ތެދުވެރި ލޯބި- 9

- by - 61- December 2, 2019

”ދައްތާ… ތިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ހިޔާލެއް. އަހަރެން ވަރަށް އުފާވެއްޖެ. ތިގޭގައި ޔަނާލް ބެހެއްޓިޔަސް އަހަރެން ދާނަން ނާލް ގެ ހަބަރު ބަލާލަން. ދައްތަ ނާލް އަށް ދެރަގޮތެއް ވިޔަނުދޭތި. ދައްތަ ހޯދަދީބަލަ ކުއްޔަށް އެތަން ހިފާނެ ބައެށް , އެކަމް ބަންގާޅިން ނުލާތި.. ހެހެ” ޔާޝާ ހުރީ އަނުމް ގެ ނިންމުމާ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިފައެވެ. އަނުން އަކީ ވަރަށް ހެޔޮ މީހެކެވެ. ޔާޝާ އާއި ޔަނާލް އަކީ އަނުމްގެ ދަރިއެށް ނޫނަސް, އަނުމް އެކުދިން ދެކެނީ މިހާރު އަމިއްލަ ދަރިން ގޮތުގައެވެ.

°°°°°°

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރެއަށް ވީނަަމަވެސް ޝާމް ޔާޝާ އަކާ މާބޮޑަކަށް ވާހަކަ އެށް ނުދައްކައެވެ. ޝާމް ބޭނުންހާ ގޮތެއްް ޔާޝާ އަށް ހަދާފައި, ޝާމް އެދުނީ ޔާޝާ ކައިރީގައި އަވަހަށް ނިދާށެވެ. ޔާޝާ އަށް ނިދަން އުނދަގޫ ވެގެން ޔާޝާ އޮތީ ޝާމް އަށް ފުރަގަސް ދީގެން އަނެއްް ފަރާތަށް އެނބުރިގެންނެވެ. ޔަނާލް މަތިން ވެސް ޔާޝާ ވަރަށް ހަނދާން ވެއެވެ. ދެތިން ފަހަރަކު ޔަނާލް އަށް ގުޅާނަމޭ ހިތައް އަރާފަވެސް ޔާޝާ އަށް ފޯނުގަ އަތް ލެވުުނެވެ. ނަމަވެސް ޝާމް އެކަން މަނާ ކުރިއެވެ.

°°°°°°°°°

ހެނދުނުގެ ވަގުތެވެ. މިންހާ އާއި ޔާޝާ އަދި ޝަމްރާ އުޅެނީ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރު ކުރުމުގައެވެ.

”މަންމަ ކީއްކުރަން ބަދިގެއަށް ތިވަންނަނީ. މަންމަ ނަޔަކަސް އަހަރެން ބަދިގޭގަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރާނަމޭ” ޝަމްރާ ބަދިގޭގައި ކަންތައްތައް ކުރާތީ ޔާޝާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ބުނެލިއެވެ. ޝަމްރާ އަކީ މިހާރު ޔާޝާގެ ވެސް މަންމަ އެވެ. މަންމަ ލައްވާ އެއްވެސް ކަމެއްް ކުރާކަށް ޔާޝާ ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.

”މިންހާ ވެސް ތިއުޅެނީ ބަލިވެއެންނު، މިންހާ ވެސް އެހާ ބުރަކޮށް ނުވާނެ މިދުވަސް ކޮޅު ކަންތައް ކުރާކަށް. އެހެންވީމަ މިންހާ ވެސް ދޭ އިށީންނަން” ޔާޝާ ހިތްހެޔޮ ކަމާއެކު ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

”މަންމަ އަށް މިލިބުނީ ހަމަ އެއްވަރު ރަނގަޅު ދެ އަންހެން ކުދިންދޯ!” ޔާޝާގެ ހިތްހެޔޮ ކަމާއި މިންހާގެ ހިތްހެޔޮ ކަން ފެނިފަ ޝަމްރާ އުފަލުން ފުރިގެން ބުނެލިއެވެ.

މިންހާ ވެސް މާބޮޑެތި ކަންކަން ނުކޮށް ޔާޝާ ކަންތައްތައް ކުރާތާ ކުދި ކުދި ކަންތައްތަށް ކޮށްލައިދޭން ހުއްޓެވެ. ރޮށި ފިހެ މަސްހުނި ހަދާ ނިމުނީމަ، ޔާޝާ ވަނީ އޮފީހައް ދާން ތައްޔާރު ވެލަން ކޮޓަރިއަށެވެ.

”އޭ ޔާޝާ… ކީއްތަ ތިކުރަނީ ބޭރުގަ؟” ޝާމް ރުޅިއައިސްގެން ފުރިފައިވާ ނަޒަރަކުން، ޔާޝާ އާދިމާލަށް ބަލާލާފައި ޔާޝާ އަތަށް ދަމާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

”ޝާމް، ކީއްވެތަ އަހަރެން ދެކެ ތިހާތި ރުޅި އަންނަނީ؟” ޔާޝާ ހުރި ގޮތަށް ހުރެ ބުނެލިއެވެ.

”ނޭނގެ މަށަކަށް، ކިރިޔާ ކަމެއް ވާއިރަށް އަބަދުވެސް ވާނީ ރުޅި އަންނަ ކަމަށް…. ކޮންތާކަށްތަ ތިދަނީ؟ އާދެބަލަ އިހައް” ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން ޝާމް ޔާޝާ އުރާލައިން ގެނެސް އެނދުގައި ބޭއްވިއެވެ.

°°°°°°°

ޔަނާލް! އާދޭ އަފްރީން އާއެކު ސައިބޯން” ކޮޓަރި އެނދުމަތީގައި އިށީނދެ އިން ޔަނާލް ފެނުމާއެކު އަނުމް ގޮވާލިއެވެ. ޔަނާލް އާނއެކޭ ބުނެ ބޯޖަހާލިއެވެ.

އަފްރީން ފާހަނަ އިން ނުކުތުމުން، ޔަނާލް އާއި އަފްރީން ދިޔައީ ކާގެއަށެވެ. ކާމޭޒު ދޮށުގައި ޒައިދު އާއި، އާނިޝް އަދި އަނުން ޔަނާލް އަށާއި އަފްރީން އަށް އިންތިޒާރު ކޮށްގެން ކާން ނުފަށާ ތިއްބެވެ. އެންމެން ހަމަވުމާއެކު، ހުރިހާ އެންމެންވެސް ކެއުމަށް އިންސާފު ކުރިއެވެ.

ކައި ނިންމައިގެން ޔަނާލް އިނީ އަފްރީީީން އާއެކު އަފްރީން މެންގޭ ޖޯލިފަތީގައެވެ. ޔާޝާ ޝާމް ގެއަށް ބަދަލު ވިފަހުން ޔަނާލް އަކަށްވެސް އަފްރީން އަށްވެސް ނުގުޅައެވެ. އެހެންވެ ޔަނާލް ހުންނަނީ ވަރަށް ކަންބޮޑު ވެފައެވެ.

”އަފޫ… އަހަރެން ބޭނުން ދޮންތަ އަށް ގުޅަން” މާޔޫސް ވެފަ އިން ޔަނާލް އަފްރީން އަށް ނަޒަރެއް ދެމުން ބުނެލިއެވެ.

”އަޅެ ހިނގާ ބަލަދޯ ގުޅަން. ވެދާނެ ދޮންތަ މާބިޒީީ ވީމަ ކަމަށް ނުގުޅިގެންް އެއުޅެނީ. މިހާރު އުޅޭނީ އޮފީހުގަ ކަންނޭނގެ. އަޅެ ނާލް ގުޅާބަލަ” އަފްރީން ބެލީ ޔަނާލް ހިތްހަމަ ޖައްސައިދެވޭތޯއެވެ.

”ދެފަހަރު ގުޅީމަވެސް ޖަވާބެއްް ނުދޭ” ޔަނާލްް ކަންފަތާާ ދުރަށް ފޯނު ލަމުން ބުނެލިއެވެ.

°°°°°

”ޝާމް, ނާލް ވަރަކަށް ގުޅާ އެބަ. ޕްލީސް އެއްފަހަރު ވިޔަސް ފޯނު ނެގިޔަ ދީބަލަ” އެނދުމަތީގައި ޔާޝާ ކައިރީގައި އޮތް ޝާމް ކައިރީގައި އާދޭހުގެ ރާގަކަށް  ޔާޝާ ބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސްް ޝާމް ދިނީ ބީރު ކަންފަތެކެވެ. އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރު  ކޮށް ޔާޝާ އެ އާދޭސް ކުރަން ފެށިއެވެ.

”ޔާޝާ…. ތިބުނާ ޔަނާލްް އަށް ގުޅިދާނެ ދޯ ފަހުންވެސް. މަށާއެކީ ވަގުތު ކޮޅެށް ހޭދަ ކޮށްލާކަށް ނޯވެވޭ ޔާޝާ އަކަށް. އަދި މިއުޅެނީ ކައިވެނި ކުރިތާ އެންމެ ދުވަހެއްް ނުވެގެން. މިހާރު ނާލް ނާލް ކިޔަން ފެށީ” ޔާޝާގެ ކޯތާފަތް މަތީގައި ޝާމް ބާރަށް ޖަހާފައި, ހަރުކަށި ރާގަކަށް ޝާމް އެއްޗެހި ކިޔަން ފެށިއެވެ.  އެވަގުތު ޔާޝާ އަށް ގިސްލާފައި ރޯން ފެށުނެވެ.

”މަންމާ, ޔާޝާ ރޯ އަޑު އެބަ އިވޭ އަދި ޝާމް ޔާޝާ އާދިމާލަށް ވަރަށް އެއްޗެހި ވެސް ކިޔާ އަޑު އިވުން” ސިޑިން ފައިބާފައި،  ސިޓިންގ ރޫމް ސޯފާގައި ޓީވީ ބަލަން އިން ޝަމްރާ ގާތު މިންހާ މަޑު މަޑު ބުނެލިއެވެ.

”ޕިސް ޕިސް… ޝާމް ޔާޝާ އާއެއިނީ އެއްޗެހި ކިޔަންތަ ނޫނީ އޭނަަ ދެރަަ ކުރަންތަ؟ މަންމަ ވެސް  މިއިންނަނީ ތިކަމާ ވަރަށް ކަންބޮޑު ވެފަ. ޝާމް މިއަދު ޔާޝާ އޮފީހައް ވެސް ދިޔަ ނުދިން. އަދި ޔާޝާ އެއުޅެނީ ސައިވެސް ނުބޮއެ. ކީއްކުރާނީ” ކަންބޮޑުވެފައި އިން ޝަމްރާ ބުނެލިއެވެ.

°°°°°°°°

”އައިޝަން ކިޔާ މީހަކަށް  ގޮވާލަ  ދެވިދާނެތަ؟” ޔަނާލް އާއި އަފްރީން ޔާާޝާާ އުޅޭ އޮފީހައްް ގޮސް އެތާ ހުރި މަސައްކަތު މީހަކު ކައިރީގައި އަހާލިއެވެ. އެ މަސައްކަތު މީހާ މަޑު ކޮށްލާށޭ ކިޔާފަ, އައިޝަން އަށް ގޮވަން ދިޔައެވެ.

”މީ އައިޝަން އަކީ. ކީއްކުރާ ކުދިންނެއްްބާާ” އައިޝަން އަހާލިއެވެ.

”ދޮންތަ” ޔަނާލް އަށް ބުނެވުނީ އެހިސާބަށެވެ. ޔަނާލް އަށް އެށްކޮށް ނުބުނެވެނީސް އަފްރީން ޔަނާލް ބުނަން އެއުޅުން ޖުމްލަ ބުނެލިއެވެ.

”އުމް… މީ… ޔާޝާ މިއަދު އޮފީހަށް ދުރުވިތޯ ބަލާލަން މިއައީ” އަފްރީން ބުނެލިއެވެ.

”ޔާޝާ މިއަދު ނުދުރުވޭ އޮފީހަކަށް. އަޅުގަނޑު ދެތިން ފަހަރަކު ގުޅާ ވެސް ލައިފިން، އެކަމަކުު ފޯނެއް ނުނަގާ” އައިޝަން މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު ބުންޏެވެ.

”އޯކޭ ތޭންކްސް” ޔަނާލް މިހެން ބުނެ އަފްރީން އާއެކު އޮފީހުން ނުކުތެވެ.

”ނާލް އޭނައާ ވާހަކަ ދައްކަން އުޅުނީ ދޮންތަ އޭ ކިޔާފަ ވިއްޔަ. އެހެންވެ އަހަރެން އަވަހަށް ޔާޝާ އޭ ކިޔާފަ ފެށީ….  އެކަމަކުު މިވީ ގޮތް ކިހާ ދެރަ, ޔާޝާއާ ދިމާވާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތެންނު” އަފްރީން ޔަނާލްގެ މޫނަށް ލޯ އަމާޒު ކޮށްލިއެވެ.

°°°°°°

”ޝާމް, ކީއްވެެގެންތަ ތިހެންތި ހަދަނީ؟ އަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާތަ؟” ޔާޝާ ޝާމްގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

”މަ ބޭނުން ގޮތެއް މިހާރު ޔާޝާ އަށް ހެދޭނެ! ތިއީ މިހާރު މަގޭ އަންހެނުން.. އެހެންވީމަ ތި ބޭކާރު ސުވާލު ތަށް ނުކޮށްް މަބުނާ ގޮތަށް ކަންތަށް ކުރޭ” ޝާމް ބުނެލީ އިންޒާރެށްް ދޭފަދައިންނެވެ.

ޔާޝާ ކައިވެނި ކުރި ފަހުން ޔާޝާ އަބަދު ޖެހެނީ ޝާމް ބުނާ ގޮތް ހަދައިން ގޭގަ އިންނަންށެވެ. އޮފީހަށްް ވެސް ޝާމް ނުފޮނުވައެވެ. އަދި ޔަނާލްގެ ޚަބަރު ބަލާލެވެނީކީވެސް ނޫނެވެ. މިއީ ކިހާ ވޭންދެނިވި ދިރިއުޅުމެށްހެވެ.

°°°°°°

”ޔަނާލް” ޔަނާލް ސިޓިންގ ރޫމްގައި އިންދާ ފަހަތުން މީހަކު އައިސް ޔަނާލް ސިއްސުވާލިއެވެ. ޔަނާލް ސިހިފައި ބަލާލިއިރު ހުރީ އާނިޝް އެވެ.

”ތިހެން އަބަދު އެކަނި ވެފަ ނީނދެބަލަ. ހިނގާބަލަ ސައިކަލު ދުއްވާލަން ދާން, ދޭ ރެޑީ ވެގެން އަންނަން އަހަރެން މަޑު ކޮށްލާނަން މިތާ” އާނިޝް ބެލީ ޔަނާލް އަބަދު އެހެން އެކަނި ވެފަ އިންނާތީ ޔަނާލް ހިތްހަމަ ޖައްސައިދޭން ކޮންމެސް ކަމެށް ކުރެވޭތޯއެވެ. ފަހަރެއްގަ އާނިޝް އަށް ޔަނާލް ހާސިިލްް ވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ފަސް މިނެޓް ތެރޭގައި ޔަނާލް ތައްޔާރު ވެގެން ނުކުތެވެ. ޔަނާލް ދާން އެއްބަސްވީ ދާހިތަކުން ވެސް ނޫނެވެ. އާނިޝް ދާން ހިނގާށޭ ބުނުމުން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދަން ނުކެރުނީއެވެ.

”މަންމާ.. މިދަނީ ޔަނާލް ގޮވައިން ދުއްވާލަން އިނގޭ” އާނިޝް ގޮސް އަނުމްގެ ކޮޓަރި ކުޑަކޮށް ހުޅުވާލާފައި ބޯދިމާ ކޮށްލަމުން ބުންޏެވެ.

”އެންމެ ރަނގަޅު… އެކަމް އިރު ނޯއްސެނީސް އަންނާތި” އަނުމް ބުނެލިއެވެ.

ގޭގެ ބޮޑު ދޮރާށި ހުޅުވާލާފައި ޔަނާލް އާއި   އާނިޝް ނުކުމެ ސައިކަލަށް އެރިއެވެ.

°°°°

ފަތިހުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. ޔަނާލް އަށް ހޭލެވުނީ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ. ބާލިސް ދަށުގައި އޮތް ފޯނުނަގާ ޔަނާލްގެ ޝަހާދު އިނގިލިި ފިންގަރ ޕްރިންޓް  ޖަހަން އިންތާ ޖައްސާލާފައި ފޯނުު ހުޅުވިއެވެ. ޔާޝާގެ މެސެޖެށް އައިސް އިންތަން ފެނުމުން ޔަނާލްް އަވަސް އަވަހަށް މެސެޖް ބަޔަށް ވަދެ އެމެސެޖް ކިޔާލިއެވެ.

°*ނާލް… ދޮންތަ ވަރަށް ވަރަށް މިސްވޭޭ  ނާލްް މަތިން. އެކަމަކު ކީއްކުރާނީ. ދޮންތަ އަށް ޝާމްް އޮންނަނީ ހުރިހާ ކަމެށް މަނާ ކޮށްފަ. އޮފީހަށް ދިޔުން ވެސް އަދި އެހެން ކަންތަށްތަށްވެސް😢. ނާލް އަށް ގުޅަަންް ވެސް ދޮންތަ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރިން އެކަމަކުު ޝާމް އެކަން ވެސް ދޮންތަ އަށް މަނާ ކުރީ. އަދި ނާލް ދޮންތަ އަށް ކަމެށް ކޮށްދީބަ -9******- މިއަކީ އައިޝަން ނަންބަރު, މިނަންބަރަށް ގުޅާފައި ބުނޭ ދޮންތަ މިދުވަސް ކޮޅުު ބިޒީ ވީމައޭ ނުދެވެނީ… މިި މެސެޖް ގެ ރިޕްލައި ނާލް ނުދޭތި، ޝާމް ނިދާފައި އޮތް ގަޑީގައި ސިއްރުން ނާލް އަށް މި މެސެޖް ކުރީ. އެހެންނޫނީީ ޝާމް އަށް އެނގި ދާނެ . އަދިި އަފޫ އަށްވެސް އަންގަށްޗޭ މިކަންތަށް. ދޮންތަ ބަލާނަން މިގޮތަށް ޝާމް ނިދީމަ ކޮންމެރެއަކުވެސް ނާލް އަށް މެސެެޖްް ކުރެވޭތޯ. ދޮންތަ އަބަދުވެސް ވަރަށް ލޯބިވޭ ނާލް ދެކެ” މެސެޖް ކިޔާ ނިމުން އިރު ޔަނާލް އިނީ ދެލޮލުން ފެން ފައިބަަ ފައިބައެވެ.

..*ނުނިމޭ*..

61

Maisha maii

💙💙I love all my readers💜💜

You may also like...

45 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Varah reethi mi part vx….alhey yaasha haadha dhera ekey thi kurany…..ehn nahadhabala yaashaa ah……varah reethi mi part vx……whn nxt

  ⚠Report!
  1. Thank you so much kairaa… Yaasha dhera kuranee mai eh noonennun shaam eynun😂. Hehe… Next part Wednesday up kohleveytho balaanan. Keep waiting dear😊

   ⚠Report!
 2. Hey all… Miothy thedhuveri loabi part 9 vx up kohlaafa… Hope hurihaa kudhinnah vx kamudhaane kamah.. Kiyaalaafa comment eh kohlahchey… Love you all

  ⚠Report!
 3. Yaasha haadha dhera vaaney.😭
  Mi❤❤❤ part ❤❤varah❤❤ varah❤❤ varah❤❤ reethi❤❤. maa sha Allah❤❤.waiting❤❤ for❤❤ the❤❤next❤❤part.❤

  ⚠Report!
  1. Awwwn.. Thankyou so much lovely and beautifully comment❤❤❤❤… Keep waiting yanaa

   ⚠Report!
 4. Alhey shaam keehve tha yaashaa ah ehn hadhany…… BTW v reethi mi part vx….. Can’t wait fr nxt part….. Lysm Sis…

  ⚠Report!
  1. Mai akah neynge shaam keehve hadhaa gotheh kameh😁😀😂… Thank you so much Kylie❤❤❤❤.. Lym

   ⚠Report!
  1. Why you don’t like this cover? Bt I like this cover. Maii ah igeyny hadhaani gotheh. Maii beynumiyya change kurey

   ⚠Report!
  1. Thankssss leen🌸🌸🌸… Next part Wednesday ga up kohleveytho mi try kuranee😊.. Keep waiting

   ⚠Report!
 5. Maii. Mi part v habbu ingey👌👌… Yaashaa and aishan ah ehen nahadhaba😢😢😢😢😢😢😢. Btw when next????????????????????????????????? Waiting for the next

  ⚠Report!
  1. Awwwn Thanks friend❤❤❤… Mai alhe balaanan aishan and yaasha gulhuveytho ekam shaam neynge eyrun hadhaane gotheh.😀😀… Next part Wednesday up kohleveytho try kuraanan… Keep waiting

   ⚠Report!
  1. I dont want…..dhn neyge ehn kudhinge gotheh…..ehn noonas kihaa reethi cover eh eii….ekm ehn kudhin ge hiyaaleh vx hoadhaalan vaa ne ehnnu dhw…..

   ⚠Report!
  2. Yeah Wednesday ga vaahaka up kurumuga kurin cover eh hadhan vx ingeynii eyrun ehen kudhin ves buneleema😊

   ⚠Report!
 6. alheyyy 😘😘😘….stry vrh vrh vrh reethi ngeyy😊😊😊u made me speechless❤❤❤n vrh emotional ah vx emotional hama😢😢😢when next sisthey 💕💕💕 ..n btw kyhve tha ol nuvany?…plx avahah ol vahchey🙏🙏🙏…ly n miss u loadssss

  ⚠Report!
  1. Awwwn❤❤❤❤❤❤ thank you so much the beautifully and colourful comment❤❤❤❤ next part Wednesday ga😊😊😊 on nuveveny mihaaru mom phn eh gothakah vx nulibeythi. Ekam I will try avahah on veveytho😊❤… Lym and miss you more magnumm kolhu♥♥♥

   ⚠Report!
  1. Ehehe😂… Mai vx eba oih vaahaka eh bunan vefa. Ehcheh ahalaantha… Gmail ah thihen viyyaa msg kurevey tha?

   ⚠Report!
  1. Awww thanks nervi❤❤❤… Next part mirey submit kohleveytho mi balanee😊

   ⚠Report!
  1. Kon cover eh ga vaahaka tha mi dhekeveny? Mashakah hadi eh noon mihaaru in cover eh ves

   ⚠Report!
  2. Shaage frendeh. Ekm eh rasheh noon and shaam is not my real name. Public v ma share kuran beynun nuvany

   ⚠Report!
 7. Sorry dear readers… Mirey mai ah liyevunee 800 word. Ehenve submit nukoh ihah mi madu kohlee. Insha Allah maadhan 1000 word hama kohlaafa up kohdheynan.

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.