މޮޔަ ހިތް މަގޭ…8

- by - 84- November 17, 2019

ރައިހާން އަހަރެންގެ ނިތުގައި އަތް ބާއްވާލިއެވެ.. އެވަގުތު އަހަރެންނަށް ބުނެދެން ނޭނގޭ އުފަލެއް ލިބުނުނެވެ.. މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ކަރަންޓު ބާނި އެއް ދައުރު ކޮއްލި ފަދައެވެ…

“ރައިހާން .. އައި ..ލަ ” އަހަރެން ބުނަން އުޅުނު ޖެމްލަ ހުއްޓުނީ.. ރައިހާންެ ފޯނު ގެ ވޯލް ޕޭޕާރ ގައި އިން އީޝާގެ ފޮޓޯފެނި ފައެވެ.. ވަގުތުނަ އަހަރެންގެ އަނގަ ބަންދުވިއެވެ.. ހިތަށް ތޫނު ކަށިތަކެއް ހަރާލި ފަދައެވެ.. އަހަރެން ކުރި ހިއްވަރު ވީ ބޭކާރެވެ.. “ކީކޭ ؟” ރައިހާން އަހަރެންގެ ނިތުން އަތް ނަގަމުން.. އަހަރެން ބުނި އެތި ސާފު ނުވުމުން އަހާލިއެވެ.. “އެއްޗެކޭ ނުބުނަން.. ” ” ނޫން ނޫން ކޮންމެސް އެއްޗެކޭ ބުނި” ރައިހާން ދެން ފެށީ އަހަރެންގެ ގިލި ގިލި ކޮއްޓާށެވެ.. އެ ވަގުތު ކޮޅަށް ވެސް ނިމުމެއް އައީ ރައިހާން ގެ ފޯނަށް އީޝާ ގުޅުމުންނެވެ.. ރައިހާން ފޯން ނަގަމުން ކޮޓަރިން ބޭރަށް ދިޔައެވެ.. ވަގުތުން އަހަރެން ހިފައްޓަގެން ހުރި ކަރުނަތަށް އެކުއެކީގައި ފައިބަމުން ދިޔައެވެ.. ރައިހާން އަހަރެންގެ ނިތުގައި އަތް ލުމުގެ ބަދަލުގައި ނިކަން އަހަރެން ގެ ހިތުގައި އަތް ބާއްވާލި ނަމަ.. މި ހިތުގެ ހާލަތު އިނގޭނެއެވެ.. އަހަރެންގެ ރުއި މެއް ނުހުއްޓުނެވެ.. މީހަކަށް މޫނު ފެނިދާނެތީ .. މޫނާ އެއްކޮއް ބެޑްށީޓް އެޅީމެވެ.. ކޮންމެސް މީހަކު ދޮރު ހުޅުވާލި އަޑުއިވުނެވެ.. “ކޮބާ މައީ… ކޮންފެސް ކުރިންތަ؟” ދެން އިވުނީ ހާނިމް ގެ އަޑެވެެ. އަހަރެންގެ އަނގަޔަކުން ބަހެއް ނުނިކުތެވެ.. ވާހަކަ ދެއްކޭ ވަރަށް ވުރެ އަހަރެންގެ ހާލު ދެރެވެ.. އަހަރެން ބަހެއް ނުބުނުމުން ލަޔާ އައިސް ބެޑްށީޓް ގަނޑު ދަމައި ގަތެވެ.. އަހަރެންގެ މޫނު ފެނި ހާނިމް ދެލޯ ބޮޑު ކޮއްލިއެވެ… “ކީއްވެ ތި ރޮނީ.. ރައިހާން ޖެހީތަ ނޫނީ ހަޅޭ ލަވީތަ… ” ހާނިމް ހުއްޓުމެއްނެތި ސުވާލު ކުރަން ފެށުމުން އަހަރެންނަށް ޖަވާބު ދޭން މަޖުބޫރު ވިއެވެ.. އަހަރެން ވީ ގޮތް ލަޔާ އާއި ހާނިމް އަށް ކިޔާ ދިނުމުން.. .. ބޯހޫރާލިއެވެ… “ޕިސް ޕިސް އަދި ރޯކަށް ނުވެއޭ.. އެ ކަހަލަ އެތަށް ފުރުސަތު ތަކެއް ހޯދަ ދޭނަމޭ… އިނގޭ..” ހާނިމް އައިސް އަހަރެންގެ ކަރުނަތަށް ފުހެދިނީ ލޯތްބާއެކުއެވެ.. ދެން ދަނީ އޭކިޔާފައި އެ ދެމީހުން ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ… އަހަރެން ދެލޯ މަރާލީމެވެ.. ހިތަށް ކުޑަވެސް ހަމަ ޖެހުމެއް ލިބޭތޯއެވެ.. އަހަރެން އެހެން އޮއްވާ މަންމަ އައެވެެ ” ދަރިފުޅާ.. އަވަހަށް ދޭ ތައްޔާރުވާން އިރުކޮޅަކުން ފުރަންދާންވީ އޭ.. މަންމަ ހުރީ ހަނދާން ނެތިފަ ދަރިފުޅުކާރީ ބުނަން.. އަވަހަށް ދޭ …” “އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ކުރުމެއްނެތި އަހަރެން ތައްުޔާރުވާން ދިޔައީމެވެ.. އަހަރެން ހުރީވެސް އަވަހަށް މާލެ ދާން ބޭނުން ވެފައެވެ…

މާލެ ދެވުނީ އިޝާ ނަމާދަށް ބަންގި ވެސް ގޮވި ފަހުންނެވެ.. އަވަހަށް ކޮޓަރިއަށް ގޮސް ފެންވަރާލާ ފްރެޝް ވެލީމެވެ.. އަހަރެން ލަޔާ އަށް ގުޅީ އެމީހުން އަންނަ އިރެއް ބަލާލުމަށެވެ.. “މާދަން ރެ އަށް ދެވޭނީ އަހަރެމެންނަށް ” ލަޔާ ބުނިއެވެ “އޯކޭ.. ބަލާލީ ލަޔާ އަންނަ އިރެއް” ” އަހަ އަހަ އަހަރެން ނަށް ހީވަނީ ރައިހާން އަންނަ އިރެއް ހެން ތިބެލީ ” “ހޫން.. ” އޭ ބުނަމުން އަހަރެން ފޯން ބޭއްވީމެވެ..

މާލޭގައި އަހަރެންނަށް ރައިހާން އާއި އެއްކޮއް އުޅެވޭނެ ފުރުސަތުތަށް ގިނާވާނެއެވެ.. މިތާގައި އީޝާއެއް ނެތެވެ.. ރައިހާން އާއި އީޝާގެ ގުޅުމަށް ޝާނިޔާއްތަ ވެސް އެހާ ގަބޫލެއް ނޫނެވެ.. ސަބަބު އަހަރެންނަކަށް ވެސް ނޭނގެއެވެ…

ހޮނި ހިރު ދުވަހުގެ ރެއެވެ.. އަހަރެން ތައްޔާރުވީ ލަޔާމެންގެ އަށް ދާށެެވެ.. އެ ގޭ ދޮރު ހުޅުވައިފައި ހުރުމުން އަހަރެން ވަނީމެވެ… އަހަރެން ގޮސް ރައިހާން ގެ ކޮޓަރިއަށް ވެންނީމެވެ.. ހަމަ ގަސްތުގައެވެ.. އެ ކޮޓަރީގައި އެކަކު ވެސް ނޫޅުއެވެ.. ދެން އަހަރެން ދިޔައީ ލަޔާ ގެ ކޮޓަރިއަށެެވެ.. ލަޔާ ހުރީ ދަބަހުގައި ހުރި އަންނައު ނުތަށް ފައްޖަހާށެވެ. ރައިހާން ވެސް އެނދުގައި ފާޑަކަށް އިށިންދެގެން އިނެވެ.. ” މައީ ބަލާބަ.. ރައިހާން އެ ހުރީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅެނިކޮއް ފަޔަށް ތަދުކޮއްލާފަ… ވަރަށް ބޮޑަށް ދުޅަވެސް ވެފަ ހުރީ.” ލަޔާ ބުނެލިއެވެ.. “އެހެނެއްނު ވާނީ.. ބަލައިގެނެއްނޫން ވިއްޔަ ކުޅެނީއެއް” އަހަރެން ޝަކުވާ ކޮއްލީމެވެ.. “އޭ ހިނގާ ބޭސް އުނގުޅަން …ވަރަށް މޮޅު ވާނެ ” އަހަރެން ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފީމެވެ ވިސްނާލުމެއްނެތި ރައިހާން އޯކޭ އޭ ބުނިއެވެ… އަހަރެން ގެއަށް ގޮސް އައިސް ކިއުބް ޓްރޭ އާއި ތަދުވާތަން ތާގައި އުނގުޅާ ބޭސް ފުޅި ހިފައިގެން އައީމެވެ.. “ރައިހާން ގެ ކޮޓަރިއަށް ދޭބަލަ ބޭސް އުނގުޅަން އަހަރެންގެ ކޮޓަރިން ބޭސް ވަން ދުވާނެޔޭ ………..” ލަޔާ ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ “އުހޫ އޯކޭ އޭ… ހިނގާ ދާން މައިއްކޯ” އަހަރެން ރައިހާން ގެ ފަހަތުން އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީމެވެ.. ރައިހާން ގޮސް ގޮދަޑީގައި އޮށޯވެލިއެވެ… އަހަރެން ގޮސް ރައިހާން ފައި ކައިރީ އިށިންދެލީމެވެ.. ރައިހާން ލެޕް ޓޮޕުން ލަވައެއް އަޅުވާލިއެވެ. ލަވައިގެ އަޑު ދަށުން  ކިޔަމުން ދިޔައެވެ.. “ރީތި ރީތި މޫނޭ .. ވިދުން ގަދަ ތުންފަތޭ… ޗާލު ޗާލު ދެލޮލޭ ޗާލު ރިތި މަންޖެޔޭ……………”

އަހަރެން ބޭސް އުނގުޅަމުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ރައިހާންގެ ފައިގައި ހުރި އިސްތަށި ތަކަށް ދަމާލަމެވެ… ތަދުވެގެން ރައިހާން ދެފާ ތަޅުވާލައެވެ.. ލަވަޖަހައިގެން ރައިހާން އޮތީ ދެލޯ މަރައިގެނެވެ..އަހަރެން ހިތަށް އެރިއެވެ… އީޝާ މަތިން ހަނދާން ކުރަނީ ބާއެވެ.. އަހަރެންގެ ލޮލުން ވެއްޓުނު ކަރުނަ ތިކި ގޮސް ރައިހާން ގެ ފައިމަތީގައި ޖެހުނެވެ… ނަމަވެސް ކާކަށް ތޯ އިނގޭނީ… ރައިހާން ފައިގައި ބޭސް އުނގުޅާ މަސާޖް ކުރާތާ މިހާރު 1 ގަޑިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރު ވެދާނެއެވެ… އަހަރެންގެ އަތް ވާޅު ވި ނަމަވެސް … ރައިހާން ނިދަން ދެން ފައި މޮޑެދެން އިނީމެވެ… ރައިހާން ނިދުމުން  އަހަރެން ތެދުވެގެން ގޮސް ރައިހާން ގެ މޫނާ ވީފަރާތު އިށީންދެލީމެވެ… އެ މޫނަށް ބަލަން އިނދެވުނީ ފޫހި ކަމެއް ނެތިއެވެ…އަހަރެން ސިހުނީ ކުއްލިއަކަށް ރައިހާން އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފުމުންނެވެ.. ނިދީތެރެއިންނެވެ… ހޭލާ ހުރެ ވެސް އަހަރެން ގެ އަތުގައި ރައިހާން ހިފާނެ ނަމައޭ އަހަރެން ހިތަށް އެރިއެވެ…ރައިހާން އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފައިންގެން ހުރެ އީޝާ އަށް ގޮވާލިއެވެ.. ވަގުތުން އަހަރެން އަތް ދަމާގަތިމެވެ.. އަނގަ މަތީގައި އަތް އަޅައިގެން … ދެ ލޮލުން ކަރުނަ ފައިބާ ހާލު އަހަރެން ގެއަށް ދާން ދުއްވައިގަތީމެވެ.. އަހަރެން ރޮމުން ރޮމުން ގެއަށް ވެންނި ތަން މަންމަ އަށް ފެނުމުން އައިސް އަހަރެންގެ ފަހަތުން ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.. އަހަރެން މަންމަ އަށް ވީ ގޮތް ކިޔާދިނީމެވެ.. “ޕިސް ޕިސް މަންމަ ކުރިން ވެސް ބުނީމެންނު.. އެކަހަކަ ކަން ކަމުގަ ރޯކަށް ނުވާނޭ.. އެއީ ބޭކާރު ކަންތައްތައް ތި އުމުރުގަ… މީހެއް ދެކެ ލޯބި ވެވިދާނެ އެއީކީ މައްސަލަ އެއްނޫން އެކަމަކު.. އެމީހާ ގޮތަކަށް އުޅުނެކޭ ކިޔާފަ ރޯކަށް ނުވާނެ… ތީ މަންމަ ގެ ސްޓްރޯނގް ގާލް އެންނު ދޯ… ކެއްކުރަން އާދަ ކުރޭ…ދަރިފުޅާ” މަންމަގެ އުނގުމަތީގައި އެހެން އޮއްވައި އަހަރެންނަށް ނިދުނެވެ..

އަހަރެންނަށް ހޭލެ ވުނީ. ގަޑި އެލާމް ވާ އަޑަ ށެވެ… އަހަރެން ތެދުވެގެން ގޮސް ލޯނގަނޑު ކުރިމަތީގައި ހުއްޓުނީމެވެ.. ދުޅަވެ ރަތް ވެފައިވާ އަހަރެންގެ ދެ ލޮލަށް ބަލަން އިނދެވުނެވެ… އަހަރެންނަށް ނިދުނު ގޮތަކުން .. ކަރަށް ވަނީ ނާރެއް އަރާފައެވެ.. އެހެންވެ ބޯ ސީދާ ވެސް ނުކުރެވެއެވެ.. އެދުވަހު ލަޔާ ގެ ގެއަށް ނުގޮސް ވޭތޯ ބެލީމެވެ.. ނަމަވެސް ރައިހާން ފައިގައި ބޭސް އުނގުޅާން ދާނަމެވެ.. ރައިހާން އަށް ލިބޭ ކޮންމެ އަނިޔާ އަކީ އަހަރެންނަށް ވެސް ލިބޭ އަނިޔާއެކެވެ.. އަހަރެން ހުރީ އިޝާ ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވާނެ އިރަކަށް އިންތިޒާރު ކޮށް ކޮށެވެ.. ބަންގި ގޮވުމުން ނަމާދު ކޮއްލައިގެން އައިސް ކިއުބް ޓްރޭ އާއި ބޭސް ފުޅި ހިފައިގެން ލަޔާގެ ގެއަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތީމެވެ.. އަހަރެން ދިޔަ ގޮތަށް ގޮސް ވަނީ ލަޔާގެ ކޮޓަރިއަށެވެ… އޭރު ރައިހާން އާއި ނާދިން (ރައިހާން ގެ ކޮއްކޮ) އެނދުމަތީގައި ގޭމު ކުޅެން ތިއްބެވެ..  އަހަރެން އައިސް އެނދުގައި އިށީންދެލީމެވެ.. ނާދިން އަކީ ސަކަރާތް ގަދަ ކުއްޖެކެވެ.. އަބަދުވެސް ބޭނުން ވާނީ ރައިހާން އަށް މޮޅުކަން ދައްކާށެވެ… ނާދިން އައިސް އަހަރެންގައި ގައި ބޮކްސިން ތަޅާހެން ތަޅަން ފެށިއެވެ.. އަހަރެން އެނދުން ތެދުވަން އުޅެނިކޮށް … ނާދިން ގެ ފަރާތުން އައި ހޫނު ހަމަލާ އެއްގެ ސަބަބުން އަހަރެން ގޮސް ތަތްވީ ރައިހާން ގެ މޭމަތީގައެވެ.. އަހަރެން ނަށް ތެދުވަން ވެސް ނޭނގުނެވެ.. ނޫނޭ ތެދުވަން ބޭނުން ނުވަނީއެވެ… އެ ހިނދުކޮޅު އަބަދުމެ އަބަދަށް ދެމިގެން ދާނަމަ…..އޭ އަހަރެން ގެ ހިތަށް އަހަރެމުން ދިޔައެވެ …. އަހަރެން ސިހިފައި ރައިހާންގެ އުނގުމަތިން ތެދުވެވުނީ.. ކޮޓަރިއަށް ވަން ލަޔާ ކަރުކެހިލުމުންނެވެ… ލަޔާގެ ފަހަތުގައި ހެވިފައި އިން ޝާނިޔާއްތަ ފެނުމުން އަހަރެން ލަދުން އިސް ޖަހާލީމެވެ.. ޝާނިޔާއްތަ ދިއުމުން ލަޔާ ވެސް އައިސް އެނދުގައި އިށިންނިއެވެ.. ނާދިން އައިސް އަހަރެން އަތަށް ގަލަމެއް ދިނެވެ.. އެ ގަލަމުން ލިޔާ އެއްޗިސް ފެންނާނީ އެއަށް އަލި ކުރީމައެވެ…ރައިހާން އެ ގަލަން އަތުލިއެވެ.. ވަގު ވަގަށް އަތުގައި އީޝާ ލިއެ ލިއެވެ… ލަޔާ ވެސް އެތަށް އެއްޗެއް އަތުގައި ލިއެވެ… އަހަރެން ނަށް އިން ތާނގާ ގަނޑުވެފައި އިނދެވުނީއެވެ.. އިރުކޮޅެއް ފަހުން ޝާނިޔާއްތަ ގޮވާލުމުން ލަޔާ ނާދިން ގޮވައިގެން ބޭރަށް ނުކުތެވެ.. އަހަރެންނާ ރައިހާން އެކަނިވީއެވެ.. އަހަރެންގެ ހިތަ ބާރު ބާރަށް ތެޅެމުން ދިޔައެވެ… ދެންމެ ދެންމެ ހިތް ނިކުމެދާނެ ހެން ވެސް ހީވެއެެވެ… އެއްކަލަ ގަލަން ހިފައިގެން ރައިހާން އަހަރެން ކައިރިއަށް އައެވެ..” މައިއްކޮ ދައްކަބަލަ އަތް… ނަން ލިޔަން ހިނގާ… ” އަހަރެން ވަގުތުން ދެ އަތް ފުރަގަހަށް ލީމެވެ…. މިއަދު ހެނދުނުގައި ކަޅު ކުލައިގެ މާކަރަކުން އަހަރެން ދެ އަތުގައި ވާނީ ރައިހާންގެ ނަން ލިޔެފައެވެ… އަހަރެންގެ ދުވަސް ދިޔައީއޭ ހިތަށް އެރިއެވެ… ރައިހާން އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފައި ކައިރިއަށް ގެންނަން އުޅުނެވެ.. އަހަރެން ގަދަ ހެދީމެވެ.. އެހެން ގޮސް އަހަރެންނަށް ރައިހާން ގެ އުނގަށް އެރުނެވެ.. އަހަރެންގެ ދެއަތް ވަނީ ރައިހާންގެ ބާރުގަދަ އަތު ތެރޭގައި ބަނދު ކުރެވިފައެވެ… ރައިހާން ގެ އަނެއް އަތް އޮތީ އަހަރެންގެ ބަނޑު މަތީ ވަށާލެވިފައެވެ.. ރައިހާން އަހަރެން ދުރަށް ލާކަށް ނޫޅެއެވެ…އެހެންވެއަހަރެން ވެސް އިން ގޮތަށް އިނީއެވެ އަހަރެން މެން ދެމީހުން ކުއްލި އަކަށް ދުރުވީ… ކޮޓަރީގެ ދޮރުން ވަދެގެން އައި ޝާނިޔާއްތަ ފެނުމުންނެވެ…………………………….

84

You may also like...

31 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Varah varah reethi 😘😘😘😘😘 whn is next part 😉😉😊😊 curiously waiting for it 😘😘😘😘 LYSM ❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘

  ⚠Report!
 2. Alhey haadha curious hisaabakun thu nimmaaleee……v v v reethi mi bai vxx …. Lysm❤️❤️😍😍

  ⚠Report!
 3. Varah💜💜💜Varah💜💜💜 reethi 💜💜💜maa sha Allah.💜💜💜curiously 💜💜💜waiting💜💜💜 for 💜💜💜the 💜💜💜💜next 💜💜💜part.💜💜❤❤❤Lysm

  ⚠Report!
 4. Wow..😍😍😍…..mihaathanah kee enme reethi vaahakaey buneveyny… you’re the best👍👍👍story writer in esfiya(in my opinion)… And next part thankolheh dhigu kohlahchey… waiting for next part…..LYSM 💜💛💚💙❤

  ⚠Report!
 5. WOW…This is the best story I’ve ever read this year…..mi story ah vana eh dhenyaamun I’ll give 1st place🏆…. And mi story akee esfiya.com in fenunu emme emme emme reethi story…waiting for next part….💜💛💚💙❤…LYSM 😙😙

  ⚠Report!
 6. WOW…👏👏👏…MI PART VES VARAH VARAH VARAH VARAH REETHI…..THIS IS THE BEST👍 STORY I’VE EVER READ..HAMA EHVANA🎉🏆🎉….WHN NEXT PART KIYAALAN LIBEYNEE…LYSM 💜💛💚💙❤….😙

  ⚠Report!
 7. Tuesday ga eyy buny ekm mihaaru tuesday gossi….adhi vx nxt part eh up eh nukureve…dhn thankolheh avahah up kohdheebala manjjey…..

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.