ރޫޙާނީ ބިރު – 2 –

- by - 16- June 10, 2019

“އެއްކަލަ ދޮންބެ.. އަނެއްކާ އެފެށީ…ވަރަށް ފޫހިވޭ” ޔާނާ ތުންކޮޅު ހަދާލިއެވެ. ޔާނާ ތުންފަތަށް ހަދާލިގޮތުން ޒީދާން ގެ އިތުރުން އެތާތިބި އެންމެން ހިނިއަތުވެއްޖެއެވެ.އެ މަންޒަރުބަލަން ސަލީމް އާ އެލީސާ ތިބީ ހިތްހަމަޖެހިފައެވެ.އެލީސާ ހިތި ގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. “ރޯޒް ފްލޭމް” އަށް މީގެ 26 އަހަރުފަހުން އުފާވެރިކަން ވެރިވީއޭ އެލީސާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. އޭނާގެ ހިތުން ދުވަހަކުވެސް ނުފިލާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އެ ހަންދާންތަށް ވަނީ ހިތުގެ އެންމެ އަޑީގައި ހަރުވެފައެވެ.އެ ރޫޙާނީ ބިރުވެރިކަން އަބަދުމެ އަބަދަށް އޭނާއަށް އުނދަގޫކުރާނެއެވެ.

– “ރޯޒް ފްލޭމް” ގެ އެންމެން މާލެ އައިތާ ހަފްތާއެއް ފަސް. –

ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. މުޅި މާހައުލު އެއްވަސް ކުރަމުންދިޔައީ ކޮފީގެ ހިތްގައިމު ވަހުންނެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ ފަޒާގައި ގުގުމާލަމުން ދަނީ ތިންބެއިން ކަމަށްވާ ޒީދާން ، ޝެލީން ، އަދި ޔާނާގެ ހުނުމުގެ އަޑުންނެވެ. ތިންމީހުންވެސް ވަރަށް ފޯރިޔާއެކު ކެރަމް ކުޅެމުން ދިޔައެވެ.

“އެހެމް..އެހެމް..”ރިށްވާން ކަރުކެހެލިއެވެ. އެވަގުތު ކުޅުމުގެ ފޯރީގައި ތިބި ތިން މީހުންވެސް ރިޝްވާންއަށް ބަލާލިއެވެ.
“ކިހިނެށްވީ ދޮންބޭ..” ޒީދާން އަހާލިއެވެ. އެވަގުތު ރިޝްވާން ހީލުމްށްފަހު އެކަޅުކަންގަދަ އިސްތަށިގަނޑުގައި އަތް ހިންގާލިއެވެ.
“ގުޑް ނިއުސްއެއް އެބަ އޮތް..މާދަން ނޫން އަނެއްދުވަހު އެންމެން ޕިކްނިކް ދަނިއްޔޯ މަންމަމެން އެބަ ކިޔާ…ތްރީ ޑޭސްއަށް..”ރިޝްވާން ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ.
“ދޮންބޭ..ކޮންތާކަށް ދަނީ…ވަރަށް ރީތި ރަށްކައްތަ..” ޔާނާ އަވަސް އަވަހަށް އަހާލިއެވެ.
“ހިމިތި ކިޔާ ރަށެއް..ވަރަށް ރީތި ރަށެކޯ..ބޮޑުވެފައި ކަނޑުއަޑިވެސް ނުލާހިކު ރީއްޗޯ…އަދި ގެތައްވެސް ތިބޭ..އެކަމު އެއީ ފަޅުރަށެއް އަދި..” “ދަރިފުޅާ ރިޝްވާން..މިތާ ކީއްތިކުރަނީ..މިހާރު އެރަށަށް ދާވާހަކަވެސް ބުނީދޯ..ހެހެ..” ރިޝްވާން ހޯދަމުން އައި އެލީސާއަށް ރިޝްވާން ބުނި ޖުމުލަ އަޑުއިވުނެވެ. އަދި އެއުޅެނީ ޔާނާ އާ ޝެލީން ބިރުގަންދުވަންކަން އެލީސާއަށް އެނަގުނެވެ. އެލީސާ އޭނާގެ ހަތަރު ކުދިންނަށް ބަލާލުމަށްފަހު ހީލިއެވެ. އަދި ނުހަނު ލޯބިން ކޮންމެކުއްޖެއްގައިގައި ބައްދާލުމަށްފަހު ވަކިވަކިން ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ނިތުގައި ބޮސްދިނެވެ. އަދި އެތަނުން ދިޔައީ ރިޝްވާން ގޮވައިގެންނެވެ.އެލީސާ އާ ރިޝްވާން ދިޔުމާއެކު އަނެއްކާވެސް ވަރަށް ފޯރިޔާއެކު ޒީދާންމެން ކެރަމް ކުޅެން ފެށިއެވެ.

އިރުފެނުން ތޮޅެލުމާއެކު “ރޯޒް ފްލޭމް” ގެ މެންބަރުން ފަރުޟު ފަތިސް ނަމާދުން އަވަދިވުމަށް ފަހު އެއްތަންވިއެވެ. އެންމެންވެސް ތިބީ ގަޔަށް ފަސޭހަވާނެ ކަހަލަ ހެދުންތަކުގައެވެ. އާންއެކެވެ. މިޔަދު އެމީހުން އެދަނީ ދަތުރުދާންށެވެ. ފަޅުރަށެއްކަމަށް ވާ ހިމިއްޗަށެވެ.

“ރޯޒް ފްލޭމް” ގެ ގޭޓުކާރީގައި އެންމެން މަޑުކޮއްލައިގެން ތިބީ ވޭންގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. އެހެނިހެން ސާމާނު ކުރިޔާލާ އެލީސާމެން ވަނީ ލޯނޗަށް އަރުވާފައެވެ. ޝިޔާޒް ވޭން މަޑުކޮއްލުމާއެކު އެންމެން ވޭނަށް އަރާހަމަޖެހެލިއެވެ. އިރުކޮޅަކަށް ދުއްވުމަށް ފަހު ލޯނޗުއޮތް ދިމާލުގައި ވޭން މަޑުކޮއްލިއެވެ. ހުރިހާއެންމެން ފޭބުމާއެކު ސަލީމް ޝިޔާޒް ގާތު ދެން ދިޔަޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމުގައި ބުނުމުން ޝިޔާޒް ވޭން ދުއްވާލިއެވެ.
އެންމެން އެރިއިރުވެސް ޔާނާއެއް ނާރައެވެ.ދެލޯ ބޮޑުކޮއްލުމަށްފަހު ދެކޮޅަށް ކިރިލަ ކިރިލަ އޮތް ލޯނޗަށް ބަލާލާފައި އުންދަގޫ ގޮތަކަށް ލިތް ދިރުވާލިއެވެ. ލޯނޗު އޮތީ ވާޓަރާއި ދުރުގައިކަމުން އަރަން ޖެހެނީ ހިމަ ދިގު ފިލައެއްގެ އެހީގައެވެ. ރިޝްވާން ޔާނާއަށް އަތް ދިއްކޮއްލުމުން ބޭއިޙްތިޔާރިގައި ޔާނާއަށް ދެފަރާތަށް ބޯހޫރުވާލެވުނީ އެބޮޑު ދެލޯ އިތުރަށް ބޮޑުކޮއްލަމުންމެވެ. ރިޝްވާން ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް އަތްދިއްކޮއްލުމުން ޔާނާ ދެފަރާތަށް ބޯހޫރުވާލިއެވެ. ކުއްލިޔަކަށް ރިޝްވާން ބުމަގޮށްޖަހާލުމަށްފަހު ޔާނާއަށް ފުރަގަސްދެމުން ލޯނޗަށް އެރުމަށް ހިނގައިގަތެވެ.

“ނޫން ދޮންބޭ..މި..މިއަންނަނީ”ޔާނާ އެހެން ބުނުމުން ރިޝްވާން ކާމިޔާބުގެ ހިނިތުންވުމަކާއެކު ޔާނާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ލޯނޗަށް އެރިއެވެ. ޔާނާ އެރުމުން ކައްޕި ލޯނޗު ދުއްވާލިއެވެ. ލޯނޗު ހިމިއްޗާއި ކައިރިވަމުން ދިޔަވަރަކަށް އެ ފަޅުރަށުގެ ރީތިކަން ފެންނަންފެށިއެވެ. ފެހިކަން ގަދަ ގަސްތަކާއި ރީތި މޫދެކެވެ. ޗާލު ދޮންވެލިގަނޑު މަތީގައި އެކިއަޑުން ލަވަކިޔާ ދޫނިތަށް ކޮޅުކޮހަށް ހޫރެމުންދާތަން ފެނެއެވެ.

ލޯނޗު އެރަށާ ގާތްކޮއްލުމާއެކު އެންމެން ފޭބިއެވެ. ރިޝްވާން އޭނާގެ ދެއަހަރުގެ ދަރިފުޅު ރީމް ގޮވައިގެން ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ ހިމިއްޗަށް އެރުމާއެކު ރީން ރޯންފެށިއެވެ. އެވަގުތު ރީމްގެ ބޮދުވެފައިވާ ދެލޮލުން ބަލަމުންގެންދިޔައީ ނިކަގަހާދިމާލަށެވެ.

….ނުނިމޭ….

16

You may also like...

14 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Salaam dear readers. Here is the 2nd part of my story.hope you will like this part too.feel free to comment your views. Love you all..♥❤♥❤♥

  ⚠Report!
 2. Dhe aharuge reem ey.. main character tha e ee? Anyway story is interesting.. Waited for a longtime.. Shorter than expected.. Waiting for next episode

  ⚠Report!
 3. Malkko❤️❤️❤️ mi vaahakaige second part ves v reethi ingey… 😊😊😊😊Ekamaku dhonthi au faahagavi mistake eiy kiyaaladheynan… 🙂🙂🙂🙂🙂. ‘gethauves thibey’ miee Dhivehi bahuge gavaaidhaa khilaafau liyevifavaa thankolheiy. ‘gethauves hurey’ migothau liyumun E ibaaraai reethivaane ingey malkko❤️❤️❤️❤️😊😊😊🙂🙂🙂🙂. Negative koh maana nunagachchey…. Hama kuda mistake eiy veema bunedhinee ingey malkko….. Take very great care…. And love you so much❤️❤️❤️❤️💖💖💖💖💖💖💕💕💕💕💕💕💞💞💞💞

  ⚠Report!
 4. Thanks dhonthee..oh olhumakun even liyevunee.. Next time balaanan ekahala mistake eh nujassaa veythoa…thank you for pointing out the mistake..
  Love you more and more..😊❤♥♥

  ⚠Report!
 5. Malko..Mi part vec rythi..ekm thankolheh kury..next part dhigukohlachey..waitingg😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘❤❤❤❤❤❤❤🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🥰🥰🥰🥰🥰🧡🧡🧡👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

  ⚠Report!
 6. mi vaahaka liya meehun vaki hisaabun vaahaka medhu kendun mee vaajibehtha? vai vejje kiyan ves esfiya vaahaka

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.