ފެންވަރައިގެން ނިކުތް ރާކިން ފެނުމުން ނޫރާ އެނދުމައްޗައް ކޮޅައް ތެދުވެފައި ކަރާޓީ ޕޯސްއެއްޖައްސާލިއެވެ. “ދެން ކުރިއަށް އެންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅިއަސް ނިމުނީ”. ނޫރާ ބުނެލިއެވެ. “އަދިވެސް އަހަރެންތަ ގޮސްވީ”. ރާކިން ކަރުގައި އިން ހިކީ ނޫރާ އަށް ދައްކާލިއެވެ. “ޑޯންޓް ޓެލްމީ ދެޓް ވީ ޑިޑް އިޓް؟؟؟؟”. ނޫރާ ހިންދިރުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ދެން ވީ ކަމެއްވީ ނުވާކަމަކައް ނުވާނެ”. ރާކިން އިސްޖަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ނޫރާ މޫނުގައި އަތް އަޅަމުން ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. ރާކިން ހުރީ ހިނިގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮއްގެނެވެ. ރާކިން ފާހަނައަށް ވަދެ ޓީޝާޓެއް ލައިގެން އައި އިރު ނޫރާއެއް ނެތެވެ. ރާކިން އުޅުނީ ތެދައް ކިޔާދޭށެވެ. އެދެމީހުންގެ މެދުގައި އެއްކަމެއްވެސް ނުވާކަން ބުނެދޭށެވެ. ނަމަވެސް ނޫރާ ދިޔުމުން އެ ފުރުސަތުވެސް ގެއްލުނެވެ…………

“އޭ ބުރޯ މިހާރަކަށް އައިސް ކީއްވެފައޯ ތިހުންނަނީ”. ފުން ހިޔާލަކައް ގެއްލިފައި އިން ލާމިން ގައިގައި ޖަހާލަމުން ފާތިހު ބުނެލިއެވެ. “ކީކޭ އަހަރެން ވަކި ބުނާނީވެސް އެކުއްޖާ ފެނުނު ފަހުން އަހަރެން މުޅިން ދީވާނާ ވެއްޖެ”. “ކަލޭގެ ހިތާވެސް ކުޅެވޭކަހަލަ އަންހެން ކުދިން ތިބޭތަ؟ އަހަ އަހަ” ފާތިހު ހެމުން ހެމުން ބުނެލިއެވެ. “އޭނަ ފެނުމުގެ ކުރިން އަހަރެންނަކައްވެސް ތިކަމެއް ނޭނގޭ ލޯ މަރާލާ އިރައް ފެންނަނީ ހަމަ އޭނަ”. “އެއީ ކޮންކުއްޖެއްތަ އަނެއްކާ؟؟”. “ނޭނގެ”. “ނޭނގެއޭ؟؟ ނަމެއް ފޯނު ނަންބަރެއް ނާހަންތަ؟؟” ފާތިހު ބުނެލިއެވެ. “ބަލަ އަހަރެން ބުނީމެއްނު އާދައިގެ އަންހެނެއް ނޫނޭ އެއީ ނަން އަހާލީމަ ވެސް އެއްޗިސްކިޔަންފެށީ އަހަ އަހަ”. “މި މާލޭގަ އުޅޭ ކުއްޖެއްވިއްޔާ ހަމަ ފެނިދާނެ އެންނު”. ލާމިން ހުރީ ހަމަ ރީއްޗައްވެސް އިޝްކީ ބަލި ޖެހިފައެވެ. “އަހަރެން އަދި އޭނަ ސެޓު ކުރާނަން މިހާތަނައް އަހަރެންނައް ނޫނެކޭ ބުނި އަންހެން ކުއްޖެއް ނުފެނޭ ބަލަން ހުރޭ އޭނަގެ ހިތް ވެސް އަތުލާނަން”. ލާމިން ބުނެލިއެވެ.

މިރޭ ކިއާން ސިއާ ގޮވައިގެން ޑިނާއަކައް ދާތީ ސިއާ ހުރީ ވަރަށް އުފާވެފައެވެ. ނޫރާ އާއެކު ސިއާ ދިޔައީ ސެލޫން އަށެވެ. އުނަގަނޑާ ހަމަ އަށް އަރާ ސިއާގެ ދިގު ފަން އިސްތަށިގަނޑު މައްޗައް ނަގާ ރީތި ގޮތަކައް ހުޅިއެއް ޖަހާލިއެވެ…ސެލޫން އިން މޭކް އަޕް ކޮއްނިމިގެން މިއަދު ގަތް ރަތް ކުލައިގެ މާމެއިޑް ހެދުން ލާފައި ހައިހީލްއަށް އަރައިލިއެވެ. ސިއާގެ ކަރުގައި އަޅާފައި އޮތް ޑައިމންޑް ހާރުގެ ވިދުވަރު ވަރަށް ދުރުންވެސް ފެނެއެވެ. އަތުގައި ރަން ކެވެލި ގަނޑެއް އޮތް އިރު ދެތިން އިނގިލީގައި ވިދުންގަދަ އަނގޮއްޓިއަޅާފައިވެއެވެ. ތުންފަތުގައި ޖައްސާފައި ހުރި ރަތް ކުލައިން ސިއާގެ ރީތިކަން އެތައް ގުނައަކަައް އިތުރުވެއެވެ. ސިއާ ލޯގަނޑުން އަމިއްލަ ސޫރަ އަށް ބަލާލިއެވެ. ޑިނާއަކަައް ދާން ސިއާ މިހާ ރީތިވި މީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ…ސިއާ ގެއިން ނިކުތްއިރު ކިއާން ހުރީ ކަޅު ކުލައިގެ ގަމީހަކާއި އައިސް ބްލޫ ކުލައިގެ ޖިންސެއް ލައިގެނެވެ.  އިސްތަށިގަނޑު ވަނީ ސްޕައިކް ޖައްސާފައެވެ. ބައްޓަމައް ފަހާފައިވާ ރަތް ކުލައިގެ ހެދުމުގައި ސިއާ ހިނގާފައި އައިތަން ފެނުމުން ސިކުންތުކޮޅަކައް ނަމަވެސް ކިއާންގެ ހިތުގެ ހިނގުން އަވަސްވެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ކިއާން އަމިއްލަ ނަފްސު ހަމައަކައް އެޅުވިއެވެ. “ވާއު މައި ގާލް ޔުއާ ލުކިން ސޯ ޕްރިޓީ”. ކިއާން ސިއާގެ އުނަގަނޑު ގައި ހިފާ ގަޔާކައިރި ކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ޕާކްކޮއްފައި އޮތް ކަޅު ކުލައިގެ ލަމްބޯގިނީ ފެނުމުން ސިއާ އެއްބުމަ ހިއްލާލިއެވެ. “އަހަރެންނައް ހީވަނީ އެކާރު ކުރިން ފެނުނު ހެން.. “. “އަހަ އަހަ ބްލެކީ އާ ސިއާގެ ސްޕައިކީ ކައިވެނިވެސް ކުރިއޭ މަގުމެދުގަ”. “ވަޓް؟؟” ކިއާން ބުނީ ކީކޭކަން ނޭނގުމުން ސިއާ ބުނެލިއެވެ. ކިއާން އަޅާނުލާށޭ ބުނެލިއެވެ. “ޑެލީޝިއަސް މީލް” އަށް ކިއާން އައި ސިއާ ވަނެވެ. އެތާތިބި ހުރިހާ އަންހެން ކުދިން ރުޅިވެރިކަމާއެކު ސިއާ އަށް ބަލަމުން ދިޔައިރު ފިރިހެން ކުދިންތައް ހަސަވެރި ނަޒަރަކުން ސިއާގެ އުނަގަނޑުގައި އަތް ވަށައިލައިގެން ހުރި ކިޔާން އަށް ބަލަމުން ދިޔައެވެ.

ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުރި މޭޒެއްގައި ތިބި ސަމީމާ އާއި ޖޫލީ ފެނުމުން ކިއާންގެ ތުންފަތްމައްޗައް ވެރިވީ ކާމިޔާބީ ހިނިތުންވުމެކެެވެ.. އޭނާ ސިއާ މިތަނައް ގެނައީ ކޮންމެހެން ސިއާ އުފާކުރާކައްނޫނެވެ. ސަމީމާ އާއި ޖޫލީ މިތަނައް އަންނަ ކަން އެނގުމުން އެމީހުނައް ޖެއްސުމަށެވެ. ދޮރުން ވަދެގެން އައި ކިއާން އާ ސިއާ އެއް ސަމީމާ މެނަކައް ނުފެނެއެވެ.

“ދޮންދައްތާ އަދިވެސް ހަމަ އެކައިވެނި ކުރިއަށް ދާގޮތައްތަ އޮތީ؟؟” ޖޫލީ ތުންދަމާލަމުން އަހާލިއެވެ. “އާން ކީއްކުރާނީ ދޮންދައްތަ ދޮންބޭބެ ގާތު ވަރަށް ކީމޭ އެކަމަކު ގަބޫލެއް ނުކުރި އަހަރެން ހިތައް އަރަނީ އެ ސިއާގައިގައި ކޯޗެއް ބާއޭ އޮތީ ފައިސާ ނޫނިއްޔާ.. އަހަރެންގެ ޖޫލީ ކަހަލަ ރީތި ކުއްޖެއް ދޫކޮއްލާކައް ދޯ”. ސަމީމާ ޖޫލީ އަށް ދޯ ދެމުން ބުނެލިއެވެ. ކިއާން ސިއާ ގޮވައިގެން ގޮސް އިށީންނީ ސަމީމާމެން އިށީނދެގެން ތިބި މޭޒުގައެވެ. ޖޫލީ އަށް ކުއްލިއަކައް ކޮޅައް ތެދުވުނެވެ. “އޫޕްސް މަންމަ މިތާގަ ކީއްކުރަނީ؟؟”. ކިއާން މަންމަ އޭ ކިޔާފަ ގޮވާލުމުން ސަމީމާ އަޖަައިބުވިނަމަވެސް އިޖާބަ ދިނެވެ. ޖޫލީ އަށް ހުރެވުނީ ސިއާ އާ ދިމަލައް ބަލަހައްޓައިގެނެވެ. “ހައި ޖޫލީ ހާދަވަރަކަށޭ ތިބަލަނީ އަހަރެންގެ ލޯބި ލޯބި ފިއާންސީ އާ ދިމަލައް އެހާވަރަށް ނުބަލާ އެސްފީނާ ޖެހިދާނެ ދޯ ބޭބީ”. ކިއާން އަަށް އެކަން ފާހަގަ ވުމުން ބުނެލިއެވެ. ކިއާން ސިއާގެ ނިތައް ބޮސްދިނެވެ. “އަހަރެމެން ދެން ދަނީ އިނގޭ މިތާމާމީހުން ގިނަ ވިއްޔަ” ކިއާން ސިއާ ގޮވައިގެން އެތަނުން ދިޔައެވެ. ޖޫލީ ބާރައް މޭޒުމަތީގައި ޖެހިއެވެ. ވަގުތުން މޭޒުމަތީގައި ހުރި ޓޮމާޓޯ ޖޫސްތަށި ޖޫލީ ގަޔައް ވެރުނެވެ. ޖޫލީ ރޯން ފެށުމުން ސަމީމާ ލަދުންގޮސް ހަލާކުވިއެވެ.

ރެސްޓޯރެންޓުން ނިކުތުމައްފަހު ކިއާން ސިއާ ގޮވައިގެން ދިޔައީ ސިއާ ގެ  ގެއަށެވެ. “މީ ޑިނާއެއްތަ؟؟” ސިއާ ކިއާން އާ ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ. “ސޮރީ އައިއެމް ޓޫ ޓަޔަޑް”. “ކިއާން އަހަރެން ދެކެ ފޫހިވަނީތަ؟؟ މިހާރު”. ސިއާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރެ އަހާލިއެވެ. ކިއާން ސިއާ ގެނެސް އަތު ތެރެއަށް ލަމުން ނޫނެކޭ ބުނެލިއެވެ. ސިއާ ކިއާންގެ އަތް ފޮޅާލިއެވެ. ކިއާން ސިއާގެ ތުންފަތައް ބޮސް ދިނެވެ. އެހެން އެތައް އިރަކު ތިބެވުނެވެ. ސިއާ އަށް ކިއާން ކޮއްޕާލެވުނީ އެތެރެއިން ހަމްދީގެ އަޑު އިވުމުންނެވެ. ސިއާ ބައި ކިޔާފައި އަވަހައް ގެއަށް ވަނެވެ. ކިއާން ގެއަށް ގޮސް އެއްމެފުރަތަމަ ވެސް ފެށީ ރޯޝެވެ.. “އައި ކާންޓް ބިލީވް ދެޓް މައި ފަސްޓް..އެންޑް ސެކަންޑް ކިސް ވޯޒް ވިތް ދެޓް އެނޯޔިން ގާލް”.. ޓިޝޫއަކުން ލޯ ފުހެލަމުން ކިއާން ލޯގަނޑުން އަމިއްލަ ސޫރައަށް ބަލާލިއެވެ. “ލޫކް އެޓް ޔުއާސެލްފް ޑޫޑް ސޯ ހޭންޑްސަމް ޑޯންޓް ކްރައީ”. ކިއާން ލޯގަނޑާ ދިމަލައް އިނގިލި ދިއްކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ. ބޭރުފުށުން ކިއާން އަކީ ކިތަންމެ ފްލާޓިން ޓައިޕް މީހެއްކަމަކު އެތެރެއިން އެއީ ވަރަށް ނާޒުކު މީހެކެވެ. އެހެން ގޮތަކައް ބުނާނަމަ ލާމިން އުޅޭގޮތުގެ އިދިކޮޅެވެ.

ފަހަކައް އައިސް ކިއާންގެ އަމަލު ހުންނަގޮތުން ސިއާ ހުންނަނީ ވަރަށް ފާޑަކަށެވެ. “އައި ހޭޓް ޔޫ .. އައި ހޭޓް ޔޫ ކިއާން!!!”. ސިއާ އޭނާގެ ޓެޑީބެއާގައިގައި ތަޅަމުން ބުނެލިއެވެ. ހަމްދީ ސިއާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. “ޕިސް ޕިސް ދަރުފުޅާ ހާދަ ރުޅިގަދަވެފަ”. ހަމްދީ ހިނިތުންވަމުން ބުނެލިއެވެ. “ބައްޕާ މި ކިއާން އަދިވެސް އަހަރެންނަކައް ޕްރޮޕޯޒް ކުރާކައް ނޫޅޭ”. “އަހަ އަހަ ތިކަމާ ހާސްނުވޭ ދެންމަ ކިއާންގެ ބައްޕަ ގުޅާފައި އެގެއަށް ކާން އައުމައް ދައުވަތު އެރުވި. އަވަހައް ދޭ ތައްޔާރުވާން”. އެހެން ބުނެފައި ހަމްދީ ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ. އެކުޑަކުޑަ ވަގުތު ކޮޅުގެ ތެރޭގައި ސިއާގެ ޅަސިކުނޑީގައި ވަރުގަދަ ޕްލޭނެއް ހަދާލިއެވެ. ސިއާ.ލާން ގެންގުޅޭ ހެނދުން ތައް ހާވަން ފެށިއެވެ. އެތައް އިރެއްގެ ބުރަ މަސަތްކަތުން އެންމެ ފަހުން ހިތްހަމަޖެހޭ އެއްޗެއް ފެނުނެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ އަތްދިގު އޮފް ޝޯލްޑާރ ޓޮޕްކޮޅެއް ލައިފައި އައިސްބްލޫ ކުލައިގެ ޖިންސު ސޯޓެއް ލިއެވެ. ހާމައަށް އޮތް ސިއާގެ ކަރުގައި ފަށެއް އަޅާލިއެވެ. އަދި ކަޅުކުލައިގެ ހައިބޫޓަކައް އަރައިފައި ތުންފަތުގައި ރަތްކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކެއް ޖައްސާލިއެވެ. އިސްތަށި ގަނޑު ވިއްސާލާފައި ބޭއްވީ ކިއާން އަށް އެގޮތް ކަމުދާތީއެވެ. ސިއާ ނިކުތް އިރު ސާނިޔާ އާއި ހަމްދީ ސިއާގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ ލިމޯ އަކަށް އަރައިގެން މި ކުޑަކުޑަ އާއިލާ މަންޒިލައް ދިއުމައް ދަތުރު ފެއްޓިއެވެ. 30 ހަކައް މިނެޓް ފަހުން ކިއާންގެ ގެއަށް އާދެވުނެވެ. އޭރު ޒަކީ އާއި ސަމީމާ ބޭރަށް ނިކުމެ ތިއްބެވެ. ހަމްދީ ކާރުން ފޭބުމުން ޒަކީ އައިސް ސަލާން ކޮއްލިއެވެ. ސަމީމާ ހަށަން ބަނދެގެން ހުރި ގޮތައް ހުރީއެވެ. ޒަކީ ސިއާ އާ ދިމަލައް ބަލާލައިފައި ހީލިއެވެ. ސިއާ ހުރީ ކިއާން ދެކިލުމައް ކެއްމަދުވެފައެވެ. “ޒަކީބޭ  ކޮބާ ކިޔާން”. ސިއާ ހިތްވަރު ކޮއްލާފައި އަހާލިއެވެ. “ކިއާން ވެއްޖެ ކަންނޭނގެ ކޮޓަރީގަ ބައްޕަ ހަނދާން ނެތީ ދަރިފުޅުމެން އަންނަ ވާހަކައެއް ނުބުނަން ކިޔާން ގާތުގައެއް”. ޒަކީ ބައްޕަ އޭ ބުނުމުން ސިއާގެ ކޯ ރަތްވެގެން ދިޔައެވެ. “ބަ..ބައްޕާ އެންމެ ރަނގަޅުތަ އަހަރެން ކިއާން ކޮބާތޯ ބަލާލަން ދިއަސް”. ސިއާ ބުނެލިއެވެ. ސިއާ ބައްޕާއޭ ކިޔާފަ ގޮވާލުމުން ޒަކީ ހިނިތުންވެލިއެވެ. “އާން އަވަހައް ދޭ ގޮސް ބުނޭ އަންނާށޭ ސީދަލައް ދާއިރު ދެވަނައަށް އިންނާނީ ކިއާންގެ ކޮޓަރި”. ސިއާ މަޑުހިނގުމެއްގައި ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. ކަނާތްފަރާތުގައާއި ވާތްފަރާތުގައި ދެވަނައަށް ދެކޮޓަރި އެބަހުއްޓެއެވެ. އަނެއްކާ ޒަކީ ކާރީ އަހަން ދާކައް ސިއާ އަކައް ނުކެރުނެވެ. ސިއާ ކަނާތްފަރާތުގަި ހުރި ކޮޓަރީގެ ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ. މުޅި ކޮޓަރިތެރެ އޮތީ ރަތްކުލައިގެ އަލިން ދިއްލިފައެވެ. ފާރުގައި ގަދަކަޅުކުލަ ލާފައި ހުރި އިރު ތަޅުންގަނޑު ގައިވެސް ޖަހައިފައި ވަނީ ކަޅު ކުލައިގެ މުއްޓެވެ. ބެޑްޝީޓް އަޅައިގެން ގަދަނިދީގައި އޮތް ޒުވާނާ ފެނުމުން ސިއާ ގޮސް އެ ޒުވާނާ ގައިމައްޗައް އެރިއެވެ. ސިއާ ހިތުން އެއީ އެހިތް ދެކިލުމައް އެދޭ ފަރާތެވެ. ކިއާންއެވެ. ކުއްލިއަކައް މީހަކު ބަންޑުމައްޗައް އެރިކަމުގެ އިހުސާސްވުމުން ލާމިންގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ލާމިން ތެދުވަން އުޅެނިކޮއް ސިއާ ލާމިންގެ މޭމަތީގައި ހިފާފައި އެނދާދިމަލައް ކޮއްޕާލިއެވެ. “ކޮންތާކައް ދާން ތިއުޅެނީ އަަހަ އަހަ”. ލާމިން އަށް އިތުރު އެއްޗެކޭ ބުނުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީ ސިއާ ލާމިންގެ ތުންފަތައް ބޮސް ދިނެވެ. ލާމިންވެސް ސިއާ ދުރައްލާކައް ނޫޅެއެވެ. ލާމިންގެ މޭމަތީގައި ޓެޓޫއެއް އިންތައް ފެނުމުން ސިއާ ލާމިން ދުރައް ކޮއްޕާލިއެވެ. “ކިހިނެއްވީ ޓެޓޫއެއް އިނީމަ ކަމުނުދަނީތަ؟؟”. ލާމިން ބުނެލިއެވެ. އެ އަޑުޖެހުމުން  އެއީ ކިއާން ނޫންކަން ސިއާ އަށް ޔަގީން ވިއެވެ. ތެޅެމުން ދިޔަ ހިތަކާއެކު ސިއާ ކޮޓަރިން ނިކުންނަން ދުއްވައިގަތުމުން ލާމިން ސިއާގެ އަތުގައި ހިފިއެވެ. އަދި ކާރީގައި އޮތް ރިމޯޓުން ހުދު ބޮކި ދިއްލިއެވެ. “ކަލޭ؟؟؟ “. ސިއާ ހައިރާންވެފައި ހުރެ ބުނެލިއެވެ. “ކިހިނެއްވީ އަހަރެން ހޯދާކައް ނޫންތަ އައީ؟؟”. ކުރިމަތީގައި ހުރީ ސިއާއެވެ. ލާމިންގެ ހިތުގެ ރާނީއެވެ. “އާހް ދޫކުރޭ އަހަރެންގެ އަތުން” ސިއާ ގަދަހަދަން ފެށިއެވެ. “އަހަރެން ބޭބީގާލް ހޯދާތާ ހާދަހާ ގިނަދުވަސް ވެއްޖޭ އަތިރިމަތިން ބޭބީގާލް ފެނުނު ފަހުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެގަޑީގައި އެތަނައް ދަން.. އެހާ އުނދަގުލުން ތި އަތުގައި މިހިފުނީ ދެން ކިހިނެއް ބުނާއިރައް ދޫކޮއްލާނީ”. ލާމިން ތުންފަތުގައި އަތްހާކާލަމުން ބުނެލިއެވެ.  ސިއާ ވަގުވަގައް ކޮނޑުގައި އަޅުފާވައި އޮތް ދަބަހުން ޗިލީ ސްޕްރޭ ފުޅި ނަގާ ލާމިންގެ މޫނައް ޖެހިއެވެ. މިކަހަލަ ކަމަކައް ތައްޔާރުނުވެ ހުރި ލާމީގެ އަތުން ސިއާ ދޫވިއެވެ. އެންމެ ސިކުންތެއްވެސްވެސް ބޭކާރު ނުކޮއް ސިއާ ދިޔަގޮތައް ގޮސް ކުރިމީގައި ހުރި ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުވެފައި ދިޔަ ސިއާ އަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން ކުރިމަތީގައި ހުރި ޕްލާސްޓިކް ސްޓެޗޫއެއްގައި ޖެހިފައި ބިންމައްޗައް ވެއްޓުނެވެ. ސިއާ ތެދުވެފައި އެ ސެޓޭޗޫ ނެގިވަގުތު ލިބުނީ ބޮޑު ޝޮކެކެވެ. އެއީ ސިއާގެ ސްޓެޗޫއެކެވެ.. ސްޓެޗޫ ސިއާގެ މޫނަށް ދެތިން ތީރުވެސް ޖަހާފައި އިނެވެ. ފާހަނައިން ނިކުތް ކިއާން އަށް..ސިއާ އެ ސްޓޭޗޫ އަށް ބަލަން އިން ތަން ފެނުމުން ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ…………..

“ވާލޯބި އެނގޭނަމަ” މި ސްޓޯރީގެ ހުރިހާ ބައިތަކަށް އެންމެ ގިނައިން ފަސްޓް ކޮމެންޓް ކޮއްފައިވާ ކިޔުންތެރިޔާއަށް ދެން ލިލީ ލިޔާ ވާހަކައިގެ ކެރެކްޓާރ އަކަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ޗޫޒް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ .. ޝުކުރިއްޔާ..

ނުނިމޭ……..

173

61 Comments

 1. love_reading

  May 19, 2020 at 1:12 am

  me part hama habeys.. whn nxt lilly… story dhaa goi varah salhi.. i really appreciate u getting this to us in such a short notice..

 2. Queen

  May 19, 2020 at 1:21 am

  wow best… me first dhww

  • lilly

   May 19, 2020 at 2:27 am

   thank u queen … seeems like u got lucky this time ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 3. 1 set of names.. hope u like it

  May 19, 2020 at 1:23 am

  GURLS Nafha .. aaraa .. shimaa dhimna lamha
  Boys aiham naik maan jaishan faik
  Zaan ziyaan

  Story varah furihama .. masha allah..
  Please mi name thah himanaa dheyn vaane ige

 4. shaiiii

  May 19, 2020 at 1:44 am

  vv salhi mi prt….for who got the chance to choose a name for the next story character will be so lucky…..hope that u will gave a nice name….btw lysm lilly

  • lilly

   May 19, 2020 at 2:26 am

   u also have a chance shaiiii.. there is still lots of parts ahead.. LOVE U MOREE❤❤❤❤

 5. Ahuu

  May 19, 2020 at 2:20 am

  So sad Lilly me eh neh 😭😭😭ehmeh bayakah ves furathama komeh teh nukurevey Alhey 😥😥😥

  • lilly

   May 19, 2020 at 2:25 am

   dont worry ahuuu there is stilll more parts of this story… i will be checking all the parts after this story finishes..❤❤❤❤❤❤❤❤

  • 🌺Aashko🌻🌼

   May 19, 2020 at 1:06 pm

   Alhuga ah ves 🙁🙁.
   Love this part sis.
   Waiting for the next❤

 6. Een

  May 19, 2020 at 3:04 am

  Vrah vrah reethi maashaa Allah ♥️ interesting story eh

 7. Ahuu

  May 19, 2020 at 3:32 am

  Yhh, ❤️❤️❤️❤️thanks lysm siss😍😍I luv u siss

 8. Ayaan Mohammed

  May 19, 2020 at 4:36 am

  I don’t know hw can someone right such a beautiful story 🤟💔❤️
  This is pft… story to read..It’s like RL taste 🤫😍 I love this wait for next part..

 9. Lamko

  May 19, 2020 at 5:04 am

  Vrh vrh reethi masha allah…im proud of yuh sisoo❤️❤️😘😘…whn nxt…curiously waiting 4 the nxt..LYSM😘😘

  • lilly

   May 19, 2020 at 3:13 pm

   thank u sooo much lamkoooooo I LOVE U MOREEEEEEE❤❤

 10. Park Jimin

  May 19, 2020 at 10:33 am

  Masha Allah.. Vvvvv reethi mi partvx.. Curiously waiting for the nxt part

 11. Afu

  May 19, 2020 at 12:52 pm

  Wow mi part vx vvvvv salhi Masha Allah …. hama speechless 🤐🤐🤐
  Waiting for nxt part
  Keep it up sis❤️❤️
  Ur the best story writer igey siss
  N afu mihaaru kiyaa story thakuge therein enme salhi story mi
  Lysm sis❤️❤️

  • lilly

   May 19, 2020 at 3:14 pm

   thank u sooooooo much afuu ..
   LOVE YA MOREEEEEE
   THNK U AGAIN dearr❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 12. Anuahs

  May 19, 2020 at 1:21 pm

  Wow. Speechless.🥰♥️👏. Varah salhi mi part ves. Lilly you are so talented. Masha Allah. Stay safe lilly. Ly lilly.

  • lilly

   May 19, 2020 at 3:15 pm

   thank u soooo much anuahhsssss LOVE YA MORE…..U 2 BE SAFE❤❤❤❤❤

 13. Kairaa

  May 19, 2020 at 1:28 pm

  Wowwwww…..sis mi part hama habbu….masha allah…varah varah reethi….curiously waiting for the nxt part….lysm

  • lilly

   May 19, 2020 at 3:14 pm

   thank u sooo much kai LYM❤❤

 14. 🌺Ril🌺

  May 19, 2020 at 1:51 pm

  Sis mi part ves varah reethi ingey. Masha Allah. But alugadah comment mikurevunee thankoleh fahun dhw. But I will try next time.. Sis you are the best. Love you . When next.❤❤❤😥😊😄

 15. Ifa

  May 19, 2020 at 2:30 pm

  Wow Masha Allah varh reethi mi part vx keep it up 🥰 Lilly

 16. Ifa

  May 19, 2020 at 2:33 pm

  Masha Allah mi part vx Hama varah reethi keep it up 🥰

 17. Kylie

  May 19, 2020 at 2:33 pm

  Maasha allah v reethi mi part vx…. Waiting fr nxt

  • lilly

   May 19, 2020 at 3:12 pm

   thank u kyliee.. u got 4 points i mean ur at the top ❤ for this name choosin thing

 18. Soafy

  May 19, 2020 at 2:52 pm

  Trailer : meee😍😘
  1 : Lamko
  2 : Ril
  3 : aphxx
  4 : Kylie
  5 : Kylie
  6 : Kylie
  7 : Kylie
  8 : shaiiii
  9 : Queen

 19. Soafy

  May 19, 2020 at 2:56 pm

  Miothy vaaloabi engey nama mi storyge baithakah first comment kohfaivaa faraaithah…… 😀😀hope u will like this😉

  • lilly

   May 19, 2020 at 3:11 pm

   awww soafy.. thank u soooo much dearr u helped me allllloot…❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 20. Zoya😘

  May 19, 2020 at 4:40 pm

  V reethi Waiting fr next part…. Luv yuh

  • lilly

   May 19, 2020 at 6:54 pm

   thank u soo much zoya LOVE YA MORE❤❤

 21. aphxx

  May 19, 2020 at 5:00 pm

  Wowww wrh salhi this laamin is gonna be a big villain dhww goho do gobolhi satani😂😂😂❤❤

  • lilly

   May 19, 2020 at 6:53 pm

   gohodo garudhiya boakibaa this time ur guess is not valid.. there is bigger villain than laamin😂❤❤❤❤❤

 22. Nana😍😍

  May 19, 2020 at 5:08 pm

  MI prt ves Varah Varah Varah reethi 😍😍😍😍😍😍
  LYSM LILLY 😍😘
  #STAY HOME
  #STAY SAFE

  • lilly

   May 19, 2020 at 6:58 pm

   thank u soooo much nana.. U 2 BE SAFE DEARRR❤❤

 23. SHARA💖💖

  May 19, 2020 at 5:12 pm

  MI alhugandu kohli ehme furathama Comment lilly theena liyaa hurihaa vaahaka eh alhugandu Mi dhanee kiyamun and I really love all of your stories
  STAY SAFE
  STAY HOME

  • lilly

   May 19, 2020 at 6:57 pm

   thank u soo much shara.. glad tht u liked all my storiess. U 2 BE SAFE DEAR❤❤

 24. No one

  May 19, 2020 at 6:11 pm

  Wow💖💖💖💖!!!! Varah varah reethi!!!🥰🥰🥰🥰Hama habeys!!! Whn nxt part??? Curiously waiting!!!!
  Luv ya❤️❤️❤️!!!
  STAY 🏡
  STAY SAFE!!

  • lilly

   May 19, 2020 at 6:56 pm

   thank u soo much no one… LOVE YA MOREEEE…
   U 2 BE SAFE DEAR❤❤

 25. Anonymous

  May 19, 2020 at 6:49 pm

  So sad 😔 😔😔😔 adhi emme part akah ves Comment eh nukurevey.. Dhen kihine hadhaanee????? Asluves Varah dheravey Komme part akah comment nukurevethy….

  • lilly

   May 19, 2020 at 6:55 pm

   DONT BE SAD anonymous.. adhi kuriah othee ey mivaahakaige baithah i bet its not gonna end tht sooon… be strong.. dont give up dear .. GOODLUCK❤❤

 26. 😎RAZEY😎

  May 19, 2020 at 6:58 pm

  Lilly it’s just amazing…. I’ll keep waiting for the next part….

  • lilly

   May 19, 2020 at 7:15 pm

   thank u sooo much RAZEY

 27. 🌺Ril🌺

  May 19, 2020 at 8:50 pm

  Wow sis mi part ves varah sali ingey. Masha Allah. Mi faharu thankoleh fahun dhw comment mi kurevunee. When next😥😄😊❤❤ lysm sissy

 28. Shina

  May 19, 2020 at 11:47 pm

  Umm this was very very nice 😍😍actually I saw all your replies but still I felt sorry and felt like saying that cuz I think you are a part of my family ☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️I love you so much 💖💖💖💖💖💖💖I don’t know what else to say than 💗💗💗💗💗💗💗I loveeeeeee you so much
  And don’t want you to be angry about anything 🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄

  • Shina

   May 20, 2020 at 12:01 am

   Actually I always hide all my feelings from my family and I don’t have much friends at school………
   And I share all my feelings to my little sister and she said that and I felt very sad about it
   Thats why I said sorry so many times

   You mean so much to me you are more than a friend you are like another part of my body 😢😢😢😢😢😢😢

  • Shina

   May 20, 2020 at 3:28 pm

   I want you to say something 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Liza

   May 21, 2020 at 4:37 pm

   Girl your being tooooooo kind 😡😡😡

 29. Naanu

  May 19, 2020 at 11:54 pm

  Haaadha reeehecheyy mi part vxx… thank you…. Whn next part?

 30. Anonymous

  May 20, 2020 at 1:58 am

  Ewww .. sia ulhey gotheh ..
  😱😨
  Stry vrh rythi ekm

  • Sia

   May 21, 2020 at 4:44 pm

   Anonymous pls don’t say that.
   My name is also sia. 😣😣😣😣😣😣😣

 31. Shiya

  May 20, 2020 at 9:14 am

  Varah reethi ❤️❤️❤️still I feel bad 😭😭😭😭and pls don’t get angry bcs I said sorry again 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍love you

  • lilly

   May 20, 2020 at 3:07 pm

   thank u soo much shiya.. ofc i wont get angry.. LYM

 32. Shiya

  May 20, 2020 at 10:01 am

  I am not even stepping out of esfiya and I am waiting for your reply Lilly. 😞😞😞😞🤤🤤🤤🤤😞😞😞😞🤤🤤🤤🤤🙈🙈🙈🙈😩😩😩😩🤔🤔🤔🤔

 33. Shiya

  May 20, 2020 at 12:20 pm

  Bye for now. Lilly. I waited for a reply. Look at the difference between the time I commented the first and this one. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

  • lilly

   May 20, 2020 at 3:08 pm

   IM SOOO SORRY dear adhi mi fenuny shiyaage comment … soooorrrryy 😭💖💕

 34. Shiya

  May 20, 2020 at 3:23 pm

  Okay thank you ❤️❤️❤️thank God at last you saw my comment.

 35. Ahuu

  May 21, 2020 at 1:31 pm

  Alhey Lilly avahah nxt part up kohdheeba❤️❤️❤️❤️❤️
  Up kurey tho konme dhuvahaku check kurevey vareh ves neyge ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 36. 🌺Aashko🌻🌼

  May 21, 2020 at 3:20 pm

  Lilly sis. Alhuga ves sis ge team ea…. #TEAM SINGLE ..
  Nobody else in our team🤔???

 37. Shiya

  May 21, 2020 at 4:26 pm

  Lilly pls nxt part up kohdheebala. Pls I am very curious. 🤤🤤🤤😴😴😴😍😍😍😞😞😞

 38. 🌺Ril🌺

  May 21, 2020 at 8:43 pm

  I am also in our team.
  #Team single👍👍👍👍😂😂😂

Comments are closed.