ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…14

- by - 26- June 9, 2019

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެން ދިޔުމާއެކު ޑޮކްޓަރު އިޝާ ބެލުމަށްފަހު ދިން ހަބަރަކުން އަޔާންގެ ހިތް އުފަލު ން ނަށާލިއެވެ. ވޯޑުގައި އިޝާ ބޭއްވިފައި އޮތް އިރު އަދިވެސް ހެޔެށް ނާރައެވެ. ޑޮކްޓަރު ބުނި ގޮތުގައި އިޝާ ހޭއަރާނީ ފަނަރަ ވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުންނެވެ. އިރުގަނޑެށް ފަހުން އިޝާ ހޭއެރިއެވެ. ”އަޔާާން އަހަންނަށް ކިޔެއްވެގެން މިތަނަށް ގެނާ؟” އިޝާ ފުރަތަމަ ވެސް ކޮށްލީ ސުވާލެވެ. ކަން ވީ ގޮތް އަޔާން އިޝާއަށް ކިޔައިދިނެވެ.”ޔޫ އާ ގޮއިން ޓު ބީ އަ މޯމް.” އަޔާން ބުނެލި އެއްޗަކުން އިޝާ ގެެ އަނގައިގާ އަތް އަޅާ ލެވުނެވެ.އިޝާއަށް ވީ ހަަަމަ އަޔާންއަށް ވީވަރެވެ. އުފަލުން ފޮޅުނެވެ.”މަން މަ ގާތު އަދި ނުބުނާތި އިނގޭ.. އަހަރެން ބޭނުމީ ސަޕްރައި×ް އެށް ގޮތަށް ބުނަން…” އިޝާ ބުނެ ލިއެވެ. ”އެހެންވިއިރު މިރޭ ބުނާނީ..” އަޔާން ބު ނެލިއެވެ. ”އަހަރެން ބޭޭނުން އަހަރެން މަންމަ ކައިރީ މިވާހަކަ މަންމަ ކައިރިއަށް ގޮސް ބުނަން.. ” އިޝާ ބުނެލިއެވެެ. ”މި ތަނުން ދޫ ކޮށްލީމަ ދޯ މަންމަ ކައިރިއަށް ދާނީ..” އަޔާން ބުނެލިއެވެ. އިޝާވެސްް އާއެކޭ ބުނެ ބޯ ޖަހާލުއެވެ.

***********                   ”އަހާ އިޝާ ހާދަ ދުވަހަކަށް ފަހު…” ގޭގެ މައި ދޮރުން ވަތް އިޝާ ފެނި އިނާޝާ އަހާލިއެވެ.”މި އަންހެން ވެރިންނަށް މަންމަ ކައިރިއަށް އާދެވެނީ ހަބަރެށް ނޫނީ ވާހަކަ އެށް ބުނަންް… އެހެން ނޫނީ މަންމަ ހުންނަ ކަންވެސް ހަނދާނެއް ނުހުންނާނެ. ” އަޔާންވެސް ގޭތެރެއަށް ވަންނަމުން ބުނެލިއެވެ.” ކޮން ވާހަކަ އެށް ބުނަންތަ ތިއައީ..” އިނާޝާ ހުރީ ކެތް މަދު ވެފައެވެ. ”މަންމަ މާމައަކަށް ވަނީ ނު…” އިޝާ ބުނެލ ވާހަކައަކުން އިނާޝާ އުފަލުން ފޮޅުނެވެ. އެއީ އިނާޝާ އަބަދުވެސް ދެކޭ ހުވަފެނެކެވެ. ދުނީޔޭގަ ހުންނަ ދުަވަހަކުން މާމާ އޭ ކިޔާފަ ގޮަވާލާނެ މާމަ ދަރިއެށް ލިބުމެވެ.އުފަލުން އިނާޝާއަށް އުޅެވޭ ނުޅޭވެ ގޮތް ވެސް ނޭނގެއެވެ. މަންމަ އާއެކު ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެށް ހޭދަ ކޮށްލުމަށް ފަހު މައްރިބް ނަމާދު ބަންގި ގޮވަން ކައިރިވާތީ އިޝާއާއި އަޔާން ދިޔައީ ގެއަށެވެ.

”އަމް ސޯ ހެޕީ… ޔެސް ފައިނަލީ އަމް ގޮއިން ޓު ބީީ އަ ޑެޑީ…” އަޔާން އައިސް ކޮޓަރއަށް ވަ ންނަމުން އިޝާގެ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ.”މިރޭ ވާނެ އަޔާންގެ މަންމަ ކައިރީ ބުނަން… އަނެއްކާ މިރޭ އަޔާންގެ ބައްޕަަެވެސް އަންނާނެ… މިރޭ ކައިގަޑީގަ ބުނާނީ… އޭރަށް އެތާ ތިބޭނެ އިޔާނާ،އިލާފް އެން އިޔާންވެސް…” އިޝާ އެހެން ބުނުމުން އަޔާން ސަަޅި އައިޑިއާއެކޭ ބުނެލިއެވެ.

ވައިލެޓް ރޯސްގައި އެންމެން  ކެއުމަށްއިންސާފް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ކޔޑަ އިރުކޮޅަކުން އެތަން ހީވީ ކުޑަ ބޮމެށް ގޮވި ހެންނެވެ.

ނުނިމޭޭ

[މި ޕާޓްް ކުރުކަން އަޅުގަނޑަށް އިނގެއެވެ.ދެން އަންނަ ޕާޓަކީ މި ވާހަކައިގެ ފަހު ޕާޓްއވެ. އެހެން ކަމުން އެ ޕާޓްް މިއަށް ވުރެ ދިގު ކޮން ގެނެސް ދޭނަމަެވެ.]

 

26

zombie

💜💙❤❤I am 12 year old girl who likes to write and read storys. ❤❤💙💜

You may also like...

7 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Eesh innaany tharutheebun up kuran jassaaafa namaves nubaakon mihiry up kohfa n feel free to comment

    ⚠Report!
  2. Good…v kudhi kudhi mistakes fehnany..
    Keep it up darla🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.