ވާނަން އުމުރަށް – 36 –

- by - 78- November 4, 2019

އައިލީން ހަޅޭއްލަވައިގަތްއަޑު އިވިފައި އައިޝަމް ފަސްއެނބުރިބަލާލީ އަވަސްހަރަކާތަކާއެކުގައެވެ. އެވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރަކުން އައިޝަމްގެ އަތް މުއްކެވިގެން ދިޔައިރު ދަތްތަށް ބިންދައިގެން ދާހާ ބާރަށް ދަތްކުނޑިވިކާލިއިރު އެދެލޮލުން ނުރައްކާތެރި ވިދުވަރެއް ފެނިލިއެވެ. އައިޝަމް އެދިމާލަށް ދިޔަ ގޮތަކުން ހީވީ ހަމައިން ނެއްޓިހެންނެވެ.

______________________________________________

“އޭތް…އައިލީން ގައިން އަތްް ދޫކޮއްބަލަ….” އައިލީންގެ މެދުހަށީގައި ދެއަތް ވަށާލައިގެންހުރި ޒުވާނާއާ ދިމާލަށް ދަމުން އައިޝަމް ބުނެލީ އަޑަށް ފުދޭވަރަކަށް ބާރުލަމުންނެވެ. އޭރު އައިޝާމް ދަތްތައް ޖައްސާ ބާރުކޮއްލައިގެންހުރީ އޭނާާގެ ރުޅިގަނޑު މައިތިރިކުރެވޭޔޯއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެ ޒުވާނާ އައިލީންއާ ދުރަށް ޖެހިލަމުން ސޮރީ އޭ ބުނެލީ އެމީހުންނަށް ފުރަގަސްދީގެން ހުރެއެވެ.

“ކައިޒިލް…” އައިލީން ކައިޒިލްގެ ނަން ކިޔާލީ އެއީ އޭނާތޯ ޔަގީންކުރަން ބޭނުންވާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އައިލީން ގޮވާލުމުންވެސް ކައިޒިލް ފަސްއެނބުރި ފަހަތް ބަލާލުމެއްނެތި ކުރިއަށް ހިނގަމުންދިޔައީ އެއީ އެހެން މީހެއްގެ ހައްގެއްކަމަށް އޭނަގެ ސިކުނޑި ތަކުރާރުކޮށް އެހިތަށް އަނގަމުންދާތީއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ނުކިޔަމަންތެރި ހިތް ތެޅެމުންދިޔައީ އައިލީން ކައިރިއަށް ދާން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެތައް މަސައްކަތަކާއެކު ހިތުގެ އެދުމަށް ފުރަގަސްދެމުން އެ ހިތް މައިތިރި ކުރުމަށް ހިތުގައި އަތް އަޅާލައިގެމްހުރެ ކައިޒިލް ފަސް އެނބުރި ބަލާވެސް ނުލާ ސައިކަލާ ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ.

ކައިޒިލްއަށް ނޭނގުނީ އެނާއަށް ނޭނގިނަމަވެސް މިދެވެނީ އޭނާގެ ނަސީބާ ދުރައްކަމެވެ. ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އައިލީން އެހެން މީހެއްގެ ހައްގަކަށް ވާނެކަމެވެ. ކުރެވުނު ކުންހީއަކުން ދެން ކައިޒިލްގެ ދިރިއުޅުމުގައި ވެދާނެ ކަމުގެ ބޮޑުކަން އަދި ފެންނާނެކަން ނުވިސްނުނުކަމެވެ.

“އައިޝަމް…އެއީ ކައިޒިލް އެއް ނޫންތަ؟..” އައިޝަމްއާ ދިމާލަށް ބަލާލަމުން އައިލީން އަހާލީ އައިޝަމް ކައިރިން އެއީ ކައިޒިލްތޯ ޔަގީންކުރަން ބޭނުންވެފައިހުރެއެވެ. ނަމަވެސް ބަދަލިގައި އައިޝަމް ފަރުވާކުޑަ ގޮތަކަށް ދެކޮނޑު އަރުވާލަމުން އެހެން ވާހަކައެއް ދައްކަން ފެށުމުން އައިލީން ކައިޒިލްގެ ވާހަކަ ހުއްޓާލަމުން އައިޝަމްގެ ވާހަކައާ ބައިވެރިވަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ.

“ދެން ލޫން ވެސް އަހަރެންގެ ފަހަރިއަކަށް ވަނީ ދޯ…އަހަރެން މިހެން ހުއްޓާ ބެން މެރީކުރަނީ ދޯ…” އައިލީންއަށް ދޯ އެއްލުން އައިޝަމް ބުނެލީ އިސްތަށިގަނޑުގައި އަތުމް ފުނާއަޅާލަމުން މާނަވީގޮތަކަށެވެ. އައިލީންގެ ސިކުނޑިއަށް އޭގެ ރައްދަކަށް ދޭނެ އެއްޗެއް ނުވިސްނުމުން ހީލުމަކުން ފުއްދާލީއެވެ.

ދެމީހުންވެސް ހުދު ދޮންވެލިގަނޑުގައި ފައިގެ ނިޝާންތަށް ދޫކުރަމުން ރާޅު ޖަހާ ހިސާބުގައި މަޑުކޮއްލިއެވެ. އައިލީން އިސްއުފުލާ ހަނދަށް ބަލާލިއިރު ހަނދުއިނީ އޭގެ ޒާތުގައި އުޑުގައި ފިޔަޖަހަން ހިނިތުންވެލައިގެނެވެ. ކަޅު ދޫލައެއްހެން ފެންނަން އޮތް އުޑުގައި ތަރުތީބެއްނެތި އުކާލެވިފައިވާ ރަންމުތުގެ ތަރިތަށް ހިނދު ހިނދު ކޮޅާ ފިޔަޖަހާލައެވެ. މި ގުދުރަަތީ ރީތި މަންޒަރު ބަލަންހުރި އައިޝަމްއާ އައިލީންއަށް ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮއްލެވުނީ އެކުއެކީގައިހެނެވެ. ދެމީހުން ދެމީހުނަށް ބަލާލަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ.

“ކީއްވެ މިތަނަށް އައީ؟…” އައިލީންގެ ބޮލުތެރޭގައި އިން ސުވާލު އައިޝަމްގެ ކުރިމަށްޗަށް ގެނައީ އައިޝަމް ވާހަކަ ނުދައްކައި ހުރުމުންނެވެ.

“އަމްމް….ކަ..ކަމެއް ނުވޭ..ހަމަ ލީން ގޮވައިގެން އަންނަ ހިތްވީ…” އައިޝަމް އޭނަގެ ހިތުގެ އެދުން ފަސްޖައްސާލަމުން ބަހަނާއެއް ދެއްކޭތޯ މަސައްކަތްކުރިއެވެ.

“ސީރިއެސްކޮށްތަ؟…އެކަމް އައި ޑޯންޓް ތިންކް ސޯ….” ކުޑަ ހީލުމަކާއެކު އައިލީން ބުނެލީ އައިޝަމް ގެ އިތުރު ސިފައެއް ފެނުމުންނެވެ. އެމޫނަށް ބަލާލާފައިވެސް އައިޝަމްއެހުރީ ފަސްޖެހެފާކަން އެނގޭނެއެވެ.

“އަމް..އަހަރެން…އައިލީން….އަހަރެން..ލީ….ލީން..އައި………………”
އައިޝަމް އާގަންނަމުން ބުނަން އުޅުނު ޖުމުލަ ހުއްޓުނީ އޭނަގެ ފޯނަށް މީހަކު ގުޅަން ފެށުމުންނެވެ. ފޯނު ކަނޑާލަމުން ޖީބަށްލާން އުޅުމާއެކުހެން މެސެޖެއް އައުމުން ފުންނޭވާއެއް ލާފައި އައިޝަމް ފޯނުހުޅުވާލިއިރު ހުރީ ކުޑަކޮށް ރުޅިގަދަވެފައެވެ. އޭނަ އެހާ ހާލުން ބުނަން އުޅުނު ޖުމުލަ މެދުކަނޑާލުމުގެ ހިތްވަރު ލިބުނީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟

މެސެޖް:

*އޭ ޝޭން…އައިލީން ގޮވައިގެން ކޮންތާކަށް ވަދެގެންތި އުޅެނީ؟..*

*ކިޔާން..އައިލީން ގޮވައިގެން ތަނަކަށް ނުވަންނަމޭ..ބީޗްގަ މި ތިބީ..*

*ބީޗް ގައޭ…ޕިސް ޕިސް..މިގަޑީވެސް މާފޮޅުވަނީ…ބޮޑުވަރު..ތިހެން އުޅެނިކޮށް ދެމީހުން ނުގެއްލެއްޖިއްޔާ މަވާ ޝުކުރުކުރާނަން.🙊..*

*ކިޔާންންން..😒..*

*އަހަހަ…އޯކޭ…އެއިޓް ފިފްޓީންގެ ކުރިން އަންނާތި ބޭނުން ވަރަކަށް މާފޮޅުވާފަ😶..*

*ގެޓް ލޮސްޓް..*

ދެފަރާތަށް ބޯހޫރާލަމުން އައިޝަމް ފޯނު ޖީބަށްވައްޓާލަމުން އައިލީންއާ ދިމާލަށް ބަލާލީ އޭނަ ބުނަން އުޅޭ ވާހަކަ ބުނަން ވަރަށް ތައްޔާރަށް ހުރެއެވެ.

“އައިލީން…އައި….” އައިޝަމް ބުނަން އުޅުނެވެ.

“ހިނގާ ދަމާ ދޯ…މިހާރު އަށެއްޖަހަނީ..” އައިލީން ބުނެލީ ފޯނާކުޅެއް ހުރެފައެވެ.

“އަމް..ހޫމްމްމް..ހިނގާ..” ވިސްނާލަން ހުރުމަށްފަހު އައިޝަމް ބުނެލިއެވެ.

*******************************************************************

މުޅި ރިޒޯރޓް ރަތާއި ރަންކުލައިން ޒީނަތްތެރި ކޮއްލެވިފައިވާއިރު ނުލާއިކު ހިތްގައިމެވެ. ރިޒޯރޓްއަށް އަރާއިރު “މަރުހަބާ” ކިޔަން ދެ މީހަކު ހުރިއިރު ދެން އިނީ ދިގު މަގެކެވެ. އެމަގުގެ ދެފަރާތުގައި ރަތްކުލައިގެ ދޫލައެއް އަޅާލެވިފައުިވާއިރު އެ ދޫލައިގެ މަތީގައި ރަންކުލައިގެ ފިނިފެންމާ ފިޔަތަށް އުކާލެވިގައިވުމުން ވަރަށް ޗާލެވެ. އެ އެމަގުން ހިސާބަކަށް ދެވުމާއެކު މީހުންގެ ހިތް ސިހޭނެކަން ގައިމެވެ. ބީޗްގައި ރަންކުލައިގެ ބޮކިފަތިތަށް އެލުވާލާފައިވާއިރު ވަށްމޭޒުތަށް ތަންތަންކޮޅުގައި މީހުންތައް ތޮއްނުޖެހޭނެހެން ރާވާލެވިފައިވާއިވެއެވެ. ރަތްކުލައިގެ ފޮތިގަނޑެއް ކޮންމެ މޭޒަކުވެސް އަޅާލެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ މޭޒެއްމަތީގައި އުއްބަތިއަކާއި ރަތްކުލައިގެ ފިނިފެނަމްލެއް ބާއްވާލާފައިވުމުން އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދެއެވެ.

ކައިވެނިކުރަން ހަމަޖެހުފައިވާ މާލަމަށް އެންްމެން އެއްވަމުންދިޔައެވެ. ދެއާއިލާމީހުންގެ ގާތް ރައްޓެހިންނާ ، މުވައްޒިފުންނާ އަދި ނާހިދުމެންގެ ބިސްނެސް ޕާރޓްނާރސްއަށް ދަންދެން ދައުވަތުއަރުވާފައިއޮތެެވެ. އިއްބާން އޭނާ އިންނަން ޖެހޭތަނުގައި ހަމަޖެހިލަމުން ލޫންއާ ދިމާލަށް އަވަސް ނަޒަރަކުން ބަލާލިއެވެ. މިވީ ދުވަސް ތެރޭގައި ބައްޕަމެން އޮންނަނީ އޭނާއަށް އޮންނަނީ ލޫންއާ ބައްދަލުކުރުންވެސް މަނާކޮއްފައެވެ. ލޫންއަށް ބަލާލުމާއެކު އިއްބާންއަށް އެމޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ. އެއީ އޭނަގެ ލޫން ބާއޭވެސް ހިތަށް އެރިއެވެ. ރަތްކުލައިގެ ސޯލްއަކުން ބޯނިވާ ކޮއްގެންހުރި ލޫންގެ ނިޔަނެތި މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔައީ ހާސްވެފައިވާފަދަ ކުލަވަރެކެވެ. ދެލޮލަށް ނުފެނުނަސް އެތަނަށް އެތްވެފައި ތިބީ ކިހާ މީހުންނެއްކަން އޭނާއަށް އިހުސާސްވެއެވެ. އިއްބާން ހީލަމުން ލޫންގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލީ ލޫން ހާސްވެފައި ހުރިވަރު އިހުސާސްކުރެވުމުންނެވެ.

އައިލީންއާ އައިޝަމް އެކުއެކީހެން އައިސް އެތަނުގައި މަޑުކޮއްލލިއެވެ. އެވަގުތު އެތާހުރި ކައިޒިލްއާ ކައިރާ ފެނުފައި އައިލީންގެ މޫނަށް ހައިރާންކަމުގެ ކުލަވަރު ވެރިވިއިރު އައިޝަމްގެ ރުޅިވެރި ނަޒަރު ކައިޒިލްއަށް އަމާާޒުވިއެވެ. އެވަގުތު ކައިޒިލް އައިލީންގެ މޫނުން ނަޒަރުވަކިކޮއްލަމުން އެހެން ދިމާލަށް ބަލާލިއިރު މުއްކަވާލެވިފައި އޮން އަތް ޖީބަށް ކޮއްޕާލިއެވެ.

ލޫންގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލަމުން އިއްބާން އަނގަހުޅުވާލީ އެއްޗެކޭ ބުނާށެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް އިއްބާންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ މީހުންތެއް ފަޅަމުން އެންމެ ކުރީގައި ހުއްޓުނު މީހަކަށެވެ. ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެ މުނަށް ބަލާލުމާއެކު އިއްބާންގެ ބުމަ ގޮއްޖެހުނުއިރު މަންޒަރު ބަލަންހުރި ދާނިޝް ގެ ދެލޯ ދިޔައީ ބޮޑުވެގެންނެވެ. އިއްބާން ދަތްތައް ކާރުވައިގަންނަމުން ބުނި ނަން އިވުމާއެކު ލޫންއަށް ކޮޅަށް ތެދުވެވުނު ގޮތަކުން އަރިއަޅާލިއެވެ. ނަމަވެސް ނިކަން އަވަހަށް ހަމަޖެހިލަމުން ގޮނޑީގައި އިށީތް އިރު ލޫންގެ ހިތްދިޔައީ އޭގެ އެންމެ ބާރުމިނުގައި ތެޅެމުންނެވެ. އިސާހިތަކު ދެލޯ ކަރުނުން ފުރުނުއިރު މަޑު ގިސްލުމެއް ދެތުންފަތް ފޫއަޅުވާލާފައި ނިކުތެވެ. އެމީހާގެ ކުރިމަތީގައި އޭނާ ނިކަމެތިވި ދުވަސްތައް ހަނދާނަށް އައުމުން އެދެލޮލުން ކަރުނަފާއްދާލިއެވެ. އެނަން ކިޔާލަން ދެތިން ފަހަރަކުވެސް އަނގަހުޅުވާލާފައިވެސް އަޑު ބޭރުނުވުމުން ހިތްދިރުވާލެވުނެވެ. އޭނައަށް ނޭނގި ހުއްޓާ އޭނާގެ އަދިރިކަމުން ފުރިގެންވި ހަޔާތަށް އަންނަން އުޅޭ އަލިކޮޅުވެސް އެނުބައި އަންހެނާ ޖަހައިގަންނަން އަތުކުރި އޮޅާލީކަންނޭގެއެވެ. އެހެންނޫންނަމަ ހަތަރު އަހަރުފަހުން ލޫންގެ ކުރިމައްޗަށް އަންނާކަށް އޭނާ ހިޔާލެއް ނުކުރީހެވެ. ލޫންގެ މާޒީގެ ދުވަސްތަށް އަނދިރި ކޮއްލި އަންހެނާ އޭނާގެ ކުރިމަގުގައި ވާންހުރި ކަންތައްތައްވެސް އަނދިރިކޮއްލަން އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން މިހާރު އެހުރީ އޭނާގެ އެންމެ ކައިރީގައެވެ.

“ޝް.ޝައި…ޝައިލާ…” ދެއަތް މުއްކަވާލަމުން ލޫން އެނަން ކިޔާލީ އޭނަގެ ޖަޒުބާތުތައް ހިފަހައްޓިމުންނެވެ.

– ނުނިމޭ –

78

You may also like...

158 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Inthizaarakah fahu dhw…Mi part varah varah varah reethi…maa sha allah…when is next part??waiting for the next part…

  ⚠Report!
  1. Thanks yaanaa.yhh..intixaarakah fahu dhw..neyge vaki ireh up koaladhevyne..ekm try kuraanan mihen ulhefa up koaladhevytho..adhi school kiyevun ves nunimey..ekm free veema mi liyelaafa up koalaee.yhh..thankx💖

   ⚠Report!
 2. Suprise..hellow readers….mi othee 36th vana part up koaladheefa…mal varah buxy..ekm ves mi up koalee kuda koa free veema…adhives try kuraanan mihem ulhefa up koaladhevytho..i know mi part kururkan..sorry for that…btw dhn vaanee kihineh baa dhww..kiyuntherin heekuraa goii ves bunelhahchy…love ya all my readers..nyts..sleep tight..❤♥❤♥

  ⚠Report!
 3. Suprised😀😀It’s okay…Varah happy vehjje thihaa busy kon ulhefa vx vaahaka up kohdhineema…Thanks..Aisham ah vaavaru dhw..😄😄Aisham nd Aileen haadha loeh bey….Mi part varah reethi..maa sha allah..waiting for the next part..

  ⚠Report!
 4. Woooow💜❤💚💛💙… Asluvx v surprise vi ingey…♡… Thank u thihaa bixy koh ulhemun vx vaahaka up kolla dhinyma🌺🌺🌻🌸🌼. Vaahaka up vejje tho miadhu mihaaru two faharu belijje. Btw v v v loabi mi part vx😍💜😍💜😍… Miss u so sooooo much… Waiting for next part💞💞.. Lysm🌺💙🌺. Gud nyt🌛… Sweat dreams🌌

  ⚠Report!
 5. Alhyy varah suprised vejeh …….. Masha Allah 😘😘😘😘😘😘 varah varah reethi ingyy mi part ves ❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘 curiously waiting for the next part 😉😉😊😊 😊😊😊😊😊busy koh ulhemun ves up kohla dhiny ma v v v happy vejeh😘😘😘😘😘😘 lysssm ❤️❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘😘😘

  ⚠Report!
 6. Awwwwn🤭🤭🤭….mii dhw e surprise🥳🥳🥳alhey shukuru mal💕💕💕💕..v v rythi mi bai vx…waiting for the next😘😘😘…vuv u😝😝😝

  ⚠Report!
 7. LOL TOO MUCH FOR 12 YEARS GIRL TO WRITE. I WONDER HOW YOU KNEW ALL THOSE THINGS, FEELING AMD EVERYTHING. I am not totally against you. you have the talent. but writing a love story at this age is inappropriate. I wonder how your mother allow this. you can write stories thi age kudhin kiyaakahala. And bodu v ma mikahala loabyge vaahaka liyan,

  ⚠Report!
  1. 12 years ge kujjakas loabii ge vaahaka liyevidhaane dho if they want noonee e talent hurehjeyyaa……Ekudhin beynun v ma ekudhin liyanee……eyakah faadu kiyumakee rangalhu kameh noon alhugandu dhekey gothuga…..Adhi eh vaahaka bunelaanan…. mi site 12 years noony eyah vure vs dhashuge kujjakah malsa ekani hey story liyany…alhugandu ge suvaaleh ebehh…Aee keehve hey mi story ga ekani thihn thi bunany…Gaimu baeh kuda kudhin liyaa ehen love storys thakuga nuhurefa mikahala comments miah kuranee🙄🙄🙄🙄

   ⚠Report!
  2. I Don’t know ehn kujjeh liyaa kameh. malsa viyya dhehkenves bunefa indhey viyya 12 aharey. so enmenah ingenehnu. faadu kiyumaky rangalhu kameh nooney bunaairu what you doing is write? supporting her to write an inappropriate story? mi mujuthamau halaaku vany thikahala meehunaa hedhiye. kujja bodu nuvandhen mihaaru hurihaa dhaskohdhee kujja kahaalu kohlaafa hunnany. e umuruga loahbaky kobaakanves ingeythi hairaan vey. neynge kithah firihenunnnaa rahtehi vegen kithah vahtharah thelhunu kamehves. kikey dhen bunaany,.

   ⚠Report!
  3. Ey thi meehun pls dont disturb her. Mal loabeege vaaahaka liyunu kamaku eynaage kiyevumaha ehves burakameh naadhey. Mihen mi bunany malge friendeh ge haisiyyathun dhuruga huhtteh kamaku mal kiyavan ulhey goiy shaa ah ingey. Mal vvv burakon ulhefa ves story liyaathy jeheyny support kuraashey… not to be jelous ey….
   Mal dont lose your hope. Aslu mee vv dhera kameh negative comment kurumaky. 12 years kujjeh liyaa love story eh v ma nukyma v nu.

   ⚠Report!
 8. Kohme ehchekey anonymous ah hyviyas naam ebuny vaki dhogu vaahaka ehnoon…malsa ekani bio ga jahaafa in kamau nan viyas ehen kudhin vaki nuliyeyey hyvanytha… ekudhin comment ga liyany😒😒😒….v balaafa mibuny….ma dheken comment ga liyefa huhna than.. maslahathattakaa kaaku kameh bunaakah nethin…n malshaa aa dhimaalah thikahala ehchehi kiyaa iru thy ethah firihenunnaa rahtehi vegn eki vahtharu vahtharah nuthelhey meeheh tha…Thikahala meehunnaa hedhy gina kudhin ge musthaqbal halaaku vany🙄🙄🙄….Faadu kiyas binaa kuranivi gothakah kiyanya rangalhu dhw…loabige vhk liyaa ehen kuda kudhin kairii vx thi vhk bunan v nu dhw..Not only malshaa…Thikahala meehun rythi gothuga naseyhaiy dheyn neygenya thigothah ehchehi nukiya hurun rangalhu vaany…Kujjakah thikahala ehchehi dhaskohdheny thikahala meehunnehnu… noontha???…ehenvethaa rythi gothuga buneven ohva hithah eri haa ehcheh kiyaalaafa..Hithakah naaraa writer ge hithah kuraa asareh…kihaa hurt vaane…Thikahala negetive comments ge sababun kithah kudhin vhk liyun huhtaalany😠😠😠😠

  ⚠Report!
  1. Yh your right jiji…….mal aa dhimalah kiyaafa huri ehchehi fenunyma hama nuhurevigen mihen mi bunany……anonymous ehn meehunaaa dhimaalah ehchehi bunaa iru thimaa ah ulheveny maa rangalhakah heneh mashakah hiyeh nuvey…..and mal noonas adhi maa kuda kudhin hama story liyey….mujuthamau halaaaku vaa vaahaka dhankaa iru enme furathama kudhin kan thah thah dhaskuranee kn baeh ge faraathun thr????mi suvaalu ge javaabu dheebala……😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😡😡😡😡😡😡😡and vedhaane mal story liyaatheeve ekamaa j vanee kamah vx….ekm vx meehun kuraa nagetive cmnts thakah mal alhanulaa thi ingey…..abadhu vx iraadhakurehviyaa mal ah support kuraanan……and dont lose your hope…..and edheveny eh vx kahala nasey hatheh noon….eyakah nukiyaane nase hai dhinumeh……and thigothah ehchehi kiyaa iru ehn meehunge vx feelings dhenegannaathi anonymous………😡😡😡😡😠😠😠😠😠😠😡😡😡😡😠😡😠😠😠😠😡😡😡😠😠😠😠

   ⚠Report!
  2. Totally afreed with kai. Asluves shaa ahves shockeh libun jiji mal ah kiyaafa huri ehchehin. jiji your so bad.

   ⚠Report!
  3. Ishaa…wat r u talking about…jiji kon iraku mal aa dhimaalah ehchehi ky…n kyhve bad v…bunebala sababu…I wanna knw..Thi kiyaa ehcheh getu vaa gothah bunebala..n u r saying me that i ulheny dhehkeyshey thaa…kyhve u ah thihen hyvany..I mean u dhehke eyy…mal dhifaau kohdhinumakee dhehken ulhun tha..

   ⚠Report!
 9. Aslu ves jiji ebuni hama thedhei…Ae baeh meehun ge faadu..Yageen ves nukoh kanneynge meehun naa dhimaalah ekiyani….Mi site rangalhah balaafa kiyaanama dhw..

  ⚠Report!
 10. Jiji ebuni thedhei…mi site ga baivaru story liyaa kudhin hurey Age bunefa kiyavaa than bunefa ulhey iland bunefa….Hageegei balaafa noony meehun naa dhimaalah faadu faadu ehchei kiyaakah nuves vaane….Story reethi noonihyyamun nukiyaani…

  ⚠Report!
  1. Ishaa…wat r u talking about…jiji kon iraku mal aa dhimaalah ehchehi ky…n kyhve bad v…bunebala sababu…I wanna knw..Thi kiyaa ehcheh getu vaa gothah bunebala..n u r saying me that i ulheny dhehkeyshey thaa…kyhve u ah thihen hyvany..I mean u dhehke eyy…mal dhifaau kohdhinumakee dhehken ulhun tha..

   ⚠Report!
 11. Alheyyyy😬…. Mal ekani thr loabeege vaahaka liyanee???????????. Ehennoonas loabeege vaahaka liyuneema kobaatha massala aky? Konme kujjaku vx beynun vegen dhw vaahaka liyanee. Ekam huttanee beynun vegenneh noon, thikahala meehunnna hedhi keih nukurevigen story liyun huttanee. Mal akee baivaru firihenun naa rahtehi vegen ulhey kujjeh nama enme rangalhu thihen kiyan anonymous. Anonymous thee v rangalhu meeheh viyya thihen kiyan. Mashah heevany anonymous ulhey gothuge vaahaka hen thikiyanee😬😬. Keehve baa amilla name jahan nukerunee? Amilla name jahain comment kohli nama maa rangalhu veeheynun…. Adhi bunan thr anonymous kairy rangalhu vaahaka eh”mal ge goeh rangalhah balaafa kiyaairu kiyaaba. Mi site ga Gina vaahaka thah liyefa hunnanee hama bodu bai romantic koh. Vaki malsha ah ekani thihen kiyaakah nujehey dhw. Anonymous ah mi vaahaka hadihyyaa bunelan othy mi vaahaka nukiyaashey.”

  ⚠Report!
  1. Yh thibuny rangalhu vaahaka eh….vaki mal aa dhimaalah loabeege vaahaka liyanee ey egothakah kiyaakah nujeheyne…..ehn noonas mal akee ekahala kuhjje noon kn kai ah hama yageen…..mal akee varah rangalhu kuhjje…kairaa ah hama ehvx gothakah kamaku nudhe e gothah mal kahala writer akaa dhimaalah ekahala ehchehi kiyaakah….varah rulhi vx ardhey…😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠adhi rangalhu story writer eh viyaa emeehun beynun vaane huhtuvan kn me heneh hadhaafa vx….ekm mal ekahala kameh nukuraathi ingey…..abdhuvx mal ah support kuraane kudhin kolheh hurikan handhaakurahchey☺️☺️☺️☺️☺️☺️

   ⚠Report!
 12. Mal…. E gothah meehun kiyaa ehchehsah alhaa nulaathi. Nuvisney meehun ulheynee e vahtharah. Mal hama thigothuga kuriyah dhey. Mai abadhu vx supportive vaanan☺. Mai ah adhivx miulheny on vevey varu nuvegen. E phn adhivx hadhaa thaakah gengossakaa nugeney. Bt I miss you so much. Talk kuran vx v beynun. Ekam phn libun haa enme avahakah on vaanan. Wait kuraathi ingey……..

  Vaahaka hama varah varah furihama💜… Sifa kurunthah vx hama baraabaru💙… Vaahaka genesdhemun dhaagoiy vx varah salhi💚…
  Mal mihaaru enme molhu writers thereyga himeney💛…
  I love you sooooo much malsa’s storys❤❤❤.
  Waiting for next part❤💛💚💙💜.
  Luv yuh😘😘😘

  ⚠Report!
  1. Yhh..mal ves varah miss mai mathin..emme las vegen kon dhuhuku phn libeynee.november mas nimumuge kurin libeynetha.miss you..yh..mihaaruves mi wait kuranee mai ol van dhn…😘😘♥

   ⚠Report!
  2. Neynge bunaakah… Heevey mi mas nimen vaairah on veveyne hen faharehga. Miss u too💜😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

   ⚠Report!
 13. Hey jiji…u didn’t get my mail??actually I have made another id in wattpad and I did follow u..wattpad nubalan thr??really missed u gurll….plxx reply….

  ⚠Report!
 14. Mal.. thank u ingey busy kon ulhemun ves story up kohdhinyma and vvv reethi mi part vex. Dont listen haters thigothugai kuriyah dhey

  ⚠Report!
  1. Aadhe labba Anonymous…Loon akah nufeney…nufenunas meehun kiyaa ehchehi Adhi Adu ivey…😆😆😆

   ⚠Report!
  2. Nun..loon akah nufeney..loon aii muh kavaalee eyynage jazubaathu thah hifahattan vegen..loon ah afhu ivunee i’ibaan shailaa eyy buni adhu..

   ⚠Report!
 15. konmes Anonymous akaaah hedhy kanneynge eesh kiyaa kuhjjei ves vaahaka up nukurevigen eulheni..Meehun beynun vaa hurihaa kamei nuvaane kan ingen vaane..Name reethi noonihyyaamun vaahaka nukiyaani…Vaahaka liyaa kudhin naa dhimaalakah noon ehchehi kiyaani…eesh vx vee thanei neynge..😣😣😣😣Hey mal baeh kudhin kiyaane faadu faadu ge vaahaka nd ehchehi ves bunaane Alhaa laane kamei nei…ma mihury mal ah support dheyn…

  ⚠Report!
 16. konmes Anonymous akaaah hedhy kanneynge eesh kiyaa kuhjjei ves vaahaka up nukurevigen eulheni..Meehun beynun vaa hurihaa kamei nuvaane kan ingen vaane..Name reethi noonihyyaamun vaahaka nukiyaani…Vaahaka liyaa kudhin naa dhimaalakah noon ehchehi kiyaani…eesh vx vee thanei neynge..😣😣😣😣Hey mal baeh kudhin kiyaane faadu faadu ge vaahaka nd ehchehi ves bunaane..Alhaa laane kamei nei

  ⚠Report!
 17. konmes Anonymous akaaah hedhy kanneynge eesh kiyaa kuhjjei ves vaahaka up nukurevigen eulheni..Meehun beynun vaa hurihaa kamei nuvaane kan ingen vaane..Name reethi noonihyyaamun vaahaka nukiyaani…Vaahaka liyaa kudhin naa dhimaalakah noon ehchehi kiyaani…eesh vx vee thanei neynge..😣😣😣😣Hey mal baeh kudhin kiyaane faadu faadu ge vaahaka nd ehchehi ves bunaane..Alhaa laane kamei nei

  ⚠Report!
 18. konmes Anonymous akaaah hedhy kanneynge eesh kiyaa kuhjjei ves vaahaka up nukurevigen eulheni..Meehun beynun vaa hurihaa kamei nuvaane kan ingen vaane..Name reethi noonihyyaamun vaahaka nukiyaani…Vaahaka liyaa kudhin naa dhimaalakah noon ehchehi kiyaani…eesh vx vee thanei neynge..

  ⚠Report!
 19. Hello mal.. This part ves vvv reethi.. Hama v interesting.. Heekuran mi vaahaka medhu nukandaalaa kuri ah gndhaane kmh.. Free v irakun avahah vaahaka up kohla dhehchey.. Can’t wait 4 next part.. 😍😍😍😘😘😘❤❤❤😀😀😄😄😄👍👍👍💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛💚💚💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

  ⚠Report!
  1. Thanks..yhh..insha allah mi vaahka nimmadheynan komme meeheh komme ehch kiyas.thanks thihaa supportive veema.💞

   ⚠Report!
 20. zaaa…i dont use wattpad now..n mihaar ehn mail eh use kurany…thoo kairi buneba prvt koh..nuuny dhiraa kairi viyas..ok🙂anyway how r u

  ⚠Report!
  1. umm actually sis ge phn halaaku veema thoo ge number eh neiyy…so cant ask her….dhn i will ask dhiraa…owkayy….btw i didn’t know that u dont use wattpad so i have msg you through that too…hehe…so dhiraa kairin mail hoadhaafa will msg u….and eem kairy buneba eem ah ves innaaney msg kohfa mail in…and u got any news frm thoo???o level nunimey kanneyne dhw….btw i m doing good..u??

   ⚠Report!
  2. hehe..ey sissy..yh thoo ge O’level nimejje o..n em habareh nuvaathaa vrh gina dhuvas vehje…exam nunimeny hen hyvany…thoo vx wattpad dlt kohli thaa kithamme dhuvahekoa buny

   ⚠Report!
 21. I don’t care what people say. I will say that I will support you whole heartedly. And I will read this story till the end . Insha Allah.

  ⚠Report!
 22. Vaahaka v v riythi. keep it up. Anyway this is my first comment. Bunelan othiy vaahaka v riythi ea but v kuru. Thankolheh dhigu kohliyma rangalhu vaane. keep it up. and nimeydhen vaahaka up kurahchey.

  ⚠Report!
  1. Thanks aash..yhh..buxy veema ehaa dhigu koa up nukurevenee..ekm free veema dhigu koa up koaldheynan.

   ⚠Report!
 23. Shaakko you have done a very big mistake😠😠 Jiji aa dhimaalau thi echchehi govanee jiji ebahuritha mal aa dhimaalau bunan nuvaavaruge echcheiy bunefa??? Eyynnn….. Jiji huree mal dhifaaukoh comment koffa. Shaakko rangalhau jiji koffa huri comment kiyaifinama ingeyne. Jiji use koffa huri emoji thakau balaafa hama ekani goiy ninmaigen nuvaane. E comment rangalhau kiyaafa echchekey bunan jeheynee. So be careful on the next time. Jiji is not a bad girl. She is a good girl. Shaakko Thihen echchehi kiyaairuga handhaaneiy nuveytha thee mi site ge author eh kameiy??? V visnaigen ulhechchey.

  ⚠Report!
  1. Srry prvt konnhingi kuda mahsalehga ekan ehn vefa ehury. Aslu fahun dheravi… i feel sad. 😓😓😓
   Aslu kuda kamehge sababun ehn dhimaa vv……. 😥😥😓😓😓
   I feel bad with my self and sorry for that jiji..😥😥😓😭😭😭

   ⚠Report!
  2. Shaakko ah kuda kamei ge therey ulhemun dhimaavi mahssala eh ga ehen bune vuni….Shaakko mihaaru varah dhera veynu ehen bune vunyma..Aslu vx mihaaru Shaakko varah dhera vefa hury ehen bune vunyma..Maaffah udhumaa kurun vx oveynu dhw….

   ⚠Report!
  3. Oooh…Dhen shaa tha 🥶 emoji laaafa mimmi ge story ga comment kohfa aee…bunebala dhogu nahadha..I wanna knw

   ⚠Report!
  4. OMG..Shaa tha Ae????mimmi ge story ga jiji are dhimaalah comment kohffa ae????

   ⚠Report!
  5. Neyngey kamah hedhy….I think shaa kanneynge hama ae…Ma mibuni mashah heevaa goeh…Ehvx meehaku ehchekey hynukuraathi ingey.

   ⚠Report!
  6. Konmes kamei veema dhw baeh kudhin Aslu name beynun nukurani VANAN beynun kurani.Public veema nubunan vx hure dhaane dhw baeh kudhin dhen mimmi story ga jiji are dhimaalah ehen bunaakah nuvaane dhw.

   ⚠Report!
  7. Aslu kn me meehakas ehn bunaakah nuvaa ne eii thedhu vaahakaeh….ekm shaa e bunee shaa eh noonekey dhn keeve thr thimeehun gaboolu nukuranee…shaa kohffiyyaa shaa bunaane dhw eii shaa kohffa in cmnt ekey……dhn thi meehun thi thibunanee thr anehkaa eii shaa kohffa in cmnt ekey?????jiji shaa kaaree ahaaly dhw eii shaa heyyee nubune dhw eii shaa kohffa in cmnt ekey dhn keeve thimeehun thihen thi bunany…..

   ⚠Report!
  8. Kaaku tha alhe buny shaa ey..ma buny mashah heevanee ey dhw..ma nubunan shaa ekey…and sharaa vx nubuney kanneynge dhw…ma nubunan ingey shaa ekey comment kury..mashah heevaa goeh buny.OKAY

   ⚠Report!
  9. Alhey….ehn neh nooney mi buny….thimeehun hama seedhaa eii shaa ey ehn bunyekey nubunamehnnu…try to understand…e mean ga eh nooney mihen mi buny…dhn thimeehun hiyy hama nujehey fadha baheh bunevifa othiyya sorry varah bodah…..

   ⚠Report!
 24. Story reethi…. Ekam bunelan othee thihaa lha umuruga mikahala kankamaa ehaa noolhehchey….Hope u got what i want to say & hope u will take this comment positive

  ⚠Report!
  1. Thanks..yhh…engey thi buni ehch..and mal mi vaahka liye nimmaafa grade 7 nimuneema mi vaahka ige 2 vana season aa eku annaanan insha allah..

   ⚠Report!
 25. Jiji thoo kairy buneba mail in msg eh kohlaashey….and yess dhira sis kairy bunefin jiji ge mail dheyshey…but she didn’t reply…. jiji bunan veenu zaa innaaney msg eh kohfa reply eh dheyshey…. and thoo kairy bunahchey vvvv miss veyey..

  ⚠Report!
 26. Don’t judge someone without knowing them…. kihinehthrr egenee eyyna e ee ehnn ulheyy kujjehh kamehh…meehakau hama loabeege vaahaka ehh liyelaafa irahh that doesn’t mean they have experienced everything…ehnn noonass emeeheh beyhnunn kamehh kureveyynennoonthrr…i don’t see anything wrong writing a love story…hama aafhaige vaahakaehhnnu mee…kaeymnn kommess ehhchekeyy kiyaignn hana nujehunn ufadhann…grow up man..meehunnge kuhh dhakkan noolhe islaaahu kobbala…i dont see any immature thing in this story…

  ⚠Report!
  1. I haven’t say that malsa ulhenee ehenney…. I just say that malsa ehaa kuda iru loabeage kankamaa ehaa varah visnaakah nuvaaney… Mi story in immature things fenna vaahaka evves nubunan…. Ehaa bodah nuvisnachey bunee because ekamuge sababun malsa kiyevumah buru araafaane thee…. Just sis egge haisiyyathun…. Caffeineholic thi comment kuree alhugandu kuri comment aa viddhafa nama bunelan othee alhugandakee man eh nooney…. And i haven’t say that she should not write love stories…. Varah dheravejje nukuraa kushegge ilsaam boluga elhu v ma caffeineholic

   ⚠Report!
  2. Noo..dont be sad. I know sis bunu ethi…ehn meehunge feelings ahves balan vaaaney caffeinholic..and sis thi bunee rangalhah..mi vaahaka liye nimmaafa mal annaanan mi vaahkaige dhevana season aa eku grade 7 nimaafa.

   ⚠Report!
 27. Ohh…. Sorry ingey…. Alhugandakee kaakukameh neyngeyne mal akah bunyyas…. Aslu alhugandu comment kuranee zaa ge namuga as aee alhugandu name feshey goi v ma…. Ekam mithaa ehen kujjeh zaa namuga comment eh koffa ineema ehenve some one jahaafa comment post kuree…. And i am 3 years elder than u mal…. So u can think that i am just like your sis…. But If u want ingey…. And do u have any elder brother or sister???? Hama ahaalee ingey…. Ok nubunyyas bunan beynun nooniyyaa…. Alhugandu meege fahun comment kuraanee zaaee ge namuga ingey….

  ⚠Report!
  1. Zaaee ah 15 years tha…sorry nge..mi public ehnu dhw…prvt koa tlk kurevunu dhuvahakun bunaanan.yhh..😊

   ⚠Report!
  1. oh..mail in kuda dhuvaskolhaku talk kurevidhaane but if u r a girl ingey😛..hehe nice to meet u

   ⚠Report!
 28. Mal dhoonii… Haadha molhey vaahaka liyan… Sifakurunthah vx ehaa habeysss… This is My favourite story and you are my favorite writer… Good luck with your assessments… Nayaa ge humble request eh eii mal negative comments thakah reply nukurumah… They are useless… And the best respond for fools are silence… When is the next part???? Next part kiyaa hithun moya mivanee.. Avahah up kohleveythww balahcheyy… 😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😍😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😍😙😙😙😙❤💜💚💛💜💚💛💜💚😝💚💛💜😘😝😚💛💜😙😘💚💜😚😚😝😘😍💜💜😘😚💜😘😚💜… Lysssssssm…

  ⚠Report!
 29. Yah…. Mi aharu 15 furunee…. Pvt vaahaka dhekkey dhuvahakun bunaanamey thibunee brother & sister vaahaka dhw.???? Alhugandu ehen bunee ehaa serious kosheh noon…. Just wanted to know sister or brother kihineii kan kokko innaa dheytherey kanthah kuranee…. I mean how they care, love to younger sisters…. Alhugandu ves vaahaka eh liyan kamah site ga nuliyevunas fothegga liyevi dhaanenu dhw…. & kihinettha mal aa pvt koh vaahaka dhakkan v????

  ⚠Report!
 30. Yhh.i know serious kosheh noon kan.ehehe.yhhh..kiyaadheefaanan kihineh kan kokko innaa dheythereyga sister & brothers kanthah kuraa goii.ekm eves mal ah kiyaaa dhevynee prvt koa.yhh..vaahka liyumakee varah kuraa hithun kuraakameh mal ves
  .sis ves kuraa hiyy vy dhw.😊..yhh. site ga nuliyunas fotheh ga liyevidhaane..Ehehe..prvt koa dhw…sis hangout use kuran thr?

  ⚠Report!
 31. Aslu sis varah liyaa hiyyvey stories…. Hunnaane baivaru liyefaves…. Ekam liyaa hiyyvanee bodah site ga….

  ⚠Report!
 32. Malaa…. Kihinettha zaaee stories site ga liyaanee…. Zaaee akah neyngeyey site ga register vaakavves…. & i don’t have any pvt Phone or laptop…. So how can i write???? Ekam Phone eh noony lap eh libunu dhuvahakun site ga vaahaka liyevey thw balaanan insha allah….

  ⚠Report!
  1. Aachaa😍😍😍😍😍story liyaa hiyy vaa kudhin gina vey dhw eba mihaaru….varah ufaa vey new story liyaa kudhin kolheh nukunnan ulheythee…. zaaee ah varah avahah laptop or phone eh dhehvaashi…..eyrun thaa dhw story liyeveynee….😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

   ⚠Report!
  2. Kaaku tha alhe buny shaa ey..ma buny mashah heevanee ey dhw..ma nubunan shaa ekey…and sharaa vx nubuney kanneynge dhw…ma nubunan ingey shaa ekey comment kury..mashah heevaa goeh buny.OKAY

   ⚠Report!
  3. Insha Allah Zaaee ah thikan vaane…😊Zaaee ah varah avahah laptop or phone eh dheivaashi…….
   😘😘😘😘😘

   ⚠Report!
  4. AAMEEN…..Vaahaka liyaa kuhjjei zaaee ah help vaan veenu please…register kuraa goeh bunedhy kanthah kuraane goeh bune dheyn….please help ve bala zaaee ah….

   ⚠Report!
  5. I wanna help u zaaee sisoo…if u want soo…zaaee sis ah varah avahah laptop eh noony phone eh dhehvaashi…Umm..zaaee sis mail use kuran thr?

   ⚠Report!
 33. Hey! Mallu mi part ves varrah reethi😊😊😊mee dhoo mal buni suprize aky😊 varrah salhi suprise eh mee ingeyyy☺️☺️ TC

  ⚠Report!
  1. Hellow cutie…thanksaa..yhh..mee..Ehehe thanks.keeve thr mihaaru ol nuvanee cutie.miss you

   ⚠Report!
  1. I miss you more mal…. Faadakah rangalhu. And mal kihineh tha? Mihaaru vx dad kairy eba kiyan eythi avahah hadhaa dheveytho balaashey. Mai vx v v v beynun mal aa talk kuran. Dhahkan vefa huri baivaru vaahaka vx eba huri. Varah try kuran eba on vevytho… V balaanan mas nimumuge kurin vx on veveytho. Dhen jeheynii vx aa email akun vannan. Eh email ge password vx hadhaan neh… ❤💙💚💜💛. Miss you sooooooooooooo mucchhh

   ⚠Report!
 34. zaaeee….i can help u….register vefa story liyan v goiy bunedheyn v dhw🙂…ummm aslu kohme vhk ehge mathyga vx ihnaane 3 ronguburi ngey…eyah click kuryma araane login or register dhen v baivaru catergory vx huhnaane😛..hehe…dhen eyah gos register vaany…register vefa login vahchey….dhen you’ll c dashboard ngey.. ethaa ihnaane new story kiyaa baeh…eyah gos email aa password liyunyma vaahaka liyeveyne..liyefa upkurumuge kurin preview ah gos proof read kohlaafa mistakes huriyyaa rangalhu vx kureveyne..ithuru suvaaleh othiyyaa ahaalahchey😀..ingelanyaa javaabu dheynan…owkay

  ⚠Report!
  1. Zaaee class kujjeh ves ulhun esfiya site ga register kurevey thw…. Ekam fill kuran hunna thanthah fill koffa register ah Click kureema dhe faraathah picture helilaafa aranee an error occured,the name Is invailed because it uses an illegal charecter, the typing font Is incorrect…. Can any one tell y it happens??

   ⚠Report!
  2. Zaaee ge class kujjeh ves ulhun esfiya site ga register kurevey thw…. Ekam fill kuran hunna thanthah fill koffa register ah Click kureema dhe faraathah picture helilaafa aranee an error occured, the name Is invailed because it uses an illegal charecter, the typing font Is incorrect…. Can any one tell y it happens????

   ⚠Report!
  3. Cutie n mai….miss u mo gurlss❤❤❤..I’m fine..hope u guys r doing well as meh💞💞💞..n mai..I’ll be waiting till ur phone gets owkayy😉😉😉..ly guyss

   ⚠Report!
  1. Hey zaaee… Malaa and yanaa buni zaaee ah register vaan help vedhehchey. I want help you❤🌺☺

   ⚠Report!
 35. Zaaee ge class kujjeh ves ulhun esfiya site ga register kurevey thw…. Ekam fill kuran hunna thanthah fill koffa register ah Click kureema dhe faraathah picture helilaafa aranee an error occured, the name Is invailed because it uses an illegal charecter, the typing font Is incorrect…. Can any one tell y it happens??

  ⚠Report!
  1. yh jiji ah vx fahun v hama thihen..alhe admin ah gulhaaigen nuvatha msg kohgen register veveythw balaalaba ngey😊

   ⚠Report!
 36. Hey mai n mal….jiji dheke rulhiitha😔..kyhve vhk nudhahkanyy😭..I missed u guys vrh bodahh💞..plx talk meh

  ⚠Report!
  1. Jiji zaaee class kujjeh bunee ehen nuviyo register eh…. Fill kuran hunna thanthah fill koffa register ah Click kureema dhe faraathah picture helilaafa aranee an error occured, the name Is invailed because it uses an illegal charecter, the typing font Is incorrect…. Do u know y it happens??

   ⚠Report!
  2. Jiji… Mai keehve jiji aa rulhi vaan vee❤💜💛💚💙… I miss u more jiji😢😭… Jiji kihineh tha?… Iraadha kurehvihyaa mai rulhi eh nuvaanan jiji akaa dhuvahaku vx💜💜💜💜💜💜💜…

   ⚠Report!
  3. On vevun haa enme avahakah jiji ashaa mal aah talk kuraanan ginain☺☺☺… Lysm jiji n mal😘😘😘… Take care🌺🌸🌺…

   ⚠Report!
 37. Hey mal and mai😊 cutie busy kamun on nuveveny😟hopefully my exams will finish this tuesday😊eyrun on vaaanamey😊maii and mal I miss you a lot tooo😊😊😊😊 jiji dheke rulhi eh naadheyy iff eh😊miss you all😊 maii on vaane irakah cutie inthizaaru kuraanan😊mallu mirey cutie on vaanan ingey😊insha allah😊❤️❤️❤️ TC😊 bye😊

  ⚠Report!
  1. Mai vx rangalhu kudakoh… Miss u more mal and cutie… Varah ufaa vehje cutie vx wait kuraane vaahaka buneema… Cutie exam thakah rangalhu natheeja dhehvaashi… And mai vx naadhey jiji dheke rulhi eh… I love you all my lovely friendsssss… Haahsa koh mal, cutie and jiji💜💜❤❤💙💙💚💚💛💛💛💛💜💜❤❤❤💚💚❤💚💛💚💜❤💙

   ⚠Report!
  1. Rangalhu… Ekam kuda koh balive miulheny. Cutie kairyga vx eba huri baivaru vaahaka dhahkan vefa.💙💙💙. Miss you cutie… Bye take care☺😘😘

   ⚠Report!
 38. Kon rasheh ge kujjeh kameh nubuneveynennu mi thaaku…. Mee public ennu…. Kuthoo ah neyngunas i know Who u are????

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.