ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 3

- by - 111- August 12, 2019

ގުދުރަތުގެ ފުރިހަމަކަމުން ހިތަށް ހަމަޖެހުން ހޯދަމުން ހިނގާލާފައި ދިޔަ މަލްޝާގެ ހަށިގަނޑު އަރިއަޅާލީ ކޮންމެސް އެއްޗެއްގައި ޖެހިފައެވެ. މަލްޝާގެ އަނގައިން ތޫލި ހަޅޭކެއް ބޭރުވެގެން ދިޔައީ ލިބުނު ސިހުމުގައެވެ. ވެއްޓުނަސް ވެއްޓޭނީ އެ މަޑު ވެލިގަނޑުގެ މައްޗަށްކަން އިނގުމުން އެކަމާ މާ ކަންބޮޑު ނުވިނަމަވެސް އޭނާ ގައިގައި އެ ޖެހިގަތީ ކޯއްޗެއްކަން ނޭނގޭތީ ހިތް ބިރުގަނެފައިވިއެވެ.ކަފަކޮޅެއް ފަދަ މަޑު ދޮންވެލިގަނޑުގައި ބުރަކަށިޖެހުމުން މަލްޝާއަށް ލޯ މަރާލެވުނީ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. ލޯ ހުޅުވާލަމުން ފުންމައިގެން ތެދުވިއިރު ހީކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް ކުރިމަތީ ހުރީ އިންސާނެކެވެ.ހަމުގެ ކުލަ އަލި ރީތި ވަރެއްގެ ހަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވީ އެ ޒުވާނާގެ މަޑު މުށިކުލައިގެ ދެލޯ އަނދިރީގެ ތެރޭގައި ޖަވާހިރެއް ފަދައިން ވިދަ ވިދާ ހުއްޓެވެ. ތުންފަތަށް ވެރިކުރުވާފައިވީ ފިރިހެންވަންތަ ހިނިތުންވުމުގެ އަސަރު ލޮލަށް ފޯރާފައިވުމުންނެވެ. އޭނާގެ އަތް މަލްޝާއަށް ދިއްކޮށްލުމުން މަލްޝާ ނޯ ތެންކްސް އޭ ބުނެ އަމިއްލައަށް ތެދުވިއެވެ. ” ސޮރީ ވަރަށް ބޮޑަށް… ބަލައި ނުލާ އާދެވުނީމަ އެހެންވީ… ބައި ދަ ވޭ… އައިމް އަޒާން… ތީ މިރަށު ކުއްޖެއް ނޫން ދޯ… އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުފެންނާތީ… ” އެއް އަތް ޖީބަށް ޖަހައިގެން ހުރެ އަނެއް އަތް ސަލާމަށް ދިއްކޮށްލަމުން އަޒާން ތައާރަފްވެލިއެވެ. ” ޔާ ހައި… އައިމް މަލްޝާ… އައިމް ފްރޮމް މާލެ… މިއަދު މިރަށަށް އައީ… ބަޓް ދެން އުޅޭނީ މިރަށުގަ… ވަން އިޔަރ ވަން ދެން… ”  ސަލާމަށް ދިއްކޮށްލި އަތުގައި ހިފަމުން މަލްޝާވެސް ކުރު ގޮތަކަށް ތައާރަފްވެލިއެވެ. ” އޯހް… އިންޓްރެސްޓިން… އެނީ ރީޒަން ބިހައިންޑް މޫވިން ހިއަރ… ” ކަޅުކަންގަދަ ބޯ ބުމަ އަރުވާލަމުން އަޒާން އަހާލިއިރު އެ މޫނުމަތިން ފެނުނީ ޝައުގުވެރިވެފައި އިން ކުލަވަރެކެވެ. ” އަމް ޔާ… މަމް ބަލިވެ އުޅޭތީ ވަން އިޔާއަށް މަމް އެން ޑޭޑް މެލޭއަށް މޫވް ކުރީ… ދެން ޑޭޑްގެ ބެސްޓްފްރެންޑް ބުނީ މަލް މިކޮޅަށް ފޮނުވާށޭ ޑޭޑްމެން އަންނަން ދެން… އައިމަން އަންކަލްގެ ހުންނާނެ މަލްމެން ވަރު ގާލް އެއް… އެހެންވެ ފޫހި ނުވާނެ ކަމަށް ނިންމާފަ މިކޮޅަށް ޗޭންޖްވާން އެއްބަސްވީ… އެކަމަކު ހޯޕް ކުރި ކަހަަލަ ކުއްޖަކަށް އެ ގާލް ނުވި… ޔާ ޝީޒް ފްރެންޑްލީ… ބަޓް އެ ކަންޏެއް ނޫން ދޯ ގުޑް ޕާސަނަލިޓީއަކަށް ހުންނަން ޖެހޭނީއެއް… އޭނަގެ ފްރެންޑްސްވެސް ވަރަށް ބޭޑް… ” ރައުލްއާ ދެމެދު މިރޭ ހިނގި ކަންތަކުގެ ފްލޭޝްބެކް ލޯ ކުރިމަތިން ސިފަވެގެން ދިޔައީ ލޯ ފެންކަޅިކުރުވާފައެވެ. ހަގީގަތުގައި މަލްޝާ ހިތްބިރުގަނެފައިވަނީ އެންމެ ކަމަކާ ހެދިއެވެ. އެހެންނޫން ނަމަ އޭނައަށް މިރޭ ހިނގި ކަންތަކާ މިހާ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނެ ހެނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ. އާނއެކެވެ. ރޮވޭނެއެވެ. އަމިއްލަނަފްސު ކުށްވެރިވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާ ބޮޑަކަށް ނޫނެވެ. ” ހޭ… ކިހިނެއްވެފަ… އެވްރީތިން އޯކޭ؟! ތިބުނާ ކުއްޖެއްގެ ފްރެންޑްސް ކަމެއް ކުރީތަ އަނެއްކާ… ” މަލްޝާގެ ލޯ ކުރިމަތީ އަތް ހަރަކާތްކޮށްލަމުން އަޒާން އަހާލީ ފުރިބަންޑުންވަމުން ދިޔަ އެ ދެލޯ ފެނި ކަންބޮޑުވެފައި ހުރެއެވެ. ” ނޯ… އަމްމް… ޔާ… އެކްޗުއަލީ…………….. ” މަލްޝާ އަޒާންއަށް މިރޭ ކަންތައް ހިނގާ ދިޔަ ގޮތުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިނެވެ. މި ނުދަންނަ ބީރައްޓެހި ޒުވާނާއަށް އިތުބާރުކުރަން ހިތް ރުހުނީ ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ބުނެދޭން ނޭނގޭ ފަދަ ގާތްކަމެއް އަޒާންގެ ފަރާތުން މަލްޝާއަށް އިހްސާސްވަމުން ދިޔައެވެ.މިވީ ކުޑަ ވަގުތުތެރޭވެސް މަލްޝާއަށް އަޒާންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ހުސް ރަނގަޅު ސިފަތަކެވެ. އިތުބާރުކުރަން އެހާ ފަސޭހަވި ސަބަބަކީ އެއީ ކަންނޭނގެއެވެ. ” އަސްލު އެންމެ ދެރަވަނީ… މީހުން ބުނެއެއްނު ފަސްޓް ކިސް، ފަސްޓް ލަވް އޭ… އެހެންވެ… އައި ޑޯންޓް ވޯންޓް ޓު ލަވް ސަމްވަން ލައިކް ރައުލް… ހީ އިސް ސޯ ކްރޫލް… އައި ހޭޓް ހިމް… އައި ހޭޓް ހިމް… ” މަލްޝާއަށް ބާރު ބާރަށް ރޮއެގަނެވުނީ ހިތަށް ކުރި ފުން އަސަރަކުންނެވެ. އަޒާންއަށް ހުރީ ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިފައެވެ. ހުއްދަ ނެތި އަންހެންކުއްޖެއްގެ ގައިގައި އަތްލުމަކީ ކިހާ ހުތުރު ކަމެއްކަން އިނގޭ ނަމަވެސް މި ކަހަކަ ހާލަތަކަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ދޫކޮށްލާފައި ދާނެހާ ހިތްވަރެއް އޭނަގެ ނެތެވެ. އޭނާއަކީ އެހާ ހިތް ކަޅު މީހެއް ނޫނެވެ. ދެޙިޔާލެއްގައި ހުރެފައި އަޒާން މަލްޝާގެ އަތުގައި ހިފާލުމަށްފަހު އެ އަތަށް ފިއްތާލީ ހިތްވަރުކުރާށޭ ބުނާ ފަދައިންނެވެ. އެހާ ހިތްބަލިވެ ހިތުގައި ޖެހިފައި ހުރި ވަގުތަކު މީހެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުން ލިބުމުން މަލްޝާއަށް އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ރޮވުނީއެވެ.

އަޒާންއަށް ކުއްލި ސިހުމެއް ލިބުނީ މަލްޝާ އޭނާގެ ގައިގައި ބައްދާލުމުންނެވެ. އޭނާ ލައިގެން ހުރި ކަޅުކުލައިގެ ޓީޝާޓުގެ މޭމަތި ތެމެމުން ދިޔައީ މަލްޝާގެ ހޫނު ކަރުނައިންނެވެ. އަޒާންވެސް މަޑުމަޑުން މަލްޝާގެ ބުރަކަށީގައި ފިރުމާލިއެވެ.

 • * * * * * * * * * * * *

” އަޅޭ އެ މަލްޝާވެސް ކޮންތާކަށްތަ އެދިޔައީ… އެދެން އެވަރު ކަމެއްތަ… މީހަކު ދުނިޔެއަށް ފިލަން ދުވާ ވަރުގެ… މާ ލަދުރަކި މީހަކަށް ވެގެން… ” މަލްޝާ ހޯދާ ހޯދާ ނުފެނިގެން އެންމެން އައިސް ކުރިން އިށިންދެ ތިބި ތަން ކައިރިއަށް ހުއްޓި ތިއްބެވެ. ޒޭބާ ހީވަނީ ދުން ބޮޑުވެފައި އިން ސައިކުރައެއް ހެނެވެ. މަލްޝާއާ ދިމާލަށް ކުދި ކިޔަން އިން ރަނގަޅަށް ލޯވެސް ނުހުޅުވެއެވެ. އީވާ އިނީ ނެގިމަޑުވެފައެވެ. މި މީހުންނަށް މަލްޝާ ގެއްލިގެން މާ ބޮޑުކަމަކަށް ނުވިޔަސް އޭނައަށް މަލްޝާ ހޯދާފައި ނޫނީ ގެއަކަށްވެސް ނުވަދެވޭނެއެވެ. ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދޭންވެސް ޖެހޭނީ އޭނައަށެވެ.

އެންމެން މަލްޝާ ހޯދަން އެތަން ބަލަމުން ދިޔައިރު ރައުލް އިނީ ހަމަޖެހިލައިގެން ބިންމަތީގައި އިށީނދެއެވެ. ފަހަތަށް ވާގޮތެއް ދެއަތް ވިއްދާލައިގެން ހަށިގަނޑު ދަމާލައިގެން އެންމެން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިން އިރު އެ ރީތި ތުންފަތްމައްޗަށް ވެރިވެފައިވީ ފިރިހެންވަންތަ ހިނިތުންވުމަށް މަރުދޭނެ އެތައް އަންހެންކުދިންނެއް ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ” އޭ ބްރޯ… އޭނަގެ ފޯނަށް ގުޅާބަލަ ތި ގަސްތަކާ ތަންތަން ނުހާވާ… ދެން މީ ފީކޯތް ކުޅޭ ގަޑިއެއްވެސް ނޫނެއްނު… އަނެއްކާ އެކަހަލަ ފިނޑި ކުއްޖަކަށް މިއޮށް ރޭގަނޑު ގަސްތަކު ތެރޭގައި އެކަނި އުޅޭކަށް ނުވެސް ކެރޭނެ… މަ ފެނުނީމަވެސް ތުންބޮޑުކޮށްލި ގޮތުން ހީވީ އިފުރީތެއް ކުރިމަތިން ފާޅުވެގެން އުޅުނު ހެން ވިއްޔަ… ” ރައުލް ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން މަލްޝާއަށް މަލާމާތްކޮށްލިއެވެ. ” ރައުލް… ” ރާއިން ރައުލްއަށް ގޮވާލީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެވެ. ” ތެދެއް އީވް… އޭނަ ފޯނަށް ގުޅަން ވީނު… ” އީވާ އަވަސް އަވަހަށް ފޯނު ނަގާ މަލްޝާގެ ނަމްބަރަށް ޑައެލް ކޮށްލިއެވެ. މިރޭ މަލްޝާ ނުލާ ގެއަށް ގޮއްސިނަމަ ވެދާނެ ގޮތަކާމެދު ވިސްނާ ވިސްނާ ބޯ ހަލާކުވެފައި ހުރުމުން ރަނގަޅު ޚިޔާލެއް ބޮލަކަށް ނުވެސް ވަނެވެ. ފޯނަށް ގުޅުމުގެ ޚިޔާލު ނައީ އެހެންވެއެވެ. ރިންގުވަމުން ދިޔަ ފޯނު ކަންފަތުގައި ޖަހައިގެން ހުރި އީވާ ކެތްމަދުވެފައި ހުރެ ބިމުގައި ފައިން ޖަހާލިއެވެ.

 • * * * * * * * * * * * * *

ފޯނު ވައިބްރޭޓްވަމުން ދިޔަ އަޑަށް މަލްޝާއަށް ހަމަބިމަށް ފޭބުނު ފަދައެވެ. އަޒާންއާ ދުރަށް ޖެހިލި އިރު ރުއިމުގެ ސަބަބުންނާ ލަދުން މޫނުމަތި އެކަށް ރަތްވެފައިވިއެވެ. މިރޭ މީ ހާދަ އެހެން ކަހަލަ ރެއެކޭ މަލްޝާ ހިތަށް އެރިއެވެ. ހުސްވެސް ދިމާވަނީ ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ކަހަލަ ކަންކަމެވެ. ” ސޮރީ… ” އިސްޖަހާލައިގެން ހުރެ މަލްޝާ ބުނެލީ ކުރެހިފައިވާ އަޑަކުންނެވެ. ގިނައިރު ރުއިމުގެ ސަބަބުން ލޯވެސް ވަނީ ދުޅަވެފައެވެ. ” އިޓްސް އޯކޭ އޭ… ” މަލްޝާ އެހުރީ ލަދުންކަން އިނގޭތީ އަޒާން ބޭނުންވީ އެ ލަދުވެތިކަމުގެ ފަރުދާ އެ ދެމެދުން ނަގާށެވެ. މަލްޝާ އަޒާންއަށް ހިނިތުންވެލަމުން ޖީބުން ފޯނު ނަގާ ބަލާލިއެވެ. އަރާފައި އިން އީވާގެ ނަން ފެނި މޫނުމަތީގައިވީ ހިނިތުންވުން ފަނޑުވެގެން ދިޔަ މަންޒަރު ކައިރީގައި ހުރި އަޒާންއަށް ފެނުނެވެ. މަލްޝަ އަޒާންގެ މޫނަށް ބަލާލުމުން އަޒާން ބުމަ އަރުވާލަމުން ނަގާށޭ ބުނެލިއެވެ. މަލްޝާ ފެހި ފިތަށް ފިއްތާލަމުން ތުންފަތުގައި ދަތްއަޅާލީ ރޮވިދާނެތީއެވެ. އެކޮޅުން ހަލޯ ބުނި އަޑަށް އަޒާން މަލްޝާ އަތުން ފޯނު އަތުލާފައި ސްޕީކަރަށް ލިއެވެ. ” ހަލޯ… ހަލޯ… މަލް… ކޮންތާކު ތިހިރީ… ” އީވާގެ ކަންބޮޑުވެފައިވާ އަޑު ފޯނުގެ ސްޕީކަރުން ފުރޭނިގެން އައިސް މަލްޝާގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުމާއެކު އަޒާން އަތުން ފޯނު ނަގާ ކަންފަތުގައި ޖައްސާލިއެވެ. އަޒާން ކައިރިން އަހައިގެން މަލްޝާ ހުރި ތަން އީވާއަށް ކިޔައިދިނުމުން މަލްޝާ ބަލާ މިދަނީ ކަމަށް ބުނެ އީވާ ފޯނު ބޭއްވިއެވެ.

ދެން ދެމީހުންގެ ދެމެދަށް ވެރިވެގެން ދިޔަ ހަމަހިމޭންކަމުން ދެމީހުންވެސް ތިބީ އުނދަގޫވެފައެވެ. ނަމަވެސް އިސްނަގާނެ ހިތްވަރު ދެމީހުން ކުރެ އެކަކުގެވެސް ނެތެވެ. ” ހައު އޯލްޑް އާރ ޔޫ؟! ” މާހައުލުގައިވީ ހަމަހިމޭންކަން ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަޒާން އަހާލިއެވެ. ” 15… ” ” ވޯހް… ސޭމް އޭޖް ދޯ… ” އަޒާންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެން ދިޔައީ އުފާވެފައި ހުރި ފަދަ ކުލަވަރެކެވެ. މަލްޝާވެސް ހުރީ އަޒާންއާ އެއް އުމުރެއް ވީމަ އުފާވެފައެވެ. މި ބީރައްޓެހި ރަށުގައި އޭނަގެ ހުރި ހަމައެކަނި ރައްޓެއްސަކީ އަޒާން ކަމުގައި މަލްޝާ ދެކުނެވެ.

ވައިގެ ތެރޭގައި އުދުހިފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކި ދިމަ ދިމާލަށް ދާ ހޮލީ ކަލަރ ކުލަ ޕެކެޓު ތަކުން ކުދި ބޮޑެތި އެންމެން ފެންވަރައިގެން ތިބި ފަދައެވެ. ހުދު ޓީޝާޓުގައި އެންމެން ތިބި އިރު ކުލަ ނުޖެހޭ އެންމެ ތަންކޮޅެއް ނެތޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. މާހައުލުގައި ހިފާލާފައިވަނީ ހުނުމުގެ އަޑާއި މަޖަލާ ސަކަރާތުގެ އަޑެވެ.

މަލްޝާވެސް ހުދުކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއި ކަޅު ސްކިނީއެއް އަދި ކަޅު ބުރުގަލެއް އަޅައިގެން ގެއިން ނިކުތް އިރު އީވާ މާކުރިން ހިނގައްޖެއެވެ. ގޭ ދޮރާށިން ބޭރަށް ފިޔަވަޅެއްވެސް އަޅައި ނުލެވެނީސް ކުލަ ޕެކެޓުތަަކެއް މަލްޝާއާ ދިމާލަށް އެހެން ލާފައި ދިޔަ ގްރޫޕެއް އުކާލިއެވެ. މަލްޝާވެސް އަޅައިގެން ހުރި ބެކްޕެކްއިން ކުލަ ޕެކެޓެއް ނަގައިގެން ދުއްވައިގަތެވެ. ދުވެ ދުވެ ހުރި މަލްޝާ ސިހުނީ ފަހަތުން މީހަކު އޭނަގެ އަނގަމަތީ އަތްއެޅުމުންނެވެ. ހިމަ ދިގު އިނގިލިތަކެއް ލިބިފައިވީ އެ މީހަކީ ކާކު ތޯ ބަލާޅުމަސް މަލްޝާ އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރިލި ވަގުތު ހައިރާންވީ ކުރިމަތިން ފެނުނު ސޫރައަކުންނެވެ.

 •  = ނުނިމޭ =
 •  = ހުރިހާ ރިޑާރސްއަށް އީދް މުބާރިކް ??☺

 

 

111

Emm

I am a 13 year old girl who loves to write stories as a hobby... ? Mii aim is to make readers happy and pleasant... ❤️❤️❤️ Feel free to comment ya views... ??? Pls help me to improve myself... ? Luv ya all ?? Proud author of " Nuurish " " E sirru " " manzil hiy edhey " " shakuva hithah kurevey romun "

You may also like...

23 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. ❤️????????????❤️❤️????????????❤️❤️????????????❤️
   Eid Mubarak emm
   ❤️????????????❤️❤️????????????❤️❤️????????????❤️

   ⚠Report!
  2. Hehe… Yh… Meekko first ??? congrats ??? thanks a lot darling… ??? Next part soon… Keep waiting… ??? Luv yuh ♥️♥️♥️

   ⚠Report!
  1. Thanks a bunch for sweet comment ????? next part soon ??? keep waiting ??? luv yuh ♥️♥️♥️

   ⚠Report!
 1. Wow salhi… First kiss first love ah vun ekashygen vey…??????ekm thi azaan maa gulhey Mal ai.. ?… V obi.. Keep it up… Thi raul tha mal athuga hify… Eyna aih kandaalaa… Azaan nama ok..???????
  V rythi story.. Masha allah..

  ⚠Report!
  1. Azaan maa gulhey dhw ??? hehe… Let’s c dhw kaaku the athuga hify??? thanks rysh ?????? luv yuh ♥️♥️♥️

   ⚠Report!
 2. Wow v v salhi…kiyaa hithun indha e nimuny???…Raul kahneyge dhw mal ge anga mathyga e aiy elhy..Mal nikan esoru athuga dhaiy alhaabala???..Nd em..the way u r bringing is really beautiful..ma sha allah❤❤❤..everytime u r making meh curious…hhehe..Whn next dear..Waiting ingey..plx update soon ingey..lysm???

  ⚠Report!
 3. Wow v v salhi..haadha interesting ey mi part vec???..Alhe kaaku thr mal ge anga mathy aiy elhy e.. e raul ah vehjiyya esoru ge moonah kulhu jahaathi handhaankoh???..ma sha allah, em v v talented ingey???..story rythikamun bas husvey hama…
  Thy hama rangadeh?..kon irakun next part upkohdheyny..Plx avahah upkohlaathi ingey..Lots if luv n eid mubarak darlx❤❤❤

  ⚠Report!
  1. Hehe… Vrh happy Darla ah rythi v ma ??? next part ah wait kohlaany dhw kaaku thw balaalan??? thank u so much for the support ??? hehe… Rangandekey ??? next part vx vrh avahah up kohdheynan in sha Allah ??? Keep waiting ❤️❤️❤️ luv u more ♥️♥️♥️

   ⚠Report!
  1. Hehe thanks dhoony ??? glad to know that u loved this ????? keep waiting ??? luv yuh ♥️♥️♥️

   ⚠Report!
  1. Thanks Mal… ♥️♥️♥️ Next part miadhu up kohdheyveythw miulheny… ??? Keep waiting… ??❤️ Luv yuh more ♥️♥️♥️?

   ⚠Report!
 4. Hey vara dhuvas kolaafa dhoo mi meet vi mi story hiva interesting vaanehen and mi part vas vara reethi ???❤️

  ⚠Report!
  1. I think she trying to say v gina dhuvas fahunney habareh vevuny..
   Btw,kon irakun next upkohdheyny darla..plx avaskobbaa?

   ⚠Report!
  2. Oo sad that u don’t know me I read your last story manzil hiy Edge also ?and waiting for the next part ?

   ⚠Report!
  3. Oh sorry dear… Mal ge namuga cmnt kohfa vrh Gina kudhin hunnaathy neynguny… But dhn ingeyne… In sha Allah ☺️☺️☺️?? next part in sha Allah miadhu up kohdheynan… ??? Thanks jiji n Mal ♥️♥️♥️

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.