ޒަޚަމް 1

- by - 140- February 28, 2020

މިސްޓިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލްގެ ދޮރުމައްޗަށް ހުއްޓާލި ކާރުން ފޭބި ދެ ޒުވާނުންނަށް އެންމެންގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނެވެ. ރީތިކަން ހުސްކޮށްގެން ތިބި އެދެޒުވާނުން ފެނި ސްކޫލް އެތެރޭގައި ތިބި އަންހެން ކުދިން އެނބުރުން އަރާ ގޮތްވިއެވެ. ފިރިހެން ކުދިންގެ ލޯތައް ހަސައިދައިގެ ބެލުމަކުން އެދެޒުވާނުންނަށް އަމާޒުވަމުން ދިޔައެވެ. އިސްކޮޅުން ދިގު ދެޒުވާނުންގެ ހަމުގެ ކުލަ އާދައިގެ ދިވެހިންނަށްވުރެ އައްޔެވެ. ކަޅުކުލައިގެ ދަބަސް އަޅުވައިގެން ކަޅު ގަމީހާއި ޖިންސްގައި ހުރި ޒުވާނާގެ އިސްތަށިގަނޑު ފަންވެފައި އޮތީ ކަނދުރާއާ ހަމައަށެވެ. ދެން ހުރި ޒުވާނާގެ އިސްތަށިގަނޑު ފަންނަމަވެސް އޮތީ ރީތިވަރަކަށް ކޮށާފައެވެ. އަނގައިގައި އޮތް ޗުއިންގަމް ގަނޑު ހަފަމުން ދެޒުވާނުންވެސް ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި ސްކޫލްގެ ރިސެޕްޝަން އާއި ދިމާއަށް ދިޔައެވެ.

އާލިޔާ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިންކަމަށްވާ ބަލްޤިސް އަދި ކައިރާ ހޯދަމުން ދިޔައެވެ. އަތުގައި އޮތް ފޯނަށް ބަލަމުން އާލިޔާ ކުރިއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ނުވިސްނާ އިނުމުގެ ސަބަބުން ފަހަތަށް އެނބުރުނު ގަޑީ ބާރުގަދަ ހަށިގަނޑެއްގައި ޖެހިފައި އޭނާ މަތަވިއެވެ. “އައި އޭމް ސޮރީ!” އާލިޔާގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުނީ ކުރިމަތީގައި ހުރި ޒުވާނާ ފެނިފައެވެ. އެހާ ފުރިހަމަ ފިރިހެންވަންތަ ކުއްޖެއް މީގެ ކުރިން އާލިޔާއެއް ނުދެކެއެވެ. އަނގަ ހުޅުވި ގޮތަށް ލައްޕަންވެސް ނޭންގިފައި އޭނާއަށް އިނދެވުނެވެ. “އިޓްސް އޯކޭ” ކުޑަކޮށް ހިނިތުންވެލައިފައި އެ ކުއްޖާ ކުރިއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ކަޅި ޖަހަންވެސް ހަނދާން ނެތިފައި އާލިޔާއަށް އިނދެވުނެވެ.

ވަކި ހިސާބަކަށް ގޮއްސައި ޒުވާނާވެސް ފަހަތް ބަލާލިއެވެ. އޭރުވެސް އާލިޔާ އެއިން ގޮތަށް ކަޅިވެސް ޖަހާ ނުލައި އިނެވެ. އެއް މިޔައަކުން ހިނިތުންވެފައި އެޒުވާނާ ކުރިއަށް ހިނގައިގަތެވެ.

އާލިޔާއަށް ހަމަހޭވެރިކަންވީ އޭނާގެ ދެއެކުވެރިން އައިސް ގޮވުމުންނެވެ. ސިހިފައި ކިހިނެއްވީތޯ އަހާލެވުނެވެ. ކައިރާއާއި ބަލްޤިސް އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލާލާފައި ކޮނޑު އަރުވާލިއެވެ. “ހެއި އެލީ. މިހާރު ކިހިނެއްތަ؟” ބަލްޤިސް އާލިޔާއަށް ބަލާލާފައި އެހިއެވެ. އަަސަރެއް ނެތް ގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލާފައި ރަނގަޅު ކަމަށް އާލިޔާ ބުންޏެވެ. އާލިޔާ ރަނގަޅު ކަމަށް ބުންޏަސް އޭނާ އަދިވެސް ހަމައަކަަށް ނޭޅޭކަން ކައިރާ އަދި ބަލްޤިސްއަށްވެސް އެނގެއެވެ. އެހެނަސް އާލިޔާ ރަނގަޅޭ ބުނުމުން އިތުރަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނީ އާލިޔާ ދެރަވާނެތީއެވެ. އާލިޔާ ދެއަތުގައި ބަލްޤިސް އަދި ކައިރާ ހިފައިގެން ކުލާހާ ދިމާއަށް ދިޔައެވެ. އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމުން ހޯލްތެރޭގައި ކުދިންތައް އުޅެމުން ދިޔައެވެ. އެކުވެރިންނާ ބައްދަލުވުމުން ވާހަކައިގައވެސް ބައިވަރު ކުދިން ތިއްބެވެ. “އޭ އިނގޭތަ މިފަހަރު އެބައުޅޭ އަލަށް ދެ ކުދިން ސްކޫލަށް ވަދެގެން. އެއީ ޓްވިންސްއޯ. އެދެމީހުންވެސް އެއީ ޔޫރަޕުގަ އުޅެފައި އައި ދެކުދިންނޯ ވަރަށް މުއްސަނދި!” ކުލާހަށް ދިޔަ މަގުމަތީ އަލަށް އައިސްގެން އުޅޭ ދެކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު ކައިރާ ދެމުން ދިޔައެވެ. އެދެކުންނަށް ކިޔާނަމެއް ކައިރާއަކަަށް ނޭންގެއެވެ. އެދެކެދުންގެ ވާހަކަ ކައިރާ ބުނުމުން އޭނާ ލައިގަތް ފިރިހެން ކުއްޖާއާކީ އެތަނުން އެއް ކުއްޖެއްކަން އެނގުމުން އާލިޔާއަށް ހިނިތުންވެވުނެވެ. ފުރަތަމަ ފެނިލުމުންވެސް އާލިޔާއަށް އެޒުވާނާ ކަމުގޮއްސިއެވެ.
ތިން އަންހެން ކުދިން ކުލާސް ދޮރު މައްޗަށް އަރާފައި ހުއްޓުން އެރީ އެންމެ ކުރީ ބަރީގައި ތިބި ދެ ޒުވާނުން ފެނިފައެވެ. ރީތިކަން ހުސްކޮށްގެން ތިބި އެ ޒުވާނުން ފެންނަ ކޮންމެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ހިތް ވިރިގެން ދާނެއެވެ. އޭނާ ގައިގައި ޖެހުނު ފިރިހެން ކުއްޖާއާ ހަތަރު ކަޅި ހަމަވުމުން އެކުއްޖާ ހިނިތުންވެލި ގޮތުން އާލިޔާ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައެވެ. ބަދަލުގައި އާލިޔާވެސް ހިނިތުންވެލިއެވެ. ބަލްޤިސް އޭނާ އަތުގައި ޖަހާލިމާއެކު ސިހިފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އާލިޔާ އަދި ކައިރާ ކުރިއަށް ހިނގައިގަތެވެ.

އާލިޔާއެކޭ އެއް ފަދައިން އެ ޒުވާނާގެ ހިނިތުންވުމުން ކައިރާގެ ހިތަށްވެސް އެނގުން ވިއެވެ. އެ ޒުވާނާ އާލިޔާއަށް ހިނިތުންވުން ހަދިޔާ ކުރުމުން އެކިވެރިޔާއާއި މެދު ހަސަދައިގެ ހުޅުކޮޅު ހިތިގައި ރޯވިއެވެ. ލޮލުގެ ހިމަކޮޅުން އާލިޔާއަށް ބަލައިފައި ކަޅި މައްޗަށް ހިންގާލިއެވެ. އެހެން މީހަކަށް ފާހަގަވުމުގެ ކުރިން މޫނު މައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ގެނައްސައި ކުރިއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ފަރި ހިނގުމެއްގައި އެ ޒުވާނާ ގާތުން ލައިފައި ގޮސް ފަހަތު ބަރީގައި އިށީނެވެ.

ޓީޗަރު އައިސް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ރަޖިސްޓާރ މާކު ކުރިއެވެ. “މުހައްމަދު ދަހުލާން” އާލިޔާއަށް އެ ޒުވަނާގެ ނަން އެނގުމާއެކު ފުންކޮށް ހިނިތުންވެވުނެވެ. ހިތާ ހިތުން ދެތިން ފަހަރު ދަހުލާންގެ ނަން ކިޔައިލެވުނެވެ. ސިފަޔާ އެއް ވަރަށް ނަންވެސް ރީއްޗެވެ.

ފުރަތަމަ ނަޒަރުންވެސް ދަހުލާންގެ ހިތުގައި އާލިޔާގެ ނަން ލިޔެވުނެވެ. އެ އަންހެން ކުއްޖާ ފުރަތަމަ ފެނިލިއިރުވެސް އޭނާއަށް ޚާއްސަވިއެވެ. ރަޖިސްޓާރ މާކު ކުރި ގަޑީ އާލިޔާގެ ނަން އެނގުމުން ވައި އަޑުން އެނަން ކިޔައިލެވުނެވެ. ފަހަތަށް އެނބުރިފައި އާލިޔާއާއި ދިމާއަށް ބަލާލިއިރު އާލިޔާވެސް އިނީ އޭނާއަށް ބަލަންށެވެ. ރަކި ގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލައިފައި ދަހުލާން އާލިޔާއަށް އެއް ބުމަ ހިއްލާލިއެވެ. އާލިޔާ ލަދުން އިސްޖަހާލުމާއެކު ދަހުލާންއަށް ހީލެވުނެވެ.
އާލިޔާގެ ކޯތާފަތް އެކީރަތް ވެގެން ދިޔައެވެ. ހިތް އަވަސްވެ މުޅި ކުއްޖާ ފިނިވިއެވެ. އަތްތުރު ތުރު އަޅައި ގަލަމުގައި ހިފަންވެސް އުނދަގޫވިއެވެ.

ދަހުލާންއާއި އާލިޔާއި ދެމދު ބަދަލުވި ނަޒަރުތައް ފެނި ކައިރާ ހިތުގައި ޖެހުނެވެ. ހުރިހާ ފިރިހެން ކުދިން އަބަދުވެސް ހިތްކިޔަނީ އާލިޔާއަށެވެ. އެކުދިން އާލިޔާ ފަހަތުން އުޅޭއިރު އެ އަންހެންކުއްޖާ ފޮނި ކަމުން އެއިން ކުއްޖަކާ ދިމާއަށް ބަލާނުލާއިރުވެސް ފިރިހެންކުދިން މޮޔަވަނީއެވެ. މެއިން ދިލަ ނަގައި ކައިރާ ލޮލަށް ކަރުނަ ޖަމާވިއެވެ. ހިތާހިތުން އާލިޔާއާ ދިމާއަށް އެއްޗިހި ގޮވުނެވެ.

ކައިރާގެ އިތުރަށް އެމަންޒަރުތައް ބަލަން އުނދަގޫވެފައި މިހްތަރްވެސް އިނެވެ. އޭނާގެ ލޮލުން ފެންނަމުން ދިޔައީ ރުޅިވެރިކަމާއި ހިތްދަތިކަމެވެ. ހިތުގައި ރޯވެ އަނދަމުން ދިޔަ އަލިފަންގަނޑުން މުޅި ޖިސްމު ފިހެމެންދާހެން ހީވިއެވެ. އެ މަންޒަރު ބަލަން އުނދަގޫ ވެގެން މިހްތަރް އޭނާގެ މޫނު އަނބުރާލިއެވެ. އޭރު އޭނާގެ ދެއަތް މުއްކެވި ދެދަތްޕިލަ ވަނީ ބާރުވެފައެވެ.

އާލިޔާ އަތުގައި މަޑުމަޑުން ޖަހާލަމުން ބަލްގިސް އޭނާއަށް މިހްތަރް ދައްކާލިއެވެ. އާލިޔާގެ ހިނިތުންވުން ފިލައި ކުށްވެރިއެއް ފަދައިން އިސް ޖަހާލެވުނެވެ. މިހްތަރްއާ މެދު އޭނާ ދެރަވައެވެ. މިހްތަރްގެ ހިތްހަލާކު ކުރުމަކީ އެއް ގޮތަކަށްވެސް އޭނާ ކުރަން ބޭނުންވި ކަމެއްނޫނެވެ.

ބެލް ޖެހުމާއެކު އާލިޔާ އަދި ބަލްގިސްއަށް ބެލުމެއް ނެތި ނިކަން އަވަހަށް ކައިރާ ކުލާހުން ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ. ބަލްގިސް އަދި އާލިޔާ އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލާލަމުން ކޮނޑު އަރުވާލިއެވެ.
ކުލާހުން ނުކުމެފައި ދަހުލާންގެ ހިލަމެއް ވޭތޯ އާލިޔާ ދެކޮޅު ބަލާލިއެވެ. ދަހުލާން ފެންނަން ނެތުމުން މާޔޫސްވެފައި އާލިޔާ އަނެއް ފަރާތަން އެނބުރުނު ވަގުތު މި ފަހަރުވެސް މީހެއް ގައިގައި ލައިގަތެވެ. އެހެނަސް މި ފަހަރު އެއީ ދަހުލާންއެއް ނޫނެވެ. “ހެއި. އާލިޔާ ދޯ؟ މިއީ ސުފްޔާން” ސަލާމަށް އަތްދިއްކޮށްލަމުން ސުފްޔާން ތައަރަފުވެލިއެވެ. ސުފްޔާންއަކީ ދަހުލާންއާއި އެއް މާބަނޑު ކުއްޖާއެވެ. ދަހުލާންއެކޭ އެއް ވަރަށް ރީތިކަން ހުސްކޮށްގެން ހުރި ޒުވާނެކެވެ. ސުފްޔާން އެހާ ގާތުގައި ހުރުމުން އާލިޔާއަށް ވީ އުނދަގުލެވެ. ދަހުލާން ފެނުމުން ހިތްހަމަޖެހުން ލިބުނު ނަމަވެސް ސުފްޔާން ފެނުމުން ނުތަނަވަސްވިއެވެ.
“ހައި ސުފްޔާން. ޔެއާ މިއީ އާލިޔާ. މި ވަގުތު ދާން ވެއްޖެ!” ސުފްޔާން ސަލާމަށް ދިތް ކުރި އަތުގައި ނުހިފައި ގަދަކަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހިނިތުންވެފައި އާލިޔާ ދިޔައެވެ. އާލިޔާ ދިއުމުން ސުފްޔާނަށް އޭނާގެ ދެއަތް މުށްކަވާލެވުނެވެ. ނުރައްކާތެރި ގޮތަކަށް އާލިޔާ ދިޔަ ދިމާއަށް ބަލަން ހުރެފައި ހިނގައިގަތެވެ.

ލޮކަރުން އެއްޗިހި ނަގައިގެން ސްކޫލް ގޯތި ތެރެއަށް ނުކުތް ބަލްޤިސް އަދި އާލިޔާއަށް ވެސް ކައިރާއާއެކު ހުރި ދަހުލާން ފެނުނެވެ. “މިހެންވެ ދޯ ދަހުލާން މި ގެއްލުނީ” ދެ އެކުވެރިން އެއް ފަހަރާ ހީގަތެވެ. ކައިރާގެ މިޒާޖަކީ އެމީހުންނަށް ހިތު ދަސްވެފައި ހުރި އެއްޗެކެވެ. ރީތިކަމާ ފެޝަނަށް ލޯބި ކުރާ ކައިރާއަކީ އަބަދުވެސް ރީތި ފިރިހެން ކުދިންނަށް ހިތް ކިޔާ ކުއްޖެވެ. ދުވަސްކޮޅަކަށް އެހެން އުޅެފައި އެއަށްވުރެ ރީތި ކުއްޖެއް ފެންނައިރަށް އެކުއްޖާ މަތިން ކައިރާ ހަނދާންނެތޭނެއެވެ.

“މްމް. މިރޭ އޮންނާނެ ޕާޓީއެއް. އެއީ ސްކޫލް ހުޅުވުމުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ސީނިއާރ އަދި ޖޫނިއާރ ކުދިން ބައިވެރިވާ ޕާޓީއެއް! ދަހުލާން މިރޭ އަންނަން ވާނެ!” ޕާޓީ ޕޯސްޓާރ ދަހުލާންއަށް ކައިރާ ދިނެވެ. “ތޭންކްސް. އެކަމް އަހަންނަކަށް ހިއެއް ނުވޭ ދެވޭނެ ހެންނެވެ!” ކައިރާގެ ހިނިތުންފުން ފޭދި ހިތުގައި ޖެހުނެވެ. ގަނޑުގައި ނުވެސް ހިފައި އޭނާއަށް ބަލާވެސްނުލާ ދަހުލާން ދިޔަ ގޮތުން ހިތުގައި ޖެހުނެވެ.

“މެޓް!” ގޭޓުން ނުކުންނަމުން ދިޔަ މަހްތަރަށް ގޮވައި އާލިޔާ އޭނާ ހުއްޓުވިއެވެ. ބޭނުން ނުވިއަސް އާލިޔާ ގޮވުމުން ދާކަށް މިހްތަރްއަކަށް ނުކުރެވުނެވެ. “ލުކް އައި އޭމް ރިއަލީ ސޮރީ. އަހަރެން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބޭނުމެއް ނޫން ތި ހިތް ހަލާކު ކުރާކަށް. ގަބޫލު ކުރަން އަހަންނަށް ކަންތައް ކުރެވުނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން. ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ވިއަސް ތިއީ އަބަދުވެސް އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެއް އެކުވެރިޔާ. ކޮންމެސް ދުވަހަކުން އަހަންނަށް މާފު ކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން!” މަހްތަރް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހުރުމުން އިތުރަށް މަޑު ކުރަން ނުހަދައި އާލިޔާ ގޭޓުން ނުކުތެވެ. ނުކުތްއިރު ބޮޑުދައިތަ ޖޫން ބޭރުގައި އިންތަން ފެނުމުން އާލިޔާ ހައިރާންވިއެވެ. “ކޮބާ ކޮއްކޮ އަދި ނުނިމޭތަ؟ އޮފީސް ނިންމާފަ ގެއަށް ދަމުން ހިތަށް އެރީ ދެކުދިން ގޮވައިގެންނޭ ދާނީ!” އާލިޔާ ގޮސް ޖޫން ގާތު މަޑުކޮށްލުމުން ބުންޏެވެ. އާލިޔާ ހިނިތުންވެލައިފައި ގޭޓަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލީ ކޮއްކޮ ޖިރާންެ ފެނޭތޯއެވެ. އޭރު ލަސްފިޔަވަޅު ތަކެއްގައި ހިނގަމުން ކޮއްކޮ އަންނަމުން ދިޔައެވެ.

ދައްތަ އާލިޔާއާއި ބޮޑުދައިތަ ޖޫން ފެނުމުން ޖިރާން މޫނަށް ވައްތަރެއް ޖައްސައިލިއެވެ. ނުރުހުންތެރި ކަމާއެކިމު ގޮސް އެދެމީހުން ގާތު މަޑުކޮށްލިއެވެ. ކާރު ތަޅުދަނޑި ބޮޑުދައިތަ އަތަށް އާލިޔާ ދިނުމުން ޖޫން ގޮސް ކުރިއަށް އެރިއެވެ. ޖިރާން އެހުރި ފޫހިކަންމަތީ ހުރެ ފަހަތު ސީޓުގައި އިށީނެވެ. އާލިޔާވެސް އަނެއް ދޮރުފަތް ހުޅުވައި ފަހަތަށް އެރިއެވެ. އޭނާ ޖިރާންއަށް ބަލާލިއިރު ޖިރާން ހުރީ ބޭރަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިގެންނެވެ. އާލިޔާ ފުންނޭވައެއް ދޫކޮށްފައި ކޮއްކޮ އަތުގައި ހިފައިލިއެވެ. ހަމަ އެ ސިކުންތުގައި ޖިރާން އޭނާގެ އަތް ފޮޅުވާލައިފައި އަލިފާނުގެ ބެލުމަކުން ބަކާލިއެވެ. އާލިޔާ ހިތުގައި ޖެހި ރޮވޭގޮތްވިއެވެ.

ގެއަށް ދެވުމުން އަނގައިން ބުނުމެއް ނެތި ޖިރާން މައްޗަށް އެރިއެވެ. “ޕިސް ޕިސް އެކުއްޖާ ރަނގަޅުވާނީ ކޮން ދުވަހަކުން ބާއޭ ހިތަށް އަރާ!” ޖިރާން ދިޔަ ދިމާއަށް ބަލަން ހުރެފައި ޖޫން ބޯ ހޫރާލިއެވެ. ޖިރާން އުޅޭ ގޮތުން އޭނާ ހުންނަނީ ބޯ ގޮވާފައެވެ.
ކޮޓަރިއަށް ވަދެފައި އެނދުމައްޗަށް ދަބަސް އެއްލާލަފައި އާލިޔާވެސް އެނދު މައްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ. އެނދާ ޖެހިގެން އިން ކުޑަ މޭޒު މަތީގައި އިން ފޮޓޯ ފްރޭމް ނަގައިފައި އެއަށް ބަލާލިއެވެ. އެއާއެކު އެއޮށް ހުރިހާ އިރު އޭނާ ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ކަރުނަތައް ބަންޑުންވިއެވެ. ފޮޓޯ މޭގައި ޖައްސައިލައިގެން އިނދެ ގިސްލާފައި ރޮވުނެވެ.

ބޮޑު ހަވޭއްޔެއް ކަހަލަ ގެއެއް ކުރިމަތީ ކާރު މަޑުކޮށްލުމާއެކު ސުފްޔާން އަދި ދަހުލާން ފޭބިއެވެ. ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި ދެ ޒުވާނުން ގޮސް ގެއަށް ވަނެވެ.

ދެ ދަރިންގެ އިންތިޒާރުގައި އިން ލިލީގެ ތުންފަތް މައްޗަަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވީ ގެއަށް ވަން އޭނާގެ ދެކުދިން ފެނިފައެވެ. ދެކުދިންވެސް ގޮސް އެންމެ ފުރަތަމަ މަންމަ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. “މައި ބޯއިސް. ދޭ އަވަހަށް ތާޒާވެގެން އަންނަން. ހުންނާނެ ދަރިފުޅުމެންނަށް އެންމެ މީރު ކާއެއްޗިހި ތައްޔާރުކޮށްފަ!” ދެކުދިންގެ ނިއްކުރީގައި ލިލީ ބޮސް ދިނެވެ. ބަސް އަހާ ދެކުދިން ފަދައިން ބޯޖަހައިލައިފައި ދަހުލާން އަދި ސުފްޔާން ދިޔައެވެ.
އެކުދިން ދިއުމުން ލިލީ އެގޭ ގެންގުޅޭ ޚާދިމަށް ގޮވައިފައި ކާންހަދަން އެންގިއެވެ.

ގެއަށް އައި މަގުމަތީގައިވެސް ގެއަށް އައި ފަހުންވެސް ދަހުލާންގެ ޚިޔާލުތަކުގައިވީ އާލިޔާއެވެ. އެ ހިނިތުންވުން ސިފަވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދަހުލާން ހިތަށް ފިނިކަން ވެރިވެއެެެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަން ގޮތަށް އެނދުގައި އޮށޯވެ ދަހުލާންއަށް ވިސްނެމުން ދިޔައީ އާލިޔާއާއި މެދުގައެވެ. އެ އަންހެން ކުއްޖާ ރަނގަޅަށްވެސް އޭނާ ޖާދޫގައި ޖައްސައިފިއެވެ.

ނުނިމޭ

140

Kiyara

A girl who loves to read and write stories. You can contact me via email [email protected]

You may also like...

26 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Hey magnumm. Dhonthi mathin hama eggothakau es handhaan nuveytha? 😢😢😢😢😢 I’ve missed you mivee dhuvasthakuga. ❤️🤙

  2. ehkala dhonthy🌹…u be so emotional…hehe…i missed u more darla…mithaa tlk nukuran vegen mihunnany…dhonthi aa private koh tlk kureven dhn…ngeyyyy😘

  3. Ow e dhw eveegothakee. Dhonthi au echcheiy es libunu dhuvahakunnennu private koh vaahaka dhekkeynee es. Miss ya. ❤️❤️🤙🤙😢

 1. Salam. Here is my new story “ZAKHAM”. Rastha2 nimendhen mivaahaka up vaane week aku madhuvegen eh faharu. Hurihaa kudhinnah ves mi bai kamu dhiya kamah ummedhu kuran. Vaahaka aa medhu thi kudhinge khiyaalu comment kohllah chey.

 2. Woah I’ve been waiting for this story. Finally libijje kiyaalan. And regular koh kiyaa sis buni gothah mi story upload kodhdhemun gedhdhachche ingey sis. And sis. Do you know who I am? I am dhonthy. Author of Ma’aaf. I just changed the name hehehe. And raasthaa vaahaka es reethi inge comment nukurevunekkamaku. Good luck. Love you so much ❤️❤️❤️🤙🤙🤙❤️🤙❤️🤙❤️🤙

  1. Dear. Will try. V masakkaiykuraanan. E story prepare koffa innaanee lapga. V undhaguvaane e nubalai liyan. But will try inge. Do not lose your hope. Let’s say mid break ga next episode upload kolleveythw balaanan insha Allah. I’ll give a try anyways. Tablet in liyan v undhagoo but I’ll try. Let’s not lose our hope. Everything will be fine always. Hehe. ❤️🤙❤️🤙❤️🤙

 3. Vvvvvvv reethi vaahaka😊😊😊😊😊but…mom n bodu dhaithage name alhugandah ehaa eh noon😔😔😔😔😔kudinnah vure zuvaan nameh hen heevany…….ehchekey hee nukuraathi
  😁😁😁😁😁

 4. Mi story ge character names eii aslu vampire diaries ge names thakun liyefa thats y mom and aunt ge nan ehaa zuvaan hen hyvany.
  Elena: Aliya
  Damon: Dhahulan.
  Stefan: Sufyaan
  Bonnie: Balgis
  Caroline: Kaira
  Jeremy: Jiraan
  Matt: Mihthar
  Jennah: Joon
  Lillian/Lilly: Lilly

 5. varah reethi vaahaka eh….maasha allah
  abadhuves kiyara ge vaahaka kiyan…. like mulhi mi site inves kiyany kiyaa\ra ge vaahaka thah….commment nukuriyas kiyan….

Leave a Reply

Your email address will not be published.