“އައި އެމް ޝުއާ މިހާރު ކިއާއަށް ކިއާގެ ޕާސްޓް ބޯއީ ފްރެންޑް މަތިން ހަނދާންނެއްތޭނެކަން…..ޔާ އަހަރެން ކިއާގެ ފޭކް ބާއްޑޭވެސް ފާހަގަކުރަންވިއްޔާ”ކިއާރާ އުޅޭ އެޕާޓްމެންޓްގެ ކުރިމައްޗަށް ކާރު މަޑުކުރަމުން އަލޫކް ބުނެލިއެވެ.
“ބައި ދަ ވޭ އެލަކީ ބޯއީއަކީ ކާކްތަ؟މިހާ ރީތި ގާލްއެއްގެ ހާޓް ބުރޭކްކުރި”ކިއާރާ ހީލުމުން އަލޫކް މަޖަލަކަށް ހަދާފަ ބުނެލިއެވެ.
“ޔޫނޯ ހިމް”ކިއާރާ އެހެން ބުނެ ކާރުން ފައިބައިގެން ދިޔުމުން އަލޫކް ދިޔައީގެއަށެވެ.
އޭގެ އަނެއް ދުވަހެވެ.އަލޫކް އޮފީހަށް ގޮސް އޭނަގެ ކެބިންއަށް ވަންއިރު ސަނާ ވާނީ އޮފީހަށް އައިހެވެ.
ބުރޭކްގަޑި ޖެހެން އުޅެނިކޮށް ސަނާގެ ފޯނު ރިންގުވާއަޑަށް އަލޫކްއަށް ވެސް ސަނާއާ ދިމާއަށް ބަލާލެވުނެވެ.
“ސަނާ”ސަނާ ބޭރަށް ދާން އުޅުމުން އަލޫކް ސަނާއަށް ގޮވާލިއެވެ.”އެ ލެޓާގެ ރިޕްލައި ހަވާލުކޮށްފައި ސަނާ ބްރޭކަށްދާން ވާނީ”އަލޫކް ސަނާ ބަލާލުމުން ބުންޏެވެ.
އަލޫކް އެހެން ބުނުމުން ސަނާ އަބުރާފަ އައިސް އޭނަގެ މޭޒްދޮށުގައި އިށީނެވެ.
އޮފީސް ނިމުނުއިރު އެހެން ދުވަސްތަކޭ އެއްހޮތަށް ޔުއާން ސަނާ ބަލާއައިސް ހުއްޓެވެ.ޔުއާން ސަނާ އުޅޭ އެޕާޓްމެންޓްގެ ކުރިމައްޗަށް މަޑުކުރުމުން ސަނާ ޔުއާންގާތު އެތެރެއަށް އައުމަށް އެދުނެވެ.
އިރުކޮޅަކު ސަނާގާތު ހުރުމަށްފަހު ޔުއާން ގެއަށް ދިޔައީ އޭނަގެ ޑިއުޓީ އޮތުމުންނެވެ.
ޔުއާން ދިޔުމުން ސަނާ ކޮޓަރިއަށް ދާން އުޅުނުތަނުން ސަނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ވެއްޓިފައި އޮތް ފޮޓޯއެކެވެ.ސަނާއަށް އެ ފޮޓޯއަށް ބަލާފައި ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ.
ކިއާރާއާއި ޔުއާން އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލަހަށްޓައިގެން ތިއްބާ ނަގައިފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ.އެވަގުތު ސަނާ ހަނދާންވީ މީގެ ދެދުވަސް ކުރިން ޔުއާން ބުނި ބަސްތަކެވެ.
******
އޮފީހަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން ނުކުތް ސަނާގެ ފިޔަވަޅުތަށް ހުއްޓުނީ ކާރުކައިރީ މަޑުކޮށްގެން ހުރި ޔުއާންފެނިފައެވެ.
ސަނާ ފެނުމުން ޔުއާން ކާރުގެ ދޮރުހުޅުވާލީ އަރާށޭ ބުނާގޮތަށެވެ.ސަނާ ކާރަށް އެރުމުން ޔުއާން ކާރަށް އަރާ ދުއްވާލިއެވެ.
“ސަނާ އައި ވަންސް ރިއަލީ ލަވްޑް އަ ގާލް ބަޓް ސަމްތިން ހެޕެންޑް ބިޓްވީން އަސް….ސަނާ އައި ވިލް ބީ ދެއާރ ފޯޔޫ ބަޓް ގިވް މީ ސަމްޓައިމްސް”ޔުއާން އެހެން ބުނުމުން ސަނާ ބޯޖަހާލިއެވެ.
******
“ސޯ އެ ގާލް އަކީ ކިއާރާ”ސަނާގެ އަނގައިން މަޑުމަޑުން ނުކުތް ލަފްޒުތަކަކީ އެއީއެވެ.
-ނުނިމޭ-

29

2 Comments

  1. jiji

    April 17, 2019 at 12:29 pm

    Me first dhw ???will comment after reading

  2. jiji

    April 17, 2019 at 3:25 pm

    This part is also really amazing, dear❤❤??

Comments are closed.