ވާނަން އުމުރަށް – 26 –

- by - 86- September 15, 2019

“އައިލީން!!!!…..” މުޅި ކެބިންގައި އެއްއަޑަކުން ގުގުމާލައިގެން ދިޔައީ އައިޝަމްގެ ރުޅިވެރި ހަޅޭކުގެ އަޑެވެ.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

މަގޭ ގަމީހަށޭ ތި ކޮފީތަށި ވަރާލީ…” އައިޝަމް އޭނާ ލައިގެންހުރި ހުދުކުލައިގެ ގަމީހަށް ބަލާލުމަށްފަހު އައިލީންއާ ދިމާލަށް ރުޅިވެރި ނަޒަރަކުން ބަލާލިއެވެ. އައިލީންހުރީ ދެލޯބޮޑުކޮއްލައިގެން އަނގަމަތީގައި އެއްއަތް އަޅާލައިގެން އައިޝަމްއާ ދިމާލަށް ބަލާލަންވެސް ނުކެރިފައެވެ. ކުރިމަތީގައި ދެންމެ ހިނގާދިޔަ މަންޒަރު ބަލަންހުރި އިއްބާން ހުރީ ހިނިގަނޑު ހިންދާލަ ހިންދާލައެވެ. އޭނާ ހޭކަން އެނގިއްޖެނަމަ އައިޝަމް އޭނާ ނޮޅާލާކައްވެސް ފަހެއް ނުޖެހޭނެކަން އިއްބާންއަށް އެނގެއެވެ.

“ދެ……” އައިލީންގެ މޫނާ ނުރައްކާތެރި ދަރަޖައަކަށް ގާތްވެލަމުން އައިޝަމް ރުޅިވެރިކަމާއެކު ބުނަން އުޅުނެވެ.

“ބްރޯ…ހަމަޖެހިބަަލަ…އެއޮޅުމަކުންނޭ ދޯ އައިލީން…އޭނަ ތި ސާފުކޮއްލަދޭނޭ….ދޭ ފާހަނައަށް….” އައިޝަމްގެ މޭމަތީގައި އަތްއަޅާ ފާހަނަހުރި ދިމާލަށް ކޮއްޕާލަމުން އިއްބާން އައިލީން ކައިރީވެސް ދާށޭ ބުނެލީ އައިޝަމް ފާހަނައަށް ވަނުމުންނެވެ. ކުރިޔަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ނާޅަން އުޅޭފަދަ ގޮތަކަށް އައިލީންވެސް ގޮސް ފާހަނާއަށް ވަނެވެ.

ފާހަނައިގެ ފާރުގައި ލެގިލައިގެން އެއްފައި ފާރުގައި ވިއްދާލައިގެން އައިޝަމްހުރީ އެކަޅުކަންގަދަ ބުމަ ގޮއްޖަހާލައިގެނެވެ. އެނޫކުލައިގެ ދެލޮލުން ފާޅުވުންފިޔއީ ރުޅިވެރިކަމެވެ. ކަޅުކަންގަދަ އިސްތަށިގަނޑު ނިއްކުރިމައްޗަށް ވެއްޓިފައިވާގޮތުން އެ ދެލޮލަށް ނިވާއަޅާލާފައިވެއެވެ. ދެއަތުން އިސްތަށިގަނޑުގައި ފުނާއަޅާލަމުން އައިޝަމް އައިލީންއާ ދިމާލަށް ބަލާލުމަށްފަހު ގަމީހުގެ ގޮއްތައް ނައްޓަން ފެށިއެވެ.

“ނޫން!!!…..” އައިޝަމް ގަމީހުގެ ގޮއްތައް ނައްޓަންފެށުމުން އައިލީންއަށް ބުނެލެވުނީ ބާރަށެވެ. އަވަސް ހަރަކާތަކާއެކު އައިލީންގެ އަނގަމަތީގައި އަތްއަޅާލަމުން އައިޝަމް ކިހިނެއް ވީހޭ އަހާލީ ފާހަނައިގެ ދޮރާ ދިމާލަށް ނަޒަރެއްދެމުންނެވެ. އައިލީންގެ އަނގަމަތީގައި އަޅާލެވިފައިވާ އައިޝަމްގެ އަތުގައިހިފާ ދުރަށްލާން އައިލީންކުރި މަސައްކަތް ދިޔައީ ފެނު ފުލުންނެވެ. އެ އަކަތައިގެ ބާރުއެކުލެވޭ އަތް ގުޑާވެސް ނުލިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އައިލީން އައިޝަމްއާ ދިމާލަށް ބަލާލީ ދެބުމަ ގޮއްޖަހާލަމުންނެވެ.

“އައްދެ…..ހާދަ ރުޅިއެއް….” އައިލީންގެ އަނގަމަތިން އަތްނަގަމުން އައިޝަމްވެސް ބުނެލީ ދެބުމަ ގޮއްޖަލާހަމުންނެވެ.

“ސަރ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުވެސް ދެވޭނީ ސަރ އަޅުގަނޑުގެ އަނގަމަތިން އަރް ނެގީމައޭ ސަރ…..ނޭވާ ހާސްނުވީވެސް ކިރިޔާ….ރުޅި އަންނާނެއެއްނު…” އަވަސް ނޭވާތަކެއްލަމުން އައިލީން ބުނެލިއެވެ.

“އައިލީންތަ ރުޅި އަންނަންވީ….އަހަރެންނަށް ކަންނޭގެ އެހައްގުއޮތީ….އައިލީންވިއްޔާ މަގޭ ގަމީހަށަ ކޮފީތަށި ވަރާލީ…..” އައިލީންއާ ދިމާލަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލަމުން އައިޝަމް ބުނެލިއެވެ. އައިލީންވެސް ދިޔައީ އައިޝަމް ކުރިއަށް އަޅާލާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކަށް ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަމުންނެވެ. ފާރުގައިގޮސް ޖެހިފައި މަތަވުމާއެކު އައިލީންއަށް އެއަޅިފެހިކުލައިގެ ދެލޮލުން އައިޝަމްއާ ދިމާލަށް ބަލާލެވުނީ އެބޮޑު ދެލޯ އިތުރަށް ބޮޑުކޮއްލަމުންނެވެ. ދެމީހުންގެ ހަތަރުކަޅި ހަމަވުމާއެކު ދެ ހިތުގައިވެސް ޖަހާލީ ތަފާތު ވިންދެކެވެ. އޭރު ދެމޫންގެ މޫނުވަނީ ނުރައްކާތެރި ދަރަޖައަކަށް ކައިރީގައެވެ.

* * * * * * * * * * * * * * * *

ކޮޓަރި ސާފުކޮށް ގޭތެރެ ހަމަޔަކަށް އަޅުވާލީއިރު ލޫންހުރީ މާނޭވާ ލެވިފައެވެ. ކޮޓަރިއަށްވަދެ ފެންވަރާލައިގެން އެނދުގައި އޮށޯތީ ހަށިގަނޑަށް ވެރިވެފައިވާ ލޮޑުކަމާއި ވަރުބަލި ކަމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެން އޮވެ ލޫންއަށް ވިސްނެމުންދިޔައީ މާޒީއާ މެދުގައެވެ. އެހިތް ކޮށި ވަޅިއަކުން ކޮށާލެވުނު އެތައްފަހަރެއް އައެވެ. އެހުރިހާ ވަގުތެއްގައި މިނެޓެއްގައި ނުވަތަ ސިކުންތުކިޅެއްގައިވެސް އޭނާ ކެއްތެރިވީ އިންތިހާއަށެވެ. ކެއްނުކުރެވުނީ އެންމެ ފަހަރެއްގައެވެ. އެ ވޭންދެނިވި ދުވަސް ހަނދާނަށް އައުމުންވެސް ލޫންގެ ލޮލުން ކަރުނަތަށް އޮހިގަތީ އޭނަގެ އިހްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. އެދުވަހުގެ ހަނދާންތަށް އޭނާގެ ހިތުގެ އެންމެ އަޑީގައި ފަސްއަޅާ ފޮރުވަމުން ލޫން އަތުގެ ނުފުށުން ލޮލުން އޮހެން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަރުނަތަށް ފޮހެލިއެވެ.

އޭނާއަށް މިހާރު ވާހާދުވަހު ކަރުނަ އޮއްސިއްޖެއެވެ. އެ ދުވަހާހުރެ އެތައް ގޯސްތަކެއް ހެދިއްޖެއެވެ. އޭނާގެ ހަޔާތުން އަބުރާ ބީވެގެންދިޔަ ދުވަސްތައް ނުލިބުނެއްކަމަކު އެ އުފާވެރިން ހޯދަން ލޫން އަޒުމުކަނޑައެޅިއެވެ. އެވިސްނުމުގައި އޮއްވާ ލޫން ނިދީގެ ފުންކަނޑަކަށްް ގެނބިއްޖެއެވެ.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ކުއްލިއަކަށް އައިލީން އައިޝަމްގެ މޭމަތީގައި އަތްއަޅާ ދުރަށް ކޮއްޕާލިއެވެ. އޭރު އައިލީންއާ އައިޝަމްވެސް ދިޔައީ އަވަސް ނޭވާތަކެއް ލަމުންނެވެ. އައިލީންގެ ތުންފަތް ރަތްކަމުން ލޭފައިބާ ފަދައެވެ. އަވަސް ހަރަކާތަކާއެކު މޫނުމަތިގައި އަތް ހިނގާލަމުން އައިލީން އައިޝަމްއާ ދިމާލަށް ބަލާލިއިރު އެދެލޯވަނީ ކަރުނުން ފުރިފައެވެ.

“ހައު ޑެއަރ ޔު…” އައިލީންއަށް ބުނެލެވުނީ އެވަރަށެވެ. އެވަގުތު އައިޝަމް ވާހަކަ ދައްކންފެށިއެވެ.

“ލުކް އައިލީން…އެއީ..އެއީ އަހަރެން ގަސްތުގައެއް ނޫނޭ…އަ….” އައިޝަމް ބުނަން އުޅުނު ޖުމުލަ ހުއްޓުނީ އައިލީންގެ އަތުގެ ހޫނު ހަމަލާއެއް އައިޝަމްގެ ކަންކަށިމައްޗަށް އެރުމުންނެވެ. ކަންކަށިމަތީ އަތްއަޅާލަމުން އައިޝަމް ހިނދުކޮޅެއްފަހުން އައިލީންއާ ދިމާލަށް އެނބުރުނެވެ. އެވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރަކުން އައިޝަމްގެ ކަންކަށިމައްޗަށް ނަގަމުންދިޔަަ ދިލަވެސް އައިޝަމްއަށް އިހްސާސް ނުވިފަދައެވެ.

– ނުނިމޭ –

86

malsamalkkomal

I am 12 years old girl who loves to write dhivehi stories..♥

You may also like...

95 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Salaam readerss..mi othee up vefa….koba kihineh heevanee….Aishn ah evee kihineh baa dhw…kiyuntherinnah heevanee kihinehhen evii….bunelahcy readers ahves heevaa gotheh….
  Kiyaalaafa comment eh koalahcy….
  Lve u all..

  Nyts..
  ♥♥♥♥

  ⚠Report!
  1. Thanks thihu…Ekm aisham aileen ah kuran v kameh koafi….dhn balamaa vaa gothehves…thanks..??♥❤

   ⚠Report!
 2. Aileen Kyhve Aisham Kankashi mathee jehee…Aileen vx hureenu dhw dheegen..but mi part Varah reethi
  Maa sha Allah..
  When is next part??
  Waiting for the next part..??

  ⚠Report!
  1. Thanks lilly…Ehehe….
   dhevunee kanyge dhw…next part insha Allah varaha avahah…thanks???

   ⚠Report!
 3. Mallu lavkolhu?????…u v molhu ingey???..puddinggg???..sifa kohdhyfa hurileh vx v v habeys..N aileen aa aisham ge e oh loabi scene eh dhw..eheh????…v curious vefa mihury aileen ah vygotheh balailan..I guess mallu hen valhi hifahahtaigen huhnaany?????..waitimg for the nextu..ly more❤❤❤❤

  ⚠Report!
  1. Thanks jiji…Ehehe….?..Aileen ah vaagothehvs balamaaa dhw.??..hehe…???vedhaane dhw ethaaga valhi eh fifaigen e huree mal kamahves…Nyge dhw…next part in engyne aileen ah vaagotheves..lve u more.❤♥

   ⚠Report!
 4. Malkkoo….mi part ves varah varah reethi???????????whn is next part…ahvaha up kohla dhyythi ingyy????? can’t wait ???lysm

  ⚠Report!
 5. Thank u sooo much shyher….But mal vaanee hama grade six ge kuhjakah dhw..???…thanks a lott..?❤?..

  ⚠Report!
  1. Heiii jumaa….i know u…😊😘..noony..mal viber use nukuran…hama ekani hangout use kuranee…sorry ingy..😢

   ⚠Report!
  1. Sorry Aslu Jahan ulhuny cutie EY but olhigen jehifa einy Anonymous😣😣😣😣😔😔😔 eyy Aslu cutie Ingey instead of Anonymous

   ⚠Report!
 6. Sorry nubai nameh jehuny Aslu cutie Jahan vee thanah Anonymous EY jehuny😆😣😣😣😣😣 Aslu I was going to write cutie eyyy😆😆😆😣😣😣sorry

  ⚠Report!
 7. EY mal busy kammun on nuveveny😣😣😣varrah sad😔😣😣😣😣 bunaaathi jiji adhi meekko kairy cutie ah on nuveveny busy veena eyy😣😣

  ⚠Report!
 8. Hey Mal.. Ingey dhoa mi bunan ulhey vaahaka eiy.. Dhonthi bunee sorry bunedheyshoa mal au.. Aslu e phone ge verifaraathau undhagoovaatheeve dhonthi hangouts delete kolleeoa… Dhonthige faraathun v bodau sorry

  ⚠Report!
  1. Ohhm.thanks ingy dhinthyge friend..And eii mahsalaeh noon…😊..btw dhonthy ah salaam bunahcy..thanks…❤😙

   ⚠Report!
 9. Hii Lucifer actually I thought you were a boy..😅😅
  Kury episode eh GA Lucifer Viber num huryma balaaly kaakuthoa..

  ⚠Report!
 10. Busy kamun on nuveveynyy😣 next week ga exam fesheythy masa busyyy😔😔😔😟😟😣😣😣 I am always at school mihaaru😥😣 but exam nimunyma I will be always online😊😊😊 eyrun vaahaka dhehkeyne dhoo😆😆😆 but mihaaru mibalany bodah exam ah focus kureveythoo😣 enme last exam veema rangalhah score Kuran vaaneehnu😊😊 This exam is really important for need😣😣😣 exam nimeynyy November 12 ga😊 and exam is starting at September 28 ga😊 after November 12 I will bee free😆😆😆 but mihaaru ehaa freeze ehnun on vaakah😣😣 but I will try on veveythoo sometimes mihen ulhelaafa😊 Jiji adhi meekko kairy ves bunedheythi cutie ah on nuveveny busy veema eyyy😣😣😣😔😔 please😊 and I hope you guys will understand the situation 😟😥😥😥😥💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔 varrah dhera vey on nuveveytheee💔💔💔💔💔 But exam important veema 😟😆😆😥😥 I should focus dhoo😟😟 understand vaane kamah ummeedhu Kuran ingey😔😔💔💔💔💔💔bye💔💔 salaam bunaathi Jiji ashaaa meekko ah 💔

  ⚠Report!
  1. Ohhhh..E ok vaaany cutie…yeah…rangalhu natheejaaeh hoadhytoa masaikai kuraathi….and mal november 12 ah inthixaarukuraanan….jiji aa meekko kaireeves bunelaanan……I understand ingy..and dera nuveba….Good luck….😘😘😘❤👍

   ⚠Report!
 11. Busyyyveema💔 September 28 ga exam feshey whence💔💔💔💔💔 It’s my last exam 💔💔💔 o’level ehnnu dhoo ehenveema rangalhu score eh kuranvaane ehnu dhoo💔💔💔 so I am busy at studying😟😟😔😔 hope you will understand💔💔💔💔 varrah dhera vey on nuveveythyyyy😣😣😣😣😣 very sad😥😥😥😥

  ⚠Report!
  1. Thanks unknown girl…Insha Allah miry….mihaaruvesi ulhenee thi masailathu….thanks…

   ⚠Report!
 12. SORRY guys..miry up koaladhevyneheneh hiyehnuvy…kameh vegen…but cant say the reason..sorry ingy…friday ge kommes vaguthehga up koaladhynan…varh bodhah maafan edhn…😢😢

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.