ދޮރު ހުޅުވާލީ ހަސަނެވެ. ” ވަ ދޭ އެތެރެއަށް”. ހަސަނު މުނާ މެންނަށް އެތެރެއަށްް ވަންނަން ގޮވިއެވެ

***********

 

މުނާ ހުރީ ހައިރާންް ވެފައެވެ. އެއީ މުނާ  ދު ވަހަކުވެސް ޝައިމް މެންނަކީ އެހާ މުއްސަނދި ބައެކޭ ހިޔެއް ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ކަންތައް ވީ މުޅިން ހިލާފައެވެ. ޝައިމް މެން ގޭ ތިންް ބުރިއަށް ހަ ދާފަ އި ވާއިރު، މުޅިި ސިޓިންގ ރޫމް ފަރުމާ ކުރެވިފައި ވަނީ މަޑު ނޫކުލަ އިންނާއި ރީތި ސާފު ހު ދު ކުލައިންނެވެ. ޓީވީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑެވެ. ތިން ވަނަ ބުރި އޮންނަނީ ކުއްޔަށް ދީފައެވެ. މުނާ ހައިރާން ވެފަ ހުރެފަ ބުނެލިއެވެ.

” މިއޮއް ބޮޑު ގޭގަ އުޅެނީ ޝައިމް އާާއި ޝައިމްގެ ބައްޕަ އެކަނިތަ”

” އާން މުނާ.. މިއޮށް ބޮޑު ގޭގަ މިއުޅެނީ އަހަރެމެން  ދެބަފައިން އެކަނި.. އިތުރު މީހަކު ނޫޅޭތި މި ގޭގަ އެއްބައި ކުއްޔައް ވެސް ދީފަ މިއޮތީ. އަހަރެން މިހާރު ކިތަންމެ   ދުވަހެއް ޝައިމް ކައިރީގައި ކިޔާތާ. އަވަހައްް މީހަކާ އިނ ދެގެން   ދަރިއެއް ހޯ ދާށޭ.”   ހަސަނު މުނާއާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނެލިއެވެ.

ޝައިމް އަކަށް އަދި މުނާ މެން ތިބި ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ޝައިމް އަކީ ކޮންމެ  ދުވަހަކު ވެސް ނިދައިން ހޭލާ ގޮތައް ބައްޕަ އަށް ފެނިލާފަ ނޫނީ ފާހަނަ އަށް ވަންނަ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ.   ހަމަ   އެގޮތައް   އެހެން     ދުވަސްް   ތަކެކޭޭ   އެއްގޮތައް   މިއަދުވެސް   މުނާމެން     ތިބި ކަމެއް ނޭންގި   ނިދާއިރު   ލާ   ހުސް ސޯޓު   ކޮޅު   ލައިގެން   ލޯ   އުނގުޅަމުން އުނގުޅަމުން   ބައްޕަ   ނުފެނުނީީމަ  ސިޓިންގ ރޫމް އާ  ދިމާލައްް އައެވެ. ޝައިމް ހާފުރެމުން   ފުރެމުން  އައިސް ރަނގަޅަށް  ލޯ ހުޅުވާ ބަލާލިއެވެ.    ޝައިމް އަށް ފެނުނު މަންޒަރަކުން ޝައިމް ހުރީ ވަރަށް ލަދުގަނެގައެވެ. އެއީ ޝައިމް އައިސް   ރަނގަޅަށް ލޯ ހުޅުވާ ލިއިރު މުނާ އިނީ ހަސަން އާއި  މުނާގެ މަންމަ (މަރީނާ) އާ ވާހަކަ ދައްކާށެވެ. ޝައިމް އެހާ ލަދު ގަންނަން ޖެހުނު ސަބަބަކީ މުނާ އަށް ޝައިމް ނިދި މޫޑުގަ ހުރި ތަން ފެނުމުންނެވެ. ޝައިމް ލަދުގަނެފަ ހުރިވަރުން ހަސަން ޝައިމް ކައިރީގައި ބުނެލިއެވެ. ”ޝައިމް ވެސް އާދޭ މި ވާހަކައިގައި ބައިވެރިލަން ފެންވަރާލައިގެން”.. ހަސަން މަރީނާ އާއި މުނާ ކައިރީގައި ދައްކަމުން ދަނީ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ އާއި ޝައިމްގެ ވާހަކައެވެ. ”ޝައިމް އަކީ އަސްލު ހަޤީގަތައް ބުނަންޏާ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުއްޖެށް. އެކަމަކު ޝައިމް ރުޅި އައިއްސިއްޔާ ވަރަށް ރުޅި ގަދަ ވާނެ. އާއްމު ކޮން ޝައިމް ރުޅި އަންނާނެ ކައްކާފަ ހުރި އެއްޗެއްގަ ލޮނު ރަހަ ގަދަވިޔަސް ފޮނި ރަހަ ގަދަވިޔަސް… މިގެއަށް ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ގެންނަން ކައްކަން މީހެއް. ނަމަކަށް ކިޔާނީ ރޫނާ. ރޫނާ ކައްކާ އެއްޗެހީގަ ވެސް ރަހަ އެށް ގަދަ ވެއްޖިޔާމުން އޭނައަށް ނުގޮވާ އެއްޗެއް ނޯންނާނެ.”…… މިގޮތައް ގޮސް ޝައިމް އާ ބެހޭ ބައިވަރު މަޢުލޫމާތު ހަސަން މުނާ އަށާއި މަރީނާ އަށް ކިޔައި ދިނެވެ.

”އަހަން ބަައްޕާ.. މަރީނާ ދައްތާ.. މުނާ ހާދަ އޮލަ ވާހަކަ އެއްގަ. އަހަރެން ވެސް ބައިވެރި ކުރަންވީނުން ތި ދައްކާ ވާހަކަ އެއްގަ”. ޝައިމް ބުނެލިއެވެ. ”ދަރިިފުޅާ.. އާާދޭ…. ދަރިފުޅު ނައިސްގެން  ބަައްޕަ އަށް މިއުޅެނީީ  އަސްލު ބައްޕަ ދައްކަން އުޅޭ ވާހަކަ ނުދެއްކިގެން”.. ހަސަން ޝައިމް އަށް ގޮވާލަމުން ބުުނެލިއެވެ.

”މިހާރު މި ދައްކަން އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ދަރިފުޅު ޝައިމް އާއި މުނާގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ. ދަރިފުޅުު މެން ދެކުދިން ކައިވެނި ކޮއްގެން އުޅެން ވާނީ މި ގޭގަ. ކައިވެންޏަށް ހަރަދު ކުރާނީ އަހަރެން. އަދި ހަނީ މޫންގެ ކަންތައްތައް ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް އަހަރެން ކޮއްދޭނަން.”… ހަސަން ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށްް ކިޔައިދެމުންް ގެންދެއެވެ. މަރީނާ އާއި ޝައިމް އަދި އޭގެ އިތުރުން މުނާ ވަރަށް ރީތިކޮއް އަޑު އަހަމުން ގެންދެއެވެ.

މުނާ ވެެސްް މިހާރު މުޅިން ވަނީ ޙިޔާލު ބަދަލުވެފައެވެ. މުނާ މިހާރު ބޭނުން ވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކައް ޝައިމް އާ ކައިވެނި ކުރާށެވެ. އެއީ ޝައިމް އެހެން ކުއްޖަކާ ކައިވެނި ކޮއްދާނެތިން ނެވެ. ޝައިމް ބައްޕަ ދެއްކި ވާހަކަ ތަކުން ވެސް މުނާ އަަށް ޝައިމް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަސްވިއެވެ. މުނާ އާއި މަރީނާ ނުކުތީ ގެއަށް ދާށެވެ. ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގަ މަރީނާ މުނާ އާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ.

” ދަރިފުޅު ދެން އަވަހައް ޝައިމް އާ އިންނަން ވީނުން. ކިޔަވައިގެން ހުރި ރަނގަޅު ޞޯލިހު ކުއްޖަކާ ދަރިފުޅު ކައިވެނި ކުރީމަ މަންމަ ވަރަށް އުފާ ވާނެ! އެ ކަހަލަ ކުއްޖެށް ޝައިމް އަކީ. ތެޔޮ ނާށި ކާޅު ޖަހައި ނުގަންނަނީސް ވާނެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފަން. ދަރިފުޅަށް އަދި ނުވިސްނެނީ! މަންމަ އަށް ރަނގަޅީ ވީހާވެސް އަވަހައް ކައިވެނި ކުރަން.”….. މުނާ މަރީނާ އެ ދެއްކި ވާހަކަ ތަކައް އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނެ ހިނިތުންވުމަކުން ފުއްދާލިއެވެ.

*-*-*

ޖެހިގެން އައި ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެވެ. މުނާ އަށް ހޭލެވުނީ ފޯނު ރިންގު ވާއަޑަށެވެ. މުނާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. އެއީ ޝައިމް މިހާ ހެނދުނު މައިރާ ގުޅީމައެވެ. އެންޏަކާ ވެސް ޝައިމް އެެހާާ ހެނދުނަކާ މުނާ އަކައް ނުގުޅައެވެ. މުނާ ބަލާކަށް ނުހުރެ ފޯނު ނެގިއެވެ.

” ހަލޯ ޝައިމް.. ހާދަ ހެނދުނަކާތި ގުޅީ…. އަނެއްކާ ކަމެއް ގޯސްވީތަ؟.”

”ނޫނޭ ކަމެއް ގޯހެއް ނުވޭ. މުނާ ހާދަ އަވަހަށޭ ތި ހާސް ވަނީ. އަހަރެން މި ގުޅާލީ މިއަދު ދެމީހުން ހަމަހިމޭން މާހައުލެއްގަ ދެމީހުން އެކަނި ބައްދަލު ކޮއްލާ ވާހަކަ ބުނަން ވެގެން. އަނެއްކާ ގޯސްް ގަޑިި އެއްގަތަ މި ގުޅުނީ؟”

”ނޫން ޝައިމް ކޮންމެ ގަޑިއެއްގަ ގުޅިއަސް އަހަންނަށް އޯކޭ. އަހަރެންވެސް މިހުންނަނީ ޔޫ އާރ ބައްދަލު ކޮއްލަން ވަރަށްް ބޭނުން ވެފަ ޕުރައިވެޓް ކޮން. އެހެންވީމާ ޝައިމް ގަޑިއަކާ ދާނި ތަނެށް ކިޔާ”

” އޫމް އާން…. ދާނީ އަހަރެމެން ދެމީހުން ފުރަތަމަ ދިމާާވި ތަނައް. 4 ޖަހާއިރު. އޯކޭ ބާއްވަނީ ހަނދާން ކޮއް އެތަނަށް ދާތި..”

” އޯކި ބައީ”

މުނާ އާ ޝައިމް ވާާހަކަ ދައްކާ ނިންމާލާފަ ފޯނު ބޭއްވިއެވެ.

*-*-*

ހަވީރުގެ ހިތްފަސޭޭހަ ވަގުތެވެ. މުނާ ނުކުތީީީީީީީީީީީ ޝައިމް އާ ބައްްދަލު ކުރަންދާށެވެ. މުނާާ ގޮސް ޝައިމް ކައިރީގައި ހުުރިި ޖޯލީީގައި އިށީނެވެ.

” މުނާ… އަހަރެން މުނާ މިތަނަށް މި ގެނައީ ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއްް ދައްކާލަން ވެގެން.”…. ޝައިމް މުނާ ކައިރީގައި ބުނެލިއެވެ.

”  ޝައިމް ފަށާބަލަ ޝައިމް ތިބުނަން  އުުޅޭ ވާހަކައެއް… އަހަރެން ވެސް ބޭނުން ޝައިމްް ކައިރީގައި ވާހަކަ އެއް ބުނަން.. ބަޓް ޔޫ ޓެލްްްްްްްްް މީ ފަސްޓު” މުނާ ޝައިމްްްްްްްްްް ްް ކައިރީގައި ބުނެލިއެވެ.

ދެމީހުން ވެސް ވަރަށް ރީތި ކޮށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންްްްދިޔައެވެ. މުުނާާ އާއި ޝައިމް ވާހަކަ މެދު ކަނޑާލަން ޖެހުނީ މުނާ ފޯނު ރިންގު ވާ އަޑަށެވެ. މުނާ ފޯނު ބަލާލިއިރު އިރު އެގުޅަނީ މުނާގެ ބެސްޓު ފުރެންޑު ކައިރާއެވެ. ކައިރާ އަކީ މުނާ އެންމެ ކުޑަ އިރުއްސުރެ ވެސް މުނާގެ އެންމެެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ. އަދި ހުރިހާ ސިއްރު ތަކެއް ވެސް ހިއްސާ ކުރަނީ ކައިރާ އަށެވެ. މުނާ ބަލާކައް ނުހުރެ ފޯނު ނެގިއެވެ. ކުޑައިރު ކޮޅަކު ވާހަކަ ދައްކާލަން ހުރެފަ ފަހުން ގުޅާނަމޭ ކިޔާފަ ފޯނު ބޭއްވިއެވެ.

” ކާކު އެ ގުޅީ؟” ޝައިމް ރުޅި އައިސް މުނާއާ ދިމާލަށް ބުނެލިއެވެ. ޝައިމް އަށް ހީވީ މުނާ އެގުޅީ ފިރިހެންް ކުއްޖަކަށްް ކަމަށެވެ. ޝައިމް އެހެންވެ ހުރީ ވަރަށް ރުޅިއައިސްފައެވެ.

ޝައިމް ރުޅި އައިސް ހުރުމުން މުނާ ހުރީ ވަރަށް ދެރަ ވެފައެވެ، އަދި ބިރުން ތުރުތުރު ވެސް އަޅައަޅައެވެ.  ..  ” އެގު… އެގުޅީ އަހަރެން……………އަހަރެންގެ ބެސްޓު ފުރެންްްޑު ކައިރާ.. އަހަރެން ހިޔެއް ނުކުރަން ޝައިމް ރުޅި އައިސްދާނެ ކަމަކަށް.”…… މުނާ ތުރުތުރު އަޅަމުންް ބުނެލިއެވެ.

” ސޮރީ………….. އަހަންނަކައް ކުުރިއަކުން ނޭންގޭ މުނާގެ ބެސްޓު ފުރެންޑެއް ހުންނަ ކަމެއް. އަދިވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސޮރީ” ޝައިމް ނިއްމަށްޗަށް ރޫ އަރުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ. މުނާވެސް ޝައިމް އަށް ނޭނގި ވީ ކަމަކަށް ހަދާާލާފަ ހިނިތުން ވެލިއެވެ.

” އިޓްސް އޯކޭ ޝައިމް. ބައެއް ފަހަރު އެކަހަލަ ކަންތައްތަށް ވެސް ވާާނެ. ދެން ޝައިމް ތި ދައްކަން އުޅޭ ވާހަކަަ އެށް ފަށާބަލަ. މިހާރު އެއޮށް 5 ވެސް ޖަހަނީ” މުނާ ހުންނަނީ ޝައިމް ދައްކަން އެއުޅޭ ވާހަކަ އެށް އަޑު އަހާ ހިތުން ކެތް މަދުވެފައެވެ.

”އަަހަަރެެންް ބޭނުމީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކައިވެނި ކުރަން.. މުނާ އަހަންނާ ކައިވެނި ކުރަން އެއްބަސް ވެބަލަ މިފަހަރު. މުނާ ހީކޮށް ފާނެ އަހަރެންް މިހެން ހުންނާތި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރަނީއޭ.. އަހަރެން އެހާ އަވަހައް ކައިވެނި ކުރަންް މިއުޅެނީ އަހަރެން ބައްޕަގެ އޮފީހައް ޖޮބަށް ނިކުންނަން ފަށަންވެގެން. އޭރުން ދޯ އަހަންނަށް ވެސް ފަސޭހަ ވާނީ….. ޕުލީސް އަހަންނަާާ ކައިވެނި ކުރަން ހިނގާބަލަ”…. ޝައިމް އާާާާާދޭސް ކުރާާ ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ.

” ހޫމް އަހަރެންވެސް މިއައީ ތި ވާހަކަ ދައްކާލަން ވެގެން. އެކަމަކު އަހަންނަށް ކިހިނެއް އިނގޭނީ އިނދެގެން ގެއަށް ގެންދާާ ދުވަހުގެ އަނެއް ދުވަހު ކަމެއް ވަރިކޮށްލާފަ ގެއިން ނެރެ އެއްލާލާނީ. އެހެންވިޔަ ގިނަ މީހުން ހަދަނީ..” މުނާ ވަރަށް ފާޑަކަށް ހުރެފަ ބުންޏެވެ.

” ނޯ މުނާ އަހަންނެށް އެހެނެށް ނަހަދާނަން. މުނާ މިއަދު ގެއަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ކޮންމެސް ޖަވާބެއް ދޭޭންވާނެ.”

” އަހަރެން ކައިވެންޏަށް އެއްބަސް. އަހަރެން ވެސް ބޭނުމީ ޝައިމް ބޭނުން ގޮތް… އެކަމަކު ކައިރާ މިހާރު ވީ އިންޑިއާ އަށް ކައީގެ މަންމަ ދައްކާލަން ގޮސް. ބުނި މި ހަފްތާ ތެރޭގަ އަންނާނަމޭ. ކައީ އައިމަ މެރީ ކުރާާނީ.. އަނެއްކާ ޝައިމް އޯކޭތަ؟”

” އާން އައި އަށް އޯކޭ އެހެންވީމަ ނެކުސްޓު ވީކް އަށް ހުރިހާ ކަމެށް ރެޑީ ކުރާނަން.”… ޝައިމް އާއި މުނާ އެއްބަސް ވެފަަ ގެއަށް ދިޔައެވެ.

*-*-*

އަނެށް ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެވެ. މަރީނާ ގެއަކުު ނޫޅެއެވެ. މުނާ ފެން ވަރައިން އައިސް ބަދިގެ ބަލާލާފައި މަރީނާ ނޫޅޭތި މުނާ ދިޔައީ ސިޓިންގ ރޫމް ގައި ހުރި ސޯފާގައި އިށީންދެލާފައި ޓީވީ  ހުޅުވާލިއެވެ. އޭރު ޓީވީން އަންނަނީ  މުނާ ވަރަށް ބަލާ ހިތްވާ ފިލްމެކެވެ. މުނާ އިނީ ވެސް ވަރަށް ބަނޑުހައި ވެފައެވެ. އެކަމަކު ވެސް މުނާ އިނީ މަރީނާ އާއި އެކު ސައިބޯން ވެގެން  މަޑު ކޮށްލައިގެންނެވެ.. -15 މިނެޓް ފަހެވެ-… އަދިވެސް މުނާ އިނީ މަރީނާގެ އިންތިޒާރުގައެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ސިޓިންގ ރޫމް ގައި މީހަކު ޓަކި ޖަހާ އަޑު އިވުނެވެ. މުނާ ގޮސްް ދޮރު ހުޅުވާލި ތަނާ މުނާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުުރީީ ކައިރާ އެެވެ.

” މުނާ… އަޅޭ… މަގޭ ލަވް ގަނޑު ”…. ކައިރާ އުފަލުން ގޮސް ބާރު ބާރަށް ހަޅޭ ލަވައި ގަނެފަ މުނާ ގައިގަ ބައްދާލިއެވެ. މުނާ ވެސް ހުރީ އުފަލުން ގޮސް ހަދާނި ގޮތެއް ނޭންގިފައެވެ. ކައިރާ އާއި މުނާ ސޯފާގައި އިށީންދެލިއެވެ.

” ކައި ތިޔައީ އަންގާ ވެސް ނުލާާ..  ބުނިި ނަމަތާ ލަފާ ތަނަށް ވެސް ދާންް އިނގޭނީ” މުނާ ކައިރާ  ކައިރީގައި ބުނެލިއެވެ.

” މުނާ އަށް ހަމަ ސަޕްރައިސަ އެށް ދޭން ވެގެން ނުބުނެ މިއައީ.. ކޮބާާތަ މުނާާގެ މަންމަ؟” މުނާ މަންމަ  ކޮބާތޯ ކައިރާ އަހާލިއެވެ.

”މަންމަ ވީ ތަނެށް މިއަދަ ކު އަދި ނުދެ ކެން މަށަށް ހީވަނީ މަންމަ ދިޔައީީ ޝައިމް މެން ގެއަށް ހެން…. މެރީ ކުރަން ވެސް 5 ދުވަހަށްވީ ވިއްޔަ. 5 ދުވަހައް ވެސް މި ލަސް ކޮއްލީ  ކައި އަންނަން ދެން” މުނާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

” މުނާ ވާނެ މެރީ ކުރާ ދުވަހު އެއްކޮން ބުރުގާ އަޅަން. އައުރަ ނިވާ ނުކޮށް އުޅޭކަށް ނުވާނެ.އަދި އަހަންނަށް  ޝައިމް ދައްކާ  ވެސްް ނުލަމޭނުން”

ކައިރާ އާއި މުނާ ތިބީ އަދިވެސް ވާހަކަ ދައްކާށެވެ. މަރީނާ ވެސް ގެއަަށް އަަައިސްސިޔެވެ. އަދި މަރީނާ ކައިރާ ކައިރީ ގައި ކައިރާގެ މަންމަ (ފާތުމް) ކޮބާތޯ އެހިއެވެ. ފާތުމް ވީީ ގޭގަަަަަަ ކަމާއި މަރީނާ އަށް ފާތުމް ވަރަަަށް ގިނައިން ސަަލާމް ބުނި ވާހަކަ މަރީނާ ކައިރީގަަަ ކައިރާ ބުންޏެވެ. ފާތުމް އާއިި މަރީނާ އަކީ ވެސް ވރަށް ބޮޑު ދެ ރަހްމަތަްް ތެރިންނެވެ. ކައިރާއާއި މުނާ ދިޔައީ މަރީނާ އާއެކު ސައިބޯންށެވެ.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

= ފަސް ދުވަސް  ަފަސް=

މުނާ މެންގޭ މުޅި ގޯތިތެރެ އޮތީ ކައިވެނި ޕާޓީ އަށް ޒީނަތް ތެރިި ކުރެވިފައެވެ. މުޅި ގޭތެރޭ ޒީނަތް ކުރެވިފައި ވަނީ ޑެއިޒީ މަލުންނެވެ. ޑެއިޒީ މަލުގެ މީރު ވަސްގަނޑު ގޭން ބޭރަށާ އެކީ ފެތުރިފައި ވެއެވެ. ބޮޑުކޮށް ސައިވެސް އޮތީ ހަދާފައެވެ. ޕާޓީ ފެށޭ ގަޑި އަކަށް  އިނީ  ހަވީރު 5 ކުން ރޭގަނޑު 8 އަށެވެ. މިހާރު ގަޑިން 3 ޖެހީއެވެ. މުނާ ކޮޓަރީގައި   ޑުރެސިންގ ޓޭބަލް ކައިރީގައި އިށީންދެގެންް އިން އިރު ކައިރާ އަވަަދި ނެތި   މުނާ މޭކަޕް ކޮށް ބުރުގާ އަޅުުވަަންް އުޅުނެވެ.

މުނާ މޭކަޕް ކޮށް ބުރުގާާ އަޅާ ނިމުނު އިރު މުނާ ވަރަށްް ވެސްް ރީއްޗެވެ. ކަނޑު ނޫކުލައިގެ ބޮޑު ވެޑިންގ ޑުރެސް އެށް ލައިގެން ހުރި މުނާ، މުނާ ހެންވެސް ހީނުވެއެވެ. މުނާ ހުރީ ފައި އެއްކޮން ފޮރުވޭޭވަރުގެ ކަނޑު ނޫކުލައިގެ ވެޑިންގ ޑުރެސް އެށް ލައިފައި، އަޅި ކުލައިގެ ޝޯލް އެށް އަޅައިގެންނެވެ. އަދި މުނާ އަރައިން ހުރީ އަޅި ކުލައިގެ ހައިހީލް އަކަށެެެވެެ. މުނާ ހުރީ ޑެއިިޒީ މާ ބޮނޑި އެށް ހިފައިގެންނެވެ.

ޝައިމް ހުރީ ކަނޑުނޫ ކުލައިގެ ފަޓްލޫނެށް ލައިިފައި އަތް ދިގު ހުދު ގަމީހަަކާާ އެކު ކަނޑު ނޫ ކުލައިގެ ޓައީ އެށް އަޅައި އަޅި ކުލައިގެ ކޯޓެއް އަޅާފައެވެ. އަދި ގަމީހުގެ ޖީބުގައި ޑެއިޒީ މާ ޖަހާފައި ހުއްޓެވެ. ޝައިމް ވެސް ހަމަ އެހާ ޗާލެވެ.

ކައިރާ ހުރީ  އަބާޔާ ކަނޑު ނޫ ކުލާގެ ޑުރެސްް އެށް ލައިފަ އަޅި ކުލާގެ ޝޯލް އެށް އަޅާފައެވެ.

މަރީނާ އާއި ފާތުމް ވެސް ހެދުން އަޅާފަ ހުރީ އެދެކުލައިންނެވެ. ހަސަން ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ބޭނުން ކޮއްފައި ވަނީ އެ ދެކުލައެވެ. ޕާޓީ ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމައެވެ.

4 ޖަހާއިރު ރަން ކިޔާ ނިމުމުން ޕާޓީ ފެށިއެވެ. ޕާޓީގެ ތީމް އަކަށް ލެވިފައި ވަނީ ޑެއިޒީ ފުލާވާރ އެވެ، އަދި ޕާޓީގެ ކުލައަކަށް ބޭނުން ކޮއްފައި ވަނީ  ކަނޑު ނޫކުލައާއި އަޅި ކުލައެވެ.

އެންްމެެންްެގެެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދަނީީ އުފާވެރިކަމެވެ. މިހާރު އޮތީ ޕާޓީ ނިންމާލާ ގަޑި ޖެހިފައެވެ. ޕާޓީ ނިންމާލާފައި މުނާ ތައްޔާރުވީ ޝައިމް މެން ގެއަށް ދާން ދަބަސް ޕެކު ކުރާށެވެ.

ޝައިމް މެން ގެއަށް ދަމުން މުނާ މަންމަ އާ ވާހަކަ ދައްކާލަން މަޑު ކޮއްލިއެވެ. ” މަންމާ އަހަރެން އަދި ދިޔަސް ކޮންމެ ދުވަހަކު މަންމަ ކައިރިއަށް އަންނާނަން. މަންމަ ދެރަ ނުވާތި މަންމަ ވެސް އަންނާތި ގިނަގިނައިން އަހަރެން ހޯދަން.”.

މަރީނާ މުނާ ގައިގަ ބައްދާލުމަށްފަހު ޝައިމްް އާއި އެކު ރަނގަޅަށް އުޅޭށޭ ބުންޏެވެ. މުނާ އާއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ.

109

12 Comments

 1. Makku

  September 20, 2019 at 6:54 am

  Varah rythi but few mistakes are there 😘😘😘

  • maii Beauty

   September 20, 2019 at 9:07 am

   Awwwn😊.. Thank you makku🌷🌷

 2. maii Beauty

  September 20, 2019 at 9:15 am

  Miothy loabeege naseebu part 8 up kohlaafa. Kureege bai thakah vureh mi bai dhigu vaane. Hurihaa kudhin vx kiyaalaafa comment eh kohlahchey💙😊🌷… Ly all 💙 💛 💜

 3. LoVelY gIrL

  September 20, 2019 at 11:04 am

  Ebahuri miemstakes adhives jumula tha ethurumuga massala eba huri

  • Beautym

   September 22, 2019 at 8:12 am

   Thank you

 4. Beautym

  September 21, 2019 at 1:59 pm

  Hey readers..mi story reethi vaane tha muna ashaa shaim ah kuhjaku libuneema. N kiyuntherin ge hiyaaleh alhugandu beynun… Luv yuh all😊

 5. Shaimer

  September 22, 2019 at 10:35 am

  Wow varah reeeeethi mi part. And varah ufaa vehje mi bai dhigukohleema. Love you dear. And waiting for next part. Next part avahah up kohdehchey.

  • Beautym

   September 22, 2019 at 1:11 pm

   Thank you for the lovely comment.. Balaanan liyevunu haa enme avahakah up kureveytho. Luv yuh more dear. And keep waiting

 6. Aphee

  September 22, 2019 at 11:23 am

  Varah reethi. Waiting for next part

  • Beautym

   September 22, 2019 at 1:11 pm

   Thanksss aphee. And keep waiting😉

 7. Aphee

  September 22, 2019 at 12:47 pm

  Yes beautym.. Salhi vaane muna ah kuhjaku libuneema👶. Ekam kaira ves meehakaa innan jeheyneh nun….. Next avahah up kohdehchey.. Ly 😘☺😊💙💜🌼💘😍😍😍😍😍💙💙💜💜💘💘

  • Beautym

   September 22, 2019 at 1:14 pm

   Thank you. Dhen alhe hingaabala dhw vaagotheh balan. Ones again thank you so much😊☺😀😉❤ <3

Comments are closed.