ލޯބީގެ ނަސީބު…7…

- by - 72- September 11, 2019

ޝައިމް ހޭ އަރައިފިއެވެ. ޝައިމް މަޑު މަޑުން ލޯ ހުޅު ވާލައިފިއެވެ.

**************

ޝައިމް ލޯ ހުޅުވާލާފައި ބަލާލިއިރު މުނާ ފެނުމުން ޝައިމް ވަރަށް އުފާވިއެވެ.

”ޝައިމް މިހާރު ކިހިނެއްތަ؟”.. މުނާ ބުނެލިއެވެ.” ބޮލަށް ވަރަށް ތަދުވޭ މެށިފަ ހުރި ތަންތާކަށް އެހާ ތަދެއް ނުވޭ.”… ޝައިމް މުނާގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނެވެ. ހަސަނު މުނާ މަންމަ ކައިރީގައި ބުނެލިއެވެ. ”ޝައިމް ގެއަށް ފޮނުވާލީމަ އަންނާތި އަހަރެމެން  ގެއަށްް.. ހީވަނީ މާދަމާ ދެވޭނެ ހެން”..

މުނާ އާއި މުނާ މަންމަ ހޮސްޕިޓަލުން ގެއަށް ދާން ނުކުތެވެ.

އަނެށް ދުވަހުގެ ހެނދުނުުގެ ވަގުތެވެ. އިރުގެ ދޯދި ތަކުން މުޅި ގޯޯޯޯޯޯޯތިތެރެ އޮތީ އަލި ވެފައެވެ. މުނާ ހޭލާފަ ކުޑަ ދޮރުގައި ދަމާފައި ހުރި ފޮތި ގަނޑު އެއްކައިރި ކޮއްލުމަށްފަހު ކުޑަ ދޮރު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ދެން އެއައްފަހު މުނާ ދިޔައީ ފެންވަރާށެވެ. ފެންވަރައިން ނުކުމެ ރީތި ވެގެން ނުކުތީ މަންމަ ކައިރިއަށް ބަދިގެއަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރު ކުރުމަށެވެ.

” ދަރިފުޅާ. ޝައިމް ބައްޕަ ދެންމެެ މަންމަ އަށް ގުޅާފަ ބުނި ޝައިމް މިހާރު ގެއަށް ފޮނުވާލި ވާހަކަ. އެހެންވީމަ ސައިބޮއެގެން ހިނގާ އެގެއަށް ދާން ”…. މުނާ ކައިރީގައި މުނާ މަންމަ ބުނެލިއެވެ.

މުނާ މަންމަ ކައިރީގައި ޝައިމް ގެއަށް ދާނަމޭ ބުނެލިއެވެ.

” އާން ދާނަން”..

މުނާ ސައިބޮއެގެން ނުކުތީ ޝައިމް މެން ގެއަށް ދާންށެވެ.  ޝައިމް ގެއަށް ގޮސް މުނާ އާއި މުނާ މަންމަ ގޮސް ވަތްއިރު އެކަކު ވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ސިޓިންގ ރޫމް ދޮރު ވެސް ހުރީ ލައްޕާފައެވެ. ސިޓިންގ ރޫމް ދޮރުގައި އިން ބެލް އަށް މުނާ ފިތާލިއެވެ.

ދޮރު ހުޅުވީ ހަސަނެވެ.  ” ވަދޭ އެތެރެއަށް” ހަސަނު މުނާ މެންނަށް އެތެރެއަަށްް ވަންނަން ގޮވިއެވެ.

 

 

 

ނޯޓު: އަޅުގަނޑު ޓެސްޓުު ދުވަސްވަރު ވީމަ އެހާ ކުރުކޮށް މި ބައި މި ލިޔެވުނީ. ޓެސްޓު ނިމުނީމަ ދިގު ކޮށް ގެނެސްދޭނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ. އަޅުގަނޑު މައާފައް އެދެން މިބައި އެހާ ކުރުކޮށް ގެނެސް ދެވުމުން. ??

72

maii Beauty

My hobby is writing story☺??. Who love my story. And feel free to comment readers ??❤??????????

You may also like...

17 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Awwwwwwn..thanks for the lovely comment..???. Kuda koh las vedhaane next part but keep waiting dear?

   ⚠Report!
 1. Thank you naura… Beautym ah 13-16 dheytherey konmes ahareh… Migothah comment akun nubuneveyne seedhaa age eh??

  ⚠Report!
 2. މާޝާﷲ ވަރަށް ރީތި އެކަމަކު އަސްލު މާ ކުރީ މިބައި ..ކިޔަވާ ކުދިން ވީމަ އިނގޭ ކިޔަވަން އިސްކަން ދޭން ޖެހޭނެ ކަން އެކަމަކު ދެންް އަންނަ ބައި ދިގު ކޮއްލާތި.. ކާމިޔާބީ އަކައް އެދެން

  ⚠Report!
 3. Assalaam alaikum readers mi vaahaka aa dheythereyga kiyun therin dhekey goiy alhugandah bunela dheefaanantha? Alhugandakah hiyeh nuvey kiyun therin ehaa hiyhama jehey heneh mi vaahaka aa dheythereyga. Rangalhu kohlan jehey kameh inas alhugandu kairyga buneleema ingeynee. Please alhugandu kairyga bunelaathu mistakes eh gothakah inas

  ⚠Report!
 4. Ibaaraaiyy kurun rangalhu kohlaa.. Jumla thah genes dhyfa vaagoiyy ehaa ehaa eh noon…. Keep it up gurl….. Good luck for ur work n good luck for ur study…… ???

  ⚠Report!
 5. Vaahaka varah reethi❤️❤️ekm mi vaahakaige knme part ehvx varah kuru… Thankolheh dhigukoh knme bayehvx genesdhyfihyaa Hama perfect..??

  ⚠Report!
  1. Oki thanks love kolhu. Next part dhigu kohlaanan.mihaaru vx free vaa gadi gadeega liyamun midhani .?????

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.