ތެދުވެރި ލޯބި- 6

- by - 73- November 20, 2019

އައިޝަން ބުނި ގަޑި ޖެހޭތީ ޔާޝާ ބާރު ހިނގުމެއްގައި މަގުމަތީގައި ހިނގާފަ ދަނިކޮށް ފިހާރައަކުން ނިކުތް ޒުވާނަކު ގައިގަ ޖެހި ޔާޝާ ވެއްޓެމުން ދަނިކޮށް އެޒުވާނާ ގެ ދެއަތުން ޔާޝާ ވެއްޓުނަ ނުދީ ހިފަހައްޓާލިއެވެ. ޔާޝާ ލޯ ހުޅުވާލި ވަގުތު އެ ޒުވާނާޔާ ހަތަރު ކަޅި ހަމަވިއެވެ. ދެމީހުންނަށް ވެސް ތިބެވުނީ އެކަކު އަނެކަކު މޫނަށް ގެއްލި ހުސްވެފައެވެ. ޔާޝާ އަށް ހަމަ ހޭވެރިކަން ވި ވަގުތު ޔާޝާ ދުރަށް ޖެހިލަމުން ސޮރީއޭ ބުނެ ނުބަލާލަ އައިމަ ވީ ގޮތެކޭ ބުނެލިއެވެ. އެޒުވާނާ ވެސް ސޮރީ އޭ ބުނެލިއެވެ.

”ޔޫ އަށް ކިޔަނީ ކޮންް ނަމެއްތަ؟” އެޒުވާނާ ޔާޝާ ކައިރީ އަހާާލިއެވެ.

”ޔާޝާ” ޔާޝާ ހީލަމުން ޖަވާބު ދިނެވެ.

”އޯހްވް ސަޅި ނަމެއް. އަހަންނަށް ކިޔަނީ ޝާމް. އަދި ފަހުން ދިމާވާނެދޯ” ޝާމްގެ ފިރިހެންވަންތަ އަޑުން ބުނެލިއިރު, ޔާޝާގެ ހިތައް ކުރެވުނީ ބުނެދޭން ނޭނގޭ ކަހަލަ އިހްސާސެކެވެ. ޔާޝާ އަމިއްލަ ހިތުން ދުވަހަކުވެސް ފިރިހެނަކަށް ލޯބީގެ ޖާގައެއް ނުދޭން ނިންމައިން ހުރި ކަމުގަ ވިޔަސް ޔާޝާ އަށް ޝާމް ފެނުމުން އެގޮތް ބަދަލު ވާހެން ހީވެއެވެ.

ޔާޝާ އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ލަދުރަކި ހީލުމެއްް ހަދިޔާ ކޮށްލުމަށްފަހު, ދާން އުޅޭ މަންޒިލައް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ.

އޯލް ފުޑް ރެސްޓޯރެންޓް އަށް ޔާޝާ ވަތްއިރު ޔާޝާގެ އިންތިޒާރުގައި އިން އައިޝަން ފެނުނެވެ.

”ލަސްވިދޯ ސޮރީ… ގޮނޑި ދަމާލާފައިި އިށީންނަމުން ޔާޝާ މަޑު މަޑުން ބުނެލިއެވެ.

”ނޫން ލަހެއް ނޫން. ލޯބިވެރިޔަކަށް ކިތަންމެ ދިގު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހުނަސް އެ އިންތިޒާރުގެ ނިމުމެއް ނާންނާނެ” އައިޝަން ބުނެލީ ޔާޝާގެ މޫނަށް ގެއްލި ހުސްވެފަ އިނދެގެންނެވެ.

”ވަޓް. ލޯބިވެރިޔޭ؟؟؟؟ ކާކު؟؟؟ އަނެއްކާ ސަރގެ ލޯބިވެރިޔާާ އަށްް ވެސް ދައުވަތު ދިނިިިިިންތަ؟” ޔާޝާ ސުުވާާލުު މާކެއް ތެރޭ އިނދެގެެންް އެއްްްފަހަަރާާ ފުނި ފުުުުުުންޏައްް ސުވާލު ކޮޮޮށްލިއެެެވެ.

”ނޫން މިބުނީ” އައިޝަންގެ ޖުމްލަ މެދު ކަނޑާލަން ޖެހުނީ ފޯނެއް އައުމުންނެވެ.

”ޔާާޝާ… އަހަރެން ވަރަށް އާރޖެންޓް ކަމެއްގަ ދާން ޖެހިއްޖެ. ކާ އެއްޗެއް ޕެކް ކޮށްލައިން ހިފައިން ހިނގާ ގެއަށް ދާން” އައިޝަަންް ބުނެލީ ގޮނޑި ދަމާލާފައި ކޮޅައް ތެދުވަމުންނެވެ. ޔާޝާ ވެސް އެގޮތައް އެއްބަސްވެ, ކާ އެއްޗެއް ޕެކް ކޮށްލައިން ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.

ޔާޝާ ގެއަށް ގޮސް ވަތްއިރު ޔަނާލް އާއި އަފްރީން ފިލްމެއް ބަލަން ތިއްބެވެ.

”ކިހިނެއްވީ މާއަަވަހައް ތިއައީ؟” އަފްރީން ސުވާލުު ކޮށްލީ ޔާޝާ މާ އަވަހައް އައުމުންނެވެ.

”ކަމެއް ނުވޭ އައިޝަން ކޮންމެސް ތާކަށް ދާން ޖެހިގެން އަހަރެން މިއައީ ގޭގަ ކާލަން އެއްޗެއް ޕެކް ކޮށްގެން. ހިނގާ ކާން، އާދޭ ނާލް އާ އަފޫޫ އާ” މިހެން ބުނެ ޔާޝާ އަފްރީން އަދި ޔަނާލް އާއެކު ކާގެއަށް ދިޔައެވެ.

”ޔާޝާ އަހަރެމެންނާ ކަމެއްް ސިއްރު ކުރަނީތަ؟ މިރޭ މާ އުފާވެފަ އިނީމަ ހަމަ ނީންދެވިގެން އަހާލީ” ފެންފޮދެއް ބޯލަމުން ޔާޝާ އަށް ނަޒަރު ހިންގާލަމުންް ލާނެތް ގޮތަކައް އަފްރީން އަހާލިއެވެ.

”ތެދެއް

” ދޮންތާ، އަހަރެެމެންނަށް ވެސް ކިޔައިދީބަލަ” ސިކުންތެއް ނުވެ އަފްރީން ބުނި އެއްޗާ ވިއްދާލާފައި ޔަނާލްް އަހަާލިއެވެ.

”ތި މީހުންނަށް އިނގޭތަ؟ މިރޭ އަހަންނާ ވަރަށް މަޖާާ ކަމެއް ލައިގަތް. އަހަރެން ކިރިޔާ ލަދުން ގޮސް ހަލާކުު ނުވީ. އަހަރެންް ލަސްވާތީ ދަނިކޮށް ޝާމް ކިޔާ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ އެކްސިޑެންޓް ވީ” ޔާޝާ މިރޭ ވީ ކަންތައްތައް ޔަނާލް އަށާއި އަފްރީން އަށް ހިއްސާާ ކުރިއެވެ.

******

=ދެ ހަފްތާ ފަސް=

މިވީ ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ޔާޝާ އަށް ޝާމް ދެކެ ލޯބި ވެވިއްޖެއެވެ. އެކަން ޝާމް އަށް ވެސް އެނގެއެވެ. ޝާމް ވެސް ޔާޝާ ދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުންޏެވެ. ދެމީހުންގެ ގުޅުން ދުވަހަކަށް ވުުރެެ ދުވަހެއް ދަނީ ގާތް ވަމުންނެވެ.

އައިޝަން އަށް ވެސް އައިޝަން ކުރަން އުޅުން ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ. ވީ ނާކާމިޔާބެވެ.

 

-*.ނުނިމޭ.*-

މި ޕާރޓް ވަރަށް ކުރުވާނެ. އެކަމް ދެން އަންނަ ބައި ދިގުކޮށް ގެނެސްދޭނަން އިންޝާﷲ

73

Maisha maii

💙💙I love all my readers💜💜

You may also like...

30 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Mi part kurakas varah reethi 😘😘😘😘😘 whn is next part😊😊 curiously waiting for it 😘😘😘😘 LYSM 😘😘😘❤️❤️❤️ varah miss ingyy Mai mathin❤️❤️😘😘😘😘

  ⚠Report!
  1. Awwwn❤❤❤
   Thankyou so much meekko☺😊😊
   Meekko mathin vx mai v miss vey💞💞💞
   Next part liyevun haa enme avahakah, ehaa las nukoh up kohdheveytho balaanan☺☺.
   Keep waiting🌸🌸

   ⚠Report!
 2. Varah reethi mi part…..whn nxt….avahah up kohla dhehchey nxt part….varah kiyaalaa hithun mihiry….ly maii

  ⚠Report!
  1. Thank you so much kai❤❤❤…
   Next part v avahah up kohleveytho varah try kuraanan.
   Enme las vegen Sunday ga noony Sunday ge kurin up kohleveytho balaanan insha Allah💙💙.
   Keep waiting kaiiiiiii🌺🌺🌺
   Ly 2❤

   ⚠Report!
 3. Army eh thr… well im a v big fan of taehyung… story hama v salhi…. love it and good luck for next part…… purple u💜💜💜💜💜💜💜💜💜

  ⚠Report!
  1. Ohhh!!! Ehenve dhw name akah vx taehyung jahaafa einee😂😂😂… army vx v kamudhey mai ah😊…
   Btw thank you so much❤❤❤❤…
   Keep waiting for next part😊😊😊…
   Purple you too💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

   ⚠Report!
  2. Nooney nooney hus kpop kudhinkolheh dhw…..i dont like kpop….😎😎😎😎i hate kpop……hehehe mi buny magey goi ingey….i dont know you guys like vaa kameh nuvaakameh…..hama bunely ingey……adhi amdhun sham is kpop aa innan ulhey kuhjjeh….sham avahah dhey korea ah😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂sham………..

   ⚠Report!
  3. Hehehe..Kaira ah Magey goi ingey eba rangalhah… And purple u too guys💜💜💜💜💜

   ⚠Report!
 4. Varah❤❤ varah ❤❤varah❤❤ reethi❤❤maa sha Allah curiously ❤❤waiting❤❤ for the❤❤next❤❤ part.❤❤Lysm sis

  ⚠Report!
 5. Shaam yaasha ah dhera eh nudheichey…Aishan varah dhera vaane dhw😣😣😣Aishan haadha salhi ey 😍😍

  ⚠Report!
  1. Alhe hingaa dhw vaagotheh balamaa😊😊…
   Aishan ge pic thr salhee😂..
   Hehe…. Thanks akee💞

   ⚠Report!
  2. Pic vx reethi..maasha Allah.Aishan sifa kohfaa hunna gothun heevani varah reethi vaane hen vihya.

   ⚠Report!
 6. Maii..varah lahun dhw mi comment eh kihlevunee?

  Mi part ves hama habyx nge..whn next..curiously waitting..ly:)

  ⚠Report!
  1. Nooney mal laheh noon… I miss your comment..
   Thankyou so much mal💞💞💞💞

   ⚠Report!
 7. Yaasha aa Aishan akaah noon tha😔😔I think Aishan loabi vany yaasha dhekii.Alhey shaam eulheni yaasha ah dhera eh dheyn tha??Yaasha ah dhera eh nudhehchey.Yaasha bai ginain genes dhehchey…Afreen aa dhen kaahkaa baa Aishan,,shaam dhen neynge.Mi part habbu igey

  ⚠Report!
  1. Thanks sharaa🌺🌺… Mai akah vx neynge shaam eh ulhenii keehkuran kameh. Ekam next part ga kudakoh ingey varu vaane☺💛… Story ga vaane goiyy kiyaa dhineema aa kanthah thakeh nufennaannun😊… Next part Sunday ga kiyaalan libeyne. Keep waiting🌸

   ⚠Report!
 8. ހެއި އޯލް ރީޑަރސް މިހާރު 7 ވަނަަ ޕާރޓް ސަބްމިޓް ކޮށްލައިފިން

  ⚠Report!
  1. Yeah…adhivx admin eh upload eh nukohdhey…. Iyye mendhuru vanikoh submit kohlaifin.

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.