ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 70

- by - 116- August 18, 2019

“އަހަރެން ހައިޒަލްގެ ފުރާނައާއިމެދު ވިސްނަނީ އަޒްހާންގެ ދެކެ ނުވި ލޯބި އޭނަދެކެ ވެގެންނޭ އައްމާރުއަށް ހީވަނީ ކީއްވެގެންތަ؟ އަޒްހާންއާއި ހައިލާގެ ލެއިން ދެއަތް ކަޅިކޮށްގެން ހުރެގެން ތުއްތު ޒެލް އަހަރެންގެ އަތުތެރެއަށް ލީދުވަހު އަހަރެން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވައުދެއްވިން… އެއީ ދަރިއެއްފަދައިން ހައިޒަލް ބަލާބޮޑުކުރަން… ރިހާނާގެ ދެކޮޅުހެދުމާއި އަދި ނުރުހުމާއިއެކު އަހަރެން ހައިޒަލް ބަލާބޮޑުކުރީ ލޯބިވާތީކީ ނޫން… މި ވިޔަފާރީގެ ހިއްސާދާރަކީ އަދި ވާރުތަވެރިޔައަކީ ހައިޒަލްއަށްވާތީ… އަޒްހާންގެ ވަސިއްޔަތުގައިވާގޮތަށް ހައިޒަލްގެ އުމުރުން އަށާރަ އަހަރުވުމާއިއެކު އަހަންނަށް މިވިޔަފާރީގެ ސާޅީސް ޕަސެންޓް މިލްކުވެއްޖެ… ބާކީ 60 ޕަސެންޓްގެ ވެރިއަކީ އެއީ.. ސާޅީހަކީ ކުޑަމިންވަރެއް… ހައިޒަލް ނެތިގެންގޮސްފިނަމަ ބާކީ 60 ޕަސެންޓްގައި އަހަރެމެންނަކަށް އަތެއްނުލެވޭނެ… ސަބަބަކީ އަަޒްހާންގެ ވަސިއްޔަތުގައި ވާގޮތުން އެބައި ލިބޭނީ ހައިޒަލްއަށް ނޫނީ ހައިޒަލް ނެތްނަމަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަކަށް އެހީވާ ޖަމިއްޔާއަކަށް… އަހަންނަށް ހައިޒަލްއަކީ ބްލޫސް… އަޒްހާން ދޫކޮށްފައި ދިޔަ މުދާ… ވީއިރު ގެއްލުމެއްވާކަށް އައްމާރުނަމަވެސް ނޭނދޭނެ… ހައިޒަލްގެ ހުރިހާކަމެއް އަހަރެން ކޮންޓްރޯލްކުރަމުން އައި ސަބަބަކީ އެއީ… އޭނަގެ ކައިވެންޏާއި ދިރިއުޅުންވެސް….” އަލްހާން ވާހަކަދައްކަމުންދިޔަވަރަކަށް އައްމާރުއާއި އިޝާރު  މޫނަށް ތަފާތު ކުލައެއްވެރިވިއެވެ. އައްމާރު ތެދުވެގެން އައިސް އަލްހާންގެ ކޮނޑުގައި ހިފާލިއެވެ. އެ މޫނުން ފެނުނީ ތައުރީފުގެ ކުލަވަރެވެ.

ތިންއެކުވެރިން މާޒީގެ އެ ކަޅު ދުވަހުގެ ހަނދާންތައް އާކުރަންތިބިއިރު ދެކެވެމުންދިޔަ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން އެހެން މީހަކު ހުރިކަމެއްނޭނގުނެވެ. ހައިޒަލް ކެބިންގެ ދޮރުގައި ހިފާލިގޮތަށް ގަނޑުވެފައި ހުރީ ހިތަށް ކުރި އަސަރާއިއެކު ލިބުނު ސިހުމުގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެ ބަސްތަކުން ސިކުނޑީގެ ހިންގުން މަޑުޖައްސާލާ އޭނަ ހަށިގަނޑު ހިލައިގެ ބުދަކަށް ހަދާލައިފައިވާފަދައެވެ. މަޑުމަޑުން އެ މޫނުމަތީވީ ކުލަވަރު ބަދަލުވަމުންގޮސް ލޮލުގައިވީ ފިއްސާލާފަދަ ރުޅިވެރިކަމެވެ. އެ ރުޅިވެރިކަމަށްނިވާ އަޅަނީ ހިތާމައެވެ.

ގައިހުރި ބާރުލައިފައި ދޮރު އެތެރެއަށް ކޮއްޕާލިގޮތަށް ހައިޒަލް ކެބިންގެ ތެރެއަށް ވަދެގަތެވެ. އަލްހާން ދޮރަށް ފަސްދީގެން އިންނަވާފައިވެސް ސިހިފައި ކަހަލަގޮތަކަށް ފަހަތަށް ބައްލަވާލެއްވިލިއެވެ. އެއާއިއެކު ގޮނޑިން ތެދުވެވުނުއިރު ވަގުތުން ބޮލުން ފެށިގެން ފަޔާއި ހަމަޔަށް ފިނިވެގެންދިޔައެވެ. ޖެހިލުންވެ ހިންދިރުވާލެވުނެވެ. ހައިޒަލްގެ މޫނުން ފާޅުވަމުންދިޔަ ކުލަވަރުން އަލްހާންއަށް ހުރިހާ ކަމެއް ނަގައިގަންނަވާކަށް ހެއްކަކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ.

“ކީއްވެ… ކީއްވެހޭ…” އަލްހާންއަށް ބަހެއްނުބުނެވެނީސް ހައިޒަލްގެ ބާރު ހަޅޭކުގެ އަޑު ކެބިންގެ ތެރޭ ހިފާލިއެވެ.

“ދަރިފުޅާ…” އަލްހާން ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅުއްވިގޮތަށް ހައިޒަލްގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލައްވަން އުޅުނެވެ. އެއާއިއެކު ހައިޒަލް ވަގުތުން ފަހަތަށް ޖެހިލިއެވެ.

“ކޮން ހައިސިއްޔަތަކުން ދަރިފުޅޭ ކިޔާފައި ތިގޮވަނީ… މަރުހޫމް ކޮއްކޮގެ ދަރިފުޅަށްވީމަތަ… ނޫނީ ބާކީއޮތް ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ ހިއްސާގެ ވެރިޔަކީ އަހަންނަށްވާތީތަ؟” ހައިޒަލްގެ ރުޅިވެރި ޖުމްލަތަކާއިއެކު އަލްހާންއަށް ލޯތަގުޅިކޮށްލެވުނެވެ. އޭރު ހައިޒަލްގެ އަތްމުށްކެވި ހަށިގަނޑަށް ބާރެއް އަރާފައިވިއެވެ. ހަނިކޮށްލެވިފައިވާ ދެލޯވަނީ ރަތްވެފައެވެ.

“އަމިއްލަ އުފަލާއި މުއްސަނދިކަމުގެ ބޭނުމުގައި ތުއްތު ކުއްޖެއް ޔަތީމުކޮށްލީ… ކުށެއްނެތް ދެފުރާނަ ދުނިޔެއާއި ވަކިކޮށްލީ… ލޯބިން އުޅެމުން އައި އާއިލާއަކަށް ޒަހަރު ލީ… ދެމަފިރިއެއްގެ ލޮލުގެ ނޫރުކަމުގައިވީ ދަރިފުޅުގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުކޮށްލީ.. މިއަދު ފަހުރުވެރިވެފައި އެވާހަކަ ދައްކާއިރު އަމިއްލަ އަތުން މަރާލެވުނީ އަމިއްލަ ލޭ ހިނގާ ކޮއްކޮއޭ ހިތަށް އަރާތަ؟ ތިހިތަށް އެއްޗެކޭ އަރާތަ؟ އާއިލާއެއް ހަލާކުކޮށްލުމަށްފަހު އަމިއްލަ އުފަލޭ ކިޔާ އަނގަހުޅުވަން އޮތީ ކޮން ހައްޤެއް… ” ބިއްލޫރިކޮޅެއްފަދައިން ހިތް ކުދިކުދިވެ އެތަށް އެތިކޮޅުތަކަކަށްވަމުންދިޔައިރުވެސް ހައިޒަލް މިއަދު އެންމެ ކަރުނަތިއްކެއްވެސް އޮހޮރުވައެއްނުލިއެވެ. އަނިޔާވެރިންނަށް އޭނަގެ ކަރުނަ ހައްޤެއްނުވެއެވެ. މައިންބަފައިންގެ ޤާތިލުންގެ ކުރިމަތީ އޭނަ އެންމެ ކަރުނަތިއްކެއްވެސް ވައްޓައެއްނުލާނެއެވެ.

“މިއަދާއި ހަމަޔަށްވެސް ދަރިއެއްފަދައިން އަހަރެން ބަލާބޮޑުކުރީ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވާތީކީނޫން… އަމިއްލަ އެދުމެއް އޮވެގެން… އަހަންނަކީ މުދާގަނޑެއްކަމަށް ދެކިގެން… އަހަރެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ހަލާކުކުރީ.. ނުފޫޒާއި ބާރު އަހަރެންގެ ފިއްތާ ޖިސްމާއި ހަށިގަނޑު ހަފުސްކުރީ… އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ނަރަކައަކަށް ހަދާލިއިރު އަހަންނާއި މެދު ވިސްނާނުލި… އަމިއްލަ ލޭގެ އަގުވަޒަން ނުކުރެވުނު މީހަކަށް އެހެން މީހެއްގެ ހިތާމަ ވަޒަނެއްނުކުރެވޭނެ… އުފަލާއި ފުރާނައިގެ އަގު ތިފަދަ މީހަކަށް އަންދާޒާއެއް ނުކުރެވޭނެ… މިހާރު އިިނގިއްޖެ ނައިނާ މަރާލަން ފަސްނުޖެހުނީ ކީއްވެގެންކަން…” ހައިޒަލްގެ ކޮންމެ ޖުމްލައެއް އަލްހާން އިސްއޮބާލަން މަޖުބޫރުކުރުވިއެވެ. އޭނަގެ ހަށިގަނޑުގެ ނުތާހިރުކަން ހައިޒަލް އަންގައިދިނީއެވެ.

“އަމިއްލަ ދުލުން ތިހެން ބުނަންދެންވެސް އެއީ ދޮގެއްކަމަށް އަހަރެން އަމިއްލަ ނަފްސަށްވެސް ވިސްނައިދިނިން… އަހަރެން ބަލާބޮޑިކުރި ބައްޕަ އެހާ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުނުވާނޭކަމަށް…. އެހާ އަނިޔާވެރިނުވާނޭކަން… ތިހާ ކިހާ ނުބައި މީހެއްކަން މިއަދު ސާބިތުވެއްޖެ… މިހުރިހާ ދުވަހު އަހަންނަށް ބަފައެއްގެ ލޯބި ދިންމީހާއަކީ އަހަރެންގެ ބައްޕަގެ ގާތިލް… އަހަންނަށް ދިން އަނިޔާތަކަށް ނައިނާއަށް ކުރި ތުރާތަކަށް އަހަރެން މައާފުކޮށްފާނަން… އެކަމު އަހަރެންގެ މައިންބަފައިންގެ މަރު… އަހަރެން މަރުވެގެންދިޔަސް މައާފެއްނުކުރާނަން… އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން އޮޅުންބޮޅުކޮށް މިހާ މަޖުބޫރީކުރީތީ އަހަރެން އެކަމަކު ބަދަލުހިފާނަން… މަންމައާއި ބައްޕަގެ މަރު… އަަހަރެންގެ އަމިއްލަ އަތުން ހައްޤު ޖަޒާ ދޭނަން… ތިއީ ގާތިލެއް….” ހައިޒަލް ކަރުފަޅައިގެންދާހާ ބާރަަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. އޭރު ރަތްވެފައި ލޮލުގެ ތެރެ ކަރުނައިގެ ކޯދު ހެދިފައިވެއެވެ. ބުމަ ގާތްވެފައިވާއިރު ހަނިކޮށްލައިފައިވާ ދެލޮލުން ދިލަކަނި ބުރަމުންދާފަދައެވެ.

“ނުހައްޤުން ހޯދައިގަތް މުއްސަނދިކަމަކީ ތިއަރުތެރޭ ލައްވާލި ޒަހަރަކަށް އަހަރެން ހަނދާނަން… މިއީ ތިފަދަ މީހަކަށް ހައްޤު މަޤާމެއްނޫން… މިއީ އަޒްހާންގެ އަތުން ފޭރިގަތް އޭނަގެ ހައްޤު… އަހަރެން މިހުރިހާކަމެއް އަނބުރާ ހޯދާނަން… އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބާރު ހިންގުން މިހިސާބުން ނިމުނީ…. އަމިއްލަ ނިމުން ދެލޮލުން ދެކެން ތައްޔާރުވޭ… އަހަރެންގެ ބައްޕައާއި ދިމާލަށް ނުނިޔަތަކުން ބަލާލިމީހަކުވެސް އަހަރެން ދުލެއްނުކުރާނަން… މިއީ އަޒްހާންގެ ދުވަސް… ޤާތިލުންނަށް އަހަރެން ހައްޤު އަދަބުދޭނަން… ބައްޕައަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭނަން…” ހައިޒަލް އަޒްހާންއާއި ހަތަރުކަޅިހަމަކޮށްލައިގެން ހުރެ އެ ބަސްތައް އިއްވާލިއިރު އެއަޑުގައިވީ އަސަރަކުންނާއި ސާބިތުކަމުން އަލްހާންގެ އެތެރެހަށީ ރޫރޫއެޅިއެވެ. އެލޮލުން އަލްހާންގެ މައްޗަށް ފެނުނު ލޯބީގެ ބަދަލުގައި މިއަދު ގަދަވެގަނެފައިވަނީ ރުޅިވެރިކަމެވެ. ނަފްރަތެވެ. ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހުން ހައިޒަލްގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ކަޅިކޮށްފައިވެއެވެ.

އިރުކޮޅެއްވާންދެން އެެލޮލުން ބުރަމުންދިޔަ ކަނިތައް އަލްހާންއަށް އަމާޒުކޮށްލައިގެން ހުރުމަށްފަހު ހައިޒަލް ފަހަތަށް ޖެހެންފެށިއެވެ. ހިމޭންކަމާއި ގުޑުމެއް ނުގެނެވިފައި ތިބި އައްމާރުއާއި އިޝާރު މިވަގުތު އެލޮލަށް ޣައިބުވެފައިވާފަދައެވެ. އޭނައަށް ފެންނަމުންދިޔައީ އޭނަގެ މަރުހޫމް ބައްޕަގެ ހަޤީޤީ ގާތިލް އަލްހާނެވެ.

ހައިޒަލް ނިކުމެގެންދަމުން މޭޒުމަތީގައިވާހާ ސަމާނުތަކެއްގައި އަތުން ޖަހާލައި ދުރަށް ވިއްސާލިއެވެ. ނަންބަރ ޕްލެޓް ކުދިކުދިވެ އަލްހާންގެ ނަން ފެނުނީ އަކުރުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހައިޒަލް ދެކޭގޮތުގައި އަލްހާންގެ މަޤާމަކީ އެއީއެވެ. ނުހައްޤުން އަޒްހާންގެ މުދަލަށް ވެރިވެގަނެގެން އަލްހާން ލައްކަދުވަހު އުޅެފިއެވެ. އޭނަ އެކަމަށް ނިމުމެއްގެންނާނެވެ.

މިހުރިހާ ދުވަހު އޭނަދެކެ ލޯބިވެގެން އޭނައަށް ހެޔޮއެދިގެން އުޅުނު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ އެދުމުގެ ފަހަތުން އުޅުނު ބައެކެވެ. ނައިނާ ފިޔަވައެވެ. އަލްހާންވެސް އޭނަގެ ބޭނުންކުރީ މުދާވެރިކަން މިލްކުކުރަން ބޭނުންކުރި ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަމިއްލަ އެދުން ހާސިލްކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ލޯބިވާ މީހުންނާއި ވަކިކޮށް އޭނަގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ހަލާކުކޮށްލީއެވެ. ނަަސްލު އޮޅުވާލީއެވެ. އޯގާތެރިވެދޭނެކަމަށް ހީކުރި އެދެއަތުން އޭނަގެ އަރުތެރޭ ލައްވާލީ ޒަހަރެވެ. އެ ޒަހަރުގެ ހިތިކަން ދުވަހަކު އަރުތެރެއިން ފިލައިގެންނުދާނެއެވެ.

*** *** *** *** *** ***

ބެލްކަނީގައި ހުރި އެއްޗެހި ނަގައިގެން ނައިނާ ކޮޓަރިއަށް ވަތްއިރު ހައިރާ އިނީ އެނދުމަތީގައި އިށީދެގެންނެވެެ. ރޫ ޖެހިފައިވާ ބެޑްޝީޓްގެ ރޫތައް ފިލުވާލުމަށް އަތްތިލަ ބެޑްޝީޓްމަތީ ކާއްތާލުމަށްފަހު ނައިނާގެ ހިޔަނިވުމާއިއެކު އިސްއުފުލާ ބަލާލިއެވެ. ކައިރިއަށް އަންނަން އިޝާރާތްކޮށްލިއެވެ. އަތުގައި ހުރި އަންނައުނުތައް އެނދާއި ކައިރިއަށް ހުރި ގޮނޑިމައްޗަށް އަޅާލަމުން ނައިނާ އައިސް އެނދުމަތީ އިށީދެލިއެވެ. އެވަގުތު ހައިރާގެ ސަމާލުކަން ދަމައިގަތީ ނައިނާގެ ކަރުގައި ކަޅުވެފައިވާ އިން ތަންކޮޅަށެވެ. ހައިރާގެ އަތް އެދިމާލަށް ގެންދަން ފެށުމާއިއެކު ނައިނާ ހާސްވެފައި އިސްތަށިގަނޑުން ކަރުގައިވާ ލަކުނު ފޮރުވިއެވެ.

“ކިހިނެތްވެފަ؟ ތޫނު އެއްޗެއް އަޅުވާފައި އިން ތަނެއްތަ؟” ހައިރާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް އޭނަ ލޯމަތިން އެކަހަލަ އެހެން ޒަހަމެއް ފެނިލިއެވެ.

“ނޫން… ހިރުވާތީ މާބާރަށް ކަހާލެވުނީމަ ހަން ގޮސްފައި…” ނައިނާ އަވަސްއަވަހަށް ވާހަކަދެއްކިގޮތުން ނައިނާ ކަމެއް ސިއްރުކުރަނީކަން ހައިރާއަށް ޔަގީންވިއެވެ.

“ދަރިފުޅު ދައްތައަށް އެއްވެސް ކަމެއް ސިއްރުނުކުރައްޗޭ… މިއަދު ނައިނާގެ މަންމަގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކީ މިއީ… ނައިނާއަށް ކަމެއްވެއްޖެއްޔާ އާނިޔާއަށް ދައްތަ ދައްކާނީ ކޮން މޫނެއް…” ނައިނާގެ އަތް ހައިރާގެ އަތުތެރެއަށް ލައިގެން އިނދެ ހައިރާ ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކައިން ނައިނާ އިސްޖަހާލިއެވެ.

“އަންގާނުލާ ކުއްލިއަކަށް ދަރިފުޅު ފުރައިގެންދިޔައިމަ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ދައްތަ މިހުރީ… އަންގާވެސް ނުލާ ދެން އެގޮތަށް ނުދައްޗޭ… ނައިނާއަށް ހީވީދޯ ދައްތަ މަނާކޮށްފާނެއޭ… ނައިނާ ބޭނުންކަމަކަށް ދައްތަ ހުރަހެއް ނާޅާނަން… އެކަމުގައި ނައިނާއަށް ގެއްލުމެއްނެތްހާ ހިނދަކު…” ހައިރާ ނައިނާގެ އަތްތިލައާއި އަތްވަކިކޮށްލަމުން އިސްތަށިގަނޑުގައި ފިރުމާލިއެވެ. މިއީ އޭނައަށް ދައްތައެއްފަދަ އާނިޔާގެ ހަމައެކަނި ނިޝާނެވެ. ނައިނާއާއިމެދު އޭނަ އަބަދުވެސް ދެކެނީ ދަރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނައިނާގެ ޅައުމުރުގެ ދުވަސްތައް އޭނައަށް އޭނަގެ ދަރިފުޅުމަތީން ހަނދާންކޮށްދެއެވެ.

“ދައްތާ ސުވާލެއްކޮށްލަންތަ؟” ހައިރާގެ މޫނަށް ސަމާލުކަން ހުއްޓާލައިގެން އިނދެފައި ނައިނާ އަހާލުމުން ހައިރާ ބޯޖަހާލިއިރު އެ ސުވާލަކީ އޭނަގެ ނަފުސް ހިމޭންކުރުވާނޭ ސުވާލެއްކަމެއް ނުދަނެހުއްޓެވެ.

“ދައްތަ… ދައްތަގެ…ދަރިއަކު ހުރޭތަ؟” ނައިނާ ސުވާލާއިއެކު ނައިނާގެ އިސްތަށިގަނޑުގެ ތެރޭ ހަރާކަތްތެރިވަމުންދިޔަ ހައިރާގެ އިނގިލިތައް މަޑުޖެހުމެއް އައިކަން ނައިނާއަށް އިހުސާސްވިއެވެ. އިސްއުފުލާ ބަލާލިއިރު ހައިރާއިނީ ހުއްޓުން އަރާފައެވެ. އެލޮލަށް ބޮޑިވަމުންދިޔަ ކަރުނަތަކާއިއެކު ހައިރާ ވަގުތުން ދުރުބަލާލިއެވެ. ނަމަވެސް އެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވަމުންދިޔަ ކުލަވަރުތަކުން އެންމެ ނަޒަރަކުންވެސް ނައިނާ ހުރިހާކަމެއް ނަގައިގަތެވެ.

“އަޅުގަނޑަށް ހީވިހީވުމަކީ ތެދެއްދޯ… ދައްތަގެ ދަރިއަކު ހުރޭދޯ… އެއީ ފިރިހެންކުއްޖެއްނު… ކީއްވެ އެދަރިފުޅާ ބައްދަލުނުކޮށް ދައްތަ ތިހުންނަނީ… ދަރިފުޅު ދެކިލާހިތް ދައްތަ ނުވަނީތަ… ނޫނީ ދައްތަ އަޅުގަނޑަށް ކަމެއް ސިއްރުކުރަނީތަ؟ ދަރިފުޅު ކިހާ އުފާވާނެ މަންމައާއި ބައްދަލުވީމަ…” ނައިނާ ނުހަނު ފޯރިއާއިއެކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކައަށް ހުއްޓުމެއް އައީ ހައިރާ އޭނަގެ ނަމުން ގޮވާލިގޮތުންނެވެ. އެއަޑުވީ ކުރެހިފައެވެ.

“ނައިނާ… ހެޔޮނުވާނެ ތިވާހަކަ ނުދައްކާ…” ދެތުންފަތުގެ ދޭތެރެއިން ނިކުމެގެންދިޔަ ހިމޭން ގިސްލުމާއިއެކު ހައިރާ އަނގަމަތީ އަތްއެޅިއެވެ.

“ދައްތަގެ ހުރިހާކަމެއް ނައިނާއަކަށް ނޭނގޭނެ… އެކަމަކު ކިޔައިދޭނެހާ ހިތްވަރެއް މިހަށިގަނޑަކު ނެތް… އިތުރަށް ސުވާލުނުކުރޭ… ދައްތަ މިކުރާ ހިތްވަރުވެސް ދޫވެދާނެ….” ހައިރާ އެނދުން ތެދުވިގޮތަށް ހަލުވި ފިޔަވަޅުތަކެއްގޮސް ކޮޓަރިއިން ނިކުތެވެ. ހައިރާގެ ފަހަތުން ދާން ތެދުވެފައިވެސް ނައިނާއަށް އަލުން އެނދުގައި އީށީދެވުނެވެ. އޭރު އެ މޫނުމަތީގައިވީ ސުވާލު އުފެދިފައިވީކަމުގެ ކުލަވަރެވެ. އެ ސުވާލުން ދައްތަގެ ލޮލުން ކަރުނައޮހޮރާލި ސަބަބެއް އިނގެން ހިތްވެސް ބޭނުންވެފައިވެއެވެ

*** *** *** *** *** ***

ދުރަށް ދެމިފައިވާ މާސިންގާ ކަނޑުން ހޮޅިލާފައި އަންނަ ބިޔަ ރާޅުތައް ފަޒާގެ ހިމޭންކަން މުނގުރަމުން ތޮށިގަނޑުމައްޗަށް ބިންދަމުންދިޔައެވެ. އުޑުމަތީގައި ވިލާތައް ބޯވެ އަނދުންކުލަ ޖައްސަމުންދިޔައިރު ވައިރޯޅިތަކުގައި ވީ ފިނިކަމެވެ. ވާރޭގެ ހިމަ ހިމަ ތިކިތައް ވަޔާއިއެކު ދިމަދިމާއަށް ބުރުއްސަމުންދިޔައެވެ.

ތުނިތުނިކޮށް ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭގެ ތިކިތައް ހައިޒަލްގެ ޓީޝާޓުގެ ފެބްރިކްގެ ތެރެއަށް ވަންނަމުންދިޔައިރު ތެމިދާނެތީ ފަރުވާލެއްވެސް ނެތި ވަށައިގެން ލެވިފައިވާ ފާރުބުރި ހައިޒަލް ހުރީ ހަރަކާތެއްނެތިފައެވެ. ފޮނުގަނޑު އުފައްދާލައިފައި އަންނަ ރާޅުތަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރިއިރު އޭނަގެ ލޮލުގައި ކަރުނަތައް ހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ. ރާޅުވެސް އޭގެ މަންޒިލް ހޯދައިގެން ރުޅިވެރިކަމާއިއެކު އައިސް ހިދިގެންދާގޮތަށް އޭނަގެ ހިތުގެ އުދާސްތައްވެސް ހިތާއި ވަކިވެގެންދާނެނަމައެވެ. ދުލަކީ ހާދަ ބާރުގަދަ ހަތިޔާރެކެވެ. ބޭރުކޮށްލާ ބަހަކުން އެތައްކަމެއް ބަދަލުވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. ހުރިހާ އުފާތަކެއް ފެނަށް ހަދާލަފާނެއެވެ. ލޯބި ނަފްރަތަށް ހަދާލާ ތިމާގެ ކުރިމަތީ އެމީހެއްގެ ބުރުސޫރަ ބަދަލުކޮށްލަފާނެއެވެ. އަލްހާންގެ ދުލުން އެބަސްތައް އިވެންދެންވެސް ހައިޒަލް ޤަބޫލެއްނުކުރެއެވެ. މަޔާންގެ ބަސް ދޮގުވާނޭކަމަށް ޔަގީންކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އަލްހާންގެ ދުލުން ބޭރުވި ލަފްޒާއިއެކު އޭނަގެ ނަފްސަށް އޮތް ޔަގީންކަން ނެތިގެންދިޔައީއެވެ. އަލްހާންގެ މައްޗަށް އޮތް ހުރިހާ ލޯތްބެއް ހިތުން ފުހެވިގެންދިޔައީއެވެ.

މަގުގެ އެއްފަރާތަކަށް ހުއްޓި ކާރުން މަޔާން ފޭބިއެވެ. ވައިގެ ތެރެއަށް އަތްދިއްކޮށްލައިގެން ހުރެފައި ކާރުގެ ދޮރުފަތް ލައްޕާލިގޮތަށް ޖީބަށް ރިމޯޓްލަމުން ދޮންވެލިގަނޑު ވަކިވާގޮތަށް ލާފައިވާ ފާރާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. ފާރު ބުރިމަތީގައި ހައިޒަލް ހުރިތަން ފެނިފައިވާ ފާރުމަތިން ހިނގާލައިފައިގޮސް ހައިޒަލްއާއި އަރާހަމަކުރަމުން ކޮނޑުގައި އަތްޖައްސާލިއެވެ. އެހެންފަހަރުތަކުގައި މަޔާންގެ ފިޔަވަޅުގެ އަޑުއިވުނަސް ހިލަންވެގެން ފަސްއެނބުރިބަލާލައި ޒުވާނާގެ ފަރާތުން ހަރަކާތެއްނުފެނުނެވެ.

“ހައި…” މަޔާންއަށް ޝައްކެއްވިއެވެ. ވަގުތުން ހައިޒަލްގެ ކޮނޑުގައި ހިފާލައިފައި އޮތް އަތަށް ބާރުކޮށްލެވުނެވެ. އެވަގުތު ހައިޒަލް މަޔާންއާއި ދިމާލަށް އެނބުރުނެވެ. އެލޮލުގައި ހައިޒަލް ހައްޔަރުކުރަމުންދިޔަ ކަރުނަތަކާއިއެކު އެދެލޯ ހަންޖަރެއްފަދައެވެ. މޫނުމަތި އަނދިރިވެފައިވީ އުޑު ފަދައިންނެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް ބައްދަލުވި ނަޒަރުންވެސް މަޔާން ހައިޒަލްގެ ހިތުގެ ހާލަތު ދެނެގަތީ އޭނަވެސް ހައިރާންވާ ދަރަޖައަކަށެވެ.

“ޔާން ބުނީ ތެދެއް… އިނގޭތަ އަހަރެން ޤަބޫލެއްނުކުރަން… ކުރާނީ ކިހިނެތް.. އެއްރަހިމުން އުފަންވި ކޮއްކޮމަރާލާހާ ހިތްހަރު އިންސާނެއް ދުނިޔޭގައި ނުވާނޭކަން ހީކުރީ… މިއީ ލޯތްބެއް ރަހުމެއް ހަމްދަރުދީއެއް އަގެލެއް ނެތް ބައެއް އުޅޭތަނެއްކަން މިއަދު ހާމަވެއްޖެ… ފައިސާއާއި މުދަލަކީ ހުރިހާ އެއްޗެއް… މީހެއްގެ ފުރާނައަށްވުރެ އަގު ބޮޑީ މުދާވެރިކަން… އެކަމަކު މުދާވެރިކަމަށްވުރެ އަހަރެން ބޭނުންވީ ލޯބި… މައެއްގެ ލޯބި… އޯގާތެރި ބައިވެރިއެއްގެ ލޯބި… އެކަމަކު ލޯތްބަކީ އަގެއްނެތް އެއްޗެއްކަން އަހަރެން ބައްޕަގެ ގޮތަށް ދެކެމުން އައި މީހާ ސާބިތުކޮށްދީފި…” ހައިޒަލްގެ ލޮލުން ކަރުނަ ނުފޭބިޔަސް ހިތްވީ ޒަހަމްވެފައެވެ. އަދަދުނުވާހާ ގިނަ އަނިޔާތައް ލިބެމުންގޮސް ހިތުގައި ދުވަހަކު ފިލައިގެންނުދާނެފަދަ ލަކުނުތަކެއް ލައިފިއެވެ.

“ހައި…” ހައިޒަލްގެ ޒަހަމްވެފައިވާ ހިތަށް ތަސައްލީއެއް ހޯދައިދޭފަދަ ބަސްތަކެއް މަޔާންގެ ވިސްނުމަކަށްނައެވެ. ހިތާމައަކީ މިވީހާތަނަށްވެސް ހަމައެކަނި އޭނަ އަޑުއަހާފައިވާ ބަހެކެވެ. ހައިޒަލްއާއި ހިލާފަށް އޭނަ ބޮޑުވެގެން އައީ މައިންބަފައިންގެ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ލޯބި ލިބިގެންނެވެ. ލޯބިވާ ބޭބެއެއްހެ ހިމާޔަތުގެ ދަށުގައެވެ. ޝަލީންއާއި ޖެހުނު މައްސަލަގަނޑުގެ ކުރިން ލޮލުން ކަރުނައެއް އޮހޮރުވާލި ދުވަހެއް އޭނަ ހަނދާނެއްނެތެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އެ ހިތްވެސް ހަލާކުވެފައިވެއެވެ. ދަރިފުޅު މިޝަލްގެ ވަކިވުމާއިއެކު ހިތުގައި ލީ ޒަހަމް އެގޮތުގައި ދެމިހުންނާނެއެެވެ. ދަރިއެއްގެ ލޯބިން މަހުރޫމްވެގެން އޭނަ ރޯއިރު ހައިޒަލް ރޮނީ މައިންބަފައިންގެ ލޯބިން މަހުރޫމްވެގެންނެވެ. ދަރިފުޅާއި މައިންބަފައިންގެ ދެމެދުގައިވާ ވަކިނުކުރެވޭނޭފަދަ ބާރެއްކަމަށް ބުނަނޭ އެކަމުގައި ހިކްމަތެއް އޮވެގެންނެވެ.

“ދެން ބޭނުމެއްނޫން ކަރުނަ އޮހޮރުވާކަށް… އަހަރެން ބަރުދާސްތުކުރި ވޭންތަކުން އެމީހުން ލައްކަ އުފާ ހާސިލްކޮށްފި… ދެން ނުވާނެ… ޔާން އެމީހުންނަށް ދެވެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްދީ… އަހަރެންގެ ހިތުގައި އޮތް ރަހުމުގެ ކަންފުޅު އަލްހާން ފުހެލައިފި…  އަހަރެންގެ ފުރާނަ ހަށިގަނޑާއި ވަކިވެގެންދިޔަސް އެދެ ޤާތިލުންނަށް މައާފުނުކުރާނަން…” ހައިޒަލް ދަތްތަކަށް ބާރުކޮށްލަމުން ކިޔާލިއިރު އެދެލޯ ހަނިވެފައިވިއެވެ. ބުމަގޮށްޖެހި ކޮލުކަށިގަނޑަށް ވާންކަމެއް އެރިއެވެ. ދެލޯތެއްމަމުންދިޔަ ކަރުނަތައް ފުހެލީ ރުޅިވެރިކަމާއިއެކުގައެވެ.

އަލްހާންއަށް ބޯލަބައިގެން ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކޮށްގެން އޭނަގެ އުމުރުގެ ބޮޑުބައި ކަނު އަނދިރީގައި ހޭދަކޮށްފިއެވެ. އޭނަގެ ދިރިއުޅުން އެފުށްމިފުށަށް ޖަހާލި އަނިޔާވެރިޔާގެ ވަކިތަކުގެ ދަށުގައެވެ. މިއަދު އެކަން ނިމުމަކަށް އައީއެވެ. އޭނަގެ ހިތުގައި އަލްހާންއާއިމެދު އޮތް އެންމެ ފަހު އިހުސާސްތައް އަލްހާން ނަަގައި އެއްލާލައިފިއެވެ. ރަހުމްގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް އިންސާނަކަށް ވާންޖެހުނީ އަލްހާންގެ ސަބަބުންނެވެ. އަލްހާން އޭނަގެ ބައްޕައަށް ނުކުރި ރަހުމެއް އަލްހާންއަށް ކުރުމެއްނެތެވެ.

*** *** *** *** *** ***

އިޝާ ނަމާދަށްފަހު ޝަޔަމް ގެއަށް އައިރު މުޅި ލިވިންރޫމްތެރެ އެއްފަސްވަމުންދިޔައީ ލައިޝާ ކައްކަމުންދިޔަ ކާއެއްޗެހީގެ ބަނޑުފުރޭހާ މީރުވަހުންނެވެ. ލިވިންރޫމްއަށް އަޅާލި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާއިއެކު ޝަޔަމްއަށް ނޭވާ އެތެރެއަށް ދަމާލެވުނެވެ. ބޫޓް ބޭލުނުގޮތަށް ޑައިނިންރޫމްއާއި ދިމާލަށް ދެވުނެވެ. ޑައިނިންރޫމްއާއި ޖެހިގެން ހަދާފައިވާ ކައްކާ ތަންކޮޅުގައި ލައިޝާ ހުރީ ދޮރަށް ފުރަގަސްދީގެންނެވެ. އުދުންމައްޗަށް އުދާފައިވާ ތެލީގައި ހުރި އެއްޗެހި ހަލުވަން ހުރިއިރު ކައުންޓަރުމަތީ ލައިޝާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސާމާނުތަކެވެ.

“ހާދަ މީރުވަސް ދުވައޭ… ލައި ކޯއްޗެއް ތިހަދާލަނީ…” ޝަޔަމް ދޮރުން ވަދެގެން އަންނަމުން ލައިޝާއާއި ގާތްގޮތަށް ވާހަކަދެއްކިއެވެ. އެރޭގެ ފަހުން ޝަޔަމް ލައިޝާއާއި ވާހަކަދައްކާގޮތް ބަދަލުވެފައިވެެއެވެ. އެދެމެދުގައި ވެރިވެފައިވާ އޮތް ހިމޭންކަން ނައްތާލަން ޝަޔަމް މަސައްކަތްކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ލައިޝާ ހިމޭން ބުދެއްފަދައެވެ. ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމު ހިދުމަތްތެރި އަނތްބަކަށްވެގެން ޝަޔަމްގެ ހުރިހާ ކަމެއްކޮށްދޭއިރު ބަހެއްވެސް ބޭރުކޮށްނުލައެވެ. ޝަޔަމްއަށް ކުށްވެރިކަމުގެ އިހުސާސް އެންމެބޮޑަށް ކުރެވޭ ސަބަބަކީ އެއީއެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިދުވަސްކޮޅު ލައިޝާގެ ފަރާތުން ފެންނަނީ އިޒާގެ މިޒާޖާއި ހަރާކާތްތަކެވެ. ޝަޔަމް އަތްތިލިޔަސް ސިހިދެއެވެ. އަބަދު ހުންނަނީ ހިޔާލެއްގައެވެ. އެކަނި ހުއްޓާ ޝަޔަމް ފެނުނަސް ހަޅޭލަވައިގަނެއެވެ.

“ލައި…” އިރުކޮޅެއްވަންދެން ލައިޝާގެ ހަރަކާތްތައް ދެކެން ހުރެފައި ޝަޔަމް ލައިޝާގެ ކޮނޑުގައި އަތްޖައްސާލުމާއިއެކު ސިހުނެވެ. އަތުގައި އޮތް ހޫނު ދޭފަތްމަތިން ހަނދާން ނައްތާލުމަށްފަހު ތެޅިގަތުމާއި ދޭފަތް ޖެހުނީ އަތުގެ ކުޑަހުޅުގައެވެ. އަތުން ނެގި ޒަވި ރިހުމަށް ކެތްނުވެގެން ލައިޝާ ރޮއެގަތެވެ. ޝަޔަމްގެ ހަށިގަނޑު އެލާރޓަށް އައި ފަދައެވެ. ވަގުތުން ލައިޝާގެ އަތުން ދޭފަތް އަތުލިގޮތަށް ލައިޝާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ސިންކުކައިރިއަށް ލެފިލިއެވެ.

“ސޮރީ ސިއްސުވާލެވުނީމަ… ނަސީބެއްނު ބޮޑުވަރުނުވިކަން… އެކަމް އޮއިންޓްމެންޓްކޮޅެއް އުނގުޅާލަންވާނެ…” ޝަޔަމް ވާހަކަދެއްކީ ލައިޝާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓައިލައިގެން ހުރެއެވެ. ޝަޔަމްގެ އެއްއަތުން ލައިޝާގެ އަތުގެ ކުޑަހުޅާއި ހިސާބު ހިފަހައްޓާލެވިފައިވާއިރު އަނެއް އަތްވަނީ ލައިޝާގެ ބަނޑުގައި ވަށާލެވިފައެވެ. އެދެމެދުގައި ވައިރޯޅިއަކަށް ދައުރުވެވޭހާ ދުރުމިނެއްވެސް ނުވެއެވެ.

ލައިޝާ އިސްއުފުލާލައި ޝަޔަމްގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. ހުދު އަލީގައި ޝަޔަމް ފެންނަލެއް ރީތިކަމުން ބަލަހައްޓައިގެން ހުރުމަށް ލައިޝާގެ ހިތްމަޖުބޫރުކުރިއެވެ. އެރީތި މޫނުގައި ފިރުމާލުމަށް ކެތްތެރިކަން ކުޑަވިއެވެ. އެމޫނުމަތީގައި ހޫރެމުންދިޔަ އިސްތަށިކޮޅު އެއްފަރާތްކޮށްލަދޭހިތުން އަތްހަރަކާތްކުރިއެވެ. އަބަދުވެސް އޭނައަށް ޝަޔަމްގެ މިފަރާތް ފެންނާނެނަމައެވެ. އޭރުން އޭނަ މުޅިއުމުރަށްވެސް ޝަކުވާއަކާއިނުލާ އުޅެފާނެއެވެ.

ޝަޔަމް އޮއިންޓްމެންޓް އުގުޅާލަދޭންވެގެން ލައިޝާ ލައިގެން ހުރި ޓޮޕްގެ އަތްކުރި އަޅާލުމާއިއެކު ތުންފަތުގައި ދަތްްއަޅާލެވުނެވެ. އޭނަގެ ދެއަތުން އެރޭ ލައިޝާއަށް ދެވުނު އަނިޔާތައް ހުރީ ސާފުކޮށް ފެންނާށެވެ. އެ ދޮން ހަންގަނޑުގައި އޭނަގެ ނިޔަފަތީގެ ނިޝާނެވެ.

“ލައި… މިތާ ބޭސްވެސް ނާޅައެއްނު މިހުރީ…” ޝަޔަމް ލައިޝާގެ އަތުގައި އިނގިލިތައް ހިންގާލުމާއިއެކު ލައިޝާ ވަގުތުން އަތްދަމައިގަތެވެ.

“ޕްލީޒް ލެޓް މީ…” ޝަޔަމް ދެވަނަ ފަހަރަށް ލައިޝާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އެއިނގިލިތަކުން އަތުގައި ބޭސް ހާކާލަދެމުންދިޔައިރު ހަށިގަނޑަށް ފިނިވިއެވެ. ލައިޝާގެ ލޮލަށް ކަރުނަގިނަވިއެވެ. އޭނަ ޝަޔަމްގެ ފަރާތުން މި އަމަލްތައް ދެކެން މިހާރު ބޭނުމެއްނޫނެވެ. ޝަޔަމް އެގޮތަށް ކަންތައްކުރަނީ އެރޭ ކަންތައްވީގޮތުން އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރިކުރެވިގެންކަން އޭނައަށް އިނގެއެވެ. ޝަޔަމް ދުވަހެއްގެ ކޮޅުންވެސް އޭނަދެކެ ލޯތްބެއްނުވާނެއެވެ. އެހިތާއި ހިތުގެ ކޮންމެ ވިންދެއް ގުޅިލާމެހިފައިވީ އިޒާއާއިއެވެ.  އިޒާ ދުނިޔޭގައި ނެތުމަކީ އެލޯތްބަށް އުނިކަމެއް އައި ސަބަބެއްނޫނެވެ. އެދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ކެނޑިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. ބޭނުންވަނީ އިޝާރުގެ ރުހުމުގެ ބަހެކެވެ. އެކަަމަކު އޭގެ ކުރިން ޝަޔަމްއާއި ދުރަށްދާން ލައިޝާ ބޭނުމެވެ. ޝަޔަމްގެ ދުލުން ދެއަކުރުގެ އެ ލަފްޒު އިވުމަށްވުރެ އަމިއްލައަށް މަރުވުންވެސް ހިތަށް ފަސޭހަވާނެއެވެ.

ޝަޔަމް ލައިޝާގެ އަތުގައި އޮއިންޓްމެންޓް އުގުޅައިދިނުމަށްފަހު އަތްކުރި ތިރިކޮށްލަދިނެވެ. އިރުކޮޅެއްވަންދެން ލައިޝާ ވާހަކަދައްކާތޯ ހުރުމަށްފަހު ބަހެއް ނުބުނާނެކަން ޔަގީންވުމުން ޝަޔަމް ބޭރަށް ނިކުތެވެ. ގަމީހުގެ ކަރުގޮށްތައް ދޫކުރަމުން ސިޑިން އަރައިގެން ދަނިކޮށް ކޮންމެވެސް މީހަކުގައި ދޮރުގައި ޓަކިދިނެވެ. ޝަޔަމް ތިރިއަށްފިޔަވަޅެއް އެޅިއެވެ. އޭރު ތުވާލިކޮޅަކުން އަތްފުހެމުން ލައިޝާ ކިޗެންއިން ނިކުމެގެން އަންނަނީއެވެ. ސިޑިމަތީގައި ހުރި ޝަޔަމް ފެނުމުން ލައިޝާ ހުރި ފިޔަވަޅުމަތީ ހުއްޓުނެވެ.

“ލައި ބަލާބަލަ ކާކުތޯ…” ޝަޔަމް އެއްފައި މައްޗަށް ފާރަށް ލެގިގޮތަށް ލައިޝާއަށް އިޝާރާތްކުރިއެވެ. ކުޑަ މަޑުޖެހުމަކާއިއެކުވެސް ލައިޝާ ގޮސް ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ. އެއާއިއެކު އެ މޫނުމަތިން ތަފާތު ކުލަވަރެއް ފެނިލިއެވެ. ދޮރުގައި ހިފަހައްޓާލެވިފައިވާ އަތަށް ބާރުކޮށްލެވުނެވެ.

“ކާކުތަ…” ޝަޔަމް ލައިޝާގެ ފަހަތުން ހުއްޓެމުން ލައިޝާގެ ކޮނޑާއި ދިމާލުން ބޯނެރެލިއެވެ. އެއާއިއެކު ދޮރުހުޅުވާލިގޮތަށް ހަޅޭލަވައިގަނެފައި ދޮރުމަތީގައި ހުރި ޒުވާނާގެ ގައިގައި ހިފައިގަތެވެ.

“ލެން…” ޝަޔަމް ޒަމާންވީ އެކުވެރިޔާގެ ގައިގައި ބައްދާލަމުން ސަލާމްކޮށްލައިފިއެވެ. އޭރު ލައިޝާ އެތެރެ ވަދެ ނިވާވެއްޖެއެވެ.

ސާދަވިލޭރޭގެ ހަނދު ފަހުރުވެރިކަމާއިއެކު މެދު އުޑުގައި ރަނިކަން ކުރަން އިންއިރު ހަނދުވަރުގެ ރީތި އަލި ފޫހިކަމެއް މުޅި ދުނިޔެއާއި ކުޅެމުންދިޔައެވެ. ގަސްތަކުގެ ފަތްތަކުގައި ބީހެމުން ވެލިގަނޑުން ވިދުވަމުންދިޔައީ ރިހީގެ ޔާގޫތެއްފަދައެވެ. މަޑުމަޑު ޖެހެމުންދިޔަ ވައިރޯޅިތަކާއިއެކު ގަސްތައްވެސް ނާނާ ކިޔަމުންދިޔައެވެ.

ކޮޓެޖްގެ ފަހަތު ފެންޑާގައި ބަހައްޓާލެވިފައި ސޯފާތަކުގައި ލީވާންއާއި ޝަޔަމް އިށީދެލައިގެން ތިއްބެވެ. ގޭގެ ފަހަތަށް ހުޅުވާލެވޭ ކުޑަދޮރުތަކުން އެ ހިސާބަށް އެޅިފައިވަނީ ލޮލަށް ފަސޭހަ އައްޔެކެވެ. ލީވާން ދައްކަންފެށި ވާހަކައެއްގެ ސަބަބުން ޝަޔަމްގެ މޫނުމަތީ މިވަގުތުވީ ސީރިއަސްކަމެވެ. ދަތްދޮޅީގައި އަތް ވިދެލައިގެން އިނދެފައި ޝަޔަމް ލީވާންއާއި ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ.

“އަހަރެންގެ ހިތެއް ނުބުނޭ އިޒާގެ އެކްސިޑެންޓްއަކީވެސް ރޭވުމެއްނޫނެކޭއެއް… އެރޭ އެގްރޫޕްގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހުރި މީހާ އަދިވެސް މިއުޅެނީ އަތުލައިނުގަނެވިގެން… އެހެންވީއިރު ހެކި ނައްތާލަން އޭނަ ބޭނުންކަމެއްކުރާނެދޯ… އަމިއްލަ މީހާގެ ދިފާއުގައި ހެކިބަސްވެސް ނުދެވެނީސް އިޒް އެދިޔައީ… އެ ފިރިހެނާ ވާނީ ކޮންމެވެސް މަތީ މީހެއްގެ ދަރިއަކަށް… މިވެސްދެން ބޮޑުވެއްޖެކަމެކޭ މިހާރު.. އެއިން މީހެއްގެ ދަރިއެއްގެ މައްސަލަ ބެލިޔަސް ދެވަނަ ފަހަރު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެވޭވަރު އެބަކުރެޔޭ… އެ މީހުން ވަކި ތަފާތީތަ؟” ލީވާން އަޑުގައިވީ ރުޅިވެރިކަމާއި ފޫހިކަމެވެ. ފުލުސް އޮފިސަރަކަށްވާތީ އޭނައަށް ނުހަނު ގިނަ ކަންކަން ތަޖުރިބާކުރެވިފައިވެއެވެ.

“އެކަމަކު ތިހެންވާންވީ ކީއްވެތަ؟ ކުށުގެ ވެށިންނެއް ނޫންތަ އެމީހުން ހައްޔަރުކުރެވުނީކީ… އަނެއްކާ ޓްރަކްގެ ޑްރައިވަރވެސް އިޒް ވަޅުލަންދެން އެތާއުޅުނުދޯ… ލެން ތިބުނިގޮތަށް ވިނަމަ އޭނަ ފިލަން މަސައްކަތްކުރީހެއްނު…” ޝަޔަމް ވިސްނަމުންދިޔައެވެ. އެ ހާދިސާގައި އިޒާއަށް އަނިޔާކުރި ޒުވާނުން ހައްޔަރުކުރެވުނީ ސީދާ ކުށުގެ ވެށީންނެވެ. އެ އަމަލު ކުރަން ތިއްބެވެ. ހުރިހާ ހަބަރުތަކަކަށް އެ ވާހަކައަރާ އިޒާ ބޮޑަށް ބަދުނާމްވާން ދިމާވި ސަބަބަކީ އެއީއެވެ.

“ކިހިނެތް އިނގެނީ ސިމްޕަތީވެގެން ގޭމްއެއްނޫންކަމެއް… އެކަކު ފިލައިގެން އަނެކަކު ލޯކުރިމަތީ… ދެން ނޭނގެ… އަހަންނަށް ހީވާގޮތް މިބުނީ… އިތުރަށް އިނގޭވަރަކުން ސެމްއަށް އަންގާނަން… ތިއެއްނޫނޭ މިދުވަސްކޮޅު ވަރަށް ހާރޑްވާނެއިނގޭ…” ލިވާން ވާހަކަދައްކަމުން އައިސް މެދުކަނޑާލީ ގޭ ދޮރުން ނިކުމެގެން އައި ލައިޝާ ފެނިފައެވެ. ލައިޝާގެ އަތުގައި ހުރި ތަނބަށް މޭޒުމަތީ ބަހައްޓަން ގުދުވިއިރު ޝަޔަމްއާއި ކަޅިހަމަވިއެވެ. ލައިޝާ ވަގުތުން ދުރުބަލާލި ސަބަބު ޝަޔަމްއަށް އިނގުނެވެ. އިޒާގެ ވާހަކަދެކެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ މޫނަށް ވެރިވާކުލަވަރު ދަސްވާހާ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޝަޔަމްގެ ހިތުގައި އުނދަގޫކަމެއް އުފެދުނެވެ.

“އަދިވެސް ތިދެމީހުން ހަމަ އެހެންތަ؟ ސެމް އަހަރެން ނަސޭހަތެއްދެންތަ؟ އިޒްއެއްދެން އަނބުރައެއްނާންނާނެ… އިޒްގެ އިންތިޒާރުގައި ތިހެން ލައިއަށް އަނިޔާދިނުމަކީ އިންސާފެއްްނޫން… އަހަރެން ނުބުނަން އިޒްދެކެ ލޯބިނުވާށެކޭ… އެކަމް ލައިއަކީ ސެމްގެ އަންހެނުން… އޭނައާއިމެދު ސެމް ވިސްނަންޖެހޭނެ… ލައި ކިހާކެތްތެެރި… މިހުރިހާދުވަހުވެސް ސެމްއާއިއެކީ އެއުޅުނީ ލޯބިވާވަރުން… ތިގުޅުމުގައި އިތުރުކުލައެއް ޖެއްސުމަކީ ސެމްގެ އަތްމަތީ އޮތްކަމެއް… ފަސޭހަކަމަކަށްނުވާނެކަން އިނގޭ… އެކަމް ސެމްއަށް ލައިދެކެ ލޯބިނުވެވޭއެކޭ އަހަރެން ނުބުނާނަން… ކުޑަކޮށްނަމަވެސް…” ލިވާން ދެއްކީ ވާހަކައާއި މެދު ޝަޔަމްއަށް ވިސްނާލެވުނެވެ. މިހާތަނަށް ލިވާން އެ ވާހަކަދެއްކި ކޮންމެ ފަހަރަކު ޝަޔަމްއަށް އިސްކުރެވުނީ ރުޅިވެރިކަމެވެ. ލައިޝާގެ އިހުސާސްތަކާއިމެދަކު ވިސްނައެއްނުލެވުނެވެ. އޭނަ އުޅެމުންދިޔައީ އަމިއްލަ ހިޔާލީ ދުނިޔޭގައި އިޒާއާއި އެކުގައެވެ. ލައިޝާގެ ހިތާމަތައް މެހެސޫސްނުވާހާ ދުރުގައެވެ. މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަމިއްލަ އަމަލްތަކުގެ ސަބަބުން ނަފްސަށް ލައުނަތްދެވިއްޖެއެވެ.

ދަންވަންދެން ޝަޔަމް ލީވާންއާއި ބޭރުގައި އުޅެފައި ގެއަށް އައިރު ލައިޝާއޮތީ ލިވިންރޫމް ސޯފާގައި ނިދިފައެވެ. ރަތްކުލައިގެ ޓީޝާޓްކޮޅަކާއި ކުރުކުރު ޓައިޓްކޮޅެއްގައި ނިދާލައިފައި އޮތްއިރު އެ މޫނުމަތީ ވަރުބަލިކަމެވެ. ޝަޔަމް ލައިޝާއާއި ކައިރިވެލުމަށްފަހު އެ އޮމާން މަޑު ކޯތާފަތުގައި އަތްބީއްސާލިއެވެ. ނީދީގެ ތެރޭގައި ލައިޝާ އެސްފިޔަތައް ތަޅުވާލިއެވެ.

އިރުކޮޅެއްވަންދެން އެމޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހުރެފައި ޝަޔަމް އޭނަގެ އޭނަގެ އަތްދަނޑިމައްޗަށް ލައިޝާ އުފުއްލާލިއެވެ. އެވަގުތު ލައިޝާ ނިދީގެ ތެރޭއޮވެފައި ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. މަޑުމަޑުން ދުރުކޮށްލި އެސްފިޔަތަކުގެ ދޭތެރެއިން ޝަޔަމްގެ މޫނު ފެނިފައިވެސް ލައިޝާގެ ހިތަށް ތަސައްލީއެއް ލިބުމުގެ ބަދަލުގައި ހިތުގައި އުފެދުނީ ބިރުވެރިކަމެވެ. ލޮލަށް އެރޭގެ މަންޒަރުތައް ސިފަވެގެންދިޔުމާއިއެކު ލައިޝާއަށް ލޯމަރާ ތަގުކޮށްލެވުނެވެ. ޝަޔަމްގެ މޭގައި ދެއަތުން ތަޅައިގަނެވުނީ ސަލާމާތްވާން ބޭނުންވީވަރުންނެވެ.

“ލައި ހަމަޖެހިބަލަ… އަހަންނޭ… ނޫޅެމޭ ލައިއަށް އަނިޔާއެއްކުރާކަށް…” ލައިޝާ ތިރީގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ޝަޔަމް ވާހަކަދެއްކީ ކިތަންމެ ލޯބިން ނަމަވެސް އެ ބަސްތައް ޤަބޫލުކުރަން ލައިޝާއަށް އުނދަގޫވާނެކަން އިނގުނެވެ. އޭނާގެ އަނިޔާވެރިކަން ދައްކާ ލައިޝާގެ ޅަހިތް ސިއްސުވާލެވުނީ އެއަށްވުރެ ބޮޑަށެވެ. ލައިޝާގެ ދެލޮލުން ރޮނގަކަށް ކަރުނަ ނީރާލިއިރު އެ ބަސްތައް ޤަބޫލުނުކުރާކަމުގެ ހެކިތައް އެ މޫނުން ފާޅުވިއެވެ. ޝަޔަމްގެ މޫނަށް ބަލަން ނުބަލަން ހުރެފައި ލައިޝާ ފަހަތަށް ޖެހެންފެށިއެވެ. އެއާއިއެކު ވައިރޯޅިއެއްހާ ހަލުވިމިނުގައި ސިޑިން އަރައިގެންދިޔައިރު ބަލަހައްޓައިގެން ހުރުން ނޫންކަމެއް ޝަޔަމްއަކަށް ނުކުރެވުނެވެ.

ލައިޝާ ދިޔަދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެފައި ފަރުދާ ހިއްލާލެވިފައިވާ ކުޑަދޮރުކައިރީ ޝަޔަމް މަޑުކޮށްލިއެވެ. އިރުކޮޅެއްކުރިން ވެހެންފެށި ވާރޭ ބޯކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރިއިރު ޝަޔަމްގެ ހަނދާނަށް އައީ އެ ތޫފާނީރެއެވެ. އެރޭ ލައިޝާ ކުރި އާދޭސްތަކެވެ. އޭނަ ލައިޝާ ކުރި އަނިޔާތަކާއި ސަލާމަތްވާންވެގެން ލައިޝާ ރުއިވަރެވެ. ހޭވެރިކަން ނެތް ހާލުގައި އެރޭ އޭނައަށް ލައިޝާއަށް އެތަށް އަނިޔާއެއްދެވުނެވެ. ޝައިތާނާ އޭނައަށް ވިސްނައިދީ ގަދަ ބާރުން ލައިޝާ ހާސިލްކުރާށެވެ. މުޅިއުމުރަށް ލައިޝާ ހިމޭންވާވަރު ކުރާށެވެ. އެ ފިނިފިނިރޭ އެ ވަސްވާސްތަކުގައި އޭނަ ޖެހުނީއެވެ. ފަރިވަމުން އައި މަލުގެ ފިޔަތައް އަނިޔާވެެރިކަމާއިއެކު ރޫޅާލެވުނީއެވެ. ލޯތްބާއިއެކު އެ ހަށިގަނޑުގައި ފިރުމާލިނަަމަ ލައިޝާގެ އަމަލުތައް ތަފާތުވާނެކަން އިނގޭއިރުވެސްވެސް އޭނަ ބޭނުންވީ ބާރުދައްކާށެވެ.

“އަހަންނަށް ލައިގެ އުފާވެރިކަން ފޭރިގަނެވިއްޖެ… ދުވަހަކު މައާފުނުދެވޭވަރުގެ ކުށެއް ކުރެވިއްޖެ… ލައި ތިގޮތުގައި ފެންނަ ހިނދަކު އަހަންނަށް ހަމަޖެހުމެއްނުލިބޭނެ… އެރޭ އަނބުރާ އަލުން އަންނާނެނަމަ… އެގޯސް ރަނގަޅުކުރަން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާކަމެއް އަހަރެން ކުރާނަން… އަހަންނަށް މައާފުކުރައްޗޭ… އަހަންނަށް ރަނގަޅު ފިރިއަކަށްވެސް ނުވެވުނު… ލައިގެ ކުށް ހަނދާންކޮށްދޭއިރު އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ކުށެއްނުފެނުނު… އަހަރެންގެ ސަބަބުން އަންހެންކުއްޖެއްގެ ހިތްހަލާކުވަމުންދިޔަކަމެއް ނޭނގުނު…” ލައިޝާއަށް އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ނަޒަރު ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭތެރެއަށް ހުއްޓާލިއިރު ޝަޔަމް އަމިއްލަ ނަފްސާއި ވާހަކަދެއްކިއެވެ. އެދެޒުވާނުން ދެމަފިރިންގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރި ހަތަރުއަހަރަކީ ދުލަކުން ބުނެލެވުނަސް ކުރު މުއްދަތެއްނޫނެވެ. ވަގުތާއި މެދު ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވެ މީހާވެސް ބަދަލުވެގެންދާކަމަށްވިޔަސް ޝަޔަމްއާއިމެދު އެބީދައިން ކަންތަކެއްނުވިއެވެ. ލައިޝާއާއި ކައިވެނިކުރެވުނު ރެއިންފެށިގެން އެރެއާއި ހަމަޔަށްވެސް ޝަޔަމްއަކީ ފިނި ހިތުގެ ވެރިޔާއެވެ. އަނތްބަކަށްވީތީ ބަރާބަރަށް ހަަރަދުކުރުމުގެ އިތުރަށް އޭނަ އިސްނަގައިގެން ލައިޝާއަށް ކޮށްދިންކަމެއްނެތެވެ. އެއްގެއެއްގައި ދެމަފިރިން ދިރިއުޅެމުންދިޔައީ ދެބީރައްޓެހިންފަދައިންނެވެ. އެދެމެދުގައި ކިރިޔާވެސް ވާހަކައެއް ދެކެވެނީ ލައިޝާގެ މައިންބަފައިން ނޫނީ އިޔާނާގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

މާޒީގެ ކޮންމެ ހަނދާނެއް މިއަދު ތޫނުކައްޓެއްފަދައިން ޝަޔަމްގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުނަށް ހެރުނެވެ. ކުށްވެރިކަމުން ހަށިގަނޑު ހައްޔަރުކޮށް އަމިއްލަ ނަފްސުމަތިން ފޫހިކުރުވިއެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް ޝަޒާދޭން ޖެއްސިއެވެ.

*** *** *** *** *** ***

ދަންވަމުންދިޔަވަރަކަށް އިމާރާތުގެ ތެރޭގައިވީ ހިމޭންކަން ފުންވަމުންގޮސް ގަނޑީގެ ކަށީގެ އަޑު ނޫން އަޑެއްނީވެއެވެ. މަޑު މަޑު އިމާރާތުގެ އެކި ފަންގިފިލާތަކުގައިވާ އަލިތައް ފަޑުވަމުންގޮސް ބައެއް ފަންގިފިލާތައް އެކީ ނިވިގެންދިޔައެވެ.

ފަނޑު އައްޔަކުން ދިއްލާލެވިފައިވާ ކެބިންގެ ކުޑަދޮރާއިގާތަށް ހުރި މޭޒުގައި ކައިރީ މަޔާން އިންއިރު މޭޒުމަތީ ބަރި ޖަހާލެވިފައިވާ ފައިލްތަކާއި ކަރުދާސްތަކުގެ ތެރެއިން މަޔާންގެ މޫނު ފެނިލަނީ ކިރިޔަކިރިޔާއެވެ. މޭޒުމަތީ ވިއްދާލައިގެން އިން އަތުގައި ދަތްދޮޅި ޖައްސާލައިގެންއިންއިރު އެ ތޫނު ލޮލުގެ ނަޒަރު ހުސްކޮށްލެވިފައި ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ސްކްރީނަށެވެ. އަނެއްއަތުން މައުސް ސްކްރޯލްކުރަމުންދިޔައިރު ލޯ ހަނިވެ އެވަރުގަދަ ބުމަ ގޮށްޖެހިފައިވެއެވެ. ކޮމްޕިއުޓަރުން ނެގި މައުލޫމާތުތައް ގަނޑެއްގައި ނޯޓްކޮށްލުމަށްފަހު ވަރުބަލިވެފައިވާ ހަށިގަނޑު ގޮނޑީގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލަމުން މަޔާން ލޯމަރާލިއެވެ. ދިގު އެސްފިޔަތައް ކޯތާފަތުގައި ޖެހުނު ބާރުމިނުގައި ހުޅުވާލެވުނީ ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ އަޑުއިވިފައެވެ. އޭރު ކެބިންގެ ދޮރު ހުޅުވާލައިފައި އައިޒާން އެތެރެއަށްވަނީއެވެ. އެއްއަތުން ދެ ކޮފީ ކަޕް ހިފަހައްޓައިގެން އަނެއް އަތުން ކަރުދާސްކުޑަ ފޮށިގަނޑެއް ހިފައިގެން އައިސްފައި ކޮފީ ތަށިތައް މޭޒުމަތީ ބަހައްޓަމުން ފޮށިގަނޑު ހިފައިގެން މަޔާންގެ މޭޒާއި ކައިރިވިއެވެ.

“ޔާން ކޮންމެވެސް މީހަކު ޔާންއަށް ދޭށޭ ކިޔައިފައި ގާރޑް ބޭބެއަތަށް ދިން އެއްޗެއް…” މަޔާންގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި ހުސްމޭޒުގައި ފޮށިގަނޑު ބެހެއްޓުމަށްފަހު އައިޒާން ވާހަކަދެއްކިއެވެ.

“ކާކު ދިން އެއްޗެއްކަމެއް ނޭނގޭތަ… ނަމެއްވެސް ލިޔެފައެއްނެތްތަ؟” މަޔާން ގޮނޑިން ތެދުވެގެން އައިސް މޭޒާއި ކައިރިވިއެވެ. ޖަވާބެއްގެ ގޮތުން އައިޒާން ދެކޮނޑު އަރުވާލިއެވެ. މޭޒާއި ކައިރިވެ ފޮށިގަނޑާއި ދިމާލަށް ބަލަަހައްޓައިގެން ދެފިކުރެއްގައި ހުރެފައި ފޮށިގަނޑު ނެގީ ރުހާމް ފޮނުވި އެއްޗަކަށް ވެދާނެތީއެވެ.

ފޮށިގަނޑުގެ ދިގަށް އަޅާފައިވާ ޓޭޕްފަށް ނައްޓާލަމުން މަޔާން ފޮށިގަނޑު ހުޅުވާލިއެވެ. ފޮށި ފުރާލައިފައިވަނީ ކުދިކުދި ކަރުދާސްތަކަކުންނެވެ. ހުސްކަރުދާސްކޮޅެއް އަތަށް ނަގައިގެން ހުރުމަށްފަހު މަޔާން ފޮށިތެރޭ އިނގިލިތައް ހިންގާލިއެވެ. ދެތިންފަހަރަކު ތަކުރާރުކޮށްލުމާއިއެކު މަޔާންގެ އަތުގައި ރަބަރު ކޮތަޅެއް ޒާތުގެ އެއްޗެއް ޖެހުނެވެ. މަޔާން ނުހަނު ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު އެ ކޮތަޅު ނަގާ އައްޔަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. އެއާއިއެކު މަޔާންގެ ދެލޯބޮޑުވެގެންދިޔައެވެ. އައިޒާންއަށް ވަގުތުން މަޔާންއާއި ގާތަށް ޖެހެވުނެވެ.

އަތުގެ ދިގުމިނުގެ އެ ވަޅި ކަޑިއެއްފަދައެވެ. މިޔައިގެ ދެފަރާތުން ތުނޑުތައް ނިކުމެފައިވާއިރު ވަޅީގެ މެދަކާއި ހިސާބުން ތުނޑާއި ހަމަޔަށް ހޭކިފައިވާ ލޭތައް ހިކި ވަޅީގެ މިޔަ އެކީހެން ކަޅުވެފައިވެއެވެ. ދުވަސްވެގެން ލޭގެ ކުލަ ބަދަލުވެފައިވިޔަސް އެވަޅި ކަޅިވެފައިވަނީ އިންސާނެއްގެ ލެއިންކަން ދެނެގަންނާކަށް މަޔާންގެ ތޫނު ސިކުނޑިއަކަށް މާބޮޑެތި ވިސްނުމެެެއް ބޭނުމެއްނެވެ. މަޔާންއަށް ނަގައިނުގެވުނީ އެފަދަ އެއްޗެއް އޭނައަށް މީހަކު ފޮނުވަންވީ ސަބަބެވެ. މިއީ މީހަކު އޭނައަށް ވެދިން އެހީއެެެއްހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ދިން އިންޒާރެއްހެއްޔެވެ؟

މަޔާން ވަޅި އެއްފަރާތެއްގައި ބޭއްވުމަށްފަހު ފޮށި ތެރެ ހާވާލިއެވެ. ފޮށީގެ ތެރޭގައި ހުރި ކަރުދާސްތައް މޭޒުމައްޗަށް އަޅާލުމާއިއެކު އޭނަގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ކަޅު ދެލިން ލިޔެފައި އޮތް ކަރުދާސްގަނޑެކެވެ.

“އަޒްހާން މަރާލަން ހަމަލާދިން ވަޅި… އެހީއަކަށްވާނޭކަމަށް ހީކުރަން…” އެބަސްކޮޅުގެ އިތުރަށް އެ ކަރުދާސްކޮޅުގައި އިތުރު ލިޔުމެއްނެތެވެ. މަޔާން އިތުރަށް އިނގެން ބޭނުންވެފައި ހުރެ ކަރުދާސްގަނޑު ދެފުށަށް ޖަހައިގެން ބެލިއެވެ.

މަޔާން ރަބަރު ކޮތަޅާއިއެކު އެ ވަޅި އަތަށް ނެގިއެވެ. ހަމައަސްލަށްވެސް އަޒްހާން މަރާލީ ވަޅިން ހަމަލާދީގެން ހެއްޔެވެ؟ މަޔާންގެ ހަނދާނަށް އައި އަޒްހާންގެ ހަށިގަނޑު ބެލި ޑޮކްޓަރ ނާހިލް ދެއްކިވާހަކަތަކެވެ. ނާހިލް ބުނުއްވި ގޮތުގައި އަޒްހާންގެ ހަށިގަނޑަށް ހަމަލާދީފައިވާކަމަށް  ފާހަގަކުރެވޭކަހަލަ ބައެއް ނިޝާންތައް އަޒްހާންގެ ހަށިގަނޑުން ފެނުނެވެ. އަޒްހާންގެ އަނދާފައިވާ ހަށިގަނޑުން އެ ނިޝާންތައް ނާހިލްއަށް އެހާ ރީތިކޮށް ފާހަގަކުރެވުނީ އޭނާއަކީ އެދާއިރާއިން ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅަކަށްވާތީއެވެ. އަނެއްކޮޅުން އަޒްހާންގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނުގޮތުން މަޔާންގެ ހިތުގައި ޝައްކުތައް އުފެދިފައިވެއެވެ. ތަޅުމުގައި ފެވިފައިވާ ލޭތައް އޭނަގެ ޝައްކަށް ބާރުދޭ ބަޔަކަށްވެފައިވެއެވެ.

*** *** *** *** *** ***

ދަންވަމުންދިޔަވަރަކަށް މާބްލް ހޮސްޕިޓަލްތެރެ ހަމަހިމޭންވިއެވެ. ހޮސްޕިޓަލްގެ އެނދުތަކުގައި އެނދުމަތިކޮށްފައި ތިިބި މީހުންނާއިއެކު މުޅި ހޮސްޕިޓަލްވެސް ފުން ނިންޖަކަށް ގެނބިފައިވާފަދައެވެ. ދަންވަރުގެ ވަގުތުކަމުން ހޮސްޕިޓަލްތެރޭ ހަރަކާތްތެރިވާ ޑޮކްޓަރުން ފެންނަނީ ނުހަނު މަދުމަދުންނެވެ. ނިންޖަށް ބަލިވިޔަސް ބަލިމީހުންގެ ހިދުމަތުގައި ނާރސިން ކައުންޓަރު ދޮށުގައި ނަރުހުން ހޭލާ ފޯރިމަރަން ތިއްބެވެ.

އޭސީގެ ފިނިކަން ކޮޓަރިތެރޭގައި ހިފަމުންދިޔައިރު ނޭވާގެ އަޑު ނޫން އަޑެއްނީވެއެވެ. މަޑުމަޑުން އިވެމުންދިޔަ ލުއި ނޭވާތައް ފުންވާން ފެށިއެވެ. ނޭވާގެ އަޑު ބާރުވާންފެށިއެވެ. ހިމޭންކަމުގެ ތެރެއިން މަޑު ގިސްލުމެއްގެ އަޑު ފޭދެންފެށިއެވެ.

*** *** *** *** *** ***

ބަލާލައި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ފެންނަނީ ޒަމާނީ ކުލަތަކަށެވެ. ކޮޅުކޮޅަށް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ މީހުންގެ ސަބަބުން ތަނަށް ހަލަބޮލިކަން ވެރިވެފައިވެއެވެ. ހޯލެއްފަަދަ މަގުން ހިނގާލައިފައި އައިސް ވަދެވުނީ ބޮޑު ލައިބްރަރީއެއްފަދަ ތަނަކަށެވެ. ވަށައިގެން ހަރުގަނޑުތައް ބަހައްޓާލެވިފައިވާއިރު އެއްބިތް އެކީވާގޮތަށްހުރި ހަރުގަނޑު ހުރީ ބިއްލޫރި ޓްރޮފީތަކާއި ޝީލްޑްތަކެވެ. ބިއްލޫރި ޓްރޮފީތައް ފެނި ތުއްތު ޒެލްގެ ދެލޯ ވިދައިގަތެވެ. ދުވެފައި ގޮސް ހަރާއި ކައިރިވީގޮތަށް ޓްރޮފީއެއް ނަގަން އުޅެގަތެވެ. ޒެލްގެ އަތް ހަރުގަނޑާއި ހަމަޔަށް ފޯރުމުގެ ކުރިން ޒެލްގެ ފަހަތުން އައި އަޒްހާން ހަރަށް އަތްފޯރުވާލައިފައި ނެގި ޓްރޮފީ އެކުޑަކުޑަ ދެއަތުގެ ތެރެއަށް ލައިދިނެވެ.

“ވާވް… ޑޭޑީ އިޒް ދިސް ރިއެލް ގްލާރސް… ޒެލްވެސް ބޭނުން މިކަހަލަ ޕްރައިޒްއެއް…” ބިއްލޫރި ޓްރޮފީ އަތަށް ލައިގެން ހުރެ ޒެލްގެ ލޯބި އަޑުން ދެއްކި ވާހަކައިން ހައިލާއާއި އަޒްހާންގެ ތުންފަތްމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ.

“ޔަގީނެއްނު ޑެޑީގެ ޕްލަމް… މިއީ ހުސް ޒެލްގެ ޕްރައިޒަސްއެއްނު… ޑެޑީގެ ކުޑަކުޑަ ސީއީއޯ…” އަޒްހާން ދެކަކޫމައްޗަށް ތިރިވެ ޒެލްގެ މަޑު ކޯތާފަތުގައި ހިފާލިއެވެ. ޒެލް ނުހަނު ލޯބިން ހިނިތުންވެލައިފައި އަޒްހާންގެ ކަރުގައި ދެއަތްވަށާލިއެވެ. އެވަގުތު ވަރަށް ބާރު އަޑުފަށްގަނޑެއްގެ އަޑުއިވުނެވެ. ބޮޑަށް ހީވީ އެއްޗެއް ގޮވީހެވެ. ޒެލް ސިހުނުވަރުން އަޒްހާންގެ ގައިގައި ހިފައިގަތީ ތަދުވާހާ ބާރަށެވެ. އޭރު އެ ކުޑަ ހިތުގެ ތެޅުން ބާރުކަމުން އަޒްހާންއަށްވެސް އިހުސާސްކުރެވުނެވެ. ޒެލްގެ ހަށިގަނޑު އެއް އަތުން ހިފަހައްޓާލަމުން ހާސްވެފައި ހުރި ހައިލާގެ އަތުގައި ހިފާ ފިއްތާލިއެވެ. އަޒްހާން ހާސްވިނަމަވެސް އެކަން ދެއްކުމެއްނެތި އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅު ހަމަޖައްސާލަން އަވަސްވެގަތެވެ.

“އެއްވެސްކަމެއްނޫނޭ ބޭބީ… ޑެޑީ މިހުރީނު… ހައި އެއްޗެއް ވެއްޓުނު އަޑުކަމަށްވާނީ.. ހާސްނުވައްޗޭ…” އަޒްހާން ވަގުތުން ވާހަކައެއް ހަދާލިޔަސް އޭނަގެ ހިތުގައި ނުބައި ޝައްކުތަކާއި ވަހުމްތައް ހިނގާލިއެވެ. އަދި އެވަގުތު ދުވެފައި އައިސް އެ ރޫމްތެރެއަށް ވަތް ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިޝާރުގެ މޫނުމަތީވީ ކުލަވަރުން އަޒްހާންގެ ނޭވާހާސްވާގޮތްވިއެވެ.

“ސަރ… އަވަހަށް ދުރުވޭ… އިމާރާތުގެ އެތެރޭގައި އެއްޗެއް ގޮވާ ދުމާއިއެކު އަލިފާން ފެތުރެމުންދަނީ… އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ މީހުން ހުސްކުރަމުން… ދުރުވޭ އަޅުގަނޑާއިއެކު…” އިޝާރު ގެނެސްދިން ނުބައި ހަބަރާއިއެކު އަޒްހާންގެ މޫނު ހުދުވިއެވެ. ވަގުތުން ހައިލާއާއި ދިމާލަށް ބަލާލިއިރު ހައިލާގެ ހާސްކަމުގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ އަޒްހާންގެ މޫނަށެވެ. ހައިލާގެ ލޮލާއި ހަތަރުކަޅި ހަމަވެގެންދިޔަ ވަގުތުކޮޅު އަޒްހާން ހައިލާގެ އަތަށް ބާރުކޮށްލަމުން ބޯޖަހާލިއެވެ. އޭނައަށް އިތުބާރުކުރާށޭ ބުނިފަދައެވެ. އަދިވެސް ބޮޑަށް ޒެލްގެ ހަށިގަނޑު މެއާއިލައި ފިއްތާލަމުން ހައިލާ ކައިރިކޮށްލައިގެން ހުރެ އަޒްހާން ދޮރާއި ދިމާލަށް ދިޔައެވެ.

މަޑުން ދުންތައް ބޯވަމުންދިޔައިރު ޖެހިގެން ހުންނަ މީހާވެސް ފެންނަވަރެއްނުވެއެވެ. އޭރު އިމާރާތުގައި ހިފާފައިވާ ދުމުގެ ވަހުން ނޭވާލާންވެސް ދަތިވާހާވެއެވެ. އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ވަކިހިއްޕަމުންދިޔަ އުދާސްކަމާއިއެކު އަމިއްލަ ފުރާނައާއިގެން ސަލާމަތްވާން މީހުން ކޮޅުކޮޅަށް ދުވަމުންދިޔައެވެ. ރުއިމާއި ހަޅޭކުގެ އަޑު ބާރުވަމުންދިޔަގޮތުން ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެންދާހާވެއެވެ.

ދިގު ހޯލެއްފަދަ ތަނުގައި މީހުންތަކުން ރެކެމުން ދުވެފައި ކަހަލަގޮތަކަށް އަޒްހާން ބޭރަށް ނިކުތެވެ. އެ ފުޅާ ކޮނޑުގެ ހިމާޔަތް ހޯދައިގެން ޒެލްއޮތްއިރު ހައިލާ ހުރީ އަޒްހާންގެ އަތަށް ބާރުކޮށްލައިގެންނެވެ. އޭރު ވަރުބަލިވެގެންގޮސް އަޒްހާނަށް މައިނޭވާލެވެމުންދިޔައެވެ.

“ޖީއެމް ކޮންތާކަށް ތިދަނީ… ފަޔަރ ރެސްކިއުއަށް ގުޅައިފިންތަ؟” އިމާރާތަށް ވަދެ ނިކުމެވާ ދޮރުގެ ބަދަލުގައި އިޝާރު އެހެންދިމާލަކަށް ދާން ފެށުމާއިއެކު އަޒްހާން ސުވާލުކުރިއެވެ. އިތުރަށް އެހެން ސުވާލެއްކޮށްލީ ކުއްލިއަކަށް ކަމެއް ހަނދާންވީ ފަދައަކުންނެވެ.

“އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެމީހުން އައިސްދާނެ… ސަރ މެއިން ގޭޓާއިދިމާލުން ބޮޑަށް އަލިފާންގަނޑު ރޯވެފައި އޮތީ… އަޅުގަނޑަށް އިތުބާރުކުރައްވާ… ސަރއާއި އާއިލާއަށް ރައްކާތެރިވާނޭ ތަނަކަށް އަޅުގަނޑު ސަރ މިގެންދަނީ…” އިޝާރުގެ މޫނަށް ވެރިވި ހާސްކަމުގެ ކުލަ ފޮރުވާލަމުން ފަށުވި ދޮގެއް ހަދާލިއެވެ. އިތުރު ސުވާލުތަކަކާއިނުލާ އަޒްހާން އެވާހަކަ ޤަބޫލުކުރީ އިޝާރުއަށް ކުރާ އިތުބާރެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އޭގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ އިޝާރު ނަގަމުންދާކަމެއް އަޒްހާންއަށް ރޭކައެއްވެސްނުލިއެވެ.

އިމާރާތާއި ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ގުދަނަށް އަޒްހާންއާއި އާއިލާ ލުމަށްފަހު އެނބުރި އަންނާނޭކަމުގެ ޔަގީންކަންދެމުން އިޝާރު ދޮރުލައްޕާލައިފައި އެތަނުން ނިކުތެވެ. ބަރު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ވަކި ހިސާބަކަށް ގޮސްފައި އިޝާރު ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއިރު އެ މޫނުމަތީވީ ހީލަތްތެރިކަމެވެ. ގުދަނުގެ ދޮރާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރުމަށްފަހު ފިޔަވަޅުގެ އަޑު ނީވޭހާ މަޑުން ދޮރާއި ކައިރިވުމަށްފަހު ދޮރުގައި އިން ތަންޑަށް އިޝާރު އަތްފޯރުވާލިއެވެ.

ބޭރުން ދޮރުތަންޑުން އެޅިގެންދިޔަ އަޑާއިއެކު އަޒްހާން ޒެލްއާއި ހައިލާ މެޔާލައި ބޮޑިކޮށްލައިގެން އިނދެފައި ފަސްއެނބުރި ބަލާލީ ސިހިފައެވެ. އޭނަގެ ސިކުނޑި ދިން ނުރައްކާތެރިި އިންޒާރާއިއެކު އޭނަގެ ގައިގައި ތަތްވެލައިގެން އިން ޒެލްދުރުކޮށް ހައިލާގެ އުނގަށް ލީގޮތަށް ދޮރާއި ދިމާލަށް ދިޔައެވެ.

“ހުޅުވާ… މިދޮރު ހުޅުވަބަލަ…” އަަޒްހާން ދޮރާއިދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެފައި ދަގަނޑު ދޮރުގައި ދެއަތުން ތަޅައިގަތީ ތަދުވާހާ ބާރަށެވެ. އެވަގުތު ދުރުވަމުންދިޔަ ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ އަޑުއިވުނެވެ. އަޒްހާންގެ މޫނުމަތީން ފާޅުވި މާޔޫސްކަމާއިއެކު ދޮރުގައި ދެއަތުން ހިފައިގަތެވެ.

“ހެޔޮނުވާނެ… މިދޮރު ހުޅުވަބަލަ… މިތާގައި ކުޑަ ދަރިއަކު އެބައިނޭ… މީހެކޭ…” އަޒްހާން ދޮރުގައި ތަޅަމުން ހަޅޭލެވިއެވެ. ތަނުގެ ބަންދުކަމާއިއެކު މީހަކަށް އަޑުއިވުމަކީ ނުވާނޭކަމަކަށް އިނގޭއިރުވެސް އަޒްހާން ކަރުން ހަންދާންދެން ހަޅޭލެވިއެވެ. އެންމެފަހުން ދޮރުގައި ބޯ ޖައްސާލައިގެން ހުރެފައި ޖީބާއި ދިމާލަށް އަތްގެންދެވުނީ ކަމެއް ހަނދާންވެގެންނެވެ. ޖީބުގައި އޮތް ފޯނުގައި އަތްޖެހުމާއިއެކު އަޒްހާންގެ މޫނުމަތީން އުއްމީދުގެ ދޯދިފަށެއް ފެނިލިއެވެ. ބަސްބުނާހާ ހިނދު އެއަލިކަން ނެތިގެންދިޔައީ އޭނަ ބަލަބަލާހުއްޓާ ފޯނުގެ ރޭންޖް ފިއްތަށް ގެއްލިގެންދިޔުމުންނެވެ. މަންޒިލަށް ވާސިލްވުމަށްފަހު ނާކާމިޔާބުވީކަން އިހުސާސްވުމާއިއެކު އަޒްހާން ފޯނުވެސް ދުރަށް ހޫރާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ކޮނޑުން ދޮރުގައި ޖެހިގަތީ ކޮޑުހުޅުންވެސް ލުހިގެންދާހާ ބާރަށެވެ. އެވަގުތު ހައިލާ ކައިރިވެ އަޒްހާންގެ ކޮނޑުގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އޭރު އެލޮލުގައި ކަރުނައާއިއެކު ވީ ބިރާއި ސިހުމެވެ. މަޑުމަޑުން އޭނަގެ އާއިލާގެ ނިމުން އަންނަކަމުގެ ހިތި އިހުސާސް އެހިތަށް ވެރިވެގަނެފައިވެއެވެ.

“ހައި އަހަންނަށް އިތުބާރުކުރޭ… އަހަރެން މަރުވެގެންވިޔަސް ހައިއާއި ޒެލް ސަލާމަތްކުރާނަން….” ހައިލާގެ ލޮލަށް ގިނަވަމުންދިޔަ ކަރުނަތައް ފުހެލަމުން އަޒްހާން ހައިލާގެ ކޯމަތީ އަތްތިލަ ބާއްވާލިއެވެ. ހިތާމައާއި މުސީބާތުގެ ވަގުތުގައިވެސް އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅުގެ ލޮލުން ކަރުނައެއް ދެކޭކަށް އޭނަ ބޭނުމެއްނޫނެވެ. އެއީ އޭނަގެ ހިތާއި ފުރާނައެވެ. ހައިލާ އަޒްހާންގެ މޭގައި މޫނު ފޮރުވާލިއެވެ.

އަޒްހާން ތަކުރާރުކޮށް ދޮރުގައި ތެޅިއެވެ. އެހީއަކަށް އެދި ގޮވިއެވެ. އޭރު ހައިލާ ހުރީ ޒެލް ގޮވައިގެން ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލައެވެ. އޭރު ކަމެއް ގޯސްވަމުންދާކަން ފަހުމްވެގެން ޒެލް ބިރުން ރޮމުންދިޔައެވެ. މިނެޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށްފަހު އަޒްހާން އަތްއެލުވާލިއެވެ. މާޔޫސްވެފައި ދޮރުފަތުގައި ބޯ ޖައްސާލިއެވެ. އޭނައަށް އެހީވާނެއް އާރެއް ނެތީހެއްޔެވެ؟ ނިކަމެތި އިންސާނެއްގެ އަޑުއަހާނޭ އިންސާނެއް ނެތީހެއްޔެވެ؟

އެވަގުތު ބޭރު ތަޅުގައި ހިފާލި އަޑު އިވުމާއިއެކު އަޒްހާން ދޮރާއި ދުރަށްޖެހިލިއެވެ. އެ މޫނުމަތިން ކަނިނުވާ އުއްމީދެއް ފެނުނުއިރު ކުރިއަށްވުރެ ބާރަށް ދޮރުގައި ތަޅައިގަތީ ބޭރުގައި ހުރި މީހެއްގެ ކަންފަތަށްވެސް އުނދަގޫވާވަރަށެވެ. ތޫލި އަޑާއިއެކު ދޮރުހުޅުވިގެންދިޔައެވެ. ހައިލާއަށް ނަޒަރެއްދެމުން އަޒްހާން ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއްއަޅާލިއެވެ. އެއާއިއެކު ފެނުނު މަންޒަރަކުން ހައިލާއަށް ހަޅޭލަވައިގަނެވުނެވެ. ދޮރުގެ ދޭތެރެއިން ވަތް ކޮޅު ހިމަ ވަޅި އަޒްހާންގެ ބަނޑަށް ވަދެގެން ދިޔައީ އޭނަ ބަލަބަލަ ހުއްޓައެވެ. އޭރު އަޒްހާން ހުރީ އަމިއްލަ ދިފާއުގައި ހަރަކާތެއްވެސް ނުގެނެސް ބުުދެއްފަދައިންނެވެ. އޭނަގެ ނަޒަރު ހަމަވެފައިވީ ދޮރުގެ ދޭތެެރެއިން ފެންނަމުންދިޔަ ކަޅުކަންގަދަ ކަޅިއަށެވެ. ލޮލުގެ އެއްފަރާތުން ދުރަށް ފާޅުވަމުންދިޔަ ލޭކުލައިން އޭނައަށް ހިތި ހަޤީގަތެެއް އަންގައިދިނީއެވެ.

116

dhiraa wish

studies in R.Maakurathu School grade 12. Doing associate degree in administration from Maldives Business School_online. Enjoy reading story since childhood.......Interested in writing since grade 7. Can contact me via email [email protected]

You may also like...

181 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. heres the 70th part.. vaahaka midhanee dhira buni varah vure dhiguvamun dhw… ingey mi bai varah kurukan… maa lasvaathee type kuran indhefa mi up kohlee.. mi partah edit kohlaafa adhi dhigukohlaanan.. lasveethee varah bodah maafah edhen

  ⚠Report!
 2. Dhiraa ebain typing mistake eh. Alhaa ah nisbaiyh kuran jehey thanehga azhaan ge nan beynunkurevifa ineee. Ingey avas kuran ulhegenkan. Mibaives Masha Allah varah shauguveri. Dhen oiyh bayah inthizaaru kuraanan. Once again thanks for your hard work. 🤗🤗🤗🤗

  ⚠Report!
  1. thankss for pointing out.. ethankolhu ragalhu kohlaanan.. thankss dear.. im really that you appreciated my work

   ⚠Report!
 3. Dhiraa mi aevess mihaku kiyaa dheefa vaa vaahaka ye tha??????
  Sis ge mi vaahaka mee varah reethi vaahaka ye.

  ⚠Report!
  1. nooney dear.. mee hama mulhin amihla hiyaalakah liyamundhaa vaahaka eh.. meehaku kiyaidheegen noonee mikahala story eh adu ivigenehves noon.. thankss once again

   ⚠Report!
 4. Woww😍😍😍😍Varah reethi 😘😘😘😘😘 whn is next part 😘😘😘😘😍😍😍😍 waiting 😍😍😍😍😍😍hiyeh nukuran nikunaaane kamakah…….varah happy vejeh mi part ves neredhinyyyma kurakas😍😍😍😍miadhu ves nengyy kithah faharu kameh story eh up vaane kamah esfiya site ah vadhunyy ves…dhemeh Bali gadhy mi story up vefa inyyma ahvahah mi kiyaalyyy……….v v v v v v salhi😘😘😘😘😍😍😍😍 luv your story so much 😘😘😘LYSM❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  ⚠Report!
 5. Varah reethi mi part ves 😘😘😘😘😘😘😘😍 sis ah ingyy tha mee meekko he one of favourite Kan 😍😍😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️ Luv ur story so much.❤️❤️❤️❤️LYSM😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍 😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️

  ⚠Report!
 6. Hiyy kudhi kudhi………koalee magey eyyyy……….hiyy kudhi kudhi………😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢laigeves hiyy kudhi kudhi vee eyy dhw dhiraa…..BTW vaahaka ige asarugadha kamaaeve……dhen kon irakunbaa haizal ah engeynee hailaa akee mom kan………u are the best bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbessssssst ……….love you sooooòooooò soooo much….kon iraku next…….
  inthixaaru kuramey loabi vaathee………onnamey ma roe roe ken nuvaathee……..
  avahah up koala dheythi….♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  ⚠Report!
  1. thankss dear.. lai ge hiyy othy hama halaakuvefa.. lai happy kohdhinumakee sem ge kameh nu dhw… insha allah exam nimunuhaa avahah ingey

   ⚠Report!
 7. Alhe shayam and laisha ge scenes varah loabi and dhiraa ge ibaaraiy kurumaa sifakurun hama perfect varah reethi basthah geneslaafa huhna goiy mi vaaahaka emme kiyaa hihvaa eh reason akee eh ee ma sha Allah u are so talented love😘👏hama kuriah baarah kuriah dhiraa 😍😍❤❤👏👏😘😘

  ⚠Report!
  1. thankss dear.. haige comments varah kiyaa hiyyvey… hurihaa comments ves ehaa motivating.. thankss for the love and support

   ⚠Report!
 8. When is the next part?😌😌😌😌😌😌😌😌
  Plx ehaa Las nukuraathiii 😊😊😊☺️☺️☺️☺️
  ☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️
  BTW story Varah reethi….

  ⚠Report!
  1. thankss dear.. sorry dear.. it will take a while… dhirage exams ah ready vaan time beyunuvey.. exams ninumaai eku i will be back

   ⚠Report!
 9. Wow!!Im speechless..Mi bai vec v v rythi ingey dhiraa..Nd also shaleen ge bai edit kohlaafa gehna part ga himanaalahchey..
  Waiting for da next😘😘😘😘😘😘😘

  ⚠Report!
  1. thanksss dear.. jiji ge comments in ves dhira speechless kohlaa.. enme best readers naganyaa hama yageenunuves jiji ge nan himeneyne.. thankss for the love and support.. exam ninmaafa ahnadhen wait kohlahjjey.. edhemeehun ge part eh liyaanan ingey

   ⚠Report!
 10. Story vvvvv.reethi Hama obiness.🌺💝💖💞 When next part?? Mihaaru busy kamun comment eh ves nukohleve sorry.🥀🌹🌷🌻🤩😍😘ekamu Dhen balaanan gavaidhun comment kurevey tho🤙👍👌 btw story Hama awesome ingey 💞💝🌹

  ⚠Report!
 11. Wow dhiraa…mi part haadha reechey. Hama habeys. Jon Italy next part.waiting waiting.💛❤️❤️💚🧡🧡💜💙💙💜💙💛💙❤️💜💚💙❤️💙❤️💜❤️and a very good luck for the next part.

  ⚠Report!
  1. thanksss dear… i missed you a lot.. hope you enjoyed the holidays.. insha allah after my exams

   ⚠Report!
 12. Subuhaanahllah…. 😯😯😯 test negiyas e busy veekee noon dhoo.. Ehves vaarakah 😊😊gaimu geyga masahkatheh nukure 😁😁😁😁

  ⚠Report!
  1. Aaan…masaikah kuran nuves dhaney… 😂😂😂😂😂😂😂@Eekko 11 don’t mind us!k????

   ⚠Report!
 13. Maashallah hama v fakha …… Mi story mi dhanee dhuvahe dhuvahaka interesting vamun …. N v happy vejje shayam ge bae genaeema … Dhn inthizaaru kurevenee shaadhin ge baya…. N hoping dhn naina a hailaa ge hageegai engi haizal a Rangalhu gothe vaane kamah …. Curiously going to wait for u to upload the story … Once again love this story dhiraa 💓💓💓💓💘💘💘👏👏👏👏👏👏ONE OF MY FAV AUTHOR DHIRAA 👏👏👏👏 keep it up

  ⚠Report!
  1. thankss dear… shaadhin and yazdhaan ge detail baithah adhi ahnaanee thankolheh fahun.. faharaku couple eh okey kuramun dhira midhanee.. and hai and hailaa ge part dhw… e part akee enme muhihmu part eh nu.. hinghaa dhw vaagotheh balamaa.. imkko ge fav ehkan iguneema varah happy

   ⚠Report!
 14. Wow very nice …. Mihaar eba heevey laisha preg vaanehen btw hama obiness to the max hama mibai ves …. 👍

  ⚠Report!
 15. Abadhu eh vaahaka eh eki goi gotha thakuraaru vefa ebain, dhen sifakohdheefa huri baeh thanthankolhu hamanujehey, avas aruvaalaigen up nukoh kudakoh proofread kollaanama vara furihamavees. Dhen readers like us can proofread for you dho. Overall story is nice. Kyp it up. 🙂

  ⚠Report!
  1. sorry for that dear.. aslu avas aruvaalafa liyevuneema vee goih.. dhen eheneh nuvaane.. yeah thankss for pointing out.. thanks dear

   ⚠Report!
 16. Dhonthi ah vara reethi ingey mi vaahaka. Dhonthy mi ulhenee hot spicy spaghetti kolleh kakkanvegen. Ekamaku furathama mi vaahaka nukiyaa aruthereah eche es nuleveyne. 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓

  ⚠Report!
  1. Ehentha, e dhen thibunaa dhonthy ge kameh dho, mi dhonthy akaa behey kamehnoon

   ⚠Report!
  2. I m so sorry Dhonthy… Aslu egothau alhugandau reply kurevuneema dhonthy huree v disappoint vefa… Aslu dhonthy bunefa othee alhugandu kaireegaves reply nukurachchey… Ennanthakeh kiyaa baivaru meehun ulheyne yey… But I couldn’t control myself… dhonthy au ekan ingunu dhuvahun feshigen alhugandu dheke v rulhives aisfa huree… I can understand now.. She told me to think positively always… So alhugandu ummeedhukuran Dhonthy alhugandau maaf kodhdheynekamau.. I m so so so sorry

   ⚠Report!
 17. Vun gaathugaa hiyy magey edheny ey… 💑Loabin keh madhu vefaaa…..❤️❤️
  Vun gaathugaa hiyy magey edheny ey.. 💑Loabin keh madhu vefaaa….❤️❤️
  Negi raalhun hithuge thereyn V dheevaanaa….. 🌊😙😙
  Ufalun maamui handhuvaru dheythy jaanaa……. 😊🍯🌙
  Meygaa foruva dheyshey, Loabin beehilaashey……🙅💑
  Meygaa foruva dheyshey Loabin beehilaashey….. 🙅💑
  💋💋💋💖💖💖💖😘😘😘

  ⚠Report!
  1. Hey.. Who r u???.. This is the one of my fav song……. ❤️❤️❤️…… Thy Konme kuhjakas thankx Varah bodah 😁😁😁😁

   ⚠Report!
 18. Nidhaafa oh vaa ufulaalaigen gendhaa than feney Varah Gina drama thakunves, mi vaahakain ves ehen vejje, magey hithah araa meehaku hama evarah nidhigadha vedhaane baaey, kudakujjakah neygidhaane dho, ekamaku bodu singaa myhaku nidhaafa oivaa ufulaalaigen gendhaa iru engeyne dho, heyleveyne dho, gaimu aharen gaiga kottaalias heyleveyne, dhen nidhaa beys kaigen dho evaru vaairu neygey née, 😳

  ⚠Report!
  1. Anekkaa mihaaru lai ehuri situation ge gothun ves heyleveyne
   Ethankolhu ehaa hama eh nujehey aslu

   ⚠Report!
 19. Dhen hairaaves dho, varah kada ingey hairaage part genesdheygoi, Mihaaru haizal gaathuga evaahaka bunan maa lasves vejje, she could have shared her secret with haizal and naina. Eyrunves kaakah ingeynee, emyhunnah sirru sirrun ulhevidhaane fahu vaguthaahamayahves hurihaa emmen hayyaru kurevendhen. Dhen mayakah dhariakaa dhuruga huredhaane tha sirru kohgen, hai deserves the truth. Dhigudhammanee dho dhen maa bodah story,

  ⚠Report!
  1. well haira has her own reasons.. she will be explaining it more detail on the upcoming parts.. even though it hurt her the most she is hiding her pains.. thankss dear.. i have no intention to make it lengthier by delaying the parts.. this is how i plain.. hope you will like the way i reveal hairs secrets.. look forward for it

   ⚠Report!
 20. Haadha meeruvas dhuvaey, ehen bunefa kakkaa echehge nanves liyunu nama dho, aharen hama visnaa visnaa ekolhu kolhun hingaa hisaaba hingajje laishaa kekkee koacheh kan neygigen. Dhen dhiraaves kakkaa echeh ge nan liyachey ingey next time ga. Masha heevanee Lai kekkee chicken tikkaa aa vege pulao rice ey,

  ⚠Report!
  1. Neygunennu
   Ma dhemme lai ah gulhin
   She told butter chicken aa faraataa aa lemon batho hedhy
   Dhen kanneli bandu saamaanu kolhakaa fashion fruit juice o

   ⚠Report!
  2. thankss dears.. lai kehki ehjeh ingeynee hama lai ah.. zihu buni thankolhah dhen visnaanan ingey

   ⚠Report!
 21. Yaaraa hinithun v maa hureveyne hey mihen… 😊😊
  Yaaraa beynun v maa dhuru vaane hey madhen… 💑💑
  Maamaluge meeru vasthakun maazy handhaan vany 🌸🌸
  Naahaashey keehve hey?? 🤔🤔
  Nubunaashey noonekey… 🤗🤗
  Hiyy vess dhiny mey….. ❤️❤️❤️

  ⚠Report!
 22. Dhookoh nudhey, kaary gaa vey Magey…..
  Neydhemey vaki vumeh, haadhahaa loabi vey……
  Jaanaa Magey, thagudheerey Thy ingey…….
  Neydhemey vaki vumeh haadhahaa loabi vey……
  Vindhu thiyey, thiye hithuge dhirun….
  Hiyy abadhu abadhu edheny loibey……
  Konme reyaku thi handhaan aavey…..
  Hithugavanivi thiya thaazaa loibey….
  Enme edhey Dhen, dheyshe ufaa…
  Meygaa thinishaan veye fevifaa ingey…..

  ⚠Report!
 23. Neygunennu
  Ma dhemme lai ah gulhin
  She told butter chicken aa faraataa aa lemon batho hedhy
  Dhen kanneli bandu saamaanu kolhakaa fashion fruit juice o

  ⚠Report!
 24. It’s not me alheyyyyyyy, Lai thelli muranga fathaa valhomas puddin aa stuffed rice aa garudhiya soup aa fihunumas and pineapple juice prepare kuran huttaa Sem aee

  ⚠Report!
 25. dear readers mi bai mihaaru mi inee dhigukohlaafa.. umeedhu kuran hurihaa kiyuntherin nah mi bai kamudhaaney kamah… dhira ge exams gaaihvamun ahnaathee dhira eba visnan break eh nagan.. ehneveema dhen ihna part up vaanee dhira ge exams nimumah fahu… dhuvas kolhakah vaahaka medhu kedunas kiyuntherin inthizaaru kuraane kamah heekuran.. thankss for the support

  ⚠Report!
 26. Hairaa magumathin dhaairuves mioh hurihaa dhuvahu alhaan men meehakah nufennaneetha? Mioh hurihaa dhuvahu geytherey noon dho ulhunee? Beyrahves nukunnaane dhetho? Dhen beysfaruvaaves kuraane, id card ves onnaane, fake id eh ga raajeaku noolheveyne dho dhivessakah, dhen Hairaa plastic surgery hadhaigentha ulhenee? Hairaa ulhenee identity olhuvaa laigentha?

  ⚠Report!
 27. Hairaa magumathin dhaairuves mioh hurihaa dhuvahu alhaan men meehakah nufennaneetha? Mioh hurihaa dhuvahu geytherey noon dho ulhunee? Beyrahves nukunnaane dhetho? Dhen beysfaruvaaves kuraane, id card ves onnaane, fake id eh ga raajeaku noolheveyne dho dhivessakah, dhen Hairaa plastic surgery hadhaigentha ulhenee? Hairaa ulhenee identity olhuvaa laigentha?

  ⚠Report!
  1. haadha hiyaalu ehgoih dhe kiyuntherin ney dhw.. dear read ep 46 it will give answer to your questions

   ⚠Report!
  2. Kiyaifeemey thibunaa part ves, ekamaku eygen engenee hairaage athuga id card eh noannakan, alhaan ah moonu fenidhaanethee birun ulhunukan, moonufenijjiyyaa engeyneyey ves bunefa eba oh. Suvaalakee mi hurihaadhuhu hama ehen ulhenikoh meehakah hama fenidhaane noonhey, nufeni mi kuda kuda raajeyga ulhevidhaane baaey, gaimuves curious vaane bayaku ulhefaane dho, its confusing and not even realistic.

   ⚠Report!
 28. Kureege part ah kuda thankolhe ithurukoffa inkan ekani, heevanee dress eh ga patcheh alhaafa baagandu foruvaalee ey. Dhen libey minvarah shukuru kohgen thibeynee, writer eh vejjiyyaa mihaarakah ais exam eh onnaane, wedding break onnaane, eid break ovey, toilet break, etc etc break, hus break. Ekamaku aharemen readers break ga thibegenves story eba kiyan, toilet seat matheegaves vaahaka eba kiyaalan, thaneh thaneh noavey aharemen vaahaka kiyan. Mihaa buzy koh ulhemunves aharemen readers vaahaka kiumuga mi ulhenee, what I’m going to say is readers effort laa varah writers ah nuleveyey most of the times. Readers expect too much and expecting too much leads to dissapointment most of the time. Anyway thnks for the short part added and wish you all the best.

  ⚠Report!
  1. sorry dear.. a reader may read a episode within 5 mins but the writer might have wrote that short episode within 5 hrs.. and im a student.. i think you even know that how school life is like.. hope that you will think about this.. thankss for the support

   ⚠Report!
 29. Wow awesome hama….n Thnxx for making it long..we will wait for u yo cum back…n abt story … I think tht azhaan is not dead … N I like the way u started telling the past … N shayam ge b dhw … Hama habeys I would love to see more bout them n shaadheen … Good night dhiraa… Have a successful exam As alwys love this story dhiraa

  ⚠Report!
  1. thankss dear.. lets see dhw.. keep waiting for the upcoming parts.. thank you so much dear

   ⚠Report!
 30. Ya, u need a break Dhiraa, vhka olhun bolhun vedhaane Mihaaru midhaa gothah continue vaanama, mihaaruves edit kuran jehenee alun rangalhu kurumah. Take you time and deliver something meaningful and flawless.

  ⚠Report!
  1. aslu avas aruvaalaigen liyaathee vaahakaige touch gehleykan dhira ahves visney.. varah limited shedule eh ga ulhemun aslu mi liyanee.. thankss dear.. exams nimuneema thankolheh hamajehilaigen dhen liyaanee

   ⚠Report!
 31. Okay mi part ge dhigu kuri bai ves varah loabi shayam eh ulheny loabivaan lai dheke and dhen Anna baiga igeyne dho mayaan ah eh valhi dhin meehaa ah eh libunee kihineh kan varah curious kohlaafa thi nimmaalee and please new comment section eh not a chat log keep it up dhira love 😘❤😍👏

  ⚠Report!
  1. thankss dear.. hai ah ingeytha shayam ge hithuga ohna ehjeh.. dhira ah ves neynge.. hinhaa dhw balamaaa.. keep waiting ingey

   ⚠Report!
 32. Dhen azhaan ves hama ehaa moyavedhaanetha alifaanuge haadisaaeh hingaigen ulhey iru gudhanehge thereah vannan, eyna ah maa rangalhaves e imaaraarthuge thanthan ingeyne dho, rescue vaan dhaanjeheynee konthankakamaa mi hurihaa echeh engeyne dho, dhen buddhiveriaku nuhunnaane dho thanegga madukohgen eyna balaanee veehaaves avahakah beyrah nikumeveythoa ehnun.

  ⚠Report!
  1. dear thibunaa ehjeh dhira ah ves visney… ekm ekahala haalathaku meehaa huhnaanee kameh visney haalehga eh noon dhw.. ehen noonas azhaan huree hailaa aai zel aai medhu kanboduvefa.. and eyna ishaar ah trust kuri varun dhevana visnumehves nethi eyna buni goih hedhee.. eyna masihkaih kuri dhw salaamaih vaan.. ekmaku ee bandhu thaneh dhw… next part up veema kiyaalahjjey

   ⚠Report!
 33. Dress ga patch alhaa gothah vaahaka edit koffa kudha thankolheh ithurukoffa eheree, libey minvarah thanks kohgen thibeynee, aharemen break gaves duty gaves vhka kiyaalan, buzy vias vhka kiyaalan, undhoali dhekolhah nuhelleythee massalayakee, anyway all the best 4ur exam👍

  ⚠Report!
  1. nimumakah midhanee.. shauguverikamaai eku kiyaaleema nimen dhaakah ingeyne.. thi kahala visnumeh neih.. hama jehilaigen ninmun amaazakee.. vaki addadheh hama kuraakah target kohfa eh neih

   ⚠Report!
 34. Dhiraa kihaa dhuvahakah fahu next part up kohdhenii 😔😔🙄
  Anyway best of luck your exam, 😊😊😊😊

  ⚠Report!
 35. Kon dhuvahakun exam fesheneee? And exam nimenee kon dhuvahakun?? This is my favourite story. Mi vaahaka nimuneema adhi vaahaka eh gennachey very nice.. cannot wait for the next part

  ⚠Report!
  1. exam nimihjeeyy dear.. tuesday ga nimunee.. thankss dear.. varah ufaavehjje mi story akee dear ge favourite ah veema.. insha allah dhira ge vaahaka thah fehnaane ingey..next part mihaaru upvefa ihnaanee

   ⚠Report!
 36. Kiyaifeemey thibunaa part ves, ekamaku eygen engenee hairaage athuga id card eh noannakan, alhaan ah moonu fenidhaanethee birun ulhunukan, moonufenijjiyyaa engeyneyey ves bunefa eba oh. Suvaalakee mi hurihaadhuhu hama ehen ulhenikoh meehakah hama fenidhaane noonhey, nufeni mi kuda kuda raajeyga ulhevidhaane baaey, gaimuves curious vaane bayaku ulhefaane dho, its confusing and not even realistic. 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

  ⚠Report!
  1. will be bringing a more detailed episode about haira.. thankss dear for pointing out

   ⚠Report!
 37. Dhiraa good luck for your examss…will miss this story😭😢mivaahaka gavaidhunn kiyann comment nukurevunasss…mihaareethi vaahakehh kiyunu henehh hiyeyhhnuveyy..vrhh obi mi prt vss👌👌👌u r a great writer dhiraa..readers please kurann thiyahhvvure molhu writer ehh nudhekenn🤗🤗

  ⚠Report!
  1. thankss dear.. theythere akun dear ge comments fenilaathee varah ufaveyy.. thank you so much dear.. this comment put a bright smile on my face

   ⚠Report!
 38. Everyday we have exam, exam ends the day we close our eyes forever and the RESULTS we get depends on how well we did on the EXAM

  ⚠Report!
 39. Dhiraaa sis. Baeh readers aslu raaahjeyge maahaulaai gulhuvaigen vaahaka ah faadukiyas author ge imaginations genesdheefa in gothun ingeyne readers ah ves raaahjeyge dhiriulhumaai vahtafaalhi akurun akurah kiyaanudhinas mi vaahaka base kohfa meenee author ge imaginations use kohgen raahjeyge dhiriulhumaaives gulhuvaigen genesdhey vaahaka eh kan.. don’t get upset or demotivated. We will be with you as always. Keep it up and continue your unique way of writing this story. Thanks for understanding all the readers point of view.

  ⚠Report!
  1. Mivaahakaige category ga liyefa eothee hithaama/loabi ey. Dhen imaginations beynunkuraane hurihaa writers ves, fantasy story eh noon miakee, akurun akurah kiyaanudhee liyaanama nikan reality ah base koffa liyefa innama rangalhu dho. Mithaa aharemen vaahakaiga hunna rangalhu kollan jehey thanthankolhaa aharemen readers ah confuse vaa than than kolhu point out koffa comment kuranee writer demotivate kuraakashehnoon. Dhen thifaadah aharemen mee bad guys ey dheyhavanee gotha indirectly dhiraa ah visnaidheyn ulheynee dhiraa ah heyo neydheythee,you don’t wish well for her Sifam.Instead you are making her believe there is nothing wrong. Raajeyge dhiriulhumaa vattafaalheege vaahaka sifam dhakkaairu mivaahakaiga e vattafaalhi kihaavarakah genesdheefa veytha? Hamaekani hairaa fadha mykaku ehen ulheyiru neygi nudhaane tho suvaalu kolleema email suvaal kuri myhun dho goas mivee. It’s really disgusting some ppl can’t are so backward in thinking. This story is beautiful and we love it. What was being said,negative or positive is for the writers benefit. Varah salaam🙏

   ⚠Report!
 40. Dhiraa ah ingay tha, Shaleen mi story kiyan feshee vaahaka.co. i eves around 25 vana episode nukuiyy fahun eh dhuvahaku foohi vegen kiyaali paer eh… vvv intresting vee E part in… eyge kuree baithah nuves kiyan.. ekam E bai ekani kiyaafa intrest vee varun eyge fahuge baithah continue kuran fesheee… eyru nykuiyy enme fahu episode ga dhiraa kohffa in comment akun esfiya.com in maa gina episode kiyan libay kan engigen vaguthun baakee baithah esfiya.com in continue kuran fesheee… around 15 or 20 part kitaalee just 3 days therey… ehaa ves bodah vaahaka intrest veee… adhi enme bodah intrest vee Shaleen ge name use kohffa ineema… Keep it up dear… this is 1 of the best story ever seen…

  ⚠Report!
  1. alheyy shalee eh tha miulheneeves.. thankss dear.. varah ufaavehjje hurihaa part eh kiyaaleema.. and vaahaka ehaa kamudhiyaima.. shaleen akee dhira ah varah reethi nameh.. mivaahakaige plot hedhi iru enme furathama sikundi ah ai nan.. varah ufaa vehjje shalee kiyaa kuhjakaa dhimaaveema

   ⚠Report!
 41. Dhivehi vaahaka site akun mihaaru kiyaa enme rythi vaahaka mee. Varah varah rythi.. Waiting for the next part. Film hadhaa nahulamenge vaahakaigaves kuh hurey.. Ehenveema mikahala vaahakaeh ga kuh huttas ei massalaeh kamakah nudheken. Bully kuraa gothah faadu keema kamaku nudhaane.

  ⚠Report!
  1. thankss dear.. varah ufaavehjje lily ah vaahaka ehaa kamudhiyaima.. ethankolhu e inee sikudhin kudakoh kahsaalaafa.. ragalhu kohlaanan ingey.. thankss for the support

   ⚠Report!
 42. Mi part ves v reethi.kon dhuvahakun 71 up kurany?mihaaru kiyaalaa hithun mihuhnany konme dhuvahaku check kuran story up vefa indheythw…..
  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  ⚠Report!
 43. Vaahaka hama habu 71 up vaane irehge Inthizaarugaa exam kaamiyaabu vaane kamah ummeedhu kuran ly 💜💜💜💜💜💜👍👍👍👍💝💕

  ⚠Report!
 44. Varah foohi dhen Dhiraamen thihen hedheema, ehenveema vaahaka ekkoh nimendhen type koffa save koffa baavanvee, eyrun upload kolleema e nimunee, kithanme busy viyas bunaa dhuvahaku eyrun up kureveyne. Dhen reethi kiyaahivaa kahala vaahaka liyaa liyuntherin migothah Kiyuntherinnaa medhu kanthah nukurun edhen.

  ⚠Report!
  1. aharenves thaaeedhu thikama. Eyrun edit kuran inas hama nujehey thankolheh inas rangalhu ves kohleveynee.

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.