ޝައިމް ހޭ އަރައިފިއެވެ. ޝައިމް މަޑު މަޑުން ލޯ ހުޅު ވާލައިފިއެވެ.

**************

ޝައިމް ލޯ ހުޅުވާލާފައި ބަލާލިއިރު މުނާ ފެނުމުން ޝައިމް ވަރަށް އުފާވިއެވެ.

”ޝައިމް މިހާރު ކިހިނެއްތަ؟”.. މުނާ ބުނެލިއެވެ.” ބޮލަށް ވަރަށް ތަދުވޭ މެށިފަ ހުރި ތަންތާކަށް އެހާ ތަދެއް ނުވޭ.”… ޝައިމް މުނާގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނެވެ. ހަސަނު މުނާ މަންމަ ކައިރީގައި ބުނެލިއެވެ. ”ޝައިމް ގެއަށް ފޮނުވާލީމަ އަންނާތި އަހަރެމެން  ގެއަށްް.. ހީވަނީ މާދަމާ ދެވޭނެ ހެން”..

މުނާ އާއި މުނާ މަންމަ ހޮސްޕިޓަލުން ގެއަށް ދާން ނުކުތެވެ.

އަނެށް ދުވަހުގެ ހެނދުނުުގެ ވަގުތެވެ. އިރުގެ ދޯދި ތަކުން މުޅި ގޯޯޯޯޯޯޯތިތެރެ އޮތީ އަލި ވެފައެވެ. މުނާ ހޭލާފަ ކުޑަ ދޮރުގައި ދަމާފައި ހުރި ފޮތި ގަނޑު އެއްކައިރި ކޮއްލުމަށްފަހު ކުޑަ ދޮރު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ދެން އެއައްފަހު މުނާ ދިޔައީ ފެންވަރާށެވެ. ފެންވަރައިން ނުކުމެ ރީތި ވެގެން ނުކުތީ މަންމަ ކައިރިއަށް ބަދިގެއަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރު ކުރުމަށެވެ.

” ދަރިފުޅާ. ޝައިމް ބައްޕަ ދެންމެެ މަންމަ އަށް ގުޅާފަ ބުނި ޝައިމް މިހާރު ގެއަށް ފޮނުވާލި ވާހަކަ. އެހެންވީމަ ސައިބޮއެގެން ހިނގާ އެގެއަށް ދާން ”…. މުނާ ކައިރީގައި މުނާ މަންމަ ބުނެލިއެވެ.

މުނާ މަންމަ ކައިރީގައި ޝައިމް ގެއަށް ދާނަމޭ ބުނެލިއެވެ.

” އާން ދާނަން”..

މުނާ ސައިބޮއެގެން ނުކުތީ ޝައިމް މެން ގެއަށް ދާންށެވެ.  ޝައިމް ގެއަށް ގޮސް މުނާ އާއި މުނާ މަންމަ ގޮސް ވަތްއިރު އެކަކު ވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ސިޓިންގ ރޫމް ދޮރު ވެސް ހުރީ ލައްޕާފައެވެ. ސިޓިންގ ރޫމް ދޮރުގައި އިން ބެލް އަށް މުނާ ފިތާލިއެވެ.

ދޮރު ހުޅުވީ ހަސަނެވެ.  ” ވަދޭ އެތެރެއަށް” ހަސަނު މުނާ މެންނަށް އެތެރެއަަށްް ވަންނަން ގޮވިއެވެ.

 

 

 

ނޯޓު: އަޅުގަނޑު ޓެސްޓުު ދުވަސްވަރު ވީމަ އެހާ ކުރުކޮށް މި ބައި މި ލިޔެވުނީ. ޓެސްޓު ނިމުނީމަ ދިގު ކޮށް ގެނެސްދޭނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ. އަޅުގަނޑު މައާފައް އެދެން މިބައި އެހާ ކުރުކޮށް ގެނެސް ދެވުމުން. ??

115

19 Comments

 1. Aphee

  September 11, 2019 at 6:28 pm

  It’s okay beautym…waiting for next part?????

  • Beautym

   September 11, 2019 at 6:38 pm

   Awwwwwwn..thanks for the lovely comment..???. Kuda koh las vedhaane next part but keep waiting dear?

 2. Naura

  September 11, 2019 at 7:27 pm

  Varah reethi mi part…. Beautym ah kithah aharu thr

 3. Beautym

  September 11, 2019 at 11:30 pm

  Thank you naura… Beautym ah 13-16 dheytherey konmes ahareh… Migothah comment akun nubuneveyne seedhaa age eh??

 4. މައުރީނަ maureen

  September 12, 2019 at 12:28 am

  މާޝާﷲ ވަރަށް ރީތި އެކަމަކު އަސްލު މާ ކުރީ މިބައި ..ކިޔަވާ ކުދިން ވީމަ އިނގޭ ކިޔަވަން އިސްކަން ދޭން ޖެހޭނެ ކަން އެކަމަކު ދެންް އަންނަ ބައި ދިގު ކޮއްލާތި.. ކާމިޔާބީ އަކައް އެދެން

  • Beautym

   September 12, 2019 at 8:27 am

   Thanks dear??

 5. Sher

  September 12, 2019 at 9:36 am

  Varah reethi waiting for next part ly beautym?

  • Beautym

   September 13, 2019 at 12:30 am

   Thank you sher. And luv u more

 6. Leenoo

  September 12, 2019 at 5:08 pm

  Mihaaru ibaaraaiy kurun kuda kon rangalhu. Improve vamun dhany. Good luck. And waiting for next part

  • Beautym

   September 13, 2019 at 12:31 am

   Thank you dear

 7. Beautym

  September 13, 2019 at 12:36 am

  Assalaam alaikum readers mi vaahaka aa dheythereyga kiyun therin dhekey goiy alhugandah bunela dheefaanantha? Alhugandakah hiyeh nuvey kiyun therin ehaa hiyhama jehey heneh mi vaahaka aa dheythereyga. Rangalhu kohlan jehey kameh inas alhugandu kairyga buneleema ingeynee. Please alhugandu kairyga bunelaathu mistakes eh gothakah inas

 8. Kudoo

  September 13, 2019 at 12:38 am

  Ibaaraaiyy kurun rangalhu kohlaa.. Jumla thah genes dhyfa vaagoiyy ehaa ehaa eh noon…. Keep it up gurl….. Good luck for ur work n good luck for ur study…… ???

  • Beautym

   September 16, 2019 at 5:41 pm

   Thank yuh kudoo. I will try my best??

 9. Neevaa

  September 13, 2019 at 4:21 pm

  Vaahaka varah reethi❤️❤️ekm mi vaahakaige knme part ehvx varah kuru… Thankolheh dhigukoh knme bayehvx genesdhyfihyaa Hama perfect..??

  • Beautym

   September 16, 2019 at 5:43 pm

   Oki thanks love kolhu. Next part dhigu kohlaanan.mihaaru vx free vaa gadi gadeega liyamun midhani .?????

 10. Sweety

  September 19, 2019 at 4:47 pm

  Best of luck for exams.. Next part dhigukohlaathi ingey… Mi Vrh reethi…

  • maii Beauty

   September 21, 2019 at 8:15 am

   Awwn…. Thank you dear💕😘..mihaaru innaane part 8 dhigu koh up kohdheefa

 11. liyanneynge

  January 2, 2020 at 1:40 pm

  i can right better than this is thid grade 2 child’s story?

 12. liyanneynge

  January 2, 2020 at 1:40 pm

  i can write better than this is thid grade 2 child’s story?

Comments are closed.