ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…12

- by - 90- June 9, 2019

”ޔާން ދޭބަލަ” އިޝާ އަޔާން އިން ސޯފައިގެ އަނެ އްފަރާތުގައި އިށީންނަމުން ބުނެލިއެވެ.އޭރު ފާތިމަ ފެން ބޯށޭ ކިޔާފަ ބަދިގެއަށް ދިޔައެވެ. ”މިހާރު ދޮންބެދައްތަ އަށް ހީވަނީ ވަރަށް އަވަހަށް އިޔާންވެ ސް…” އިޔާންއާ ދިމާލަ އެއް ލޯ މަރާލަމުން ބުނެެ ލިއެވެ. ފޯނަށް ގެއްލިފައި އިން އިޔާން އިޝާއަށް ބަލާލިއެވެ.”ނޫން.. އަހަރެން ނޫޅެން..އަދި” އިޝާއާ ދިމާލަ ބަލާލަމުން އިޔާން ބުނެލިއެވެ.”އެެހެންވިއިރު ތި ފޯނުނލިބިދާނެތަ ބަލާލަން… ” އިޝާ ބުނެލި އެވެ. ބިރުން އިނދެ އިޔާން އިޝާއަށް ފޯން ދިއް ކޮއްލިއެވެ. އިޝާ އަވަހަށް ހިފިއެވެ. އަދި ފޯނުން މެސެންޖާއަށް ވަދެލިއެވެ.

”އިިޝީީ އެންް ޔޫ ވަޓް؟” އިޝާ އެ ފޯން ބަލާލުމަ ށްފަހު ބުނެލިއެވެ.”ޔޭހ.. އެކަަމްް ދޮންބެ ގާތު ނުބު ނާތި… ދެން ދޮންބެދައްތައާއި އިޝީ އޮތީ ކޮން ގު ޅުމެއްތަ؟” އިޔާން ބުނެލިއެެވެ.”ސުބުހާނަﷲ ތި ވަ ރު މީހަކު ތިއުޅެނީ އިޝީ އާ އެއްކޮން..ދެޓުސް މަ އި ޔަންގާ ސިސްޓާ..” އިޝާ ބުނެލިއެވެ.”އެހެންތަ’ ‘ އިޔާން ބުނެލިއެވެ. އިޝާ އިޔާންއަށް ފޯން ދިއް ކޮށްލިއެވެ. އިޔާންވެސް ހިފިއެވެ.

*** *** ***

ދުވަސްތަށް ހަލުވި ކަމާއެކު ފާއިތުވަމުން ދެއެވެ.  އެކި މީހުންނަށް އެކި ކުލަތަށް ދައްކަމުންނެވެ. އެއްބަޔަކަށް ބަހާރު މޫސުން ގެނެސްދެމުންނެވެ.އަނެެ އް ބައި މީހުންނަށް ހިތާމަތައް ކުރިމަތި ކުރުވަމުން ނެވެ.

އާދައޮގެ މަތިން ހެނދުނުގެ ކެއުމަށް އިޝާމެން އި ންސާފް ކުރަން ތިބި ވަގުތެވެ.”މަންމާ އިނގޭތަ. އިޔާން.. އުޅެނީ. ކުއްޖަކާ ރައްޓެހި ވެގެންނޭ.އިއްޔަ ގަ ވރަށް ނޫންކަމަށް ހެދިގެން އުޅުނީ އެކަމަކު އެކަަންް ވެސް ފަޅާ އަރާފި… ” އިޝާ އިޔާންއަށް އެއްލޯ މަރާލަމުން ބުނެލިއެވެ.”އަނެއްކާ ކާކާތަ؟” އަޔާން ބުނެލިއެވެ. ”ތެދެއް އެ ކާކުު ތަ؟”ފާތުމަ ވެސް އިނީ ކާކުކަން އިނގެން ބޭނުންވެފައެވެ.”އި ޝީ އާ.. އަދި މީނައަށް ނޭނހެ އެއީ އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ ކަންވެސް..” އިޝާ ބުނެލި ވަގުތި އިޔާން ވަގުތުން ރަކިވިއެވެ.”ދެން ރަކިވާނެ ކަމެއް ނެތް އެއޮތީ ފަޅާ އަރާފަ…” އަޔާންވެސް  ދިިމާ ކޮށްލުު މުގެ ގޮތުން ބުނެލިއެވެ. އިޔާނާ އިނދީ ހަމަ ބުނާ ނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ.

އެންމެން ކައި ނިންމާލުމުން އިޝާ ތަށިތަށް ނެނ ގު މަށްފަހު ކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ. އޭރު އޭސީގެ   ފިނިކަންް ކޮޓަރި ތެރޭ ހުއްޓެވެ. ދެން ފެނުނީ ލެޕްޓޮޕްއަށް ނަޒަރު ހުުއްޓާލައިގެން އިނެވެ.”އިޝް އައި އެމް ސޯ ހެޕީީ އެންޑު ލަކީ ފޯ ޔޫ.. އިޝްް ކަހަލަ ރަނގަޅު ވައިފްއެށް ލިބުނީމަ..ލަވް ޔޫ…” އަޔާންް ލެޕްޓޮޕް ނިއްވާލުމަށްފަހު އިޝާކައިރިއަށް އައިސް ބުނެލިއވެ.”އެމް އޯލްސޯ .. ލަކީ ޓު ހޭވް ޔޫ ޔާން… އެން މަޗް ލަވްސް…” އިޝާ ބުނެލި އެވެ.” އަންނާނަން ފެން ވަރައިގެން ދެން މި ގަޑި އަކު ނޫން.. ”އިޝާ ބުނެލިއެެވެ. އެއަށްފަހު ގޭގަ އުޅޭއިރު ލާކަހަލަ ރަތް ކުލައިގެ ކަކުލާ ހަމައަށް އަންނަ ހެނދުމަކާއެކު ކަޅު ސްކީނީއެށް ހިފައިގެން ފާހަނާއަށް ވަނެވެ. އރުކޮޅެށް ފަހުން ފެންވަރައި ގެން އިޝާ ނިކުތެވެ. ކުޑަކޮން ރީތި ވެލުމަށްފަހު ނަމާދު ކޮށްލިއެވެ. ”އިޝާ.. އޯކޭތަ..” އަޔާން އައި ސް އިޝާ ކާރިއަށް އައިސް ބުނެލިއެވެ.”ދެން ތި އަހާ ކަހަލަ ވާހަކައއެށްތަ…؟” އިޝާ ބުނެލިއެވެ. އަޔާން އިޝާ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ.”ލަވްޔޫ” އަޔާން ބުނެލިއެވެ. ”އިޝާ ކައިރީ މިވާހަކަ ދައްކަން މާ އަވަސް ކަންނޭނގެ އެކަމުވެސް ބުނެލަން ބޭނުން. އައި ވޯންޓް އަ ބޭބީ..” އަޔާން އިޝާއާ ދިމާލަ ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ”އައި ވިލް ތިންކު” އިޝާ ކުރު ޖަވާބެށް ދިނެވެ. ”މާދަމާ އަޔާންއަށް ޖެހެއެ ންނު ސުކޫލަށް ނިކުންނަށް…” ”ހޫމް އިޝާއަށް ވެސް ޖެހެއެންނު ނިކުންނަން..” އަޔާން އާއި އި ޝާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ.

އައު  ދުވަހަކަށް އިރު އެރީއެވެ. އިޝާ ދިޔައީ ސްކޫލަށް ދާން ތައްޔާރު ވަމުންނެވެެ.އިޝާއަކީ ސް ކޫލަށް އަލަށް ވަންނަ ޓީޗަރެކެވެ. ނަމަވެސް އަޔާން އަކީ އެއްއަހަރު ދުވަހަު ސްކޫލުގެ ޓީޗަރެށް ގޮތުގައި ެއުޅުނު ޓީޗަރެކެވެ. 6:30ވުމާއެކު އިޝާ އާއިި އަޔާން ސްކޫލަށްް ދިޔުމަށް ބޭރަށް ނިކުތެވެ. އިޝާއާއި އަޔާން ސްކޫލަށް ދިޔައީ ސައިކަލުގައެވެ.

އިޝާއަށް ފުރަތަމަ ގަޑި ނަގައިދެން އޮތީ ގުރޭޑް ފހަެއްގެ ކުލާސްތަކަށެވެ.

ދުވަސް އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ނިމިގެން ދިޔައެވެ.”މިރޭ ހާދަ އުޑުމަތި ބަނައޭ… ހީވަނީ ވާރޭ އޮއްސާލާނެ ހެން ހިނގާބަލަ މިރޭ ވާރޭގަ ތެމެން.. އެއީ އަހަރެ ން ވަރަށް ކުރާހިތްވާ ކަމެއް… ވަރޭ އޮއްސާލާއިރަ ށް އަހަރެނން ބޭނުން އިޝާ އާއެކު ސައިކުގަ ބީ ޗަށް ދާން” އަޔާން ވާހަކަ ދެއްކީ ކުޑަ ކުއްޖަކު ފަދަައިންނެވެ.”ހެވޭ ބޭބީ” އަޔާން ކައިރިއަށް އަައި ސް އިޝާ ބުނެލިއެވެ.”އަހަރެން ހުންނާނަން އަޔާން ވާރޭގަ ތެމޭތަން ބަލަން އަހަންނަށް ވަރަށް އުނދަ ގގޫ ވާނެ މިރޭ އެްއްޗިި ދޮންނަން..”ތުންް ދަމާލަމުން އިޝާ ބުނެލިއެވެ.

ނުނިމޭ.

90

zombie

💜💙❤❤I am 12 year old girl who likes to write and read storys. ❤❤💙💜

You may also like...

34 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Thank u hma next part luyevunu emme avahakh.. ekm dhen hiyeh nuvey ehaa avahah up kohdheveyne heneh school holhuvunynu.. hehe but eesh vvv try kuraaanan

   ⚠Report!
 1. Yoohooo……. School hulhuvunee dhw eesh❤️❤️❤️❤️bas ahaigen kiyavachchey ingey… Vvv rangalhu result eiy neren vaane…. Vaahaka liyunas kiyevumah faruvaa kuda nukurachchey….. Hehe.. As friends, hama hithah eree eesh ah advice eh dhey we ey…. Anyways mi part aai kuree parts thahves vvvv rythi ingey…. Mi vaahaka hama vv kiyaahiyvey dhonthi….OK eesh… Dhn vakivelaanamey…. 💖💖💖💖💗💗💗💗💗❤️❤️❤️❤️💕💕💕💕💚💚💚💚💜💜💜💜💜💓💓💓💓❣️❣️❣️❣️💘💘💘💘💘💞💞💞💞💝💝💝💝💝💟💟💟💟🌹🌹🌹🌹🌹🌹💙💙💙💙💙💙

  ⚠Report!
  1. Thank u so so much dhonthi… yes as you said i will try my best.. vaahka up kohdemun story ves up kohdheynan

   ⚠Report!
  2. Kihki vaahaka up kihdemun story ves upkohdeyna zombie gandu miheneh noon kiyaany L😁L

   ⚠Report!
 2. Dear readers her is twelth part feel freee to comment. School holhuvunyma kuda koh busy vaane ehnve faharehga story up nukohdhevidhaane butbstory is going to end..
  Next part in sha allah hama liyebbvunu ehmme avahakah. Maadhamaa nokny day after tmmorow

  ⚠Report!
 3. Dear story nice ingey.. Ekm girls moonuburugaa alhaatha egothah??? Laalu hama ahaaliy… … I mean cover pic ga ingey…. Btw cover pic nice… Kyp it up😀😀😀😀

  ⚠Report!
 4. Wowwww 😍😍😍😍 Varah reethi mi bai…. Varah avahah up kohdhehchey plz plz

  ⚠Report!
  1. Thank uu so much.. mihaaru kuriah hurihai bai thakeh submit kohfin then admin team chek kurumahfhu u kohdheyne..

   ⚠Report!
 5. Ahthe… Muunu buruga alhaigen schl teacher akah vevey kameh nudhenahurin… Vhk liyaa iru vx raahjeyge gaanuunu huhdahkuraa Kan kama nukuraa Kan Kan innaany Hama egothah… Eyakah badhaleh nugeneveyne… So hope u will not repeat

  ⚠Report!
 6. muunu buruga alhaigen schl teacher akah vevey kameh nudhena hurin… story akas rahjjeyge gaanuunu huhudha kuraa kan kama nukuraa kan kan onnan vaany egothah… hope u’ll not repeat

  ⚠Report!
  1. No mihaaru teachers in vxx dhey school ah muunu buruga alhagen kiyava dheyn …

   ⚠Report!
  1. In sha allah mirey.. three parts innaaane submit kohfa.. eiy last part aa hama aah

   ⚠Report!
 7. Hey zombie…. I think this is my first comment… MASHA ALLAH u r so talented💯❤️💕 Srsly r u 12yrs? 😱😊😊
  Anyways story is great & I do really enjoy reading this one! Waiting for your next part! TC❤️🌹💯

  ⚠Report!
 8. Mi part vec vv rythi🙂..but kuru ingey🙁..hope next part dhigukohladheyne kamah…luw yuh sis👏🏻👏🏻👏🏻💛💛💛❤❤❤

  ⚠Report!
  1. Kurutha? two parts ekoh vaane kanneyge 1000 words… heehehe two parts ehenve ey up kohdheny..

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.