ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 46

- by - 61- April 17, 2019

ޝަމްހާ އާއި ދިމާލަށް ރުޅިވެރި ނަޒަރަކުން ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރެ އަލޫފް ދެއްކި ވާހަކަތަކުން ޝަމްހާގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. މަދު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެދެލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވީ ދެން އަލޫފް ކަންތައްކުރާނެ ގޮތަކާއިމެދު ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދިފައިވި ހާލުއެވެ. ހިތުގައިވި ނުތަނަވަސްކަން ހިނދެއް ހިނދަކަށް އިތުރުވަމުން ދިޔައިރު ޝަމްހާއަކަށް ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. އަލޫފްގެ ރުޅިވެރިކަމުން ފުރިގެންވީ ދެލޮލަށް ބަލަން ނުކުޅަދާނަވުމުން ޝަމްހާއަށް އިސްޖަހާލެވުނެވެ. ހިންދިރުވާލަމުން ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލާ ހަމަޖެހުމަށް ޝަމްހާ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ”އަލޫފް…” ޝަމްހާގެ ތުރުތުރު އަޅަމުންދިޔަ ދެތުންފަތް ދޭތެރެއިން މަޑުމަޑުން އަލޫފްގެ ނަން އިވިލިއެވެ. އަލޫފް އޭރުވެސް އެހުރި ގޮތަށް ރުޅިވެރިކަމާއެކު ޝަމްހާގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުއްޓެވެ. ” އަލޫފް… ލިސެން ޓު މީ ވަންސް…” ކަރުނަވީ ދެލޮލުން އަލޫފްގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލާ އެއްފިޔަވަޅު ކުރިއަށް އަޅާލަމުން ޝަމްހާ ބުނެލިއެވެ. ޝަމްހާ އޭނަގެ ގާތަށް އައުމަށް އެއް ފިޔަވަޅު ކުރިއަށް އަޅާލުމާއެކު އަލޫފް ޝަމްހާއަށް ފަސްދީ އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރުނެވެ. އަލޫފްގެ ފަރާތުން އިވުނު ޖުމްލަތަކުންނާއި އެދުރުކަމުން ޝަމްހާގެ ހިތަށް ފުން އަސަރުތަކެއް ކުރުވިއެވެ. އެންމެ ލޯބިވާ ފަރާތް އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އަސަރުކުރާނެކަން ގައިމެވެ. ހިތަށް ކުރުވި އަސަރަކުން ޝަމްހާގެ ލޮލުން ރޮނގަކަށް ކަރުނަތައް ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. ޝަމްހާ މަޑުހިނގުމެއްގައި ގޮސް އަލޫފްގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ. ހަމައެއާއެކު ދެބުމަ ގޮށްޖަހައިގެން ހުރެ ޝަމްހާއަށް ބަލައިލާ އަލޫފް އޭނަގެ އަތް ފޮޅުވާލިއެވެ. އަލޫފްގެ އެއަމަލުން ޝަމްހާއަށް ސިހުން ގެނުވި ނަމަވެސް އެންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް ފަހަތަށް ނުޖެހި ހުރީ އަލޫފް އޭނަގެ އަތުން ބީވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހިނދެއް ހިނދަކަށް އެހިތުގައި ބޮޑުވަމުންދާތީއެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި އަލޫފް އޭނަ އާއި ދުރުވާކަށް ޝަމްހާ ނޭދެއެވެ. އޭނަގެ ހިތުގައި އަލޫފްއަށްޓަކައި އުފެދިފައިވަނީ ވަރުގަދަ ލޯތްބެކެވެ.

ހަމަޖެހެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ޝަމްހާ މިފަހަރުވެސް އަލޫފްގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ. މިފަހަރުވެސް އަލޫފް އޭނަގެ އަތް ފޮޅުވާލަން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އެހެނަސް ޝަމްހާ ނުހަނު ބާރަށް އަލޫފްގެ އަތުގައި އޭނަގެ ދެއަތުން ހިފަހައްޓާލިއެވެ. ” ލީވް މައި ހޭންޑް ޝަމްހާ… ޖަސްޓް ގެޓް އައުޓް… ގޯ އަވޭ ފްރޮމް ހިއާ… ” އައި ރުޅީގައި އޭނަގެ އަތް ދަމައިގަންނަމުން އަލޫފް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. ” އަލޫފް… ޕްލީޒް… ލިސެން ޓު މީ ވަންސް.. ޕްލީޒް… އަލޫފް… އަހަރެން ގަބޫލުކުރަމޭ… އަހަންނަށާ އީލޫއަށް ކަންތައްކުރެވުނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން… އެކަމަކު އަލޫފް… އަހަރެން އެހެން ކަންތައްކުރީ އަލޫފްދެކެ ލޯބިވާތީ… އަލޫފް ބޭނުންވާތީ… އަލޫފް މަތިން ހަނދާންނައްތާލެވޭ ވަރަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް އަހަރެންގެ ހިތުގަ އަލޫފްއަށްޓަކައިވީ ލޯބި އުފެދިފަ… އަހަރެން އަބަދުވެސް އުއްމީދުކުރަމުން އައީ އަލޫފްވެސް ލޯބިވަނީ އަހަރެންދެކެ ކަމަށް… އަލޫފްގެ ގާތްކަމުން އަހަންނަށް އެގޮތަށް މާނަ ނެގުނީ… އެކަންވެގެން ދިޔައީ އަހަރެންގެ ހިތުގައި ލޯބި އިތުރުވެގެންދިޔަ ކަމަކަށް… އެހާ ފޮނި ހުވަފެންތަކެއް ދެކެމުން ދަނިކޮށް އަލޫފް ލޯބި ވަނީ މިންހާދެކެކަން އިނގުނު ދުވަހު އަހަންނަށް ނޭނގުނު ވީގޮތްވެސް… އަހަރެންގެ ހިތުގަ މިންހާއަށްޓަކައި އުފެދިފައިވި ނަފްރަތުގެ އަލިފާންގަނޑު ބޮޑުވެގެން ދިޔަ… ކޮންމެ ހާލެއްގައިވެސް… ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްގެންވެސް އަހަރެން އަހަރެންގެ ލޯބި ކާމިޔާބުކުރަން ބޭނުންވި… އަލޫފް ޕްލީޒް… ޓްރައި ޓު އަންޑަސްޓޭންޑް… އައި ލަވް ޔޫ ސޯ މަޗް… އައި ކާންޓް ލިވް ވިތްއައުޓް ޔޫ… ދެން ދުވަހަކުވެސް އެހެން ކަންތަކެއް ނުކުރާނަން… އަލޫފް ބޭނުން ގޮތަކަށް އަބަދުވެސް ރުހި ގަބޫލުވާނަން… ބޭރަށްވެސް ޑިނަރއަށްވެސް ދާނީ އަލޫފް ބުނީމަ… ޕްލީޒް… އަހަރެން ތިހެން ދުރުކޮށްނުލާ… އައި ލަވް ޔޫ މޯރް ދޭން އެނީވަން… ” ޝަމްހާ އޭނަގެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރެމުންދިޔަ ހާލު ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. އަލޫފް އޭނަ އާއި ވަކިވެދާނެ ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް އޭނަގެ ހިތް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެހެންވާކަށް އޭނަ ބޭނުމެއްނޫނެވެ. އެމީހެއްގެ ލޯބި ބީވެދާން އެދޭނީ ފަހެ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އަލޫފްގެ ލޯތްބާއި ދުރުގާ އުޅޭނީ ކިހިނެެއް ހެއްޔެވެ؟

” ނިމުނީތަ… އަދިވެސް ބުނަން ބޭނުން އެއްޗެެއް އެބެއްތަ… ” ޝަމްހާގެ އަތުގައި ބާރަށް ހިފާ އޭނަގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެސް ބަހައްޓަމުން އަލޫފް ބުނެލިއެވެ. އައިސްފައިހުރި ރުޅީގެ ސަބަބުން އަލޫފް ހުރީ ދަތްކުނޑި ވިކާލައިގެންނެވެ. އަލޫފް ރުޅިގަދަކަމުން ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދިފައިވި ހާލު ޝަމްހާ މަޑުމަޑުން ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރުވާލިއެވެ. ” ދޭ… ހަމަ މިހާރު އަހަރެންގެ ކުރިމަތިން ދުރަށްދޭ… ދެވަނަ ފަހަރަށް އަހަރެންނަށް ތިމޫނު ނުދައްކާތި… އިޓްސް އޯވަރ… އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ދެމެދުގަ އޮތް ގުޅުމެއްވިއްޔާ އަހަރެން މިކަނޑާލީ… އިޓްސް އޯވަރ… ނައު ގެޓް އައުޓް ރައިޓް ނައު… ” ބެލްކަނިން ނިކުންނަން ހުންނަ ދޮރަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން ރުޅިވެރިކަމާއެކު އަލޫފް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ” ނޯ… ނޯ އަލޫފް ނޯ… ޕްލީޒް… އެއްފުރުސަތުދީ އަހަންނަށް… ޕްލީޒް… އައި ލަވް ޔޫ ސޯ މަޗް… އައި ކާންޓް ލިވް ވިތްއައުޓް ޔޫ… ޕްލީޒް އަލޫފް… އަހަރެން… އަހަރެން މިންހާ ގާތުވެސް މައާފަށް އެދޭނަން… ޕްލީޒް ޑޯންޓް ލީވް މީ… ” ޝަމްހާ އަލޫފްގެ ގާތު އާދޭސްކުރަމުން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް އެކަމުން އަލޫފްގެ ހިތަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާ ފަދައެވެ. ”ބުނެފީމެއްނު އަހަރެންގެ ކުރިމަތިން ދުރަށް ދާށޭ…” ކުރިއަށްވުރެވެސް ބާރަށް އަލޫފް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ގޮތް ހުސްވެފައިވި މީހެެއް ފަދައިން ދެލޮލުން ކަރުނަތައް އޮހޮރެމުންދިޔަ ހާލު ޝަމްހާ މަޑުމަޑުން ހިނގައިގަތެވެ. ބެލްކަނީގެ ދޮރާއި ހަމައަށް އަރާ އެއްފަހަރު ފަސްއެނބުރި ޝަމްހާ އަލޫފްއަށް ބަލައިލިއެވެ. އެހެނަސް އޭރު އަލޫފް ހުރީ އޭނައަށް ފުރަގަސްދީ މަގުމައްޗަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެންނެވެ. ޝަމްހާ ދުވެފާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ. ފޯނު ކޯލެއްގައި ހުރެ ސިޑިން މައްޗަށް އަރަމުން އައި އީލާފްއަށް ރޮމުން އަވަސް ހިނގުމެެއްގައި ސިޑިން ފައިބަމުންދިޔަ ޝަމްހާ ފެނި ހައިރާންކަން ލިބި ސުވާލު އުފެދުނެވެ. ފަހުން ގުޅާނެކަމަށް ބުނެ ފޯނު ބާއްވާ ޝަމްހާއަށް ގޮވާލަމުން އޭނަގެ ގާތަށް ދިއުމަށް އީލާފްވެސް އަވަސްވެގަތެވެ. ” ޝަމޫ… ޝަމޫ… ކިހިނެއްވީތަ ތިރޮނީ… ވަޓް ހެޕެންޑް… ދޮންބެ އެއްޗެކޭ ކީތަ… މައްސަލައެއްޖެހުނީތަ ދެމީހުން ދެމެދު… ” ހާސްވެފައިހުރެ ޝަމްހާ ހުއްޓުވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން އީލާފް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އީލާފް ސުވާލުކުރުމުންވެސް ޝަމްހާއަކަށް ޖަވާބެެއް ނުދެވުނެވެ. އޭނަގެ ރުއިންވީ އިތުރެވެ. އިތުރަށް އެތަނުގައި ހުންނަން ކެތްނުވުމުން ޝަމްހާ އެގެއިން ނިކުމެގެން ހިނގައިގަތީ އީލާފް ގޮވަގޮވަ ހުއްޓައެވެ. ކަންތައް ވީގޮތެއް ނޭނގޭތީ އީލާފް ހުރީ ނުހަނު ހާސްވެފައެވެ. ޝަމްހާގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން މިފަހަރު ދިމާވީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫންކަން އީލާފްގެ ސިކުނޑި ވިސްނައިދިނެވެ. މިވަގުތު ގޭގައި މަންމަ އާއި ބައްޕަ ނޫޅޭކަމީވެސް ނަސީބެކޭ އީލާފްގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އިތުރަށް މަޑުކުރުމެއްނެތި އީލާފް އަލޫފްގެ ކޮޓަރިއަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ.

އީލާފް ގޮސް އަލޫފްގެ ކޮޓަރިއަށް ވަންއިރު އެކަކުވެސް ކޮޓރި ތެރެއިން ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އެއާއެކު އަލޫފް ވާނީ ބެލްކަނީގައޭ ހިތާ އީލާފް ގޮސް ބެލްކަނި ބަލައިލިއެވެ. ބެލްކަނީގެ ރެއިލިން ކައިރި އޭނައަށް ފުރަގަސްދީގެން ހުރި އަލޫފް ފެނުމާއެކު އީލާފް ދޮންބޭއޭ ކިޔައި ގޮވާލިއެވެ. އީލާފް އާއިވީ ފަރާތަށް އެނބުރި ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ގޮތަކަށް އީލާފްއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން އަލޫފް ހުއްޓެވެ. އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ބުނާކަށް އަލޫފް ނޫޅުނެވެ. ” ދޮންބެ… ކިހިނެއްވީ… ޝަމޫ ކީއްވެތަ ރޮމުން ރޮމުން އެދިޔައީ… ދޮންބެ އެއްޗެހި ކީދޯ… މައްސަލައެއްޖެހުނީތަ… ދޮންބެވެސް ހާދަ ރުޅިއައިސްފަ ގޮތަށް ތިހުރީ… ވަޓް ހެޕެންޑް… ” އަލޫފްގެ މޫނު މަތީގެ ކުލަވަރު ފެނި މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު އީލާފް އޭނަގެ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. ” އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ދެމެދުގަ މިހާރު އެެއްވެސް ގުޅުމެއް ނޯންނާނެ… އިޓްސް އޯވަރ… އަހަންނާ ޝަމްހާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް އަހަރެން ނިމުމެއް ގެނެސްފިން… ” އަލޫފް އެހުރި ގޮތަށް ހުރެ ބުނެލިއެވެ. ” ވަޓް… ދޮންބެ ކީކޭތަތި ކިޔަނީ… ކިހިނެއްތަވީ… ހައު ކުޑް ޔޫ އިވެން ޑޫ ދެޓް… ޝަމޫ ހާދަ ލޯބިވެއޭ ދޮންބެދެކެ… ދޮންބެ އެމިންހާއާ ހެދި ދޯ ޝަމޫއާ ރުޅިވީ… އޭނަގެ ސަބަބުންދޯ… ދޮންބެއަށް ކީއްވެގެންތ ނުވިސްނެނީ… އޭނަ ލޯތްބެއްނުވެއޭ ދޮންބެދެކެއެއް… ” އީލާފް ހިތްހަމަނުޖެހީ ދައްކަން ފެށި ވާހަކަ ހުއްޓުނީ އަލޫފް އަތުގެ އިޝާރާތުން އިތުރަށ ވާހަކަ ނުދައްކަން ބުނުމުންނެވެ. ”އިނަފް… އައި ޑޯންޓް ވޯންޓް ޓު ހިއާ އަ ވޯޑް އެގެއިންސްްޓް ހަރ… ” ޝަހާދަތް އިނގިލިން އިޝާރާތްކުރަމުން އަލޫފް އެހެން ބުނެލީ ރުޅިވެރިކަމާއެކުގައެވެ. ” އިނަފް އީލާފް… އިޓްސް އިނަފް… އަހަރެން ނުވެޔޭ ޝަމްހާދެކެ ހަގީގީ ލޯތްބެއް..، އަހަރެން ލޯބިވަނީ މިންހާދެކެ… އަދިވެސް ބޭނުންވަނީ މިންހާ… އަހަރެންގެ ހިތުގެ ހަމަޖެހުމާ އުފާވެރިކަން ގުޅިފައިވަނީ މިންހާއާ… އެކަމަކު އެހަމަޖެހުމާ އުފާވެރިކަން ހާސިލްވެފާ ވަނިކޮށްވެސް އީލާފްއާ ޝަމްހާގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ އަތުން ބީވެގެން ދިޔައީ… އީލާފްއާ ޝަމްހާގެ ވާހަކަތައ ގަބޫލުކުރުން އެއީ އަހަރެންނަށް ހެދުނު އެންމެ ބޮޑު ގޯސް… ކީއްޗެތަ އެހެން ކަންތައް ކުރީ… އީލާފްއާ އޭރު އެހެން ކަންތައް ނުކުރިނަމަ އަހަރެން ހުރީހީ ކިހާ އުފަލުން… ކިހާ ހިތްހަމަޖެހިގެން… އެކަމަކު އަމިއްލަ ބޭބެގެ އުފަލަށް ބެލުމެއްނެތި އީލާފް އަމިއްލަ އެދުން އިސްކުރީ… ” އައިސްފައިހުރި ރުޅީގައި އަލޫފް އީލާފް އާއި ދިމާލަށްވެސް އެއްޗެހި ކިޔައިގަތެވެ. ” ވާއު ދޮންބޭ… އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ކުރި މިސްޓޭކް އަނެއްކާވެސް ދޮންބެ ތިތަކުރާރު ކުރަނީ… އެމިންހާއަށްޓަކައި އަމިއްލަ ކޮއްކޮއާވެސް ދެބަސްވަނީ… ޝީ އީޒް ނޮޓް ޔުއާ ޓައިޕް… އޭނައަށްވުރެ ދޮންބެއާ އެކަށީގެންވަނީ ޝަމޫ އޭ… ވައި ޑޯންޓް ޔޫ އަންޑަސްޓޭންޑް… ދޮންބެގެ އުފަލަށް ވިސްނާނެދޯ އަހަރެންވެސް… އައި ވޯންޓް ޔޫ ޓު ބީ ހެޕީ ވިތް ޝަމޫ… މިންހައަށް އަހަރެން ނަފްރަތުކުރަން… ވީއިރު ދޮންބެގެ ދިރިއުޅުމަށް މިންހާ ގެނެސްގެން އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެ އާއިލާ ރޫޅިގެންދާންތަ ބޭނުމީ… އެހާވެސް އެމިންހާތަ މުހިއްމީ… ދޮންބެ ތިހީ ކުރާހާ ރަނގަޅެއްނުވާނެ މިންހާއެއް.. އަހަރެންގެ ހުރިހާ އުފަލެއް، ކާމިޔާބީއެއް ފޭރިގަނެފައިވި މިންހާ އަހަރެންގެ ދޮންބެގެ ދިރިއުޅުމަށް އަޔަކަ އަހަރެން ނުދޭނަން… އަހަރެންގެ ގޭގައި، އަހަރެންގެ އާއިލާގެ ތެރޭގަ އޭނަ އުޅޭތަން ދެކޭކަށް އަހަރެންނަކަށް މަޑަކުން ނުހުރެވޭނެ… އަހަރެންގެ އުފާތައް ފޭރިގަނެފައި ވަނިކޮށް މިންހާއަށް އޭނަގެ ލޯބި ކާމިޔާބުވިޔަކަ ނުދޭނަން… އަހަރެން ގަބޫކުރާ ގޮތުގަ އަހަރެން ކަންތައްކުރީ އެންމެ ރަނގަޅަށް… ” އައިސްފައިހުރި ރުޅީގައި އީލާފްއަށްވެސް ވާހަކަ ދެއްކުނީ އަޑު ހަރުކޮށެވެ. ” އިންފް އީލާފް… އިނަފް… އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް އަހަރެން ބޭނުން ފަރާތެއް ގެނައުމުގެ ހައްގު އޮންނާނެ… އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އީލާފް އަހަރެންގެ އުފަަލަކަށް ނުވިސްނާ… ހުރިހާ ކަމެެއް އީލާފް ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަށް ނުވާނޭ… ކިހިނެއް އިނގޭނީ އަމިއްލަ ކޮއްކޮ މިހާ އެދުން ބޮޑުވާނެކަމެއް… ނައު ގެޓް އައުޓް… އިތުރަށް އަހަރެންގެ އަތުން ގޯހެއް ނެހެދެނީސް މިތަނުން ދޭ… ” އަލޫފް އޭނަގެ ރުޅިގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ކިތަންމެ ރުޅި އައިސްފައި ހުރި ނަމަވެސް އީލާފްއަށް އިތުރު އަނިޔާއެއް ދޭކަށް އަލޫފް ބޭނުމެެއްނުވެއެވެ. ”ފައިން…” ކަރުނަވީ ދެލޮލުން އަލޫފްއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރެ އެހެން ބުނުމަށްފަހު އީލާފް އެތަނުން ނިކުމެ އޭނަގެ ކޮޓަރިއަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. އޭނާ ހުރީ ރުޅިގަދަވެގެން ގޮސް ތުރުތުރުއަޅައެވެ. އީލާފް ދިޔުމުން ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލާ ރުޅިގަނޑު މައިތިރިކުރަން އަލޫފް މަސައްކަތްކުރަމުން ބެލްކަނީގެ ރެއިލިންގައި އަލޫފް ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އެތައް އިރަކު އެގޮތުގައި އަލޫފް ހުއްޓެވެ.

ރޭގަނޑު އިޝާ ނަމާދަށްފަހު ކައިގެން ނާއިލް އިއާން އާއި ބައްދަލުކޮށްލުމަށް އެގެއަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ” އައްސަލާމްއަލައިކުމް… ” ނާއިލް ސަލާމް ގޮވާލުމާއެކު ޚަބަރު ބަލަން އިން އަރީފް ސަލާމް ބަލައިގަތެވެ. ނާއިލް ފެނުމާއެކު އަރީފް އެތެރެއަށްވަދެ އިށީނުމަށް ބުނެލިއެވެ. ”ކޮބާ އާން…” ސޯފާގައި އިށީންދެ ނާއިލް ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. ”އާން ކައިގެން ކޮޓަރިއަށް ދިޔައީ… ދޭބަލަ ބަލައިލަން… ” އަރީފް ހިނިތުންވެލަމުން އެހެން ބުނުމާއެކު ނާއިލް މައްޗަށް އަރަން ދިޔައެވެ. އަޝްރާގެ ކޮޓަރި ހުރަސްކޮށް ހިނގާފައި ދިޔަ ނާއިލް ފެނުނު މަންޒަރުން ތަންކޮޅެއް ފަހަތަށް ޖެހިލާ ދޮރުން އެތެރެއަށް ބޯ ދިއްކޮށްލިއެވެ. ދޮރު ހުރީ އެއްކޮށް ހުޅުވާފައެވެ. ސޯފާގައި އޮތްއިރު އަޝްރާއަށް އޮތީ ނިދިފައެވެ. ނިދާލާފައިވި އޮތްއިރު މޫނު މަތީގައިވީ މައުސޫމްކަމެވެ. ވާހަކަ ފޮތެއް ހިފައިގެން އޮތްއިރު ފޮތް އޮތީ އަޝްރާގެ ބަނޑު މަތީގައެވެ. ނާއިލް މަޑުމަޑުން ކޮޓަރި ތެރެއަށް ވަދެ އަޝްރާގެ ގާތުގައި ގޮސް މަޑުކޮށްލިއެވެ. ނާއިލް ފުން ނަޒަރަކުން އަޝްރާގެ މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ. އެރީތި މޫނުގައި ފިރުމާލުމަށް އެވަގުތު އޭނަގެ ހިތް އެދުނެވެ. ހިނދުކޮޅަކު އަޝްރާގެ ދޮން މޫނަށް ބަލަން ހުރުމަށްފަހު އެޚިޔާލު އެއްފަރާތްކޮށްލަމުން ނާއިލް އޭނަގެ ޖިންސްގެ ޖީބުން ފޯނު ނަގައި އަޝްރާގެ ފޮޓޯ ނަގަން ފެށިއެވެ. އޭނާ ބޭނުން ވަރަށް ފޮޓޯ ނެގުމުން ނާއިލް އަޝްރާގެ ބަނޑު މަތީގައި އޮތް ބޯ ވާހަކަ ފޮތް ނަގައި ގަސްތުގައި މުށިތަކުގެ މައްޗަށް ވައްޓާލިއެވެ. އެއާއެކު އިވިގެން ދިޔަ އަޑުން ލިބުނު ސިހުމާއެކު އަޝްރާއަށް ފުންމައިގެން ތެދުވެވުނެވެ. އޭރު އަޝްރާގެ މޫނު މަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ބިރާއި ސިހުމެވެ. ދެލޯ ބޮޑުވެފައިވީއިރު ހިތުގެ ތެޅުންވީ އިންތިހާއަށް އަވަސްވެފައެވެ. އަޝްރާއަށް ވީގޮތް ފެނި ނާއިލްގެ ހިނގަނޑު ފަޅާއިގެން ދިޔައެވެ. ނާއިލް ހޭންފެށުމުން އަޝްރާއަށް އެއީ ނާއިލްގެ ކަމެއްކަން ސިކުނޑިއަށް ވިސްނައިގަންނާކަށް ލަހެއްނުވިއެވެ. ” ނާއިލް… ” ރުޅި އައިސްފައި ނާއިލްއަށް ގޮވާލަމުން އެއްލުނު އެންމެ ބާރަކަށް ނާއިލް އާއި ދިމާލަށް ކުޝަން އެއްލިއެވެ. އެފަދަ ކަމަކަށް ނުވިސްނާހުރި ނާއިލްގެ މޫނު މަތީގައި ކުޝަންއިން ޖެހުމާއެކު ހުނުން ހުއްޓުނެވެ. ” ނުވާނެ އެއްލައިގެން… އެއްލައިފިއްޔާ މިފޮޓޯ އޮފީސް ވައިބަރ ގުރޫޕަށް ލާނަން… ” އަޝްރާ ދެވަނަ ފަހަރަށް އެއްލަން ކުޝަން ނެގުމާއެކު ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލާ ފޯނުގެ ސްކްރީނުން އޭނާ ނެގި ތަނުން ފޮޓޮއެއް ދައްކާލަމުން އިންޒާރެއްދޭ ފަދައިން ނާއިލް ބުނެލިއެވެ. ” އަރގް… ނާއިލް…” އައި ރުޅީގައި ދެދަތްޕިލަ ޖައްސާ ބާރުކޮށްގެން އިނދެ އެހެން ބުނެ އަވަސް ހަރަކާތަކާއެކު ސޯފާއިން ތެދުވިއެވެ. އަޝްރާ ނާއިލްގެ އަތުން ފޯނު އަތުލަން މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައިރު ނާއިލް ދިޔައީ އަޝްރާއަށް ފޯނު ނުދީވޭތޯ ބަލަމުންނެވެ.

ނުހަނު މަސައްކަތުން އަޝްރާއަށް ފޯނުގައި އަތްލެވުނެވެ. ނާއިލް ހުޝިޔާރުކަމާއެކު އަޝްރާގެ އަތުން ފޯނު ދަމައިގަތެވެ. ނާއިލް މާ ބާރަށް ދަމައިގަތުމުން އަޝްރާ ގޮސް ޖެހުނީ ނާއިލްގެ ހަށިގަނޑުގައެވެ. އެވަގުތު ނާއިލްވެސް ހުރީ އެނދާ ޖެހިފަކަމުން ދެމީހުން އެކުގައި އެނދު މައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. ހިނދުކޮޅަކު ދެމީހުންގެ ހަރަކާތްތަކަށްވެސް މަޑުޖެހުމެއްއައެވެ.

 

 

61

ifoo

I'm a girl who loves to read and write stories ❤️❤️❤️😊😊😊... I love to read comments too ❤️❤️❤️😊😊😊... Writing story is a hobby 😀😀😀... Author of Inthizaarugaa Hunnamey Loabin ❤❤❤, Vindhey Loabi Thee Edhey ❤️❤️❤️...

You may also like...

49 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Yesss dear ur first 😊😊😊… Congratulations on being first 😊😊😊❤️❤️❤️… Waiting for comment 😊😊😊…

   ⚠Report!
 1. Salaam dear readers… Sorry for being late… Just came from office after doing some work… Because of that I became late n couldn’t write much… Bt it’s more than 1400 words… Hope all will like this part too… Feel free to comment your views n thankyou soooooo much dear readers ifoo ah thidhey support ah ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… You guys are my strength ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Next part In Sha Allah Sunday night ga 😊😊😊… Again will try to bring a long part for my readers 😊😊😊… Love you all ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊 n good night n sweet dreams 😊😊😊❤️❤️❤️💜💜💜… Last part ge comment thakah reply kohlaanan In Sha Allah maadhama ge vaguthehga 😊😊😊…

  ⚠Report!
  1. Ainth ❤️❤️❤️… Ur second this time 😊😊😊… Try next time dear 😊😊😊… Waiting for comment 😊😊😊…

   ⚠Report!
 2. Wowww Varah nice story now ❤️❤️❤️ Ekm hama kuruvma evaahaka dhekkeny ifoo dear. Beynun vany hama ehfaharaaa kiyaaalan 😅😅 anyways no words to describe how nice the story is but missed minnu and aan ge parts 😩😩 next episode ga dho ????
  Waiting 💕💕❤️❤️❤️

  ⚠Report!
  1. Scarlet ❤️❤️❤️… Sorry dear kuru v ma 😊😊😊… In Sha Allah next part miahvure dhigukoh genesdheynan n minnu n aan ge parts vx himeneyne 😊😊😊.. Keep waiting 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much dear for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 3. Ehen ainth eh aeema next name mihaaru mi use kurany feshy ihgaa ifoo❤❤❤❤❤
  Hama bala bala huhta thi up kohly 🌼🌼🌼🌼🌺🌺🌹🌹🌹

  ⚠Report!
  1. Ainth rashy ❤️❤️❤️… Yeah dear ok 😊😊😊… Thankyou dear ❤️❤️❤️😊😊😊💜💜💜💐💐💐…

   ⚠Report!
  1. Anii ❤️❤️❤️… Waiting for comment ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐…

   ⚠Report!
  1. Ainth ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Anii ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Much loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 4. So sweet ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ alhe minhaa and aan ge vx mi kahala sweet than kolheh gena nama ekam vx stry vvvvvv habeys🌼🌼🌺🌺🌹🌹🌹🌹🌹💐💐💐💐💐💐💐💐💐🥀🥀🥀🌷🌷🌷🌷🌹🌹🌹🌹ekam mi prt maa kuru 😁😁😁😁 next prt dhigu kohlah chey
  Mi haaru mi 4 meehun gulheyne dhuhaakah mi inthixaaru kirany❤❤❤❤❤❤❤❤🌹🌹🌹🌹🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 next prt kiyaahithun mihaaru hurveny eh nun 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ ekam aloof ge hih halaaku v eynun a….. 💔💔💔💔💔💔💔 haadha dheraey😭😭😭😭😭

  ⚠Report!
  1. Ainth rashy ❤️❤️❤️… Haadha loabi, colourful, comment ekey ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊… I loved it ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… In Sha Allah next part miahvure dhigukoh genesdheynan 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 5. Wowa. Mi part ves v reethi. Mihaathanah kiyunu enme reethi vaahaka. Can’t wait for next part. Next part thankolheh dhigu kohlahchey. 🖤🖤🖤❤️

  ⚠Report!
  1. Noora ❤️❤️❤️… Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐.. V v v 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Next part In Sha Allah mi ah vure dhigukoh genesdheynan 😊😊😊… Much loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 6. Its too nice …☺☺ sry dear midhiya dhuvass thakugaa comment eh nukurevunyy varah bxy koh ulhunyy ma .. bt hurihaa part ehvess keen varah salhi ..u are gud witter..❤❤

  ⚠Report!
  1. Mahoo ❤️❤️❤️… After a long time dhw 😊😊😊… I missed your comments 😊😊😊… V v v ufaavehje ehaa dhuvas fahun vx comment kohleema n bxy koh ulhemunvx story kiyaalythyve ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Much more loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Lara ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much 💜💜💜❤️❤️❤️💐💐💐😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊…

   ⚠Report!
 7. Alheyy ifoo..I am outta of words dhoonii😍😍😘😘💕💕💕😄😄💖💖❤❤❤…its really amazing..Alhe minnu nd aan ge baeh vec gennahche next part ga dear..U r an amazing writer..Don’t knw wat to say sis..hehe..Curiously waiting for the next.LY SOOOOOOOOOO MUCH DEAR😉😉😙😙😻😊😊😊💕💕📷📷

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn 😊😊😊❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much jiji ❤️❤️❤️😊😊😊💜💜💜💐💐💐… V v v ufaavehje 😊😊😊… Ur so sweet ❤️❤️❤️😊😊😊… Yeah… Next part ga minnu n aan ge parts vx annaane… Keep waiting dear… Sending more n more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 8. .wwow….wwwwow..masha allah … … vv hubbu..mi part ves 😍😍😍😍😍😍🤗😍😍😍😍😍😍😍😍😘😍…..as usual ifoo thy hama best writer ey buneveyny😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊….i have no words for u☺☺👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏…..you are amazingly talented girl…❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
  Job ga ulhemun bunaa dhuvahkahah up kohdheyny vvv keitheri writers in💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙….we all appreciated your hard work💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💖💗💗💗💖💖💖💖💖💗💗💗💚💚💚💙💙💙💙💚💙💟💟💛💜💜💝💝💌💚💚💚…ifoo thy alah vaahka liyan nikkumanna kudhinnah huri laamaseelu namoonaa eh😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😋😋😋….may allah bless you……..bodukoh love u❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Your big fan maai

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn 😊😊😊❤️❤️❤️… Haadha loabi, colourful n ehaame supportive comment ekey ❤️❤️❤️😊😊😊… Im speechless dear 😊😊😊… V v v ufaavehje maai ge comment kiyaalaafa 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much my dear sweet maai ❤️❤️❤️😊😊😊💜💜💜💐💐💐… It means a lot for me 😊😊😊… Ur so sweet n supportive ❤️❤️❤️😊😊😊… Keep waiting dear… Sending more n more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 9. Alhee ifoo 😊😊😊😊Awwn💖💖💖💖speech lesss 😍😍😍😍🌹🌹💚💛💜💜💜❤️💝🥀👌🥀🥀adhives Eelaaf akah visney kah nuulhe dhw😠😠😠😠😠😠nxt prt thankolheh dhigu kohdheebala plxxx 🌹🌹🌹🌹🌹🌹💚💛💛💜💋❤️❤️

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much Daisy girl ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Yeah… Eelaaf ah adhivx nuvisney… Let’s see what happens 😊😊😊… N next part In Sha Allah dhigu kohlaanan 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje ifoo 😊😊😊…

   ⚠Report!
 10. ❤❤❤❤❤❤❤❤wowww 💖💖💖💖💖💖💖💖💖mashah allah 😘😘😘😘😘😘😘😘v v v v v v v v reethi mi part 😍😍😍😍😍 alhey naail aai ashu aa ulhey goiii haadha majaley dhww😂😂😂😂😂 next part avahah up kohdhehche.. nd miyah vure thankolheh dhigukohlahcheh.. plxx💖💖💖💕💕💕💓💓LOVE U🌹🌹🌹🌹🌷🌷🌷🌷🌻🌻🌻🌻🌼🌼🌼💐💐💐🌺🌺🌺🌹🌹🌹🌷🌷🌷🌷

  ⚠Report!
  1. Yaaanaa ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💜💐💐💐😊😊😊… As usual v v v ufaavehje comment kohleema 😊😊😊… Naail n aslu dhw… Yeah… They are so funny 😂😂😂… Heheh… In Sha Allah next part miahvure dhigukoh genesdheynan 😊😊😊… Much more n more loves from me 💜💜💜❤️❤️❤️💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 11. Wooooow…very nice maasha allah
  Ur are great writter
  Goin this …maasha allah❤❤❤
  I wnt frind u ….

  ⚠Report!
  1. Thankyou soooooo much @sna ❤️❤️❤️😊😊😊💜💜💜💐💐💐… V v v ufaavehje 😊😊😊… Ifoo hama hurihaa kudhinaavx friend ingey 😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Zuam ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V ufaavey thihen comment kohlaathy 😊😊😊…

   ⚠Report!
 12. Mi part vx vrh reethi ifoo sis😍😍💖💖💖……….sry sis vrh dhuvas vehjje cmnt ehh nukohllaa thaa😔😔….ekm kiyaalan stry up vefa inthan fenna irahh……..naail n ashoo avahah gulhuvadhyyba sis😇😇😇minnu n aan vxx😇😇😇i rlly want those 4 to be on a relation😅😅😅curiously waiitin for the nxt part😊😊😊……much luvs frm Nau🌻🌻🌻🌻❤❤❤❤🌻🌻🌻🌻

  ⚠Report!
  1. Nau ❤️❤️❤️… After a long time dhw 😊😊😊… V v v ufaavehje comment kohleema n ehaa bxy koh ulhemunvx story kiyaalaathy 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much Nau ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Hope to see ur comment more often 😊😊😊… Much more loves from me dear 😊😊😊❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐…

   ⚠Report!
 13. Wow ❤❤❤ Ifoo mi partvx hama v v v rythi ingey 😘😘😘💙💙💙… Ur the best n one of my favourite writer ey buneveny hama 😊😊😊🌹🌹🌹… I really appreciate your hard work dear n plx konme partakuvx aan n minnu ge bai konmes varakah imanaaladheachey ingey 🌸🌸🌸💜💜💜… curiously waiting for the next 😀😀😀🌼🌼🌼… lysm dear ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

  ⚠Report!
  1. Naju ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje story kamudhiyaima 😊😊😊… Will try minnu n aan ge parts himeneythr but bae parts thakuga miss vedhaane ingey 😊😊😊… Once again thankyou soooooo much for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 14. Yes…❤❤😘😘💙💙…Finally uploaded…❤❤😘😘💙💙…I am just speechless…❤❤😘😘💙💙…This story is just amazing…❤❤😘😘💙💙…Mi part vex vrh vrh reethi…❤❤😘😘💙💙…Sifa kurun thah vrh vrh vrh reethi ingey…❤❤😘😘💙💙…I just loved the way you bring it…❤❤😘😘💙💙…After a long time shamha and eelaaf is back dhw..Aloof anekkaa minnu fahathun dhuvan feshy dhw…I just hate him…Alhe minnu aloof aa nugulhuvaathi ingey…Avahah aan aa gulhuvaa…❤❤😘😘💙💙…He will protect her from that aloof…❤❤😘😘💙💙…Hey this part you bring little long dhw…❤❤😘😘💙💙…Thanx long koh mifaharu genesdhiny thy…❤❤😘😘💙💙..Hope next part will be longer than this…❤❤😘😘💙💙..Alhe aan and minnu ge parts gina kohlaba kuriah oiy thanuga…❤❤😘😘💙💙..Keep it up dear..❤❤😘😘💙💙..You are very telented..❤❤😘😘💙💙…You are doing a great job…❤❤😘😘💙💙…Waitting for next part…😀😀😘😘..Hope next part will be more intresting…❤❤😘😘💙💙..Love you dear…❤❤😘😘💙💙..Much loves…❤❤😘😘💙💙…
  THE BEST STORY
  THE BEST WRITTER
  ❤❤❤❤💙💙💙💙

  ⚠Report!
  1. Thankyou soooooo much @Ikleel ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… It encouraged me a lot 😊😊😊… Let’s see dhw vaagotheh 😊😊😊… Hehe… Thankyou for appreciating my hard work ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Much loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 15. 😭😭😭😭😢 sry for commenting late..enme furathama kiyaafa vx enme fahun comment kurevuny.wifi problem thakehge sababun net nulibuny aslu.😢 …Masha Allah..vvvvvvvvvvvvvv nice .. I just speechless..naail n Ashu soooooooo funny 😂😂😂.. avahah couples thah gulhuvan ulhey..hehe..wooow🤣🙂😊😍💐💐💐💐💐💐

  ⚠Report!
  1. It’s ok dear 😊😊😊… Lahun viyas comment kohleema ifoo v v v ufaavehje 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Yeah… Both of them are really funny 😂😂😂… Let’s see what happens 😊😊😊… Much more loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.