ވަޢުދު (ތިރީސްވަނަ ބައި)

- by - 85- November 22, 2019

އެހެންކަމުން މަލާކަށް ހިނގޭނެނަމައޭ އެދުވަހު އަޔާޒްގެ ހިތަށްއެރީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ. ހަމައެއާއެކު މަލާކަށް ނުހިނގެނީ ކީއްވެކަން އޭނައަށް އެނގޭކަން ވެސް އެނގުންވިއެވެ. އޭނަ މިހާތަނަށް އައިއިރު މަލާކަށް ފަރުވާ ނުކުރީ ކީއްވެތޯ ހިތް ސުވާލުކުރުމުން ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭ މަތިން އޭނަގެ ސިކުނޑި އޭނައަށް ހަނދާންކޮށްދިނެވެ. އޭނަ ފަރުވާގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުން މަލާކް އިސްކުރި ރުޅިމަތިން ހަނދާންވިއެވެ.

 

“މަލާކް ބޭނުމެއްނޫން ބަލި މީހަކަށްވާކަށް!” މަލާކް ބުނެލި އެ ބަސްތައް އަޔާޒްގެ ސިކުނޑީގައި ގުގުމާލިއެވެ. އެ ބަސްތައް ދޭހަކުރަން އަދަށްދާންދެންވެސް އަޔާޒަށް ދަތިވިއެވެ. އޭނައަށް މަލާކް އެނގިފައިވާ ގޮތުގަ ކަމަށްވާނަމަ މަލާކަކީ ފަރުވާ ކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ ދައްޗަކަށް ޖެހިލުންވާވަރަށްވުރެ ޢަޒުމް ވަރުގަދަ ކުއްޖެކެވެ. ވީއިރު މަލާކް އެހެން ބުނެފައިވާނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ މުޅި ޢުމުރު މީހުން އޭނަ ބަލި މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދެކުނީތީ އޭނަ އިތުރަށް ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކަން ބޭނުމެއްނުވަނީ ހެއްޔެވެ؟ އެހެންކަމަށްވާނަމަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން މަލާކްގެ އެ އިޙްސާސް ޤަބޫލުކުރަން އަޔާޒް ނިންމިއެވެ. އެހެނަސް މަލާކަށް ފަރުވާވެސް ކުރަން ބޭނުންވުމުން މަލާކް ބަލި މީހަކަށް ހެދުމެއް ނެތި އޭނައަށް ފަރުވާ ކުރެވިދާނެތޯ ހިތާހިތުން ސުވާލުކޮށްލެވުނެވެ. އިސާހިތަކު އޭގެ ޖަވާބު ލިބިގެން ދިޔުމުން އަޔާޒަށް ހިނގާފައި ދަމުން ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 

“މަލާކް….ހިނގާދޯ މިރޭ ސްވިމިންގް ޕޫލަށް ފައިބަން؟” އަޔާޒަށް އެ ސުވާލުކޮށްލެވުނީ ހިމޭންކަމުގެ ތެރެއިން ކުއްލިއަކަށެވެ. އެއާއެކު ސިހުމެއް ލިބުނު މަލާކް ކުއްލިއަކަށް ދެއަތުން ފުރޮޅީގައި ހިފަހައްޓައި ގޮނޑި މަޑުކުރުވަމުން ‘ވަޓް’އޭ ކިޔައި އަޔާޒަށް ބަލާލިއެވެ. އެއާއެކު އަޔާޒް ކުޑަކޮށް ހުއްޓުން އަރާ ގޮތްވިއެވެ. މަލާކްގެ ފަރުވާއަށްޓަކައި އޭނަ ބުނެލި ފުރަތަމަ ވާހަކައަށް ވެސް މަލާކްގެ ޖަވާބު އައިގޮތުން މިއީ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެކަން އެނގުންވިއެވެ. މަލާކް އޭނަ އިތުރަށް ކިޔައިދޭނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި ހިސާބެއްގެ ކަންބޮޑުވުމެއްގައި ބަލަހައްޓައިގެން ހުންނަން ފެށުމުން އަޔާޒް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އެއީ ހަމަ އަހަރެން ހިތަށްއެރި އެއްޗެއް. މަލާކް ބުނިހެން މިހާ ޚަރަދުކޮށްގެން އަހަރުމެން ކުރާ ދަތުރެއްގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަ ހިފަންޖެހޭން. ޕޫލަކީ އަހަރުމެން އަދި ޓްރައި ނުކުރާ ކަމެއްދޯ؟” އަޔާޒް ހަމަޖެހޭ ގޮތް ދައްކަމުން ބުނެލިއެވެ. މަލާކް އެ ވާހަކަ އަޑުއަހަން އޭނައަށް ބަލަން ހުރެފައި ވިސްނުމެއްގައި އިނދެ އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރި ގޮނޑިއަށް ލެނގިލިއެވެ.

 

“އަޔާޒް ބޭނުމިއްޔާ ޕޫލަށް އެރިފަ ފަތާލާ…..މަލާކްއަށް ނޭނގޭ ފަތާކަށް.” މަލާކް އެއްދިމާލަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިގެން އިނދެ އެހެން ބުނެލީ ހިތުގައި ޝަކުވާއެއްވާ ޙާލުގައެވެ. އޭނައަށް ކަނޑައެޅިގެން ނުކުރެވޭނެކަން އެނގޭ ކަމެއް އަޔާޒް އޭނަ ލައްވާ ކުރުވަން އުޅޭތީވެއެވެ.

 

“ނުފެތިޔަސް މައްސަލައެއްނެތޭ މަލާކް….ވަކި ފަތަން އެނގިގެނެއް ނޫންދޯ މީހުން ޕޫލަށް ފައިބަނީ؟” އަޔާޒްގެ ވާހަކަ ނިމުނުތަނާހެން މަލާކް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“މަލާކަކީ އެހެން މީހުން ކަހަލަ މީހެއްނޫނޭ. ފަތަން ނޭނގޭ ޙާލު މަލާކަށް އަމިއްލައަށް އޭގެ ތެރޭގަ ފައި ޖެއްސޭނީއެއްނޫން….ވަގުތުން ބަންޑުންވެ އަޑިއަށް ދާނެކަން އެނގިހުރެ އޭގެ ތެރެއަށް ފައިބަން މަލާކް ނެތިން. އޭރުން އަޔާޒްއަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ބުރައަކަށްވާނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން މަލާކް އާދައިގެ މީހަކަށް ނުވީތީ. އާދައިގެ މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކޮންމެ ކަމެއް މަލާކަށް ނުކުރެވޭނެ…” މަލާކަށް އެހެން ބުނެލެވުނީ އިންތިހާއަށް މާޔޫސްވެފައިވި ހިތަކާއި އެކީގައެވެ. އަޔާޒްގެ ކުރިމަތީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭނަގެ ‘ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް’ އުސްއަލި އެޅުވިގެން ދިޔުމުންނެވެ. އޭނަ ދެންމެ ދެއްކި ވާހަކައިން އަޔާޒަށް އެކަން ފާހަގަވެ އޭނަމަތިން ފޫހިވާނެކަމަށް ހިތާހިތުން ނިންމުނެވެ. އެހެނަސް….

 

“ކާކު ބުނީ އާދައިގެ މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައް މަލާކަށް ނުކުރެވޭނެއޭ؟” އަޔާޒް މަޑުމައިތިރި އަޑަކުން އެ ސުވާލު ކުރި އެ ސުވާލުން މަލާކްގެ ހިތަށް ޙައިރާންކަން ލިބިގެން ދިޔައެވެ. އެ ޙައިރާންކަމުގެ ތެރެއިން އެ ހިތަށް ލަސްލަހުން ހަމަޖެހުން ލިބެން ފެށި ވަގުތު އޭނަގެ ފުރަގަހުގައި ހުއްޓިހުރި އަޔާޒް ގޮނޑީގެ އަތްގަނޑު ދޫކޮށްލަމުން އޭނަގެ ކުރިމައްޗަށްއައެވެ. އަދި ކުރުފައިމައްޗަށް ތިރިވެ މަލާކާއި ހަތަރުކަޅި ހަމަކުރަމުން ގޮނޑީގެ އަތްގަނޑުގެ ތިރީ ބައިގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ.

 

“ބިލީވް މީ މަލާކް….ތިބުނާ އާދައިގެ މީހުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް މަލާކަށް ކުރެވޭނެ. އަދި އެކަންތަކުގެ އިތުރަށް ވެސް މަލާކަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައް ހުންނާނެ. އެހެންނޫނަސް މަލާކަށް ހީވޭތަ އާދައިގެ މީހުންނަށް ވެސް ބޭނުން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރެވޭހެން؟ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ނުކުރެވޭނެ ކަންތައް ހުންނާނެ. ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ދަސްވާނީ އެމީހެއްގެ ހުރި ހިތްވަރުން. އެމީހަކު ބޭނުމިއްޔާ ހިތްވަރާއެކީ މަސައްކަތް ކޮށްގެން ދަސްނުކުރެވޭނެ ހުނަރެއް އަދި ޙާޞިލުނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނުހުންނާނެ. މިއެއް ނޫންތަ މަލާކްގެ މަންމަ ބުނެ އުޅޭ ވާހަކައަކީ؟” އަޔާޒް ޖޯޝާއެކީ ވާހަކަ ދެއްކީ އެއްދުވަހު މަލާކް އޭނަގާތު ބުނި ވާހަކައެއް ހަނދާންކުރަމުންނެވެ. އަޔާޒްގެ ބަސްތައް އިވުނު މަލާކަށް ހުއްޓުން އަރާފައި އިނދެވުނެވެ. އަޔާޒްގެ ބަސްތަކުން އޭނަގެ ހަނދާނަށް އައީ އޭނަގެ މަންމައެވެ. މާޒީގައި އޭނަގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަމާމެދު ޔަޤީންކުރާ މީހަކަށް ހަމައެކަނި ހުރީ އޭނަގެ މަންމައެވެ. މިއަދު އަނެއްކާވެސް އޭނަ ލޯބިވާ އިތުރު މީހަކު އޭނައާމެދު އެފަދަ ޔަޤީންކަމެއް ބާއްވާކަން އެނގުންވުމުން އޭނަގެ ހިތަށް އާދަޔާ ޚިލާފު އުފާވެރިކަމާއި ސާބިތުކަމެއް ލިބިގެން ދިޔައެވެ. އޭނަ ދެންވެސް އެއްޗެކޭ ބުނަން ނުކުޅެދިފައި ވަނިކޮށް އަޔާޒް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އެހެންވީމަ ކީކޭ ބުނަނީ؟ ޕޫލަށް ފައިބާނަންތަ؟” އަޔާޒް އެ ސުވާލު ކޮށްލީ އުއްމީދީ ހިނިތުންވުމަކާއި އެކީގައެވެ. އެ ހިނިތުންވުން ސިހުރެއް ފަދައިން މަލާކްގެ ހިތާއި ކުޅެލިއެވެ. އެ ހިނިތުންވުން ފެނުމާއެކު މަލާކަށް އޭނަގެ ނިންމުން ޔަޤީންވީ އެހެންވެތާއެވެ.

 

“ދެން ފައިބަންތާ ޖެހޭނީ…..މަލާކަށް ގޮތެއްވެއްޖެއްޔާ އަޔާޒް ޖެހޭނީ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަގަން. ފަހުން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނަން އަޔާޒާއި ދެކޮޅަށް.” މަލާކް ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ސަމާސާވެރި ރާގަކަށް ބުނެލިއެވެ.

 

“އާނ ހުށަހަޅާތި! އޭރުން ދޮންބެ އުފަލާއެކީ އަހަރެންގެ ބަދަލުގަ މަލާކްގެ ވަކީލަކަށްވެދޭނެ. ހެހެ….އެހެންނޫނަސް އަހަރެން ހުއްޓާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނެ މަލާކްއަށް. އަހަރެންގެ ނޭވާ ހިނގާހާ ހިނދަކު އެއްވެސް ކަމެއް ވިޔައެއް ނުދޭނަން މަލާކްއަށް.” އަޔާޒްގެ އެ ފަހު ބަސްތައް އައީ އޭނަގެ ހިތުގެ އަޑިންނެވެ. ބުނެލެވުނު ބަސްތަކުން މަލާކާއި އެއްވަރަށް އޭނަވެސް ހުއްޓުން އަރާ ގޮތްވިއެވެ. އެހާ މާނަ ފުން ބަސްތަކެއް އޭނަ ދުވަހަކުވެސް އަންހެން ކުއްޖަކު ކައިރީގައި ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. އޭނައަށް މި ވަނީ ކިހިނެއްތޯ ހިތަށްއެރިއެވެ. މަލާކް އެސްފިޔަ ޖަހާލުމެއްނެތި އޭނައަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިންނަން ފެށުމުން ގެއަށް ހިނގަމާދޯއޭ އަޔާޒަށް ބުނެލެވުނެވެ. އެއާއެކު މަލާކް އޭނަގެ ހުއްޓިފައިވާ ނޭވާ ރަނގަޅުކުރުމަށް ފުން ނޭވައެއް ލީ ހިނދު އަޔާޒް ކޮޅަށް ތެދުވިއެވެ. އަދި އަނެއްކާވެސް ގޮނޑީގެ ފަހަތަށް ގޮސް އަތްގަނޑުގައި ހިފަހައްޓާލަމުން ގޮނޑި ދުއްވަން ފެށިއެވެ.

 

ހަވީރު އަޔާޒް އެ ބުނެލި ބަސްތައް އެރޭ ވީއިރުވެސް މަލާކްގެ ސިކުނޑީގައި ގުގުމަމުން ދިޔައެވެ. އެރޭގެ ޢިޝާ ނަމާދަށްފަހު ކެއި ގަޑީގައި ވެސް އެދެމެދަށް ޒާތެއްގެ ހިމޭންކަމެއް ވެރިވެފައިވީ އެ ބަސްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަޔާޒް އެކިއެކި ސަމާސާތައް ކުރަމުން ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އޮތް ނުތަނަވަސްކަން ފިލުވޭތޯ ބެލިއެވެ. އޭނަ އެހެން ބުނެލީ އެއީ އޭނައަށް ފިލްމަކުން އިވުނު ބަސްތަކަށްވެފައި ސަމާސާއެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށް ބުނަން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެނަސް ނޭނގޭ ސަބަބަކާހުރެ އެ ބަސްތައް ދޮގަކަށް ހަދަން އޭނަގެ ހިތް އިންކާރު ކުރިއެވެ. އޭގެ މައްޗަށް އޭނައަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބާރެއް ނުފޯރުވުނެވެ.

 

އެރޭ 9 ޖެހި ވަގުތު ކޮޓަރީގައި ޕޫލަށްދާން ތައްޔާރުވެ ހުދުކުލައިގެ ކުރުތާއަކާއި ހަރުވާޅެއް ލައިގެން ރީތިވާ މޭޒުގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި މަލާކްގެ ހިތުތެރޭގައި ނުތަނަވަސްކަމެއްވިއެވެ. އެއީ އޭނަ ޕޫލަށް ފައިބަން ޖެހޭތީވެކަމެއް ނޫނީ އެތަނަށް ދިޔުމުން އޭނައާއި އަޔާޒާއި ދެމެދު ވެދާނެ ކަމަކާއިމެދު ކަމެއް މަލާކަށް ޔަޤީނެއް ނުކުރެވުނެވެ. ޔަޤީންކުރެވުނު ކަމަކީ އަޔާޒްގެ ކައިރިއަށް ދިޔުމުގެ ޚިޔާލުންވެސް އޭނަގެ ހިތް އަވަސްވަމުން ދިޔަކަމެވެ. އަދި އަމުދުން މިއަދު ހަވީރު އަޔާޒް ބުނެލި ވާހަކަ ހަނދާންވަމުން ދިޔަވަރަކަށް މަލާކްގެ ގައިން ހީބިހި ނަގަމުން ދިޔައެވެ.

 

މަލާކަށް އޭނަގެ ޚިޔާލުތަކުން ނިކުމެވުނީ އޭނަގެ ވާތްފަރާތުން ކޮޓަރީގެ ބޭރުން ފެންތައް ބުރައިގެން ދިޔަ އަޑު އިވުމުންނެވެ. މަލާކް އެ ދިމާލަށް ބަލާލިއިރު ބޭރަށް ނިކުމެވޭ ބިއްލޫރި ދޮރުގެ އަނެއްފަރާތުން ފެންނަމުން ދިޔަ ޕޫލުގެ ތެރެއިން އަޔާޒް ފަތާފައި ދިޔަ މަންޒަރު ފެނުނެވެ. އެ މަންޒަރު ދުރުން ފެނިފައިވެސް މަލާކްގެ އަތާއި ފައިން ވާގި ދޫވާން އުޅުނުހެން އޭނައަށް ހީވިއެވެ. އެހެނަސް ފުން ނޭވައެއް އެތެރެއަށް ލަމުން އޭނަ ފަހު ފަހަރަށް ލޯގަނޑުން އޭނަ ހުރިގޮތް ބަލާލިއެވެ. ވިހުރާލެވިފައިވި އިސްތަށިގަނޑުމަތިން އަތް ހިންގަމުން އޭނަ އިސްތަށިގަނޑުގެ ބައެއް ދެ ކޮނޑުމަތިން ކުރިމައްޗަށް ވައްޓާލީ އޭނަ އެންމެ ރީތީ އެހެން ހުރުމުންހެން އޭނައަށް ހީވާތީވެއެވެ. ދެންވެސް އަމިއްލަ ނަފްސު ހަމައަކަށް އަޅުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން މަލާކް އެންމެ ފަހުން ބޭރަށްދާން ގޮނޑި އަނބުރާލިއެވެ. ފިނިވެފައިވާ ދެއަތުން ފުރޮޅު އަނބުރަމުން އޭނަ ގޮސް ބިއްލޫރި ދޮރާއި ހަމަކޮށްލިއެވެ. އެއަށްފަހު ދެވަނަ ވިސްނުމެއްނެތި ދޮރު ކަހާލަމުން ޕޫލާއި ދިމާލަށް ދާން ގޮނޑި ދުއްވާލިއެވެ. ހަމަ އެ ވަގުތު މަލާކް އަންނަމުން ދިޔަ ދިމާލުން އަޑީގައި އޮވެފައި އަޔާޒް މައްޗަށް އެރިއެވެ. އަޔާޒް މަލާކް ފެނުމާއެކު ފުރިހަމަ ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކުރިއެވެ.

 

“ތިއައީދޯ މަލާކް؟ މަޑުކުރޭ އެބަ އަންނަން….” އަޔާޒް އެހެން ބުނެ ޕޫލުގެ ސިޑިއާއި ދިމާލަށް ދާންފެށި ވަގުތު މަލާކަށް ކުއްލިއަކަށް މަޑުކޮށްލެވުނީ ވަކި އަޔާޒް ބުނީތީވެއެއްނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ފެންގަނޑުތެރޭގައި އޮތް އަޔާޒް ހުރީ މަތިން ހުސްގަޔާއި ކަން އެނގުންވުމުންނެވެ. މަލާކް ނޭވާ ހިފަހައްޓައިގެން ބަލަން ހުއްޓާ އަޔާޒް ސިޑިން އަރައިގެން އައިސް ޕޫލުން މައްޗަށްއެރިއެވެ. އެހިނދު ހަމައެކަނި ކަކުލާއި ހަމައަށް އޮތް ސޯޓެއްގައި ހުރި އަޔާޒް ފެނިފައި މަލާކަށް އޭނަގެ ގޮނޑީގެ އަތްގަނޑުގައި ބާރަށް ހިފަހައްޓާލެވުނެވެ. މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް މިފަދަ މަންޒަރެއް ހަމަ ލޮލަށް ފެނިފައި ނުވާ މަލާކް ގަތް ލަދާއެކީ ދެލޯ މަރައި ތަގުޅި ކޮށްލަމުން ގޮނޑި އަނބުރާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނީ ހަމަ އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާއި ނުލައެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭނަގެ ހުސްގައި މަލާކަށް ދައްކާލެވުނުކަން އަޔާޒަށް އެނގުންވީ މަލާކްގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވި ކުލަވަރުންނާއި މަލާކްގެ އެ ޙަރަކާތުންނެވެ. މަލާކަށް ވަމުން ދިޔަ ގޮތް ފެނިފައި އޭނަ މަލާކަށް ގޮވަން އުޅުނު ވަގުތު އޭނައަށް ވެސް ހީލެވުނީ ހިސާބަކަށް ލަދުގެންފައި ހުރެއެވެ. އެހެނަސް މަލާކް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ މާ ދުރަށް ނުދަނީސް އަޔާޒް އަމިއްލަ ނަފްސު ހަމައަކަށް އަޅުވަމުން މަލާކަށް ގޮވާލިއެވެ.

 

“ސޮރީ އިނގޭ….އަހަރެން މި ލަނީ ޓީޝާޓް….މިކަމާހެދި ދެން ޕްލޭންސް ޗޭންޖް ނުކުރައްޗޭ…” އަޔާޒް އެހެން ބުނެލީ އެތާހުރި ދިގު ގޮނޑި ކައިރިއަށް ގޮސް އޭގެ މަތީގައި އޮތް އޭނަގެ ހުދުކުލައިގެ ޓީޝާޓް ނަގަމުންނެވެ. އަޔާޒްގެ އަޑަށް އޭނަގެ ގޮނޑި މަޑުކޮށްލި މަލާކް ފަހަތް ބަލާލިއިރު އަޔާޒް އެ ޓީޝާޓް އޭނަގެ ބޮލުން ވައްޓަމުން ގަޔަށް މަހާލީއެވެ. އަޔާޒް ޓީޝާޓް ލުމުން ވެސް އޭނަގެ ހިތަށް އުދަގޫވި ގޮތުން މަލާކަށް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ނަފްރަތު ކުރެވުނެވެ. ކޮންމެއަކަސް މަލާކް އަނެއްކާވެސް އަޔާޒާއިވީ ފަރާތަށް ގޮނޑި އަނބުރާލަމުން އެދިމާލަށް ދާންފެށިއެވެ. މަލާކްގެ މޫނުމަތިން ދެންވެސް އުދަގުލެއްވެގެން އުޅޭހެން ހީވުމުން އަޔާޒް ސަމާސާ މޫޑަކަށް ދިޔައެވެ.

 

“ކީއްވެބާ އަހަރެން އެހެން ހުއްޓާ ބަލަން މަލާކަށް ނުކެރޭނީ؟ އަހަރެން ހަމަ އެހާވެސް ހޮޓްވީމަތަ ހަމަ މިތަނުން ދާން މަޖުބޫރުވީ؟ ޖަސްޓް ކިއުރިއަސް….” އަޔާޒް ނިތަށް ރޫއަރުވައި ވިސްނާކަމަށް ހެދެމުން އެހެން ބުނެލި ވަގުތު މަލާކް އޭނަގެ ކުރިމައްޗަށް އައިސް ހުއްޓިލީއެވެ.

 

“ނޫނޭ….ފެނުނު މަންޒަރުން ހޮޑުލަވާހެން ހީވީމަ އެތެރެއަށްދާން އަވަސްވީ….” މަލާކް އެހެން ބުނެލިއިރު ވެސް އޭނަގެ ކޯތާފަތް ރަތްވެފައިވިއެވެ.

 

“އަސްލުވެސްތަ؟ އެކަމަކު ތި މޫނުމަތިން ކިޔައިދެނީ އެހެން ވާހަކައެއް….” އަޔާޒް ދެއަތް އުރާލަމުން މަލާކްގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިގެން ހުރެ މާނަވީ ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ބުނެލިއެވެ. އެއިން މަލާކްގެ ޙާލަތު ގޯސްވުން ނޫންކަމެއް ނުވިއެވެ. ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްނުވަނީސް މަލާކް ފުން ނޭވައެއް އެތެރެއަށްލަމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“މަލާކް މިހިރީ މަލާކް ޕޫލަށް ފައިބާނެ ގޮތް ރާވައިގެން. ހިތަށްއަރަނީ މިރޭ ހަމަ މިތާ ކައިރީގަ އިނދެ ފެނުގަ ފައިތިލަ ޖައްސާނީއޭ….ކިހިނެއްވާނީ؟” މަލާކް ހިސާބެއްގެ ޖޯޝަކާއެކީ ކިޔައިދެމުން ސުވާލުކުރިއެވެ. މަލާކް ނިންމައިގެން ހުރިގޮތް އެނގުންވުމުން އަޔާޒް ހުއްޓުންއަރާ ގޮތްވިއެވެ. އޭނަ ހީކުރީ މަލާކް އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ޕޫލުތެރޭގައި އުޅެން ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނަގެ މިރޭގެ މުރާދު ޙާޞިލުވާންވެސް އޮތީ މަލާކް ރަނގަޅަށް އެ ފެންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ފައިބައިގެންނެވެ. އެހެނަސް ދެންމެ މަލާކް އެ ވާހަކަ ބުނެލިއިރު އެ އަޑުގައިވި ނުތަނަވަސްކަމުން އޭނަ އަދިވެސްވީ އެކަމާމެދު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައިކަން އެނގުންވިއެވެ. އެހެންކަމުން ލަސްލަހުން އޭނަ ބޭނުންވާ ގޮތަށް މަލާކް ލައްވާ ކަންތައް ކުރުވުމަށްޓަކައި މަލާކް ބޭނުން ގޮތަށް ފުރަތަމަ ކަންތައް ކޮށްދޭން އަޔާޒް ބޭނުންވިއެވެ. މަލާކްގެ އިތުބާރު އޭނައަށް ލިބިގެންނޫނީ އޭނަގެ ރޭވުން އޭނައަށް ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެކަން ޔަޤީންވުމުންނެވެ.

 

އެހެންކަމުން އޭގެ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މަލާކް އިނީ އޭނަގެ ކަކޫ ގެނެސް މޭގައި ޖައްސައިގެން ޕޫލުގެ ކައިރީގައި އިށީނދެލައިގެންނެވެ. އެހެން އިނދެއިނދެފައި އޭނަ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އޭނަގެ ދެފައިންކުރެ އެއްފައި ފެންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ބާލަން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. މަލާކް އެހެން ހަދަން އިން މަންޒަރު މަލާކްގެ ކަނާތް ފަރާތުގައި ހުރި ގޮނޑީގައި މަލާކަށް މޫނު ވާ ގޮތަށް އިށީނދެގެން އިން އަޔާޒަށް ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. އޭނަ ބޭނުންވީ މަލާކްގެ ‘ފަރުވާ’ ފެށުމުގެ ކުރިން މަލާކްގެ ޙަރަކާތްތައް ރަނގަޅަށް ދެނެގަންނާށެވެ. ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކުން ވިޔަސް މަލާކް އެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޕޫލަށް ފައިބަން ހިތްވަރު އެއްކުރެވޭތޯކަން އަޔާޒަށް އެނގުންވިއެވެ. ދޭތެރެއަކުން މަލާކް އިހުނަށްވުރެ ފުންކޮށް ފައި ފެނުގެ ތެރެއަށް ކޮއްޕަމުން ސިހިގެންދާ ފަދައަކުން އަވަހަށް އެ ފައި ނެރެމުން ދިޔަ މަންޒަރު އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އަޔާޒަށް ފެނުނެވެ. އޭނަ އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔައީ މަލާކް އަމިއްލައަށް ކުޑަމިނުން އޭނަގެ ދެފައި އެއްކޮށް ބާލާނެ އިރަކަށެވެ. އެހެނަސް އެ ވަގުތުކޮޅު ނާންނާނެހެން ހީވުމުން އަޔާޒަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 

“މާ ފިނީތަ ފެންގަނޑު؟” އަޔާޒް އޭނައަށް ހީވި އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ސުވާލުކުރިއެވެ.

 

“އާނ ފިނި….އެކަމަކު މަލާކް ބޮޑަށް ބިރުގަންނަނީ. މަލާކް ފެންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިދާނެތީ…” މަލާކް އެހެން ބުނުމާއެކު އަޔާޒް އޭނައަށް ސީރިއަސް ނަޒަރެއް ދީގެން ހުރެފައި ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލަމުން ކޮޅަށް ތެދުވެލިއެވެ. ބައެއް ކަންތައް އޭނަ ގަދަކަމުން ކުރުވައިގެން ނޫނީ މަލާކްގެ ނަޒަރިއްޔާތުވެސް ބަދަލުކުރެވޭކަށް ނެތްކަން އެނގުންވުމުންނެވެ. އަޔާޒް އޭނައާއި ގާތްވަމުން ދިޔަދިޔަހެން މަލާކްގެ ނޭވާވެސް ކަރުގައި ތާށިވިއެވެ. އޭނަ ބަލަބަލާ ހުއްޓާ އަޔާޒް އޭނަގާތު ބުނުމެއްވެސް ނެތި އޭނަ އަތްދަނޑިމައްޗަށް އުފުލާލިއެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އަޔާޒް އޭނަ ތިރިކުރަން ފެށިހެން ހީވުމުން މަލާކް ގަތް ބިރާއެކީ ހަޅޭއްލެވުނެވެ.

 

“އަޔާޒް ނޯ! ޕްލީޒް ޕްލީޒް އަޔާޒް….” ނުހަނު ބާރު އަޔާޒްގެ ޓީޝާޓުގައި ހިފައިގެން ހުރެ މަލާކަށް އާދޭސްކުރެވުނީ ފެންކަޅިވެގެން ދިޔަ ލޮލާއި އެކީގައެވެ. އޭނަ ހާސްކަމާއެކީ ދެލޯ މަރައި ތަގުޅިކޮށްގެން ހުއްޓާ އޭނަގެ ފައި ފެންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ގެނބި އޭނަ ޕޫލުގެ ފާރުމަތީގައި ބޭންދިގެން ދިޔައެވެ. އެކަން އެނގުންވީ ވަގުތު މަލާކަށް ދެލޯ ހުޅުވައި ބަލާލެވުނެވެ. އެހިނދު އޭނަގެ ދެފައިގެ ބޮޑުބައެއް ފެންގަނޑުގެ ތެރެއިން ފެނިފައި ގަތް ބިރާއެކީ އެއްފަރާތަކަށް ޖެހިލެވުނު ވަގުތު އޭނައާއި ނުހަނު ކައިރީގައި ކުރުފައިމައްޗަށް ތިރިވެ ހުރި އަޔާޒްގެ ގައިގައި ޖެހުނެވެ.

 

“އެބަ ވެއްޓޭތަ؟” މަލާކް އޭނައަށް ބަލާލުމުން އަޔާޒް ސުވާލުކުރިއެވެ. އަޔާޒް އެ ކުރި ސުވާލު އެނގުންވުމުން މަލާކަށް އަނެއްކާވެސް ފެންގަނޑުގެ ތެރޭގައިވި އޭނަގެ ފަޔަށް ބަލާލަމުން ވިސްނާލެވުނެވެ. ދާދި ދެންމެއަކު އޭނަ މިހެން އިނދެފިނަމަ އޭނަ ވެއްޓިދާނެކަން އޭނައަށް ހާދަ ޔަޤީންވިއެވެ. އެހެނަސް އެކަން އެގޮތަށް ނުވުމުން އޭނަގެ ސިކުނޑިއަށް ޙައިރާންކަމެއް ވެރިވިއެވެ. އެ ޙައިރާންކަމުގެ ތެރެއިން އަނެއްކާވެސް އޭނަގެ ފައިގެ ބޮޑުބައިވީ ފެންގަނޑުގައިކަން އޭނައަށް ފާހަގަވެ އަނެއްކާވެސް ވެއްޓިދާނެކަމުގެ ބިރުބޮޑުވާންފެށިއެވެ.

 

“ނުވެއްޓޭ…..އެކަމަކު އަދިވެސް ހީވޭ ވެއްޓިދާނެހެން.” މަލާކަށް އެހެން ބުނެލެވުނީ ޕޫލުގެ ކައިރި ފަށުގައި ދެއަތުން ބާރަށް ހިފަހައްޓާލަމުންނެވެ. މަލާކްގެ ވާހަކަ އިވިފައި އަޔާޒް ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލަމުން އޭނަގެ ފައިވެސް ޕޫލުގެ ތެރެއަށް ބޭނުމަށްފަހު މަލާކްގެ ކައިރީގައި އިށީނެވެ.

 

“ހީވާ ކޮންމެ ހީވުމަކީ ޙަޤީޤަތަކަށްނުވެ ހިނގައިދާނެއެއްނުދޯ މަލާކް؟ ބައެއްފަހަރު ބިރުގަންނަންވީ ސަބަބެއްނެތި ވެސް މި ސިކުނޑި ބުނެފާނެ ވަރަށް ބޮޑުކަމެކޭ ވާންމިއުޅެނީ. އެކަމަކު އެއީ ހާއްޔެއް…..ދެން މިހެން ހަދާ…..މިހާރު މި ދަސްކޮށްދެނީ ޕޫލެއްގަ އެންޖޯއި ކުރަންވީ ގޮތް…” އަޔާޒް އެހެން ބުނެ ފެނުގެ ތެރެއިން އޭނަގެ ދެފައި ވަކިވަކިން ހެއްލަން ފެށިއެވެ. މަލާކް އަޔާޒްގެ ޙަރަކާތަށް ބަލަން އިނދެފައި ހީލިއެވެ. އެއަށްފަހު އަމިއްލައަށް އެހެން ހެދުމަށްޓަކައި އެއްފައި ހިއްލާލީ އޭނައަށް ތަދުވެދާނެކަމަށް ހީކުރުމެއްނެތިއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނަގެ ކަނާތުފައި ފެނުގެ ތެރެއިން މައްޗަށް ހިއްލާލި ވަގުތު ފައިގެ ފަލަ މަސްގަނޑުގައި ތަދެއް ހިފާލި ގޮތުން ފައި ތިރިކޮށްލެވުނު ހިނދު ވޭނީ އާހެއްގެ އަޑު އޭނައަށް ލައްވާލެވުނެވެ. މަލާކް އޭނަގެ ފައި މަތީގައި އެއްއަތް އަޅާލި ގޮތުން އަޔާޒަށް ކަންބޮޑުވުމަކާއެކީ މަލާކްގެ އަނެއްއަތުގެ ކޮނޑާއި ދިމާލުން އަތުގައި ހިފަހައްޓާލެވުނެވެ. މަލާކްގެ މޫނުމަތިން ފެނުނު ވޭނުން ހިތް ދެރަވިއެއްކަމަކު އަޔާޒް ހަމަޖެހޭ ގޮތް ދެއްކިއެވެ.

 

“އިޓްސް އޯކޭ މަލާކް…..އެއީ މާ ބޮޑުކަމެއްނޫން. މަލާކަށް ތަދުނުވާވަރަށް ފައި ހިއްލާނީ….” އަޔާޒް ބުނެލިއެވެ.

 

“މަލާކް ބޭނުމެއްނޫން އަޔާޒް….މަލާކް މީ އަޔާޒްއާއެކީ ޕޫލް އެންޖޯއި ކުރެވޭނެ މީހެއްނޫން.” މަލާކް ދެރަގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ.

 

“ނޫން މަލާކް! ތިހެން ނުބުނޭ…..މަލާކަށް ފައި ހިއްލޭ ވަރަކުން ހިއްލާ…..މަލާކް ތިއީ އެއްވެސް ކަމަކަށް ފަސްޖެހޭވަރަށްވުރެ ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖެއްނު؟ މިއަދު މަންމަ ހުރިނަމަ ތިގޮތަށް ގިވް އަޕް ކުރާކަން އެނގިއްޖެނަމަ މަންމަ ކިހާ ދެރަވާނެ؟” އަޔާޒް މަލާކަށް ވިސްނައިދިނެވެ. އެއާއެކު މަލާކް އޭނައަށް ބަލާލިއެވެ. އެއަށްފަހު އޭނަގެ ފަޔަށް ބަލާލަމުން މަންމަ ބުނި ބަސްތަކެއްގެ މަތިން ހަނދާންކުރިއެވެ.

 

“ނުވާނެއޭ ނުބުނޭ މަލާކް! ވާނެ! ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން ކޮންމެ ކަމެއްވެސްވާނެ. އެކަލާނގެ ދެއްވާފައި ނެތް ޤާބިލިއްޔަތާމެދު ވިސްނުމެއްނެތި އެކަލާނގެ ދެއްވި ނިޢުމަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފާ. އެއްއަތުން ނުހިފެންޏާ ދެއަތުން ހިފާ….ދެއަތުން ވެސް ނުވަންޏާ ފައިވެސް ބޭނުން ކޮށްގެން ތީތި ހިފައިގެން އާދޭ….” މަންމަ އެހެން ބުނެފައިވީ އޭނަ ވަރަށް ކުޑައިރު ފުރިފައިހުރި 2 ލީޓަރުގެ ފެންފުޅިއެއް ނުނެގޭނެ ވާހަކަ ބުނުމުންނެވެ. އޭނަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެދުވަހު ފުރަތަމަ ވިސްނީ އޭނައަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަކާއި މެދުގައެވެ. އޭނައަށް އަބަދުވެސް ފެނިފައިވީ މަންމައާއި ބައްޕަ އެއްއަތުން ފެންފުޅި ނަގާ މަންޒަރެވެ. މަންމަގެ ބަސްއަހައިގެން އޭނަ އުދަގުލާއެކީވެސް ދެއަތުން އެ ފެންފުޅި މޭޒުމަތިން ނެގިއެވެ. އަދި އޭތި އުނގުމަތީގައި ބާއްވައިގެން ގޮނޑި ދުއްވާފައި މަންމަ ކައިރިއަށް ދިޔައެވެ. އެ ޚިޔާލުގައި ހުރެފައި މަލާކަށް އަނެއްކާވެސް އޭނަގެ ފަޔަށް ނަޒަރެއް ދެވުނެވެ. އޭރުވެސް އޭނަ ހިއްލާލި ފައިގެ ބައެއް މަސްތަކުގައި ރިހުމެއްވިއެވެ. އެހެނަސް މަންމަގެ އެ ނަޞޭޙަތުގެ ބަސް ހަނދާންކުރަމުން މަލާކް ލަސްލަހުން އޭނަގެ ފައި އިހުނަށްވުރެ ތިރި ހިސާބަކަށް ހިއްލާލިއެވެ. އަދި ލަސްލަހުން އެ ފައި ތިރިކޮށްލަމުން އަނެއްފައި މައްޗަށް ހިއްލިއެވެ. އަދި އެ ދެ ޙަރަކާތް ތަކުރާރުކޮށް ގެންނަން ފެށިއެވެ. އެ ޙަރަކާތްތައް ލަސްލަހުން ގެންނައިރުވެސް ފައިގެ އެކި މަސްތަކަށް އެކި ވަގުތުގައި ތަދުވަމުން ދިޔައެއްކަމަކު މިފަހަރު އެއީ އޭނައަށް ތަޙައްމަލުކުރެވޭނެ ތަދަކަށްވިއެވެ. މަލާކް އޭނަގެ ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއް އޭނަގެ ފަޔަށް ދީގެން އެ ޙަރަކާތް ގެންނަމުން ދިޔަ ގޮތް ފެނިފައި އަޔާޒްގެ ހިތުގައި މަލާކަށް އިތުރު ޤަދަރަކާއި ފަޚުރެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ. މީގެ ކުރިން އޭނައާއި ރައްޓެހިވީ އަންހެން ކުއްޖާއަކީ ކިރިޔާވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނަމަ އޭނަގެ ކަރުގައި އޮޅުލައިގަނެގެން އުޅުނު ކުއްޖެކެވެ. އެހެނަސް މިވަގުތު އޭނަގެ ކައިރީގައި މިހިރީ އާދަޔާ ޚިލާފު ކުއްޖެކޭ ހިތަށްއެރިއެވެ. އޭނަ މިރޭ ދިއްކޮށްލި ކުޑަ އެހީގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ފުރަތަމަ ރޭވެސް ހިތްވަރާއެކީ އެ ދައްކާލީ ހާދަ ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. އިރުކޮޅެއް ވަންދެން ހިނިތުންވުމަކާއެކީ މަލާކްގެ މޫނަށް ބަލަން އިނދެފައި އަޔާޒަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 

“މިހާރު ތިކުރަނީ އާދައިގެ މީހުން ކުރާކަމެއް ނޫންތަ؟ ވީލްޗެއާރއެއްގަ ހުންނަ ކުއްޖަކު ޕޫލް ޓައިމް އެންޖޯއި ކުރާތަން އަހަންނަށް މި ފެނުނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް. އެބަ އިނގޭތަ އެކަން؟!” އަޔާޒް ފުރިހަމަ ހިނިތުންވުމަކާއެކީ އެ ވާހަކަ ތެދުތެދަށް އެވަގުތު ބުނެލީ މަލާކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެކަން ކާމިޔާބުވެސްވިއެވެ. މަލާކް އޭނަގެ ފައި ހުއްޓާލުމެއްނެތި އަޔާޒަށް ބަލާލަމުން ލުއި ގޮތަކަށް ހީލިއެވެ. އެ ހިނދު ދުވަހަކުވެސް އޭނަގެ ޤާބިލުކަމާމެދު ނުއުފެދޭފަދަ ޔަޤީންކަމެއް މަލާކްގެ ހިތުގައިވިއެވެ. އޭނައަށް ނުކުރެވޭނެކަން ޔަޤީނާއި ގާތްވާ ކަންތައްވެސް މަންމަ ބުނިހެން ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން އޭނައަށް ކުރެވިދާނެކަން އެނގުންވިއެވެ. ހަމަ އެހިނދު އަޔާޒްވެސް އޭނައާއި ދާދި އެއްވަރަކަށް ދެފައި ހެއްލަން ފެށުމުން އޭނައަށް ވެސް ‘އާދައިގެ’ މީހަކަށް ވެދާނެކަމުގެ އުއްމީދު ހިތުގައި އުފެދުނެވެ.

 

**

 

އޭގެ އަނެއްދުވަހުގެ ހެނދުނު އަނުމް އާދައިގެ މަތިން އޭނަގެ ސްކޫލަށް ގޮސް ވަނީ 7:15 ހިކަށްހާއިރެވެ. އާދައިގެ މަތިން އެދުވަހުވެސް އޭނަ ސްކޫލަށް ވަދެގެން އައިއިރު ފަހަތުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެއްކަލަ ޒުވާނާގެ ކާރު ސްކޫލްގެ ގޭޓުން ވަދެގެން ގޮސް ވެހިކަލްތައް ޕާކްކުރާ ޞަރަޙައްދުގައި ޕާކްކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. ޒުވާނާގެ ކާރުގެ ދޮރު ހުޅުވި އޭނަ ކާރުން ފައިބާކަން އެނގުންވާ ވަގުތު ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން އަނުމް ފަސްއެނބުރި ބަލާލަން ކިތަންމެހާވެސް ބޭނުންވެއެވެ. އެހެނަސް އޭނަ ބަލާނުލަނީ ބޮޑުމަންމަގެ ނަޞޭޙަތުގައި ހިފުމަށެވެ. އަދި އަމުދުން އެ ޒުވާނާއަށް އިތުރަށް ބަލައި އެ ޒުވާނާއަށްޓަކައި ހިތުތެރޭގައި އިޙްސާސްތަކެއް ނުއުފެއްދުމަށެވެ. އެ އިޙްސާސްތަކެއް އުފެދުނަސް އެއަށް ވަކި ކުރިމަގެއް ނުލިބޭނެކަން ޔަޤީންކުރަމުންނެވެ.

 

އަނުމް އެއީ ކާކުތޯ ހޯދަން ކިތަންމެ ބޭނުންވިއެއްކަމަކު އެކަން ވެސް ނުކޮށް ހުރީ މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ. ހާހުން ދަރިވަރުން ތިބޭ އެ ސްކޫލްގައި އެ ޒުވާނާ ހުންނަނީ ކޮން ކުލާހެއްގައި ކަމާއި އޭނައަށް ކިޔަނީ ކޮން ނަމެއް ކަމެއްވެސް އަނުމްއަކަށް ނޭނގެއެވެ. އަނުމްގެ އުއްމީދަކަށްވެފައިވީ އޭނަ މިހެން އުޅެމުން އުޅެމުން ގޮސް އެ ޒުވާނާ މަތިން މުޅިން ހަނދާން ނެތޭ ގޮތްވުމެވެ. އެހެނަސް އެއީ ފުދޭވަރަކަށް ދަތިކަމަކަށްވިއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އޭނަ ސްކޫލަށް އަންނަ މަގުމަތީގައާއި ގެއަށް ދާ މަގުމަތީގައި އެ ކާރު ފެންނަ ގޮތުން އޭނަގެ ހަށިފާރަވެރިއަކަށް އެ ޒުވާނާ ހުންނަނީހެން އަނުމްއަށް ހީވެއެވެ. ދޮންބެއާއެކީ ކާރުގައި ސްކޫލަށް ދާ ދުވަސްދުވަހުވެސް އެ ކާރު ފެނުނެއްކަމަކު އެ ދުވަސްދުވަހު އެ ކާރު ކުރި އަރައިގެންދާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. އަދި އަމުދުން އެދުވަހު އެ ޒުވާނާ ވާހަކަ ދެއްކިފަހުން ނިމާލްވެސް އުޅެނީ އޭނައާއި ދުރުދުރުންކަން އަނުމްއަށް ފާހަގަވެއެވެ. މި ހުރިހާ ކަމަކަށްޓަކައި އޭނަ އެ ޒުވާނާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން ބޭނުންވިއެއްކަމަކު އެއީ ވެސް އޭނައަށް ނުކުރެވޭނެކަމެއް ކަމަށް އަނުމް ނިންމަނީ ދަތިވަމުންދާ ހިތަކާއި އެކީގައެވެ.

 

އަނުމްއަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ އަނުމްގެ އެ ‘ހަށިފާރަވެރިޔާ’ އޭނަ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ހަމައެކަނި ސްކޫލަށް ދާ ދަތުރުމަތީގައެއް ނޫންކަމެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ސްކޫލް ތެރޭގައި ވެސް ވަގުތުވާ ވަރަކުން އެ ޒުވާނާގެ ނަޒަރު އަނުމްއަށް ހުއްޓިފައިވާކަމެވެ. އަދި އަނުމް އެތައް އަނިޔާއަކުން ސަލާމަތްވެފައިވަނީ ވެސް އެ ނަޒަރުގެ ސަބަބުންކަމެވެ.

 

ކޮންމެއަކަސް އަނުމް ރައްކާތެރިކުރަމުން ދިޔަ އެ ނަޒަރަށް ނަފްރަތު ކުރަމުން ދިޔަ ބައިގަނޑު އެމީހުންނަށް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެހެން ހީވާ ރޭވުމެއް ރޭވިއެވެ. އަދި މި ރޭވުމުގައި އަނުމްގެ ކްލާހުގައި އޭނައާއި އެންމެ ކައިރީގައި އުޅޭ ދެ އަންހެން ކުދިންވެސް ހިމެނިއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ދެ އަންހެން ކުދިން ދާދި ކުއްލި ގޮތަކަށް އަނުމްއާއި އެކުވެރިވިކަން އަނުމްއަށް ފާހަގަވިއެވެ. އެއްދުވަހު އިންޓަވަލް ގަޑި ޖެހުމުން އޭގެ ތެރެއިން އެއް އަންހެން ކުއްޖަކު އޭނަ މަޑުކުރުވިއެވެ.

 

“އަނުމް އިންގްލިޝްއިން ދަށްވާތީ އަހަރެން މިއައީ އަނުމްއަށްދޭން އެއްޗެއް ހިފައިގެން.” އަލީނާ އޭނަގެ ދަބަސް ތެރެއިން ނެގީ މުށިކުލައިގެ ގަނޑު ލެވިފައިވާ ބޯ ފޮތެކެވެ.

 

“މީ ކޯޗެއް؟” އަނުމްއަށް އެ ފޮތުގެ މެދާއި ހިސާބުން ހުޅުވަމުން އަހާލެވުނެވެ. ބަލާބެލުމަށް އެއީ އިނގިރޭސި ވާހަކައެއްހެން ހީވިއެވެ.

 

“ތިއީ ވަރަށް ރޮމޭންޓިކް އިންގްލިޝް ލަވް ސްޓޯރީއެއް. ތީގަ އުޅޭނީ ދެ ޕައިލެޓުން. ދެމީހުން އެކީގަ ގޮއްސަ ޕްލޭންއެއް ކްރޭޝްވީމަ ދެން ކަންތައްވާ ގޮތް ކިޔައިދީފަ ހުންނާނީ. އަދި ވަރަށް ސަޅި އެހެނިހެން ކެރެކްޓާސްތައް ވެސް އުޅޭނެ…..” އަލީނާ އެ ވާހަކަ ދެއްކިއިރު ދޭތެރެދޭތެރެއިން އަނުމްގެ އަނެއްފަރާތުގައި އިން ވަފާއަށް އޭނަ ނަޒަރުތަކެއް ދެމުން ދިޔައެވެ. ވަފާ އޭނައަށް ފަސްދީގެން އިން އަނުމްއަށް ބަލަން އިނދެ މޭޒުގެ ކަބަޑުތެރޭގައި އޮތް އޭނަގެ ޕާހުގެ ތެރެއިން ކަޅުކުލައާއި ރަތްކުލައިގެ ޕެން ޑްރައިވެއް ނެގިއެވެ. އަދި ދެންވެސް އަނުމް އެ ފަރާތަށް ބަލާތޯ ބަލަބަލާހުރެ ނުހަނު ސިއްރުން އަނުމްގެ ދަބަހުގެ އެއްފަރާތަށް އެ ޕެންޑްރައިވް އެޅިއެވެ.

 

“ވަރަށް ކިޔައި ނުއުޅެން ލަވް ސްޓޯރީތައް އަހަރެން. އެހެން ކަހަލަ ސްޓޯރީއެއް ނެތްތަ؟” އަނުމް ސުވާލުކުރިއެވެ.

 

“ތިއީ އަހަރެން އަތުގަ އޮތީ އެންމެ ބެސްޓް އެއްޗަކަށް. ތީތި ކިޔާލައްޗޭ! އިޓްސް އެޑިކްޓިވް!” އަލީނާ ބުންޏެވެ. އެއާއެކު އަނެއްކާވެސް އަނުމްއަށް އެ ފޮތާއި ދިމާލަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެއަށް ބަލަން އިން އަނުމްއަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ އެއީ އޭނަގެ ހަލާކުގެ ފެށުންކަމެވެ. އަލީނާ އެ ބުނެލި ފަހު ބަސްތަކަކީ ކިހާ ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއްކަމެވެ. އެހެނަސް އެވަގުތު އަނުމްއަށް އެ ބަސްތައް ނެގުނީ މަޖާޒީ ގޮތުގައެވެ. މިއީ އޭނަގެ ޙަޔާތަށް އަންނާނެ އެންމެ ދަތި އުދަގޫ އިމްތިޙާންކަން އޭނައަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ރޭކާނުލައެވެ.

 

އެދުވަހު ގެއަށް ގޮސް ފެންވަރައިގެން ކައި ނިންމުމަށްފަހު އާދައިގެ މަތިން އަނުމް އޭނަގެ ހުރިހާ ފިލާވަޅެއް ނިންމާލިއެވެ. ފިލާވަޅުތައް ނިންމުމަށްފަހު ޢާއްމު ގޮތެއްގައި އަނުމްގެ އާދައަކީ ހައިފާއާއި ބޮޑުމަންމައާއެކީ ވަގުތު ހޭދަކުރުމެވެ. އެހެނަސް ކިޔަވާ މޭޒު ދޮށުން ތެދުވަން އުޅުނު ވަގުތު މިއަދު އަލީނާ އޭނައަށް ދިން ފޮތް ލޮލުގައި އެޅިއެވެ. ވާހަކަ ފޮތެއްގެ ބޭރުގައި އެގޮތަށް ގަނޑު ލާފައި ހުރުމުން އަނުމްއަށް ވަރަށްވެސް އައިބުވިއެވެ. އެއީ ކީއްވެތޯ ހިތަށްއެރިއެއްކަމަކު އަނުމް އެންމެ ފަހުން އެ ފޮތް ކިޔަން ނިންމަމުން ކިޔަވާ މޭޒު ދޮށުގައި އިށީނެވެ. ފޮތުގެ ފުރަތަމަ ޞަފްޙާގައި ލިޔެވިފައިވީ މިއަދު އަލީނާ އޭނައަށް ކިޔައިދިން ޚުލާޞާއެވެ. ބޮޑުމަންމަ އޭނަގާތު ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނާއި ދެމެދު އޮންނަން ޖެހޭ ދުރުމިން ކިޔައިދީފައިވުމުން މި ވާހަކައިގައި އެ ޤަވާޢިދު ނުހުންނާނެހެން ހީވުމުން ވެސް އެ ވާހަކައަށްޓަކައި އަނުމްގެ ހިތުގައި ފޫހިކަމެއް އުފެދުނެވެ. އެހެނަސް އަލީނާ ބުނިހެން އޭނަ އިނގިރޭސިން ދަށްވުމުން ރަނގަޅުވާނީ ވާހަކަތައް ކިޔުމުން ނޫންތޯ ހިތައި އޭނަ އޭތި ކިޔަން ފެށިއެވެ. ކިޔަން ފެށިތާ މާ ގިނައިރެއްނުވެ އޭނައަށް އުދަގޫވާން ފެށީ ތަފްޞީލު ކުރަން ނުޖެހޭ ކަންތައް އޭގައި ތަފްޞީލު ކުރެވިފައި ހުރުމުންނެވެ. ވާހަކައިގައި އަންހެން މީހާއާއި ފިރިހެން މީހާއާއި ދެމެދު ހިނގި ވަގުތުކޮޅު ސިފަކުރެވެން ފެށި ގޮތުން އޭނަގެ ސިކުނޑިއަށް ގޮތެއްވީހެން ވެސް އަނުމްއަށް ހީވިއެވެ. މިއީ އޭނަ ކިޔަން ނުޖެހޭ އެއްޗެއްކަން ޔަޤީންވީ ވަގުތު އަނުމްއަށް އިސާހިތަކު އެ ފޮތް ލައްޕާލެވުނެވެ. އެ ހިނދު އޭނަގެ ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވެފައިވިއެވެ. އޭނައަށް ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް ހެދިއްޖެކަމުގެ އިޙްސާސުން އޭނަގެ ހިތް ގެނބެން އުޅުނުހެން ވެސް އަނުމްއަށް ހީވިއެވެ. އަދި އަމުދުން ދެންމެ އެ ކިޔާލެވުނު ބަސްތަކުން އޭނަގެ ކަޅު މާޒީގެ ޞަފްޙާތައް ލޯމަތިން ސިފަވާން އުޅުނުހެން ހީވުމުން އަނުމްއަށް ދެލޯ މަރައި ތަގުޅިކޮށް ބޯހޫރުވާލެވުނެވެ. އެ ޚިޔާލުތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އަނުމް އާދައިގެ މަތިން ޤުރުއާން އަޑުއަހާލަން ނިންމިއެވެ. އޭނަ އަޑުއަހާ ސޫރަތް އަޑުއަހާ ހިސާބުން ޕޯޒް ކުރެވިފައިވީ އައިޕޮޑް ގައި ކަމަށްވުމުން އަނުމް މޭޒުމަތީގައި ހުރި އޭނަގެ ދަބަހުގެ އަރިމަތީ ޖީބަށް އަތް ކޮއްޕާލިއެވެ. އެ ހިނދު އައިޕޮޑާއި އެކީ ނެގުނު އެއްޗެއް މޭޒުމައްޗަށް ވެއްޓުމުން އަނުމްއަށް އެއާއި ދިމާލަށް ބަލާލެވުނެވެ. ކަޅުކުލައާއި ރަތްކުލައިގެ އެ ޕެންޑްރައިވް ފެނިފައި އެއީ އޭނަގެ އެއްޗެއް ނޫންކަން އަނުމްއަށް އެނގުންވިއެވެ. އެއީ ކާކުގެ އެއްޗެއްތޯ ހިތަށްއެރި ވަގުތު އެއަށް ނަމެއް ދެވިފައިވޭތޯ ބަލާލަން އަނުމް ނިންމިއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނަ މޭޒުމަތީގައި ހުރި އޭނަގެ ކުޑަ ލެޕްޓޮޕް ހުޅުވާލަމުން އެއަށް އެ ޕެންޑްރައިވް ގުޅާލިއެވެ. ދިސް ޕީސީއަށް ގޮސް ޑިވައިސެސްއަށް ބަލާލިއިރު އޭގެ ތެރެއިން އެ ޑިވައިސްގެ ނަމަށް ބޮޑު އަކުރުން ‘އަނުމް’ އޭ ލިޔެވިފައި އޮތް މަންޒަރު ފެނިފައި މެއަށް ފިނިވީ ހިނދު ދެބުމަވެސް ކައިރިވިއެވެ. މިއީ މީހަކު ރާވައިގެން އޭނަގެ ދަބަހަށް އެޅި އެއްޗެއްކަން ޔަޤީންކުރަމުން އޭނަ އެ ޑިވައިސް ހުޅުވާލިއެވެ. އޭގައި ހުރީ އެންމެ ވީޑިޔޯއެކެވެ. ވީއެލްސީއިން ހުޅުވޭ އެ ވީޑިޔޯގެ ނަމަކަށް އެކިއެކި އަކުރުތައް ލިޔެވިފައިވިއެވެ. އެއީ ކޯޗެއްތޯ ބަލަން ބޭނުންވި މިންވަރުން އަނުމް އެ ވީޑިޔޯ ހުޅުވާލިއެވެ. އެއާއެކު ފެންނަން ފެށި މަންޒަރުތަކުން އަނުމްގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބާރު އަޑަކާއެކީ ލެޕްޓޮޕް ލައްޕާލެވުނުއިރު އޭނަގެ ދެލޯ ރަތްވެ ނޭވާ ކަރުގައި ތާށިވެފައިވިއެވެ.

 

ނުނިމޭ

85

You may also like...

36 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. *SPOILER ALERT* mi bai kiyai nimmaafa mi comment kiyun edhen.

  jana mi baiga mi start kuree jana migothah liyunu emme furathama vaahakaiga (Hijraga) ves address kuri massala eh. ekamaku anekkaves mi massala ah ali alhuvaalan mi nimmy sababuthakaai laigen. e sababuthah In Sha Allah jana kiyaidheynan mi bayaa gulhey post thakuga. Hijra ga mi massala feshunu gothah feshunas meethi mi vaahakaiga kuriah dhaany thafaathu gothakah.

  haqeeqathuga jana mi vaahakaiga mi himanany jana mihaathanah ai iru address kuran emme jehilunve huri massala thah. ekamaku address kurun muhimmuhen heeveema kommehenves mi himanaalany. ummeedhaky mi in kiyuntherinnah veehaaves faidhaa kuranivi gothakah mi massala thakah ali alhuvaalevigen dhiyun In Sha Allah.

  Next part monday ga 🙂

  ⚠Report!
  1. Aan dho dhen kihinehba vaany. jana ves varah liyaahithun mihiry. hehe….Alhamdhulillah! (All praise and thanks belong to Allah) 🙂

   ⚠Report!
 2. 💯💯💯💯💯💯varah 💯💯💯💯💯
  💯💯💯💯💯varah 💯💯💯💯💯💯
  💯💯💯💯varah 💯💯💯💯💯💯
  💯💯💯reethi💯💯💯💯💯💯💯
  💯💯maa sha Allah 💯💯💯💯
  💯curiously 💯💯💯💯💯💯💯
  💯💯💯💯waiting 💯💯💯💯💯💯
  💯💯💯💯💯💯for 💯💯💯💯💯
  💯💯💯💯💯💯💯💯the 💯💯💯
  💯💯💯💯💯💯💯💯💯next 💯💯
  💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯part.💯

  ⚠Report!
  1. Jana laptop in reply kuraairu thihaa reehchah reply nukureveynethy dheraves eba vey. hehe….Alhamdhulillah! Next part monday ga In Sha Allah 🙂

   ⚠Report!
 3. Blog post:

  #Protectyoureyes #Dirtyscreenaddiction

  So the reason why I decided to address this issue all over again, began with the number of messages I received 4 years ago, while I was writing Hijra. I distinctly remember how the number of sisters asking me for help rose dramatically as I began to address the issue in the story. And soon I began to realize that I had little to no help I could offer them. The more conversations I had, the more I realized how little I knew about their struggle. I had a hard time understanding why just an ayah wouldn’t be of help to them. So I reached the conclusion that this is an issue I didn’t know much about and therefore I wouldn’t be able to address it effectively.

  So I kept away from the topic even as I planned plots for other stories. And it disturbed me to know that I wasn’t able to address an issue that so many young people are victims of. But I hesitated to learn about it either so I was reaching a dead end over and over again.

  Until I began to read some researched based books about productivity and work efficiency about a couple of years ago. One of the first such books I read was on habits. And the book happened to address the issue of addiction. Because addictions are repetitive habits. And through that book, I happened to know that all addictions work quite the same way. The addiction to a drug is quite the same as the addiction to alcohol or dirty screen.

  So I did further research into the topic. And through that research and some other books I stumbled upon, I got to know how the brain works during an addiction. Not just the addiction to the issue we are talking about. But how the brain responds to any addictive behavior. AND how we can beat any addictive behavior by knowing how the brain works during the behavior.

  So through this story and the posts related to it, I hopefully want to share some of the things I learned about. I will be including in the story some of the aspects of some anonymously told real stories of muslims who had gone through this struggle on their own and won over their addiction.

  For now, I will just say this to the brothers and sisters going through this struggle. No matter how hopeless it may seem, there is a way out. No matter what you might hear from other people, you will heal and be back to your normal self. The only reason Allah put you through this struggle, is because He Knows YOU are strong enough to get through it! So work through it no matter how many times you fail. Because Allah Sees and Appreciates your struggle, though the whole world might not. And He is the One Who is going to save you fully from it In Sha Allah.

  #Protectyoureyes #Dirtyscreen #Addiction

  ⚠Report!
 4. Varah varah reethi mi part vx….alhey ayaaz aa malaak aa vaki nukurahchey….hama v reethi mi bai vx….waiting for the nxt part…..luv u jana sis

  ⚠Report!
 5. Anum ah e dhimaavi goiy haadha dhera ey. Varah aammu kameh hama. Ehen subject thakun claahuga varah molhu kudin baeh faharu english ah ehaa molhu nuvey. Dhen e kujja ah mi fennanee ehaa kiyavan noolhey kudhin, ekam english ah varah molhu. Balaalaairu mi engeny ekudhin varah ginain english film balaa vaahaka kiyaakan. Ehenve aslu ekamah mi vadheveny English dhaskurumuge niyathuga. Ehenve eii aslu rangalhu kujjakas heenuvaane thaa mi kureveny goas kamekey. Niyaiy rangalhu veema. Furathama fashaa iru thankolheh “clean” ehchi fenunas fahun fahun ais “dirty” ehcheheege there ah vadheveny. Dhen nukunnan varah undhagoo vaane. Ginafaharu kujja beynumeh ves nuvey. Eii eyna ah eba feney eynage English improve vaathan ves.
  Adhi dhera thankolhakee teachers and parents ves mikamah hiyyvaru dheythee. “Friends” kahala show eh balaashey bunefaane. Kudhinnah visnadheyn eba jehey goas kamegge there ah nuvadheves english rangalhu kureveyne goiy thah eba huri kan.

  ⚠Report!
  1. Varah rangalhu vaahaka eh Alanaasi thi dhekky 👍 Language ashaa language eh develop kureveyne goiy thakaa medhu shauquverikan huri meehegge gothun thajuribaa ge aleega jana ehcheh ithuru kollaanan. English vaahaka thah kiyumaai jana mulhin dhekolheh noon. Zuvaan kudhinnah jana bunelaany vaahaka thah kiyaairu ves zimmaadhaaru gothuga kiyaashey. Romance genre aammugothegga ehaa popular ee zuvaan kudhinves e jazubaathuthah thajuriba kuran beynunvaathy. Ekamaku romance genre ga hunna English vaahaka thakuga hunna baeh manzaruthakuge vaahaka jana kiyai nudhinas e kudhinnah engeyne. Hqeeqathaky efadha vaahaka thah kiyaigen language develop vaan jehey varah nuves vaanekan. Meege eh sababaky efadha vaahaka thah kiyaairu language ah vure bodah sikundi ehen kamakah samaalukan dhinun. Plus efadha manzaruthah ginaginain kiyaa nama sikundiah asarukoh attention span ves dhahvaane. Natheejaa egge gothun vaahakaige ehenihen baithah nuves kiyai hama ekani ebaithah kiyan beynunvaa hisaabahves dhaane.

   Meege badhaluga vaahaka kiyaairu efadha genre eh choose nukoh vaahaka kiyunyma varah bodah English improve vaane. Sci fi ehen noony historical events ah base koffa hunna vaahaka thah kiyunyma mauloomaathu mussandhive formal aa informal vocabulary ves varah bodah ithuruvegen dhaane. Meege ithurun mihaaru thibey varah faidha kuranivi adha shauquverivaa gothah liyevifai hunna research based foiythah. Mihen bunyma ey varah foohi foiy thakehhen heevedhaane. Ekamaku mi zamaanuga thibey ekahala foiythah ves aammugothegga hunnany aslu haadhisaa thah vaahaka thakegge gothuga kiyaidheefa. E foiythah kiyunyma jana personally varah English improve vegen dhiya. Zuvaan kudhin ekudhin kuriah dhaan beynunvaa dhaaira akaa gulhey foiythah kiyuneema mustaqbaluga tajuriba huri meehunnah vure ves masakkathuge maahaulah ekudhin loa hulhuvifa hurumuge furusathu bodu.

   Film thakuge badhaluga ves islamic lectures thah ehen noony faidha huri documentary thah belyma ves varah bodah spoken language ge vocabulary rangalhuvegen dhaane. Ey romance film thakun aammukoh iveyny abadhuhen informal ehen noony foul language.

   Sorry for the long comment. Mi vaahaka aa gulhey post thah through koh afhi jana baivaru mikahala vaahaka thah kiyaidheynan In Sha Allah. Kameh dhookollan bunaairu badhaluga kureveyne kanthah ves kiyaidheynvaanetha dho? Ehenveema 😊

   ⚠Report!
  2. Wow! You never fail to amaze me Jana! You are awesome Maasha Allah. Love your long comments and blog posts hehe. Keep doing what you are doing. I’ve learnt so much from you. May Allah reward you for all the good that you are doing.

   I don’t always comment, but always read your stories. Love them. Love the messages your are giving through them. Spreading awareness on much needed topics for our society.

   I have to say it’s some of the best dhivehi stories I have ever read. (Love your englidh story too. Eagerly waiting for the last part 😅). And you are my favourite Maldivian Author. Love you 💕

   ⚠Report!
 6. Masha Allah varah reethi mi part vx jana ah bunelan othee hama varah bodah thanks ey thi dhehvaa msg tha kah hama varah iburehtheri msg thakeh thidheh vanee hama adhivx ehfaharu thanks

  ⚠Report!
 7. Masha allah mi part ves vvv reethi. Ekam anum ah haadha dhera gothekey mi vee. Sad.. anum akee dheenah loabi kuraa kujjakah vefa mi fadha kanthah dhimaavan feshyma aslu varah undhagoo vaane. Btw you are the best jana siss ❤❤😘😘

  ⚠Report!
  1. Aan asluves Anum ah varah udhagoovaane. Dhen balaam dho Anum hadhaa gotheh In Sha Allah. Your words mean a lot Saaji 🤗 Jazaakillah khairan for the support ❤

   ⚠Report!
 8. Blog post: (dhivehi)

  ސެންސާރޑްސްކްރީން #ދެވިހިފުން

  އަޅުގަނޑު އަނެއްކާވެސް މި މައްސަލައަށް އަލި އަޅުވާލަން ބޭނުންވާ ސަބަބު ފެށިގެން ދިޔައީ މީގެ 4 އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ދީނީ ވާހަކަ ކަމަށްވާ ‘ހިޖުރަ’ ލިޔަމުން ދިޔައިރެވެ. އެ ވާހަކައިގައި އަޅުގަނޑު މި މައްސަލައަށް އަލި އަޅުވަން ފެށުމުން އަޅުގަނޑު ކައިރިން އެހީއަށް އެދެން ފެށި އުޚްތުންގެ ޢަދަދު ގިނަވެގެން ދިޔަގޮތް އަދަށްދާންދެން ވެސް ހަނދާން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ނުހަނު މާ ގިނަ ދުވަހެއްނުވެ އެ އުޚްތުންނަށް އެހީވެދޭނެ ޤާބިލުކަމެއް އަޅުގަނޑުގެ ކިބައިގައި ނެތްކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގުންވިއެވެ. ގިނަގިނައިން އެ އުޚްތުންނާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އެ އުޚްތުންގެ ޙާލު އަޅުގަނޑަށް ދޭހަ ނުކުރެވޭހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވިއެވެ. ހަމައެކަނި އާޔަތެއް ޙިއްސާކުރުމުން އެ އުޚްތުންގެ މައްސަލަ ޙައްލުނުވަނީ ކީއްވެގެންކަން ދެނެގަންނަން އަޅުގަނޑު ނުކުޅެދުނެވެ. އެހެންކަމުން މި މައްސަލައަކީ މިއާއިމެދު އަޅުގަނޑަށް އެހާ ރަނގަޅަށް ނޭނގޭތީ އަޅުގަނޑަށް އަލި އަޅުވާލެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ނިންމީމެވެ.

  އެހެންކަމުން އެހެނިހެން ވާހަކަތައް ލިޔުމަށް ރާވަމުން ދިޔައިރު ވެސް އެ ވާހަކަތަކުގައި މި މައްސަލަ ނުހިމަނަމެވެ. އެހެނަސް އެކަމާމެދު އުދަގޫވެސްވިއެވެ. އެހާ ގިނަ ޒުވާން ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލައަކާމެދު ލިޔަން އަޅުގަނޑަށް ނޭނގުމުންނެވެ. އަދި އެކަމާމެދު އިތުރަށް އުނގެނެން ވެސް އަޅުގަނޑު ޖެހިލުންވުމުން މިކަމަށް ޙައްލެއް ނެތްހެން ހީވިއެވެ.

  މިކަން ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ މީގެ ދެއަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން އަޅުގަނޑު ‘ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ’އާ ގުޅޭ ފޮތްތައް ކިޔަން ފެށުމުންނެވެ. މިގޮތުން އަޅުގަނޑު ކިޔާލި އެންމެ ފުރަތަމަ ފޮތަކީ އާދަތަކަށް (ހެބިޓްސް) އަށް އަލި އަޅުވާލެވިފައިވި ފޮތެކެވެ. އެ ފޮތުގައި އެކި ކަންކަމަށް ދެވިހިފުމާއި ބެހޭގޮތުން ވެސް ލިޔެވިފައިވިއެވެ. އެހެނީ ދެވިހިފުމުން ކޮންމެވެސް އެއްއާދައެއް ތަކުރާރުވާތީއެވެ. މި ފޮތުގެ ޒަރިއްޔާއިން ހުރިހާ ދެވިހިފުންތަކަކީ ގާތްގަނޑަކަށް އެއްގޮތަކަށް ކުރިއަށްދާ ކަންތަކެއްކަން އެނގުނެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފުމުންނާއި ރަލަށް ދެވިހިފުމުންނާއި ނޭދެވޭ މަންޒަރުތައް ބެލުމަށް ދެވިހިފުމުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިކުނޑި މަސައްކަތް ކުރަނީ ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ.

  އެހެންކަމުން ދެވި ހިފުމާމެދު އަޅުގަނޑު އިތުރަށް ދިރާސާކުރީމެވެ. އެ ކުރި ކުޑަ ދިރާސާއާއި އަޅުގަނޑު ކިޔުނު އެހެނިހެން ފޮތްތަކުގެ އަލީގައި ދެވިހިފުމުން ސިކުނޑިއަށްވެގެންދާ ގޮތް އަޅުގަނޑަށް ދަސްވިއެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ހުތުރު މަންޒަރުތައް ބެލުމަށް ދެވިހިފުމުން ވާގޮތެއް ނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް ދެވިހިފުމުން ވާގޮތެވެ. އަދި ދެވިހިފުމުން ސިކުނޑިއަށް ވާ ގޮތް އެނގި ދެވިހިފުމުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތްވެސްމެއެވެ.

  އަޅުގަނޑު މިހާރު ލިޔާ ވާހަކައާއި މި ވާހަކައާއި ގުޅޭ ޕޯސްޓްތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން އަޅުގަނޑަށް ދަސްވި އެ ކަންތައް އަޅުގަނޑު ޙިއްސާކުރަމުންދާނަމެވެ. (އިން ޝާ ﷲ). މީގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު މި ވާހަކައިގައި މި ހިމަނާ މައްސަލައިގެ (ހުތުރު މަންޒަރުތައް ބަލަން ދެވިހިފުން) ޙަޤީޤީ ވާހަކަތަކުގެ ތަންކޮޅުތައް ވެސް މި ވާހަކައިގައި ހިމަނާނަމެވެ. އެއީ މި ދެވިހިފުމުގައި އުޅުނު ބައެއް މުސްލިމް ކުދިން ނަން ބުނުމެއްނެތި މިކަމުން ސަލާމަތްވި ގޮތް ކިޔައިދިން ގޮތުގެ ވާހަކަތަކެވެ.

  މި ދެވިހިފުމުގައި މިއަދު ތިބި އަޚުންނާއި އުޚްތުންގާތު މިވަގުތަށް އަޅުގަނޑު ބުނެލާނީ ހަމައެކަނި މިހާ ވަރަށެވެ. ތިބާގެ ޙާލަތު ކިތަންމެ ނާއުއްމީދުހެން ހީވިޔަސް ތިބާއަށް ތިކަމުން ސަލާމަތްވެވޭނެ މަގެއް އެބައޮތެވެ. އެހެން މީހުންގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކައެއް އިވުނަސް ތިބާ ތިކަމުން މުޅިން ރަނގަޅުވެ ތިބާގެ ޙަޤީޤީ ނަފްސަށް އަނބުރާ ދެވޭނެ ގޮތެއް އެބައޮތެވެ. މާތް ﷲ ތިބާއަށް މިފަދަ އިމްތިޙާނެއް ޖައްސަވާނީ ތިބާއަކީ މި އިމްތިޙާނުން އަރައިގަނެވޭނެ ފަދަ ޢަޒުމަކާއި ހިތްވަރެއް ހުރި މީހެއްކަން އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވާތީވެއެވެ. އެހެންކަމުން ކިތަންމެ ގިނަފަހަރު ބަލިކަށިވިޔަސް މިކަމުން އަރައިގަންނަން ތިބާ ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާށެވެ. އެހެނީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް މީހަކަށް ތިބާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރިމަތިލާ ހިތްދަތިކަމާއި ބަލިކަށިކަން ނުފެނުނަސް ތިބާ ރަނގަޅު މީހަކަށްވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. އަދި އިޚްލާޞްތެރި ހިތަކާއެކީ ތިބާ ކުރާ އެ މަސައްކަތް އެކަލާނގެ ޤަބޫލުކުރައްވައެވެ. އަދި ތިބާ މިކަމުން މުޅިން ސަލާމަތްކުރައްވާނީ ވެސް ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއެވެ. (އިން ޝާ ﷲ)

  ⚠Report!
  1. Maashaa Allah vaahaka kuriah dhaavarakah hahthahaa shauguverikan ithuruvanee, Janaa v molhu, Monday ga up kuraatheeve v ufaavejje, thank you so much Janaa

   ⚠Report!
 9. Ma sha Allah vr vr reethi. Jana ge advice thah vs it really amazed me Allahumma baarik♡
  I do comment on your stories but subhanallah for some reason it never happns to be appeard. I hopr this one will in sha allah..
  Can you please give me your email dear. There is something personal i want to ask you pls if possible. Jazakillah khayran. May allah bless you and your work. Ameen.. And grant you Alfirdous..امين

  ⚠Report!
  1. Google search kuraa iru mihen liyelaba.. Wattpad chance by jana mohamed.. Mihen jehyma emme mahchah vs innaany hama e story.. BTW jana sis kon dhuvahakuntha eyge final part up kurany.. I check everyday for the story..

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.