މޮޔަ ހިތް މަގޭ… (ފުރަތަމަ ބައި 1)

- by - 157- October 3, 2019

ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއްދަނީ ފާއިތުވަމުންނެވެ… އަހަރުގެ ބޮޑުޗުއްޓީ އާ ޖެހިއްޖެވެ. އަހަރެންނަކީ ހިރިޔާ ސުކޫލުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުން އަންނަ ދަރިވަރެކެވެ. އަހަރެންނަކީ ލާމު މާވަށަށް އުފަން މީހެކެވެ. އަހަރެން ވަރަށް ކުޑަ އިރު މަންމަ އާއި ބައްޕަ ވަނީ ކައިވެނި ރޫޅާލުމަށްފަހު އާ ދިރިއުޅުމެއް ފައްޓާފައެވެ. އަހަރެން ހުންނަނީ މަންމަ ގާތުގައެވެ. ދޮން ބައްޕަ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ހެވެ.  އުފަން ބައްޕަ އެކޭ ތަފާތެއް ނެތެވެ. ބޮޑު ޗުއްޓީކަމުން މަންމަ މެން ރާވާފައި އޮތީ މާވަށަށް ދިއުމަށެވެ.

މެންދުރު 12 ޖަހާލި ހާއިރު ފްލައިޓް ލާމު ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ޖެއްސިއެވެ. މާލެ ބަދަލުވިފަހުން މާވަށަށް އަންނަ މީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 3 އަހަރު ދުވަސް ކޮއްފައި އާއިލާގެ މީހުނާއި ރައްޓެހިންނާ ދިމާވާނެތީ އަހަރެން ހުރީ ވަރަށްވެސް އުފަލުންނެވެ. ކަށްދޫ އިން ލޯންޗެއްގަ މާވަށާ ހަމައަށް ދެވުނީ 30 ހަކަށް މިނަޓު ފަހުންނެވެ. އަހަރެން ހުރީ ނިދިބުރާންތި ކައިފައެވެ. އަހަރެންގެ މަންމަ އާއި ޑެޑީ (ދޮން ބައްޕަ) ލޯންޗުން ފޭބުމުން އަހަރެން ވެސް ލަސްކުރުމެއްނެތި އަހަރެންގެ އެއްބަނޑު ކޮއްކޮ ކަމަށްވާ 2 އަހަރުގެ ލުޔޫން އަތު ގައި ހިފައިގެން ލޯންޗުން ފޭބީމެވެ. “މައީޝާ……………………………” އަހަރެންގެ ނަން މީހަކު ގޮވާލި އަޑު އިވިގެން ބަލާލި  އިރު މާލަސް ވެއްޖެއެވެ. ލަޔާ މިއޮތީ އައި ގޮތަށް އައިސް  އަހަރެންގައިގައި އޮޅުލާގަނެފައެވެ. ބޯވައަކަށް ވުރެ ކަންތެއްފަލެވެ. ލަޔާއަކީ އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް  އެކުވެރިޔާއެވެ. އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ އެެކުވެރިކަމަށް 7 އަހަރުވަނީއެވެ. “މައީ ހާދަ ގޯހޭދޯ.. މައީ އަންނަ ވާހަކަ  ބުނީމަ މިއަދު ހެނދުނުއްސުރެ މިހުންނަނީ ޖެޓީގަ … މަ މިއޮއް ހަލާކުވަނީ ބަނޑުހައިވެގެން ގޮސް ނިކަން ރަހުމު ކޮއްބަލަ” ބަނޑުގައި އަތް ކާތަމުން ސަމާސަ ރާގަކަށް ލަޔާ ޝަކުވާ ކުރަން ފެށިއެވެ… “އަހަ އަހަ ކޮން މޮޅެއް އަރުވާކަށްތަ ތިހިރީ ހުރިގޮތް… އަދިވެސް ކެވޭތޯ ވިއްޔަ ތިބަލަނީ ނިކަން ބަލާބަލަ މަށާދިމާލަށް ފިޓެއް ނޫންތަ؟ ތި ޗަސް ބަނޑު ހިންދަން އުޅޭ ނޫނީ ބަނޑުމަތީގަ ރޮންދާއިން ކާތަން ޖެހިދާނެ” އަހަރެން ހެމުން ހެމުން.. ލަޔާ ގައިގާ މަސް ޖަހާލާފަ ހުރިވަރުން ބުނީމެވެ. ” ހޫން ދެން ތިހެން ކިޔާ….” ލަޔާ ބުންޏެވެ. މަންމަ ގާތުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހު އަހަރެން ލަޔާ އާއެކީ ހިނގާލަން ނިކުތީމެވެ. ކުރީގެ ކުލާސް ކުދިންނާއި ދަންނަ މީހުންނަށް މަގުމަތިން އަހަރެން ފެނުމުން  ނަމުން ..ގޮވާލައެވެ. ހިނގަމުން ހިނގަމުން ގޮސް އެތާހުރި އައްޓެއްގައި ދެމީހުން އިށީންނީމެވެ. “މައީ އައި ހޭވް ސޯ މަޗް ޓު ތެލް ޔޫ.. ފައްޓާނެ ގޮތެއްނޭނގިފަ މި އިންނަނީ…” ލަޔާ ތުން ދިގުކޮއްލަމުން ބުންޏެވެ. “އޫން ދެންކިޔާބަލަ.. އަވަހަށް މީނީ ހެސްކިޔާފަ އަޑު އަހާހިތުން…. “އައި ހޭވް  އަ ބީއެފް!!!!!!” ލަޔާ މޫނުމަތީގައި އަތް އަޅަމުން ބުނިއެވެ. “ސުކޫލު ނިމެން 2 އަހަރަށް ވެފަ އޮއްވާ ތީ ދެން ކޮންސަކަރާތެއް” އަހަރެން ހިއްހަމަ ނުޖެހޭ ކަން ދައްކަމުން ބުނީމެވެ. އަހަރެންނަށް މިހާތަނަކަށް ކަމުދާ ފިރިހެން………………………………………………………………………. ކުއްޖެއް ފެނިފަ އެއް ނުވެއެވެ. އަދި ހޯދާކަށް ވެސް ނޫޅެމެވެ. ސުކޫލުގެ ހަޔާތް ބަރުބާދު ވާނެ އެންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް އަޅާކަށް  އަހަރެން ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. ކުލާސް ކުދިން އަހަރެންނާ ދިމާލަށް ސަމާސަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ގިނައިން ބުނާނެއެވެ.”ތީ ލޮއެއްބަކީ ކޯޗެއްކަން ނޭނގޭ ގަމާރެކެވެ”.. ” އަހަރެން ސުކޫލު ނިމުމުގެ ކުރިން ތިކަހަލަ ކަމަކާ ވެދު ވިސްނަން ހިތަށް ވެސް ނާރުވާނަން… ދެން ތީ ކިހިނެއްވީ ކަމެއްތަ؟ ގުޅާ އިރު ވެސް ލަޔާ ތިކަހަލަ ވާހަކަ އެއް ނުބުނޭ އަހަރެން ކާރިއަކުއެއް” އަހަރެން ތުން ދިގު ކޮއްލަމުން ޝަކުވާ ކުރަން ފެށީމެވެ.”ގުޅައިގެން ނުބުނީ މައީ ހިންހަމަ ނުޖެހޭނެކަން އެނގޭތީ.. މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް……. ކުރިން އަހަރެން މައިސަން އާ ރައްޓެވީ…” ލަޔާ ކިޔާދޭން ފެށިއެވެ.”ތި ބުނާ މަިސަމެއް ތޯ ބަިއިސަމަކާ ބެހޭގޮތުން ހުރިހާއެއްޗެއް ކިޔާދީ ނޫނީ މާފެއްނޯންނާނެ.. މަގޭ ބެސްޓީގެ ހިލަ ހިތުގެ މިލްކުވެރިޔާ.. ބަލަން  އެބަ ޖެހޭ ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދައިފައި……………….. ވިއަސް….”އޫން މައީ އޭނަ އާދިމާލަށް ފާޑުފާޑު ގެ ނަން ކިޔަން ހަދާނެ ކަމެއްނެއް މަ ލޭމައްޗަށް ގޮސްދާނެ” ލަޔާ ތުއިވެލަމުން ބުނިއެވެ.”ލޯބިއެރިޔާ ލިބުނީމަ ރައްޓެހިން ބޭކާރު ކޮއްލީދޯ އޯކޭ އޯކޭ” އަހަރެން ސަމާސަ ކޮއްލީމެވެ. “އަސްލު މައިސަމް އަކީ މި ރަށު ކުއްޖެއް ނޫނޭ…އެއީ  އިސްދޫ މީހެއް… އަހަރެމެން ސުކޫލަށް  މީގެ 3 މަސް ކުރިން އަލަށް ވެންނި ކުއްޖެއް…. މައީ އަށް އިނގޭތަ…އިޓް ވޯޒް ލަވް އެޓް ފަސްޓް ސައިޓް އޭ… އޭނަ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ދުވަހު ކިރިޔާ މަގޭ ހިއް އަތަށް ނައީ..އެހެރަ ފަރި ހީލުމެއް ….އެއޮއް ހޭންޑްސަމް ބޮޑީއެއް ބަލާބަލާ ފޫހިނުވާނެ….އަހަރެމެން ދެމީހުން ސުކޫލު ތެރެއިން ވާހަކަ ދައްކަން ….އެގޮތަށް ދެމަސް ދުވަސް ވީދުވަހު އޭނަ ރައްޓެހިވާންއެހީ…އިޓް ވޯޒް ސޯ ރޮމޭންޓިކް ” ލަޔާ ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ ކިޔާހެން ކިޔާނިންމާލިއެވެ.. އަހަރެން އޭރުއިނީ ފާޑަކަށް ނިދިފައެވެ….. “މައީީީ…………………………….މިއޮއް ރޮމޭންޓިކް ވާހަކަ ކިޔާދޭ އިރު ..ގުގުރި ދަމަމުން.. ތި ނިދަނީއޯ…ސާބަސް ކަލެއަށް” އަނެއްކާވެސް އެއްކަލަ ލަޔާ ފަތިވަރު ދަމަން ފެށިއެވެ. ބަންގި ގޮވާ އަޑު އިވުމުން އަހަރެމެން ދެމީހުން ގެއާ ދިމާލަށް ދިއުމަށް މިސްރާބު ޖެހީމެވެ. ގެއަށް ގޮސް އަހަރެން ބެލީ އަވަހަށް ފެންވަރައިގެން ނަމާދު ކުރެވޭތޯއެވެ. މިރޭ ލަޔާ ގެ ގެއަށް ވެސް ދާން އެބަ ޖެހެއެވެ. އަހަރެން ހުރީ ދަތުރު ވަރުބަލިވެފަ އެވެ.  ލަޔާގެ ގެއަށް ނުގޮސް ފިއްޔާމު.. އޭނަ އަހަރެން ކިޑްނޭޕް ކޮއްގެން ވެސް ގެންދާކަށް ފަހެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. އިށާނަމާދުކޮއްގެން އަހަރެން ބަދިގެއަށް ދިޔައެމެވެ. ތައްޓަށް ސްޕެގެތީ އަޅައިގެން ކާން އިށީންނީމެވެ. އޭރު ތުއްތު ވެސް ކާން އިނެވެ. ތުއްތު އަކީ އަހަރެންގެ މަންމަ އާ އެއް ބަނޑު އެއްބަފައި އެންމެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖާއެވެ. ކުޑއިރުއްސުރް އަހަރެން އެންމެ ލޯބިވާ ބޭބެ އަކީ ތުއްތު އެވެ. “ޕުޑިން ކީއްކުރަން މިރަށަށް އަރައިގެން ތިއުޅެނީ.. ދާން އުޅޭއަވަހަށް” ތުއްތު އާދައިގެ މަތިން އަހަރެން ރުޅި އެރުވުމަ  ށް މަސައްކައްފެށިއެވެ.” ހޫން ހޫން އަދި ގަދަވެޔޭއެބަ” އަހަރެން ވަކި ދުލެއްނުކުރަމެވެ. “އަހައަހައަހަ ބަލަ ޕުޑިން ގަދަ ވާނެ އެއްނު މަމީ ކާކުތަ؟ އެއްގާގަނޑުން ޖަހާ 2 ދޫނި މަރާލާ ހައިށަމް އެންނު” ތުއްތު ފޮނިކަނޑަން ފެށިއެވެ.. “އަހައަހަ ދޫނި މަރާ މަރާ އޮވޭ ދެން މަ މިދަނީ އަހައަހަ” އަހަރެން ގެއިން ނިކުންނަމުން ބުނެލީމެވެ. ލަޔާގެ ގެ ހުންނަނީ އަހަރެންގެ ގެއާ ކާރީގާ ކަމުން.. މާލަސް ތަކެއްނުވެ  އެގެ އަށް ދެވުނެވެ. އަހަރެން ގޮސް ލަޔާގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގާ ތަޅަން ފެށީމެވެ. އެވަރުންވެސް ލަޔާއަށް ދޮރުހުޅުވޭ ވަރުވީ އެތަށް އިރެއް ފަހުންނެވެ. “ހާދަހާ އަވަހަށް ތި ދޮރު ހުޅުވީ..އެތެރޭގަ މާވަހަރެއް އޮތީތަ…” ކޮޓަރިއަށް ވަންނަމުން އަހަރެން ޖެއްސުމަށް ބުނެލީމެވެ. “ހޫން  ބަލަ ގޮއްޔޭ މަމި ތެދުވީއޭ ނިދަނިދަ ނިދާފަ..މައިސަން އަށް ގުޅައިގެން އޮއްވާ ނިދުނީ…އޭނަ މަށަށް ލަވަ……..” ހޫން ހޫން ތިދެމީހުން އުޅޭ ރޮމޭންޓިކް ގޮތްތަތަށް މަކަހަލަ ސިންގަލް ކުއްޖެއް ކާރީ ދައްކަން ހެޔޮވެސް ނުވާނެ އެއްނު..” ލަޔާ ބުނި ޖުމްލަ ނުނިމެނީސް އަހަރެން ބުނެލީމެވެ. ލަޔާ ހެމުން ހެމުން ގޮސް އެނދުމަށްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ. “ސިންގަލް ގޮލަޔޯ ….އަހައަހަ ކާކުތަ ބުނީ ސިންގަލް ކޮއް ހުންނާށޭ.. ތީ މައީގެ އަމިއްލަ މައްސަލަ..” ލަޔާ އަހަރެންނާ ދިމާލަށް ދޫދިއް ކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ….”ހޫން މަށަށް ހެވޭ …އަދިމިހާތަނަކަށް މަގޭ ލޮލުގަ އަޅައި ގަންނަ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ނުފެނޭ….ފެނުނަސް ނުބަލާނަން…ތިހިރީ މީހެއްދެކެ ލޯބިވީމަ އުޅޭ ގޮތް…ލަޔާ ހީވަނީ  އިޝްކީ ބަލި ޖެހިގެން އުޅޭހެން…ހިތަށް އަރާ މޮޔަ ގުރައިދޫއަށް ފޮނުވާލާފާނަމޭ…” އަހަރެން ރައްދު ދިނީމެވެ. ކުއްލިއަކަށް މީހަކު ދޮރުގަ ޓަކިޖަހަން ފެށިއެވެ. ލަޔާ ގޮސް ދޮރުހުޅުވިއިރު ހުރީ ނީޝާއްތަ އެވެ. ނީޝާއްތައަށް އަހަރެން ފެނުމުން ދުވެފަ އައިސް އަހަރެންގެ ގައިގައި އޮޅުލައިގަތެވެ. ނީޝާއްތަ އަކީ ލަޔާގެ އަވަށްޓެރިއެކެވެ. ލަޔާގެ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިއްވެސް މެއެވެ. ނީއްޝާއްތަ އަކީ އަހަރެންނަށް ވުރެ 2 އަހަރު ބޮޑުމީހެކެވެ އެކަމަކު އުޅޭގޮތުން ހީވާނީ 2 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖެއް ހެނެވެ. އެހާވެސް ސަކަރާތްގަދަވާނެއެވެ. “މަގޭ މައީގަނޑު ކޮންއިރަކު އައީ ނީޝާއްތަ ކާރީނުވެސް ބުނޭ…ހާދަހާ މިސް ވިއޭ…މައީ މަތިން.. ދެން ނުވާނެ މާލެ ގޮސްގެނެއް…”ނީޝާއްތަ ހުއްޓުމެއްނެތި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ.”މައީ ކޮބާ..ސުކޫލު ރަނގަޅުތަ…..ބޯއީފްރެންޑް ގެ ވާހަކަ ވެސް ނުބުނެ ތިއުޅެނީ….” އަހައަހައަހަ ބޯއީފްރެންޑްއޭ..މައީގެ؟ އަހައަހަ އޭނަ އެހުރީ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ ދިމާލަށް ބަލާވެސް ނުލަން ނިޔަތްގަނެގެނެންނު” ލަޔާ ހެމުން ހެމުން ބުނިއެވެ. “ހޫން ހޫން މަގޭ ގައިން ތިހާވަރަށް މަސް ނުކާބަލަ.. ނީޝާއްތަ އަށްވެސް އިނގޭނެ ދޯ އަހަރެންނަށް ކޮންމެ ކޮންމެ މީހެއް ކަމުނުދާނެކަން…. އަހަރެންގެ ހިތުގެ ވިންދު އަވަސް ކޮއްލެވޭ ވަރުގެ މީހެއް އަދި ނުފެނެޔޭ އަހައަހައަހަ …” އަހަރެން  އިސްޖަހާލަމުން ބުނެލީމެވެ.. ނީޝާއްތަ އާއި ލަޔާ ބޯހޫރާލިއެވެ. ކޮޓަރި ހޫނުކަމުން..އަހަރެން އަޅައިގެން ހުރި ބުރުގާ ބޭލުމަށްފަހު އެނދުމައްޗައް އެއްލީމެވެ… އަހަރެންނަކީ އެހާ ތަރުތީބު މީހެއް ނޫނެވެ.. ވަރަށް ވުރެ މާ ކަންނެތީއެވެ. ކޮޓަރިއަށް  މިބުނާއިރަކުން އޮންނާނީ ސުނާމި އަރާފައެވެ. ލާ އަންނައުން ކާޕެޓް އެޅިފައެވެ. މަންމަ އަބަދުވެސް ޖެއްސުމަށް  ބުނާނެއެވެ.. “ތިހެން އުޅެގެން މައިޝާ ކައިވެނި ކޮއްގެން ކިހިނެއްބާ އުޅެނީ… ދެތިން ދުވަހެއްނުވެ މައިދަިތަ ގޭން ނެރެ އެއްލާލާނެއެންނު” ރަށުގަ އުޅުނު އިރު އަހަރެންގެ ކޮޓަރި އެންމެ ގިނައިނަ ސާފުކޮއްދޭނީ ލަޔާއެވެ. އަހަރެން ގޮސް އެނދުމައްޗައް ވެއްޓިގަތީމެވެ. އޭރު ލަޔާއާއި ނީޝައްތަ ސެލްފީ ނަގަން އުޅެއެވެ. އަހަރެން ބޯ ހޫރާލީމެވެ.  ކުއްލި އަަކަށް މީހަކު ޓަކި ޖަހަން ފެށިއެވެ. “މައީ ދޭބަ ދޮރު ހުޅުވަން ވެދާނެ ތިއްތި ކަމަށްވެސް” ލަޔާ ކަންނެއް  ކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ. އަހަރެން ބުރުގާ އަޅާކަށް ހަނދާނެއް ނުވިއެވެ. އަވަހަށް ދޮރު ހުޅުވާލީމެވެ. ވަގުތުން  އަހަރެންގެގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައެވެ. ބުނެދެން ނޭނގޭ ފޮނި އިހުސަސެއް ކުރެވުނެވެ. ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސް ވިއެވެ. އަހަރެންގެ  ކުރިމަތީގައި  ހުރި އިންސާނާ ދިމާލަށް ފޫހި ކަމެއް ނެތި..ބަލަން ހުރެވުނެވެ………..

*މީ އަޅުގަނޑު ލިޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކަ.. އިތުރަށް ރަނގަޅު ކޮއްލަން ޖެހޭ ކަމެއް އޮތިއްޔާ ބުނެލައްޗޭ ސޯ ދެޓް އައި ކޭން ޑޫ ބެޓާ ނެކްސްޓް ޓައިމް.. 🙂 *

157

You may also like...

50 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. nice… but there are some mistakes… aharen kiyanya jeheynee aharen abadhu vx kiyan feshumuga alhugandu vx ebain.. n ishaa kiyaa iru innaanee bodu sheen eh… shaviyanyeh noon.. dear u can improve

  ⚠Report!
 2. Me first dhw…..varah varah reethi mi story…and keep it up ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️luv u dear

  ⚠Report!
 3. gurlll up first story is awesome Ingey….. I’m speechless… 😍❤️when next part dear…. I’m waiting for the next part sis❤️❤️

  ⚠Report!
 4. Wow..varah reethi. Furathama faharaa balaafa hama obi. whn next. Curiously waitting.ly😘❤.

  ⚠Report!
 5. Obbiness to the max ey bune vey ny…😁😁😁.. Keep it up dear lovely sis..❣️❣️❣️.. Whn nxt???!.. Luv u so much gurll…..😇😇😇. I’ll keep waiting…👍👍👍 Good luck…. 😜😜😜

  ⚠Report!
 6. Maavashah nukiyaanehn maavaSqTashen kiyaany alhugandakah ves neyngey ekm mihen badhalu vedhaane

  ⚠Report!
 7. Wow.. this is awsome… v nice…. waiting for next and a best of luck..
  PURPLE U💋💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💋💋💋

  ⚠Report!
 8. Woww…varah reethi😘😘😘😊😊😊😊 waiting for next part
  dear 😘😘😘 luv yeahh

  ⚠Report!
 9. l. gan international airport inna kameh adhi neynge. Airport innany gamugaeh noon. kahdhooga. gamaa kahdhuaa innany faalamun gulhuvaafa. ae kahdhoo airport. mihaaru innany mndf ge dhashun. ehnve mihaaru kiyany iskandharu air base. and ae international airporteh noon. I work there. mi nan fenunyma hama nuhurevuny comment nukoh.

  ⚠Report!
  1. i actually dont knw whn the admin will publish it …submit kurihthaa dhuvas kolheh vejje

   ⚠Report!
  1. story ge 2 vana part submit kurithaa vvv gina dhuvas vejje ekm admin publish kuraaleh lahy… sorry..

   ⚠Report!
 10. reethi ekamu… vv ginain naxaru olhuvaalaafa hurumaa dhen kujjekey kiyaafa hama e aa vidhigen meehekey buneema ehaa hama eh nujehey… dhen v haavx bodah basmagah balaigen liyefiyyaa vv reethi vaane… u can improve…

  ⚠Report!
 11. i havnt read a story from this website like for 5months … but miyadhu vadhunu thanun i saw that pic… omigosh my hotty jongsuk.. thats why i actually read this… honestly…. but yww gurl this story rocksss…. tottally my style. i think this story is pretty awsome for girls like around our age… love it …. btw r u really in hiriyaa ?

  ⚠Report!
 12. Mi vaahaka liyaa meehun first part nerefa dhn neygeyne ehn part vaa thaneh reply dhey iru heevaane dhenme dhenme devana part nikumedhaanehenn…..huh….varah foohi veyy kn kahala story writers thakeh mi…..thi vahthareh vaahaka liyanyaamu vaahaka nuliye hunnannn v nu…maa rangalhu vaane geyga bondhu masahkai kurihyaamun vx………huh haadhahaa foohi veyeyy mi gothah vaahaka liya meehun dheke…😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠huh…………

  ⚠Report!
  1. vv bodah sorry ekm story ge 2 vana part submit kurithaa vv gina dhuvas vejjje …

   ⚠Report!
  1. vaahaka submit kurithaa vv gina dhuvas vehjjeyey admin adhi vs publish nukurey.. m srry

   ⚠Report!
  1. second part submit kurithaa mihaaru week akah vure gina dhuvas vedhaane admin publish kuraaleh lahy imm sryyy😢

   ⚠Report!
  2. Aslu reethi vaahak eh viyyaa admin publish kuraaleh vv lasss……😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.