ރޭގަނޑުގަޑީ ފަޅު ރަށުގައި ފޯރި ނަގަމުން ދިޔަ ގުރޭޑް 10 އެއްގެ ކުދިންނަކީ ބިރުވެރިކަން މަޖަލަކަށް ހަދައިގެން އުޅޭ ކުދިންތަކެކެވެ. އޯ ލެވެލް ޓެސްޓް ހަދައި ނިންމާ ކުދިންނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފަޅު ރަށަކަށް ދަތުރު ދިޔައެވެ. ރަށަކީ ގޮނޑުދޮށުވައި ވަރަށް ރީތި ފަސްގަނޑެއް އޮންނަ ރަށެކެވެ.
އެ ކުދިން ތިބެން ނިންމީ ވަލުތެރޭގައެވެ. ދުވާލު އެންމެން އެ ތަނަށް އައިސް އުޅުނީ ފަނުންނާއި އެކިއެަޗެހިން ގެ ހެދުމަށެވެ.މި ދަތުރުގައި އެއްވެސް ޓީޗަރަކު ބައިވެރި ނުވިކަމަކީ ބަދުނަސީބު އަދި ނަސީބު ކަމެއްވެސް ނޭނގއެވެ.
“ކޮބާ ރާއްޕެމެން. އެމީހުން ދިޔާ ގައިމުން ވަރަށް އަވަހަށް އަންނާނަމޭ ކިޔާފަ. އެމީހުން މަސްބާނަން ދިޔަ ގޮތަށް އަދިވެސް ނާދޭ.” އަޔާން ބުނެލިއެވެ. “ޔާން ހާސް ނުވޭ.. އަހަރެން މި ދަނީ ބަލާލަން.” ހަސަން އެހެން ބުނުމަށްފަހު ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެތަަނަށް އައެވެ.
“ރާއްޕެ. ކަލޭމެންނަށް ކަމެއް ނުވެއެންނު. ދީބަ މަށަށް. އަނަހެން ގުރޫޕް މަސްފިހެން ރެޑީވެގެނ ްތިބޭތާ ކިތަންމެ ހާސް އިރެއް.” ރާފިއު އާ ދިމާލަށް އެހެން ބުނިނަމަވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. “ހަސަނާ. ހިނގާ ދެން އަހަރުމެންނަކަށް ނުވާނެ ދޯ ޝާރި.” ޝާރިގަށް ދޯ ދެމުން ރާފިއު ބުނެލިއެވެ.
“ހޫމް ތީވެސް ކަމެއް އައްދާން. އެއްޗެއް ނުލިބިއްޖާ ކުކުޅު ހަދާނީ.” ޝާރިޤު ބުނެލިއެވެ.ތިން މީހުން އެކުގައި ހިނގައިފާ ދަނިކޮން ބިއްލޫރި ފުޅިއެއް ފެނުނެވެ. އެ މީހުން އެ ނަގާ ތަންކޮޅެއް ރީއްޗަށް ބަލާލިއެވެ. ބައެއްފަހަރު އޭގައި އަލި ގުޅައެއް އުޅޭހެން ވެސް ހީވިއެވެ. އެ މީހުންގެ ސިކުނޑިއަށް ވިސްނުނީ އެއީ ދިއްލޭ މެސެއް ކަމަށެވެ. ތިން މީހުން އެކުގައި އަވަހަށް ދުވެފައި ދިޔައެވެ.އޭރު އަންހެން ކުދިން އެ މީހުންގެ ބިޓުންނާއެކު މާ ފޮޅުވަން ތިއްބެވެ.
ނަމަވެސް ދުރުގައި އިން ނައުރީން އެ ތިން މީހުންގެ ލޮލުގައި އަޅައި ގަތެވެ. އެ ތިން މީހުން ނައުރީން އާ ދިމާލަށް ބަލާލުމުން ދެ ލޯ ދިއްލާލިއެވެ.ހަސަނު ބިރުން ހަޅޭ ލަވައިގަތެވެ.”ޔާން. ޔާން. އޭނދި ޖިންނިއެއްތަ އެން. ބަލާބަލަ ދެލޯވެސް ދިއްލޭބަ. އެކަމް އޭތި އޭނީ ނައުރީންގެ ސިފާގަ” ހަސަނު ބުނެލިއެވެ.
“ހަސަނާ ހާސް ނުވޭ އަހަރެން މީ ހަމަ ނައުރީން. އެއީ ތިމީހުންނާ ކޮށްލި ސަމާސާ އެއް. އަހަރެން ހިއެއް ނުކުރަނަ ތިހާ ބިރު ގަންނާނެ ކަމަކަށް.ތީ ވަރަށް ބިރު ކުޑަ ބައެއް ވިޔަ.” ނައުރީން ފާޑަކަށް ހިނގަނޑެއް ޖަހާލަމުން އެއީ ލައިޓްގެ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެޏެވެ.
“އަހަރެން ނިކަން ފޫހި ވޭ ތިއުޅޭ ނައުރީންދެކެ. އަބަދުވެސް ފިރިހެން ކުދިންގެ ސަމާލު ކަން ހޯދަން އުޅޭނީ. އެކަމް އޭނަާއަށް ވީކަމެއް ހަރާން” ތުން އޫ ކޮށްލައިފާ ރާޔާ ބުނެލިއެވެ.

“އަޅޭ. ރާޔާ އެއީ ސަމާލުކަން ހޯދުމެއް ނޫން އެއީ ސަމާސާ ކުރުން އަހަރެންނަށް ހީވީ ރާޔާގެ ދޫ އޮޅުނީ ހެން ހެހެ.” މަޖަލަކަށް ރާޔާ ގޮއްވާލުމަށްޓަކައި ނުހުޒާ ބުނެލިއެވެ.”ދެން ނުހުޒާ ވެސް ދޯ. މިހާރު ނޭނގޭ އަހަރެން ކޮޅަށް ހުންނަނީ ކާކު ކަމެއް.” ޖެލަސް ވާ ވައްތަރަކަށް ރާޔާ ބުނެލިއެވެ.
“ސާބަހޭ ކަލޭމެންނަށް. އަހަރެންގެ ވާހަކަ ދައްކަން… ހައްހައްހައް..” އެހުރީ ދެވަނަ އެއް ނޫން ނައުރީންއެވެ. ދެލޯ ދިއްލައިލާގެންނެވެ.
“ދެން ނައުރީން އެ މީހުން ގަޔަށް ހީސް ލެވިދާނެ” އަޔާންް އައިސް ބުނެލިއެވެ.”ބޭނުމަކީވެސް އެޔޭ” ދެރަނުވާންވެގެން ނައުރީން ބުނެލިއެވެ.
“ބިރުގަތީ ދޯ. އަހަރެން އެބަ އަންނަށް މަހެއް ފިހަން މަސްބާންނަށަ ގޮސް. އެކަކުވެސް އަހަންނާއެކު ނާންނާތި” ނައުރީން ބުނެލިއެވެ. ނައުރިންގެ އެބަހަށް އެންމސން ތިއްބެވެ. ނައުރީން ގޮސް 5 މިނެޓު ވެސް ނުވަނީސް ބޮޑު ހަންޖެއް ބާނައިގެން ގެނައެވެ. އެންމެން ތިބީ އާޝޯހު ވެފައެވެ. އެއީ އެހާ އަވަހަށް އައީމައެވެ. އެންމެންގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުނެވެ.”މިރޭ ނިދޭނީ ގެޔެއް ރާނާފަ އެންމެ ކުތިން ގެ ރާނާ ގުރޫޕަަކަށް ރަށަށް ގޮސް ހަދިޔަ ދޭނަން” އެންމެ އިސް މީހަ ކަމަށްވާ އަކުމަލް ބުނެލިއެވެ.
ނައުރީން ގުރޫޕް މިހުން ކައިރީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަން ނުޖެހޭނެ ވާހަކަ ބުނެ އަމިއަލް ގޭ ހަދައި ނިންމާލީ ފަނަރަ މިނޭޓުންނެވެ.
“އަމޭ އަހަރުމެންނަށް ސާ ދެން ޖެހޭނެ” އަޔާން ބުނެލިއެވެ.”އަޅެ މަމިހުންނަނީ އަންތަރީސް ވެފަ. ނައުރީން އެކަނި ވިއްޔަ އެ ނިންމާލި ބޮޑުގެއެއް ރާނާ ނުވިތާކަށް ކަރަންޓާ ކުލައާ ހުރިހާ އެއްޗެއް އެބަހުރި.” ގޭތެރެ ޗެކު ކޮށްލުމަށްފަހު އަކުމަލް ބުނެލިއެވެ.” އަޅެ ނައޔރީން އެއީ ޖިންނިއެއްދޯ” ރާޔާ ނުހުޒާ ގާތު ބުނެލިއެވެ. “ޔަޤީނެއްނު. ތީ ޝައްކު ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ވެސް ނޫން.” ނުހުޒާ ބުނެލިއެވެ. އެމީހުންނަށް ގޭ ނުގެދިގެން އުޅޭތަން ފެނި ނައުރީން ދިޔައެވެ. “އެންމެން ދުރަށް ޖެހޭ.” ކުރިން ހެދި ގެއެކޭ އެއްފަދައިން ނައުރީން ގެ ރޭނުއެވެ. މި ބުރު އެންމެން ތިބީ ވަރަށް ބިރުންނެވެ. “ނައިރީން ތި ޖިން..ޖިން…ޖިންނިއެއްތަ؟” ބިރުން ހުރެ އަޔާން އަހާލިއެވެ.”ކީއްވެ އަހަރެން ޖިންނި ަައކަށް ވާންވީ…؟” ނައުރީން ބުނެލިއެވެ.”ނޭނގޭ. މިރޭ ނައުރީންގެ ފަރާތުން ވަރަށް އާދަޔާ ހިލާފު މަންޒަރުތަކެއް އެބަ ފެނޭ. ހީވަނީ ހަމަ ޖިންނިއެއް ހެން” ހަސަނު ބުނެލިއެވެ.

“ބަލަ ހަސަނާ ކަލޭ ތިހުރީ ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް ޖިންނި މޮޔަ ވެފަ. އަނެއްކާ ތިހާ ޝައްކު ބަލި ޖެހިގެން އުޅެންޏަޔާ އިސާހިތަކު ކަލޭ މޮޔަ ވެދާނެ” އެއީ އަޔާން އެވެ. ” ހައްހައް… ދައްކާ ވާހަކަ. އަހަރެން ނުހައްދާ.. ކަލޭ އަށް ރަނގަޅު ވާނީ ނައުރީން ތާ… ހެހެ.” މަޖަލަކަށް ހަދައިފާ ހަސަނު ބުޏި ތެދެކެވެ.”އޭނަ މޮޅީއޭ.. ދެން ޖެލަސް ނުވޭ ހަސަނާ” ހަސަނަކީ ހުރިހާ ކަމަކަށްވެސް މޮޅު މީހެކެވެ. ނަމަވެސް ބައެއްފަހަރު މީހުންނަށް ނަފުރަތު ކުރާ މީހެކެވެ.
“ކަލޯ.. ދެން ނިދަން ހިނގާ” އަޔާން ބުނެލިއެވެ.

***
މި ވާހަކަ އަކީ ހިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ. އަޅުގަނޑު މިވާހަކައިގާ ހިމަނާފައި ހުންނާނީ ހުސް ހިޔާލީ ކަންކަން.

ނުނިމޭ

 

122

138 Comments

 1. ShAaKkO Mi

  October 3, 2019 at 1:45 pm

  Mi long story eh. This is what i image. Kiyaaalasfa commenteh kollaathi. Vaanuvaa neyngidhaane first partun. And e fulhi eiy kn kahala fulhi ehbaa?

 2. Beautym

  October 3, 2019 at 1:53 pm

  Wow😍😍😍😍… Varah reethi❤. Waiting for next💙💙💙

 3. Kairaa

  October 3, 2019 at 2:15 pm

  Wowwwww.. Me first dhw… V reethi mi part vx…..

  • ShAaKkO Mi

   October 3, 2019 at 6:56 pm

   Thank u so much kai

 4. Lamko

  October 3, 2019 at 2:17 pm

  Woow… Varah salhi ShAaKko MI sis…. Mi part vx varah reethi

  • ShAaKkO Mi

   October 3, 2019 at 7:09 pm

   Thanxx a lot kokko.. kyhve sis ey thibuny

 5. malsamalkkomal

  October 3, 2019 at 2:32 pm

  Dear varah reethi. Whn next?.

 6. Lamko

  October 3, 2019 at 2:47 pm

  Kn iraku next part up kohleveynee dear sis

  • ShAaKkO Mi

   October 3, 2019 at 7:10 pm

   Fridayga

 7. Kylie

  October 3, 2019 at 3:00 pm

  It’s your new story dhw…. 👍👍👍Kairaa aa lamko bunihen varah reethi mi part vx…. ❤️❤️❤️❤️

  • Lamko

   October 3, 2019 at 3:17 pm

   Aan dhw Kylie.. She is a good story writer❤️❤️❤️

  • Kairaa

   October 3, 2019 at 3:19 pm

   Yh that’s true

  • ShAaKkO Mi

   October 3, 2019 at 7:11 pm

   Thank u ingey.

  • ShAaKkO Mi

   October 3, 2019 at 7:12 pm

   Hehe… thanx ingey

  • ShAaKkO Mi

   October 3, 2019 at 7:12 pm

   Alhey thi kudhin haadha rangalhey

 8. Kairaa

  October 3, 2019 at 7:29 pm

  We will support you always….❤️❤️❤️❤️ keep it up….. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️your the best story writer kairaa dhekey gothuga ShaAKkO Mi sis…….and lysm….

  • ShAaKkO Mi

   October 3, 2019 at 7:31 pm

   Thanxx ingey kai thifdhey support ah hithuge ehmme fun minun shukuru adhaa kuran

  • Kairaa

   October 3, 2019 at 8:10 pm

   Your wlc dear….

  • ShAaKkO Mi

   October 3, 2019 at 8:30 pm

   Hehe kai

  • Lamko

   October 4, 2019 at 9:10 am

   Yeah kairaa i will always support ShAaKko Mi sis ah ingey ❤️❤️❤️

 9. Kylie

  October 3, 2019 at 9:19 pm

  Hehehe.🤗🤗🤗.. Kairaa aa shAaKkO Mi aa friends v dhw..😛😛😛.. Kylie akaa friend eh nuvaanan thr shAaKkO Mi??? 😜😜😜

  • ShAaKkO Mi

   October 3, 2019 at 10:37 pm

   No.. your are always my ftiend…😊😊

  • Kairaa

   October 4, 2019 at 8:07 am

   Hehe kylie….. ShAaKkO Mi your so sweet…and lysm❤️❤️❤️❤️

  • ShAaKkO Mi

   October 4, 2019 at 8:33 am

   Ummm thanks dear

 10. Lamko

  October 4, 2019 at 9:01 am

  😘😘😘ShAaKko mi sis vx haadha rangalhey dhw… Sis Thankx u a lot sis… Vaahaka liyaa kudhin therein shAaKko sis varuge rangalhu sis eh adhi eh nufene ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ur a good person ingey lamko ah😘😘😘…. Kairaa kylie aa lamko akee class mates un ehn v ma ShAaKko sis a support kuran vaane dhw… Keep it up sis… Im waiting for next part😘😘😘

  • ShAaKkO Mi

   October 4, 2019 at 9:21 am

   THanxx ingey.. shaakko kiyaany. Mi kiyaane kameh nei. Ehn endhi jahasfa konmeves reason eh ovegen. Ekm e reason aky vv bodu sirreh

 11. Lamko

  October 4, 2019 at 9:07 am

  ❤️❤️sis kiyanee dhww…😍😍 Bc ur a good person and we r friends dhw i mean lamko aa kaira aa kylie akee u ge ❤️❤️fan❤️❤️ ekey mihaaru… Noon tha ShAaKko Mi sis

  • ShAaKkO Mi

   October 4, 2019 at 9:23 am

   Thank u so much lamkko.. 🧡🖤aaan hama fans dhw.😊😊😊 Fans ah vure bodah friends..💛💚💓💝 ingey❤❤

 12. Kylie

  October 4, 2019 at 9:22 am

  Hehe lam

  • ShAaKkO Mi

   October 4, 2019 at 9:53 am

   Hahah

 13. Lamko

  October 4, 2019 at 9:37 am

  ShAaKko sis ge age bunedhe vi dhaane tha…. Oh yeah i will do as u say sis❤️❤️😍😍

  • ShAaKkO Mi

   October 4, 2019 at 9:53 am

   Eiy vvvvvvv bodu sirreh. Publice v ma…

 14. Lamko

  October 4, 2019 at 10:28 am

  Ok sis do as u want… Ok lv u sis😍😍… Kn iraku up kohlevey vaanee sis❤️❤️❤️

  • ShAaKkO Mi

   October 4, 2019 at 10:51 am

   Aan mi ulheny type kuran next part beynun 1000 wirds ah vure ginain liyan

 15. Lamko

  October 4, 2019 at 12:41 pm

  Ohhhh thankx lysm deer sis❤️❤️❤️

  • ShAaKkO Mi

   October 4, 2019 at 3:10 pm

   Ohhh i m not deer

 16. ShAaKkO Mi

  October 4, 2019 at 3:11 pm

  Guys i m sorry. Miadh alhugandah vvv busy. Story liyan feshithanaa gey kuhhejge haiy dhuvas hadhan feshy dhen work nukoh liyaakah nukerun so then mi ulheny dhathureh dhaan ehnve story upload eh miadhaku nukureveyne. I am very sorry

  • Lamko

   October 4, 2019 at 3:30 pm

   Sorry dear jahan vgn ukhenikoh deer jehunee… It’s OK sis… But I will wait until u upload the story…. 💗💗💓👌👌bath faharu eh vx vaane

  • ShAaKkO Mi

   October 4, 2019 at 8:52 pm

   Yeah.. thanxx ingey understand v ma

 17. Lamko

  October 4, 2019 at 3:32 pm

  Sorry Baeh faharu eh vx vaane

  • ShAaKkO Mi

   October 4, 2019 at 8:53 pm

   Ok

 18. Kairaa

  October 4, 2019 at 3:32 pm

  It’s ok sis😇😇😇😇😇😇😇😇baefaharu ehen vx vaane….but vevunuhaa avahakah up kohladhehcheyy ingey sis……

  • ShAaKkO Mi

   October 4, 2019 at 8:54 pm

   Yeah vv ginain dhimaavey dhw not sometimes

 19. Kylie

  October 4, 2019 at 4:41 pm

  I’ll keep waiting for nxt… LYSM sissyyy…

  • ShAaKkO Mi

   October 4, 2019 at 8:54 pm

   Understand eh nuvaane dhw barh myhun but you all hama vv understand vey supportive judhin kilheh thy thank u inge ly

 20. Lamko

  October 5, 2019 at 8:48 am

  Owwwnn thank u siss ShAaKko💙💙💙💙ur the best 💙

  • ShAaKkO Mi

   October 5, 2019 at 10:25 am

   Yeah… miadhives hiyeh nuvey up vaaaneheneh. Cox miadhuves dhatureh eba raavaa

 21. Lamko

  October 5, 2019 at 12:31 pm

  Awwwnnn so sad dhw ekamaku vx up kohleven oiiyyy haa
  avahakah up kohladhechey sissy 💙💙… Lv u m💙💙

  • ShAaKkO Mi

   October 5, 2019 at 1:00 pm

   Lamkko mihaaru submit koffin. Mendhuru gady dhathuru dhany..💚💚💚💙💜🖤❤🧡💛💚💙💜🖤

 22. Lamko

  October 5, 2019 at 1:24 pm

  Oh yeah have a good day sissy

  • ShAaKkO Mi

   October 5, 2019 at 7:01 pm

   Thank u lammm

 23. malsamalkkomal

  October 5, 2019 at 9:22 pm

  Wow..varah reethi mi part ves dear..mal innaane hangout in msg eh koalaafa..reply kurachy ingy shaakko…😊.

 24. Kairaa

  October 6, 2019 at 7:23 am

  Oh no…. Sorry siss….midhuvas kolhu v balikoh ulhey thee cmnt eh vx kohnulevey ekm cmnt kohlevey faharu vaane dhw Kn mes ehchekey bunelann……have a good day and always be happy ingey sisssss….and kairaa sis dheke v v v v loabi veyy and ur the best sis❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  • ShAaKkO Mi

   October 6, 2019 at 12:38 pm

   Thank uu so so much. I love u too sis. Ekm i ah sis kyma vv odd you can call me shaa

  • Kairaa

   October 6, 2019 at 2:51 pm

   Yh..ok shaa…..❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  • ShAaKkO Mi

   October 6, 2019 at 3:18 pm

   Thanx kai

 25. Nash

  October 6, 2019 at 10:42 am

  When next

  • ShAaKkO Mi

   October 6, 2019 at 12:40 pm

   Submit kollaafin. Maa lahy dhw admin publish kuraaleh 😥😥😥

 26. Nash

  October 6, 2019 at 10:45 pm

  Adhi vs Nufeney

  • ShAaKkO Mi

   October 8, 2019 at 3:45 pm

   Aaan. Publish nukurey

 27. Kairaa

  October 8, 2019 at 6:57 pm

  Alhey publish nukuraathee haadha dheraey dhw…..kairaa mi hury nxt part kiyaa hithun keii madhu vefa……….😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩

  • ShAaKkO Mi

   October 8, 2019 at 9:36 pm

   Aaan admin vv slow

 28. Lamko

  October 9, 2019 at 8:49 am

  Mee tooo kaii… Lam vx mihuree vrh keh madhu vefa

  • ShAaKkO Mi

   October 9, 2019 at 9:58 am

   Aan vv kada aslu admin. Avahah publish eh nukurey dhw. Akhugandu midhiya hukuru dhuvahu submit koffin

  • Kairaa

   October 9, 2019 at 11:21 am

   Yh……

  • ShAaKkO Mi

   October 9, 2019 at 12:48 pm

   Thank u kai

 29. Nash

  October 10, 2019 at 9:25 am

  Kyhve mi vaahaka publish nukuranee ehn vaahaka thah vs publish kurey

  • ShAaKkO Mi

   October 10, 2019 at 10:05 am

   Neynge. Eiy adminge kameh

 30. jiji

  October 10, 2019 at 11:00 am

  Hi ShAaKkO Mi…..nuvx kureve dhw comment vx..hehe sorry ingey…jiji menah vrh busy dhuvaskolheh vma assu kuriyah vure madhun site ah vahnany vx..Shaakko ge story thah kiyaalin..V furihama aneh hen..Dhen mii scary story eh dhw…anyway v rythi mi part vx..But kudhi kudhi mistakes eba huri ibaaraiy kolhumuga…ekan rangalhu kohlahchey dear..ly😘😘😘😘💖💖💖💖💖❤❤❤❤💕💕💕💕🌻🌻🌻🌿🌿❄❄❄🌺🌺🌺🌼🌼🌼🌻🌻🌻🌸🌸🌸🌹🌹🌹🍀🍀🍀🍀👌👌👌👌

  • ShAaKkO Mi

   October 10, 2019 at 12:57 pm

   Thańk u

 31. jiji

  October 10, 2019 at 11:02 am

  😊 Um kairaa , kaily n lam…can we be friends

  • Kairaa

   October 10, 2019 at 12:54 pm

   Ofcourse we can be frnds……❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

  • ShAaKkO Mi

   October 10, 2019 at 12:58 pm

   ❤🧡💛💚💙💜

  • Kairaa

   October 10, 2019 at 1:40 pm

   Hehehe……😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

 32. Kylie

  October 10, 2019 at 11:26 am

  Yes… Sure you can be our friend….. Congratulations jiji….

 33. Kylie

  October 10, 2019 at 12:52 pm

  Anyway what’s your age jiji????

 34. Kairaa

  October 10, 2019 at 1:00 pm

  Kobaa mihaaru shuha????kylie……shuha ge habareh nuvey dhw mihaaru……where is all my besties…..😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 shaa lamko kylie shuha jiji

 35. Lamko

  October 10, 2019 at 1:02 pm

  Of course we can be friends jiji… Lysm😘😘friend

  • jiji

   October 11, 2019 at 9:54 am

   Hi all…here I’m…Um do you guys have mail..So we can talk prvtly ehnu..but if u guys want ingey…assu I’m not talking vrh dhw in mail…But thikudhin dhiraa ah mail fonuvaalaba ingey eyrun ehn app akun vx talk kurevidhaane ehnu dhw…Just my opinion ingey…lysm my new frndssss😘😘😘😘

  • Kairaa

   October 11, 2019 at 11:07 am

   Ehcheh ahaalann thr jiji🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗u insta beynun kuran thr

  • jiji

   October 11, 2019 at 11:45 am

   No kairaa darla..Insta use kuraa vareh adhi nuveyey I eh….hehe..kairaa use kuraa ehchehI bunebala😊

 36. Shuha

  October 11, 2019 at 7:41 am

  Kon irakun tha next part kiyaalan libey varu vaany………. Next part kiyahitun hureveny eh noon……… 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 37. Shuha

  October 11, 2019 at 7:44 am

  Waiting… waiting… waiting……..

 38. Kairaage 2 vana vahtaru

  October 11, 2019 at 8:27 am

  Wow just amazing

 39. Shimhawwa

  October 11, 2019 at 10:57 am

  Mi part vx varah reethi when next part

 40. Shifna

  October 11, 2019 at 10:58 am

  Mi part vx varah reethi when next part…….

 41. Lamko

  October 11, 2019 at 2:32 pm

  Jiji snapchat beynun kurantha
  Snap beynun kuranyyaa prv koh talk kurevidhaane

  • Kairaa

   October 11, 2019 at 2:54 pm

   Yh…..thibunee vx gotheh….thi gothah vx tlk kurevidhaane….ekm jiji use kuranyaamun…ekm kairaa beynun vanee jiji ah enmme faseyha gotheh ingey……your choice jiji……if u want migothah vx beynun kurevidhaane..dhn jiji bunelaba ithuru idea eh…

  • jiji

   October 11, 2019 at 3:55 pm

   i don’t use snap..sorry..thinuuny koacheh dhen user kurany😔

  • Kairaa

   October 11, 2019 at 5:04 pm

   Jiji buneba jiji use kuraa ehchehi…..eyrun dhn ingeynee

 42. Kairaa

  October 11, 2019 at 5:05 pm

  Jiji buneba jiji use kuraa ehchehi…..eyrun dhn ingeynee

  • ShAaKkO Mi

   October 11, 2019 at 5:49 pm

   Jiji use murey kanneyge hangout

 43. jiji

  October 11, 2019 at 6:51 pm

  Nah i use mail ey kohme vx vrh kh

  • Kairaa

   October 11, 2019 at 7:17 pm

   Ehen thr…..yh ok…kylie mennaa tlk kohlaafa bunaanan ingey……

 44. Shuha

  October 11, 2019 at 9:11 pm

  Kairaa beynumeh nukuramehnu hangout eh dw……………..

  • Kairaa

   October 13, 2019 at 6:02 pm

   Yh….beynumeh nukuran hangout eh

 45. Shuha

  October 11, 2019 at 9:15 pm

  Mail eh ves………

  • Kairaa

   October 13, 2019 at 6:03 pm

   Hmmmm

 46. Kylie

  October 11, 2019 at 10:38 pm

  Jiji my new friend….. Kn grade eh ga thr ulhenee??? Kylie kairaa lam n shuha ulhenee gr 7 ga….

 47. Kylie

  October 11, 2019 at 10:40 pm

  Have a good night igey sissy… LYSM..
  MY NEW FRIEND JIJI….

 48. jiji

  October 12, 2019 at 12:42 pm

  oh dhen mi in talk kuraany dhw..jiji ge mail vx dlt vehje…N btw I’m also grade 7…So cheers 😊

  • Kairaa

   October 13, 2019 at 2:49 pm

   What???? Aslu vx tha 😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮 u hama grade 7 i cant believe

  • jiji

   October 13, 2019 at 6:43 pm

   Why…hehe..jiji aky maaa bodu meeheh hen hyvany😀

  • Kairaa

   October 14, 2019 at 2:21 pm

   Hehe…yh….😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 49. Kylie

  October 12, 2019 at 5:26 pm

  Jiji…. 🤗🤗🤗Emm aky jiji ge friend eh thr????…🤓🤓🤓🤓🤓 Hama ahaalee igey…. ☺️😊☺️😊☺️😊☺️😊☺️

  • jiji

   October 12, 2019 at 9:03 pm

   yh she is my frnd 😉. ..hhehe k…kylie ehnviyya comment kurintha snowflake ge story a..ahaaly ingey hama😊😊

 50. Lamko

  October 12, 2019 at 5:59 pm

  Ohh happy to hear that jiji….so sad dhw ehn v ma ok vaane meegen talk kuraanee

 51. Kairaa

  October 13, 2019 at 2:54 pm

  Alhey adhi vx story publish eh nukurey dhw……shaakko 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 52. Kylie

  October 13, 2019 at 3:27 pm

  Snowflake????? What is meant by that jiji??? Shaakko know irakun the nxt bai nikun nany.?????? Alhey thankolheh avahah up kohdheeba sis…..

  • jiji

   October 13, 2019 at 7:16 pm

   Aee snowflake ge story ah vx thi name ga kuhjaku comment kurihen hyvegn..vedhaane dhw ehn meehakah vx…hehe😄

  • Kairaa

   October 14, 2019 at 6:37 pm

   “Hiyy edheyey kairee hurelan”mi story ga thr

  • Kairaa

   October 14, 2019 at 6:41 pm

   Hurelun*

 53. Athoof

  October 13, 2019 at 6:01 pm

  Alhey Thankolheh avahah story up kohdheeba…. 😩😩

 54. Lahshaain

  October 13, 2019 at 6:06 pm

  Alhey adhivx story publish eh nukurey dhw…….. Thankolheh avahah story up kohdheeba Plx.. I can’t wait

 55. Shifayya

  October 13, 2019 at 6:08 pm

  Kn irakun nxt part?????

 56. Zubeyru

  October 13, 2019 at 6:10 pm

  Please Thankolheh avahah story up kohdheeba….

  • Nadhuha

   October 13, 2019 at 6:12 pm

   Zubeyru lhiyanaa kehkohbala

 57. Abonadhu

  October 13, 2019 at 6:10 pm

  Whn nxt shaakko mi…….

 58. Shamjaleeebalee

  October 13, 2019 at 7:09 pm

  Wowwwwwwwwwwwwwwwwww…….shaako mi ge new story eh dhw…..vv fahun dhw mi cmnt koh levunee…..v reethi mi part vx….whn nxt part…….lysm

 59. Kylie

  October 14, 2019 at 12:10 pm

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • Kairaa

   October 14, 2019 at 2:23 pm

   🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 60. jijj

  October 14, 2019 at 3:58 pm

  ey evarah heykah nuvaane..eyrun naraka ufalun uthuri araane..hehe..ingey 😝😝😝

  • jijj

   October 14, 2019 at 3:59 pm

   Oops that me😅😅..I ge badhaluga j akureh mi jehuny..hihi

  • Kairaa

   October 14, 2019 at 6:22 pm

   Hahahahahahahahhaha😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆aslu evarah heiikee eh nooney kylie hinigandeh jahaafa inyma kairaa vx hinigadeh jahaalyyeyyy😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  • Kairaa

   October 14, 2019 at 6:27 pm

   Ehvx kameh nei dhuvas kolheh dhw……..haadha foohseyyy😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴so boring……..

  • jiji

   October 14, 2019 at 6:42 pm

   Test nimunytha kairi mennah

  • jiji

   October 14, 2019 at 6:43 pm

   Test nimunytha kaii mennah

  • Kairaa

   October 14, 2019 at 7:47 pm

   Nooney…adhi nunime….last week tuesday ga feshuny…..ehen v ma adhi test nunimeyne ehnnu…..jiji men ge test nimihjje thr….. test nunimunass foohivany eyy….ehenve

 61. Kylie

  October 14, 2019 at 7:01 pm

  Nooney adhi nunimey..

 62. Kylie

  October 14, 2019 at 7:24 pm

  😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜

 63. Kairaa

  October 14, 2019 at 8:00 pm

  Kylie kaakaa dhimaalah maa varakah thi dhoo nerenyy???????????🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

 64. jiji

  October 14, 2019 at 8:20 pm

  Heheh e dhen hama dhoo nerelii ey dhw kylie😁😁😁😁..n ka..beyrah nikume v noolhen dhw..besty eh nuhunnanytha

  • jiji

   October 14, 2019 at 8:21 pm

   **n kai

  • Kairaa

   October 14, 2019 at 9:03 pm

   Nooney besty hurey…..ekm school nimaafa ginafaharu aadheveny 3 jahaakann haairu…..ehenve beyrah nunikumeveny…..haveeru dhn dhany sister aa bestie aa ehkoh hingaalan…..keehve aslu besty eh nuhurehey thi ehy…..

  • Kairaa

   October 14, 2019 at 9:06 pm

   Jiji vx annann v nu kairaa menaaeky haveeru gadyga hingaalann dhaan dhw…..😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • jiji

   October 15, 2019 at 4:28 pm

   😝Kai aadheba nikan balaa

 65. kujjaa

  October 28, 2019 at 1:00 pm

  Vaahaka ehaa eh noon
  Hamaeh nujehey
  adhi varah masakkai bynun vey eba

  • §HåĂĶĶÓ

   November 11, 2019 at 2:20 pm

   Okk

Comments are closed.