވެ.

ޒައިލީންއަށް ލޯ ހުޅުވާލެވުނެވެ. “ވެއަރ އޭމް އައި..؟” އޮވެވުނީ އެނދުގައި ނޫންކަން އެނގުމުން ޒައިލީންއަށް ލޯ އުނގުޅާލާފައި ރަނގަޅަށް ބަލާލެވުނެވެ. ޒައިލީންއަށް އިނދެވުނީ ރަވިކާންގެ ގައިގައި ލެނގިލައިގެންނެވެ. “އަނހަ މީ ކިހިނެތްވީ ކަމެއް..؟” ޖޫސްތައްޓެއް ބޯން އިން ޒައިދާން އަހާލިއެވެ. ޒައިލީން ބޯ ކަހާލާފައި ތެދުވިއެވެ. އިއްޔެރޭ ރަވިކާން އެހެން ހުރުމުން ޒައިލީންއަށް ނިދުނީކަން ޔަގީން ކުރެވުމުންނެވެ. އޭރުވެސް ރަވިކާން އޮތީ އަރާމުގައި ނިދާލާފައެވެ.

“ދޮންބޭ.. ޒައި މިދަނީ ފެންވަރަން.. އިރުކޮޅަކުން ސާޔަލް އަންނާނެ ޒައިމެން ބަލާ..” ގަޑިން އަށެއް ޖަހާފައި ހުރިތަން ފެނުމުން ޒައިލީން އަވަހަށް ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. އޭރު އަލްޔާ ތިރިއަށް ފައިބަނީއެވެ. އަވަހަށް ފެންވަރާލައިގެން ޒައިލީން ހުދު ޓީޝާޓަކާއި އައިސްބްލޫ ޖިންސެއް ލިއެވެ. އަދި ޓީޝާޓްގެ މަތިން އައިސްބްލޫ ޑެނިމް ކްރޮޕް ޖެކެޓްކޮޅެއް ލާފައި އިސްތަށިގަނޑު ދޫކޮށްލިއެވެ. އަދި ކަރުގައި ނެކް ޗޯކަރއެއް އަޅާލާފައި ސެންޓް ބުރުވާލުމަށްފަހު ޒައިލީން ޕެކްކުރި ދަބަސްތައް ހިފައިގެން ތިރިއަށް ފައިބަން ފެށިއެވެ.

ޒައިލީން ތިރިއަށް ފޭބިއިރު ރަވިކާން ހުރީ އައިސްބްލޫ ޖިންސަކާއި ޖަންގަލް ގްރީން ކުލައިގެ ޓީޝާޓެއް ލައިގެންނެވެ. ބޮލުގައި އާރމީ ކެޕްއެއް އަޅާލާފައި ވާތީ އެ ލޯބި ދެކަންފަތްވަނީ ފޮރުވިފައެވެ. ރަވިކާން ޖަންގަލް ގްރީންކުލައިގެ ރަބަރބޭންޑް އަކުން އިސްތަށިގަނޑުގެ ދެތިން ތަން އައްސާލާފައިވާތޯ ޒައިލީން ގެ ގާތަށް ހިނިއައެވެ. ރަވިކާން ރަބަރބޭންޑްސްއަށް ލޯބިޖެހުނީއޭ ހިތަށް އެރުމުންނެވެ.

އަލްޔާ ހުރީ ރީނދޫ ކްރޮޕްޓޮޕަކާއި ކަކުލާއި ހަމައަށް އަންނަވަރުގެ ޖިންސެއް ލައިގެންނެވެ. އަތުގައި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ގަޑިއެއް އަޅާލާފައި ހުރި އަލްޔާވެސް ނުހަނު ރީއްޗެވެ. ޒައިދާން ހުރީ ރަތްކުލައިގެ ގަމީހަކާއި ކަޅުކުލައިގެ ޖިންސެއް ލައިގެންނެވެ. ކޮނޑުގައި ދަބަހާއި ގިޓަރ ކޭސް އަޅުވާލާފައިވެއެވެ. ކްރީމް ހުޑީއަކާއި ނޫކުލައިގެ ޖިންސެއް ލައިގެން ހުރި ހެއިލަން ހުރީ ރުފިޔާތައް ގުނާށެވެ. ރުފިޔާތައް ގުނާ ނިމުމުން ވޮލެޓް ޖީބަށް ޖަހާލާފައި ހެއިލަން އޭނާގެ ދަބަސްތައް ހިފައިގެން އައެވެ.

ބޭރަށް ނުކުތްއިރު ސާޔަލް ކާރެއްގައި މަޑުކޮއްގެން ހުއްޓެވެ. “ސާޔަލް ކާރެއްވެސް ގެންގުޅެންތަ..؟” ޒައިދާން އެއްސެވެ. “އާނ.. އެއާރޕްލޭންއެއް ވެސް ހުންނާނެ..” ސާޔަލް އެހެން ބުނެލުމުން ޒައިދާން ބަލާލީ ހަމަ އަސްލަށްވެސް ހެއްޔޭ އަހާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. “ނޫން އެއީ ސަމާސާ.. އަވަހަށް ދަބަސްތައް އަރުވާ.. ތިކުދިން އެތަނަށް ދާނީ ބަހުގައި.. ބަހުގެ ފަސްވަނަ ސްޓޮޕަށް މަޑުކުރޭ.. އޭރަށް ހުރެވޭނީ ހަމަ އެގޭ ކުރިމަތީގައި.. ގާތްގަނޑަކަށް..” ސާޔަލް ހަދަންވީގޮތް ކިޔައިދިނެވެ. ހެއިލަން އާއި ޒައިދާން ދަބަސްތައް އެރުވުމުން ސާޔަލް ނައްޓާލިއެވެ.

ފަސް މީހުން ހިނގާފައި ބަސް ސްޓޮޕަށް ދިޔައެވެ. “އަން..” ޒައިލީން ރަވިކާންއަށް ދިނެވެ. “މިއީ ކޯޗެއް..؟” ރަވިކާން އަތުތެރޭ އޮތް ބަބްލްގަމްއަށް ބަލާލާފައި އެއްސެވެ. “އިޓްސް އަ ބަބްލްގަމް.. ތި ދިރުވާނުލާތި އެކަމަކު..” ޒައި ކުޑަ ހިނިތުންވުމަކާއި އެކީގައި ބުނެލިއެވެ.

ބަސް އައުމުން ޒައިލީން އެންމެކުރިން ބަހަށް އަރާފައި ކުޑަދޮރުގެ ގާތުގައި ހުރި ސީޓެއްގައި އިށީނެވެ. ރަވިކާން ޖެހިގެން ހުރި ސީޓުގައި އިށީނެވެ. ހެއިލަން އިށީނީ އޭގެ ކުރީގައި ހުރި ސީޓުގައެވެ. ވާހަކަ ދައްކަމުން އެރި އަލްޔާ އާއި ޒައިދާން އިށީނީ ފަހަތު ސީޓެއްގައެވެ. ޒައިލީން އާއި ރަވިކާންގެ ކުދި ޒުވާބުތައް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. ދެމީހުން ކޯޅިކޯޅިފައި އެންމެފަހުން އެއްގަލަކަށް އަރައިގެން ފޯނުން ޔޫޓިއުބް ބަލަން ފެށިއެވެ. ރަވިކާން އާއި ޒައިލީން އާއި ދިމާލަށް ބަލާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެދެމެދުގައި ވަނީ ހަމައެކަނި އެކުވެރިކަމެކޭ ނުބުނާނެއެވެ. ރަވިކާންއާއި ޒައިލީންގެ ދެމެދުގައިވާ ވަރުގަދަ ނަމަވެސް ނަމެއް ލިބިފައިނުވާ އެ ގުޅުމަށް ބަލާލާފައި ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތް ލޯބިން ބަންޑުންވާނެއެވެ. އެދެމީހުން އުޅޭލެއް އެހާވެސް ލޯތްބެވެ.

“އޭތް..! ގައިޒް..!!” ހެއިލަންގެ އަޑަށް އަލްޔާ އާއި ޒައިދާން ބަލާލިއެވެ. ޔޫޓިއުބަށް ގެއްލިފައި އިން ޒައިލީން އާއި ރަވިކާންގެ ސަމާލުކަން ހެއިލަންއަށް ލިބުނީ ތަންކޮޅެއް ފަހުންނެވެ.

“މިއީ މިސެސް ވިލްސަންގެ ގެއެއް ނޫންތަ…؟؟” ފަސްވަނަ ބަސްސްޓޮޕަށް މަޑު ކުރުމާއި އެކީގައި ހެއިލަންއަށް އެހުނެވެ. އަޅައިގެން ހުރި އަވިއައިނު ތިރިކޮށްލާފައި ބަލާލި ޒައިދާންއަށްވެސް ޖެހުނީ ހެއިލަން އާއި އެއްބަސް ވާށެވެ.

ބަހުން ފޭބިއިރު ސާޔަލްވެސް ކާރުގައި އައިސް މަޑުކޮށްލަނީއެވެ. “މިހުރީ އެގެއަކީ..” ސާޔަލްވެސް އިޝާރާތް ކޮށްލީ މިސެސް މުލިންސްގެ ގެއަށެވެ. ޒައިލީން ހައިރާންވެފައި އެގެއާއި ދިމާލަށް ބަލަން ހުއްޓާ އެގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. ނަމަވެސް އެގެއިން ނުކުތީ މިސެސް މުލިންސްއެއް ނޫނެވެ. އެގެއިން ނުކުތީ މުށިކުލައިގެ އިސްތަށިގަނޑެއް ހުރި އަންހެނެކެވެ. ފައިތިލައާއި ހަމައަށް އަންނަވަރުގެ ރީނދޫ ހެދުމެއް ލައިގެން ހުރި އެ އަންހެން މީހާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. “ޔޫ މަސްޓް ބީ ދަ ގެސްޓްސް..” އެ އަންހެން މީހާގެ ހިނިތުންވުން ފިލައިގެންނެއް ނުދެއެވެ.

“ހައި އައި އޭމް އެސްޓަލް.. އެސްޓަލް ރޯޒްލިޔާ.. އެންޑް ދިސް އިޒް މައި ހަޒްބެންޑް…” ރޯޒްލިޔާގެ ފަހަތުން ނުކުތް މީހާ ފެނިފައި ޒައިލީންގެ ހައިރާންކަން އެތައް ގުނައެއް މައްޗަށް ޖެހިލިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ރަވިކާން ވިއްސައިގެން ދިޔައެވެ. ޒައިލީން ސިއްސައިގެން ދިޔަވަރުން ހުރެވުނީ ރަވިކާންގެ ގާތަށް ދާންވެސް ހަނދާންނެތިފައެވެ. އަދި ރޯޒްލިޔާއާއި އޭނާގެ ގާތުގައިހުރި ފިރިހެން މީހާއާއި ދިމާލަށް ޒައިލީން ބަލާލީ ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާއި އެކީގައެވެ. އެފިރިހެން މީހާގެ ވިދަމުން ދިޔަ ދެލޯ އޭނާއަކަށް އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެއެވެ. އެ ފިރިހެން މީހާ ހީނލިތަން ފެނިފައި ޒައިލީންގެ ހިތް އެއަށްވުރެ ބާރަށް ތެޅިގަތެވެ.

 

= ނުނިމޭ =

67

yooon

Just a teenage gurl 😊💜 Who likes reading and loves writing dhivehi stories 💜😊 I am the author -Ekujja S1- and -Fiya Faiyh- story 💜💜 Hope you enjoyed reading my work 😊💜 All of you readers are my happiness 💜😊 Really love you all very much 💜💜 And thank you all so much for all the love and care you keep giving me non-stop 😊💜 I may not be good at expressing but deep inside all the support you have giving me endlessly really means a lot to me 💜😊 In the future also keep telling me the mistakes I have made 💜 And if you are reading this right now, I hope you have a great day 😊💜 May Allah bless you all with happiness 💜💜

You may also like...

49 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. OMG me first 😀 But kiyaalaafa comment eh kohlaanan ingey becuase I have never been the first one before and I feel so happy to get to be the first commenter on your story yoon.. as you are the best and the most amazing and the most unique author ever.

  1. Aww thats so sweet of u pixie 💖✨💖 I am so happy to knw that 😘😍 And congra for being the first dearlss 💖✨💖 take care pixie dear

 2. OMG……….haadha curiously kohlaafa thi ninmaaly
  💯💯💯💯💯💯💯This part is really nice
  🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐I don’t know how to describe
  💯💯💯💯💯💯💯💯💯Ehaa vxx salhi
  💕💕💕💕💕💕💞💞Impatiently waiting for the next part
  🥰🥰🥰🥰🥰💞💕💞💞💕Lots and lots and lots of love
  💜💜💜💜💜Take very good care
  🏡🏡🏡🏡🏡Stay home and stay safe
  ♥️♥️♥️♥️♥️My fav auther

  1. Ahaha labba vrh curious kollafa dhw mi nimma levunee 😄💖 Aww thank you so much Een 😘 Alheii thats so sweet of u dearlingss 💖✨💖 ow keep waiting 💖✨💖 aww lots and lots of more love frm mr to u dear 💖✨💖 You stay safe too Een dear 💖✨💖 aww one of the sweetest gurl i knw 💖✨💖 you take care too lwbi Een

  1. Aww thankxx a lot Maash 💖✨💖 Keep on waiting dearlss 😘💖 Nxt part insha allah tmrw or day after tmrw 😊💖 Idk exactly whn i am srry bout that 😅😔 But insha allah soon 💖 tc

 3. Varah Varah reethi mi part ves❤️😍😘….. Curiously waiting for the next part 🙂🙂… Keep it up yooon ☺️☺️…
  Stay home and stay safe.. 🏠🙂….
  Love you ❣️❣️…

  1. Aww thank u so much Noo_ra 💖✨💖 Ahaha yesh keep waiting 😊😘 labba insha allah will always try my best 💖✨💖 You stay safe too dear 😘😘 Aww love u more Noo_ra 💖💖 tvgc

 4. Omg😍😍😍Vrh salhi mi part ves❤️❤️❤️
  Keep it up darling❤️❤️❤️
  Curiously waiting for the next part….
  Tc❤️❤️

  1. Aww thank u so much NAANI dearlss 💖✨💖 Yesh insha allah will try my best 💖😘 Keep waitin insha allah wnt be long 😊😊 you tc too

 5. ❤️Wow mi part 😍😍😍ves vrh sali ❤️
  ❤️Masha Allah keep😃😃😃 it up yoon❤️
  ❤️OMG zaidaan Aaa❤️❤️❤️ alyaa guluny thr❤️ awwwwwnnn😃😃😊😊😍😍😍😍😯 they are so cute❤️ as zaileen and ravikaan hehhe❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  ❤️Aulkyn Pis Pis mee vaa anheneh😠😠😠😅😅😅😅😅 fisaari heheheh❤️😅😅😆😆😆
  ❤️Awnnnnn😊😊😍😍😊😊 zaileen aa ravikaan is the perfect match ❤️😊😊❤️❤️😍😍
  ❤️Heheheh edemeehun guluvaadeychey ingey yoon❤️
  ❤️Haadha haa curious kohlaafaa ey thininmaalee❤️ who might It be ❤️someone related to ravikaan❤️ I guess dhw❤️
  ❤️And I am waiting for the next part ❤️
  ❤️I love uuuuuuu sooo oooo much ❤️
  ❤️Stay safe yoon darl ❤️

  1. Aww thank u so so much Ril dear 💖✨💖 labba insha allah will do my best 💖😘 Yeshh dear zaidhaan and Alya are a couple now 😊💖💖 ahaha yesh fisaari anheneh dhw eii 😊💖 Lets see dhw rawikan and zaileen gulheythw 😘😘 Alheii yesh vrh curious kohlaafa dhw mi nimuny jahaalevunee ?? 😄😄 ahaha good guess ril lets see who that is 😊💖 yesh keep waitin 😘😘 aww lwbi rillu I love u more 💖✨💖 You stay safe too lwbi rilss 😘😘😘 take good care dear

 6. Wowwwwww… Vrh loabi mi bai vesssss… 😍😍😍😍😍…
  Kon irakun tha alhe aneh part????…. 😬😬😬😬…… Sissss haafha molheyy vrhka liyan.. Maashaa allah… 💯💯💯💯…. Sisss vareh hama neiyyy…
  Emme fahun zaidhaan and alya rahttehi v dhww…. Hehe vrh cute aslugavs….. ☺️☺️☺️… And zaileen and ravikaan rahttehivejjiyyaa heil hunnaany ekanin dhw… Mi buni 5 memebers eyy e gang ga e inyy… Tats RAVIKAAN, ZAILEEN, ALYA, ZAIDHAAN, HEILAN….mi thanun mihaaru al and zaidhaan already in a relationship… N ai ah heevany dhn zaileen and ravikaan rahttehivaany hen…. And heilan ekani eyrun hunnaany single koh…. Ehn gurll eh gennaany dhww… Heil ah…. But heil loabi veyy dhw zai dheke…. Alheyyyy vrh confused…. Kon irakun tha aneh part?????

  1. Awww thankxx a lot anonymous dear 😘😘 nxt insha allah soon 😊😊 Srry idk the exact date this time 😅😔 Yesh emme fahun Xaidhaan and al’ rahtehi vejje dhw 😘💖 Lets see dhw first rawikaan and Xai couple akah veythw 💖💖 Yesh they r already in a relationship Xaidhan n al’.. Ahahaha gud gues dearlss lets see dhw 😄😄😄 Lets see how the ending comes😊💖 nxt soon keep waiting my lwbi lwbi dearlings 💖✨💖 tc

 7. First of all wow
  Secondly speachless
  Thirdly what is gonna happen next??
  Fourthly waiting for the next part
  Fifthly love u so much yoon

  💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

  1. Aww thankxx anonymous dear 💖✨💖 i am so happy to knw that 💖✨💖 ahaha lets see dhw what happens nxt 💖✨💖 Aww love u more n more 💖✨💖 take care and stay safe dear

 8. Maasha allah woww 😍😍 Alyaa and Zaidhaan omg haadha cute ey 💓💓💓 varah reethi.. And ravikan and zai are made foreach other 😌 so amazing… and whos in Mrs.Wilson’s house 😦 roseliya ??? and who is that man? i have some guesses… Baary is my number one guess.. Then there is a chance that it could be ravikan’s father or something 😅 dhn neynge.. Story nimen ulheneetha ?? alheyyy… Love u yoon

  1. Aww thank u so much dearlss 💖✨💖 ahaha al’ and xaidhaan dhw 😄 Lets see dhw Mrs.Wilson ge house ga huree kaaku thw 😊💖 ahaha lets see dhw 💜💜 yesh nimen e ulheni miharu 😄 Awwn love u more n more dearls 😘💖💖 tvgc

 9. Ravikaan admitted that he cannot live without zaileen 😍 that was the cutest thing ever ❤❤❤❤❤❤❤❤ hama aww ey nubunr nuhurevun e baa kiyaaha

  1. Ahahaha yesh he did admit that 💖✨💖 Alheii happy to knw that 😘😍 Aww thank u so much vix dear 💖✨💖 stay safe and take good care

 10. Y – youthful
  O – organised
  O – obidient
  N – neat/nice

  This is how i feel about you 😘 Lysm yoon this story is habbu and amazing and awesome and lovely and great

  1. Awww thats so sweet of u anonymous 💖✨💖 Aww love u more dear 💖✨💖 alheii i am so happy to knw that 💖✨💖 thanks a lot dearlss

 11. Alheyyyyyy yooooooon 💙💙💙💙 your amazing
  haadha molhey yooooooon 💙💙💙💙 talanted fairy
  you left my mindblown yooooooon 💙💙💙💙 far away
  you have made me so curious yoooooon 💙💙💙💙 truth

  1. Alheii thank u so much Lin dear 💖✨💖 aww thats so sweet of u dear 😘💖💖 aww thanxx a lot dearlss 💖✨💖 ahaha yoon fairy 😅😄😄 aha yesh curious kollaafa dhw mi ninmaalevuny 😄 thanxxies dear vrh ufaavejje 💖✨💖 take care

 12. To be honest zaileen menge hedhun thah varah salhi 👍 white shirt, denim crop jacket and iceblue jeans with a neck choker 😮😮 just wow 👏👏👏👏👏 varah creative

  1. Aww glad u like them dear 💖✨💖 thats so sweet of u killer thank u so much 💖✨💖 stay safe 💖✨💖 and take good care killer dearlss

 13. Yooooon…vrh reethi mi part vx…dhn inn part ahh inthizaaru kuran☺️❤️ Dhn liyaa vaahaka ehgga ulhey kuhjjakah kiyahchey Aileen🤗 Eyrah alhugandu family enmmennah hama vaanee 😂❤️

  1. Aww thanxx Avleen dear 💖✨💖 Yesh keep on waiting 😘💖 ahaha okay yoon try kuraan ingeii dearlss 😄😄 okai thank u so much dear 💖💖 tc

 14. Ohh Yoon😊😉😀😉😉🙂❤️😊❤️🙂😊🤗😉😀😉😉😀☺️😍😁😁😍😁😍😁😘😘☺️😊😀😊🤗
  Mi part ves vrh reethi maasha Allah😘😉🤗🤗🙂🙂🤗😉😊😍😊😍😁😀😁😀😘☺️☺️☺️😀😘😘🤗😘😘
  Life time best story this is
  Hama aslah ves haadha reechey🙂😉😊🤗😊😍😘😍😘😍😘😁😁😀😁😀😁😀😁🤗😁😁❤️😁😍❤️😍❤️😍🤗😉🤗🙂😘😘🙂🙂🤗
  When next part???????
  Curiously waiting and who was that firihen meeha?
  😍🤗❤️🤗😁🤗😀😀🙂❤️😍🙂🙂😍Hehe dhen will see dhw
  Lysssssssssssssm and tc dhooni🤗🙂🤗😍😀🙂❤️😍😀🤗😍😍😘😍☺️😊☺️😊😉☺️😘☺️😁😍😁🙂🤗🙂
  Stay safe😍❤️☺️😀☺️😀☺️❤️☺️❤️😘🤗🤗😘😉🙂😊😉🙂

  1. Aww thankss a lot Eekko 💖✨💖 aww thats so sweet of u dearlss 😘💖💖 aww i am so so happy to knw that 💖✨💖 nxt part insha allah soon ingeii 💖✨💖 ahaha yesh lets see who that man is 💖✨💖 Love u more n more Eekko dhooni 💖✨💖 you stay safe too 💖😘 tc dear

 15. OMG haadha curious kohfaee thininmaalee anyway vaahaka vvvvvvrah reethi Alhey enme fahun zaidhaan aa alyaa gulhunee ee dho ❤️❤️❤️and I think zaileen and rawikaan are perfect match❤️❤️❤️ mihaaru beenun vanee egain nikun firihenmeehaa akee kaakutho balan
  Curiously Waiting for the next
  Lysm ❤️❤️❤️

  1. Alheii vrh curious kollafa dhw mi nimmalevuny hehe 😄😄 Aww thank u so much flower dear vrh ufaa vejje 💖✨💖 ahaha u also like 💖xaikan💖 the best 😊💖 yesh insha allah nxt part ga ingeyne eii kaaku kan 😄😄 keep waitin dearlings 😘😘 love u more n more flower 😘💖 take care and stay safe dearlingss 😘😘 lovess

 16. Yoon…..
  OMG MY GURL…
  your one of the talented GURL I k.. Love ya..
  I am so proud of u sweetheart..
  BTW I have mssged u in vaahaka. Com plxx reply..
  Story is hama mesmerising GURL
  Ur wonderful..
  Miss you GURL

  1. My lwbi lwbi Xaa 💖✨💖✨💖 Alheii thats so sweet of u 😍💖💖 Aww i love u more 💖✨💖 aww thankx i am so happy to knw that 💖✨💖 okai yoon check kohlaafa reply kohlaanan ingeii dearlss 💖✨💖 aww thank u thank u so so much xaa 💖✨💖 Ur wonderful too 😘💖 miss u more n more n more dearls 💖✨💖 stay safe xaa 💖✨💖 and take vvvvv good care dearls 😘 lots and lots of live frm me to u 😘💖💖 tvgc

 17. Awwwwn wc swwty.. And ThanQ dear.. Love you vvvvvvvvvvvvvv mmmmmmmmmmmmm… Hehe hama E varah missed too Haadha message kohfa ey dhw group ga hunaany I am curious to check but can’t.. Yoon u too take Gud care of urself and stay safe honey.. 💕🌹💕🌹💕

 18. Wow just Wow..
  Yoon you are the most talented writer ever
  I am just wondering who the heck that man is
  weird
  Anyway Love u girl
  You brighten up my day

 19. Dhaththi ah mi story kiyey iru hiyeh ves nuvey mi kiyeny fantasy story eh kameh 😀 varah varah interesting hama story ge there ah vadhevifa hureveny 😀 🙂 Love you yoon darl.. Next pary ah inthizaaru kuran 😀 take care ingey

 20. OMG mi prt Vvvvvvv nice ❤️❤️
  This is my first cmnt to the stry
  ❤️❤️Zaidhan and Alya at last dhw
  💖💖💖Zailleen and Rawikaan is soo cuute
  Vrh curious kohlaafa thininmaali
  ❤️❤️❤️When nxt Yoon dear
  ❤️❤️❤️💖💖💖💖💖💖Lysssssssssssm😘

 21. wowww loabikn ravikaan n zai ge love story … wowww/… masha allah this is the best story ever i read…masha aalh this part tho ..woww yooonyy its perfect … i really loved it// our lwwbi lwbi yoonu is thebest ..vaahak baraabarah p kohdeythy v happy..story ehga readers ah knme hn vx hunnan beynunvaane hurihaa kameh mi story in fenigendhey its more perfect than the other stories… next aet r dheythereyga v curious vefa mihunnany,, when lwbi yoooonnnyyy darlss…stay safe n stay hone dhooniii

 22. Yooon.. your stories are amazing.. I love this part too. My first comment dho .. but I read Kuran .. love you .. stay safe ❣️ ❣️

 23. Heyy yoon dear!!…👋🏻👋🏻 vvvvv nice ige story maa shaa allah😍😍😍..when is the nxt prt🤔🤔…mihaaru comment ehh nukohlevenyy scl kan kamuga bxy v ma ige dear…🤗🤗

 24. Kbaa tha aneh part mihaaru kiyaahithun keithmadhuvejje adhivs up eh nivedhww..
  Mi naayoo mi story ah cmnt kiran first faharu ekm story komme part eh vs hama nukunna Iran kiyaalan but cmnt nikirevenii buxy viima
  But yoon mi story vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv salhi Inge hama comme faharaekuvs speechless kolla ….vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv reethi…

Leave a Reply

Your email address will not be published.