ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…13

- by - 32- June 9, 2019

”އަޔާން އަހަރެން ެއެބަ ވަރަށް ބިރު ގަނޭ އަހަންނަ ށް ހީވަނީ މިރޭ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ވާންް އުޅޭ ހެ ން.. ހިތް ބުނަނީ މިރޭ ބީޗަށް ގޮސްފިއްޔާ…”އި ޝާއަށް ބުނެވުނީ އެހިސާބަށެވެ.”ނޯ އިޝާ.. އަހަރެ ން ހުރިއްޔާމުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނެ…”އަޔާން އިޝާގެ ތުންފަތުގައި ޝަހާދަަ އިނގިލި ޖައްސާލިއެ ވެ. ”ޕްލީޒް އަޔާން މިރެއަކު ނޫން. އަހަންނަށް އޭ ރު އޯކޭ އޭ ބުނެވުނީމަ އެ ހުރިހައި އެއްޗެއް ހިތަ ށް އަރަންފެށީ… އަޔާން ކިރިޔާެވެސް އަހަރެން ބުނާ ބަހެއް އަހަންޏާ މިރޭ.. ނުދޭ.. މިއޮށް ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން އަހަރެން އަޔާން ގެއްލޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ޕްލީޒް.. އަހަރެން އަޔާންދެކެ ލޯބި ވަން.. އަޔާންއަށް އެކަން ނޭނގުނަސް..އަހަރެން އަޔާން މި ވާރޭ ތެރެއަށް ފޮނުވާކަށް ބޭނުމެއްް ނޫ ން…. އަޔާން އައި ލަވް ޔޫ ވެރީ މަޗް..” އިޝާ ވާހަކަ ނިންމާލިއިރު މަޑު ގިސްލުމުގެ އަޑުު އިވިގެ ން ދިޔައެވެ.”އިޝާ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ގޮތެއް ނު ވާނެ އަހަރެން އިޝާއަށްޓަކައި މިރޭ ނުދާނަން… އިޝްް މިރޭ އހަރެން ހަނދާނަކުން ނުދާނެ އަބަދު ވެސް އިންނާެނެެ ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން މި ނަމުންް ލޭބަލް ވެފަ.. އެއީ މިއަދު އަހަންނަށް އިޝާގެ އާ ބަސް ލިބިއްޖެ…. އައިމް ސޯ ހެޕީ…” އަޔާން ހީ ލަމުން ބުނެލިއެވެ. ”ދެން އުޅޭ ނިދަން މާދަމާ އަވަހަށް ހޭލަން ޖެހޭނެއްނު…” އިޝާ އެހެން ބުނުމުން އަޔާން ހޫމް އަޅުވާލުމަށްފަހު ނިދަން އޮށޯ ތެވެ.

އައު ދުވަހަކަށް އިރު އެރީއެވެ. އާދައިގެ މަތިން އި ޝާ އާއި އަޔާން ތައްޔާރު ވަމުން ދިޔައީ ސްކޫލަށް ދާާްން ތައްޔާާރު ވަމުންނެވެ. އަޔާން އަތް ދިގު ކަޅު ގަމީސް ވަނީ މުށި ކުލައިިިިގެ ޖިންސަ ކާއެކު ބެގީ ކުރެވިފައެވެ. ރަތް ކުލައިގެ ޓައީގައި އަޔާން ފެންނައިރު ހަރުދަނާކަން ފެނެެއެވެ. އިޝާ ކަޅު ކުލައިގެ ބޮޑު ބަޓަފްލައި ހެދުމަކާއެކު މޫނު އަޅައިފާ ވުމުން ފެންނަނީ މަޑު މުށި ކުލައިގެ ރީތި ކަޅިއެވެ. އާދައިގެ މަތިން ހަގަޑި ތިރީސް ވުމާއެކު ސްކޫލަށް ދެ މީހުން ދިޔައެވެ.

ސްކޫލްގެ މަސައްކަތް ތަކުގައި އަވަދިނެތި އުޅުމަށް ފަހު އިޝާ އާއި އަޔާންއަށް ގެއަށް އައިރު މެންދު ރު ފަހު ދެއެއް ޖަހައި ތިރީސް ވަނީއެވެ.ގެއަށް އައި ގޮތަށް އަވަހަށް މެންދުރުު ނަމާދު ކުރަން ތައްޔާރުވެގެން ނަމާދު ކުރީއެވެ. މެންދުރު ނަމާދު ކޮށްލުމަށްފަހު ކުޑަ އިރުކޮޅަކު ޤުރުއާން ކިޔަވާ ލުމުން އަސްރު ނަމާދު ބަންގީގެ އަޑު އިިވިގެން ދިޔައެވެ. އަޔާން މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ދިޔުމުން އިޝާ ގޭގައި ނަމާދު ކޮށްލިއެވެ. ދެން އެއަށްފަހު އަޔާންއައުމުން ސިޔައީ ކާށެވެ.

އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ދުވަސް ނިމިގެން ދިޔައެވެ. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ދުވަސްތައް ހަލުވި ކަމާއެކު ފާއި ތު ވަމުން ދިޔައެެެވެެ. އިޝާގެ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ތަށް އަންނަން ފެށިއެވެ. އެގޮތުން ހޮޑު ލެ ވުމާއި ބޯ އެނބުރުން މި ފަދަ ކަންތައް ދިމާވެއެވެ . އަޔާން ކިތަންމެ ވަރަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔުމަށް ބުންޏަސް ބުނަމުން ދިޔައީ އެއީ އެވަރު ކަމެއް ނޫ ނެެެެވެ.

އާދައިގެ މަތިން އިޝާ ސްކޫލުން އައިސް ވަތް ވަގުތެވެ. އޭރު އަޔާންވެސް ގެއަް ވަންނަނީއެވެ. އިޝާ އަނބރައިގެން ވެއްޓެން ދަނިކޮޮޮން އަޔާން އަށް ހިފަހެއްޓުނީ ކިރިޔާއެެވެ. އެހެންނޫނަމަ މިއަދު އޮންނާނީ ބިން މަތީގައެވެ.  އަޔާން އަވަހަށް އެމް ބިއުލާންސަށް ގުޅިއެވެ.

32

zombie

💜💙❤❤I am 12 year old girl who likes to write and read storys. ❤❤💙💜

You may also like...

5 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ

Leave a Reply

Your email address will not be published.