ވާނަން އުމުރަށް – 24 –

- by - 131- September 11, 2019

“ލޫން…” އިވުނީ އަންހެނެއްގެ އަޑެވެ.

“އަދިވެސް އެކަމާތަ ތި ވިސްނަނީ…” ލޫންގެ އެންމެ ގާތްއެކުވެރިޔާ ހައިފާ ބުނެލިއެވެ. ލޫން އެއްޗެކޭބުނަން އަނގަހުޅުވާލުމާއެކުވެސް ނިކުތީ މަޑު ގިސްލުމެއްގެ އަޑެވެ. ލޫންއަށް ހައިފާ ގައިގައި ބައްދައިގަނެވުނީ އެކުވެރިޔާއަށް އެ ކަރުނަތައް ދައްކަން ބޭނުންނުވުމުންނެވެ.

“ދެން ނުރޮއެ ލޫން…..އޭރު ލޫންއަށްވެސް ވިސްނުނީ އެހެން ގޮތަކައްކަން ލޫން ގަބޫލު ކުރަމެއްނުން…..އެކަމް މިހާރު އިހުސާސްވެއްޖެދޯ ހުރިހާ އެންމެނަށް އެއްގޮތެއްނުވާނެކަން…..މިހާރު ދެއަހަރު ވީ….ލޫން ތިހުންނަނީ އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރެވުމުން އަމިއްލަ ނަފްސު ކުއްވެރި ކުރެވިފައިކަން އިފްއަށްވެސް އެނގެއޭ…އެކަމް..މިހާރު…ތިދަނީ އޭނައާ ވަކިވިފަހުން އަދިކިރަޔާ މާލެއަށް….އޭނައަށް ތެދު ތެދަށް ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް ކިޔާދީ…އޭނަގެ މާފު ލިބޭނެ އޭނަ ލޫންދެކެ ލޯބިވަންޏާ….” އަސަރާއެކު ހައިފާ ބުނެލީ ލޫންގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ފިރުމާލަމުންނެވެ. މީގެ ދެއަހަރުކުރިން ލޫން މާލެ ދޫކޮށް އޭނާ ކައިރިއަށް އެރަށައް އެއްކޮށް ބަދަލުވީ އިރު ހައިފާއަށް ލޫން އެހާބޮޑު ނިންމުމެއް ނިންމީ ކީވެކަން ނުދެނެހުރިއެއްކަމަކު އުފަލާ އެކު މަރުހަބާކިއެވެ. އޭރު ހައިފާ އުޅެނީ އޭނަގެ ފިރިމީހާއާއެކު ވަކިން ގެއެއްގައިކަމުން ލޫންއަށް އެގޭގައި ހުރުމުގެ އިންތިޒާމު ނުހަނު ފަސޭހަކަމާއެކު ހަމަޖެހުނެވެ. އެދުވަސް ފަހުން ހައިފައަށް ފެންނަނީ ލޫންގެ ހިތާމަވެރި ދުވަސްތަކެވެ. އޭގެ ފަހަތުގައިވާ ސަބަބު އެނގުމާއެކު ހައިފާވެސް ހައިރާންވެ ދެރަވިއެވެ.

“އިފް….ކިހިނެއް….އޭނަ މިހާރު އަހަރެން މަތިން ހަނދާނެއް ނުހުންނާނެ…އަހަރެން އޭނަ ދޫކޮށް ދިޔައީވެސް….އޭނަ މިހާރު އަހަރެންދެކެ ނަފްރަތުކުރަނެ….މިހާރު ދެއަހަރުވީ….މިހާރު އޭނަގެ ވައިފްއެއްވެސް ހުންނާނެ ކަންނޭގެ….ކިހި…” ކަޅުދެލިކޮޅެއްފަދަ އެބޮޑު ދެލޮލޯ ކަރުނުން ވިދަމުންދާހާލު ލޫން ހައިފާއާ ދުރަށްޖެހިލަމުން ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮއްލަމުން ބުނަން އުޅުނު ޖުމުލަ ހުއްޓުމަކަށްއައީ ހައިފާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުންނެވެ.

“ލޫން…..ޕޮޒިޓިވްކޮށް ވިސްނަބަ….އޭނަ ލޫންދެކެ ލޯބިވާކަން ލޫންއަށް އިހުސާސްކުރެވޭތަ؟…..” ހައިފާ ސުވާލުކޮއްލުމާއެކު ލޫން ބޯޖަހާލީ އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ހައިފާ ހަށިފުރާ ނޭވާއެއްފަޒާގެ ތެރެއަށް ދޫކޮއްލިއެވެ.

“ލޫން ގަބޫލުކުރަން…އިހުސާސްވެސްވޭ…ދެން…މާދަމަ ތިއުޅެނީ ދެއަހަރުފަހުން މާލެދާން…..އޭނަ ފެނިވެސްދާނެ…..
ނުފެނިއްޖެނަމަ އޭނާ ހޯދާގެން ނަމަވެސް މަފަށް އެދޭ…އޭރުން ލޫންއަށް ތިކުރެވޭ ކުއްވެރިކަމުގެ އިހްސާސްވެސް ކުޑަވާނެ……މީގެ ދެއަހަރު އުޅުނު އިފާވެރި ދުވަސްތަށް އަނބުރާ ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރޭ ލޫން…އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރައީ ޔަގީންކަން އޮތްހާ ހިނދަކު ރަނގަޅުވާނެ
އިންޝާ ﷲ….” ލުންއަށް ވިސްނައިފޭފަދަރާގަކަށް ވިސްނޭނެހެން ހައިފާ ނަސެހަތްތެރިވަމުން ދިޔައެވެ. އޭނައަށްވެސް އޭނަގެ އެންމެ ގާށް އެކުވެރިޔާ އެފަދަ ހާލެއްގައި އުޅެތަން ބަލަން އުނދަގުލެވެ. ނަމަވެސް ލޫންއަށް ވިސްނެންދެން ލޫންއަށް ވަގުތުދީގެން ހައިފާ ހުރީއެވެ.

********

ލޮނުގަނޑު ކަފަމުން ލޯންޗް އޭގެ މަންޒުލަށް ވާސިލްވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައީ މާސިންގާ ކަނޑުގައި އުފެދެމުންދިޔަ ރާޅުތަކާ ވާދަޔަށްހެން ހީވިއެވެ. ގަދަ ނޫކުލައިގެ ކަނޑަށް އިރުގެ ރަންއަވި އެޅިފައިވާއިރު ބަލާލަން ނުހަނު ޗާލުވެފައި ރީއްޗެވެ.

ލޫންއިނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ދުނިޔެއެއްގައެވެ. އޭނާއަށް ވިސްނެނީއެވެ. ދެއަހަރުފަހުން މާލެ ދާއިރު އޭނާއަށް އިއްބާން ފެންނާނެބާއެވެ؟ އިއްބާން އޭނާމަތިން ހަނދާންވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އޭނާފެނުމުން އެނގޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އިއްބާން މިހާރު ދިރިއުޅުމެއް ފަށާނެއެއްޔެވެ؟ އިއްބާން އޭނާދެކެ ނަފްރަތު ކުރާނެހެއްޔެވެ؟ މި ޖަވާބު ނޭނގޭ ސުވާލުތައް ލޫން ހާސްކުރުވަނީއެވެ. ވިސްނާ ވިސްނާ ބޮލުގައި ރިއްސަން ފެށުމުން ލޫން ހެޑްސެޓް އަޅާލަމުން ދެލޯމަރާލިއެވެ. އެހެން އިންދާ ލޫން އޭނާގެ މާޒީގެ އެއުފާވެރި ދުވަސްތައް ހަނދާނައްއައުމުން ލޮލުގެ ހިމަކިޅުންފޭބި ކަރުނަތަށް ކޯތާފަތްމަތީ ބޮސްދެމުން ފައިބަން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް އަވަސް ހަރަކާތަމާއެކު އެކަރުނަތިކި ފޮހެލަމުން ހަމަޖެހިލިއިރު ދެއަތްތިލަވަނީ މުއްލަވާލެވިފައެވެ.

***********************************

ހިތްތެޅެނީއެވެ. ވަގުތުވެސްދިޔައީ ކުޑަތަންވަމުންނެވެ. ލޫންއާ އިއްބާންގެ ރައްޓެހިކަން އެހެން ހަރުފަތަކަށްގެންދަން އިއްބާންވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ. ދެ ރައްޓެހިންގެ ގޮތުގައި ތިންމަހު އުޅެވިއްޖެއެވެ. ކޮލެޖް ކުދިންވެސް އެދެމީހުން މާ އެކުވެރިކޮއް އުޅެތަން ފެނުމުން ހައިރާންވިއެވެ. ލޫންވެސް އިއްބާންއާއެކު ހުންނައިރު އަބަދުވެސް އެސާދާ މޫނުމަތިން ހިނިތުންވުން ފެންނަން ފެށިއެވެ. ޝައިލާއަށް މިމަންޒަރުފެނި ހުންނަނީ ރުޅިންފުފިފައެވެ. ނަމަވެސް އިއްބާން ހުއްޓާ ލޫންއަށް ކަމެއްކުރަން ނުކެރުމުން ހުންނަނީ އަލިފާނުގެބެލުމަކުން ބަލަހައްޓައިގެނެވެ.

“ހެއި….މިރޭވަރަށް ވަރަށް ރީތި….ވެއިޓް ވެއިޓް…ތިތާ މަޑުކުރޭ ކުރިޔައް ނާންނާތި….” ލޫން ފެނުމުން ތައުރީފުކޮއްލަމުން ލޫން ގޮނޑުދޮށަށް ފައިބަން އުޅުމާއެކު އިއްބާން ބުނެލިއެވެ. ހިނިތުންވެލައިގެންހުރި ލޫން ބޯޖަހާލީ އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މަޑު ދުވުމެއްގައި ލޫންއާ އަރާހަމަކުރަމުން އިއްބާން ޖީބުން ކަޅުކުލައިގެ ފިތިކޮޅެއްނެގިއެވެ.

“ބާން….މި ކީއްކުރަން؟..” ހައިރާންވެހުރެ ލޫންއަށް އަހާލެވުނެވެ. ލައިގެންހުރި އަޅިކުލައިގެ ހެދުންހުރީ ފައި ފޮރުވޭވަރަށް ދިގުކޮށެވެ. ކުރިމަތީގައިވާ ކަޅުކުލައިގެ ލޭސްފޮތިގަނޑަށް ކުދިކުދި ރޫޖައްސާފައިވާއިރު ވަނީ ތިރިޔަށް ސޮހިފައެވެ. ކަޅުކުލައިގެ ފޮތިކޮޅެއް އުނަގަނޑުގައި އައްސާލާފައި ޓައެއްޖަހާލާފައި ހުރިއިރު ކުދިކުދި ރޫތައް ހުރުމުން ވަރައްވެސް ރީއްޗެވެ. ކަޅުކުލައިގެ މިނާތަކެއް ހެނދުމުގައި ހިތްގައިމު ގޮތަކަށް ޖަހަލެވިފައިވުމުން އެހެންދުމުގެ ފުރިހަމަކަން އިންތިހާއެވެ.

“އަހަންނަށް ޓްރަސްޓް ކުރަމެއްނުން…..” ލޫންގެ ލޮލުގައި އެފޮތިކޮޅުއައްސާލަދެމުން އިއްބާން ބުނެލީ ފިރިހެންވަންތަ ހުނުމަކާ އެކުއެވެ. މިފަހަރުވެސް އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުން ލޫން ބޯޖަހާލީއެވެ. އިއްބާން ލޫންގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލަމުން އޭނާއާއެކު އައުމަށް ބުނެލިއެވެ.

“ދެން އޯކޭތަ ނެގިއަސް؟….” ލޫން ސުވާލުކޮއްލިއެވެ.

“ނުން…ވެއިޓް……ޔާ ޔާ……އޯކޭދެން ނެގިއަސް…..” ފުންނޭވާއެއްލަމުން އިއްބާން ބުނެލިއިރު އެއަޑުގައި މަޑު ތުރުތުރުުލުމެއްވިއެވެ.

ލޫން އެފޮތިކޮޅު ނައްޓާލުމާއެކުހެން އަނގަމަތީ އަތްއަޅާލެވުނީީ ބޭއިހްތިޔަރުގައެވެ. ލޫންއަށްހުރެވުނީ ހުދު ފިނިފެން މަލުގެ ފިޔަތަކުން ހަދާފައިވާ ހިތެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އިއްބާން ކޮޅަށް ލޫންއާ ދާދިގާތުގައި ހުރީ ލޫންގެ މޫނަށްވެރިވާ ކުލަވަރު ބަލާންށެވެ.

“ބާން….ވާއު…” ލޫންއަށް ބުނާނެއެއްޗެއްވެސް ނޭންގުނު ފަދައެވެ. ކުއްލިއަކަށް އިއްބާން އެއްފައި މައްޗަށް ތިރިވެލަމުން ގަދަ ރަތްކުލައިގެ ފިނިފެންމަލެއްދިއްކޮއްލަމުން ބުނެލި ތިން ބަހުން ލޫންގެ ދެލޯބޮޑުވިއެވެ. އެއީ މިއޮށް ހުރިހާދުވަހު އޭނާ އިއްބާންގެ ފަރާތުން އިވެން ބޭބުންވި ތިންބަހެވެ.

“އައި ލަވް ޔޫ…ލޫން..އައި ލަވް ޔޫ…” އިއްބާން އަނެއްކާވެސް ބުނެލިއެވެ. ލޫން އިއްބާންއަށް ބަލާލީ އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނައިން ލޯފުރިފައިވާ ހާލުއެވެ. ލޫން އެ ފިނިފެން މަލުގައި ހިފަމުން ތުންފަތުގައި ޖައްސާލަމުން އައި ލަވް ޔޫ އޭ ބުނެލެވުނެވެ.

ކުއްލިއަކަށް އިއްބާން ތެދުވަމުން ލޫންގެ ހަށިގަނޑު އެއަތުތެރޭ ފޮރުވާލިއެވެ. ލިބިފައިވާ އުފަލެއްގެ ބޮޑުކަމުން ލޫން އުފުލާލަމުން އެނބުރިލިއެވެ. ދެން މުޅި މާހައުލުގައި ގުގުމާލަމުންދިޔައީ އެދެ ޒުވާނުންގެ ހުނުމުގެ އަޑެވެ.

އެގޮތުގައި ތިންމަސް ވޭތުވެގެން ދިޔައީ އުފަލާއެކުއެވެ. ނަމަވެސް ލޫން ކޮލެޖްގެ ކުދިންނަށް އެގުޅުން ބުނެދޭން ބޭނުންނުވުމުން އިއްބާންވެސް އެއްބަސްވިއެވެ. އެދެމީހުން ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަން އެނގޭނީ ދާނިޝްއަށް އެކަންޏެވެ.

ހަމަހު ދެމީހުން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުމަށްފަހު އިއްބާންއަށް ލޫން ގެއްލުނީ ނޭނގިހުއްޓައެވެ. ލޫން ހޯދުމައްޓަކައި އާވާރާއެއްފަދައިން އެކިތަންތަން ބަލާ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަންވެސްވީ ފޫނެތް ފަޔަކަށް ފެންފުރުން ކަހަލަ ކަމަކަށެވެ. ލޫން ނުފެންނާނެކަން އެނގުމުން އެހިތާމަކުރަމުން ދަނިކޮށް އިއްބާމްއަށް ޒިލްވާއަށް ކިޔާދެވުނީވެސް ބޮލުގައި ޓަނެއްގެ ބަރުދަން ހުރިހެން ހީވުމުން އެ ލުކޮއްލެވިދާނެކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ.

**************************

ބަގީޗާގައިއިން ހިލަގޮނޑީގައި މާޒީގައި ފީނަމުންދިޔަ އިއްބާން ކޮފީތަށިން އެތިފޮދެއް ބޯލިއެވެ. އަދި ފޯނުނަގަމުން ގެލެރީހުޅުވަމުން ލިނީ ޖަހާފައިހިން ފޯރލްޑާއެއް ހުޅުވާލިއެވެ. އޭގައިވަނީ ލީންގެ ތަސްވީރުތެކާއި ދެމީހުންގެ ފޮޓޯތަކެވެ. އިއްބާން ލޫން ރަކިވެފައި ވަރަށް ރީތިކޮއް ނެގިފައިއިން ފޮޓޯގަނޑެއް އަޅުވާލިއެވެ. އެދުވަސް މަތިން ހަނދާންވުމުންވެސް އިއްބާންއަށް ހިނިތުންވެވުނެވެ.

“ލިނީ….ވަރަށް ލޯބިވޭ…..ވަރަށް ހަނދަންވޭ…..ކީއްވެތަ އަހަރެން ދުކޮއްފަ ދިޔައީ؟….ކަމެއް ވީތަ؟…..ނޫނީ ކަމެއް ދިމާވީތަ؟….މީހަކު މަޖުބުރު ކުރީތަ؟…ނޫނީ އަމިއްލައަށް އަހަރެން ދޫކޮއްލާފަ ދިޔައީތަ؟….” ލޫންގެ ފޮޓޮއަށް ބަލަން ްއިނދެ އިއްބަން ބުނަމުންދިޔައިރު އެ އަޑުގައިވާ އަސަރަކުން ހިތްތައް ފިދާވާހާއެވެ.

***************************

“ބާން…އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވޭ…ވަރަށް ހަނދާންވޭ….އަހަރެން އިއްބާން ދޫކޮއްފައި ދިޔައީ ކުރެވުނު ހީއަކުން…ހިތައްއެރީ ހުރިހާ އެންމެންވެސް އެއްގޮތޭވާނީ…އަހަރެެން ބާން ދޫކޮއްދިޔައީ….އަހަރެންނަށް މާފްކުރާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން…”
މަގުމަތީގައި އިސްޖަހާލައިގެން ކުރިން ލޫން އުޅެމުންދިޔަ ގެއަށް ދިޔުމައްޓަކައި ހިނގަމުންދިޔަ ލޫން ސިހުނީ މީހަކު އޭނާ ގައިގައި ޖެހިގަތުމުންނެވެ. އިސްއުފުލާލަމުން ކުރިމަތި ބަލާލިވަގުތު ލޫންގެ މޫނު އެއްކޮށް ހުދުވިއިރު ދެލޯވަނީ ބޮޑުކޮއްލެވިފައެވެ.

– ނުނިމޭ –

131

malsamalkkomal

I am 12 years old girl who loves to write dhivehi stories..♥

You may also like...

84 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Salaam readers…
  Mi partves hurihaa kiyunterinnah kamudhaane kamah ummeedhukuran…
  Mi part midhiya part ahvure dhigu koaladhevunukamah ummeedhukuran..
  25 vana part miahvure dhigu koaladhevytoa
  mi dhanee masaikaikuramun….soo guys…
  kihineh heevanee.
  ..loon aa edhimaavee kaakuhen heevanee?..Ok balamaa dhw vaagothehves..
  Next part Insha Allah varah avahah…
  Lve u all my readers..thi dhehvaa tharuheebah fahfashun shukuriyaa..varah bodhah…thanks emmen.❤❤❤❤❤

  ⚠Report!
  1. Thanks Pink girl..
   Ehehe….vedhaane dhw…Ekam 23 ah vure dhigu vaaane…Next part miahvure dhigu koaladhevytoa mi dhanee masaiakai kuramun…thanku..?♥

   ⚠Report!
 2. Mal..u r soooooo amazing❤????..Alhey loon is back dhw..kaakubaa loon aa edhimaa v???❤..Ibbaan kahneyge dhw..so curious…waiting for da next ingey…ly mal❤????

  ⚠Report!
  1. Awwn..thanks jiji….yeah….
   Vedhaane..Mal akahves nyge eii kaakukameh..dhn anna part kiyaaleema engynee..lve u too?.

   ⚠Report!
 3. Eh gothakun bunanya Mee hus Eh vahtharu meehun ulhey story Eh.. Aisham aa ibbaan aa n loon aa aileen aa.. Never mind.. Btw story Varah reethi… Up kuraaleh lass vefa maa kury.. Rangalhu kohlahchey… Negative koh nunagahchey..

  ⚠Report!
  1. Thanks….Ehehe…Ehvahtharu ves vedhaanun…Iibaan aa Aisham akee twins…dhn mal akah nyge anehdhemeehun ehvahtharuvee keeve kamehves….bune ennhu dhuniyeyga ulheyy ehvahtharu 7 meehun ulheyy..Ehn kannyge…dhn story kiyamun dhaavarakah engynun dhw….
   Yeah…mi try kuranee mihaaru thi dhekanthahves rangalhu kurevytoa…
   Ehehe…Mal negative koasheh nunagamy…

   ⚠Report!
 4. I think loon n aileen aky vec twin SIS Eh kanne…. Aileen ge mum ah gehlifa kanne loon ehury Kuda iru ga.. Heevaa goiyy inge… Aanmu koh vany Ehen viyya.. Neynge dhw Dhen.. Up kuraa Varah kiyan jeheyny.. Eyrah vaanuvaa eh ingeyny…

  ⚠Report!
  1. yh i also think loon n aileen r twins….N loon adopt kury kahneyge dhw….i ah hyvaa goii dhn

   ⚠Report!
 5. its amazing mal masha allah when next dear mihaaru hama kehnulavaafa mihiry kaaku tho loon gaiga jehigathy ….☺☺❤❤

  ⚠Report!
  1. Thanks Shyher…
   Ehehe maves varah bynun eii kaakutoa balaalan…Next part in engynu dhw…Next part insha Allah varah avahah..ly❤♥

   ⚠Report!
  1. Ohh..sorry ingy cutie..dhemme mi fehunee ….Ehehe..yeah cutie…we can be friends…firends ok..?❤❤

   ⚠Report!
 6. Thanks soo much silivii..yeah…
  I’m trying my best avahah up koaladhevytoa.. thanks silivii..❤♥..

  ⚠Report!
 7. Mal pls reply to my comments☺ok?and me eh un vaahaka kurey moony up kuraaleh lahey bunyas dheranuvachey☺ I know you are doing your best☺so don’t be upset?one day you will be a wonderful story twitter?I believe in you a lot❤go girl ☺YOU CAN DO THIS❤❤❤?????

  ⚠Report!
 8. Malkkoo………whn is next part………..???kehnulavaagen mi eh hyyy storyy up nuvaathyy????luv yeahh…?????❤️❤️

  ⚠Report!
 9. Hey Ah sham . theena ah ah ekani vaahaka hadi.??Aharumennah mi part ves reethi? mal don’t listen to him☺? he is jealous? mi part ves hamma reethi malkko??????

  ⚠Report!
 10. Ah Sham what a dirty comment?? mal dhera nuvachey Ah sham e buni ethin ingey? We loved even this part????? Silvi is right that Ah sham is jealous. I hate you Ah sham???????????????????????

  ⚠Report!
  1. Thank u sooo much cutie….Ehehe..
   I Know cutie…E ok vaane..Eki meehunah reethi vaanee eki Ehehchehi….?

   ⚠Report!
 11. Ah sham how dare you saying this part is gross?????????? never ever comment That dirtily again?Understood Ah sham

  ⚠Report!
 12. Lol? malge fans haadha ginaey? But hamma asluves mi part is gross guys?????? haadha hadi ey??? kiyunu moya hithah araa eba adhives

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.