ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 54

- by - 89- May 15, 2019

” ކީއްވެ… އަހަރެންނަށް ވީކިހިނެއްތޯ ނާއިލް އެހާ ބަލަން ބޭނުންވީ ކީއްވެ… ކީއްވެ އެހާ ހިތްނުތަނަވަސްވީ… ކީއްވެ އެހާވަރަށް އަހަރެންނަށް ކެއަރ ކުރަނީ… ބުނެބަލަ… އަހަރެން ސަބަބު އެނގެން ބޭނުން… ” ކަރުނައިން ފުރިފައިވި ދެލޮލުން ނާއިލްއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރެ އަޝްރާ މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ. އަޝްރާގެ އެސުވާލުތަކުން ނާއިލްގެ މޫނުމަތިން ނުރުހުންވުމުގެ އަސަރުތައް ފިލާ ބުނެދެން ނޭނގޭ އަސަރުތަކެއް ވެރިވިއެވެ. ނާއިލްގެ ދެލޮލުގައިވީ ބުނެދޭން ނޭނގޭފަދަ ފުން އަސަރުތަކެކެވެ. އަޝްރާގެ ތުންފަތަށް ލުއި ހިނިތުންވުމެެއް ވެރިވީ މިފަހަރު އޭނަ ބޭނުންވާފަދަ ޖަވާބެެއް ނާއިލްގެ ފަރާތުން ލިބޭނެކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެހިތް ބުނަން ފެށުމުންނެވެ. އަޝްރާ އެކުރި ސުވާލުތަކުންނާއި ދެލޮލަށް ޖަމާވި ކަރުނަތަކުގެ އިތުރުން އެތުނި ތުންފަތަށް ވެރިކޮށްލާފައިވި ލުއި ހިނިތުންވުމުގެ ސަބަބުން އެހިތުގައި އޭނައަށް ލޯބީގެ އިހުސާސްތައް އުފެދިފައިވާކަން އެއްވެސް ޝައްކަކާ ނުލައި ނާއިލްއަށް އެވަގުތު ޔަގީންވިއެވެ. އަޝްރާގެ އެރީތި ދެލޮލުން އެކަން ނުހަނު ފުރިހަމައަށް ބަޔާންކޮށްދެމުން ދިޔައެވެ. އެދެލޮލުން އޭނަގެ ފަރާތުން ޖަވާބަކަށް އެދި އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ނާއިލްގެ ހިތް އުފަލުން ފުރުނީ އަޝްރާގެ ހިތުގައިވެސް އޭނައަށްޓަކައި އިހުސާސްތަކެއް ވާކަން ޔަގީންވުމުންނެވެ. އެކަމުން އޭނައަށް ބަޔާންކުރަންދަތި ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. ނާއިލް އޭނަގެ މޫނުމަތީގެ އަސަރުތައް ނުހަނު ހުޝިޔާރުކަމާއެކު ބަދަލުކޮށްލާ ލާނެއްކަން ވެރިކުރުވިއެވެ.

” ބިކޯޒް ޔުއަރ ވަން އޮފް މައި ފްރެންޑް… އަހަރެންގެ ކްލޯޒް ފްރެންޑްއަކަށްވީމަ ޕްލަސް ޕީއޭއަށް ވީމަ ބަލާނެދޯ ކީއްވެތޯ އޮފީހަށް ނައީ… ދެޓްސް ދަ ރީސަން… ” އަޝްރާވެސް އޭނަ ވަރަށް ތަޅުވައިފިއެވެ. މިވޭތުވެދިޔަ ދެދުވަހު އަޝްރާގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން އޭނަވެސް ހުރީ ވާނުވާ ނޭނގި ބޯހާސްވެފައެވެ. ވިސްނަންވީ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. މިއަދު އޭނަވެސް ބޭނުންވަނީ އަޝްރާ ތަޅުވާލާށެވެ. އޭނަ އެފަދަ ޖަވާބެއް ދިނީ އަޝްރާގެ މޫނަށް އަރާ ފައިބާ ކުލަވަރެއް ބަލައިލުމަށެވެ. ނާއިލްގެ ފަރާތުން ލިބުނު ޖަވާބުން އަޝްރާގެ ތުންފަތުގައިވި ހިނިތުންވުން ފަނޑުވެގެން ދިޔައެވެ. އެވަގުތު އަމިއްލަ ނަފްސުދެކެ ރުޅިއާދެވުނީ ނާއިލްގެ ފަރާތުން އެފަދަ ޖަވާބަކަށް އުއްމީދުކުރެވުމުންނެވެ. އައި ރުޅީގައި އަޝްރާއަށް ދަތްކުނޑި ވިކާލަމުން ނާއިލް ހިފަހައްޓާފައިވި އޭނަގެ ދެއަތް މުއްކަވާލެވުނެވެ. ” ފްރެންޑް މައި ފޫޓް… އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން ނާއިލްގެ ތިކެއަރިންއެއް…” ދަތްތަކަށް ބާރުކޮށްލަމުން އެހެން ބުނެ ނާއިލްގެ އަތް ފޮޅުވާލާ އަޝްރާ ކާކޮޓަރިން ނުކުތުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. އަޝްރާ އެހާ ރުޅިއައިސްދާނެ ކަމަކަށް ނާއިލް ހިތަކަށް ނާރައެވެ. އޭނާ ދެތިން ފަހަރަކު ގޮވާލުމުންވެސް މަޑުކުރުމެެއްނެތި އަޝްރާ ދިޔައީއެވެ. ” މިއީވާ ވަރުގަދަ ރުޅިގަނޑެއް އަރާ ކުއްޖެއް… އަދި މަޖަލަކަށްވެސް ނޯންނާނެ އެއްޗެކޭ ބުނެވޭކަށް… ހައު އޭމް އައި ގޮއިން ޓު ޓޮލެރޭޓް ހަރ… ” ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލުމަށްފަހު އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަޑުއިވޭ ވަރަށް އެހެން ބުނެލަމުން ނާއިލްވެސް ކާކޮޓަރިން ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ.

މިންހާ ކެއުން ނިންމާލުމަށްފަހު އޭނައަށް ލިބުނު ހަދިޔާތައް ހިފައިގެން ކޮޓަރިއަށް ދާން އުޅުނެވެ. ހުރިހާ ހަދިޔާތަކެއް އެއްފަހަރާ ގެންދިއުންވީ އޭނައަށް އުނދަގޫކަމަކަށެވެ. އޭރުވެސް އެހެން މީހުން ކާމޭޒު ކައިރި ކެއުމައިގެން ކުރިއަށް ދިޔުމުގައި ތިއްބެވެ. އިއާންގެ ލޮލުގައި މިންހާ އަޅާއިގަތުމާއެކު އޭނާ އެދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ” ލެޓް މީ ހެލްޕް ޔޫ… ” މިންހާގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓި އޭނަގެ އަތުން ބައެއް ޕާރުސަލްތައް ނަގާ ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮށްލަމުން އިއާން ބުނެލިއެވެ. ” ތޭންކްސް އާން… ” މިންހާވެސް ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކުރަމުން ޝުކުރު އަދާކުރިއެވެ. އިއާން މިންހާގެ ފަހަތުން ސިޑިއަށް އަރާ ކޮޓަރިއަށް ދިޔުމަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ދެމީހުން އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ދެމީހުންވެސް ގެނައި ޕާރުސަލްތައް އެނދުމަތީގައި ބެހެއްޓިއެވެ. ” އަހަރެން ދިން ޕާރުސަލް ކަނޑާބަލަ… އަހަރެން ހުއްޓަ މިންނު އެޕާރުސަލް ކަނޑަން ވަރަށް ބޭނުން… ” ޕާރުސަލްތައް ބެހެއްޓުމަށްފަހު މިންހާާ އިއާންއަށް ނަޒަރެއް ދިން ވަގުތު އިއާން އޭނަ އެދޭ ގޮތް ހާމަކުރިއެވެ. މިންހާ ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކުރަމުން އެނދުގައި އިށީންދެ އިއާން ދިން ޕާރުސަލް ކަނޑަން ފެށިއެވެ. އިއާންވެސް މިންހާގެ ކުރިމައްޗަށް ވާނޭހެން އެނދުގައި އިށީންދެ މިންހާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލަން އިނެވެ. ދަނބު ކުލައިގެ ޕާރުސަލް ކަރުދާހުން ޕެކްކުރެވިފައިވި ޕާރުސަލް މިންހާ ކަނޑާލިއެވެ. އެއާއެކު އޭގައިވި ފޮށި ތެރޭގައި އިން އެތި ނަގައި ރަނގަޅަށް ބަލައިލިއެވެ. ” ވާއު… ” ފޮށި ތެރެއިން ނެނގި ގްލޯބް އެނދު މަތީގައި ބައިންދާލުމަށްފަހު އެއަށް ބަލަމުން މިންހާއަށް ބުނެލެވުނެވެ. މުޅި ގްލޯބްގެ ވަށާއިގެން ވަނީ އޭނަގެ އެކިއެކި ތަސްވީރުތަކެވެ. ހަމައެކަނި އޭނަގެ ތަސްވީރުތަކާއި އިއާންއާއެކު ހޭދަކުރެވިފައިވި ތަސްވީރުތަކުގެ އިތުރުން އެހަތަރު އެކުވެރިން އެކުގައި ނަގާވި ތަސްވީރުތައްވެސް ހިމެނެެއެވެ. ބަލައިލަން ނުހަނު ހިތްގައިމެވެ. ” ޔޫ މީން ދަ ވޯލްޑް ފޯ މީ… ” ގްލޯބްގެ އެންމެ ތިރީގައި ލިޔެފައިވި ބަސްކޮޅު ކިޔާލި މިންހާގެ ލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވިއެވެ. އޭނައަށް އެބަސްކޮޅުން ވަރަށް އަސަރުކޮށްފިއެވެ. އަދި އެހަދިޔާއިން ވެސްމެއެވެ. އިއާން އޭނައަށް އެދިން ގިފްޓުން އެކަނިވެސް އޭނައަކީ އިއާންއަށް ކިހާ ޚާއްސަ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދީފިއެވެ. އިއާންގެ ހިތުގައި އޭނައަށްޓަކައިވި ލޯބި އެދިން ގިފްޓުންވެސް ހާމަވެގެން ގޮސްފިއެވެ.

” އާން… ތެންކްޔޫ ސޯ މަޗް… އަހަރެންނަށް ވަރަށް ކަމުގޮސްފި އާންގެ މި ގިފްޓު… ވަރަށް ސްޕެޝިއަލް މޮމެންޓްސްތަކެއް މިގްލޯބަށް ބަލައިލީމަ ހަނދާންވަނީ… ޔޫ މޭޑް މީ ފީލް ސްޕެޝިއަލް… މިހާތަނަށް އަހަންނަށް ލިބުނު އެންމެ ޔުނީކް އަދި ސްޕެޝިއަލް ގިފްޓް މީ… ތޭންކްޔޫ… ” ދެލޮލަށް ޖަމާވި ކަރުނަތައް އެދޮން ކޯތާފަތުގައި ބޮސްދެމުންދިޔަ ހާލު ހިނިތުންވުމެއްގައި އިނދެ މިންހާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ” ހޭއި… އަހަރެން މިގިފްޓް ދިނީ މިންނު ރޮއްވާކަށް ނޫނޭ… އައި ޖަސްޓް ވޯންޓެޑް ޓު ސީ ޔުއަރ ޕްރިޓީ ސްމައިލް… މިންނުއަކީ އަހަރެންނަށް ކިހާ ސްޕެޝިއަލް ފަރާތެއްކަން އެނގޭނެ… މިންނުއަށްވުރެ ޚާއްސަ އެހެން އަންހެން ކުއްޖެއް އަހަރެންގެ ހަޔާތަކަށް ނާދޭ… އަދި ނުވެސް އަންނާނެ އިން ޝާ ﷲ… ދީސް ޓިއަރސް އަރ ރިއަލީ ޕްރިޝިއަސް ފޯ މީ… ޕްލީޒް ޑޯންޓް ވޭސްޓް އިޓް… ” މިންހާ އާއި ގާތަށް ޖެހިލާާ އެދެލޮލުން ފޭބި ކަރުނަތައް އޯގާތެރިކަމާއެކު ފޮހެލައިދެމުން އިއާން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އޭރުވެސް މިންހާ އިނީ ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތަށް ވެރިކުރުވައިގެންނެވެ. ” މީ އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނައޭ އާން… މާބޮޑަށް އިމޯޝަނަލްވެވުނީ… ” އެގޮތުގައި އިނދެ އޭނަގެ މޫނުގައި ހިފަހައްޓާފައި އިއާންގެ ދެއަތުގައި ހިފާލަމުން މިންހާ ބުނެލިއެވެ. ދެޒުވާނުންގެ ލޮލާއިލޯ ސީދާވުމުން ހިނދުކޮޅަކަށް އެކަކުވެސް ވާހަކަ ނުދައްކާ އެވަގުތުކޮޅު ދެމިގެން ދިޔައެވެ. އަނގައިން ބަހެއް ނުބުނި ނަމަވެސް ދެމީހުންވެސް ދިޔައީ ލޮލުން އެތައް ވާހަކައެެއް ދައްކަމުންނެވެ. އޭރު ދެހިތުގައިވެސް ދިޔައީ ރީތި ރާގެއް ކުޅެމުންނެވެ. އެކަކު އަނެކަކުގެ ލޮލަށް ގެއްލިފައިތިބި ދެމީހުނަށްވެސް ސިހުން ގެނުވީ އިއާންގެ ފޯނުގެ ރިންގުގެ އަޑަށެވެ. މިންހާ އަވަސް އަވަހަށް ފަހަތަށް ޖެހިލިއެވެ. އޭރު އެދޮން މޫނަށް ވަނީ ޖަންބުކުލަ ވެރިވެފައެވެ. އެމަންޒަރު ފެނި އިއާންގެ ތުންފަތަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. އޭނާ އެނދުން ތެދުވެ ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ނަގައި ބަލައިލިއެވެ. ގުޅަނީ ހޮސްޕިޓަލުން ކަމުން ލަސްނުކޮށް ފޯނު ނަގައި ހަލޯއޭ ބުނެލިއެވެ. ފޯނުން ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ އަޑުއަހަން ހުރި އިއާންގެ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރު ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ. މިންހާއަށް އެކަން ދެނެގަނެވުމުން ހިތްނުތަނަވަސްވެފައި ހުރެ އެނދުން ތެދުވެވުނެވެ. ” އާނ… އޯކޭ… މިހާރު މިދަނީ… ” އިއާން ސީރިއަސް މޫޑެއްގައި ހުރެ އެހެން ބުނެ ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. ” އާން… ކިހިނެއްވީ… ” ކަންބޮޑުވެފައި ހުރެ މިންހާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ”ހޮސްޕިޓަލުން އެގުޅީ… އެމެޖެންސީ ކޭސްއެއް… އައި ހޭވް ޓު ގޯ… ދަނީ އިނގޭ… ” އިއާން މިންހާގެ މޫނަށް ބަލައިލަމުން ޖަވާބު ދިނެވެ. މިންހާ ބޯ ޖަހާލުމާއެކު އިއާން އަވަސް އަވަހަށް ކޮޓަރިން ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ.

ކެއުން ނިންމާލުމަށް ބޮޑެތި މީހުން ގެއަށް ދިޔުމުންވެސް ނާއިލް އާއި ޒިޔަލް އަދި އަޝްރާގެ އިތުރުން އޫޝާ މިންހާއާއެކު ވާހަކަ ދައްކާލުމަށް މަޑުކޮށްލިއެވެ. ފަސް މީހުން އެކުގައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމަށްފަހު ގެއަށް ދާން ނުކުތީ މާގިނަ އެކަކަަށްވެސް ތިބެވެން ނެތުމުންނެވެ. އަޝްރާ އާއި ނާއިލް މާދަމާ އޮފީސް ކަމެއްގައި ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހަށް ކައިރި ރަށަކަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވުމާއެކު އެދެމީހުންވެސް ބޭނުންވީ ދަތުރުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާ އަވަހަށް ނިދާލުމަށެވެ. ރޭގަނޑުގެ ވަދާއީ ސަލާމް ކުރުމަށްފަހު ހަތަރު ޒުވާނުން އެގެއިން ނުކުތެވެ. އޫޝާ ޒިޔަލްއާއެކު ސައިކަލުގައި ދިޔުމުން އަޝްރާ ޓެކްސީއަކަށް ގުޅަން ފެށިއެވެ. ” އަޝްރާ… ހިނގާ އަހަރެންގެ ކާރުގަ ގެއަށް ގޮސްދޭނަން… ” ފޯނު ކަންފަތުގައި ޖަހައިގެން ހުރި އަޝްރާއަށް ނާއިލްގެ އަޑުއިވުނު ނަމަވެސް އަޅާވެސްނުލިއެވެ. ނާއިލް ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ތަކުރާރުކޮށްލިއެވެ. އެހެނަސް މިފަހަރުވެސް އަޝްރާ އެހުރި ގޮތަށް ހުރީއެވެ. ނާއިލް ޕާކުކުރެވިފައިވި އޭނަގެ ކާރު ބަލައި ހިނގައިގަތެވެ. ގުޅި ނަންބަރުން ޖަވާބު ނުދިނުމުން އަޝްރާ ކުދިކިޔާލިއެވެ. ޓެކްސީއެއްވެސް ބޭނުންވެގެން އުޅޭއިރަކު ނުލިބޭނެއެވެ. ދެވަަނަ ފަހަރަށްވެސް އަޝްރާ އެނަންބަރަށް ޑައިލްކޮށްލިއެވެ. މިފަހަރު ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުން ހަލޯއޭ ބުނަން އުޅުނު ވަގުތު ނާއިލް އައިސް އޭނަގެ އަތުން ފޯނު ދަމައިގަނެ ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. ނުރުހުންވީވަރުން އަޝްރާއަށް ދެބުމަ ގޮށްޖަހާލެވުނެވެ. ” ވަޓް އީޒް ޔުއަރ ޕްރޮބްލެމް ނާއިލް… ” އަޑުހަރުކޮށް އަޝްރާއަށް ބުނެލެވުނެވެ. ” ގޮސް ކާރުގަ އިށީންދޭ… ” އެއްވެސް އަސަރެއްނެތް ގޮތަކަށް ނާއިލް އެހެން ބުނެ ކާރާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. ”ނުދާނަން… އަހަރެން އެކަނިވެސް ގެއަށް ގޮސްފާނަން… ” އަޝްރާ ގޮތްދޫކުރާކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ. އޭނާ ނާއިލްއަށް ފަސްދީ ހިނގައިގަންތަނާ ނާއިލް އައިސް ކޮށްލި ކަމަކުން ލިބުނު ސިހުމުގައި އަޝްރާއަށް ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ.

89

ifoo

I'm a girl who loves to read and write stories ❤️❤️❤️😊😊😊... I love to read comments too ❤️❤️❤️😊😊😊... Writing story is a hobby 😀😀😀... Author of Inthizaarugaa Hunnamey Loabin ❤❤❤, Vindhey Loabi Thee Edhey ❤️❤️❤️...

You may also like...

91 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Awlheyy Masha Allah varah rythi mi baives .. I am a fan of yuhh Ifoo.. knme parteh ves Hama gavaidhun kiyan ekam this is my first comment to this story… Speechless ❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️

  ⚠Report!
  1. Nyyy ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje story kamudhiyaima 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Hope to see ur comment more often dear 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 2. Salaam dear readers… I’m so sorry mihaa Las v ma… N I know it’s short… But I didn’t want to make my readers upset 🙁🙁🙁… So even it is short, I uploaded this part 🙁🙁🙁… I couldn’t got enough time to write cause of my busy schedule 🙁🙁🙁… I’m so sorry to say this 🙁🙁🙁… But In Sha Allah next part dhigukoh genesdheynan… Next part In Sha Allah Saturday night ga 😊😊😊… Hope all will like this part too n feel free to comment your views… N I hope readers will understand my situation 🙂🙂🙂… Thankyou sooooooooo much for the support n love 💜💜💜❤️❤️❤️💐💐💐😊😊😊…

  ⚠Report!
  1. Yesss… Ur third tulip 😊😊😊.. Congrats 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 3. Dn’t tell me ifoo.. naahil e kolly rangalhu kamekey.. any way.. stry up kureythw v wait koffin.. I luvv this prt.. alhe mi dhe couples ge relationship rangalhu kollabala.. plz.. nxt prt ah wait kuran…

  ⚠Report!
  1. Hehehe… Naail dhw 😂😂😂… Let’s see what he has done 😁😁😁… Thankyou sooooooooo much Scarlet ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavey regular koh scarlet ge comment thah ifoo ah libigen dhaathy 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Adhi hama kuda kuda inthizaareh kohlaa ingey 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  2. Ina sis… mihaaru naahil ey dhw liyevenyves…. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

   ⚠Report!
 4. Alheyy i thought mi part ga aan minnu ah propose kuraane kamah..ehnves nuvi dhw!!ifoo alhe knirakun tha ekan vaany!??btw vvv salhi mi part ves..but its little short..hope next part will be more long and interesting…much loves..

  ⚠Report!
  1. Someone ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Adhi kuda inthizaareh kohlaa ingey 😊😊😊… Will try my best to make the next part more interesting n longer than this part 😊😊😊… Much more loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 5. Varah reethi bunaane ehchehvs neyngey… sifakurunthah habeys.. varah varah varah varah reeeeeeethi❤❤❤👏😮😊😃

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Much more loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 6. Globe gift is totally from silsila badalte rishtein, eyga ishaan mauli ah dheynee the same gift with the same words written on it 😂😂 anyways nice story

  ⚠Report!
  1. Yeah… It’s from that serial 😊😊😊… Actually I got that idea from that serial 😊😊😊.. I found that it was so unique 😊😊😊… It’s so sweet n different from other gifts that normally people used to give 😊😊😊… When I watched that part, at that time itself o decided to include that in my story 😊😊😊… E gift ge bai gennan vegen aslu minhaa ge birthday migenaeee… Thanks a lot ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Mrs. Chocolate ❤️❤️❤️… I’m so happy to see ur comment again 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊.. It means a lot for me 😊😊😊… Much more loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 7. Ifoo mi dhe couples gulhuva bala dhen💕💕💕……mi part ves vvvv reethi i love it but kuru dhw mi part …its ok ifoo we can understand next part dhigu kohladhy ingey….. cant wait to read next part ……. knme part ehves kiyaa foohi nuvey😍😍……this is my fav story ….. gud work keep it dear❤❤❤

  ⚠Report!
  1. AMAAN ❤️❤️❤️… Adhi kuda inthizaareh kohlaa ingey 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much for understanding ❤️❤️❤️💐💐💐💜💜💜😊😊😊… Favourite story ah v ma ifoo v v v ufaavehje 😊😊😊… AMAAN ge faraathun libey support hama faahaga kohlevey 😊😊😊❤️❤️❤️… V bodah thanks ❤️❤️❤️😊😊😊💜💜💜💐💐💐… Next part In Sha Allah miahvure dhigukoh genesdheynan 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Noora ❤️❤️❤️… Thanks a lot ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Mahoo ❤️❤️❤️… Thanks you soooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊…

   ⚠Report!
 8. Plxx dhn a two couples gulhuvaba.. now its been 54th episode bt still adhivx couples akah ehvx kameh nuvey.. story mihn ehaa dhiguvanyaa ehaa rycheh nuvaane.. dnt take it negatively.. as a reader m saying it.. hope avahh mi couples gulhuvaane kamah maa haasaru dhigu nukoh..
  anyways sifakurun v salhi.. masha allah.. u cn b one of the best writers in Maldives insha allah ❤️😘🥰 keep up the good work ❤️❤️❤️💞💞💞💞💞

  ⚠Report!
  1. Aroo ❤️❤️❤️… Thank you soooooooooo much for your opinion ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Just kuda inthizaareh kohlaa adhi ingey 😊😊😊… Much loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 9. …… Ifoo dear
  Mi part kuruvun eiy dhonthiakau massalaeiy noon.
  Konme part evves reethi veema evee.
  Like that mi part ves hama varah loabi ingey.
  😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
  You r doing a great job ifoo. I really really love this story.
  Ifoo thihaa buxy coh ulhemunves story up kodhdheythee dhonthi varah ufaavey. Adhi bunidhuvahah up kodhdheytheeves.
  Okayy ifoo dear…
  ……..take care ifoo
  ❤💛💙🧡💚💜❤💛💙🧡💚💜❤💛💙🧡💚💜❤💛💙🧡💚💜❤💛💙🧡💚💜and love you so much ifoo.

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Thank you soooooooooo much for understanding ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Dhonthee v v v supportive ifoo ah 😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Much more loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 10. Dhen alhe couples thah gulhuvan vehjje dhw.. emyhun nugulhuva Hama vaahaka dhigu kurany .. mihaaru foohi vaaan fashaifi mi story kiyan .dhuvahakuves dhemyhakah eky ulheveyne story eh nun kanneyge miee

  ⚠Report!
 11. Ifoo dear mi part vec v v rythi inge❤🖤🧡💙💜💚💛…Masha Allah..Aan minnu ah gift dhin thankolhu vv Cute Inge ❣💞💓💗💖..hehe… Short viyac aee mahsala eh noon dear….Ehn vec vaanu dhw?😊🙂😋…Nd mi part ge sifakurun vec hama rangalhey buneveynii…Ifoo alhe edhekudhin avahah gulhuvaa😎🥰😘😍🙋🏻..plc…nd Ashoo nd naail ge moments haadha ehn kahala ey dhw..ehme fahun kury kyhkamehvec neyge vihya🤣..hehe🤪..n I Hope next dhigukohla dheyne Kamah…Luw yuh soooooo much darla👏🏻😻😻🤭🤭💖💖🎀🎈

  ⚠Report!
  1. Jiji ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje story kamudhiyaima 😊😊😊… Let’s see what happens 😊😊😊… Next part In Sha Allah miahvure dhigukoh genesdheynan 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Maako ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much 😊😊😊💜💜💜💐💐💐❤️❤️❤️…

   ⚠Report!
 12. ifooo.. story vvvvvvvv reethi ingeyyy… And baaky oiyy bai v kiyaalaahithun mihuryy.. Saturday night ah v inthizaaru kurevey eba.. Lots of lurrv and best wishes frm me

  ⚠Report!
  1. Maayu ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much dear for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavey maayu ge comment thah ifoo ah libeythy 😊😊😊… Keep waiting dear 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 13. alheyyyy ❤❤❤❤haaadha reeeeecheyyy mi part vss ❤❤😍😍💙💙mashah allah 💙💙😍😍❤❤hama v v v v v v v v v v v v v v furihama 💚💚💚💛💛💛🧡🧡🧡 ekamu thankolheh kuru dhwww .. nexr part mi ah vure dhigukohlahcheh.. plxx plxx 💗💗💙💙💙💚💚 next part avahah up kohdhehche.. 💖💖💖💙💙💙💙💗💗💗💗LOVE U 💖💖💖💖💖💖 BEST WRITER 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘IFOOO 💐💐💐💐💐🌹🌹🌹🌺🌸❤❤❤🖤💜💜💖💖💖💕💕💕😘😘😘😍😍😍😍🌼🌼🌼🌹🌹🌹🌹🌷🌷🌷🌺🌺🌺🌸🌸🌸

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Yaaanaa ❤️❤️❤️… Ifoo akah neynge bunaane ehcheh vx 😊😊😊… I’m soooooo happy 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much for the support n love 😊😊😊❤️❤️❤️💐💐💐💜💜💜… Your one of my best reader ey buneveynee ❤️❤️❤️💐💐💐💜💜💜😊😊😊… Ehaa vx supportive yaaanaa ifoo ah ❤️❤️❤️😊😊😊… Knme writer aku vx beynun vaane fadha supporter eh yaaanaa akee 😊😊😊❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐… V v v v bodah ufaavehje yaaanaa ge comment kiyaalaafa 😊😊😊… Once again thankyou sooooooooo much n sending more n more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊❤️❤️❤️…

   ⚠Report!
 14. mąŞɧą ąٳٳąɧ ɧąąɖɧą řɛąĆɧɛყ mı Şŧơřყ..💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟.ყơų ąřɛ ŧɧɛ ცɛŞŧ ɯřıŧɛř..💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚.ı ʄơơ ɖąřٳıŋɠ ąɧ ıŋɠɛყŧɧą mı Şŧơřყ ąɧ ɧąąɖɧą ɯąıŧ ɛɧ Ҡơʄʄɛɛmɛყ .💞💞💞💞💞💞💞💞❤❤❤❤❤💛💛💛💛💛💛💖💖💖💖…..Şŧơřყ ıŞ ąmąʑıŋɠ ąmąʑıŋɠ..💚💚💙💙💙💙💟💟💟💟💕💕💕💕💓💓💛💛💛💛.ٳơ۷ɛ ų Şơ mųĆɧ ….ŋɛҳŧ ɛק ŧɧąŋҠơٳɧɛɧ ɖɧıɠų ҠơٳٳąĆɧɛყ 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌸🌸🌸🌷🌷🌼🌻🌻🌻🌺🌺🌺💐🌸🌸💮
  😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
  ყơųř ცıɠ ʄąŋ maai

  ⚠Report!
  1. Maai ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much dear for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… U are so supportive 😊😊😊❤️❤️❤️… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 15. Wow….just wow..😍😍😍.. mi part ves vvvvv reethi…..❤❤❤. Alhey naail e kury kihbaa?🤔🤔. I think he will say how he feels for ashra next part ga…hehe🤣🤣..
  Muchlove🥀🥀🥀🥀🥀

  ⚠Report!
  1. Naum ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💐💐💐😊😊😊💜💜💜… Heheh… Naail kihineh baa dhw e hedhy 😂😂😂… Let’s see what happens 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 16. Vvvv reethi… Waiting for the next part impatiently
  .. You really are a good writer… You have proved it… When I first started to read this story I was not that into it… But now you made me think wrong.. You are one of the best writer for me hama… Vvvv reethi and your imagination is awesome… I love this storrryyyyy so romantic… Thanks Ifooo for writing such a beautiful story

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much ALP ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐… V v v ufaavehje mi comment kiyaalaafa ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊… I’m soooooo glad that you like it 😊😊😊… Story ehaa kamudhiyaima v v v ufaavehje ❤️❤️❤️😊😊😊.. It means a lot for me 😊😊😊… Hope to see ur comment more often 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 17. I’m back…dear ur stry missed Hama😍😍😍😀😍😘..hama vvvvvvvvvvvvvvvv.salhi…speechless❤️❤️❤️❤️❤️💐🌸💮💐💐💐

  ⚠Report!
  1. Daisy girl 😊😊😊❤️❤️❤️… Ur back 😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… I missed your comments 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Hope to see ur comment more often 😊😊😊…

   ⚠Report!
 18. Alhey haadha kiyahivva kahala goeh gothashey thininmaalany
  mi part ves vvvv reethi😃😃
  next part ge inthixaaruga mihiree hama

  ⚠Report!
  1. Hehe 😂😂😂… Readers curious kohlan vaane ehnu dhw baeh faharu 😂😂😂… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Keep waiting dear 😊😊😊…

   ⚠Report!
 19. Mi story haadha reechey alhe..❤❤😘😘💙💙…Aslu vex vrh vrh reethi ingey…❤❤😘😘💙💙…Mi part vex vrh vrh reethi…❤❤😘😘💙💙…Vrh reethi sifa kurun thah ingey..❤❤😘😘💙💙..Vrh reethi bas thah athuraalaa goiy..❤❤😘😘💙💙..Vrh kiyaa hiy vaa kahala gothakah mi vaahaka thi genesdheny…❤❤😘😘💙💙..I just love to read more and more…❤❤😘😘💙💙…Mi part thankolheh kuru dhw ifoo..Its okay bring next part long ingey..❤❤😘😘💙💙..Alhe kon irakun tha dhen minnu aan aa gulhuvaany…??? And naail ashoo aa…❤❤😘😘💙💙…Eyrah story vrh vrh reeyhi vaane adhi…❤❤😘😘💙💙..Make it fast ingey ifoo..❤❤😘😘💙💙…Bixy koh ulhemun vex up koh dhiny thy vrh bodah thnx ingey…❤❤😘😘💙💙..Keep it up dear..Waiting for next part…❤❤😘😘💙💙.Hope next part will be more intresting..❤❤😘😘💙😘….Love you dear..❤❤😘😘💙💙..Miss you..❤❤😘😘💙💙..
  THE BEST STORY
  THE BEST WRITTER
  ❤❤❤❤💙💙💙💙

  ⚠Report!
  1. Thankyou sooooooooo much @lkleel ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Let’s see what happens 😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Heheheh 😂😂😂… Maybe 😁😁😁… Let’s see what happens 😁😁😁… Thankyou ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 20. Wowww..Masha Allah..ehn part thakekey eh gothah mi part vx Hama best ..reyga story kyn bt lahun reply mikurevuny..seydu 🙁
  Aan n minnu gift bai so cutyyyyyy.😘😘n ashoo n naail ge part v rom igey..so cool 😍😍 vvvvvvvvvvvvvvvvv fabulous…. hope next part vx mihaa awesome vaane kamah inshallah.. waiting ⏳⏳⏳🌷🌸🌹🌺🌻🌼🥀💮💠💐🏵️

  ⚠Report!
  1. Girl ❤️❤️❤️… I’m soooooo happy to see ur comment 😊😊😊❤️❤️❤️… It’s ok lasviyas… Fahun vx comment kohleema ifoo v v v ufaavehje 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much dear 💜💜💜💐💐💐❤️❤️❤️😊😊😊… Mi part vx kamudhiyaima v v v ufaavehje 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Sending more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 21. Ifoo..u are the best writer..storyy aa medhu bunasne ehves echehh neii..hama perfect..much loves n missses from me

  ⚠Report!
  1. Naukko ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Sending more n more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 22. Vvvvvvv rythi story.❤❤ Mihathanah kiyunu enme nice eh story alhugandah.😊😊😻😻 Ifu u r the bst❤❤❤masha Allah..

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Sending more n more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 23. wooww!!!! mi part haadha reehchey!!!! Tomorror is nxt part dhw! I LOVE THIS!!!!

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️😊😊😊💜💜💜💐💐💐…

   ⚠Report!
 24. Masha Allah v v v furihama vefa rythi story eh mee 😘😘😘❤❤❤… Ifoo ur such a great writer ingey 😊😊😊🌹🌹🌹… I just love it 🌸🌸🌸💙💙💙… I can image each n every scene in it 💜💜💜💚💚💚…

  ⚠Report!
  1. Naju ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️😊😊😊💜💜💜💐💐💐…

   ⚠Report!
 25. “Veruny” beynun kuranii kyve tha?
  Verunyy ge bdhl ga “bandun dhiyaee” beynun kuramaa!!

  ⚠Report!
 26. Ifoo darlinggg ! ♥♥♥ Hows you dear?? Varah varah miss ingey.. 😞😞 livy ves thankolheh busy dhuvaskolheh dhiyaima hama kiyaalaafa fahun fahun comment kuran hurefa dhen nuhurey handhaaneh 🤦🏼🤦🏼🤦🏼 keehkuraany.. Ekam hama up kuraa dhuvahu kiyaalevey ingey 😆😆 Hehe.. What to do.. Kithamme busy viyas story kiyaalaa hithun nueh hurevey.. 😍😍 and omg why are you doing this to Ashoo 🤣🤣 naail ves dhen ehaa ashoo thalhuvaakah nuvaanehnu.. 😆😆😆 Anekka keeh baa ekolly dhemme ga naail?? 🤔🤔 just waiting for them to propose now 😍😍😍😍😘😘 can’t wait for that part.. Hehe.. Is this story ending 😔😔 I dont want it to end adhives.. Will miss this so much.. Mihaaru kobaa aloof? Btw aan dhin gift varah loabi.. Ifoo aaan ah dhin idea eh dhw ei??? 😍😍😉😉😅😅 hehe varah molhu ingey.. 😍♥❤💙🧡 waiting curiously now.. God bless you darling 💕💕💕💕💕 lots lots lots loooootssss of loveee 💗💗💟💟💞💞💝💝😚😚🌻🌻🌺🌺🌹🌹🥀🥀🌷🌷🌸🌸

  ⚠Report!
  1. Livy ❤️❤️❤️… Alhamdhulillah ifoo hama v ragalhu 😊😊😊… Hws u??? I missed you soooooo much 😊😊😊❤️❤️❤️… Haadha inthizaaru kuramey livy ge comment eh libeyne kamah 😊😊😊… Dhen ehaa gina dhuvas nukoh comment kohlahchey 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Yeah… I gave that I dear to aaan 😂😂😂… Ragalhehnu dhw 😊😊😊… Heheh… Naail n ahoo dhw… Kury part ga kitchen ga naail ulhuny aslu bunaashey ekamaku ahoo maa avahah rulhi aisa dhiyaee 😂😂😂… Edhemyhun hama akah alhuvan v undhagoo bas naahaathy 😂😂😂… They are so stubborn 😂😂😂… Once again thankyou soooooo much dear n hope to see ur comment more often ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Sending more n more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 27. Dear readers… tonight I won’t be able to upload a new part… last two days was super busy so haven’t got enough time to write… 444 words adhi liyevuny… I am soooo sorry.. ingey readers dissapoint vaane kann… everyone will be waiting… but still keehkuraany dhw… mirey nugenesdhevun thanah In Sha Allah maadhama rey long parteh genesdheynan… mirey story liyumuge masaikah kuriah gendhaanan In Sha Allah… Once again I am really sorry for dissapointing.. hope all will understand n next part ah hurihaa kudhinnvx inthizaaru kuraane kamah…

  ⚠Report!
  1. It’s okay. 😊😊
   We can understand it😊😊😊
   And busy schedule eh gai ulhemunvs story liyaatheeve Varah happy vey😀😀😀💜💜💜💚💚💜
   And waiting waiting curiously for the next part. 💛💚💙💚💙💛💙💚Hope next part dhiguvaane kamah!! 🌹🌷🌸🌼🌻🌺🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌻🌼🙂🙂🙂🙂🙂💜💜💜💜💜💜💜
   Good luck 💜💜🙂😀😀😊☺️😊☺️☺️😊☺️😊
   Keep it up🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌺🌺🌺💜💕💛💚💙💚💙💜💜💜

   ⚠Report!
  2. Iss ok ifoo..ummeedhu kuran readers beynun vaavarah dhigu koh genesdheyne kamah..cox readers will be disappointed if u uploaded the part too short..we can understand..v dhera vu ekm plx maadhan rey up kohdhehchey..

   ⚠Report!
  3. BTS ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much for the support ❤️❤️❤️😊😊😊💜💜💜💐💐💐… V v v ufaavehje understand v ma 😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Much loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  4. Someone ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much for the support ❤️❤️❤️😊😊😊💜💜💜💐💐💐… V v v ufaavehje understand v ma 😊😊😊… Thankyou for waiting 😊😊😊… Much loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 28. It’s okay ifooo! 😊😊😊😊
  Anyway mi part vs varah reethi 😍😍😍
  Waiting waiting for the next part ☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️
  Ly💕💕💚💜💛💙
  You are the my favourite writer 🌺🌺🌺💛💚💕

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐… V v v ufaavehje 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 29. its ok ifoo we can understand……bixy koh ulhey iru ehnves vaane…. take your time we can wait….. insha ahllah maadhamaa rey next part kiyaalan libeyne kamah ummeedhu kuran……waiting

  ⚠Report!
  1. AMAAN ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje understand v ma 😊😊😊… Much loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 30. It’s ok dear😊😊😊❤❤❤🌻🌻🌻💜💜💜..jiji dear disappoint eh nukuran… Adhi nuvec kuraanan ingey dear…I knw job ga ulhemun Family ah time dhemun dhn libey madhu vaguthu kolhuga baeh faharu story up kuran time nuvaane kan vec…vv dhera vi ekm inge Ehaa kiyaa hithun huhta mihen v ma🙁🙁🙁😔…But iss okk inge dear…nd take yuhr tym..we’ll be Always with yuh In Sha Allah…😁😁😁😊😊😊❤❤❤💜💜💜🌼🌼🌼

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much jiji ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Much more loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Aya ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 31. Nugenes dhevey vaahaka kiyun therin nah angaalaa kamee varah hih hama jehey kameh. Story is awesome

  ⚠Report!
  1. Fathun ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 32. Its okayyy ifoo
  Dhonthi will wait for the next part
  I can understand your situation
  ….Ramazan mas veema varahves busy vaane kanneynge job thakuga ulhey kudhin.
  Konme gotheiyviuas ifoo parts thah up kohdhdheythee Dhonthi varah proud vey😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
  Maadhamaa rey storyge nxt part up kodhdheyne kamau ummeedhukuran
  …..Ifoo dear
  Take care
  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤Love you so much

  ⚠Report!
  1. Dhonthee ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… I have uploaded the next part 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 33. Alhey. Vrh reethi mi part . Konmes mi stry avaha ninmaa nulaathi. Vrh reethi mis story . Hama vrh vvvvvvvvvvvv vv vvv v v v v reethi. Haadha molhey maasha allah story liyan. Keep up the gud work. Varah avaha next part up kolladhechey. Hama ke madhuvefa next part ah. Vrh nice. Love ur story

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Misha ❤️❤️❤️.. Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje story kamudhiyaima 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 34. alheyyy when is next part? I’m so curious! I love this story very much! you are my fav writer!!!

  ⚠Report!
  1. I have uploaded the next part 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje story kamudhiyaima 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.