ބަދަލު 1

- by - 113- October 3, 2019

ރޭގަނޑުގަޑީ ފަޅު ރަށުގައި ފޯރި ނަގަމުން ދިޔަ ގުރޭޑް 10 އެއްގެ ކުދިންނަކީ ބިރުވެރިކަން މަޖަލަކަށް ހަދައިގެން އުޅޭ ކުދިންތަކެކެވެ. އޯ ލެވެލް ޓެސްޓް ހަދައި ނިންމާ ކުދިންނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފަޅު ރަށަކަށް ދަތުރު ދިޔައެވެ. ރަށަކީ ގޮނޑުދޮށުވައި ވަރަށް ރީތި ފަސްގަނޑެއް އޮންނަ ރަށެކެވެ.
އެ ކުދިން ތިބެން ނިންމީ ވަލުތެރޭގައެވެ. ދުވާލު އެންމެން އެ ތަނަށް އައިސް އުޅުނީ ފަނުންނާއި އެކިއެަޗެހިން ގެ ހެދުމަށެވެ.މި ދަތުރުގައި އެއްވެސް ޓީޗަރަކު ބައިވެރި ނުވިކަމަކީ ބަދުނަސީބު އަދި ނަސީބު ކަމެއްވެސް ނޭނގއެވެ.
“ކޮބާ ރާއްޕެމެން. އެމީހުން ދިޔާ ގައިމުން ވަރަށް އަވަހަށް އަންނާނަމޭ ކިޔާފަ. އެމީހުން މަސްބާނަން ދިޔަ ގޮތަށް އަދިވެސް ނާދޭ.” އަޔާން ބުނެލިއެވެ. “ޔާން ހާސް ނުވޭ.. އަހަރެން މި ދަނީ ބަލާލަން.” ހަސަން އެހެން ބުނުމަށްފަހު ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެތަަނަށް އައެވެ.
“ރާއްޕެ. ކަލޭމެންނަށް ކަމެއް ނުވެއެންނު. ދީބަ މަށަށް. އަނަހެން ގުރޫޕް މަސްފިހެން ރެޑީވެގެނ ްތިބޭތާ ކިތަންމެ ހާސް އިރެއް.” ރާފިއު އާ ދިމާލަށް އެހެން ބުނިނަމަވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. “ހަސަނާ. ހިނގާ ދެން އަހަރުމެންނަކަށް ނުވާނެ ދޯ ޝާރި.” ޝާރިގަށް ދޯ ދެމުން ރާފިއު ބުނެލިއެވެ.
“ހޫމް ތީވެސް ކަމެއް އައްދާން. އެއްޗެއް ނުލިބިއްޖާ ކުކުޅު ހަދާނީ.” ޝާރިޤު ބުނެލިއެވެ.ތިން މީހުން އެކުގައި ހިނގައިފާ ދަނިކޮން ބިއްލޫރި ފުޅިއެއް ފެނުނެވެ. އެ މީހުން އެ ނަގާ ތަންކޮޅެއް ރީއްޗަށް ބަލާލިއެވެ. ބައެއްފަހަރު އޭގައި އަލި ގުޅައެއް އުޅޭހެން ވެސް ހީވިއެވެ. އެ މީހުންގެ ސިކުނޑިއަށް ވިސްނުނީ އެއީ ދިއްލޭ މެސެއް ކަމަށެވެ. ތިން މީހުން އެކުގައި އަވަހަށް ދުވެފައި ދިޔައެވެ.އޭރު އަންހެން ކުދިން އެ މީހުންގެ ބިޓުންނާއެކު މާ ފޮޅުވަން ތިއްބެވެ.
ނަމަވެސް ދުރުގައި އިން ނައުރީން އެ ތިން މީހުންގެ ލޮލުގައި އަޅައި ގަތެވެ. އެ ތިން މީހުން ނައުރީން އާ ދިމާލަށް ބަލާލުމުން ދެ ލޯ ދިއްލާލިއެވެ.ހަސަނު ބިރުން ހަޅޭ ލަވައިގަތެވެ.”ޔާން. ޔާން. އޭނދި ޖިންނިއެއްތަ އެން. ބަލާބަލަ ދެލޯވެސް ދިއްލޭބަ. އެކަމް އޭތި އޭނީ ނައުރީންގެ ސިފާގަ” ހަސަނު ބުނެލިއެވެ.
“ހަސަނާ ހާސް ނުވޭ އަހަރެން މީ ހަމަ ނައުރީން. އެއީ ތިމީހުންނާ ކޮށްލި ސަމާސާ އެއް. އަހަރެން ހިއެއް ނުކުރަނަ ތިހާ ބިރު ގަންނާނެ ކަމަކަށް.ތީ ވަރަށް ބިރު ކުޑަ ބައެއް ވިޔަ.” ނައުރީން ފާޑަކަށް ހިނގަނޑެއް ޖަހާލަމުން އެއީ ލައިޓްގެ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެޏެވެ.
“އަހަރެން ނިކަން ފޫހި ވޭ ތިއުޅޭ ނައުރީންދެކެ. އަބަދުވެސް ފިރިހެން ކުދިންގެ ސަމާލު ކަން ހޯދަން އުޅޭނީ. އެކަމް އޭނަާއަށް ވީކަމެއް ހަރާން” ތުން އޫ ކޮށްލައިފާ ރާޔާ ބުނެލިއެވެ.

“އަޅޭ. ރާޔާ އެއީ ސަމާލުކަން ހޯދުމެއް ނޫން އެއީ ސަމާސާ ކުރުން އަހަރެންނަށް ހީވީ ރާޔާގެ ދޫ އޮޅުނީ ހެން ހެހެ.” މަޖަލަކަށް ރާޔާ ގޮއްވާލުމަށްޓަކައި ނުހުޒާ ބުނެލިއެވެ.”ދެން ނުހުޒާ ވެސް ދޯ. މިހާރު ނޭނގޭ އަހަރެން ކޮޅަށް ހުންނަނީ ކާކު ކަމެއް.” ޖެލަސް ވާ ވައްތަރަކަށް ރާޔާ ބުނެލިއެވެ.
“ސާބަހޭ ކަލޭމެންނަށް. އަހަރެންގެ ވާހަކަ ދައްކަން… ހައްހައްހައް..” އެހުރީ ދެވަނަ އެއް ނޫން ނައުރީންއެވެ. ދެލޯ ދިއްލައިލާގެންނެވެ.
“ދެން ނައުރީން އެ މީހުން ގަޔަށް ހީސް ލެވިދާނެ” އަޔާންް އައިސް ބުނެލިއެވެ.”ބޭނުމަކީވެސް އެޔޭ” ދެރަނުވާންވެގެން ނައުރީން ބުނެލިއެވެ.
“ބިރުގަތީ ދޯ. އަހަރެން އެބަ އަންނަށް މަހެއް ފިހަން މަސްބާންނަށަ ގޮސް. އެކަކުވެސް އަހަންނާއެކު ނާންނާތި” ނައުރީން ބުނެލިއެވެ. ނައުރިންގެ އެބަހަށް އެންމސން ތިއްބެވެ. ނައުރީން ގޮސް 5 މިނެޓު ވެސް ނުވަނީސް ބޮޑު ހަންޖެއް ބާނައިގެން ގެނައެވެ. އެންމެން ތިބީ އާޝޯހު ވެފައެވެ. އެއީ އެހާ އަވަހަށް އައީމައެވެ. އެންމެންގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުނެވެ.”މިރޭ ނިދޭނީ ގެޔެއް ރާނާފަ އެންމެ ކުތިން ގެ ރާނާ ގުރޫޕަަކަށް ރަށަށް ގޮސް ހަދިޔަ ދޭނަން” އެންމެ އިސް މީހަ ކަމަށްވާ އަކުމަލް ބުނެލިއެވެ.
ނައުރީން ގުރޫޕް މިހުން ކައިރީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަން ނުޖެހޭނެ ވާހަކަ ބުނެ އަމިއަލް ގޭ ހަދައި ނިންމާލީ ފަނަރަ މިނޭޓުންނެވެ.
“އަމޭ އަހަރުމެންނަށް ސާ ދެން ޖެހޭނެ” އަޔާން ބުނެލިއެވެ.”އަޅެ މަމިހުންނަނީ އަންތަރީސް ވެފަ. ނައުރީން އެކަނި ވިއްޔަ އެ ނިންމާލި ބޮޑުގެއެއް ރާނާ ނުވިތާކަށް ކަރަންޓާ ކުލައާ ހުރިހާ އެއްޗެއް އެބަހުރި.” ގޭތެރެ ޗެކު ކޮށްލުމަށްފަހު އަކުމަލް ބުނެލިއެވެ.” އަޅެ ނައޔރީން އެއީ ޖިންނިއެއްދޯ” ރާޔާ ނުހުޒާ ގާތު ބުނެލިއެވެ. “ޔަޤީނެއްނު. ތީ ޝައްކު ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ވެސް ނޫން.” ނުހުޒާ ބުނެލިއެވެ. އެމީހުންނަށް ގޭ ނުގެދިގެން އުޅޭތަން ފެނި ނައުރީން ދިޔައެވެ. “އެންމެން ދުރަށް ޖެހޭ.” ކުރިން ހެދި ގެއެކޭ އެއްފަދައިން ނައުރީން ގެ ރޭނުއެވެ. މި ބުރު އެންމެން ތިބީ ވަރަށް ބިރުންނެވެ. “ނައިރީން ތި ޖިން..ޖިން…ޖިންނިއެއްތަ؟” ބިރުން ހުރެ އަޔާން އަހާލިއެވެ.”ކީއްވެ އަހަރެން ޖިންނި ަައކަށް ވާންވީ…؟” ނައުރީން ބުނެލިއެވެ.”ނޭނގޭ. މިރޭ ނައުރީންގެ ފަރާތުން ވަރަށް އާދަޔާ ހިލާފު މަންޒަރުތަކެއް އެބަ ފެނޭ. ހީވަނީ ހަމަ ޖިންނިއެއް ހެން” ހަސަނު ބުނެލިއެވެ.

“ބަލަ ހަސަނާ ކަލޭ ތިހުރީ ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް ޖިންނި މޮޔަ ވެފަ. އަނެއްކާ ތިހާ ޝައްކު ބަލި ޖެހިގެން އުޅެންޏަޔާ އިސާހިތަކު ކަލޭ މޮޔަ ވެދާނެ” އެއީ އަޔާން އެވެ. ” ހައްހައް… ދައްކާ ވާހަކަ. އަހަރެން ނުހައްދާ.. ކަލޭ އަށް ރަނގަޅު ވާނީ ނައުރީން ތާ… ހެހެ.” މަޖަލަކަށް ހަދައިފާ ހަސަނު ބުޏި ތެދެކެވެ.”އޭނަ މޮޅީއޭ.. ދެން ޖެލަސް ނުވޭ ހަސަނާ” ހަސަނަކީ ހުރިހާ ކަމަކަށްވެސް މޮޅު މީހެކެވެ. ނަމަވެސް ބައެއްފަހަރު މީހުންނަށް ނަފުރަތު ކުރާ މީހެކެވެ.
“ކަލޯ.. ދެން ނިދަން ހިނގާ” އަޔާން ބުނެލިއެވެ.

***
މި ވާހަކަ އަކީ ހިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ. އަޅުގަނޑު މިވާހަކައިގާ ހިމަނާފައި ހުންނާނީ ހުސް ހިޔާލީ ކަންކަން.

ނުނިމޭ

 

113

§HåĂĶĶÓ

Thank u for suppot A proud author of.: 1.libumey edheny 2.badhal 3.loabi nuve vunu nama. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

You may also like...

138 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Mi long story eh. This is what i image. Kiyaaalasfa commenteh kollaathi. Vaanuvaa neyngidhaane first partun. And e fulhi eiy kn kahala fulhi ehbaa?

  ⚠Report!
 2. It’s your new story dhw…. 👍👍👍Kairaa aa lamko bunihen varah reethi mi part vx…. ❤️❤️❤️❤️

  ⚠Report!
 3. We will support you always….❤️❤️❤️❤️ keep it up….. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️your the best story writer kairaa dhekey gothuga ShaAKkO Mi sis…….and lysm….

  ⚠Report!
  1. Thanxx ingey kai thifdhey support ah hithuge ehmme fun minun shukuru adhaa kuran

   ⚠Report!
 4. Hehehe.🤗🤗🤗.. Kairaa aa shAaKkO Mi aa friends v dhw..😛😛😛.. Kylie akaa friend eh nuvaanan thr shAaKkO Mi??? 😜😜😜

  ⚠Report!
 5. 😘😘😘ShAaKko mi sis vx haadha rangalhey dhw… Sis Thankx u a lot sis… Vaahaka liyaa kudhin therein shAaKko sis varuge rangalhu sis eh adhi eh nufene ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ur a good person ingey lamko ah😘😘😘…. Kairaa kylie aa lamko akee class mates un ehn v ma ShAaKko sis a support kuran vaane dhw… Keep it up sis… Im waiting for next part😘😘😘

  ⚠Report!
  1. THanxx ingey.. shaakko kiyaany. Mi kiyaane kameh nei. Ehn endhi jahasfa konmeves reason eh ovegen. Ekm e reason aky vv bodu sirreh

   ⚠Report!
 6. ❤️❤️sis kiyanee dhww…😍😍 Bc ur a good person and we r friends dhw i mean lamko aa kaira aa kylie akee u ge ❤️❤️fan❤️❤️ ekey mihaaru… Noon tha ShAaKko Mi sis

  ⚠Report!
  1. Thank u so much lamkko.. 🧡🖤aaan hama fans dhw.😊😊😊 Fans ah vure bodah friends..💛💚💓💝 ingey❤❤

   ⚠Report!
 7. Guys i m sorry. Miadh alhugandah vvv busy. Story liyan feshithanaa gey kuhhejge haiy dhuvas hadhan feshy dhen work nukoh liyaakah nukerun so then mi ulheny dhathureh dhaan ehnve story upload eh miadhaku nukureveyne. I am very sorry

  ⚠Report!
  1. Sorry dear jahan vgn ukhenikoh deer jehunee… It’s OK sis… But I will wait until u upload the story…. 💗💗💓👌👌bath faharu eh vx vaane

   ⚠Report!
 8. It’s ok sis😇😇😇😇😇😇😇😇baefaharu ehen vx vaane….but vevunuhaa avahakah up kohladhehcheyy ingey sis……

  ⚠Report!
  1. Understand eh nuvaane dhw barh myhun but you all hama vv understand vey supportive judhin kilheh thy thank u inge ly

   ⚠Report!
  1. Yeah… miadhives hiyeh nuvey up vaaaneheneh. Cox miadhuves dhatureh eba raavaa

   ⚠Report!
 9. Awwwnnn so sad dhw ekamaku vx up kohleven oiiyyy haa
  avahakah up kohladhechey sissy 💙💙… Lv u m💙💙

  ⚠Report!
  1. Lamkko mihaaru submit koffin. Mendhuru gady dhathuru dhany..💚💚💚💙💜🖤❤🧡💛💚💙💜🖤

   ⚠Report!
 10. Wow..varah reethi mi part ves dear..mal innaane hangout in msg eh koalaafa..reply kurachy ingy shaakko…😊.

  ⚠Report!
 11. Oh no…. Sorry siss….midhuvas kolhu v balikoh ulhey thee cmnt eh vx kohnulevey ekm cmnt kohlevey faharu vaane dhw Kn mes ehchekey bunelann……have a good day and always be happy ingey sisssss….and kairaa sis dheke v v v v loabi veyy and ur the best sis❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  ⚠Report!
  1. Thank uu so so much. I love u too sis. Ekm i ah sis kyma vv odd you can call me shaa

   ⚠Report!
  2. Yh..ok shaa…..❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

   ⚠Report!
 12. Alhey publish nukuraathee haadha dheraey dhw…..kairaa mi hury nxt part kiyaa hithun keii madhu vefa……….😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩

  ⚠Report!
  1. Aan vv kada aslu admin. Avahah publish eh nukurey dhw. Akhugandu midhiya hukuru dhuvahu submit koffin

   ⚠Report!
 13. Hi ShAaKkO Mi…..nuvx kureve dhw comment vx..hehe sorry ingey…jiji menah vrh busy dhuvaskolheh vma assu kuriyah vure madhun site ah vahnany vx..Shaakko ge story thah kiyaalin..V furihama aneh hen..Dhen mii scary story eh dhw…anyway v rythi mi part vx..But kudhi kudhi mistakes eba huri ibaaraiy kolhumuga…ekan rangalhu kohlahchey dear..ly😘😘😘😘💖💖💖💖💖❤❤❤❤💕💕💕💕🌻🌻🌻🌿🌿❄❄❄🌺🌺🌺🌼🌼🌼🌻🌻🌻🌸🌸🌸🌹🌹🌹🍀🍀🍀🍀👌👌👌👌

  ⚠Report!
  1. Ofcourse we can be frnds……❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

   ⚠Report!
 14. Kobaa mihaaru shuha????kylie……shuha ge habareh nuvey dhw mihaaru……where is all my besties…..😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 shaa lamko kylie shuha jiji

  ⚠Report!
  1. Hi all…here I’m…Um do you guys have mail..So we can talk prvtly ehnu..but if u guys want ingey…assu I’m not talking vrh dhw in mail…But thikudhin dhiraa ah mail fonuvaalaba ingey eyrun ehn app akun vx talk kurevidhaane ehnu dhw…Just my opinion ingey…lysm my new frndssss😘😘😘😘

   ⚠Report!
  2. Ehcheh ahaalann thr jiji🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗u insta beynun kuran thr

   ⚠Report!
  3. No kairaa darla..Insta use kuraa vareh adhi nuveyey I eh….hehe..kairaa use kuraa ehchehI bunebala😊

   ⚠Report!
 15. Kon irakun tha next part kiyaalan libey varu vaany………. Next part kiyahitun hureveny eh noon……… 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  ⚠Report!
  1. Yh…..thibunee vx gotheh….thi gothah vx tlk kurevidhaane….ekm jiji use kuranyaamun…ekm kairaa beynun vanee jiji ah enmme faseyha gotheh ingey……your choice jiji……if u want migothah vx beynun kurevidhaane..dhn jiji bunelaba ithuru idea eh…

   ⚠Report!
  1. What???? Aslu vx tha 😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮 u hama grade 7 i cant believe

   ⚠Report!
 16. Jiji…. 🤗🤗🤗Emm aky jiji ge friend eh thr????…🤓🤓🤓🤓🤓 Hama ahaalee igey…. ☺️😊☺️😊☺️😊☺️😊☺️

  ⚠Report!
  1. yh she is my frnd 😉. ..hhehe k…kylie ehnviyya comment kurintha snowflake ge story a..ahaaly ingey hama😊😊

   ⚠Report!
 17. Alhey adhi vx story publish eh nukurey dhw……shaakko 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  ⚠Report!
 18. Snowflake????? What is meant by that jiji??? Shaakko know irakun the nxt bai nikun nany.?????? Alhey thankolheh avahah up kohdheeba sis…..

  ⚠Report!
  1. Aee snowflake ge story ah vx thi name ga kuhjaku comment kurihen hyvegn..vedhaane dhw ehn meehakah vx…hehe😄

   ⚠Report!
 19. Alhey adhivx story publish eh nukurey dhw…….. Thankolheh avahah story up kohdheeba Plx.. I can’t wait

  ⚠Report!
 20. Wowwwwwwwwwwwwwwwwww…….shaako mi ge new story eh dhw…..vv fahun dhw mi cmnt koh levunee…..v reethi mi part vx….whn nxt part…….lysm

  ⚠Report!
  1. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

   ⚠Report!
  1. Hahahahahahahahhaha😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆aslu evarah heiikee eh nooney kylie hinigandeh jahaafa inyma kairaa vx hinigadeh jahaalyyeyyy😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

   ⚠Report!
  2. Ehvx kameh nei dhuvas kolheh dhw……..haadha foohseyyy😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴so boring……..

   ⚠Report!
  3. Nooney…adhi nunime….last week tuesday ga feshuny…..ehen v ma adhi test nunimeyne ehnnu…..jiji men ge test nimihjje thr….. test nunimunass foohivany eyy….ehenve

   ⚠Report!
 21. 😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜

  ⚠Report!
 22. Kylie kaakaa dhimaalah maa varakah thi dhoo nerenyy???????????🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

  ⚠Report!
 23. Heheh e dhen hama dhoo nerelii ey dhw kylie😁😁😁😁..n ka..beyrah nikume v noolhen dhw..besty eh nuhunnanytha

  ⚠Report!
  1. Nooney besty hurey…..ekm school nimaafa ginafaharu aadheveny 3 jahaakann haairu…..ehenve beyrah nunikumeveny…..haveeru dhn dhany sister aa bestie aa ehkoh hingaalan…..keehve aslu besty eh nuhurehey thi ehy…..

   ⚠Report!
  2. Jiji vx annann v nu kairaa menaaeky haveeru gadyga hingaalann dhaan dhw…..😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.