އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 8

- by - 66- August 12, 2019

ރިޔާޝާއާއި ރަޔާން ލަވަކިޔާ ނިމުމުން އެންމެންގެ ހޫނު ތަރުޙީބު އެ ދެމީހުންނަށް ރައްދުވިއެވެ. ދެން ކުރިއަށް ދިޔައީ ކަޕަލް ޑާންސް ކުރުމެވެ. “ވިލް ޔޫ ޑާންސް ވިތް މީ މައި ޕްރިންސެސް” ވަރަށް ލޯބިން ޒާޔާގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން ޒިޔާން އަހާލިއެވެ. “އޮފް ކޯޒް މައި ޕްރިންސް” ހިނިތުންވެލަމުން ޒާޔާ ބުނެލިއެވެ. ރާޔާއާއި ޒިޔާން ގެ އިތުރުން ރިޔާޝާއާއި ސަމާހުއާއި، ސަމާއާއި ކިޔާން ވެސް މި ކަޕަލް ޑާންސްގައި ބައިވެރިވިއެވެ. މިފަހަރު ވެސް ލަވަކީއި ރަޔާންއެވެ. ޒިޔާންއާއި އެކު ނެށިއެއްކަމަކު ޒާޔާގެ ސަމާލުކަން ދެވިފައިވަނީ އެހެންމީހަކަށެވެ. އޭނާގެ ހިތް އެދި ގޮވަމުން ދިޔައީ އެލަވަކިޔަމުން ގެންދާ މީހާގެ މޫނު ބަލާލުމަށެވެ.

އެނާ އައިސް ޒާޔާއާއި ޒިޔާންގެ ކައިރީގައި ހުއްޓި ހުރެ ލަވަކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. ރަޔާން ހުރީ އޭނާގެ ކުރިމަތިން މި ފެންނަމުންދާ މަންޒަރު ތަކުން ހިތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރު ކޮށްފައެވެ. ނޭނގި ހުއްޓާ އޭނާއަށް ޒާޔާ ދެކެ ލޯބިވެވިއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ދެރައީ އޭނާއަށް މި ލޯބިވެވުނު ކުއްޖާއަކީ އެހެން މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް ވާތީއެވެ. ލަވަ ކިޔާ ނިމުނު އިރު ރަޔާން ހުރީ ފެންކަޅިވެފައެވެ. އިރުއިރުކޮޅުން ހިތަށް އަރަނީ ޒާޔާ އޭނާގެ މިލްކަކަށް ވާނެ ނަމައެވެ. އަދި އެ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ބަދަލުގައި އެ މަޤާމުގައި އެނާއަށް ހުރެވޭނެ ނަމައެވެ.

ހުރިހާ ނެށުން ތަކާއި ލަވަކިޔުންތަށް ނިންމާލުމަށްފަހު ދެން އޮތީ އެންމެން ވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައި ކަންތަކެވެ. އެއީ ޒާޔާއާއި ރިޔާޝާއާއި ދެމެދު އޮންނަ ކޮންޕެޓިޝަން ފައްޓާ ގަޑިއެވެ. ޕާޓީއަށް ހާޒިރުވެ ތިބި އެންމެންގެ އަތަށް ގަނޑުކޮޅަކާއި މާކަރެއް ދިއްކޮށްލުމަށް ފަހު ސްޓޭޖްމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެގެން އިން ޒާޔާއާއި ޖެހިގެން އިން ގޮނޑީގައި ރިޔާޝާ އިށީނެވެ. “އޯލްރައިޓް ގާއިޒް… މިހާރު މި ފެށިގެން ދަނީ ތި އެނމެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައި ކަންތައް…. އެންމެންގެ އަތުގައި ވެސް އެބައޮތެއްނު ގަނޑުކޮޅެއް… ކުރަންވީ ކަމަކީ އޭގައި އެމީހަކަށް މިރޭ އަހަންނާއި ޒާޔާއާއި ދޭތެރެއިން އެންމެ ރީތި މީހެއްގެ ނަން ޖަހަންވީ… އެއަށްފަހު ދެން ކުރިއަށް ދާނީ ނަތީޖާ ފާއުޅުކުރުން… އެންމެން ވެސް ބާރަށް އެމީހެއް ޖެހި ނަމެއް ބުނީމާ ސަމާހު ނޯޓު ކުރާނެ…. އެގޮތުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓު ލިބުނު މީހެއް މޮޅުވާނެ…. އެންޑް މޮޅުވާ މީހަކަށް ލިބޭ ގިފްޓަކީ…. އެންމެންގެ ތެރޭގައި ޒިޔާން އާއި ކިސް ކޮށްލުމުގެ ޗާންސް… އޮކޭ، އާރ ޔޫ ގާއިޒް ރެޑީ…. ސޯ ލެޓްސް ބިގިން ދި ކޮންޕެޓިޝަން” ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ޒާޔާއާއި ދިމާލަށް ބަލާލުމަށްފަހު ލޯއަޅާލަމުންް މައިކުގައިި އެންމެންނަށް އަޑު އިވޭޭ ވަރަށް ރިޔާޝާާ ބުނެލިއެވެެ.

“ޒާޔާތިހެން ބަލަބަލާ ހުއްޓާ އަހަރެން މި ކޮންޕެޓިޝަން މޮޅުވެސް ވާނަން އަދި ޒިޔާންއާއި ކިސް ވެސް ކުރާނަން” ޒާޔާގެ ކަންފަތުގައި ރިޔާޝާ ވައިއަޑުން ބުނެލިއެވެ. “ޑޫޑް، ޑިޑް ޔޫ ސީރިއަސްލީ ތޯޓް ދެޓް އައިއޭމް ގޮނަ ލެޓް ޔޫ ކިސް ޒިޔާން…. މަށަށް ހީވަނީ ރިޔާޝާ ތިއުޅެނީ އެއްޗެއް ހަނދާން ނެތިގެން ހެން…. މިއީ ޒާޔާ އޭ، އެއްވެސް ކަމަކުން ނުވަތަ އެއްވެސް އެއްޗަކުން ބަލިވުމަކީ އަހަރެންގެ ފިތުރަތުގައި ވާ ކަމެއް ނޫން… އައި ހޭވް ނެވާ ލާންޓް ޓު ލޫޒް ފްރޮމް އެނީތިންގް….އެހާ ވަރަށް ހުވަފެން ނުބަލާބަ…. އައިޑޯންޓް ވޯންޓް ދީ ބާރތުޑޭގާލް ޓުބީ ސޭޑް އާފްޓާ ލޫޒިންގް” ބަދަލުގައި ޒާޔާ ވެސް ރިޔާޝާއަށް ވަރުގަދަ ޖަވާބެއްދިނެވެ.

އެންމެން ވެސް އެމީހެއްގެ އަތުގައި އޮތް ގަނޑުކޮޅުގައި އެމީހަކަށް އެންމެ ރީތި މީހެއްގެ ނަން ޖަހާލިއެވެ. ސަމާ އާއި ކައިލްއާއި، އެހެނިހެން ކުދިންގެ ވޯޓު ރިޔާޝާއަށް ލިބުނެވެ. އަދި ޒިޔާންއާއި ސަމާހުގެ އިތުރުން އަދިވެސް ބައިވަރެއް ކުދިންގެ ވޯޓު ޒާޔާއަށް ލިބުނެވެ. ކޮންޕެޓިޝަން ނިމުމަކަށް އައި އިރު ޒާޔާއާއި ރިޔާޝާއާއި ދެމެދު ވޯޓު އޮތީ އެއްވަރަކަށްވެ. ބަކީ އޮތީ އެންމެ މީހެއްގެ ވޯޓު ބެލުމެވެ. ” އޯކޭ ގައިޒް ސޯ ހީ އިޒްގޮނަ ބީ ދަ ޓައީބްރޭކާ…” އެންމެ ފަހު ވޯޓު ބުންނަން ޖެހޭ މީހާގެ ކޮނޑުގައި އަތްބާއްވާ ލަމުން ސަމާހު ބުނެލިއެވެ. އެމީހަކީ ރަޔާންއެވެ. ރަޔާން ހުރީ ދެފިކުރެއްގައެވެ. އެއީ އޭނާ ޒާޔާއަށް ވޯޓު ދީފިނަމަ ޒިޔާންއާއި ޒާޔާއާއި ކިސްކުރާނެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބޭނުންވަނީ ޒާޔާ އަބަދުވެސް އުފަލުގައި ބަހައްޓާށެވެ. ކީއްވެގެން ކަމެއް ވެސް ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް އެދެމީހުން ލޯބިން އުޅޭތަން ބަލަން ވެސް އޭނާގެ ހިތަކަށް ކެތެތް ނުވާނެއެވެ. ރަޔާންގެ ހިތަށްއެރީ މިހުރިހާ ކަމަކާއި އޭނާ މި ވިސްނަނީ ކީއްވެގެން ބާއޭ ޒާޔާއާއި ޒިޔާން އެއީ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ދެމީހުނޭ… އެހެނެއްކަމަކު ޒާޔާއާއި ޒިޔާންއާއި އެއްކޮށްއުޅުމާއި މެދު ވިސްނާލިއަސް އޭނާގެ ހިތުގައި މި ރިއްސާލަނީ ކީއްވެބާއެވެ.

ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނުމަށް ފަހު ރަޔާން އޭނާ ޖެހި ނަން އެންމެނަށް ދައްކާލިއެވެ. ރަޔާން ވޯޓުދޭނެ މީހަކާއި މެދު ވިސްނާލަ ވިސްނާލާއިން ރިޔާޝާ ގެ ދެލޯ ބޮޑު ވީ ރަޔާންގެ ގަނޑުކޮޅުގައި ޒާޔާގެ ނަން ޖަހާފައި އިންތަން ފެނުމުންނެވެ. “ވަޓް ދަ ހެލް” ރިޔާޝާ ބާރު ބާރަށް ހަޅެލަވައިގަތެވެ. ޒާޔާ ވަގުތުން ގޮނޑިން ތެދުވެގެން ގޮސް ޒިޔާންގެ ގައިގާ ބައްދައިގަތެވެ. “ޔޭސް ބޭބީ އައި ވޮން” ވަރަށް އުފަލުން ހުރެ ޒާޔާ ބުނެލިއެވެ. ޒިޔާން ވެސް ހިނިތުންވެލަމުން ޒާޔާގެ ނިތަށް ބޮހެއްދިނެވެ. އަދި ޒާޔާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ގޮސް އެންމެންގެ މެދު ތެރޭގައި ބެހެއްޓިއެވެ. “”އޭރުވެސް ބޭބީ ކައިރީގައި ބުނީމެއްނުން އަހަރެންނޭ މޮޅުވާނީ…” ޒިޔާންގެ ކޮނޑުގައި އަތް ވަށާލަމުން ޒާޔާ ބުންޏެވެ. “އައި ނޯ މައި ލަވް”  ޒިޔާން ސީދާ ޒާޔާގެ ތުންފަތަށް ބަލަން ހުރެ ބުނެލިއެވެ. ޒިޔާންގެ ތުންފަތް ޒާޔާގެ މަޑު ތުންފަތުގައި ބީއްސާލުމާއި އެކު ޒާޔާއަށް ލޯމަރާލެވުނެވެ.

ރިޔާޝާގެ ޙާލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. ހިތް މަތީގައި އަތް އަޅާ ފޮރުވައިގެން ހުރީ ކުރިމަތިން ފެންނަމުން މިދާ މަންޒަރު ބަލަން ކެތްނުވާނެތީއެވެ.. މުޅި ޙަޔާތުގައި ވެސް އެންމެ ގަޔާވާ އަދި އެންމެ ލޯބިވާ ކުއްޖާ އެހެން މީހަކާއި ކައިރީ ވާއިރު ބަލަން ކެތްވާނީ ވަކި ކާކަށް ތޯއެވެ.. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތެވެ.. މަޑުމަޑުން ހުރެ ރޮއެލުން ފިޔަވާ އިތުރު ގޮތެއް ނެތެވެ. އޭނާ ކިތަންމެ ބޮޑަށް ޒިޔާން ދެކެ ލޯބިވިއެއްކަމަކު ލޯބިވެރިޔާ ލިބޭކައް ނެތެވެ.

ކުރެވުނު ކަންތަކުން މޮޔައޭ ހީވެފައި ހުރި ރަޔާން އަތުގައި ޖޫސް އަޅާފައި ހުރި ބިއްލޫރި ތައްޓަށް ބާރުކޮށްލިއެވެ. އެ އާއި އެކު ވަރަށް ފަސޭހައިން އެ ބިއްލޫރި ތަށި ރަޔާންގެ ބާރުގަދަ މުލައްދަނޑީގެ އެތެރެއަށް ތަޅައިގެންދިޔައެވެ. މި އަޑަށް ޒާޔާއާއި ޒިޔާންއަށް ގެއްލިފައި ތިބި އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ރަޔާން ދަމައިގަތެވެ. ރަޔާންއަށް ކުރެވުނު ކަންތައް ރޭ ކާލި ދެނެވެ. ޙުދު ޒާޔާއާއި ޒިޔާން ވެސް ސިއްސައިގެން ގޮސް އަޑުއައި ދިމާލަށް ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްގެން ބަލަން ތިއްބެވެ. ރަޔާން މަޑުމަޑުން ސޮރީ އޭ ބުނުމަށް ފަހު ޕާރޓީއިން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ. އޭރު އޭނާގެ އަތުން ހޯސްލާފައި ލޭފައިބަމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ފަރުވާލެއް ނެތި ރިޔާޝާމެންގެ ގެއިން ނިކުމެ ސައިކަލަށް އަރާ ދުއްވާލީ ދާނެ ވަކި މިސްރާބެއް ނޭނގި ހުރެއެވެ.

ދެންމެ މިވީ ކީއްކަމެއް ނުވަތަ ދެން ވާންވީ ކީއްކަމެއް ނޭނގިފައި ހުރި ޒާޔާއާއި ޒިޔާން ވެސް ދަނީ ކަމަށް ބުނެ ޕާރޓީއިން ނިކުތެވެ. ޒިޔާންއާއި ޒާޔާއާއި ދެމީހުން ގޮސް އެރީ ޒާޔާގެ ބީއެމްޑަބްލިއު އަށެވެ. ކާރު ވަކި ހިސާބަކަށް ދުއްވާލުމަށް ފަހު ޒިޔާން މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލިއެވެ. “އަހަން…… ތި ދަނީ ކޮންތާކަށް… އަހަރެންގެ ގެ ހުންނަނީ އެހެން މަގެއްގެ އެއްނުން” މޫނުމަތީގައި ސުވާލުމާރކެއް ޖަހައިގެން އިނދެ ޒާޔާ އަހާލިއެވެ. ” މިދަނީ ޒާޔާއަށް އަހަރެންގެ ނިއު ހޯމް ދައްކާލަން…” ކާރު ދުއްވަމުން ދުއްވަމުން ޒިޔާން ބުނެލިއެވެ. ޒާޔާ ވެސް ދެން އިތުރު ސުވާލެއް ކުރާކަށް ނޫޅުނެވެ.

ބާރު ސްޕީޑްއެއްގައި ސައިކަލު ދުއްވަމުން ގޮސް ރަޔާން މަޑު ކޮށްލީ ރަސްފަންނުގައެވެ. ސައިކަލު ޕާރކު ކޮށްލުމަށްފަހު އެތާ ކައިރީ ހުރި ޖޯއްޔެއްގައި އިށީނދެލިއެވެ. ރަސްފަންނު ތެރޭގައި އެތަން މިތާ އެއްވެސް ޙިޔާލެއް ފިކުރެއް ނެތި ލޯބިވެރީންތައް އަތް ޖޯޑުކޮށްގެން އުޅުނެވެ. އެއްބައެއް ކޮންމެސް އެއްޗެއް ކުޅީ އުޅުނުއިރު  މިއީ މީހަކު ބަލާ ފޫހި ނުވާނޭ ކަހަލަ މަންޒަރުތަކެކެވެ. ނަމަވެސް އެ ޙިތްގައިމު މާހައުލުގައި ވެސް ރަޔާންއަށް ޒާޔާއާއި ދޭތެރޭ ވިސްނާލަ ވިސްނާލައެވެ. ބައެއް ފަހަރު އޭނާއަށް އުޅޭވޭ ވައްތަރުން އަމިއްލަ މީހާއަށް ވެސް މަލާމާތް ކުރެވޭ ފަހަރު އާދޭއެވެ. ” އަދި ކުރިން ދުވަހަކު ފެނުނު އަންހެންކުއްޖަކާއި ދޭތެރޭ އަހަރެން މި ވަރަށް މި ވިސްނަނީ ކީއްވެތަ….. މަށް ކީއްތަ އޭނަ ކޮންމެ މީހަކާއި ކިސް ކުރިއަސް…. އެއީ އޭނާގެ ލައިފް، އޭނާ ބޭނުން މީހަކާއި ރައްޓެހިވުމުގެ ފުރިހަމަ ޙައްޤު އޭނާއަށް އޮވޭ…. ދެން މަށަށް ކީއްތަ މިވަނީ” އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުދިކިޔާލަ ކިޔާލާ އޮތް ރަޔާން މާ ގިނައިރު ތަކެއް ނުކޮށް ގެއަށް ދިޔައެވެ.

 

 

 

66

Mimmi7

I am a girl who loves to read and write stories since I was a small girl. Now I am 15. I have a special interest on writing love stories hope you'll like all my stories💜💚

You may also like...

35 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Assalam Alaikum n Eid Mubarik to all the readers😀😀Ummeedhu kuran mi Bai vx kiyun therinnah kamudhaane kamah 😁😀😊

  ⚠Report!
  1. Varah reethi ingyy mi part ves ❤️❤️❤️❤️😍😍😘😘whn is next part? Waiting ingyy😊😊😊Eid Mubarak Mimmi7 ah❤️❤️❤️

   ⚠Report!
  2. Thankssss Meekko,😍😘😘nxt part Inshallah vrh avahah up kohlaanan….. Eid Mubarik to u too😀

   ⚠Report!
 2. Wooooooowww varah salhi 😍 😍 😍 😍 😍 varah reethi this part. Love you mimmi ❤️❤️

  ⚠Report!
  1. Alheyy wat a beautiful comment 😍😍thanks a lot shahu… Love u more n Eid mubarik

   ⚠Report!
  1. Ohh aslu veegothakee Mimmi ulhenee mi part midhiya fridayga up kohlan but I was vry sick n admitted in the hospital …. N Eyru stry ehkoh liyevx nunimey… Dhn hospital Inn dhookohli faun I was really bxy with a wedding…. Dhn miadhu mi vrh liyevuneema ithurah Las nukoh up mi kohlee😥😥 sry aslu Mimmi vx gabool kuran mi part vrh kuru kamah….thanks My becoz gina faharu mihaa kuru vejjiyaaa readersge comments annaanee negative koh but ur comment was vry cute… 😍😘😘 nxt part miahvure dhigu kohlaanan inshallah 😊☺️😉

   ⚠Report!
  1. Awwwwn thank u jiji darlin 😍😍😍 let’s see what Happens… Thagudhesrakee abadhu vx badhal veve hunna ehcheh… Faharehga rayaan ah eahvure Maa body ufaleh vx Kuriah oii thaanga libidhaane or else eahvure bodu hithaama ehvx libidhaane😉😊BTW once again thanks for the comment

   ⚠Report!
  1. all the songs that i hav written in this stry r original… All of them r dhivehi songs…. Dhuruvanebaa, waanan umurah, dheewana vey moosun…. All of them, they r original… Haven’t u heard them??? Pls do listen to the songs if u haven’t coz they’re awesome😀😃😃 aslu mimmi ah lavaige hurihaa lines thah vx Reethi veema bodu Bai liyeveni but nxt time onwards I will try to write less lines… BTW thanks 4 ur advice vrh ufaa vejje thigothah amilla opinion hissa Kohleema😄😊

   ⚠Report!
 3. Mimmi darlinn kon irakun thr story upkuraany..upkuraairu miahvure adhivec dhigukohlaafa upkohlaathi ingey..oka😉

  ⚠Report!
  1. Own songs???? Really…. Now that’s a tough thing… Mimmi ah neygey amilla songs liyan…. Liyunas Hama nujeheyne kaneyge🤣🤣😂 but still I will try once 4 u… Aslu amilla songs liyuneema kiyuntherin kiyaa iru raagu neygenyaa shauguveri nuvaanen nun…

   ⚠Report!
 4. Mimmi you r a blessed writer maybe you can write nice songs too…. And v will try singing it in our own way…..😉😉

  ⚠Report!
 5. Obi eyy mi part ekam I’m really sad for rayaan😭😭😭😭Varah habeys mi part ves good job darla ❤️❤️❤️Mimmi7 ❤️❤️❤️😍😍😍😍👌👍💞❤️

  ⚠Report!
  1. Thanksss anonymous…. But I hav a question… Thee ehn Anonymous eh dhw.. Coz meege kurin Mimmige stry ah anonymous innanee negative comments liyefa🤔🙄

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.