ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 45

- by - 68- April 14, 2019

ޑިއުޓީ ނިންމާލުމަށްފަހު އިއާންގެ ކެބިންއަށް ރިޕޯޓްތައް ހިފައިގެން އަވަސް ހިނގުމެއްގައި ހިނގާފައިދިޔަ މިންހާ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އަތުގައި ހުރި ރިޕޯޓްތައް ވެރުނެވެ. ސިހިފައި މިންހާއަށް ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާގެ މޫނަށް ބަލައިލެވުނެވެ. އެވަގުތު ކުރިމަތިން ފެނުނު ސޫރައަކުން ހީވީ ލާން އުޅުނު ނޭވާވެސް ތާށިވީހެންނެވެ. އަލޫފްއަށްވެސް ވީއެވަރެވެ. ބުނަން ބޭނުންވާ ކިތަންމެ ވާހަކައެއް ހުރި ނަމަވެސް އެހާ ގާތުން އެހިތްގައިމު މޫނު ފެނުމުން އަލޫފްގެ ދުލުގައިވީ ތަޅެެއް އެޅުވިފައެވެ. މިންހާ އަވަސް އަވަހަށް އިސްދަށަށްޖަހާލާ ތިރިވެ ގަނޑުތައް ނަގަން ފެށިއެވެ. އަލޫފްވެސް ބަލާކަށްނުހުރެ މިންހާ އާއި އެއްވަރަށް ތިރިވެލާ ގަނޑުތައް ނެގުމުގެ ބަހަނާގައި ކަރުދާސްތައް ނަގަން އުޅުނެވެ. ވަށްކަޅިން މިންހާގެ މޫނަށް ބަލައިލުމަށްފަހު އަލޫފް މިންހާ މަޑު އަތްތިލައިގައި މަޑުމަޑުން ހިފާލިއެވެ. ލިބުނު ސިހުމުގައި މިންހާއަށް ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުން އަލޫފްއަށް ބަލައިލެވުނެވެ. މަދު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މިންހާގެ ދެބުމަ ގޮށްޖެހި އޭނަގެ މޫނު މަތިން ނުރުހުންތެރިކަން ފާޅުވެގެން ދިޔައެވެ. ”ޑޯންޓް ޓަޗް މީ… ” ހިތްހަމަނުޖެހިފައިވި ރާގެއްގައި ދަތްތަކަށް ބާރުލަމުން އެހެން ބުނެ މިންހާ އޭނަގެ އަތް އަލޫފްގެ އަތު ތެރެއިން ދަމައިގަތެވެ. އޭރު ރިސެޕްޝަންގައި ތިބި ދެކުއްޖެެއްގެ ނަޒަރު ވަނީ އެދެމީހުނަށް ހުއްޓިފައެވެ. އެވަގުތު ލިފްޓުން ފައިބައިގެން އައި ޒިޔަލްގެ ލޮލުގައިވެސް މިންހާ އާއި އަލޫފް އަޅާއިގަތެވެ. މިންހާގެ މޫނު މަތިން ނުރުހުންތެރިކަން ފާޅުވަމުން ދިޔައިރު އަލޫފް މިންހާއަށް ބަލަމުން ދިޔަ ގޮތުން ޒިޔަލް ހިތްހަމަނުޖެހުނެވެ. އަވަސް ހިނގުމެއްގައި ޒިޔަލް އެދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. ” ލެޓްމީ ހެލްޕް… ” މިންހާމެން ކައިރިއަށް ތިރިވެލާ ގަނޑުތައް ނަގަމުން ޒިޔަލް ބުނެލިއެވެ. ޒިޔަލްގެ އަޑަށް މިންހާ ޒިޔަލްއަށް ބަލައިލާ ހިނިތުންވުމެެއް ރައްދުކޮށްލިއެވެ. އެމަންޒަރު ފެނި އަލޫފްގެ ދެބުމަ ގޮށްޖެހިގެން ދިޔައެވެ. ” ތޭންކްސް ޒިޔަލް… ” ޒިޔަލް އޭނާ ނެގި ގަނޑުތައް މިންހާއަށް ދިއްކޮށްލުމާއެކު ހިނިތުންވެލަމުން ޝުކުރު އަދާކުރިއެވެ. އެއަށްފަހު އަލޫފް ދިއްކޮށްލައިގެން ހުރި ގަނޑުތައް ދަމައިގަނެ ރުޅިވެރިކަމުން ފުރިގެންވީ ނަޒަރަކުން އަލޫފްގެ މޫނަށް ބަލައިލުމަށްފަހު ހިނގައިގަތެވެ. މިންހާ ހިނގައިގަތުމާއެކު ޒިޔަލްވެސް މަޑުކުރަން ނަހަދާ ހިނގައިގަތެވެ. އަލޫފްއަށް އަދިވެސް މިންހާއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރެވުނީއެވެ.

އިއާންގެ ކެބިންގެ ދޮރުގައި ޓަކިޖަހާލަން އުޅުނު ވަގުުތު އެތެރެއިން ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު އިއާން ނިކުތެވެ. ” މިންނު… މިދަނީއޭ ބުނެފަ މާއިރުވިއިރުވެސް ނައިމަ ކިހިނެއްވީތޯ ބަލައިލަން ދާން މިނުކުތީ… ” މިންހާގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހުރެ އިއާން ވާހަކަ ދެެއްކިއެވެ. ”އާން… މީ… އަންނަނިކޮށް ކުޑަ ކަމެއް ދިމާވީމަ ލަސްވީ… ލެޓްސް ގޯ… ” މިންހާ އެހެން ބުނުމާއެކު މިންހާއަށް އެތެރެއަށް ވަނުމަށް އިއާން އަތުން އިޝާރާތްކުރިއެވެ. މިންހާގެ ފަހަތުން އެތެރެއަށް ވަންނަން އުޅުނު ވަގުތު އެދެމީހުނަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރި އަލޫފް ފެނި އިއާންގެ ނިތަށް ރޫތައް ޖަމާވިއެވެ. ” ވަޓް އީޒް ހީ ޑުއިން ހިއަރ… ” އެހުރި ގޮތަށްހުރެ މިންހާއަށް އަޑުއިވޭ ވަރަށް އިއާން ބުނެލިއެވެ. މިންހާ ފަސްއެނބުރި އިއާންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވި ދިމާލަށް ބަލައިލި ވަގުތު އެދިމާލަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރި އަލޫފް ފެނުނެވެ. މިންހާއަކަށް އިއާންއަށް ދޭނެ ޖަވާބެެއް ނުވިސްނުނެވެ. އަލޫފްއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރި މިންހާގެ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރާއި އޭނައަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއްނުދީ ހުރި ހުރުމުން ކޮންމެވެސް ކަމެެއް ވެއްޖެކަމަށް އިއާންގެ ސިކުނޑިއަށް ވިސްނުނެވެ. ” އޭނަ އާހެދި ދޯ ލަސްވީ..، ކިހިނެއް ހެދީ އޭނަ… ” އިއާން އޭނައަށް ހީކުރެވިފައިވި ގޮތް ޔަގީންކުރުމަށް މިންހާއަށް ސުވާލުކުރިއެވެ. އިއާން ސުވާލުކުރުމުން ކިޔާ ނުދީއެއް މިންހާއަކަށް ނުކެރުނެވެ. ” ހައު ޑެއާ އީޒް ހީ ޓު ޓަޗް ޔޫ…” ހިތްހަމަނުޖެހިފައިހުރެ އެހެން ބުނެލަމުން އަލޫފް އާއި ދިމާލަށް ދިޔުމަށް އިއާން ހިނގައިގަތެވެ. ” އާން ނޯ… އޭނަ ގާތަށް ދާނެ ކަމެއްނެތް… އޭނައާ ވާހަކަ ދެެއްކުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެެއްނެތް… ލެޓްސް ގޯ ފޯދަ ޑިސްކަޝަން…” ދާން ހިނގައިގަތް އިއާންގެ އަތުގައި ހިފާ ހުއްޓުވަމުން މިންހާ ބުނެލިއެވެ. މިންހާ އިއާންގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓި މަންޒަރު ފެނި އަލޫފްއަށް ދަތްކުނޑި ވިކާލެވުނެވެ. އިއާން އެއްފަހަރު އަލޫފްއަށް އަނެެއްފަހަރު މިންހާ ހިފަހައްޓާފައިިވި އޭނަގެ އަތަށް ބަލާލައެވެ. ” ކަމް އިން… ” އެންމެ ފަހުން އިއާން މިންހާ ގާތު އެތެރެއަށް ވަނުމަށް ބުނެ އޭނަވެސް އެތެރެއަށް ވަނެވެ. މިންހާ އެތެރެއަށްވަދެ ދޮރު ޖެހުމާއެކު ހިތްހަމަނުޖެހިފައިހުރެ އަލޫފްވެސް އޭނަ އެތަނަށް އައި ބޭނުމައިގެން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. އޭނަ އެއައީ މަންމަ ފަރާތު ބޮޑުދައިތަމެންގޭ ކުއްޖަކު ބަލިވެ އޮތުމުން ހާލު ބަލާލުމަށެވެ.

އިއާންއާއެކު ރިޕޯޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އިއާންގެ އެދުމުގެ މަތިން މިންހާ ގެއަށް ދާން ނުކުތީވެސް އިއާން އާއެކުގައެވެ. ދެމީހުން އެކުގައި ހޮސްޕިޓަލުން ނިކުމެ ކާރަށް އަރަންދިޔަ މަންޒަރު ޕާކުކުރެވިފައިވި އޭނަގެ ކާރު ކައިރީގައި ހުރި އަލޫފްއަށް ފެނުމާއެކު މިފަހަރުވެސް އޭނައަށް ރުޅިއާދެވުނެވެ. އައި ރުޅީގައި ކާރަށް އަރައި ކާރުގެ ދޮރުފަތްވެސް ޖަހާލެވުނީ ނުހަނު ބާރަށެވެ. މިންހާ ކާރަށް އަރާ ސީޓް ބެލްޓް އެޅުވުމާއެކު އިއާން ކާރު ދުއްވާލިއެވެ. ކާރު ތެރެއަށް ވެރިވެފައިވީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ދެމީހުންގެ ސިކުނޑީގައިވެސް އެނބުރެމުން ދިޔައީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކާރުގައި ދެމީހުން ދަތުރު ކުރި ދުވަހުގެ ހަނދާންތަކެވެ. އެހަނދާންތައް އާވުމާއެކު ދެމީހުންގެ ތުންފަތަށްވެސް ހިނިތުންވުމެެއް ވެރިވިއެވެ. ކާރު ތެރޭގައިވި ހަމަހިމޭންކަން ކަނޑުވާލީ އިއާންއެވެ. އެއާއެކު ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައިވެސް ވާހަކަ ދެކެވެން ފެށިއެވެ. މިންހާ ގެއަށް ލުމަށްފަހު އިއާން އޭނަގެ ކާރު ގެއަށް ދިޔުމަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. މިންހާ ގެއަށް ވަދެ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އަޝްރާއަށް ގުޅާލިއެވެ. އާއްމުކޮށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރުވެސް ދެއެކުވެރިން ހޭދަކުރަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ދެފަހަރަކު ގުޅުމުންވެސް އަޝްރާ ފޯނަކަށް ޖަވާބެއްނުދިނެވެ. މާވަރުބަލިވެފައި ހުރުމުން އޮފީހުން އައިސް ނިދުނީ ކަމަށް ނިންމާ މިންހާ އިތުރަށް ގުޅާކަށް ނޫޅުނެވެ. މިންހާވެސް ކޮޓަރިއަށް ގޮސް ފެންވަރާ ތާޒާވެލައިގެން އަޞްރު ނަމާދުކޮށްލުމަށްފަހު އަރާމުކޮށްލަން އެނދުގައި ޖައްސާލިއެވެ. މާގިނަ އިރެއްނުވަނީސް ދެލޮލަށް ބަރުވެ އެސްފިޔަތައް މެރުނެވެ. އަރާމު ގޮތަކަށް ނިދީގެ ފުން ކަނޑަކަށް ގެނބިފައި އޮތްއިރު އެމޫނު މަތީގައިވީ މައުސޫމްކަމެވެ.

ނިދީގައި އޮތް މިންހާއަށް ހޭލެވުނީ އެއްފަރާތުގައި އޮތް ފޯނުގެ ރިންގުގެ އަޑަށެވެ. އުނދަގޫ ގޮތަކަށް ދެލޯ ހުޅުވާލުމަށްފަހު ފޯނު ނަގައި ކަންފަތުގައި ޖަހާލިއެވެ. ” ހަލޯ… މިންނު… އައިމް ސޮރީ އިނގޭ… މިއަދު މާ ބިޒީކޮށް އުޅުނީމަ ވަރަށް ބަރުބަލިވެފަ ހުރީ… އެހެންވެ ޖައްސާލިތަނާ ނިދުނީ… ” މިންހާ ފޯނު ނެގުމާއެކު ވާހަކަ ދެއްކީ އަޝްރާއެވެ. އޭރުވެސް އެއަޑުގައި ނިދީގެ އަސަރު އެކުލެވިފާވެއެވެ. ” އިޓްސް އޯކޭ… މަށަށްވެސް ނިދުނީ ޖައްސާލިތަނާ… ހިތަށްއެރި ކުރިންވެސް ފޯނު ނުނެގީމަ އަޝޫއަށް ނިދުނީއޭ…” މިންހާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ދެއެކެވެރިން އިރުކޮޅަކު ވާހަކަ ދައްކާލުމަށްފަހު ފޯނު ބޭއްވިއެވެ. މިންހާ ގަޑި ބަލައިލުމަށްފަހު އަވަސްވެގަތީ ފެންވަރާލުމަށެވެ. ގަޑިން ހަ ގަޑި ފަނަރަ ނުހިނގާ ހުރީ ދެތިން މިނިޓެވެ. ފެންވަރާލައިގެން ފާޚާނާއިން ނިކުންއިރު މަޣްރިބް ނަމާދު ބަންގި ގޮވައިފިއެވެ. ކުޑަގޮތަކަށް ތައްޔާރުވެލައިގެން އަވަހަށް ނަމާދުކުރުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ. މަޣްރިބް ނަމާދުކޮށްލައިގެން މިންހާ ތިރިއަށް ފޭބިއިރު އެންމެންވެސް ސިޓިންރޫމުގައި ތިއްބެވެ. މާހިލްގެ އުނގުގައި މާއިން ކުޅޭ އެއްޗެެއް ހިފައިގެން އިންއިރު މައިޝާ ގާތު ފޮތެއް ހިފައިގެން ފިލާވަޅު ދަސްކުރުމުގައި މަންހާ އިނެވެ. މިންހާ އިރުކޮޅަކު ސިޓިންރޫމުގައި މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު މަންމަގެ އެދުމުގެ މަތިން ސައިބޯން ދިޔައެވެ. މައިޝާވެސް އަދި ހަވީރު ސައިނުބޮއެ ހުރުމާއެކު މިންހާމެނާއެކު ސަޔަށް އިންސާފުކުރުމުގައި ބައިވެރިވިއެވެ. މިންހާ ސައިބޮއެގެން ސިޓިންރޫމުގެ ސޯފާގައި އިށީންދެ ފޯނުގެ ވައިފައި ޖައްސާލިއެވެ. އެއާއެކު ފުލުފުލުގައި ވައިބާއިން މެސެޖުތައް ލިބެންފެށިއެވެ. މެސެޖުތައް ލިބެމުން ދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސްޓާފުންގެ ގުރޫޕުންނެވެ. ގުރޫޕުގައި ވާހަކަ ދެކެވެމުން ދިޔައީ ސްޓާފް ބާބަކިއުއެއް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އެންމެންވެސް ވަނީ އެކަމަށް ތާއީދުކޮށްފައެވެ. މިންހާވެސް އެއެންމެނާ ބައިވެރިވެލިއެވެ. އެންމެފަހުން މާދަމާ ރޭ ސްޓާފުންގެ ޚާއްސަ ބާބަކިއުއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައެވެ. އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން ތިއްބާ ނަމާދު ވަގުތު ޖެހުމުން ފަހުން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ނިންމާ އެންމެންވެސް އެވަގުތަށް ވަކިވެލިއެވެ. މިންހާވެސް އަވަސްވެގަތީ އިޝާ ނަމާދު ކުރުމަށެވެ.

އަލޫފް މަޑު ހިނގުމެއްގައި އައިސް ބެލްކަނީގެ ރެއިލިން ކައިރީގައި ހުއްޓިލިއެވެ. ކަނޑު ނޫކުލައިގެ ގަމީހެއްގައި ހުރިއިރު ލައިގެން ހުރި ކެރެޓު ޖިންސުގެ ދެޖީބަށް އަތް ޖަހާލަމުން އުޑު މައްޗަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. އުޑުމަތި މިރޭ ފެންނަނީ ފުދޭވަރަކަށް ބަނަކޮށެވެ. ތަރިތައް ފެންނަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. އުޑު މައްޗަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރިއިރު އަލޫފްގެ ސިކުނޑީގައި އެނބުރެމުން ދިޔައީ މިއަދު ހޮސްޕިޓަލުން ދިމާވި ކަންތައްތަކެވެ. އެމަންޒަރުތަކެވެ. މިންހާ އޭނައަށް ސަމާލުކަން ނުދީ އެހެން މީހުނަށް ސަމާލުކަން ދޭތަން ފެނުމުން އޭނަ އިންތިހާއަށް ހިތްހަމަނުޖެހެއެވެ. އެޚިޔާލުތައް ސިކުނޑިއަށް ވެރިވުުމުންވެސް އޭނަގެ ހަށިގަނޑަށް ހަރުކަށިކަން ވެރިވިއެވެ. އެޚިޔާލުތަކުން ނަފްސަށް ވެރިވެފައިވީ ނުތަނަވަސްކަމުގައި ހުއްޓާ އަލޫފްއަށް ސިހުންގެނުވީ ފަހަތުން އޭނަގެ ހަށިގަނޑުގައި މީހަކު ބައްދާލުމުންނެވެ. ” އަލޫފް… އައި މިސްޑް ޔޫ ސޯ މަޗް… ކީއްވެތަ ފޯނު ނުނެގީ އަހަރެން ގުޅީމަ… ހިނގާބަ މިރޭ ދެމީހުން ޑިނަރއަށް ދާން… ދެމީހުން އެކީ ޑިނަރއަކަށް ނުދާތާވެސް މިހާރު ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެއެއްނު… ޕްލީޒް.. ހިނގާބަ ދާން… ” ޝަމްހާ އަލޫފްގެ ހަށިގަނޑުގައި ބައްދާލައިގެން ހުރެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. ” ޑިނަރއަށް ދާ މޫޑަކު ނޫން މިހުރީ… ޝަމްހާ ދާން ބޭނުންނަމަ އެހެން މީހަކާއެކު ދާންވީނު… ” ޝަމްހާގެ ދެއަތް ނައްޓުވާލާ ދުރަށް ލަމުން ހިތްހަމަނުޖެހުން އެކުލެވިފައިވި ރާގެއްގައި އަލޫފްއަށް ބުނެވުނެވެ. ”އަލޫފް… ވަޓް އީޒް ޔުއާ ޕްރޮބްލެމް… އަހަރެން އަލޫފްއާ ކްލޯޒްވާއިރަށް ކީއްވެތަ ތިދުރަށް ލަނީ… އަހަރެން އަލޫފްއާއެކު ނޫނީ ކާކާއެކުތަ ދާނީ… އަހަރެން ތަނަކަށ ދާން ބުނެފިއްޔާ އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ބަހަނާއެއް ދައްކާ މިހާރު… ބިޒީވާނެ ނޫނީ މޫޑު ގޯސްވެފަ… ވައި އަރ ޔޫ ޑުއިން ދިސް… ” އަލޫފްގެ އެ ފަރުވާ ކުޑަކަމުންނާ އޭނާ ދުރުކޮށްލި ގޮތުން ހިތަށް ކުރުވި ފުން އަސަރާއެކު ޝަމްހާއަށް ޝަކުވާކުރެވުނެވެ.

” ދެން އަހަރެން ކީއްތަ ކުރަންވީ… އަބަދު ޝަމްހާ އާއެކު ބުރުޖަހަންތަ ދާންވީ… ޝޮޕިންއަށްތަ… ނޫނީ ޑިނަރއަށްތަ… ” އަލޫފް ރުޅިއައިސްފައި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ޝަމްހާ ހުއްޓުން އަރާފާ ހުރެވުނީ އަލޫފް އެހާ ރުޅި އައިސްފައި ހުއްޓާ މީގެ ކުރިން ފެނިފާނުވާތީއެވެ. ”އަލޫފް… ވައި އަރ ޔޫ ސޯ އެންގްރީ… އައި ޖަސްޓް އާސްކުޑް ޔޫ ޓު ގޯ ފޯރް އަ ޑިނަރ… އަހަރެންނަކަށް ނުވިސްނުނު އަލޫފް ތިހާ ރުޅިއަންނަންވީ ސަބަބެއް… ” އަލޫފްގެ ވާހަކަ ހުރި ގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހުނުވަރުން ޝަމްހާއަށްވެސް ވާހަކަ ދެއްކުނީ ނުރުހުންތެރިކަމާއެކުގައެވެ. ” ދެން ކިހިނެއްތަ ވާހަކަ ދައްކަންވީ… ޝަމްހާއާ އީލާފްއާ ދެމީހުން އަހަންނާމެދު ކިހިނެއް ކަންތަކުރީ… ބުނެބަލަ… އެހުރިހާ ކަމަކަށްފަހުވެސް އަހަރެންތަ ރީތިކޮށް ވާހަކަ ދައްކަންވީ… އަދި މަތަ ރުޅިގަދައީ… ދެމީހުންވެގެން އަހަރެންގެ ހިތުގަ މިންހާއަށްޓަކައި ނަފްރަތު އުފައްދަން އެފަދަ ވާހަކަތަކެެއް ދައްކީ… އަހަންނާ ގާތްވެ މާރަނގަޅު ކަމަށް ހެދިގެން ޝަމްހާ އުޅުނީ މިންހާ އަހަރެންގެ ހަޔާތުން ބޭރުކޮށްލާކަށްނު… ޝަމްހާ ބޭނުންވީ މިންހާ އަހަރެންގެ ހަޔާތުން ބޭރުކޮށްލާފަ އެމަގާމަށް ޝަމްހާ އަންނާކަށްނު… އެކަމަކު ބުނަން… ދުވަހަކުވެސް ޝަމްހާއަކަށް އަހަރެންގެ ހިތުން އެމަގާމެެއް ނުލިބޭނެ… މިންހާ ނޫން އިތުރު އަންހެން ކުއްޖަކަށް އެމަގާމެެއް ދުވަހަކުވެސް ނުދެވޭނެ… ޝަމްހާއާއެކު އުޅުނަސް އަދިވެސް އަހަރެން ލޯބިވަނީ މިންހާދެކެ… ޝަމްހާގެ ވާހަކަތައް ގަބޫލުކޮށް… ޝަމްހާއާ ގާތްވެވުން އެއީ އަހަންނަށް ހެދުނު އެންމެ ބޮޑު ގޯސްކަމުގަ އަހަރެން ދެކެނީ… އަހަރެން އަޑުއެހީމޭ އީލާފްއާ ދެމީހުން ދެއްކި ވާހަކަ… ” އައި ރުޅީގައި އަލޫފް ހުރިހާ ވާހަކައެއް ބޭރުކޮށްލިއެވެ. ޝަމްހާ އާއި ދިމާލަށް ރުޅިވެރި ނަޒަރަކުން ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރެ އަލޫފް ދެއްކި ވާހަކަތަކުން ޝަމްހާއަށް ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ. މަދު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެދެލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވެގެން ދިޔައީ ދެން އަލޫފް ކަންތައްކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދިފައިވި ހާލުއެވެ.

 

 

68

ifoo

I'm a girl who loves to read and write stories ❤️❤️❤️😊😊😊... I love to read comments too ❤️❤️❤️😊😊😊... Writing story is a hobby 😀😀😀... Author of Inthizaarugaa Hunnamey Loabin ❤❤❤, Vindhey Loabi Thee Edhey ❤️❤️❤️...

You may also like...

78 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Girl ❤️❤️❤️… Congratulations on being first ❤️❤️❤️😊😊😊.. Waiting for your comment 😊😊😊…

   ⚠Report!
 1. Salaam dear readers 😊😊😊… Here is the next part 😊😊😊… Hope all will like this part too n feel free to comment your views 😊😊😊… What do you guys think will happen next??? 😊😊😊… Next part In Sha Allah Wednesday night ga 😊😊😊… Keep waiting dear readers 😊😊😊… Last part ge comment thakah reply kohlaanan In Sha Allah maadhama ge vaguthehga 😊😊😊… Love you all my readers n thankyou soooooo much 😊😊😊❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐…

  ⚠Report!
 2. Alhe up veythw balabalaa mihunnaneee. Varah ufaa vehjje . 😘😘❤💙💚💛💜💓💗💝

  ⚠Report!
  1. Night Rose ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Eekko ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊.. In Sha Allah Wednesday night ga 😊😊😊… Keep waiting dear 😊😊😊…

   ⚠Report!
 3. Heii thanks ingey buni dhuvahah up kohdhinyma..kiyaafa comment eh kohlaanan In Sha Allah😊😊😊😘😘❤❤

  ⚠Report!
  1. Jiji ❤️❤️❤️… Most welcome dear ❤️❤️❤️😊😊😊💐💐💐💜💜💜… Waiting for comment 😊😊😊…

   ⚠Report!
 4. Alhe ifooo❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ balabalaa huhta thi up kohly 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 haadha rahgalhey kiyaalaafa comment eh kohlaanan

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much Ainth 💜💜💜❤️❤️❤️😊😊😊💐💐💐… Waiting for comment 😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Hehe dear..konme vana eh viyas ok vaanu dhw..anyways jiji mifaharu third..hehe😁😁😁

   ⚠Report!
 5. Masha Allah…wow ..Kurin VX cmt kohfa bunihn I have no words for you.. you are shockingly amazing…bt ifoo Ramadan annanvaa irah aarn r minnu gulhuvan cheyyy..😸😸bcox eyrun story r medhu ehaa bodah nuvisneyny…😹😍😍😍😍my fav story writer ever and number 1 fan ever .. inshaAllah💐💐💐🥀💮💠🌷🌼🌸🌻🌻🌸🌺🌺🌸

  ⚠Report!
  1. Heheh 😁😁😁… Let’s see dhw vaagotheh 😁😁😁… Thankyou sooooooooo much girl ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Ur so sweet dear 😊😊😊… Regular koh comment fennaathy ifoo v v v ufaavey 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Thidhey support ah fahfashun shukriyaa ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐… Much more loves from me dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 6. Very nice ifoo ❤️❤️❤️❤️❤️ Now the interesting parts started can’t wait to know more 🤗🤗🤗 avahah up kurahchey
  I feel like vaaahaka kuru hen now pls pls next part dhigu kohdhechey plssssssssss ❤️❤️❤️💕💕💕💕🌸🌸☺️☺️🌺 and sorry kury part ah comment nukurevunyma I was so busy ehnve 😩😩🤗🤗🤗🤗🤗

  ⚠Report!
  1. Scarlet ❤️❤️❤️… It’s ok dear 😊😊😊… Mi part ah comment kohleema ifoo v v v ufaavehje 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Mi part ah vure next part dhigukoh genesdheveythr v masaikah kuraanan In Sha Allah 😊😊😊… Next part In Sha Allah Wednesday night ga 😊😊😊… Keep waiting dear 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Maa sha Allah.. Vrh furihama.. Dhn Hama eh gothakah ves neyngey vaane gotheh.. Minnu libeynee aan ah kameh aloof ah kameh ziyal ah kameh ves neynge.. Gurrrl… This is amazing.., Vrh curious vefa hunnanee mihaaru story kiyamun dhaairu.. Part thah reethi vamun dhanee day by day Hama.. Good job.. Well done and keep up the good work ifoo.. ☺️😋😊

   ⚠Report!
  2. Anonymous ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… I’m so happy 😊😊😊… Anonymous ge comment kiyaalaafa ifoo v v encourage vehje 😊😊😊… Keep waiting 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 7. Finally kiyaa levijje😁💲..This part is also really amazing..I am outta of words…I don’t have no more ideas to discribe..ehaa vec furihama..ifoo thikuraa masahkathah hama v v bodah thanks ey buneveyny❤❤❤😘🙊🙊😻😻Aloof ah minnu nudhehche..She sis aan’ s ey buneba ifoo…hehe….kiyaa nimun iru vec….It’s reallyyyyyy amazing dhoniiiiii😃😃😃😁😁😉😉🎄🎄🎆🎆🎇🎇🎀🎀🎀🎍✉✉…jiji ge hithuga vec oiy suvaalaky dhn kihineh baa ey vaany??have no ideas for that dhw…..Um ifoo ge bday buneba if u don’t mind..kurii part ga vec ehyma dear nubuni viyya..hehe💖💖💕💕💔💔💓💘💘💗💗💙💙❤❤💚💚💛💛💜💜👄👄👅💋💋😼😼😽😽😚😚😘😘😙😗😗😌😎😎LY loadsSsssss inge buddy…Some sweet of u
  My sweety dhahthi kolhu😁😁😉😉🐬🐊🍺🍺♡♡♡♡

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much Jiji ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Ur so sweet 😊😊😊… Thankyou soooooo much for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavey thihaa supportive reader eh libunyma 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Ur so sweet dear 😊😊😊… Much more loves from me dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Zuam ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊…

   ⚠Report!
 8. Wow🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹haadha reehchey mi prt vx i loved it❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ aloof mihaaru kithanme rulhi ayas kithey hih hama nujehunas dhen vaane kameh neh😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡 aloof akah minhaa hahgeh nun………..
  And eiaan aslu rulhi aisgen aloof aadhimaalah dhiyanama dhen minhaa gaiga ihgili kuri vx jah saalaagen nuvaaney kiyaafa😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁 ekam vx vvvvvvvvvvvv loabi mi prt vx 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺❤❤❤❤❤❤❤❤🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌺💝💝💝💝💝
  Mihaaru nxt prt kiyaa hithun hureveny ehnun……
  ifoo u are the best writer 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
  Heekuran nxt prt vx mihaa reethi vaane kamah

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Haadha loabi colourful comment ekey ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much Ainth ❤️❤️❤️😊😊😊💐💐💐💜💜💜… Ifoo ah thidhey support ah fahfashun shukuruverivan ❤️❤️❤️😊😊😊💐💐💐💜💜💜… V v v ufaavey thihaa supportive reader eh libunyma ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊… Let’s see what happens 😊😊😊… Yeah… Aloof mihaaru aslu rulhi annaane kameh neh dhw 😊😊😊… Hhehe… Hingaa dhw balamaa vaagotheh 😊😊😊… Keep waiting dear… Next part In Sha Allah Wednesday night ga 😊😊😊… Much much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐…

   ⚠Report!
 9. Wow 😍😍😍 Ifoo mi partvx hama superb ingey 😊😊😊🌹🌹🌹… Ehenveyeah buneveyny thy hama enme best n enme loabivaa writer ey ❤❤❤💐💐💐… Story dhany hama dhuvaheh dhuvahakah rythi vefa intresting vamun eyee hama ifoo ge molhu kamun ingey thy hama v molhu talented kuhjjeh 😘😘😘🌸🌸🌸… I really appreciate your hard work dear n Keep up the good work 👏👏👏💙💙💙… Lysm dear 💗💛💙❤💚💜💕🌼💖🌷💞🌹💘🌻😎

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Again v v v loabi comment eh ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou soooooo much Naju ifoo ah thidhey support ah 💜💜💜💐💐💐❤️❤️❤️😊😊😊… Ifoo faahaga kohlan Naju akee hama ifoo ge first story inn feshigen vx support dhemun anna reader eh kan 😊😊😊… V v v ufaavey thifadha reader eh libunyma 😊😊😊… Much much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Noora ❤️❤️❤️… I’m so happy to see ur comment ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou soooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Next part In Sha Allah Wednesday night ga… Keep waiting 😊😊😊… Much loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 10. OMG, ifooo alhe kiya kiyaa hutta e nimuny, alhe vahaka nunimey nama dhw, hadha romance ey dhw, Am so proud of yuh, keep it up, hadha nice ey vahaka, bunaane ehcheh vx neyge hama… love you ifooo… ❤❤❤😘😘😘💖💖😍😍😍😍

  ⚠Report!
  1. Alhey haadha loabi, sweet comment ekey ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… I’m speechless 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much sama ❤️❤️❤️💜💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje mi part ahvx comment kohleema 😊😊😊… Story ehaa kamudhiyaima adhi maa bodah vx ufaavehje 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Next part In Sha Allah Wednesday night ga… Keep waiting 😊😊😊… Sending more n more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 11. Varah reethi masha Allah. 😍😍😍😍😍😍😍😍😍You are best writer 😊😊😊😊😊😊love you so much 😍😍❤️❤️😘😘😘❤️💕💕❤️💕❤️💓💓💓💜💜💜💜💛💛💛💚💚💚💙💙💙👍👍👍💗💖❣️💞💝💞

  ⚠Report!
  1. Shaa ❤️❤️❤️… So colourful Comment 😊😊😊❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much for the support n love 😊😊😊❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐… Ur so sweet 😊😊😊❤️❤️❤️… Next part In Sha Allah Wednesday night ga… Keep waiting 😊😊😊… Sending more n more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 12. Woww 😊😊😊😊vvvvvv. Reethi 💖💖💖dhen lasnu koh minnu and aan gulhuvaalan viy nu 🌷🌷🌷💝💝😍😍curiously waiting to nxt prt 💘💘💘💘❤️❤️❤️❤️💋💋💋🥀🥀🥀🥀ly ifoo👌👌👌👌👌💕💕💕💕💟💟💟❣️❣️

  ⚠Report!
  1. Daisy girl ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much for the lovely comment ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐… It means a lot for me 😊😊😊… Ifoo v ah thidhey support ah hithuge adin shukuruverivan 😊😊😊❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐… I’m so glad that I got a reader like you 😊😊😊… Let’s see what happens… Keep waiting dear 😊😊😊… Much much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 13. mi aloof gandu mi ulheni moyavegenn tha.. varah foohi vey mi aloof aa hedhi😡😡😡😡aloof aai minnu aa nugulhuvahche knmevss..
  mi part vss v v v v v v v v v v v v v v v v v v v reeeethi ❤❤❤❤💗💗💗mashah allah💗💗💗❤❤❤❤hama varah furihama💚💚💚💛💛💛🧡🧡🧡💜💜💜💗💗💗❤💗💗💝💝💝💝💖💖💖💕💕💕💓💓💓bunaane ehcheh vss neyge dhnn🌺🌺🌹🌹🌹💐💐💐💐🌼🌼🌼best writer😘😘😘😘 next part avahah up kohdhehche an miyah vure thankolheh dhigukohlahche..💚💚💚💚💛💛💛💛🧡🧡🧡🧡💜💜💜💜🌺🌺🌺💐💐💐💖💖💖💖💕💕💕💓💓💓LOVE U❤❤❤❤❤💓💓💓💓💓💘💘💘💘💘💕💕💕💕💖💖💖💖🖤🖤🖤🖤💜💜💜💜🧡🧡🧡🧡🧡💛💛💛💛💚💚💚💚💗💗💗💙💙❣❣💟💟💟💞💞💝💝💝💝💞❣❣💞

  ⚠Report!
  1. Yaaanaa ❤️❤️❤️… Ifoo akah neynge bunaane ehcheh vx 😊😊😊… As usual u made me speechless 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much yaaanaa for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… I’m thankful from bottom of my heart ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavey yaaanaa ge supportive comments fenunyma 😊😊😊… It encourages me a lot 😊😊😊❤️❤️❤️… Aloof dhw… Aloof ah eyru nuvisnunynu dhw… Heheh… Let’s see what happens… Once again thankyou soooooo much 😊😊😊❤️❤️❤️💐💐💐💜💜💜… Sending more n more loves from me ❤️❤️❤️💐💐💐💜💜💜😊😊😊…

   ⚠Report!
 14. Stroy vvv reethi❤️I luv it 😍bt story up vaaleh vvv lass n vvvv kuru..hope next part dhigukoh kiyaalan libeyne kamah 💕💕

  ⚠Report!
  1. Sanaa ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much 💜💜💜😊😊😊❤️❤️❤️💐💐💐… I’m trying my best to make it longer n to upload the parts faster 😊😊😊… Kehtherikamaaeku inthizaaru kohlaa story kiyaalaathy v v v ufaavey 😊😊😊❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much for that 😊😊😊❤️❤️❤️💐💐💐💜💜💜… Keep waiting for the next part… Much more loves from me ❤️❤️❤️💐💐💐💜💜💜😊😊😊…

   ⚠Report!
 15. Ifoo story v reethi aan n minnu gulhuneema mi story enmea reethi vaaney arrange marriage Gotha viyas gulhuvaba plx ifoo v duvas veajjea mi story ah comment ea ves nukureaveytha.adhi kitha episod inaanea mi story ga

  ⚠Report!
  1. Airah ❤️❤️❤️… Arrange marriage vx hama possible ingey 😊😊😊… Hhehe… Let’s see what happens… Thankyou sooooooooo much comment kohleema 💜💜💜❤️❤️❤️😊😊😊💐💐💐… Ehaa dhuvas fahun vx comment kohleema ifoo v v v ufaavehje 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Story ge parts dhw… exact number bunaakah neynge ifoo story nuliyaathy… Sorry 🙁…

   ⚠Report!
 16. Finally up vejje dhw ifoo…❤❤😘😘💙💙..Mi part vex vrh vrh reethi ingey…❤❤😘😘💙💙…I dnt knw hw to describe it…❤❤😘😘💙💙…Komme gothakah genayas ehaa molhah thi genesdheny vaahaka…❤❤😘😘💙💙…Dhen vaki keekey bunaany vex dhw…❤❤😘😘💙💙…Aslu vrh vrh molhey bunaany…❤❤😘😘💙💙…Than kolheh dhigu kohli nama vrh salhi vees adhi…❤❤😘😘💙💙…Ehgothakah vex neygey dhen vaane gotheh bunan…❤❤😘😘💙💙…Ifoo hadhaafaane komme fadha gotheh vex…❤❤😘😘💙💙….Anyways e aloof ah minnu nugulhuvaathi…Anyways vrh reethi story…❤❤😘😘💙💙…Keep it up dear…Your doing a really great job…❤❤😘😘💙💙.. Really aporiciate it…❤❤😘😘💙💙…Waiting for next part…❤❤😘😘💙💙…Hope next part will be more intresting and long….❤❤😘😘💙💙
  THE BEST STORY
  THE BEST WRITTER
  ❤❤❤❤💙💙💙💙

  ⚠Report!
  1. Thankyou sooooooooo much @Ikleel ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Ur so supportive 😊😊😊… Much loves ❤️❤️❤️💜💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 17. owwww… no words to utter… v v v v v reethi… honestly u r the best writer ever…… thank u sooo much ehaa avahah up kohdhineema… v v v ufaavehjje… eiii hama aloof ennu i was correct… ur the best writer ever…. sifakurunthah ves hama hebeys…bunaane ehcheh ves neyngey… ekam nxt part kudakoh dhigu kohllachey ingey…. much more loves from me

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Such a sweet comment ❤️❤️❤️😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much for the support n love ❤️❤️❤️😊😊😊💐💐💐💜💜💜… It means a lot for me 😊😊😊… Medhukedumehnethi ifoo ah thidhey support ah v v v bodah shukriyaa ❤️❤️❤️💐💐💐💜💜💜😊😊😊… Yeah… You was right… That’s aloof… Let’s see what happens dhw 😊😊😊… Sending more n more loves from me ❤️❤️❤️💐💐💐💜💜💜😊😊😊…

   ⚠Report!
 18. Ifoooooo ❤❤ Yayyyy 😁😁 Varah kiyaalaa hithun mi hunnany.. So so so excited!! 😆😆💘💘❤❤💗💗 dhen vaane gotheh hama neynge.. Keh madhuvey eba.. Aloof adhives ithurah jealous kollan vy dhw.. Aslu dhera ves vey aloof ah visnunyma but he deserves it.. 😣 and shamha ashaa eelaaf ah vaane rangalhu landeh dheyn!! 😏😏 Thank you so so so much mihaa loabi story eh genesdheythee anekka ves.. 😘😘🤩🤩❤❤♥♥💗💗💕💕✨✨💙💙💓💓 love you dear 🧡🧡💞💞💟💟🖤🖤💜💜💛💛💚💚💝💝

  ⚠Report!
  1. My dear sweet Livy ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐… V v v ufaavehje mi part ahvx comment kohleema 😊😊😊… Let’s see dhw vaagotheh 😊😊😊… Heheh… Keep waiting dear 😊😊😊… V umeedhukohgen mi hury livy ge comment eh libeyne kamah 😊😊😊… Sending more n more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 19. Shamha ves katuvaalaafa aloof ah dheynvee ehen kuhjeh Ekam minnu eh noon minnu dheynee aan ah eiy aan vee kehtheri kamuge agu Kobaatha dhen ulhey love birds mi partga fenives nulaa mi part Kury Ekam ves varah reethi waiting for the next part dear

  ⚠Report!
  1. Noor ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Let’s see what happens 😊😊😊… Ashraa n naail ge baeh next part inn fenigendhaane In Sha Allah 😊😊😊… Keep waiting 😊😊😊… Will try to make the next part longer than this part 😊😊😊… Much loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 20. Abadhu ehkameh thakuraaru vany. Mihaaru ithuru kamehnuve ehgothakah vaahaka gendhaathaa kondhuvaheh…
  Aa kameh veytho inthizaaru kuraathaa kondhuvaheh…
  vaahaka reethi… vaahakaige charector thakuge gulhun thah ehen harufathakah gendhan vehje kamah dheken. Positive koh visnaane kamah hee kuran.

  ⚠Report!
  1. Anonymous ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much for commenting your views ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V positive koh hama anonymous ge comment ifoo mi balaigathy 😊😊😊… As I said, to form the bonds or relationship, it will take some time as they have gone through a lot in their past 😊😊😊… So keep waiting dear 😊😊😊… Maa laheh nuve ekanvx vedhaane In Sha Allah 😊😊😊… Keep waiting dear 😊😊😊… Much loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 21. Miss vaahakaige hurihaa part eiivex v.reethi next part. Vex mihaareethi vaanekamah mibalany dhen minhaa n iaan dhemyhun gulhigen ulhey bai genesdhehchey …. Ifoo liyaa hurihaa vaahakaeiivex v.reethi

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much saashaa ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje story kamudhiyaima 😊😊😊… Let’s see what happens 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… So sweet of you 😊😊😊❤️❤️❤️💜💜💜… Thankyou sooooooooo much Naum ❤️❤️❤️💐💐💐😊😊😊💜💜💜… It means a lot for me 😊😊😊… Much more loves ❤️❤️❤️💐💐💐💜💜💜😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Heheh 😊😊😊… Thy vx ragalhu gotheh 😊😊😊… Let’s see what happens 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much for the comment ❤️❤️❤️💐💐💐💜💜💜😊😊😊…

   ⚠Report!
 22. Hi ifoo!!! 👋stry vvvvvv. Hadi!!! 😠😠😩😠😠Ey dhogu!! 😂😂😂😂Hama V. Nice 💘💖💖💖💞💟V. Furi hama…… V. Salhi 😍😍😍😍😍😍😍😍🌹🌹🌹🌹🌷🌷🌷😊😊😊❤️❤️❤️💋💋🌹dhen aloof dhe fai thalhaafa rui akas minnu eh nulibeyne 💜💜💛💛💚dhen vaguthu faaithu vehje kan engigen minnu ge life aa dhurah dhiyaiy ma viy nu😠😠😠😠😠😠by the way when nxt prt????always waiting 😊😊😊lots of love 🌹🌹🌹🌹😍😍😍

  ⚠Report!
  1. Alhey 😊😊😊… Again v loabi comment eh
   ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much Daisy girl 💜💜💜💐💐💐❤️❤️❤️😊😊😊… Let’s see aloof kanthah kuraa gotheh 😊😊😊… Heheh… Next part In Sha Allah Wednesday night ga 😊😊😊… Keep waiting dear… Much more loves from me dear 💜💜💜💐💐💐❤️❤️❤️😊😊😊…

   ⚠Report!
 23. I am so sorry ifoo vvv lahun conment kollevunyma😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😶…..dhen faharakun first kollanan conmenteh.😊😊😊😊😊😊😊..ifoo mi part me enmen loabi eh part mi stry ga haadha molhey ifoo.😚😚😚😚☺☺☺☺☺☺😚😚😚😚😚😚..ibaarai kutunvrs hama 1 vana.🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒….. obiness to the max🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗……your are so talented…..vvvv ufaavaavey ifoo medhunukandaala mo stry genesdheythy😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍…..buxy kn ulhemun ves ehaa furihama ah genesdheythy vvvvv proud vey 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘🌷🌷🌷🌷🌷🌷……ifoo loabi..mi stry is amazing amazing amazing.❤❤❤❤❤💜💜💜💜💜💗💗💗💗💗💗💗💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛💛💛..reethi kamun bunaane ekqhcheh ves neyge.❣❣❣❣❣💌💌❣💌❣…hitah araa ifoo ge mi stry ah nahulaa filmeh hadhaane nama ey😂😂😂😂😂😂😂……haadha reachey mi baives..mashaa allah…you are the best best young stry writer in the world❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤…lots of luv from yours big big big fan maai❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
  Your big fan maai

  ⚠Report!
  1. Maai ❤️❤️❤️😊😊😊… I have no words to describe how happy I am 😊😊😊… Ifoo ah thidhey support ah hithuga enme funminun shukuru adhaa kuran ❤️❤️❤️😊😊😊💐💐💐💜💜💜… Thankyou sooooooooo much dear ❤️❤️❤️😊😊😊💐💐💐💜💜💜… Ur so sweet n supportive 😊😊😊❤️❤️❤️… I’m so glad that I got a reader like you 😊😊😊… It ok lahun viyas comment kohleema 😊😊😊… Ifoo V v v ufaavehje comment kiyaalaafa 😊😊😊… Ithurah hama bunaane ehchehvx neyngifa ufalun goss 😊😊😊… Once again thankyou soooooo much dear n sending more n more loves from me 💜💜💜❤️❤️❤️😊😊😊💐💐💐…

   ⚠Report!
 24. 🐥🐥……This stry is superb….🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥
  You are the best writer i have seen in this site…keep it up
  🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
  You doing so hard work i appreciated your works and thank u so much………luv you
  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… That’s so sweet of you dear ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊… V v v ufaavehje ufaavehje ifoo ge story reethi v ma ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much American girl 💜💜💜❤️❤️❤️😊😊😊💐💐💐… Hope to see ur comment more often 😊😊😊… Love you too dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 25. Wow wow wow just wow wow i am speacless….😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗
  I luv your all the stories…specially this stry❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊.. V v v ufaavehje 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… It encouraged me a lot 😊😊😊… Hope to see ur comment more often 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Haxoo ❤️❤️❤️…. Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐… It means a lot for me 😊😊😊…

   ⚠Report!
 26. wow… maashaa allah ….. I have no words to u sis… u are sooo shockingly amazing…. I am waiting next part sis… love sooooo much sis…

  ⚠Report!
  1. Nivvu ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… After a long time dhw comment mi fenuny 😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Much more loves from me dear n hope to see ur comment more often ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Jiji ❤️❤️❤️… Let’s keep my birthday as a secret dhw 😊😊😊… Heheh…

   ⚠Report!
 27. Woww maasha allah ur the gud writter
  Vvv reeethi……maasha allah
  Keep going this
  Wnt friend❤

  ⚠Report!
  1. Asner ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊…

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.