އިޙްނާ (1)

- by - 122- January 21, 2020

ދުނިޔެ މައްޗަށް އިރުގެ އަލިކަން ފާޅުވަނީއެވެ. ރޭގަނޑު ކުރި ވިއްސާރައިގެ އަސަރުތައް، ޖައްވުގައި އެބަހުއްޓެވެ. ޖައްވުގައި ނޫނަސް މުޅި ރަށަށް ނަޒަރު ހިންގާލި ކަމުގައި ވިޔަސް މަގުތަކުގައި ހެދިފައިވާ ފެންގަނޑުތައްވެސް ހެކި ދޭނެއެވެ.

“ދަރިފުޅާ އަވަސްކޮށްބަލަ! ކާރުގައި ދާން އުޅުނަސް ގަޑިއަށް ސަމާލުވާން ވާނެ އެއްނު…” މިލްނާ ގޮވާލިއެވެ.

“މަންމާ!!! އަދި މަޑުކޮށްބަލަ… ގަޑިއަށް ދެވޭނެޔޭ… އެބައަންނަން ޔޫން ގޮވާގެން…” އިޙްނާ ބުންޏެވެ.

“އަދިވެސް ވިއްސާރާގެ އަސަރު ހުރީމާ އަވަސްކުރާށޭ ގޮވީ… ހަނދާންކޮށް ސައިތަށި ބޮއިގެން އަންނާތި! މަންމަ މިދަނީ ތިރިއަށް…”

ސްޓަޑީ ޓޭބަލް މަތީގައި ހުރި ދަބަސް ކޮނޑުގައި އަޅުވަމުން އިޙްނާ ބަދިގެއަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. މޭޒުމަތީ ގިރާފަ ބަހައްޓާފައި ހުރި އައިސް މައިލޯ ތަށި ހުސްކޮށްލުމަށްފަހު އޭނާ އެތަށި ދޮވެ ބަންޑުން ޖެހިއެވެ. ހަލުވި ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި އޭނާ ދެވަނަ ބުރިން އެއްވަނަ ބުރިއަށް ފޭބިއިރު އޭނާގެ އިންރިޒާރުގައި ޔޫން ހުއްޓެވެ.

“އެއްކަލަ ތަތްކަމަނައަށް އާދެވިއްޖެ ދޯ؟ ދުވަހަކުވެސް އަހަރެމެންނަށް ގަޑި ނުޖެހޭ ދުވަހެއް ނުދޭ ވިއްޔާ ތަތްކަމަނައާ ހެދި…” ޔޫން ބުންޏެވެ.

“ހަހް. އެހެން އިހޫއާ ދިމާއަށް ބުނާއިރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ތުއްތަ ގޮވާއިރުވެސް ހޭލެވެނީ ތުއްތަ އަމިއްލަ މީހާގެ ބޮލަށް ފެންބާލިދީއެއް އޮއްސާލީމަ.” އިޙްނާ އެހެން ބުނެފަ ޔޫންގެ އަނގަ ބަންދުކޮއްލިއެވެ.

ކަޑަ ވީވަރުން ޔޫން އެންމެ ބަހެއްވެސް އަނގައިން ނުބުނެ ކާރަށް އެރިއެވެ. މަގުތަކުގައި ފެންގަނޑު ހެދިފައި ހުރުމުން ކާރު މަޑު ސްޕީޑްއެއްގައި ޑްރައިވަރު ދުއްވިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ވާރޭގެ ތިކިތައް ކާރުގެ ފުރާޅު މައްޗަށް އޮއްސާލިގޮތުން ވާރޭ ވެހެނީ ބޯކޮށްކަން އެނގެއެވެ. ވާރޭ ވެހެން ފެށުމާއި ދިގުކޮށް “ޕިސްޕިސް” އެއް ޔޫން ކިޔާލިއެވެ.

“ކިހިނެއްވެގެންތަ ތި ހޯނު އަޑު ލައްވަނީ މާވަރަކަށް؟ އަދި ރީއްޗަށް ‘ސ’ އަށް ދަމާލައިފިއޭ…”

“ހަމަ އަހަރެމެން ސްކޫލަށް ދާން ނިކުމެ ތަންކޮޅަކަށް ކާރު ދުއްވާލި ތަނާ ވާރޭ ވެހެން ފެށީ. މިއަދު ނެތް ކާރުގައި ކުޑައެއްވެސް.”

“މިހާރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތުނިކޮށްފިއެއްނު، ދުވެލާފަ ދެވޭނެ އެއްނު ކްލާހަށް.”

“އާނ ތިހެން ހަދަމާ. ފުރަތަމަ އިހޫ ނިކުމެފާ ބަލަންވީނު. ވާރެ ތުނިކޮށްލާފިތޯ. އޭރުން އަހަރެން ނިކުންނާނަން. އިހޫ އަށް ވެސް އިނގޭނެ އަހަރެން ފިންޏަށް ބަލިކަން.”

“ތިވަރަށް ނުކިޔާދިނަސް އިހޫއަށް އެނގެޔޭ.(ކާރުން ނިކުތުމަށްފަހު ޗެކްކުރަމުން އަތްދިއްކޮށްލަމުން) މިހާރު ނުވެހޭ ވާރޭއެއް. މާސްކް ނޭޅިޔަސް އޯކޭވާނެ”

“ޔަޤީންތަ ހަމަ؟”

”  %50 ޔަޤީން!” އޭ ކިޔާފައި ހެމުން އިޙްނާ ޔޫންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން މަޑު ދުވުމެއްގައި ކްލާހާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހި އެވެ.

އިޙްނާގެ ރީތިކަމަށް ހިތާއިހިތުން އާދައިގެ މަތިން ޔޫން ތައުރީފުކޮށްލިއެވެ. އިޙްނާގެ މަޖާ ހިތްހެޔޮ މިޒާޖުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ހިތް އިޙްނާއަށް ލެނބެމުން ދިޔައީ އޭނާއަށް ވެސް ނޭންގިއެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި މިވާ އިޙްސާސްތައް އިޙްނާއަށް އެނގޭ ދުވަހު އިޙްނާ އޭނާއަށް ދޭނީ ކޮން ޖަވާބެއްތޯ؟

*ނުނިމޭ*

އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ދިގުވާހަކަކަމުން ވަރަށް ގިނަ ކުށްތަކާއި ޕާޓްތައް ކިޔުންތެރިންނަށް ކުރުވެދާނެއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ. ވާހަކައިގައި ހުރި ކުށްތައް ކިޔާދިނުމަކީ ވާހަކަ ލިޔުމަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެކެވެ. ކިޔުންތެރިން އަޅުގަނޑަށް ކުރާ ސަޕޯޓަށް ޓަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.

122

Ihoo

I luv to read and write stories. Hoping one day to become one of the best story writer.. Insha allah!! ? Everyone is welcome to comment my stories because peoples comments are one of the good ways to improve stories... Jazakallahu khairan... ??

You may also like...

37 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Assalamu alaikum readers.. Here is my 1st long story “Ihna” part1. Mi aharaky alhuganduge last year kamun kiyavamun part thah liyeveyleh kuruvedhaane. Ekamah taka nihaayathah maafah edhen. Ummedhu kuran huriha kudhinnah story kamu dhaane kamah. Next part on next tuesday in sha allah.. Jazakallah khairan..

  1. Heii malsa kihineh tha haalu kolhu? alhamdhulillah ihoo sis hama baraabaru..Comment fenun baarah mi comment kury.. jazakillah khairan malsa

 2. ihooge vaahaka v reethi. In sha Allah yuo can be a good writer. ekm vaahaka dhahkaa gothah liyuneema rangalheh nuvaane. well! all the best.

 3. Masha Allah Varah reethi . Great start .keep it up ❤️💜💙❤️💙❤️💙♥️💙♥️💙♥️💙♥️❤️💜❤️💜💜💚💙❤️🧡❤️🧡♥️🧡🧡♥️❤️💙💚💜💚💜💚💜❤️💙♥️💙♥️and are you a BTS fan .? Rap monster and Jin ge photo eh laafa ineema .

 4. Hi ihuttey😘how r u gurl💞😊btw the Starting quite awsmm ngeyyyy….Waiting for the upcoming partsss❤ly dhoonigandaaa♥♥♥n much misses from ya anga gadha frnd😹😹😹ehehehe

  1. heiiii magnumm no long time no see..hehe.. alhamdhulillah im gud.. kihineh tha magnum? frnd veerun v anga thelheyne ihoo ah..hehe. jazakillah khairan magnumm

 5. Story hama habeys and can u tell me who is Yoon in this story…is it BTS Jin or namjoon..btw waiting for next part curiously…I purple u….. And I’m really happy to know that u are also an ARMY….💜💜💜💜💜💜💜

  1. personality storyga thafaathu vedhaane.. mi buny misaalakah yoon aky jin kamah balaigen liyunas personality ge thafaathu kameh ais dhaane.. adhi decide eh nukuran ehnneh.. decide veema bunelaanan..cover ga jahaalafa baindhaan vee dhw..eyrun kanneyge kudhinnah vaki kuran faseyha vaany.. btw im not an army.. jazakillah khairan kim taehyung

 6. Kaarun faibaafa vaare veheythoa check kuraa thankolhu sentence egga genaiyya kanneyge emme reethi vaany.. ehn inyma v odd.. like misaakah kiyevidhaane mihen.
  ” ‘Thivarah kiyaa nudhinas ihu ah ingeyey!’ Mihen bune ihna kaarun feybumah fahu vaareyge thereah ai dhihkollaa vissara thunikohli tho yageen kollumahfahu anekkavs bunyeve. ‘Mihaaru nuvehey vaare eh. Mask neylhiyas ok vaane.’ ” just my view 🙂

 7. Kim seok Jin iny right side ga . Left GA iny Kim namjoon. Yoon ah hadhaany kim namjoon ingey. His nickname is rap monster (RM). Varah cute vaane .

  1. Aslu vex namjoon oppa aa v gulhey dhw yoon keema…. so plz make namjoon as yoon…. princess bunanee keekey thr…btw purple u princess and im glad to know u r and ARMY too… i just love bts and mostly v/kim taehyung..

 8. Ihooo sis……ingy dhw me kaakukan😁😁😁 varah Reethi ingyy mi part ves …….varah busy koh midhuvas kolhu ulheny comment kohla vaguthu nulibunyyy…..😭😭luv yeahhhh ❤️😘😘🥰🥰😘❤️❤️❤️🥰😘😘❤️❤️ within 4 the 2nd part😁😁😁

  1. yeah..its okay meekkomee.. im vvvvvv bxy too.. mi dhiya week ga komme dhuvahaku extra feshunyma.. jazakillah khairan meekkomee

 9. Kim namjoon (RM) ♥️
  Kim Taehung (V). 🖤
  Kim seok Jin (JIN) 💜
  park jimin (JIMIN) 💙
  Jeon jungkook (Kookie). 💚
  Min yoongi (suga). 💛
  Jung hoseok. (j-hope). 🧡

  Ohhh . How much I love these guys.i agree with u. God of destruction aa varah gulheyne Yoon . That is another nickname of namjoon oppa

 10. Assalamu alaikum dear readers.. ihoo ge schl ga komme dhuvahaku extra onnathy free time eh nulibeythyve mi vhk dhn upload kuraany komme friday/saturday ga in sha allah.. mi kamah taka kiyuntherin ge kiba inn v bodah maafah edhen.. jazakillah khairan for everything

 11. Kim namjoon (rap monster)❤️🧡💛💚💙💜
  Kim Taehung (v). ❤️🧡💛💚💙💜
  Kim seok Jin (Jin). ❤️🧡💛💚💙💜
  Jeon jungkook (Kookie). ❤️🧡💛💚💙💜
  Park jimin (jimin). ❤️🧡💛💚💙💜
  Min yoongi (suga). ❤️🧡💛💚💙💜
  Jung hoseok (j-hope). ❤️🧡💛💚💙💜

  Ohhh how much I love them. When I looked a YouTube video of sad facts about the members . The love for them in my got wider . Bangtan army I purple you!!!!!!!!!!
  💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

  1. I purple u toooooo….i also don’t know how much i love them…
   Whenever v says i purple u my heart blooms with love.. whenever v say so show me i always say i will show u…
   Kim namjoon
   Kim seokjin
   Min yoongi
   Jung hoseok
   Park jimin
   Kim taehyung💜💜💜💜💜💜
   Jeon jungkook
   BTS TOGETHER WITH ARMY……

Leave a Reply

Your email address will not be published.