ނަފްރަތުުން އުފެދުނު ލޯބި… 2 ވަނަ ބައި

- by - 84- November 20, 2019

ޔުޝްރާ ގަބު ކެވިފަ އެ ފިރިހެން ކުއްޖަ ޔާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ. ” މިއޮށް މިހަާރު މަ އެއްކޮށް ތެމުުނީީ … ތި ހޮޅި ދުރަކަށް ނުލާނަންތަ ؟ ” އެ ކުއްޖާ ފާރަށް ލެނގިލަމުން ބުންޏެވެ. ” އޮހް … އައިމް ސޮރީ ”  ޔުޝްްރާާ އިސްދަށަށް ޖަހާލިއެވެ. ” ސޮރީ އޭ ބުނީމަ ހުރިހައި ކަމެއް ހަމަޖެހުނީތަ؟ ….  ޔޫ ހޭވް ޓު ވޮޝް މައި ކްލޯދްސް…” އެ ކުއްޖާ އެއް ބުމަަ އަރުވާލަމުންް  ޔުޝްރާ އާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ.    ” ވަޓް ؟ …”  ޔުޝްރާ ބުނަން އުޅުނު ޖުމްލަ ވެސް މަންހާގެ ސަބަބުން ފުރިހަމަ އެއް ނުވިއެވެ. ” ހަހަހަ… ޔުޝް ދިން ލަނޑެއް ދޯ…” މަންހާ އެ ކުއްޖާގެ ކޮނޑަށް އަތް ވައްޓާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” މަން … މީ މަންގެެ ބީއެފް ތަ؟ … މީނަ ބީއެފް އަށް ހަދާނެ ކަމެއް ނެތް މީ މިތަނަށް ފާކުރި ބަނބުކޭލެއް ތޯއްޗެ !…” ޔުޝްރާ ދެ ބުމަ ގޮށްް ޖަހާލިއެވެ. ” އޭ މޮޮ ޔަގަނޑާ … މީ އަހަރެންގެ އަލްވަާން ތިއްތި… ތިއްތި ދޭ ޗޭންޖް ކޮށްލަން … ޔުޝް ބައެއްފަހަރު ވަރަށް ރުޅި ގަދަ ވާނެ…” މަންހާ  ޔުޝްރާ އަތުގަ ހިފައިގެން ބޭރަށް ދި ޔައެވެ. ” ތިއްތި ވަރަށް ހޮޓު ދޯ…؟ ” މަންހާ ލާނެތް ހިނިތުންވުމަކާ އެކު އަހާލިއެވެ. ” ޗީ… އަލްވާން އަށް ވުރެ ހޮޓު ވާނެެ ބަނބުކެ ޔޮ ވެސް…”  ޔުޝްރާ މިހެން ބުނުމުން މަންހާ އަށް ވަރަށް މަޖާ ވިއެވެ. ” އެކަމް ނަފްރަތަކީ ލޯބީގެ ފެށުން…” މަންހާ  ޔުޝްރާ އާ ދިމާލަށް ދޫ ނެރެލިއެވެ. ” ހޫނ … ދެން ހެ ޔޮ…”  ޔުޝްރާާ މަންހާާ ދިމާލަށް ލޯ އަޅައިލިއެވެ. މަންހާ މޫނަށް ޖައްސާލި ވައްތަރަކުން  ޔުޝްރާާ ނުހޭން ހުއްޓަ ވެސް ހެވުނެވެ. މަންހާ ކަހަލަ ރަނގަޅު އެކުވެރި ޔެއް ހުރުމަކީ  ޔުޝްރާގެ ވަރަށް ބޮޑު ނަސީބެކެވެ.

******

ޔުޝްރާ ކޮޓަރީީގަ އޮއްވަ އެގޭ ދައްތަ އައެވެ.    ”  ޔުޝް މަންމަ ގުޅައިފި…” އާބިދާ  ޔުޝްރާާ އަތަށް ފޯން ދީފަ ދި ޔައެވެ. ” މަންމާ ކިހިނެއްތަ؟… އަޅުގަނޑު ރަނގަޅު ވަޒީފާއެއް ހޯދާފަ މަންމަ މާލެ ގެނެސް ދޭނަން އިންޝާﷲ…”   ޔުޝްރާ ވަަަަަަރަށް  ޔަގީން ކަމާއެކު ބުންޏެވެ.  ”ދަރިފުޅުގެ ދޮންބެެ މަންމަ އަށް ވަރަށް ހެ ޔޮ … މަންމަ ބޭނުންވަނީ ދަރިފުޅަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ލިބެން… މަންމަ ފަގީރަކަސް އާބިދާ ދައްތަ އެހެރީންނު … ޖައުފަރުބެ ކިހިނެއްތަ ؟” މަންމަ އަހާލިއެވެ. ” ޖައުފަރުބެ އަޅުގަނޑަކަށް ވާހަކަ އެއް ނުދައްކާ… ”  ޔުޝްްރާާ މާ ޔޫސް ކަމާއެކު ބުންޏެވެ. ” އާބިދާ އަށް ފޯނު ދީބަލަ…”  ޔުޝްރާާ ގޭތެރެއަށް ދި ޔައެވެ. ގޭތެރެ އެއްކޮށް ބެލިއްޖެއެވެ. އާބިދާއެއް ނުފެނުނެވެ.  ”ދައްތާ…”  ޔުޝްރާ ވަރަށް ބާރަށް ގޮވާލިއެވެ. އާބިދާ ތަނަކަށް ދަންޏާ އަބަދުވެސް ދަނީ  ޔުޝްރާ ގާތު ބުނެފައެވެ.  ޔުޝްރާ ވަރަށް ހާސްވިއެވެ.  ޔުޝްރާ ގުދަން ކައިރިން ދަނިކޮށް މީހަކު ކުކުރާލި އަޑު އިވުނެވެ. ދޮރުގަ އިން ލޯވަޅަކުން  ޔުޝްރާ ގުދަން ތެރެެ ބަލާލިއެވެ.  ޔުޝްރާ ހިތް ހުއްޓުން ކަހަލަ އެވެ.

ނުނިމޭ….

84

You may also like...

31 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Thanku so much Izabell…❤❤
   In sha allah avahah up kohlevey thw balaanan😊😊😊

   ⚠Report!
 1. Woww😍😍 mi part ves varah Reethi ingyy 😍😍😍 Masha Allah 😘😘😘😘 whn is next ….. Curiously waiting for it 😘😘😘😘 LYSM 😘😘😘❤️❤️❤️❤️

  ⚠Report!
 2. Kihineh dhn vaanee????curiously waiting for it….btw mi part hama vvvvvv reethi….v furihama….and whn nxt….waiting….ly quiiin…

  ⚠Report!
  1. Hehe kihineh baa vaaniii dhw…? In sha allah vrh avahah up kohlevey thw balaanan… Thanku so much kairaa…
   🤗🤗🤗LYM

   ⚠Report!
 3. Varah reethi mi part wes!! Keep it up grrl!! But haadha kuruvy mi part? Hope varah avahah next partwes genesdheyne kamah!!😊😊

  ⚠Report!
 4. Heekuri varah vure avahah mi part up kolhladhineethee thanks….mi part vx varah reethi…💜💛💚💙❤

  ⚠Report!
 5. މިފަހަރު ބަސްތަކުގެ މައްސަލަ ކުރީ ފަހަރަށްވުރެ ރަނގަޅުކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަން. އަދިވެސް ބޮޑަށް މަންޒަރު ސިފަ ކޮށްދެންވީ. އޭރުން ކިޔާމީހާ ބޮޑަށް ވާހަކައިގެ ތެރެޔަށް ވެއްދޭނީ. ޖުމްލަ ގޮތެއްގަ ރަނގަޅު. އިމްޕްރޫވް ވާކަން ފާހަގަ ވޭ އެބަ. އެހެންވީމަ މިފަހަރު މޯޓިވޭޝަން އިތުރު ކޮށްލަން މަ ދޭނަން ދިހަޔަކުން 7.

  ⚠Report!
 6. Maasha allah V furihama Mi part vx..💯💯💯💯💯💯.. Curiously Waiting fr nxt part..😀🙂😀😀.. LYSM Quiiin….💖💖💖💖…

  ⚠Report!
 7. Quiiin kobaa 3rd part????….. I am soo waiting for it…. please avahah Up kohladheebala..

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.