ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…15[ފަހުބައި]

- by - 54- June 9, 2019

”ހަމަ ތެދެއްތަ… ޔޭ ހުރޭ. އައިމްގޮއިން ޓު ބީ އަ ސިސް ޔޭ ޔޭ” އިޔާނާ ހީވީ މޮޔަވެގެން އުޅޭހެން ނެވެ. މި ކުޑަ ކުޑަ އާއިލާއަށްއެ ހަބަރުން އުފާވެ ރިކަން ނޫން ކަމެއް ނުގެމެސްދެއެވެ.ފާތުމަ އާއި އަލީ ވެސް އެވަރަށް އުފާވިއެވެ.އިޔާން އާއި އީލާފް ގެ ހާލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ މި މީހުން އަދި މާ އުފާ ވިއެވެ.

ދުވަސްތަށް އޭގެ ހަލުވި މިނުގައި ފާއިތުވަމުން ނުވަ މަސް ދުވަސް ފާއިތު ވެގެން ހިނގައްޖެވެ. އިޝާ ގެ ބަނޑު ނުވަ މަހާ އެއްވަރަށް ބޮޑެވެ.

ވިއްސާރަ ރެއެކެވެ. އެހާމެ  ފިނި ވެސް ރެއެކެެވެ. އރުކޮށްކޮޅާ ގުގުރީގެ އަޑު އިވިލައެވެ.ކޮޓަރި ތެރޭގަ އި ނުނިދިންގެ އިޝާާ ދެކޮޅަށް އެނބުރެމުން ދިޔައެ ވެ. އޭރު ފުން ނިންޖަކުން އަޔާން ނިދާފައި އޮތެވެ . އިރުކޮޅަކު އިޝާ އެހެން އޮތުމަށްފަހު ފޯނު ނަގައިި ބަލައިލިއެވެ. މިހާރު ގަޑިން މެންދަމުން އަލިވެ އެކެއް ޖަހަނީއެވެ. ފޯނުގެ ލޮކް ކޯޑު ޖަހައި ލުމަށްފަހު ފޯން ހުޅުވާލިއެވެ. އެޔާއެކު އިޝާއަށް ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ. ފޯނުގެ ހޯމް ސްކްރީނަށް އަރާ ފައި އިިންް ތާރިހަކުންނެވެ. މާދަމާ އަކީީ 6ސެޕްޓޭމް ބަރެވެ. އެއީ އަޔާންގެ އުފަން ދުވަހެވެ. އަޔާން އަށް އިޝާއަށް ދެވޭނެ ހަދިޔާ އަކީ ކޮބާހޭ.؟ މިއަދު އިޝާ އަތަކު އެކައްޗެއެވެސް ނެތެވެ. މިހާރުގެ ހާލަތު ތަން ދޭ ގޮތުން ކޭކެއް ހާ ހިސާ ބު ވެސް ނުފިހެވޭނެވެ.

ކުއްލިއަކަށް އިޝާގެ ބަނޑަށް ތަދެއްއެރިއެވެ. ފުރަޔތމަ ފަހަރު ކަމުން އިޝާ ކެތް ކޮށްލިއެވެ. ނަމަވެސް މާ ބޮޑަށް ބަނޑަށް ތަދުވާން ފެށިއެވެ. ”އަ…ޔާ…ން” އިޝާ އަށް އަޔާންއަށް ގޮވާލެވުނެވެ. ވަރަަްް އަވަހަށް އަޔާން ތެދުވިއެެވެ.”ވަޓް” އޭރު އިޝާ އަށް ވަމުން ދިޔަ ގޮތް ފެނި އަޔާން އަށް ބުނެލެވުނެވެ. އަޔާން އަވަހަށް ގޮސް މަންމައަށް ގޮވާލިއެވެ. ފާތުމަވެސް ވަރަށް އަވަސް ކޮށްލާފައި ތައްޔާރުވެގެން އައެވެ. އޭރު އަޔާން އެނބިއުލާންސް އަށްް ގުޅާފިއެވެ. ވަރަށް މަސައްކަތުން އިޝާ ތައްޔާރު ކުުުުުުުުރިއިރު އެންބިއު ލާން އައިސް އޮތެވެ. އަވަހށް އިޝާ އެންބިއުލާންސް އަށް އަރުވައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް ދެވުމާއެކު އިޝާގެ މަންމަ އަށް ގުޅައި އެ ހަބަރު ދިނެވެ. އިޝާގެ މަންމަ ވެސް އަވަޖހަށް ހޮސްޕިޓަލަށް އައެވެ. އޭރު އިޝާން އާއި ޒީންވެސް އިނާޝާގެ ފަހަތުން އައެވެ.

އިޔާން،އީލާފް،އަދި އިޔާނާއަކަށް މިހަބަރެށް ނުލިބެއެވެ. އެމީހުންނަށް މި ހަބަރު ދީފިއްޔާ ހީވާނީ ދުނިޔެ ރަން ވެގެން އުޅޭ ހެންނެވެ.

ގަޑި އިރެށް ހާ ފަަހުން ޅަކުއްޖެއްގެ ރުއިމުގެ އަޑު އިވުނެވެ.”އަންހެން ކުއްޖެއް” ވިއްސާ ކޮޓަރި ބޭރާށް ނިކުތް ނަރުސް ކުއްޖަަަަގެ އަތުގައި އޮތް ކުއްޖާ ދައްކާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ލޯބި ލޯބި އަންހެން ކުއްޖާ ހަމަ ވައްތަރީ އިޝާއާއެވެ. އަޔާން އާ ވައްތަރީ ހަމައެކަނި އެ ލޯބި ލޯބި ދެ ލޮލެވެ. އަޔާންގެ ރީތި ނޫ ކަޅި ލިބިފައި ވުމުން އިިތުރަށް އަޔާން އާ ވައްތަރެވެ.

އަޔާން ގޭގައި ތިބި އެންމެންނަށް މި ހަބަރު ދިނެވެ. ހުރިހައި އެންމނެވެސް ތެޅެމުން ފޮޅެމުން ހޮސްޕިޓަލަށް އައެވެ.އަޔާންގެ ތިން ކޮއްކޮއާއިި އިޝާގެ ކޮއްކޮ އިޝީ ވެސް އައިސް އިނެވެ.

ހަތަރު އަހަރު ފަސް…

”މަންމީ އާ ރުޅި… ޑެޑީ ބަލާބަލަ މަންމި.. އަޔާ އުުުުުުޅެނީ ގެންދަން…” އަޔާންގެ ގައިގާ ބައްދާލަމުން އަޔާނީ ބުނެލިއެވެ. ”ދެން އަޔާާ..” އިޝާ ދުވަމުން އަޔާނީ ކައިރިއަށް އައެވެ.” ބަލާލަން އަޔާ ގައިގަ ދުވަނީ އައްޗި ވަސް..” އިޝާ ބުނެލިއެވެ.”ތެދޭ އަޔާ އަދިވެސް ފެންނުވަރަ ތިއުޅެނީ…” އަޔާން ބުނެލިއެވެ.”ޑެޑީ އާ ވެސް ރުޅި އަޔާ ދާނީ ތުއްުތު ކާރިއަށް…” އަޔާނީ ލޯ އަޅާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އޭރު އިޔާން އައިސް ގެއަށް ވަންނަނީއެވެ.”އަޔާ އަނެއްކާ ކިހިނެއްވީ؟” ”ޑެޑީ އާއި މޮމީީ އުޅެނީ އަޔާ ފެންވަރުވަން..” އިޔާންގެ ގައިގަާ ބައްދަލާމުން ބުނެލިއެވެ. ”މިއަދު އަޔާ ފެންވަަރާނީ ތޫ އާއެކުު ދޯ ” އިޔާން ބުނެލިއެވެ. އަޔާނީވެސް އާއެކޭ ބުނެ ހެނދުންމެއް ހިފައިގެން އައެވެ.މަންޒަރު ބަލަން ތިބި އިޝާއާއި އަޔާްނގެ ތުންފަތުގައި ނުފިލާ ހިނި ތުންވުމެއް ހުއްޓެވެ.އިޔާންއާ އިޝީ ކައިވެނި ކުރި ތާ މިހާރު އަހަރެއް ވަނީއެވެ. އިޝީ އަކީ މޭކަޕް ގެ އެކި ކޯސްތަށް ހަދާފައި ހުރި މޭކަޕް އާޓިސް ޓެކެވެ.އެހެންވެ އަޔާނީ ގިނައިން ރީތިވެ ހަދާނީ އިޝީ ކައިރިންނެވެ. އިޝީވެސް އެކަމާ ރުހިގެން އަޔާނީ ރީތިކޮށްދެއެވެ. އިޔާން އާއެކު އަޔާނީ ދިޔު މުން އިޝާ އާއި އަޔާން ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.

ހަވޯރު ހަތަރެށް ޖެހުމާއެކު އަޔާންއާއި އިޝާ ބޭރަށް ނިކުމެފައި ތިއްބެވެ. އެހެން ތިބޭތާ އިރުކޮޅެ ށް ވި ފަހުން އިޔާން އާއި އިޝީ އަޔާނީ ގޮވައިގެ ން ނިކުތެވެ. އޔާންގެ އަތުގައި ކެމެރާ އޮތުމުން މިއަދު ފޮޓޯ ނަގަން އުޅޭކަން އިނގުނެވެ.

”ދެން ފޮޓޯ ނަގާނީ މަންމި އާ ޑެޑީ އާއި އަޔާ” އަޔާނީ ބުނެލުމުން އިޝާއާ އަޔާން އަޔާނީ ނަގައި އުރާލިއެވެ. އެޔާއެކު އިޔާން ފޮޓޯ އެށް ނެގިއެވެ.

ނިމުނީ..

 

 

 

54

zombie

💜💙❤❤I am 12 year old girl who likes to write and read storys. ❤❤💙💜

You may also like...

19 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Here is the last part and thank u all for the support.. my frst story have funished very nicely cox of u r all support thank u all.

  ⚠Report!
 2. Nimun eha ehaa ehnoon…Anyways yuh tried dhw …but I hope next story ehga mistakes rangalhu kohlaane kamah..good luck🥀🥀🥀❤❤❤😘😘😘🤩🤩🤩💓💓💓🌹🌹🌹

  ⚠Report!
 3. Vaahakaige ninmun genes dhyfa inn oiyy ehaa ryhcheh noon…. Ekm masha allah… Vaahaka varah rythi… V mistakes faahaga kurevun… Sifa kurumugA vx…. N writting mistakes thah correct kohfa dhn liyaa vaahaka eh upkohla dhehchey… Even i m also a story writer…. Bt elder than u… keep going forward…. God bless u dear….

  ⚠Report!
 4. Vaahakaige ninmun genes dhyfa inn oiyy ehaa ryhcheh noon…. Ekm masha allah… Vaahaka varah rythi… V mistakes faahaga kurevun… Sifa kurumugA vx…. N writting mistakes thah correct kohfa dhn liyaa vaahaka eh upkohla dhehchey… Even i m also a story writer…. Bt elder than u… keep going forward…. God bless u dear…. ❤❤❤

  ⚠Report!
 5. Varah reethi. .and you tried your best … ninmmunves Salhi inge .. love you ♥❤♥ ❤♥❤♥

  ⚠Report!
 6. All readers please respect her. She is only 12 alhugandu adhi mihaa furihama story eh nudheken. 12 years aa balaafa ok. Vv reethi.

  ⚠Report!
 7. Vaahaka jumulakoh v. Reethi.
  Ekam baeh thanthan kurugalhuvaafahen heevany.
  liyun kuriah gendhey, adhi liyefa ehkoh rangalhah kiyaala, mistake thah amihla ah faahaga kureveyne.adhi, Insha Allah, eyrun kaamiyaab liyun theriakah v. Avahah veveyne.

  ⚠Report!
 8. This story was rushed.. Zombie.. u have potential to write good stories.. I just read the whole story from the start.. Keep the names of characters u create and their relationships noted.. Don’t just write names on a whim.. Btw does is make sense that Iyaan and Ishee didn’t meet at Ayaan and Ishaa’s wedding as in laws? And errashegga ulhey iruves school maahaulun namaves ingeyne noontha? Iththun Oththun.. e dhivehi bahuga hunna basbaheh noon.. ishyneve.. oshoatheve.. migothah badhal kuran dhas kuran eba jehey Zombie.

  ⚠Report!
 9. The next story u write, Imma try and point out ur mistakes and correct them as much as I can

  ⚠Report!
 10. Eesh❤️❤️❤️❤️❤️❤️💗💗💗💗💗Ninmun vvvvv reethi…. Manma akaa bappa aku emeehehge dharifulhu uraalaigen photo eiy negeema mihaa reethi vaane💗💗💗💗💗💗 Dhonthi mi vaahakige ninmun kiyaali iru E manzaru v reethi oh sifavi😍😍😍😍😍😍 I just loved this story💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗 And you too ingey💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.