ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…11

- by - 74- June 9, 2019

ވަގުތުން އިޝާގެ މޫނަށް ޖަންބު ކުލަ އަރައިގެން ދިޔައެވެ. ”ހޫމް މިހާރު މާ ލަސްވެއްޖެ ހިނގާ ނިދަން” އަޔާން ބުނެލިއެވެ. އަދި ގޮސް ލައިޓްތަށް ނިންވާލިއެވެ.” މިރޭ ނިދުމުގެ ކުރިން އަހަރެން އިޝާ އާ ސުވާލެށް ކޮށްލަން ބޭނުން.. ސުހޭލް އެއީ ކާކު.؟ މި ބުނީ އިޝާއަށް… ” އަޔާން ބުނެ ލި އެއްޗަކުން އިޝާ އަވަހަށް އަޔާންއަށް ނަޒަރެށް ދިނެވެ. ”އެކްސް އެއް” އިޝާ ބުނެލިއެވެ.”ފުލް ސްޓޯރީ ކިޔައިދެވިދާނެތަ؟” އެހެން ބުނުމުން އިޝާ އެ ހާދިޘާ އަކުރުން އަކުރަށް ކިޔައިދިނެވެ.”ގުޑް ނައިޓް ލަވް” އަޔާން ބުނެލިއެވެ.”ލަވް؟” އިޝާ އަޔާންއަށް ބަލާލިއެވެ. ”ތި އަހަރެންގެ ވައިފް އެށް ނޫންތަ..؟ ” އަޔާން އިޝާގެ މޫނަށް ބަަލާލިއެވެ. އިޝާ އާއެކޭ ބުނެ ގުޑް ނައިޓް އޭ ބުނެލިއެެެެވެ.

އައު ދުވަހަކަށް އިރު އެރީއެވެ. ގޭދޮށުގައި ކުނިކަހަ ންމުން އިޝާ ދިޔައީ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެވެ. އޭރު އރެ ތާގައި ދެ ތިން މީހަކު ކުނި ކަހަން ތިއްބެވެ. އިޝާގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ފުރި ހަމައަށް ނިންމާލުމަށްފަހު ބަދިގެ އަށް ދިޔައީ ހެނ ދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރު ކުރުމަށެވެ.އޭރުު އަޔާންގެ ކޮއްކޮ އިޔާނާ ބަދިގެއަށް އައިސް ވަންނަނީއެވެ. ދެ މީހުން ހިނިތުންވުމެށް ރައްދު ކޮށްލުމަށްފަހު ކެއްކު މުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެނދިޔައެވެ.

”އަހާ މިއަދު އިޔާނާ އާއި އިޝާ ކައްކާ ނިންްމާލީ ތަ؟” އަޔާންގެ މަންމަ އައިސް ބުނެލިއެވެ.އޭރު  މޭޒުގައި ހެނދުނު ނާސްތާ ތައްޔާރު ކުރެވިފައިި ހުއްޓެވެ. ”އިޔާނާ ދޭބަލަ ތިއްތި އަށާ ތުއްތުއަށް ގޮވަން.” އަޔާންގެ މަންމަ ފާތުމަ ބުނެލިއެވެ.”އަ ޔާން އަށް ކާން އަންނަން ނުގޮވާނަންތަ” ފާތުމަަ އިޝާއާ ދިމާލަ ބަލާލަމުން ބުނެލއެވެ. އިޝާ އެހެން ބުނުމުން ނޫނެކޭ ބުނެ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައީ އަޔާންއަށް ގޮވުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.”އަޔާން ހޭލަބަލަ އަދޮވެސް ނުހޭލާ ތިއޮތީ ފަތިސް ނަމާދު ކޮށްގެން އޮއްތި މީހަ.. މިހާރު އެއޮށް އަށެށް ޖަހަނީ.” އިޝާ ގޮސް އަޔާންއަށް ގޮވަން ފެށިއެވެ. ނަމަވެ ސް އަޔާންއަށް އިވޭކަމަށްވެސް ހަދާނުލާާ އޮތީ ނިދާށެވެ. އިޝާގެ ހިތަށް މޮޅު ހިޔާލެށް އައެވެ. ފާހަނާއަށްވަދެ އަތަށް ފެން އަޅައިގެން އައިސް އަޔާންގެ މޫނުގައި ފުހެލިއެވެ. އެޔާއެކު އަޔާން ސި އްސައިގެން ގޮސް ތެދުވިއެވެ. އަދި އިޝާގެ ގައިގާ ހިފާ އޭނާ ގަޔާ ކައިރި ކޮށްލިއެވެ. މިކަމަށް ނުވި ސްނާ ހުރު އިޝާ ގސް ޖެހުނީ އަޔާންގެ ގައިގަ އެވެ. ”ދެން ސަކަރާތް ނުޖަހަ ކާން އާދެބަލަ.” އި ޝާ ބުނެލިއެވެ. ”ހޫމް މިދަނީއޭ..” އަޔާން އެހެެންް ބުނުމަށްފަހު ފާހަނއަށް ވަނެވެ.

”މަންމާ ކޮބާތަ ދޮންބެ. ރޭގަ ފެނުނު ގޮތަށް ނުވެ ސް ފެނޭ… އަދިި ދޮންބެ ދައްތަވެސް..” އިޔާން އައިސް އިށީންނަމުން ބުނެލިއެވެ. ”އެއޮށް އައީނު” ދޮރުން ވަތް އިޝާއަށާ އަޔާންއަށް އިޝާރަތް ކޮށް ލަމުން ބުނެލިއެވެ. ”ގުޑް މޯނިން ދޮންބެދައްތާ..” އީލާފް ބުނެލިއެވެ.”މިހާރު އީލާ އަށް ދޮންބެ ވެސް ނުފެނޭ ދޯ… ދޮންބެދައްތަ އައި ފަހުން ޗިސް ޗި ސް” އަޔާން ސަމާސާ ރާގަކަށް އެހެން ބުނުމުންް އެންމެން ހޭންފެެށިއެވެ. ”ކާކުތަ މަސްހުނި ހެދީ ދުވަހަކަުވެސް ނުކަން މިހާ މީރު މަސްހުންޏެށް…” އިޔާން ބުނެލިއެވެ.”މަސްހުނި ދޯ… ދޮންބެދައްތަ އެންނު.” އިޔާނާ ބުމެލިއެވެ. ”އަދި އެއްފަހަރު ވާނެ މިކަހަލަ މަސްހުނި ގަނޑެށް މޮޑެލަން ދޮންބެ ދައްތާ..” އީލާފް އިޝާއާ ދިމާލަށް ބަލާލަމުން ބުނެ ލިއެވެ.”ދޮންބެދައްތަ ކީއްވެތަ ވާހަކަ ނުދައްކަނީ” އިޔާނާ ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ.” ނޫނޭ.. ވާހަކަ ދެއްކޭ ނެ ތަ ފުރުސަތެއް ނުދެއްޏާ ވާހަކަ ދައްކާނެ..” އިޝާ ބުނެލިއެވެ.

ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. އަޔާން މެންގޭ ސިޓި ން ރޫމްގައި އެންމެން ތިބި އިރު މަދީ އިޝާއެވެ. އިރުކޮޅެށްފަހުން އިޝާ ބޭރަށް ނިކުތެވެ. އޭރު އެން މެންގެ ދުލުން މާޝާﷲ އޭ ބޭރުވިއެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ ބޮޑު ބަޓަފްލައި ހެދުމަކާއެކު ކަޅުކުލައިގެ ބޮޑު ބުރުގަަަލުގައި އިޝާ ފެންނަލެށްވަރަށް ރީއްޗެވެ. މޫނު ފޮރުވުމަށްޓަކއި މޫނު ފޮތިކޮޅެށް އެޅިފައި ވެއެވެ. އާއެކެވެ. އިޝާ އެހުރީ މޫނު ބުރުގާ އަޅާ ފައެވެ. އެންމެން ވެސް ސިހުނީ އިޝާ މޫނު ބުރު ގާ އެޅުމުންނެވެ. ނަމަވެސް އިޝާއާ މޫނު ބުރުގާ ވަރަށް ގުޅެއެވެ.”ދޮންބެދައްތަ މޫނު ބުރުގާ އެޅީތަ؟ ” އިޔާނާ ބުނެލިއެވެ އެޔާއެކު އިޝާ ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އަޔާންގެ ހިތް އުފަލުން ފޮޅުނެވެ.އެހާ ދީނަށް ލޯބި ކުރާ އަނބެއް ލިބުނީތީއެވެ. ”ދޮންބެ ދައްތަ ވިންދޯ ސްކޫލް ކެޕްޓަންއަށް..” އީލާފް ކަމެއް ހަނދާންވި ހެން ހީވެގެން އަހާލުއެވެ.”ޔެސް އީލާާ…” އިޝާ ބުނެލިއެވެ.”އަސްލު ވަރަށް އުފާވޭ ތި ކަހަލަ ކުއްޖަކު ދޮންބެގެ ލައިފްއަށް އައީމަ..އެ ން އަމް ސޯ ލަކީ ޓު ހޭވް ޔޫ.. ލަވް ޔޫ ދޮންބެ ދައްތާ..” އިޔާނާއަކަށްވެސް މަޑަކުން ނީދެވއުނެވެ. ”ތންކުޔޫ އެން ލަވް ޔޫ މޯރ އެން މޯރ އެން މޯ ރ..” އިޝާ ބުނެލިއެވެ. ”ޔޫ ލުކް ޕުރެޓީ ދޮންބެ ދައްތާ..” އިޔާން ބުނެލިއެެވެ.”ތެންކް ޔޫ ވެރީ މަޗް އިޔާންކޯ…” އިޝާ ބުނެލިއެވެ.ހުރިހައި އެންމެން ވެސް ތބީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. އިޝާ ކަހަލަ އަހްލާގު ރަނގަޅު، ދީނަށް ލޯބި ކުރާ ކުއްޖެއް އެ އާއިލާއަށް އައީތީ އެމީހުން ﷲއަށް ހަމްދު ކުރެއެވެ.”އައެމް ސޯ ލަކީ ޓު ހޭޭވް ޔޫ މައި ހޭންޑްސަމް ވައިފް..” އެންމެެ ފަަހުން އިޝާއަށް ތައުރީފް ކޮށްލީ އަޔާންްެއެވެ.”ދޮންބެ މިހާރުު އިޔާ ގޮވައިގެން ނުވެސް ދޭ ދުއްވާލާކަށް…”އަޔާން ކައިރިއަށް އައސިް އިޔާނާ ޝަކުވާ ކުރަން ފެށިއެެވެ.

74

zombie

💜💙❤❤I am 12 year old girl who likes to write and read storys. ❤❤💙💜

You may also like...

12 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Hehehe eiy olhumeh.. aslu e gady indhy vv nidhiaas. vefa dhen liyevey nuliyevey ves neyge.. dhen fahun handhaan nethigen chek nukihlevunu… hehehe aslu alhugandah ves mi haaru hevey.. hehee

   ⚠Report!
 1. Dear readers alhugandah alhumakun innaane handsome wife ey jehifa adhi fahun mi balaalevuny m very sorry…

  ⚠Report!
 2. Mi part vec rythi…but thabkolheh faahagavi that, handsome wife😂😂🤣..hehe..keep going..lysm

  ⚠Report!
  1. Yeah kurin buni gothah eiy hama vvvvvvvvvvvvvvv boduistake.. eh nidhigen indhegen liyunyma v gothey… heeh eesh mendhuru namaadhu kohgen nidhany ekm dhen e dhuvahu story liyuny..

   ⚠Report!
 3. Seriously? Handsome wife ekani tha faahaga vany? Vaahaka therein ayaan ge mammage nan Anooshaa in Faathuma ah badhal vejje.. Nuvithaakah Ayaan ge nan bes Ayaan Ali in Ayaan Ibrahim ah badhal vejje.. Itx your own characters.. Keep them noted.. Dont just blurt out a name

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.