ދެމީހުން އަންޖަލްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ލޯ އަޅަމުން ދިޔައެވެ. އަންޖަލް ކުޑަކޮށް ޖެހިލުން ވިއެވެ. އެއްކޮޅުން އޭނާ އެންމެ ލޯބިވާ ޖުނާން އެވެ. އަނެއްކޮޅުން އޭނާ މީގެފަހުން މަސައްކަތް ކޮށްދެންޖެހޭ ބޮޑުމީހާއެވެ.

” އަންޖަލް އެއީ އަހަރެންގެ ސެކެޓްރީ.. ޖުނާންގެ ކެބިންނަށް ދާން ޖެހޭ ސަބަބެއް އަންޖަލްގެ ނޯންނާނެ.. ދޫކޮށްލާ..” ޖައިޝް ބުނެލިއެވެ.

” އަހަރެން އަންޖަލް މި އޮފީހަށް ގެނައީ.. އަހަރެން އަންޖަލް ޓްރޭން ކުރުވީ.. އަދި ކިޔާދެންޖެހޭ އެއްޗެހި އެބަހުރި..” ޖުނާން ހުރީ ދޫކުރާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ ދެމީހުންގެ މެދުގައި އަންޖަލް ހުރީ ގުޑާލަންވެސް ނޭގިފައެވެ.

” މީގެ ފަހުން އަހަންނާ އަންޖަލް ހުރީ ހަވާލުކޮށްފަ.. އަހަރެން އަންޖަލް އަށް ކިޔާދެން ޖެހޭ އެއްޗެއްވެއްޖެއްޔާ ކިޔާދޭނަން.. ޖުނާން އެކަމާ ހާސްނުވޭ..” މަލާމާތް ކުރާ ފާޑަކަށް ޖައިޝް ބުނެލިއެވެ. ދެމީހުން ކޯޅުން މިއަދު އިރު އޮއްސުނަސް ނުހުއްޓޭނެކަން އަންޖަލް އަށް އެގެއެވެ.

” އޯކޭ ސްޓޮޕް……….” ދެމީހުންގެ އަތްތެރެން އަންޖަލްގެ އަތް ދަމައިގަންނަމުން ބުނެލިއެވެ.

” ޖުނާން.. ސީޔޫ އެޓް ހޯމް… މީ ވަޒީފާ ގަޑި އަހަންނަކަށް ޖައިޝް.. ސޮރީ ބޮސް ބުނާ ގޮތް ނުނީ ނެހެދޭނެ..” އަންޖަލް ޖުނާން އަށް ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ޖުނާން އަށް ހައިރާންކަން ލިބުނީ އަންޖަލް އޭނާ ބުނި ކަމަށް ދެކޮޅު ހެދުމުންނެވެ. މީހަމަ ކުރީގެ އަންޖަލް ހެއްޔެވެ؟ މިހެން ބުނުމަށް ފަހު އަންޖަލް ގޮސް ޖައިޝްގެ ކެބިންނަށް ވަނެވެ. ޖައިޝް ނުލަފާ ގޮތަކަށް ހީލުމަށްފަހު އައިސް އެތެރެއަށް ވަނެވެ.

” އަހަރެން ކުރަން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް އެބަހުރި.. ފަހަރެއްގަ ވަރަށް ލަހުންވެސް ނިމިދާނެ… އަންޖަލް ޖެހޭނެ އަހަންނާ އެކު މަޑު ކުރަން..” ޖައިޝް އޭނާއަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ގޮޑީގައި އިށިދެލަމުން ބުނެލިއެވެ.

” އާދެ.. އަޅުގަޑަށް ވަޒީފާ ނިމޭނީ އަޅުގަޑުގެ ބޮޑު މީހާ ނިމުނީމަ ނުންތޯ..” އަންޖަލް ދެއަތް ކައިރިކޮށްލައިގެން އިސްޖަހައިގެން ހުރެ ބުނެލިއެވެ.

“އަންޖަލް” ޖައިޝް އަންޖަލް އަށް ވަރަށް ލޯބިން ގޮވާލިއެވެ.

” ލައްބަ..” އަވަސް އަވަހަށް އަންޖަލް ބުނެލީ ޖައިޝް ކަމެއް ހަވާލުކުރަން އުޅުނީ ކަމަށް ހީކޮށެވެ.

” އަހަންނަށް ރަގަޅީ އަންޖަލް ކުރިންވެސް އަހަންނާ ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތަށް ދެއްކިއްޔާ.. ލައްބަ އާދެ ކިޔާ ވަރެއް ނުވޭނުން… ދެން މާތް ބަހުން ވާހަކަ ނުދައްކައްޗޭ އިނގޭ..” ޖައިޝް އަށް އަންޖަލް އެހެން ވާހަކަ ދެއްކުމުން ދެމީހުންގެ ދޭތެރޭ ވާ ދުރުކަން އިހުސާސް ކުރެވެއެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ އެކަން ހުއްޓުވަންށެވެ. އަންޖަލް ބޯ ޖަހާލުމަށްފަހު ގޮސް ބޭރުގައި އިން މޭޒު ދޮށުގައި އިށީދެލިއެވެ. ކުރާނެ ވަކި މަސައްކަތެއްވެސް އަންޖަލްގެ ނެތެވެ.

***

“މަރީ ބުނެބަލަ ކީއްވެތަ ޖައިޝް އެހާ ރުޅި އެ އަންނަނީ..” އަސްމާ އަށް މަރީއަށް ކަންތައް ތަކެއް އެގޭ ކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވެން ފެށިއެވެ. އަންޖަލްވެސް މަރީ ފެނުމުން އުޅޭ ގޮތުންނާއި މަރީ ފެންނަ އިރަށް ޖައިޝަށް އަރައިގަންނަ ހިކި ހިއްވަރުން ކަންތައް ގަޑެއް އުޅޭކަން އެގެއެވެ.

” އަސްމައްތާ އަހަންނަކަށް ނުކެރޭނެ އެވާހަކަ ދައްކަން… އަނެއްކާ އަހަރެން ބުންޔޭ ކިޔާފަ ޖައިޝް އައިސް އަހަރެން މަރާވެސް ލާފާނެ…” މަރީ ބިރުގަންނަ ކަމަށް ހެދިލިއެވެ. އަސްމާ އައިސް މަރީގެ އަތުގައި ހިފާލުމަށްފަހު އިށީދެލިއެވެ.

” ނޫނޭ.. އަހަރެން މަރީ އަށް އެއްކަމެއްވެސް ވިޔަކަ ނުދޭނަން.. ދެން ބުނެބަލަ…” އަސްމާ ބެލީ މަރީ ބިރުން ހުރުމުން ހަމަޔަކަށް އަޅުވާފައިވެސް ހަޤީޤަތް ހޯދޭތޯއެވެ.

“ކޮންފަދަ އޮލަ ވާހަކައެއްގަ…” ސިޓިންގްރޫމަށް ނުކުތް އިސްހާޤު ބުނެލުމުން އަސްމާ ތެޅިގަނެފައި އޭނާގެ އަތް ދޫކޮށްލިއެވެ.

“އާނ.. މަރީ މާ ބަލިކޮށް އުޅޭތީ އަހަރެން މިބުނީ މިއަދު ދެން ރެސްޓް ކޮށްލާށޭ..” އަސްމާ އެއްވެސް އުދަގުލެއް ނެތި ދޮގު ހަދަމުން ދިޔުމުން މަރީ ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭގިފައެވެ. ނަމަވެސް މަރީއަށް އެގޭ އެއްކަމެއް އެބަ އޮތެވެ. އަސްމާ ވެސް އިސްހާޤަށް ކަންތައްތަކެއް ސިއްރު ކުރާކަމެވެ. މަރީ އެތަނުން ދިއުމުން އިސްހާޤު އައިސް ސޯފާ މައްޗަށް ވެއްޓިގަތުމަށް ފަހު އަސްމާގެ އުގުގައި ބޯއަޅާލިއެވެ.

***

” ބްރޭކް ގަޑީ ކިހިނެއްތޯ ހައްދަވަނީ..” އަންޖަލް ޖައިޝްގެ ކެބިންގައި ޓަކި ޖަހާލުމަށްފަހު ބުނެލިއެވެ.

” އަނެއްކާ.. މިހާރު ބުނެފީމެއްނުން މާތްކޮށް ވާހަކަ ނުދައްކާށޭ..” ޖައިޝް މިފަހަރު ތަންކޮޅެއް އަޑު ބާރުކޮށް ބުނެލީ އަންޖަލް އޭނާ ރުޅި އައިކަން އިގިއްޖެނަމަ އެގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓާލާނެކަން އެގޭތީއެވެ.

” ސޮރީ.. ކިހިނެއް ހަދަނީ މެންދުރު ކެއުން؟ ޖުނާން ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ކެބިންގަ ކަނީ އަނެއްބައި ދުވަސް ދުވަހު…” އަންޖަލް އަށް ބުނެވުނީ މިވަރަށެވެ. ޖައިޝް ގޮޑިން ތެދުވެގެން އައިސް އަންޖަލްގެ އުނަގަޑުގައި ހިފާލުމަށްފަހު އޭނާގެ ގަޔާ ކައިރި ކޮށްލިއެވެ.

” އަހަރެން ކައިރީ ޖުނާންގެ ވާހަކަ ނުދައްކާތި.. އަހަންނާއެކު ހުންނަ އިރު ވިސްނާނީ އަހަންނަށް އެކަނި.. އެހެން މީހަކާ ދޭތެރޭ ނުވިސްނާތި…” ޖައިޝް އަންޖަލްގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ ބެނެލިއެވެ. އަންޖަލް މޭގައި އަތް އަޅާލީ އޭނާ އަށް މީގެ ކުރިން ނުވާފަދަ އިހުސާސްތަކެއް ކުރެވެން ފެށުމުންނެވެ. އާދަޔާ ހިލާފަށް އޭނާގެ ހިތް ތެޅެމުން ދިޔައެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ޖައިޝް ކައިރިން ދުރުވެލާފައި އެތަނުން ނިކުންނަން އަންޖަލް އެޅި ފިޔަވަޅު ހުއްޓުނީ ފަހަތުގައި ޖުނާން ހުރިތަން ފެނުމުންނެވެ. ޖުނާންގެ މޫނު މަތިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ނުރުހުންތެރިކަން ފާޅުވޭވޭ ހުއްޓެވެ. އަންޖަލް ހަލުވި ފިޔަވަޅު ތަކެއްގައި ގޮސް ބޭރަށް ނިކުތެވެ.

” އަހަންނަކަށް ނުބުނެވޭތަ ދޮންބެ ކައިރީ އަންޖަލް އާ ކައިރި ނުވާން.. ” ޖުނާން ހިގާފައި އައިސް ޖައިޝް ކައިރިއަށް މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު ބުނެލިއެވެ.

” ހަ.. ޖުނާން ބުނީމަ ބުނާކަމެއް ކުރަން ތީ މަގޭ ބައްޕަތަ.. އަންޖަލް އާ ކައިރިވިޔަސް ނުވިޔަސް އެއީ ޖުނާން އާ ބެހޭ ކަމެއް ނުން..” ޖައިޝް އަންޖަލް ފަހަތުން ދާން ހިގައިގަންނަން އުޅުމުން ޖުނާން ޖައިޝްގެ ކޮޑުގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ.

” އަހަންނާ ބެހޭނެ.. އަހަރެން މިއުޅެނީ އަންޖަލްއާ އިންނަން.. ދޮންބެވެސް ފަހަރިއެއްގެ ގޮތުގަ އަންޖަލްއަށް ރެސްޕެކްޓް ކުރޭ..” ޖުނާން އާއި ޖައިޝް ދައްކަމުން ދިޔަވާހަކަ އަޑު އަހަން ހުރި އަންޖަލްގެ މޫނުމަށްޗަށް ހިނިތުންވުން ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ. ޖުނާން އޭނައާއި ކައިވެނި ކުރަން މިހާ އަވަހަށް ނިންމަފާނެކަމަށް ހިއެއްވެސް ނުކުރެއެވެ. ޖައިޝް ފަސްއެބުރި ޖުނާންގެ އަތް ފޮޅާލިއެވެ.

” އަދި ނީންނަމެއްނުން..” މިހެން ބުނުމަށްފަހު ޖައިޝް އައިސް ދޮރު ހުޅުވާލިވަގުތު ދޮރުގައި ކަންފަތް ޖަހައިން އޮތް އަންޖަލް އައިސް ޖައިޝްގެ މޭގައި ޖެހުނެވެ. އަންޖަލް އަވަސް އަވަހަށް ތެދުވުމަށްފަހު އިސްތަށި ގަޑު ރަނގަޅުކޮށްލިއެވެ. ޖުނާން އިތުރަށް ރުޅި އަރުވާލުމުގެ ގޮތުން ޖައިޝް އަންޖަލްގެ އަތުގައި ހިފައިން އެކެބިންތެރެއިން ނިކުތެވެ.

” ޖައިޝް.. އަހަރެން ބޭނުމެއްނުން ޖުނާން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަންތައްތައް ޖައިޝް ކުރާކަށް..” ޖައިޝްގެ އަތުން ވީއްލިގަންނަމުން އަންޖަލް ބުނެލިއެވެ.

” އަންޖަލްވެސް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭތަ؟” ޖައިޝް ސުވާލެއްކޮށްލިއެވެ. އަންޖަލްގެ ބަސްހުއްޓުނު ކަހަލައެވެ. އޭނާގެ ސިކުޑި ބުނަމުން ދިޔައީ އާނއެކޭ ބުނުމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހިތް އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދަމުން ދިޔައެވެ.

” ކޮބާ.. އަންޖަލްވެސް އޯކޭ އެއްނުން..” އަންޖަލްގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލުމަށްފަހު ޖައިޝް ގޮސް ލިފްޓަށް އެރިއެވެ. އަންޖަލް ޖައިޝްއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ އޭނާގެ އަމިއްލަ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ.

****

އޮފީސް ނިންމާލުމަށްފަހު އަންޖަލް، ޖުނާން އަދި ޖައިޝް ގެއަށް އައިސް ވަނީ އެކު އެކީ ހެނެވެ. އޭރު ސިޓިންގް ރޫމުގައި އެންމެން އިށީދެލައިގެން ވާހަކައިގާ ތިއްބެވެ.

” އާދެބަލަ ދަރިފުޅުމެން… އައިސް މިތާ އިށީދެބަލަ..” އިސްހާޤް އަންޖަލްމެން ފެނުމުން ބުނެލިއެވެ. ތިންމީހުން އައިސް ސޯފާގައި އިށީދެލިއެވެ.

” ޖޫދުގެ އޭލެވެލް އެންމެ ފަހު އިމްތިހާނު ހަދާފަ މިއަދު އެއައި… ބައްޕަ ބުނެފަ އިންނާނީ ޖޫދު ވަނައެއް ގެނެސިއްޔާ ކަމެއް ކޮށްދޭނެ ވާހަކަ.. ތިންކުދިންނަށް އެގޭނެ ފަދައިން ޖައިޝްވެސް އަދި ޖުނާންވެސް އޭލެވެލްގައި ވަނަ ގެނައިފަހަރު ބައްޕަ އެކުދިން ބޭނުންވި ކަންތައްތައް ކޮށްދިނިން.. ދެން ބުނެބަލަ ޖޫދު ކޮންކަމެއް ބޭނުމީ..” އިސްހާޤު ޖޫދަށް ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

” އަހަރެން ބޭނުމީ އަންޖަލްއާ އިންނަން..” ހެވިދިއްލިފައި ޖޫދު މިހެން ބުނެލިއިރު އެންމެން ހައިރާންވެފައި ޖޫދަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. ޖައިޝްގެ މޫނުމަތިން ނުތަނަވަސްކަން ފާޅުވޭވޭ ހުއްޓެވެ. ޖުނާން އަންޖަލްދެކެ ލޯބިވިޔަސް ޖައިޝް އެކަމަކާ މާބޮޑު ފަރުވާލެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ޖޫދުގެ ހިތްވެސް އަންޖަލްއަށް ދެވިފައިވާނަމަ ޖައިޝް އެކަމުގައި ކުރާނެ އިތުރުކަމެއް ނެތެވެ. އެގޮތް އޭނާ ބޭނުން ނުވިއެއްކަމަކު ޖޫދަށްޓަކައި ޖައިޝްގެ ލޯބި ގުރުބާން ކޮށްފާނެއެވެ. ޖުނާން އަކީ އެއްއިރެއްގައިވެސް އޭނާގެ ކޮއްކޮއެއްގޮތުގައި ޖައިޝް ނުދެކެއެވެ. އަންޖަލް ކަޅިޖަހާވެސް ނުލާ ޖޫދަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ.

“ޖޫދު.. ތީ ހަމަ..” އިސްހާޤު އަށް ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭގުނެވެ. ޖައިޝް އަންޖަލް ދެކެ ލޯބިވާކަން ހުދު އިސްހާޤަށްވެސް އެގެއެވެ. ދެބެން އެކަކާ ހެދި ތަޅާފޮޅަން އެއީ އިސްހާޤު އެއްއިރެއްގައިވެސް ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ. ޖުނާން އަންޖަލް ދެކެ ލޯބިވާ ކަމާއި އަންޖަލް އާއި ޖުނާން އުޅެނީ ރައްޓެހިވެގެންކަން އަދި އިސްހާޤަކަށް ނޭގެއެވެ.

=ނުނިމޭ=

ނޯޓް: މި ޕާރޓަށް ކޮމެންޓް ކުރާ ކުދިންނަށް ކްރިސްޓަލް ދެން އެންމެ އަވަހަށް ލިޔާ ވާހަކައިގެ ކުޑަކުއްޖެގެ ރޯލް އިންނަ ކެރެކްޓާރ އަށް ނަން ކިޔުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް… މި ކެރެކްޓާރ އަކީ ބޯއި ކެރެކްޓާރއެއް ސޯ ނަންތައް ލިބުމުން ކްރިސްޓަލް އަށް އެންމެ ރީތި 3 ނަމެއް އަންނަ ޕާރޓް ގަ ނޯޓްގަ ލިޔެލާނަން.. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ލިބޭ ނަމަކީ 7 އަހަރުގެ އެ ބޯއީ ކެރެކްޓާގެ ނަން… ކްރިސްޓަލްގެ ވާހަކަތައް ކިޔާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ…

77

89 Comments

 1. Afu

  July 13, 2020 at 1:49 pm

  Yey I’m first dhww btw kiyaalaafa comment kohlaanan 🥰🥰🥰

  • Krystal

   July 13, 2020 at 6:25 pm

   Haha.. yes afu first… nuves kiyaa comment dhw thi kury 🤣🤣

 2. Bluebird

  July 13, 2020 at 1:54 pm

  Yeaaaaah me first dhw…. Maashaa Allah eonnnnniiiieee varah💞💞💞💞 varah 💞💞💞💞varah 💞💞💞💞Salhi…… Eonnie you’re outstanding..☺️☺️☺️☺️ This story is a HIT…… 🏆🏆🏆🏆
  Awwwwwwn all the brothers are in love with the same girl…. I can’t imagine what will happen next… Curiously waiting for the next part… Hope to get it soon…. Last part ves kudakoh late but it’s okay 👌..
  Kail varah reethi boy name akah……☺️☺️☺️
  Love you eonnnnniiiieee ❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙💙💙💙💙💙❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙💙💙💙💙💙❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙💙💙💙💙💙❤️❤️❤️❤️❤️

  • Bluebird

   July 13, 2020 at 1:55 pm

   Oops.. Oh second dawn..

  • Krystal

   July 13, 2020 at 6:27 pm

   Thank you dongsaeng ❤❤❤❤
   Hehe yes all brother in love with the same girl… insha allah avahah upkohdheynan inge…
   Nice.. Kail dhw.. noted sweety 💕💕
   Saranghae…

  • Krystal

   July 13, 2020 at 6:27 pm

   Haha.. seems like that.. second 🤗🤗

 3. unknown queen

  July 13, 2020 at 2:06 pm

  Vvvvv. reethi mi part vx❤️
  Curiously waitinggg for the next 😉

  • Krystal

   July 13, 2020 at 6:28 pm

   Thank you unknown queen ❤

 4. 🖤Black Swan🖤

  July 13, 2020 at 2:16 pm

  Masha Allah Varah reethi mi part ves..💯💯💯💯💯 Alhamdhulillah i am fine.. Luv traingle eh dhw.. Jaish aa anjal Varah gulhey.. Ekm aiko beynun vanee anjal and junaan gulhey than balan.. EONNIE konme faharaku ves curious kuruvrfa thi nimmaaly.. I can’t even guess what’s gonna happen nxt.. Curiously waiting for the nxt part
  SARANGHAE EONNIE 💜 💜 💜 💜 💜 💜 💜 💜 💜 💜 Luv you So much EONNIE ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  • Krystal

   July 13, 2020 at 6:30 pm

   Thank you black swan 💕
   Gina kudhinnah kamudhany hama anjal aa jaish.. aiko ekani thibuny junan ey.. tell me the reason 😊😊
   Saranghae dongsaeng 😍😍

  • Bluebird

   July 13, 2020 at 7:12 pm

   Oh dhontha ves support kuranee Junaan ah… 😝😝😝😝Varah foohi….. 🙃🙃Junaan I hate u… 😋😋😋😋
   Aslu Anju and Jaish gulhenee. 💞💞💞💞💞
   I think they will marry at the end…… ☺️☺️☺️☺️
   Oh and eonnie before you told you will write a high school one for young readers???? 😥
   BTW how are you gonna vote 💟💟💟💟

  • 🖤Black Swan🖤

   July 13, 2020 at 7:13 pm

   Cx anjal loabi vanee junaan dheke.. Dhn junaan vx loabi vey anjal dheke.. Rayaan eii aiko ah Varah reethi nameh..

  • 🖤Black Swan🖤

   July 13, 2020 at 7:19 pm

   Alhey kokee vx support kuraanee jaish ah.. I HATE jaish.. I Luv junaan.. He is so cool.. Speechless.. Saranghae EONNIE and dongsaeng

  • Bluebird

   July 13, 2020 at 7:29 pm

   Dhontha ah egeytha Jaish hunna goi…….
   I do not know who your crush is but Jaish Hunnanee dhontha ge crush hunna gothah….. Fair koh, Abadhu smile kuranee, varah hot vaane….. Jaish takes after your crush…😂😂😂🤣🤣🤣🤣😜😜😜😜😝😝😝😋😋😋😋 Dhw Krystal eonnie….. Jaish maa salhi vaane dhw dhontha ah, if Jaish didn’t get his love??????

  • Krystal

   July 13, 2020 at 9:26 pm

   Hahaha.. blue hates junaan and black hates jaish.. its so funny seeing you two siblings fighting whether who anjal will end up… hama hee nukuraa gothaves vedhaane ingey… neyvaa hifahattaalaigen thibey… there are lot of twist.. 😘😘

  • Krystal

   July 13, 2020 at 9:28 pm

   🙈🙈🙈🙈 exposed…
   Thehdhetha swan jaish aatha vahtharee…. hahaha

  • Krystal

   July 13, 2020 at 9:28 pm

   Aiko… Rayan dhw.. okay noted 🤗🤗

  • 🖤Black Swan🖤

   July 14, 2020 at 4:44 pm

   It’s true eonnie. Eii kureege fahakah ais aiko hi ey buneema vx aduevey kamakah nuhadha.. Evaru meehakaa kihineh rahtehivegen ulhenee.. Varah dheravey ehenve.. 😭😭😭😭😭😭😭😭so sad 😔 😔 😔 😔 😔 😔 😔 😔 😔 Eonnie ki thah part baakee othy.. Stry nimen kaire vehjeh thah.. Ehaa Avahah stry nunimahchey ingey.. Saranghae EONNIE 💜

  • Krystal

   July 14, 2020 at 5:58 pm

   Seariously… ehaa foni kujjehtha??? 🙄🙄
   Aiko u deserve better.. keep waiting until your prince charm gets to you 🤩🤩🤩🤩
   Adhi neyge aikoh mi nimen kithah part kameh…
   Hahhaa.. balaanan ingey avahah nuninma veytho!

  • 🖤Black Swan🖤

   July 15, 2020 at 1:15 pm

   Varah foni vaane.. Msg kurias reply nudheyne.. 100 faharu gulhiyas phone eh nunagaane…. Aslu School ah dhaahi theh vx noon.. School gohsihyaa dhimaa vaane.. E kuhja Fenu nas dheravey.. 😔😔😔😔😭😭😭😭😭

 5. Aalif

  July 13, 2020 at 2:28 pm

  Mi part enme salhii😘😘😘😘❤️❤️❤️

  • Krystal

   July 13, 2020 at 6:30 pm

   Thank you aalif 😁

  • Aalif

   July 14, 2020 at 12:17 pm

   Welcome

  • Krystal

   July 14, 2020 at 5:59 pm

   Av or eem dhw!!
   Eii boy names tha?? Anyways noted ingey.. e comment iny pending ga..

 6. Starlight vixx

  July 13, 2020 at 3:40 pm

  Varah reethi mi part ves curiously waiting for the next part ☺️☺️☺️☺️

  • Krystal

   July 13, 2020 at 6:31 pm

   Thank yoy starlight vixx 🤩
   VIXX fan eh dhw??

  • Bluebird

   July 13, 2020 at 7:19 pm

   Starlight VIXX… Aww your a VIXX fan…… Surprised to see a VIXX fan.. I’m not a fan but I like them.. Especially RAVI❣️❣️❣️❣️❣️❣️

  • Krystal

   July 13, 2020 at 9:24 pm

   I like N. He is the oldest but looks like the youngest 😭😭😭

 7. Ram

  July 13, 2020 at 3:43 pm

  Maasha allah vvv reethi mibaivess❤❤❤❤❤

  • Krystal

   July 13, 2020 at 6:31 pm

   Thank you Ram 🤗

 8. Livy

  July 13, 2020 at 3:46 pm

  Alheyyyy No..hama serious vaahaka eh baa Joodh ebunii 🙆🙆🙆 btw mi part Varah Varah reethi..maa sha Allah.💯💯💯❤️❤️❤️ Curiously waiting waiting waiting waiting for the next part 💞⚡⚡💞

  • Krystal

   July 13, 2020 at 6:33 pm

   Hello livy.. long time 🤗🤗
   Hahaha.. serious hen heveytha???
   Btw thank you livy ❤

 9. Faiherrr💗💗

  July 13, 2020 at 4:35 pm

  Alhey enmen ekakah whats gonna happen i am confused.
  Btw story is very nice

  • Krystal

   July 13, 2020 at 6:33 pm

   Hehehe.. faiherrr dont be suprised for the coming ones….
   Thank you anyways ❤❤❤

 10. Laya

  July 13, 2020 at 6:39 pm

  Whatttt… seariously…….
  Laya kurin joodh ehen bunyma ves maa bodu ehcheh hithakah naaraa.. ehenmma joodh asluves anjal dheke loabivey dhw… alhey sis.. mihen dhanya joodhu aa kanneyge anjal innaanee…
  Ehen nahadhahchey eyrun layage jaish ekanivaane nun.
  Masha allah varah reethi mi bai ves…. love u sis.. ❤❤

  • Laya

   July 13, 2020 at 6:40 pm

   And hadhaan nethuny laya ah varah reethi nameh kian eii…
   Laya beynumy sis ge ne t storyga ulhey boy ah kian kiyan.

  • Krystal

   July 13, 2020 at 6:42 pm

   Hello laya.. kihinehtha???
   Hahaha… krystal heekury laya ah understand vaane kamah…
   Hahaha anjal aa joodhu inas laya thihirynun jaish ah… 😁😁
   Thank you laya… ❤

  • Krystal

   July 13, 2020 at 6:43 pm

   Kian dhw… okay noted laya… ☺☺

  • Laya

   July 13, 2020 at 6:44 pm

   Alhamdulillah rangalhu.. sis kihinehtha?? So happy I could talk to you… 🤩🤩
   Buahahhaa… laya ah jaish dheyn v nun ehen viyya.. laya mihiry jaish aa alhaiganefa ey…

  • Krystal

   July 13, 2020 at 6:45 pm

   Alhamdhulillahi rangalhu hama…
   Hahaha dhen thijehuny ekama visnan laya ah jaish dhinuma dheythere 🤣🤣🤣

  • Laya

   July 13, 2020 at 6:46 pm

   Varah ragalhah visnaafa laya ah dhee inge….

 11. Bluebird

  July 13, 2020 at 7:29 pm

  Dhontha ah egeytha Jaish hunna goi…….
  I do not know who your crush is but Jaish Hunnanee dhontha ge crush hunna gothah….. Fair koh, Abadhu smile kuranee, varah hot vaane….. Jaish takes after your crush…😂😂😂🤣🤣🤣🤣😜😜😜😜😝😝😝😋😋😋😋 Dhw Krystal eonnie….. Jaish maa salhi vaane dhw dhontha ah, if Jaish didn’t get his love??????

  • Krystal

   July 13, 2020 at 9:31 pm

   Hahaa.. jaish aa hedhi haadha kudhinneh eba ulheye dhw…I🙀🙀🙀🙀

 12. Aal

  July 14, 2020 at 12:09 pm

  Alhugandu ah anjal and junaan gulheny ekm mihaaru jaish faadakah gulhey

  • Krystal

   July 14, 2020 at 6:00 pm

   Hehehe ehentha aal…

 13. Aalif

  July 14, 2020 at 12:12 pm

  😘😘Krystal ge mivaahaka enme salhi.❤️❤️😘😘😘Krystal thiliyan ulhey vaahaka ge kuhjakah av kiidhaane the pls pls😘😘anyway I like this part so much and welcome

  • Aalif

   July 14, 2020 at 12:14 pm

   Av nukiyenya eem 😘dhn alhaanula 😘

  • Krystal

   July 14, 2020 at 6:02 pm

   Av name noted ingey.. wait for next part.. krystal ah emme reethi 3 names laanan ingey emme gina votes libey name eh vaane.. try to get many votes 😉😉😉😉

 14. Afu

  July 14, 2020 at 1:42 pm

  Oooooooooohhhhh siss the stry is just amazing 🥰🥰👌👌👌👌👌👌 bunaane ehcheh neygun ♥️♥️♥️♥️♥️♥️👌👌👌👌👌😁😁😁😁😁 alheyyy all the brws miulhenee anjal fahathun thr a😂😂😂🤔🤔🤔🥰🥰😊😊😊😊lhe kihinei baa vaanee🤔🤔🤔🤔🤔🤔 siss haadha curious kohshey thi nihmaaly 🤔🤔😂😂😂 alhe curiously waiting for nxt 🥰🥰🥰🥰😁😁😁♥️♥️♥️♥️
  Lysssssmmmmmm ❤️❤️❤️
  Salanghae 🖤🖤🖤🖤🖤
  Stay safe
  TC
  Saranghae ❤️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

  • Afu

   July 14, 2020 at 1:46 pm

   n name akah afu ah varah reethi shivaan , akyan , idhaan , adhyan , kiyaane , kaiyyil , suhbooooooooo maa ginain dhww mi liyunee 😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣 siss reethi thr these names adhivx ebahuri 😂😂😊😊😊
   Saranghae ♥️♥️♥️♥️💘💘💘💘♥️♥️♥️

  • Afu

   July 14, 2020 at 1:47 pm

   Kiyaan ****

  • 🌺Ril🌺

   July 14, 2020 at 6:01 pm

   I also like this names

  • Krystal

   July 14, 2020 at 7:49 pm

   Thank you afu 🤩🤩🤩
   Hehehe… afu kiyaa ehcheh balan ehaa curious koh mi nimaaly… saranghae…

  • Krystal

   July 14, 2020 at 7:51 pm

   Wow.. impressive.. nan foteh dhw afu aky 🤗🤗🤗
   I like akyan.. kiyaan ves reethi ehen kujjaku ves ebain kian liyefa… 🤩🤩🤩

  • Afu

   July 15, 2020 at 12:22 pm

   Oooooooooohhhhh thnkyw rilooo gadaa ♥️♥️♥️😂😂😂😂 I also like these names ehnve kiyaalee ahahhaha 😂😂😂😂😂😂😂

  • Afu

   July 15, 2020 at 12:28 pm

   Ahhahahhahaha really 😁😁😁😁 oooooooooohhhhh n thnkyw siss🤗🤗🤗🤗🤗 naseebehnu siss ah reethi vikan 🤭🤭🤭🤭🤭 hama hithuhuri nameh kiyaalee ahhahahah dhn thihn vx bunevidhaane 😂😂😂😂😂 siss nameh beynumiyya afu kairee bunelaa ahahha 😂😂😂😂😂 afu ah ginain igenee girl names btw boys vx kudakoh ehehhehe 🤣🤣🤣🤣😅😅😅 siss I told kiyaan not Kian btw gaaiyy gadakah same dhww 🤣🤣🤣😉😉😉😉 n Aakin is a new name tht afu ah igun
   Siss …. Siss use kurantha hangout ????
   Use kuranyyaa I can give my id
   Plx sisssss miyah reply eh dhehchey 😊😊😊😊

   Saranghae ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

  • 🖤Black Swan🖤

   July 15, 2020 at 6:58 pm

   Eonnie bunehen thee nan fohteh thah.. Varah reethi names.. I Luv that names ❤️

  • Afu

   July 16, 2020 at 2:58 pm

   Ahahhahahha 😅🤣🤣🤣😂😂😂😂 dhn ehn vru thi v nan fothakah ahahahhah 🤣🤣🤣😂😂😂 n thnkyw 🖤Black Swan🖤 ….. n Black Swan can we be frnds 🤭🤭🤭

  • 🖤Black Swan🖤

   July 19, 2020 at 1:44 pm

   Of course afu.. Sorry for the late reply. We can be friends forever.. 😍

 15. ަސާޖީ

  July 14, 2020 at 2:56 pm

  Hi writter…. grt story… Jeexaan… Jumaan… Jinaan… Mi tin nan ves alhugandah v reeti… Hop u olso like n chose one…

 16. Aalif

  July 14, 2020 at 4:19 pm

  Not bad afu

  • Krystal

   July 14, 2020 at 7:51 pm

   Haha.. afu aky gadha forward ekey 😂😂

  • Afu

   July 15, 2020 at 12:20 pm

   Ahhahahahha thnkyw …. Ehehehhehehe dhn egadee hama igunu nanthakeh kiyaalee

 17. 🌺Ril🌺

  July 14, 2020 at 5:58 pm

  Annyeong eonni
  Mi part ves varah Sali amazing .💯💯💯💯 Anekaa mihaaru joodhuves tha kaleyney dhw . Hehehe mihaaru 3 siblings ves alaaganegen ulenyy anjal aa tha Aley ….👌👌👌👌.. But anjal an jaish maaguley dhw sis Hama gaamah ves Ril ah varh kamudhey. And junaan aa anjal inaakah asmaaeh ehbas eh nuvaane dhw …. But this is cute… 😊😊😊And varah bodah sorry sis lahun commenteh kohlevuny maa . Varah busy school huluvunee maa ves ehen ve….😭😭😇😇😇😥. But I will read the story regular koh ingey sis
  Waiting for the next part sis 💜💜💜
  Love uuu ❤️❤️😊 big koh
  TC and stay safe sisooo ❤️😊😊💞❤️

 18. 🌺Ril🌺

  July 14, 2020 at 6:00 pm

  Annyeong sis
  Mi part ves varah Sali Masha Allah….. Aley joodh ves tha hehehe 3 sibling ves anjal aa dhw alaaganegen mioleny ahahahah
  But sorry for late comment
  Saarangey
  Joshimheyo ❤️😊😊 sisoo
  TC and stay safe

  • Krystal

   July 14, 2020 at 7:53 pm

   Hehe.. its okay ril…
   I read your long comment 🤣🤣🤣🤣
   Its okay.. bas ahain kiyavahchey ingey… insha allah ril aky varah molhu kujjakah vaane… 💛💛💛
   Lots of love from krystal 💕💕💕💕💕

  • 🌺Ril🌺

   July 15, 2020 at 7:00 am

   Thanks sisooo sis read kuree maa Okey. Labba Ril basahaagen kiyavaanan . And I will try to be a molukujaa heheheh🤭🤭🤭🤭😂😂😂

  • Krystal

   July 15, 2020 at 11:07 am

   Hehe good luck on everything ril. My best wishes with you always dear… 💕💕

 19. 🌺Ril🌺

  July 14, 2020 at 6:02 pm

  And yaa Ril kohlin varah dhigu comment eh but publish nuvi ehen ve small eh kohlee😭😭😭😭😭😭😭

 20. Aalif

  July 15, 2020 at 5:34 am

  Dhn neren ulhey vaahaka ge name aky koba🙂☺️

  • Krystal

   July 15, 2020 at 11:08 am

   Adhi ehgothakahves dheyne nameh neygigen miulheny aalif 💁‍♀️💁‍♀️

 21. Thihu

  July 15, 2020 at 8:14 am

  Masha Allah mi part vx vrh reethi…. Aneh part thankolheh avahah up kohdhehchey ☺️ ❤️

  • Krystal

   July 15, 2020 at 11:09 am

   Awnn thank you thihu 😍😍
   Friday or saturdayga libey varu vaane insha allah ☺☺

 22. Aalif

  July 15, 2020 at 10:40 am

  Thihu r u a boy or a girl

 23. Aalif

  July 15, 2020 at 11:53 am

  Ok vaahaka liye nimunyma bunelahchey🤗

  • Krystal

   July 18, 2020 at 2:00 pm

   hehe yes aalif

 24. Bluebird

  July 15, 2020 at 1:45 pm

  Eonnie how are you gonna vote???? I’m gonna ask my friends for some vote……❇️.EVERYONE THE NAME I CHOOSE IS “KAIL” IF YOU LIKE IT VOTE FOR ME.. I’M NOT PRESSING YOU.. YOU CAN VOTE ONLY IF YOU WANT TO…. THANK YOU…❇️.. hehehe kudakuda campaign eh…. ☺️☺️☺️

  • Bluebird

   July 15, 2020 at 1:58 pm

   Kail varah reethi name eh… I chose it because Kail ge nickname akah ves varah reethi vaane kai noonee ihlu… I have a 2 year old cousin named Kail…… I Love Kail soooooo much that I chose it…. 🈲🈲🈲💕💕💕💞💞

  • 🌺Ril🌺

   July 17, 2020 at 8:43 am

   Ril ahves varh Sali Kail 👌👌😊😊

  • Krystal

   July 18, 2020 at 2:02 pm

   next part ga krystal ah emme reethi 3 names share kuryma you can comment on that? eygen emme gina votes libey nameh wins..

  • 🌺Ril🌺

   July 18, 2020 at 7:35 pm

   Ok sis

 25. Bluebird

  July 15, 2020 at 1:58 pm

  Kail varah reethi name eh… I chose it because Kail ge nickname akah ves varah reethi vaane kai noonee ihlu… I have a 2 year old cousin named Kail…… I Love Kail soooooo much that I chose it…. 🈲🈲🈲💕💕💕💞💞

 26. Bluebird

  July 15, 2020 at 2:00 pm

  Oops.. Repeat vefa…

 27. ✨Anaa naako✨

  July 15, 2020 at 11:13 pm

  Vrh reethi Waiting for the next part💕💕Ayaan vrh reethi name eh naako ah💕❤️

  • Krystal

   July 18, 2020 at 2:02 pm

   thank you naako…

 28. Shaina

  July 16, 2020 at 9:34 am

  Yeah Ayaan and zakwaan ves varah reethi. Dhen zaul ves .

 29. Shaima shaee

  July 16, 2020 at 9:48 am

  Hi Blue bird I Ahves varah Reethi name eh kail. Because I also have 5 year little cousin named kile💓💓💓💓

  • Bluebird

   July 16, 2020 at 1:27 pm

   Hi you too…… 😘Thank you Shaima shaee……☺️☺️😊😊😀😀Kail is a cute name compared to a 7 year old boy……. Luv U…. ❇️❇️❇️TC….. 💝💝💝💝💝

 30. Aalif

  July 16, 2020 at 11:19 am

  Wut about axle it’s nice name😅😅😅😅😅ehn noony arey or cuty

Comments are closed.