މިންހާގެ އެސުވާލުން އޭނައަށް ބުނެވުނީ ބުނަން ނުވާވަރުގެ ވާހަކައެއްކަން އަޝްރާއަށް ވިސްނުނެވެ. އޭނާ ވާނީ އިއާން ގާތު މިންހާއަށް އެވާހަކަ ނާންގަން ވަޢުދުވެފައެވެ. އެހެނަސް ނޭނގުމެއްގެ ތެރޭގައި އެވާހަކަތައް އޭނަގެ ދުލާއި ހަމައަށް ގެނެވުނީއެވެ. ” އަޝޫ… ޓެލް މީ… އެހާ ކުރިންވެސް އާން އަހަރެންދެކެތަ ހަމަ ލޯބިވަނީ… އައިމީން ހައު… ” ސުވާލުން ފުރިގެންވީ ފަދައިން މިންހާ އަހާލިއެވެ. އޭނައަށް އަދިވެސް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވަނީއެވެ. ” އަޝޫ… އަޝޫއަށް އިނގޭދޯ ކުރިންވެސް މިކަން… ” މިންހާ ސީދާ އަޝްރާގެ ދެލޮލަށް ބަލަހައްޓާއިގެން އިނދެ ސުވާލުކުރުމާއެކު އަޝްރާއަށް ސިހުންގެނުވިއެވެ. އޭނައަށް އުނދަގުލުން ހިންދިރުވާލެވުނެވެ. އޭރު އޭނަގެ މޫނު މަތިންވެސް ދިޔައީ ހާސްކަން ފެންނަމުންނެވެ. ”އަޝޫ… ޓެލް މީ ރައިޓް ނައު… އަޝޫގެ މޫނު މަތިންވެސް އިނގޭ އަހަންނަށް ކަމެެއް ސިއްރުކުރާކަން… ” މިންހާ އަޝްރާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލަމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ” އަޝޫ… އައި ސެއިޑް ޓެލް މީ… އަޝޫއަށް ކުރިންވެސް އެނގޭދޯ މިކަން… ” ކުޑަކޮށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި މިންހާ ވާހަކަ ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އަޝްރާ މަޑުމަޑުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އޭނައަށް އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން އަޝްރާއަށް މަޖުބޫރުވީ މިންހާގެ ކުރިމަތީގައި އެއްބަސްވާށެވެ. އަޝްރާ ބޯ ޖަހާލުމާއެކު މިންހާއަށް އަޝްރާގެ އަތުން ދޫކޮށްލެވުނެވެ. އަޝްރާ އެވަރުގެ ބޮޑު ކަމެެއް އޭނައަށް ސިއްރުކޮށްފާނެ ކަމަކަށް ފަހަރެެއްގައިވެސް މިންހާ ހިއެެއްނުކުރެއެވެ. ” ކީއްވެ އަހަރެންނަށް އެވަރުގެ ބޮޑު ކަމެއް ސިއްރުކުރީ… ހިތަކަށް ނާރާ ދުވަހަކުވެސް އަޝޫ އަހަންނަށް ތިފަދަ ކަމެއް ސިއްރުކޮށްފާނެ ކަމަކަށް… ” މިންހާއަށް މަޑުމަޑުން ބުނެލެވުނެވެ. އަޝްރާގެ ފަރާތުން ފެނުނު ދުރުކަމުން މިންހާގެ ހިތުގައިވީ ޝަކުވާއެވެ. އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އޭނައަށް އެފަދަ ކަމެއް ސިއްރުކުރުމުން އޭނައަށް އިހުސާސްވީ އަޝްރާ އޭނާ ދުރުކޮށްލީ ކަމަށެވެ. މިންހާގެ އެޖުމްލަތަކުން އަޝްރާވެސް ދެރަވިއެވެ. މިންހާގެ ވާހަކަތަކުންނާއި އަމަލުތައް އެވަގުތު ހުރި ގޮތުން އޭނައަށްޓަކައި ޝަކުވާ އުފެދިފައިވިކަން އަޝްރާއަށް ނަގައިގަނެވުނެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެކަން އޭނާ ސިއްރުކުރީ މިންހާ ދުރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުންނެއް ނޫނެވެ. އެވާހަކަތައް ނުބުނެ ހުންނަން ޚުދު އޭނައަށްވެސް ފަސޭހައެއްނޫނެވެ. އެހެނަސް ހާލަތު ނިޔާކުރި ގޮތުން އެވަގުތަށް އެކަން ސިއްރުކުރަން އޭނައަށް މަޖުބޫރުވީއެވެ.

” މިންނު… އައި ނޯ މިންނުއަށް ހަރޓްވާނެކަން… އެކަމަކު އަހަރެން މިކަން ސިއްރުކުރީ މިންނުއަށް ހަރޓްކުރާކަން ނޫން… މިންނު ދުރުކޮށެެއްނުލަމޭ އަހަންނެއް… ތީ އަހަރެންގެ ބެސްޓީއެއްނު… އެހެންވީމަ އަހަރެން ކިހިނެެއް އެއްވެސް ކަމެެއް މިންނުއަށް ސިއްރުކުރާނީ… މިކަންތައްވެސް އަހަންނަށް ސިއްރުކުރަން މަޖުބޫރުވީ… އައި ޑިޑިންޓް ހޭޑް އެނީ އަދަރ ޗޮއިސް… ދޮންބެގެ އެދުމަށް އަހަރެން މިކަން މިންނުއަށް ސިއްރުކުރީ.. އައިމް ސޮރީ މިންނު… އާނ… ދޮންބެ އޭރުއްސުރެވެސް ލޯބިވަނީ މިންނުދެކެ… ދޮންބެ ބޭނުންނުވީ ކިޔަވާ ދުވަސްކޮޅުވީމަ މިންނު ގާތު ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނަން… މިންނުގެ ސްޓަޑީޒްއަށް އަސަރުކޮށްފާނެތީ… އެންޑް ތިދެމީހުންގެ ދެމެދު އޮތް ފްރެންޑްޝިޕަށްވެސް އެކަމުގެ އަސަރުކޮށްފާނެތީ ދޮންބެ ޖެހިލުންވީ… ހީ ވޯޒް ރައިޓް ދޯ… ފުރަތަމަ ފަހަރު ހަމަ އެހެނެއްނުވީ… ދޮންބެއަށް ނޭނގުމެެއްގެ ތެރޭގަ މިންނުދެކެ ލޯބިވާކަން ހާމަކުރެވުނީ… އޭގެ ފަހުން ތިދެމެދަށް ވެރިވީ ދުރުކަމެެއްނު… އެބައުޓް ސެވަން އިޔާޒް… ދެމީހުންގެ ދެމެދު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދެކެވި ދިޔައީ… އަލޫފް މިންނުއަށް ޕްރޮޕޯޒްކުރީ އަހަރެން ގޭގައެއްނު… އެރޭގެ އެގަޑީގަ ދޮންބެވެސް ދިޔައީ ގެއަށް… އައި ތިންކް ކެމެރާ ބަލައިހެން ދިޔައީ… ދޮންބެއަށް ފެނުނީ ތިދެމީހުން އެރޭ… ޕްރޮޕޯޒް ކުރިއިރު ދޮންބެ ހުރީމޯ ކާކޮޓަރި ދޮރު ކައިރި އެމަންޒަރުތައް ބަލަން… އެރޭ އަހަރެން އައިމަ އަހަރެން ސުވާލުކުރީމަ ދޮންބެ ކިޔައިދިނީ… ދޮންބެ ހުރި ގޮތުން އަހަންނަށް އެނގުނު ކޮންމެވެސް ކަމެއް ވެއްޖެކަން… ހީ ވޯޒް ރިއަލީ ހަރޓް… އަހަރެންނަށްވުރެ ކުރިން ނާއިލްއަށް އެނގޭ ދޮންބެ މިންނުދެކެ ލޯބިވާކަން… ދޮންބެގެ އެދުމަށް ނާއިލްވެސް ސިއްރުކުރީ… އަދި މާހިލްބެމެންގެ ޕާޓީ އޮތް ރޭ މިންނުއާ އަލޫފްއާ ސްޓޯރޫމަށްވެސް ދިޔައިމެއްނު… އޭރުވެސް ދޮންބެއަށް ފެނުނު… އެވާހަކައެއް ނުބުނޭ އަހަރެން ކައިރިއަކު… އެކަން އިނގުނީ ނާއިލްގެ ފަރާތުން… ހީ ވޯޒް ރިއަލީ ހަރޓް… ވަރަށް ވަރަށް ދެރަވެފަ ހުރީ… އެކަމަކުވެސް ދޮންބެ ބޭނުންވީ މިންނުގެ ހެޕިނެސް… މިންނު އުފަލުގަ ހުރިއްޔާ ދޮންބެވެސް ހުންނާނީ އުފަލުގައޭ ބުނެ އެއިހުސާސްތައް ހިތު ތެރޭގައި ފޮނުވާލީ… ” އަޝްރާ މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު މިންހާއަށް ކަންތައްވީ ގޮތް އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ.

އަޝްރާގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން އިން މިންހާގެ ލޮލަށް ތާޒާ ކަރުނަތައް ދިޔައީ ޖަމާވަމުންނެވެ. އޭނައަށް އެކަން ރޭކާލީވެސް އެކަރުނަތައް އޭނަގެ ދޮން ކޯތާފަތަށް ރޮނގަކަށް ދެމިގެން ދިޔުމުންނެވެ. އޭނަގެ ހިތަށް ކޮށްފައިވީ އެހާވެސް ފުން އަސަރުތަކެކެވެ. ” އަޅެ އަހަންނަށް ކުރިން އިނގުނުނަމަ… އާންއަށް ހާދަ ހަރޓް ވާނޭ… އަލޫފް ޝަމްހާއާއެކު ފެނުމުން ވާވަރު އަހަންނަށް އިހުސާސްކުރެވޭ… އާންއަށްވެސް ހަމަ އެތަދު އިހުސާސްވާނެއެއްނު… އަދި… އެއްރޭ އާން އަހަރެން ކައިރި ބުނަންވެސް ބުނި އަހަރެންދެކެ ލޯބިވެޔޭ… އައި ތޯޓް ހީ ވޯޒް ޖޯކިން… އަހަރެން ބުނިން… އަހަރެން ނޫން… އެހެން ކުއްޖަކު ގާތު އެޑައިލޮގް ޖެއްސިނަމަ ގަބޫލުކުރާނަމޭ… އައިމް ރިއަލީ ސޮރީ… އަހަންނަށް އާންއަށް ވަރަށް ހަރޓް ކުރެވިއްޖެ… ” ސިކުނޑިއަށް ވެރިވި ޚިޔާލަކުން މިންހާއަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ. އޭރުވެސް އެދެލޮލުން ކަރުނަތައް ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާ އެތަހައްމަލު ކުރި ވޭނާއި ހިތާމަ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެެއް އިހުސާސްކުރާކަށް މިންހާއެއް ނޭދެއެވެ. އަމުދުން އޭނަގެ ސަބަބުންނެވެ. އޭނައަށް ހާސް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރިކުރެވުނެވެ. ” މިންނު… އިޓްސް އޯކޭ… އިޓްސް ނޮޓް ޔުއަރ ފޯލްޓް… މިންނުއަށްވެސް ނޭނގިއެއްނު… ގަސްތުގައެއްނޫނެެއްނު… މިންނު އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރިކުރާނެތީ ދޮންބެ ދުވަހަކުވެސް މިކަން މިންނުއަށް ނާންގަން ބޭނުންވީ… ވެދިޔަ ކަމެެއްވީ… އެކަން ދެން ނުވާ ކަމަކަށް ނުހެދޭނެ… އެކަމަކު އަދިވެސް ފިއުޗަރއަށް ވިސްނާފަ ރަނގަޅު އުފާވެރި ނިންމުމެއް ނިންމިދާނެ… ވިސްނާބަލަ މިންނު… މިއަދު މިންނުއަށް މިވާހަކަތަކުން އެހާ ފުން އަސަރެއް ތިކުރީ ކީއްވެ… ތިދެލޮލުން ކަރުނަ އަންނަންވީ ކީއްވެ… އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލުކޮށްލަބަލަ… ޔޫ އަރ އިން ލަވް ވިތް ހިމް މިންނު… ދޮންބެދެކެ މިންނު ލޯބިވެޔޭ… ” މިންހާގެ ދެއަތުގައި ހިފަހައްޓާއިގެން އިނދެ މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ދައްކަން ފެށި ވާހަކަ އަޝްރާ ނިންމާލީ ނުހަނު ފޯރީގައެވެ. އަޝްރާގެ އެވާހަކައިން މިންހާއަށް އަޝްރާގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލެވުނެވެ. މިންހާގެ އެބަލާލުމާއެކު ލުއި ހިނިތުންވުމެެއް އޭނަގެ ތުންފަތަށް ވެރިކުރުވަމުން އަޝްރާ މަޑުމަޑުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. މިންހާ އޭނަގެ ނަޒަރު ކުރިމައްޗަށް ސީދާކޮށްލަމުން އަމިއްލަ ހިތާ ސުވާލުކުރިއެވެ. އޭނައަށް ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް އިއާންދެކެ ލޯބިވެވުނީ ހެއްޔެވެ؟ އިއާން ގާތްވުމުން އޭނަގެ ހިތުގެ ހަމަޖެހުން ގެއްލެނީ އެހެންވެ ހެއްޔެވެ؟ މިއަދު އޭނަގެ ހިތަށް އެވަރަށް އަސަރު ކުރުވި ސަބަބަކީވެސް އެއީ ހެެއްޔެވެ؟ މިންހާގެ ސިކުނޑީގައި މިފަދަ ޚިޔާލުތަކެއް އެނބުރެމުން ދިޔައެވެ. އެވަގުތު އޭނަގެ ލޯ ކުރިމަތީ އިއާންއާއެކު ހޭދަކުރެވުނު ވަގުތުތަކުގެ ތަސްވީރުތައް ސިފަވެގެން ދިޔައެވެ. އެއާއެކު މިންހާގެ ތުންފަތަށް ލުއި ހިނިތުންވުމެއްވެރިވިއެވެ. ” ޔެސް… ފައިނަލީ އަހަރެން ކުރި ދިގު އިންތިޒާރު ނިމުން އައީ… މިންނު ބުނޭ އަވަހަށް ދޮންބެ ގާތު… ނޫނީ އަހަރެން ބުނަންތަ… ” ހުރިހާ ދަތްތައް ފެންނަ ވަރަށް ހިނިތުންވެލައިގެން އިނދެ އަޝްރާ އެހެން ބުނުމާއެކު މިންހާ ކަރުނަތައް ފޮހެލާ މޫނު މަތި ރީތިކޮށްލިއެވެ. ” ނޯ އަޝޫ… އާން ގާތު އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނާތި… ލެޓް އިޓް ބީ… ރަނގަޅު ފުރުސަތެެއްގަ ބުނާނީ… އޯކޭ… ނަމަނަމަ އަނގަގަދަވެގެން އާން ގާތު ނުބުނާތި… ” އިންޒާރެއް ދޭފަދައިން މިންހާ އެހެން ބުނުމާއެކު އަޝްރާ އަނގައަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލަމުން އޯކޭއޭ ބުނެލިއެވެ. އަޝްރާގެ މޫނު މަތީގެ ކުލަވަރު ފެނި މިންހާއަށް ނުހީ ނީންދެވުނެވެ. އެކުވެރިޔާ އާއި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޝްރާވެސް އެހުނުމުގައި ބައިވެރިވިއެވެ.

ދުވަސްތައް އޭގެ ހަލުވިމިނުގައި ފާއިތުވަމުން ދެއެވެ. ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދިޔަވަރަކަށް އިއާން އާއި މިންހާއާއި ދެމެދު ގާތްކަން އުފެދެމުން އިރު ނާއިލް އާއި އަޝްރާގެ ހިތުގައިވެސް ދިޔައީ އެކަކު އަނެކަކަށްޓަކައި އުފެދިފައިވި އިހުސާސްތައް ފުންވަމުންނެވެ. ހަމައެފަދައިން ޒިޔަލް އާއި އޫޝާ އާއި ދެމެދުވެސް ވަރުގަދަ ގުޅުމެެއް އުފެދެމުން ދިޔައިރު ދެމީހުން އެކުގައި އެތައް ވަގުތެއް ހޭދަކުރެއެވެ. އަލޫފް އާއި ޝަމްހާގެ ގުޅުން މުޅިން ކެނޑިފައިވީއިރު ޝަމްހާގެ އެތައް އާދެހަކާއި މަސައްކަތަކަށްފަހުވެސް އަލޫފް އެގުޅުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚިޔާލެއް ނުކުރިއެވެ. މިކަމުގެ ހިތާމައި ޝަމްހާ އޭނަގެ ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަމުން ދިޔައިރު އޭނަ އާއި އީލާފް އާއި ދެމެދު އޮތް ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުމަށްވެސް ވަނީ ބުރުއަރާފައެވެ. ޝަމްހާ އޭނައަށް އުޅެވުނު ގޮތާއިމެދު ހިތާމަކުރަމުން ދިޔައިރު އަލޫފްވެސް އޭނަގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރިކުރަމުން ދިޔައެވެ.

އޮފީސް ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔަ އަޝްރާ މިސްރާބުޖެހީ ލިފްޓާއި ދިމާލަށެވެ. ލިފްޓަށް އެރިތަނާ ނާއިލްވެސް އައިސް އެލިފްޓަށް އެރިއެވެ. ނާއިލް އައިސް ހުއްޓުނީ އަޝްރާ އާއި ނުހަނު ގާތުގައެވެ. ނާއިލް އެންމެ މަތީ ފްލޯއަށް ދިޔުމަށް ބަޓަނަށް ފިތާލަމުން އަޝްރާގެ ދޮން މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. އިސްޖަހައިލައިގެން ހުރި އަޝްރާއަށް ނާއިލްގެ ތޫނު ބެލުމުން ދިޔައީ އުނދަގޫވަމުންނެވެ. އޭނަގެ ހިތް ނުތަނަވަސްވެ ނޭވާ ލާން އުނދަގޫވާފަދަ އިހުސާސެއް ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. ” ކީއްވެތަ މާ ވަރަކަށް ތިބަލަނީ… އަހަރެން މޫނުގަ އެއްޗެއް ހުރީތަ… ” އިސްއުފުލާލާ ދެބުމަ ގޮށްޖަހާލަމުން އަޝްރާ ވާހަކަ ދެެއްކިއެވެ. ”މޫނުގަ އެއްޗެެއް ނުހުއްޓަސް ތިރީތި މޫނަށް ނުބަލާ ހުރެވިދާނެތަ މީހަކަށް… ” އަޝްރާގެ ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް ހުއްޓިލާ ސީދާ އަޝްރާގެ ދެލޮލަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލަމުން ނާއިލް ބުނެލިއެވެ. ނާއިލްގެ ތޫނު ނަޒަރު އޭނައަށް ސީދާވެފައި ހުރުމުން އަޝްރާއަށް ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. ނާއިލް ދެފިޔަވަޅު ކުރިއަށް އަޅާލާ އަޝްރާ އާއި ގާތްވެލިއެވެ. އަޝްރާއަށް އެހުރި ފިޔަވަޅު މަތީގައި ހުރެ ވުނީއެވެ. ނާއިލްގެ ނަޒަރު ދެން ސީދާވީ ގަދަ ރަތް ކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކްއިން ފަވާލެވިފައިވި އަޝްރާގެ ތުންފަތަށެވެ. އަޝްރާގެ ތުންފަތަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހުރެ ނާއިލް އޭނަގެ މޫނު އަޝްރާގެ މޫނާއި ކަރިކޮށްލިއެވެ. މަޑުމަޑުން އަޝްރާގެ މޫނުގައި ދެއަތުން ހިފަހައްޓާލަމުން ނާއިލް އަޝްރާގެ ތުންފަތުގައި ބޮސްދިނެވެ.

”ނޫން… ” ބާރަށް އެހެން ބުނަމުން ސިހިފައި ނިދާފައި އޮތް އަޝްރާއަށް ހޭލެވުނެވެ. ފުއްމައިގެން ތެދުވެވުނުއިރު މުޅި މީހާ ވަނީ ދާހިތްލާ ފޯވެފައެވެ. ހިތް ތެޅޭލެއް ބާރުކަމުން ހީވަނީ ބޭރަށް ނުކުމެދާން ހެންނެވެ. ނޭވާވެސް ވަނީ އިންތިހާއަށް އަވަސްވެފައެވެ. ” ނޫން… ނޫން… އެހެނެއް ނުވާނެ… އިޓްސް އަ ޑްރީމް… ރިލޭކްސް އަޝްރާ… ރިލޭކްސް… ” ފެނުނު ހުވަފެނާމެދު ހިތް ނުތަނަވަސްވެފައިވި ހާލު އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވިސްނައިދެން މަސައްކަތްކުރަމުން އަޝްރާ މަޑުމަޑުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ހޭވިފައިވި އިސްތަށިގަނޑު އަތުން ރަނގަޅުކޮށްލުމަށްފަހު ސައިޑް ކަބަޑު މަތީގައި ހުރި ބިއްލޫރި ފެން ޖަގުން ބިއްލޫރި ތައްޓަށް ފެން އަޅާ ފެން ތަށި އެއްފަހަރުން ހުސްކޮށްލިއެވެ. ހަމައަކަށް އެޅެން މަސައްކަތްކުރަމުން އަޝްރާ ކޮޓަރީގައި ހަރުކުރެވިފައިވި ގަޑިއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. ގަޑިން ވީވަރު ފެނުމާއެކު އަޝްރާއަށް ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ. ފަސްގަޑި ބައިވެ ބޮޑުވަނީއެވެ. އެނދުން ތެދުވެ ދުވެފައި ގޮސް އަވަސް އަވަހަށް ފާޚާނާއަށް ވަނެވެ. ތާޒާވެލައިގެން އައިސް އަވަހަށް ފަތިސް ނަމާދުކޮށްލިއެވެ. ނަމާދުކޮށްގެން ކުޑަ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުވެލައިގެން އަޝްރާ ބޭރަށް ނުކުތެވެ. ސިޑިން މަޑު ހިނގުމެއްގައި ހުރެ ފައިބަމުންދިޔަ އަޝްރާގެ ސިކުނޑީގައި އެނބުރެމުން ދިޔައީ ހުވަފެނުގެ ތަސްވީރުތަކެވެ. ” ގުޑް މޯނިން އަޝޫ… ” ނަމާދުން އައިސް ޖޮގިންއަށް ދާން ތައްޔާރުވާން ކޮޓަރިއަަށް ދިޔުމަށް ސިޑިން އަރަމުން ދިޔަ އިއާންއަށް އަޝްރާ ފެނުމާއެކު ބުނެލިއެވެ. އެހެނަސް އަޝްރާއަށް އެއަޑު އިވުނުހެނެއް ހިޔެެއްނުވެއެވެ. އޭނަގެ ނަޒަރު އެއްދމާލަކަށް ހުއްޓިފައިވީއިރު މަޑުމަޑުން ސިޑީގެ ހަރުފަތްތައް ގިރާކުރަމުން ދިޔައެވެ. ބަލާބެލުމަށް ހީވަނީ ފުން ވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފައިހުރެ ހިނގަމުން ދާހެންނެވެ. އޭނައަށް ބަލައިވެސް ނުލައި އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ބުނުމެއްނެތި އަޝްރާ ދާން ފެށުމުން އިއާންގެ ނިތައް ރޫތައް ޖަމާވިއެވެ. ” އަޝޫ… ކޮންކަމަކަށް ގެއްލިފަތަ ތިހިރީ… ” އިއާން ގޮސް އަޝްރާގެ އަތުގައި ހިފާ ހުއްޓުވަމުން ބުނެލިއެވެ. އިއާންގެ އެހަރަކާތުން އަޝްރާއަށް ސިހުން ލިބުނެވެ. ” އަމް… ދޮންބެ… އެއީ ކުޑަކަމަކާ ވިސްނާލީ… ” ހަމަޖެހެން މަސައްކަތްކުރަމުން އަޝްރާ އިއާންއަށް ޖަވާބު ދިނެވެ. ” ކޮންކަމަކާ ތިވަރަށް ތިވިސްނަނީ… ތިހެން ދަނިކޮށް ވެއްޓިދާނެ… އަޝޫ ގާތު ބުނަމެއްނު ބަލައިގެން އުޅޭށޭ އަބަދުވެސް… ” އިއާން ކަންބޮޑުވުން އެކުލެވިފައި ރާގެއްގައި ބުނެލިއެވެ. ” އޯކޭ… އެއީ މާބޮޑު ކަމެއް ނޫނޭ… ދެން ބަލައިގެން އުޅޭނީ އިނގޭ… އައި ހޭވް ޓު ގޯ… ” އަޝްރާ އިއާންގެ ސުވާލުތަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން އަވަސް އަވަހަށް އެހެން ބުނެ ސިޑިން ފައިބަންފ ފެށިއެވެ. އިއާން އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅެފައިވެސް ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރުވާލުމަށްފަހު ކުރިއަށް ހިނގައިގަތެވެ.

ސައި ތައްޔާރުކުރުމުގައި މަންމައަށް އެހީތެރިވުމަށްފަހު ހަތެއް ޖެހުމުން އަޝްރާ އޮފީހަށް ދާން ތައްޔާރުވާން ދިޔައެވެ. ފެންވަރާ ތާޒާވެލައިގެން ފާޚާނާއިން ނުކުމެ އަވަހަށް ރީތިވާން ފެށިއެވެ. މޫނުގައި ލުއި މޭކަޕެެއްކޮށްލުމަށްފަހު މަޑު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ޝޯލްއެއް އަލަމާރިން ނަގައި ރީތި ގޮތަކަށް ހަދާލިއެވެ. ސެންޓު ފުޅި ނަގައި ގަޔަށް ސެންޓު ޖަހާލުމަށްފަހު ތައްޔާރުވެ ނިމުމުން އެނދު މަތީގައި އޮތް ޗޮކްލެޓް ކުލައިގެ ދަބަސް ހިފައިގެން ކޮޓަރިން ނުކުމެ އޮފީހަށް ދިއުމަށް އަޝްރާ އަވަސްވެގަތެވެ. އޮފީހަށް ފުރަތަމަ ވަދެވުމާއެކުވެސް އަޝްރާއަށް އޭނައަށް ފެނުނު ހުވަފެނުގެ މަތިން ހަނދާންވިއެވެ. އެއާއެކު އަނެެއްކާވެސް ހިތުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދުނެވެ. އޮފީހުގެ އެކި ފަރާތް ފަރާތް ބަލަމުން އަޝްރާ ގޮސް ލިފްޓަށް އެރިއެވެ. އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް އެންމެ މަތީ ފްލޯއަށް ދިޔުމަށް ބަޓަނަށް ފިތާލިއެވެ. ލިފްޓްގެ ދޮރު ލެއްޕި މައްޗަށް އަރަން ފެށުމުން އަޝްރާއަށް މޭގައި އަތް އަޅާ ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލެވުނެވެ. ލިފްޓު ގޮސް އެންމެ މަތީ ބަޔަށް ހުއްޓުމާއެކު އަޝްރާ ލިފްޓުން ނުކުތެވެ. ” ނާއިލް ފެނުނަސް އަހަންނަށް މިއަދު ހަމަޖެހިގެނެއް ނުހުރެވޭނެ… ނާއިލް އަންނަންވާއިރަށް އޭނަގެ ކެބިންގެ ކަންތައްތައް ހަމައަކަށް އަޅުވާލަންވީ… އޭނަގެ ކުރިމަތީ ހުންނާކަށް އަހަންނަށް މިއަދު ފަސޭހައެއްނުވާނެ… ” ހިނގަމުންދިޔަ އަޝްރާ ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރުވާލަމުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަޑުއިވޭ ވަރަށް ވާހަކަ ދެެއްކިއެވެ. އޭނާ އެދިޔަ ގޮތަށް ގޮސް ވަނީ ނާއިލްގެ ކެބިންއަށެވެ. ނާއިލްގެ މޭޒު މަތީގައި ހުރި ފައިލްތައް ގެންގޮސް ފައިލްތައް ބަހައްޓާ ހަރުގަނޑަށް ލުމަށްފަހު އަޝްރާ އެމޭޒު މަތި ތަރުތީބު ކުރުމައިގެން އުޅުނެވެ.

އެމަސައްކަތުގައި އުޅުނު އަޝްރާ ސިހުނީ ކެބިންގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު އެތެރެއަށް ވަން ނާއިލް ފެނުމުންނެވެ. ވަގުތުން އޭނަގެ މޫނު މަތިން ހާސްކަން ފެނިގެން ދިޔައެވެ. ހުއްޓުން އަރާފައި ނާއިލްއަށް ނަލަހައްޓާއިގެން ހުރި އަޝްރާގެ ދެލޯ އިހުނަށްވުރެ ބޮޑުވީ ނާއިލް ލައިގެން ހުރި މެރޫން ކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީސް ފެނުމުންނެވެ. ހުވަފެނުގައިވެސް ނާއިލް ހުރީ ހަމައެކުލައިގެ ގަމީހެއް ލައިފައެވެ. ނާއިލް އެތެރެއަށް ވަދެ ހުރި ފިޔަވަޅު މަތީގައި ހުރީ އަޝްރާގެ މޫނަށް ވެރިވަމުންދިޔަ ކުލަވަރުތަކުންނެވެ. ” ނާއިލް… ކީއްވެ ތިގަމީސް ލައިގެން ތިއައީ… ” އުނދަގުލުން ހިން ދިރުވާލަމުން އަޝްރާ އެހެން ބުނުމާއެކު ނާއިލްގެ ނިތައް ރޫތައް ޖަމާވިއެވެ. ”ކިހިނެއްވީ… އަހަރެން ބޭނުން ގަމީހެއް އަހަންނަށް ލެވިދާނެދޯ… ” އެހުރި ގޮތަށް ހުރެ ނާއިލް ބުނެލިއެވެ. ” ޕިސް… މިއަދު ވަކި ކީއްވެތަ މެރޫން ކުލައިގެ ގަމީސް ލާންޖެހުނީ… ” ދެދަތްޕިލަ ޖައްސާ ބާރުކޮށްލަމުން އަޝްރާ ބުނެލިއެވެ. ” ކިހިނެއްވެގެންތަ އަޝްރާ ތިއުޅެނީ… އަހަރެން ބޭނުން ކުލަައެއްގެ ގަމީހެެއް އަހަންނަށް ލެވިދާނެދޯ… އަޝްރާ ބުނާ ކުލައެއްގެ ގަމީހެއް ނޫންދޯ ލާންޖެހެނީކީ… ” އަޝްރާގެ ބޭކާރު ތާކުން ތާކުނުޖެހޭ ސުވާލުތަކުން ނާއިލްގެ ބޮލަށް އުނދަގޫވުމާއެކު ދެބުމަ ގޮށްޖަހާލަމުން ނާއިލް އެހެން ބުނެ މޭޒު ކައިރިއަށް ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. ” ނޯ ޑޯންޓް ކަމް… އަހަރެންނާ ކައިރިނުވާތި.. ތިހުރި ތަނުގަ ހުރޭ… ” ލިބުނު ސިހުމުގައި އަޝްރާއަށް ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލާ ނާއިލް އާއި ދިމާލަށް ޝަހާދަތް އިނގިލި ދިއްކޮށްގެން ހުރެ ބުނެލިއެވެ. ” ވަޓް… އަރ ޔޫ މޭޑް… އަޝްރާގެ ސިކުނޑި ހަމަތަ މިއަދު… ކީކޭ ތިކިޔަނީ… އަހަރެން މިދަނީ އަޝްރާ ކައިރިއަކަށް ނޫނޭ… ތިމޭޒު ކައިރި އިށީންދެގެންދޯ މަށަށް މަސައްކަތެއްވެސް ކުރެވޭނީ… އަހަރެންގެ އޮފީސް… އަހަރެންގެ ކެބިން… އަހަރެން ބޭނުން ގޮތަކަށް އުޅެވިދާނެ… ކޮންމެ ކަމަކަށް އަޝްރާގެ ރުހުން ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެ… ގޮޓް އިޓް… ” އަޝްރާގެ ވާހަކަތައް ހުރި ގޮތުން ރުޅިއައިސްފައި ނާއިލްއަށް ވާހަކަ ދެއްކުނެވެ. އަދި ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލިއެވެ. ” ނޯ… ތިއުޅެނީ އަހަންނާ ކައިރިވާންވެގެން… އަހަންނަށް އެނގެޔޭ… އަހަރެން މިތަނުން ނުކުތީމަނޫނީ… ނާއިލް ކުރިއަށް އެންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް އަޅާއިގެންނުވާނެ… އޯކޭ… ” ރޭގައި ފެނުނު ހުވަފެނެއްގެ ސަބަބުން ހިތުގައި އުފެދިފައިވި ބިރުވެރިކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމާއެކު އަޝްރާއަށް މިފަހަރުވެސް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ. އަޝްރާއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރި ނާއިލް އޭރު ހުރީ ރުޅި އައިސްގެން ރަތްވެފައެވެ.

” ވަޓް ނޯންސެންސް އީޒް ދިސް އަޝްރާ… އަރ ޔޫ މޭޑް… ” އައި ރުޅީގައި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ގޮސް އަޝްރާގެ އަތުގައި ހިފާ ގެނެސް ފައިލްތައް ހުރި ހަރުގަނޑުގައި ޖައްސާ އޭނައަށް ނުދެވޭނޭހެން ހިފަހައްޓަމުން ރުޅިވެރިކަމާއެކު ނާއިލް އެބަސްތައް ބޭރުކޮށްލިއެވެ. ނާއިލްގެ އަވަސް ހަރަކާތްތަކުން އަޝްރާ ހުރީ ބިރުން ގޮސް ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ. ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލައިގެން އޭނައަށް ނާއިލްގެ މޫނަށް ބަލަން ހުރެވުނީއެވެ. އޭރު އެހިތުގެ ތެޅުންވަނީ އިންތިހާއަށް އަވަސްވެފައެވެ. ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލައިގެން އޭނަގެ މޫނަށް މައުސޫމްކަމާއެކު ބަލަންހުރި އަޝްރާ ފެނި ރުޅިއައިސް ރަތްވެފައި ހުރި ނާއިލްގެ މޫނު މަތިން ރުޅީގެ އަސަރު އެކީހެން ފިލާދިޔައެވެ. ” ނާ… ނާއިލް… ދުރުގަ ހުރޭ… ޕްލީޒް… ” ނާއިލްގެ ތޫނު ނަޒަރު އޭނައަށް އަމާޒުވުމާއެކު ޖެހިލުންވެފައި ހުރެ އަޝްރާއަށް ބުނެލެވުނެވެ. ” މިހާރު ކިހިނެއްވީ… މީއެއްނު އަޝްރާ ބޭނުންވި ގޮތް… އަޝްރާއާ ކައިރިވޭތޯ އެއްނު ތަކުރާރުކޮށް އެހެން ތިކިޔަނީ… ” އަޝްރާ އާއި އިތުރަށް ކައިރިވެލަމުން ނާއިލް މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ. ނާއިލް އޭނަ އާއި އިތުރަށް ކައިރިވުމުން އަޝްރާގެ ހިތުގައިވި ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ. ނޭވާ އަވަސްވެގެން ދިޔައިރު މުޅި މީހާ އެކީ ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ. ނާއިލްގެ އަސަރުގަދަ ދެލޮލަށް ބަލަން ނުކުޅަދާނަވުމުން އަޝްރާ އަވަހަށް އިސްޖަހާލިއެވެ. އެވަގުތު ނާއިލްގެ ނަޒަރު މަޑު ތުރުތުރެއް އެކުލެވިފައިވި އަޝްރާގެ މަޑު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ލިޕްގްލޮސްއިން ފަވާލެވިފައިވި ތުންފަތައް ހުއްޓުނެވެ. ނާއިލްގެ ނަޒަރު އޭނަގެ ތުންފަތަށް އަމާޒުވިކަން އެނގުމާއެކު އަޝްރާއަށް އިސްއުފުލާލަމުން ސިހިފައި ނާއިލްގެ މޫނަށް ބަލައިލެވުނެވެ. ނާއިލްގެ ދެލޮލުގައިވި އަސަރަކުން އޭނަގެ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައިރު ހުވަފެނުގެ މަންޒަރުތައް ސިފަވުމުން އަޝްރާއަށް ދެލޯ މަރާ ބާރުކޮށްލެވުނެވެ. އޭރުވެސް އޭނަގެ ހިތުގެ ތެޅުމަކަށް ބަދަލެއްނާދެއެވެ. ނާއިލް އިރުކޮޅަކު އަޝްރާގެ މޫނަށް ބަލަން ހުއްޓެވެ. އެމޫނުގައިވި މައުސޫމްކަމުން ނާއިލްއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. ނާއިލް މަޑުމަޑުން އޭނަގެ އަތް އުފުލާލާ އަޝްރާގެ އޮމާން ކޯތާފަތުގައި ފިރުމާލިއެވެ. ނާއިލްގެ އަތުގެ ބީހުން އިހުސާސްވި އަޝްރާއަށް ދެލޯ އިހުނަށްވުރެ ބޮޑަށް ތަގުޅިކޮށްލާ ދެއަތް މުއްކަވާލެވުނެވެ. އެވަގުތު ހީވީ ނޭވާވެސް އެތެރޭގައި ތާށިވީހެންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ދެމީހުނަށްވެސް ސިހިފައި ތެޅިގަނެވުނީ ކެބިންގެ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކި ދިނުމުންނެވެ.

 

117

86 Comments

 1. muss

  April 27, 2019 at 10:17 pm

  ohh yeu me first kiyaa laafa comment koh laanan

  • ifoo

   April 29, 2019 at 9:23 am

   Congratulations on being first ???… Ok… Waiting for your comment ???…

 2. Ibsha

  April 27, 2019 at 10:20 pm

  Varah reethi

  • ifoo

   April 29, 2019 at 9:24 am

   Ibsha ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️?????????…

 3. ifoo

  April 27, 2019 at 10:21 pm

  Salaam dear readers ???… Sorry for being late but it’s before 12… Right ???… Heheh ???… So buni dhuvahu up kurevunu kamah mi balany ???… I was so busy but readers disappoint vaanethy v v try kohgennn mi up kohly ???… Kury part haa long nuvaane bt it’s more than 1800 words ???… Hope all will like this part too ???… Keep commenting your views dear u???❤️❤️❤️… It’s a lot for me ???… Next part In Sha Allah Tuesday night ga ???… Last part ge reply nukurevunu comment thakah maadhama ge vaguthehga reply kohlaanan In Sha Allah ???… Love you all n thankyou soooooo much dear readers ifoo ah thidhey support ah ❤️❤️❤️????????????… You guys are my strength ??????… Good night all ??????❤️❤️❤️…

  • ifoo

   April 27, 2019 at 10:23 pm

   N mistakes huredhaane cause I haven’t check… Sorry for that dear readers ???…

  • Shambbx

   April 28, 2019 at 5:39 pm

   Will be waiting ey bunyas kehvaavareh noon for the next part ifoo ????❣???????❤️??

  • ifoo

   April 29, 2019 at 9:25 am

   Awwwwnn ❤️❤️❤️???… Ekamaku vx inthizaaru kohlaa ingey ???… Thankyou soooooo much shambxx ❤️❤️❤️?????????…

 4. jiji

  April 27, 2019 at 10:21 pm

  Me first dhw??bala bala indha up e up v..Will comment after reading ingey sis.???✌?

  • jiji

   April 27, 2019 at 10:22 pm

   Oops seconds hehe/??

  • ifoo

   April 29, 2019 at 9:27 am

   Jiji ❤️❤️❤️… This time not first… Try next time ingey dear ???… Ok… Waiting for your comment ???…

 5. Maayu

  April 27, 2019 at 10:31 pm

  Story hama habeys ingey ifoo.. Maayu bxy kamun commnt nukureveny.. Srry for that.. And best of luck dear.. Keen to read the nxt ones…

  • ifoo

   April 29, 2019 at 9:28 am

   Maayu ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much dear thihaa bxy koh ulhemunvx story kiyaalaafa comment eh kohlyma ??????❤️❤️❤️???… It means a lot for me ???… Much loves from me dear n keep waiting for next the part ❤️❤️❤️?????????…

 6. Shaayaa

  April 27, 2019 at 10:36 pm

  Yayyyyyyy mee first??
  Masha allah the story is fantastic
  Ifoo ge mi story mre varah vx thafaathu story eh
  I really love it??
  Gooodluck ifooo..much loves ♥️

  • ifoo

   April 29, 2019 at 9:31 am

   Awwwwnn ❤️❤️❤️???… Thankyou sooooooooo much Shaayaa ❤️❤️❤️?????????… V v v ufaavehje thafaathu story akah v ma ???… It means a lot for me ???… Sending more n more loves from me ❤️❤️❤️?????????…

 7. jiji

  April 27, 2019 at 10:55 pm

  Ifoo!!kykeythr jiji bunaanyvec dhw?????..hehhe??????konme part ehvec ehaame reechah genesdheny readers aga in bas huskohlaafa.. Woww..e oh salhi Kandy dhw..every scene is soooooooooo perfect dear??????????????ifoo u r the best author in this site…Alhe
  Avahah minnu nd aan gulhuvaba..they r made for each other hama??????♀♀❉❉❉✥✥✥❀❀☃☃☃☻☻mihen thaureefu kuran kithahme irakuvec indhevi dhaane..hehe.. v v ufaavey ifoo thigothah medhu kandaa nulaa Story up kuraathy.. Vvv appreciate kuran ifoo ge heard working⚛⚛✊✊??..Good night dear..Sweet dreams nd luv u vv bodah ifoo sis✡✡✋✋✋????bye..Tc..hope next part vec migothah interesting vaane kamah inge/??????

  • jiji

   April 27, 2019 at 10:57 pm

   Kameh*

  • ifoo

   April 29, 2019 at 9:34 am

   Jiji ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much for the support n love ❤️❤️❤️?????????… As usual jiji ge comment kiyaalaafa ifoo v v bodah ufaavehje ??????… Ur so supportive for me ???… It means a lot for me dear ??????… Let’s see what happens dhw ???… Keep waiting for the next part ???… V v v ufaavehje ifoo ge work appreciate kuryma ❤️❤️❤️???… Once again thankyou sooooooooo much n sending more n more loves from me ❤️❤️❤️????????????…

 8. Ainth

  April 27, 2019 at 11:00 pm

  Vaahaka v v v reethi ❤❤❤ key vetha ehaa dhuvas naganey up vaan ?? week ehga up vaney one day dho??? aslu v kiyaahithun vaahaka mikiyaney … ekamu vaahaka up vaney v madhun ??? …. may be ur so busy …. ❤❤??????? vaahaka v salhi ????? thikahala reethi vaahakaeh genes dheytheee v v bodah thank you ???????

  • ifoo

   April 29, 2019 at 9:55 am

   Ainth ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️?????????.. Week ehga 3 parts genesdhen ifoo ???… Within 7 days 3 parts ragalhu kamah ifoo gaboolu kurany ???… I’m really very busy… Job ga ulhemun plus family ashaa friends ah time dhemun mihaa varu vany ???… Hope you will understand ???… Welcome dear n much loves from me ❤️❤️❤️????????…

 9. A..na

  April 27, 2019 at 11:03 pm

  Hey ifooo…. varah dhuvahah dhw mi comment kohlly …. varah salhi ki part ves …. hurihaa part ehves e upload vaa dhuhhku kiyan time nulubeythy comment eh nukohleveny… busy kamun. …… once again this stry is amazing…. best writer best stry… loved it …. up vey thw varah beley… ekam time nulibeythy cmnt nukohleveny … so busy… sry for that…. varah vvvvvvvvvvv ves salhi kury parts that ves hama varah salhi…. waiting for next part…. love u ifoooo…..

  • ifoo

   April 29, 2019 at 11:53 am

   A..na ❤️❤️❤️… I missed your comments ❤️❤️❤️???… V v v ufaavehje ehaa bxy koh ulhemunvx story kiyaalaafa comment eh kohlyma ???❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much dear ❤️❤️❤️????????????… It means a lot for me ???… Hope to see ur comment more often ???… Sending more n more loves from me ❤️❤️❤️????????????…

 10. Eyna ge girl ?

  April 27, 2019 at 11:14 pm

  Masha Allah vvvvvv nice..????????minnu n aan gulhumuge malamatgi fennan fashaafi..hehe.. awesome…alhe kaaku the e are..??..vvv interesting.. much more loves from me dhoonyaa…. Ifoo mi story fothehge sifagai neren kihineh vaanebaa..vvv obi…VVVVVVVVVVVVVVVV reethi Masha Allah..God bless you..
  ????️?️?️?????????????️?️?️?? waiting for the next part⏳ hope next part vx mihaa awesome vaane kamah..

  • ifoo

   April 29, 2019 at 12:00 pm

   Awwwwnn ❤️❤️❤️???… Thankyou sooooooooo much girl ❤️❤️❤️????????????.. As usual girl ge comment kiyaalaafa ifoo v v v bodah ufaavehje ???❤️❤️❤️… It means a lot for me dear ???… Girl ge faraathun ifoo yahh thidhey support v v bodah faahaga kohlan ???❤️❤️❤️… Ur really very supportive for me ???❤️❤️❤️???… Fothehge sifaiga dhw… Thikahala hiyaaleh adhi nukuran ???… Hehhe ???… Normally mihaaru kudhin story kiyany mihen online site thakun dhw… So I think it’s better upload on an online site ???… Once again thankyou sooooooooo much for the support n love n much much more loves from me ❤️❤️❤️????????????…

 11. write

  April 28, 2019 at 12:04 am

  hiii vaahaka liyafa kihinei up kuran hadhaani

  • Sunflower ?

   April 28, 2019 at 4:35 pm

   SUBMIT FOR REWIVE ah fithaa dhen ahnane pending… ehn eryma e v

  • ifoo

   April 29, 2019 at 12:03 pm

   Sunflower? is right… Click submit for review ???…

 12. muslim

  April 28, 2019 at 7:35 am

  varah reethi… ma sha allah

  • ifoo

   April 29, 2019 at 12:04 pm

   Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️?????????…

 13. Noora

  April 28, 2019 at 7:49 am

  Wow mi part ves v reethi. Cant wait

  • ifoo

   April 29, 2019 at 12:13 pm

   Noora ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️?????????…

 14. Nai

  April 28, 2019 at 8:02 am

  Heii ifooo..ingey tha reyga neynge mi stry up kuri thw belunu adhadhuves…ehaaves wait kohgen iny…❤❤❤???????dhn up veema ufalun avahah kiyan mi feshy…??????ekam kiyaagen nimunu iruves qan and minnu ge part eh naadheyy..vvv dheravi ehnve?????ehaa varah wait kohgen iny aan and minnu ge part eh innaane kamah…ekam mi part ga hus othy ash and naail ge bai..????????????????dhn ehnve kudakoh ehn kahala feel ehga indhe kiyunyves….???????ifoo plx dhn huri hurihaa part ehga ves aan and minnu ge bai himanahcheyyyy…plxuuu?????????????⚘⚘??????minnu aan beynun nooniyyaa nai ah dheyshey buney…i love aan?????????about the stry ifooooooo masha allah..i just dont have any other worda to say…aslahves thee mihaaru mi site ga huri emme emme emme good writer..?????????⚘??masha allah…ifoo sifakuraairu hama hyvany filmehge gothah kurimathin fenna hen…ehaaves rythi..???????⚘???⚘⚘??ifoo thn aloog ah minnu nudhehcheyy..eyrun aan hama ehkoh break vaane..anehkaa kaaku baa e aee ashoo men ehn thihbaa??????????vvv curious to know what will happen in next part..???????????god bless u darling….hope next part miahvure ves awesome,romantic vaane kamah..???????⚘⚘????⚘??ifoo thee hama best?????mihen thaureefu kohla kohlaa indhevidhaane kithanme ireh vaan dhekah ves..??????cox u r worth it….thank u so much ifoo thihaa bxy koh ulhemun ves bunaa dhuvahah up kohlaathy….?????????mi vaahaka nimeykah beynumeh noon aslu…but nimunyma ehn stry eh fahtaanan dhw..???????????ľőţś őf ľővé đéář?????????????????????????

  • Shambbx

   April 28, 2019 at 5:31 pm

   Saabus Thi varuval kehtherikan nethiyye yageeney ehvs kamehga patience nuhunnannaaneken?????✌?️✌?✌?✌?

 15. Naju

  April 28, 2019 at 8:55 am

  It’s Amazing dear ??? v v v furihama vefa rythi mi story mihaaru dear ??????… I love it n keep up the good work dear ❤❤❤???… I can image each n every scene in it ??????… n I really appreciate your hard work dear ??????… lysm ifoooooo ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 16. maai

  April 28, 2019 at 10:47 am

  Best writer award 2019: Ifoo
  Sifa kurumun 1st place: Ifoo
  Gavaaidha up kurumun 1 place:I too
  Most nice reply dhinumun 1 vana: Ifoo
  Best young writer award :ifoo
  Best story writer of the year : ifoo
  ????????????????????????
  Dhen neyge dheyne award eh ves mi story ah.??????????…ehaa reethi hurihaa ep eh ves ..,?❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤masha Allah…masha Allah…now you are my favorite story writer..?????????????????????????❤❤????????. Vvvvv proud vey ifoo as dheytherey…hama heevany sister akah ehaa rythi vaahka eh liyevigen proud vaahen…????????❤❤❤❤?????????❤❤❤❤
  Vvvvvvvvvv loabivey I foo darling❤❤❤❤❤……this part awesome??????????????????????????????????????????????????????????????????
  Lots of love ?☺☺
  Your big fan maai

  • Shambbx

   April 28, 2019 at 5:35 pm

   SaMe all the time my best wishes for you ifoo ✌?️❣???????????❤️??worth a trillions ????????????

 17. Zuam

  April 28, 2019 at 12:38 pm

  Alhey … Haadha reechey….. Can’t wait to see the next part… ??????????????

 18. Ninja

  April 28, 2019 at 1:12 pm

  When is the last part? Nunimmahchey ehaa awahah ❤? love it.

 19. Kiyaaraa

  April 28, 2019 at 1:58 pm

  Ohhhhwow?????????????????Mashaa Allah story is superb ???????????Ifoo haadha moldy vaahaka liyan?????????????? Ifoo dear kitha part dhen othee story nimen…????????????????????????? Ifoo thihaa bxy koh ulemunvess up koh dheythee vvvv thanks and I love this story ??????????????????????????????Lots of love dear waiting for story ??????????????????????????????????????????

 20. plum

  April 28, 2019 at 5:07 pm

  hei ifoo
  omg i just love this part
  ur the best writer i have seen in site so far <3
  keep up dear
  and one more suggestion
  please include more romance parts between aan and minnu ? they both are so cute

 21. @Ikleel

  April 28, 2019 at 7:14 pm

  Yes…❤❤????.. Its finally here…❤❤????…Wow..Just wow…❤❤????..I am just speechless dear…❤❤????…I dnt know what to say anymore…❤❤????..I dnt know how to explain how beautiful this…❤❤????…Its just fantastic dear…❤❤????…Seriously i am surprised dear…❤❤????…Story aa medhu ehvex ehcheh bunan beynumeh noon..❤❤????..Cox you did your job just perfectly. ❤❤????.. No one can doing this with a busy schedule…❤❤????…Want give you an award of recognition..Hehe…❤❤????..I just wanna thank you for ur hard and fantastic work..❤❤????…I just loved it dear. ❤❤????…I cant see any writter like you honestly i am saying…❤❤????…You are the best among all dear…❤❤????…And this is the best story..❤❤????…Thats the only thing i want to say…❤❤????…And happy to be a best reader of you…❤❤????…I will support you always…❤❤????..Thank you for accepting me..❤❤????..Keep it up dear…❤❤????…Will wait for next part…❤?????..Hope next part will be more inteesting…❤❤????.. Mi part dhigu koh genes dhiny thy thanx a lot..Hope next part vex mihaa dhigu vaane kamah.. ❤❤???…Much loves dear..❤❤????
  THE BEST STORY
  THE BEST WRITTER

 22. Anonymous

  April 29, 2019 at 2:11 pm

  kithah part idhey total? waiting……………….

 23. ifoo

  April 30, 2019 at 2:52 pm

  Salaam dear readers… Sorry to say this but tonight I won’t be able to upload a new part…. Today I’m super busy… Have a lot to do regarding my job… V kuda thankolheh adhi liyevuny… In Sha Allah maadhama rey new part eh genesdheynan… Hope all will understand ???..

  • Eyna ge girl ?

   April 30, 2019 at 7:53 pm

   It’s ok ..dear ..all the best .. waiting⏳
   ??

  • Flower

   April 30, 2019 at 9:41 pm

   Vaahaka kithamme reehchas abadhu abadhu mihen vanyaa kiyuntherinvx foohi vaane dho ☹️? story is really nice ?

 24. muslim

  April 30, 2019 at 10:19 pm

  Its ok we will wait

 25. Shi

  May 1, 2019 at 12:34 am

  Comment nukuriyas hama ehma first episode in feshigen time to time a mi story kiyan.?? Varah reethi story ye vaahaka liyumuga huna shaugu mivaahakain vara reecha ebaingey.❤️ Varah reethi kiyahuthun huregen kiaalevey

 26. Anonymous

  May 1, 2019 at 12:28 pm

  Busy iyyaa vaahaka nuliyaaany????????????????????????????????????????

  • Shambbx

   May 1, 2019 at 8:21 pm

   ANONYMOUS vaa SaSaabus kudakuhjehnoondhw thee nuvisneyvaryge rulhi iskuran adhi nuveyey thivaru nukohbala ifoo job ga ulhemun family n fronds uh time dhemun v.udhagoovaane update kurgan story on time uh pspspspsps???????????????asylum ifoo dheke eh noon rulhi Annan vee anonymous dheke kanneyge hmmmmm hehehehehehe ???????????????????

  • Shambbx

   May 1, 2019 at 8:22 pm

   ***aslu***

  • Shambbx

   May 1, 2019 at 9:38 pm

   ***Friends ****

  • stranger

   May 2, 2019 at 4:47 pm

   ruli annan naa vaahaka nukiyaanee

 27. muslim

  May 1, 2019 at 2:21 pm

  For all the those who make negative comments… kameh vaany bunefaeh noon… busy veema dho busy ey bunaaneee… its all about patience…. Just wait… Allah is always with those who are patient…

 28. Navya

  May 1, 2019 at 2:24 pm

  Anonymous ves busy veema kuran hunna kanthah huhtaalamennu…hama egothah ifoo ah ves busy kameh dhimaavyma dhw busy ey bunaany..plx anonymous change the way u r thinking..busy vaany bunefaeh noon..ifoo dear plx don’t mind these comments that are commented by persons that has wrong way of thinking..just keep going..ehn meehun kiyaa ehchakah balaane kaneh neiyy..bcox for me ur the bestest writer in this site…anonymous ah ves mikamuge burakan ingeyny mikan kuran fehteema..god bless u ifoo..and we all r with u..????

 29. 4

  May 1, 2019 at 7:41 pm

  were is story plx faaaaaaaaaaast

 30. Jiji appa

  May 1, 2019 at 7:41 pm

  Dhen vaahaka kiyaa hih kendenyyy las vanyaa . Seems like you are not punctual to time

  • Shambbx

   May 1, 2019 at 8:08 pm

   Really she’s an reason for not being able to do it on time ey pspspsps sahaadhe hehehe ?????✌?️✌?✌?✌?

  • stranger

   May 2, 2019 at 4:49 pm

   kiyaa hih kedunee ma nukiyaani sooooooo simple

  • jiji

   May 2, 2019 at 6:33 pm

   Mind ur language .thiyahvure reehchah vaahaka nudhahkeny thr..pis pis ..bodu vehje kameh dhw

 31. Someone

  May 1, 2019 at 8:37 pm

  Guys i think ifoo hama vv bxy hen..plx don’t comment negatively..ifoo job ga ulhemun vvv bxy vaane dhw!!just think about her..

 32. Shambbx

  May 1, 2019 at 9:36 pm

  Yeah ifoo ge bxy schedule ingeynee a stage uh kmmemeehakuvx dhiyaeema stop commenting negative koh it will hurt her feelings plx for the sake of her loving stories negative comments nukohbala kudakudhinneh noon dhw hamagaimuvx thee understand nuvaavaruge

 33. Kiyaaraa

  May 1, 2019 at 10:11 pm

  Dheravehje?????????????????????????

 34. Anii

  May 1, 2019 at 10:40 pm

  Mirey vaahaka up vaane tha ifoo?

 35. Maish

  May 1, 2019 at 10:40 pm

  Mirey vaahaka up nukuranithr

 36. Angle

  May 1, 2019 at 10:58 pm

  Mirey kbr vhk

 37. muslim

  May 1, 2019 at 11:01 pm

  where is the 50th part?

 38. ifoo

  May 1, 2019 at 11:25 pm

  I’m really sorry dear readers… Labours day aaa gulhigen beyvi special activity ehga ulhefa miaeee… Job ga ulhey iru office faraathun hingaa kankamah dhaanvaane ehnu dhw… 10 30 haairu aadhevuny… These two days fully ekamuga plus midhuvaskolhu office works vx v v v baivaru… Sooo busy… Hope all will forgive me… Ifoo ah support koh comment kuri hurihaa kudhinnah ifoo ge hithuga enme adin shukuruverivan…. Thankyou soooooo much dear readers for those who have supported me ❤️❤️❤️????????????… I promise In Sha Allah next part maadhama rey up kohdheynan kithanme lasviyas… In Sha Allah… Hope all will wait… Love you my supporters ❤️❤️❤️????????????…

  • Shambbx

   May 2, 2019 at 1:22 am

   No problems ifoo always with u we are Inge for anytime for any day hehehehe ramadam Mubarak ifoo uh n for the commenters wish all the best of luck ???????????????????????????????????????????????????????????????☕️?????kaaan varah rangalhu dhuvasvareh miyoh lah valee
   Hahhahaaa hehehehehehe??????????☺️????????

  • jiji

   May 2, 2019 at 6:31 pm

   Alheyy iss ok..hope u will upload mirey?????

 39. Abadhu maadhan rey

  May 1, 2019 at 11:33 pm

  Maadhan Rey anehkaa vx bunaane maadha reyey…dn thi maadhan reyeh annaanebaa?????????? kithahme Las viyas Hama mirey vx up kureveyne ehnu.. abadhu thihn kanthah kuranyaa kiyuntheriyaa vvvvvv foohi vaane writer dheke vx n story dheke vx.. understand vaa myhun v madhu vaane..

  • use u r brain

   May 2, 2019 at 4:41 pm

   maadhamaa rey vaaney maadhama reakanu lol nooney lass veema nukureveeynu nidhan jeheynu ……use u are brain …. and understand vaameehun v ginayooooo …………

  • stranger

   May 2, 2019 at 4:45 pm

   maadhamaa rey vaanee maadhamaa reakanu lol
   dhen mireakunukure veenu nidhan vess jehey nu
   nooney understand vaameehun vvv gina lmao….

 40. @Ikleel

  May 2, 2019 at 8:39 am

  Its okay ifoo… I am with you always and support you always….I know its very difficult to do while working…Your doing really great job…Waiting for next part…

 41. aal erluu

  May 2, 2019 at 9:45 am

  ohoaa its so beautiful. i love it

 42. Saabsaa

  May 2, 2019 at 9:48 am

  Varugadha maadhan reyeh..???. Ok waiting ga mihury dn Anna garunuga thi story nerunas?????

  • Someone

   May 2, 2019 at 3:30 pm

   Dhn ekamaku dhw!!have patience…allah is with those who r patient..i think thihaa rude gothah noonas buneveyne kanneynge..saabsaa plx change the way u think..hurihaa emmen ehgotheh nuvaane dhw!!ifoo aky job ga ulhey kujje..ifoo ah vanya ifoo ves up kuraane dhw!!!we have to be patient…

 43. Axee

  May 2, 2019 at 10:37 am

  Waiting for the next part ?????????

 44. kiyaaraa

  May 2, 2019 at 10:38 am

  ohkay ifoo dear i willl wait
  plx mirey upkolachey

 45. Unknown

  May 2, 2019 at 10:45 am

  Watinggg.mirey up kohdheh Chey.????

 46. Naukko

  May 2, 2019 at 12:07 pm

  Its okayy…ehen ves vaaney baehh faharu… ifoo free gadi akun upload kohdhenikohh okayy eyy…waitin for next part

 47. Sharu

  May 2, 2019 at 12:18 pm

  Ifoo l’m waiting ingey, please mirey up kohlahche,mi story aky hama varah varah reethi story eh,❤❤???✌? nd mi story up vefa in thoa irukolhu kolhun beleyne, ??ehaa interesting story eh mee aslu vx,??????? nd eii thedhei, Ifoo aslu ga vx varah busy v ma dhw ehen bunaani, busy noon nama hama up kohdheyne dhw, aslu vx Ifoo ge schedule hama busy v ma up nukureveni, noon nama Ifoo new part eh up kuraaane, nd Ifoo don’t mind,?☺ baeh myhunnah nuvisneythy adhi ekahala negative comment e kurani,???I’m always with you, ??don’t worry ingey myhun ge negative comments ah..? Next part mirey up kohlahche Ifoo. Lotxx of love

 48. lol

  May 2, 2019 at 4:37 pm

  kkeeekuraani konme faharakuvess busy
  dhen ehen vaakan igennaamun vejenu 1 part ithurah liyefa baan dhan
  thihen hadhaaakah nuvaaney mihaa reethi story akah kihaa ginameehun inthizaaru kuraane ehurihaa meehunge ihusaas thakaa kuley kanuvaaneyy ^_^

 49. kiyaaraa

  May 2, 2019 at 8:06 pm

  ifoo storrrryyyyy plx avasssss cant wait more

 50. Ehkala

  May 2, 2019 at 9:38 pm

  Next part maadhan rey thoahche????

 51. Dhw

  May 2, 2019 at 9:41 pm

  2 rey busy eyy kiyaafa up nukoh dhiyaama unmydhukurann vrh dhiguvaane kamah mirey part eh nerenyya e part.?

 52. Sharu

  May 2, 2019 at 10:01 pm

  I’m waiting waiting waiting ingey?Ifoo vx liyevun emme avahakah up kuraane dhw Ifoo??❤Ifoo don’t mind ingey negative comments ah

Comments are closed.