ވާށޭ މަށާ އެކީ-1

- by - 13- March 27, 2020

މެންދުރުގެ ވަގުތުގައި ކާރުބާރު ބޮޑު މަޖީދީމަގުން އައި ކަޅުކުލައިގެ ޓެކްސީ ހުއްޓުނީ މާފަންނުގައި ހުރި ދިހަ ބުރީގެ އިމާރާތެއްގެ ކުރިމައްޗަށެވެ. ކާރުގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ނިކުތީ ބަލާބެލުމަށް ފަންސަވީހަކަށް އަހަރުގެ ޒުވާން އަންހެންކުއްޖެކެވެ. އިސްކޮޅުން މާދިގުނޫނަސް ރީތި، ލޫޅާފަތި ކުއްޖެކެވެ. ލޮލުގައި އަޅާފައިވާ އަވި އައިނު މައްޗަށް ހިއްލާލުމަށްފަހު ކުރިމަތީގައި ހުރި އިމާރާތަށް ބަލާލިއިރު އެ ތުންފަތްމަތީގައި ވަނީ ފުޅާ ހިނިތުންވުމެކެވެ. އަތުގައި އަޅުވާފައި އޮތް އަތްދަބަހަށް އައިނު ލުމަށްފަހު އެ އަންހެންކުއްޖާ ހިނގައިގަތީ އިމާރާތުގެ ތެރެއަށް ވަންނާށެވެ.
މުޅި ކާގެ އެއްވަސް ވެފައިވަނީ ކާއެއްޗެހީގެ މީރުވަހުންނެވެ. އަމީނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަހުމަދު މިސްކިތުން އަންނަން ވާއިރަށް ސުފުރާމަތި ތައްޔާރު ކުރެވޭތޯއެވެ. ގޭގެ އެކި ތަންތަނަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން ފުދިގެން އުޅޭ ބައެއް ދިރިއުޅޭ ގެޔެއްކަން އިނގެން ހުރިނަމަވެސް އަމީނާގެ އިތުރުން ކެއްކުމުގައި އިތުރު މީހަކު ހަރަކާތް ތެރިވާތީއެއް ނުފެނެއެވެ. އަމީނާ އާއި އަހުމަދަށް ލިބިފައިވަނީ އަންހެންކުއްޖަކާއި ފިރިހެންކުއްޖެކެވެ. ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ރަޔާޝް އަބަދުމެ ސިފައިންގޭގައި ވަޒީފާގައި އުޅޭތީވެ ގޭގައި ވަގުތު ހޭދަކުރެވެނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. ހަގު ދަރިފުޅު ރައިހާ ހުންނަނީ މެލޭޝިއާގައި ސައިކޮލޮޖީ ކިޔަވަން ގޮހެވެ.
އަމީނާގެ މަސައްކަތަށް ހުއްޓުމެއް ލިބުނީ ގޭގެ ބެލް ޖެހުނު އަޑަށެވެ. މިސްކިތްތަކުން ނަމާދުކޮށް ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ނުވާތީވެ އޭނާގެ މޫނު މައްޗަށް ވެރިވީ ހައިރާންކަމެވެ. މޭޒުމަތީގައި އޮތް ތުވާލިން އަތް ފޮހެލުމަށްފަހު ގޮސް ދޮރުހުޅުވާލިއިރު އަމީނާ އަށް ލިބުނީ ކުޑަ ވަރެއްގެ ޝޮކެކެވެ.
“މަގޭ ދަރިފުޅާ” ދޮރުމަތީގައި ހުރި ހަގު ދަރިފުޅު ރައިހާ ގައިގާ އަމީނާ ބައްދާލިއިރު އުފަލުގެ ކޮޅެއްވެސް ނެތްފަދައެވެ. “ކޮން އިރަކު މާލެ އައީ؟ މަންމަ މެން ކައިރި ބުނެވެސް ނުލާ.” އަމީނާގެ ޝަކުވާތަށް އެއްފައްޗަކަށް އަމުނާލިއެވެ. ” މަންމަ މެންނަށް ސަޕްރައިޒެއް ދޭންވެގެންނޭ ނުބުނެ އައީ. އަޅުގަނޑު ގެޔަށް ފޮށިލާފައި އައިގޮތަށް މިގެޔަށް މިއައީ.” މަންމަ އަށް ހިނިތުންވުމެއް ބަދަލުކުރަމުން ރައިހާ ކިޔައިދިނެވެ. “ދެންވެސް އަޅުގަނޑު ދޮރުމަތީގައި ބަހައްޓަނީތަ؟” ތުންކޮޅު އޫކޮށްލާފައި ކުޑަކުއްޖެއްހެން ރައިހާ އެއްސެވެ. އޭރުވެސް އަމީނާ ރައިހާ ގައިގާ ބައްދައިގެން އެހުރިގޮތަށް ހުއްޓެވެ.
އަހުމަދަށްވެސް ރައިހާ ފެނުމުން ވީ އަމީނާ އަށް ވީފަދަ ގޮތެކެވެ. ނަމާދުން އައި އިރު ރަޔާޝް ވެސް ގެޔަށް އައުމުން އާއިލާ އެންމެން ކެއުމަށް އިންސާފު ކުރަންފެށީ އެހެންޏާ ނުލިބޭފަދަ ހިތްހަމަޖެހުމަކާ އެކުއެވެ.
“ދަރިފުޅާ. ކޮންއިރަކުން ވަޒީފާ އަށް ކުރިމަތިލާނީ؟ ކެއުމުގެ ތެރެއިން ހަގު ދަރިފުޅާއި އަހުމަދު ސުވާލު ކުރިއެވެ. “ބައްޕަ ހާސް ނުވޭ. އަޅުގަނޑު މިކޮޅަށް މިއައީވެސް ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނީމަ. އަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަންޖެހޭ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ދާން ޖެހެނީ ކ.ގުރައިދޫއަށް.” ރައިހާ އޮޅުން ފިލުވައިދިނެވެ. “ގުރައިދޫ އަށޭ. އެއީ ކީއްކުރަން. ދަރިފުޅު އައިތާ ހަފްތާއެއް ނުވަނީސް އަނެއްކާވެސް ފުރައިގެން ދަނީތަ؟” އަމީނާގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. “މަންމާ. އެއީ ހަމައެކަނި ވޯކް އެކްސްޕީރިއެންސް އެއްގެ ގޮތުގައި ދެމަސް ދުވަހަށޭ. އެތާނގެ ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ދާންޖެހެނީ”. ރައިހާ ބެލީ އޭނާގެ މަންމަ ހިތްހަމަ ޖަށްސައިދެވޭތޯއެވެ.
“ރައި ގެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަމަވެއްޖެތަ؟” މިފަހަރު އިސްވެ ވާހަކަ ދެއްކީ ރަޔާޝް އެވެ. ” ކޮޓަރީގެ ހުރިހާ ފަރުނީޗަރ އާއި އެއްޗެހި ދޮންބެ ހަމަޖެއްސީމެންނު. ދެން އެރަށުން އައިއްސަ މުޅިން ހަަމަޖެހޭނީ.” “ދަރިފުޅާ.. ދަރިފުޅު ބޭނުން ދުވަހަކު މިގޭގަ ހުރެވޭނެ އިނގޭ” ރައިހާގެ ވާހަކަ ނިމުމުން އަހުމަދު ބުންޏެެވެ.
“އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ ބައްޕާ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު މިހާރު ބޭނުންވަނީ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ އަމިއްލަ އަށް ދިރިއުޅެން ދަސްކުރަން. އެކަމަކު މަންމަ އާއި ބައްޕަ ކައިރިއަށް އަބަދުވެސް އަންނާނަން. ހިނިތުންވެލަމުން އަމީނާ އާއި ދިމާއަށް ރައިހާ ބަލައިލިއެވެ. އޭރު އަމީނާ އިނީ ސަމްސަލުން ބަތްތައް ހާވާލަ ހާވާލައެވެ. ދެކެވެމުން ދިޔަ ވާހަކަ އާއި ގަޔާނުވާކަން އޭނާގެ އަމަލުން ފާޅުވެއެވެ. އޭނާގެ ދަރިފުޅު ގާތުގައި ހުރުމަކީ ހިތަށް ލިބޭ ފިނިކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ރައިހާ ވަކިން ދިރިއުޅުމަށް ގަސްދު ކުރާ ވާހަކަ އަކީ އޭނާއަށް ބަރުދާސްތުކުރަން ފަސޭހަ ވާހަކައެއްނޫނެވެ. ނަަަމަވެސް ދަރިފުޅަކީ މިނިވަން ކަމާއެކު އުޅުމަށް ލޯބިކުރާ ކުއްޖެއްކަން އިނގޭތީ އޭނާ އަށް ވަނީ ހަތިޔާރު ބަހައްޓަން މަޖުބޫރުވެފައެވެ.
އެއް ހަފްތާ ފަސް…
މާލޭގެ ރަސްމީ ޖެޓީގައި ހުއްޓިލައިގެން ހުރި ރައިހާ އިރު އިރުކޮޅާ އަތުގައި އަޅާފައި އޮތް ގަޑިއަށް ބަލާލައެވެ. ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯންޗު އަދިވެސް ނައުމާއެކު ދުވަހަކުވެސް ނުދާ މުޅިން އާރަށަކަށް ދެވެން އުޅޭތީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހާސްކަމެއް އޭނާއަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އެހާސްކަމަށް ލުޔެއް ލިބިގެން ދިޔައީ މޫދުގެ ލޮނުގަނޑު ކަފަމުން އައި ލޯންޗު ޖެޓީ ކައިރީ މަޑުކޮށްލުމުންނެވެ. ލޯންޗަށް އަރާ ހަމަޖެހިލުމަށްފަހު ކުޑަދޮރުން ފެންނަމުން ދިޔަ ކަނޑުގެ ސަތަހައަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއިރު އޭނާގެ ދިރިއުޅުމަށް އަންނަން އުޅޭ ބަދަލު ރޭކާވެސް ނުލައެވެ.

-ނުނިމޭ-

13

Wonder

Writing is an art. And Art is a way of survival.

You may also like...

3 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Maasha Allah mi part v reeethi…… Next part kiyaa hithun mihaaru ves mi huryyyyyy……. ❤❤❤❤❤❤

  2. Salaam readers. This is my first story that I’m writing for a website.. I hope you all will help me correct my mistakes. Feel free to comment how u feel about the story..enjoy reading.. have a safe day.. 😊❤

  3. Thank you someone. V ufaavejje story kamudhiyaeema..next part submit kohfa mihaaruves innaaanyy.. In sha Allah v avahah kiyaalan libeyne😊❤

Leave a Reply

Your email address will not be published.