އެ ސިއްރު… 2

- by - 35- March 12, 2019

ދެން ބައްޕަ ބުނެލި އެއްޗަކުން އަހަރެން ދިޔައީ އެއްލިގެން ނެވެ. ” އާނނ… އެދުވަސް މަތިން އަހަރެން ހަނދާން ނެތޭނީ ކިހިނެއް… އެއީ ޖަޒްލީގެ މަންމަ… އެކަން އަހަރެމެންނަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ… އޭނަވެސް ޖަޒްލީ ބޭނުންވޭ… އެކަމަކު އޭނަ ކިހިނެއް ޖަޒްލީ ގެންގުޅޭނީ… އޭނަގެ ބަނޑުން އުފަންވިޔަސް ޖަޒްލީ އަކީ އެ ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖެއް ނޫން… އެ މީހުންނާއި އަހަރެމެން ހާސް ތަފާތު ވާނެ…” އަހަރެންނަށް ކަންފަތަށް އަޑު އިވުނު ބަސްތައް އެއީ ތެދު ތޯ އެތައް ފަހަރަކު ހިތާ ސުވާލު ކޮށްލެވުނެވެ. ދެލޯ މަރާ ބާރުކޮށް ލެވުނީ އެއީ ހުވަފެނަކަށް ވުމަށް އެދި ދުއާ ކުރެވޭ ހާލުގައެވެ. ނަމަވެސް ހަޤީޤަތެއް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. އަހަރެންގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ގުގުމަމުން ދިޔައީ ‘ އެއީ ޖަޒްލީގެ މަންމަ ‘ އޭ ބައްޕަ ބުނި އަޑެވެ. އަހަރެން ހަނދާން ހުންނަން ފެށީއްސުރެން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް އަހަރެން ގެންގުޅުނީ އަހަރެންގެ އަސްލު މަންމަ ނޫން ކަން އެނގުމުން ހިތަށް ފުން އަސަރު ތަކެއް ކުރިއެވެ. ގަބު އަރާފައި ހުރެ ވުނީ ވާންވީ ކިހިނެއް ކަން ނޭނގިފައެވެ. އަހަރެންނަށް ހަމަ ބިމަށް ފޭބުނީ މަންމަމެން ކޮޓަރީގެ ތަންޑު ނައްޓުވާލި އަޑަށެވެ. ދެ ފައިގައި ހުރި ބާރެއްލާފައި ކޮޓަރި އާ ދިމާލަށް ދުއްވައިގަނެވުނީ  ބައްޕަ އާއި މަންމަ އާ ދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކަ އަހަރެންނަށް އަޑު އިވުނު ކަން އަންގަން ބޭނުންނުވާތީ އެވެ. މޫނު ދޮވެލައިގެން ބެލްކަންޏަށް ނިކުމެލީ ނުތަނަވަސްކަން ވެރި ވެފައިވާ ހިތަށް ކުޑަ ނަމަވެސް ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭތޯ އެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލި މެންދަމުގެ ފިނި ރޯޅިތަކުން ހުރިހާ ލޯލިތައް ކޮޅަށް ޖެހުނު ފަދަ އިހްސާސެއް ކުރެވުނެވެ. ދެލޯ މަރާލާ ދެއަތް ދެއަތާ ހާކާލެވުނީ ހިތަށް ލިބުނު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކުން ނެވެ. އަނެއްކާވެސް އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި ކޮއްޓާލީ ދެންމެ އިވުނު ވާހަކަ ތަކެވެ. ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލެވުނީ ހުރިހާ އުދާހަކުން ދުރުވެ ވޭތޯ އެވެ. ބެލްކަނީގެ ރެއިލިންގައި އަތް އަޅުވާލައިގެން ހުރެ މައްޗަށް ނަޒަރު ހިންގާލެވުނީ ހެއްދެވި ފަރާތުގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަން ހަނދުމަ ކުރާ ހާލުގައެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ ސާލެއް ފަދަ އުޑުގައި ހަނދު ރަސްކަން ކުރަމުން ދިޔައިރު އޭގެ ދަރުބާރުގައި ތަރިތައް ފިޔަ ޖަހައި ނަށަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ބަލާލަން ވަރަށް ހިތްގައިމެވެ. ބަލާ ފޫހި ނުވާނޭ ފަދަ ގުދުރަތުގެ ފުރިހަމަ މަންޒަރެކެވެ.

އާ ދުވަހަކަށް އިރު ފެނުން ތޮޅެލީީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަޔާތަށް ވެސް ސަފްހާ އެއް އިތުރުކޮށް ދެމުން ނެވެ. ރަސްމީ ދުވަހެއް ކަމުން މަގުތައް މަތި ފެންނަނީ ވަރަށް ހަލަބޮލި ކޮށެވެ. އަހަރެންވެސް ބައްޕަ އާއި އެކު ގެއިން ނުކުތީ ކާރުގައި ސްކޫލަށް ދިއުމަށެވެ. މިއީ އަހަރެންނަށް ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމުން އަހަރެން ބައްޕަ ހުރެއްޖިއްޔާ ބޮޑާ ހާކައިގެން ނަމަވެސް ސްކޫލަށް ދަނީ ބައްޕަ އާއި އެއް ކޮށެވެ.

 • * * * * * * * * * * * * * *

” މަންޖެ ކޮންތާކަށް ދާން ތި ތައްޔާރު ވަނީ… ” ޝާލީން ނިކަ ގަހުގެ ތެރެއަށް ވަންނަމުން ވާހަކަ ދެއްކީ މިޔަ ތޫނު ކަނޑި އެއް ހިފަހައްޓައިގެން އެއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި މީހާ އާ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް އެ ތަނަށް މީހަކު ވަތްކަންވެސް ނޭނގޭ ކަހަލަ އެވެ. ނޫނީ އޭނާ ހުރީ އެކަން އިނގޭ ވަރަށް ވުރެ މާ ފުން ޚިޔާލެއްގަ އެވެ. ދެން ފެނުނީ އޭނާގެ އަތުގެ ނުފުށުން ކޯތާފަތް މައްޗަށް ފޭބި ކަރުނަ ތައް ފުހެލި ތަނެވެ. ” އަހަރެން މިދަނީ އޭނަ ބަލާ ދާން… އެ މީހުންނަށް އަހަރެން ދިނީ ސާދަ އަހަރު… މިއަދަށް ސާދަ އަހަރު ވީ… އެކަމަކު އަހަރެން އަދި ބޭނުމެއް ނޫން އެއްވެސް މީހަކަށް މިކަން އަނގާކަށް… މިކަން އަހަރެން އަންނަން ދެން އަހަރެންނަށް ސިއްރު ކޮށް ދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން… ” ޝާލީން އާ ދިމާލަށް ބަލައިވެސް ނުލައި އޭނާ ވާހަކަ ދެއްކީ ކުރަކި އަޑަކުން ނެވެ. ޝާލީން އަށް ކުރިމައްޗަށް ބަލަން ހުރެވުނީ ބުނި އެއްޗެއް ދޭހަނުވެފައި ހުރި ގޮތަކަށެވެ. ޝާލީން އެއްޗެއް ބުނަން ހުޅުވާލި އަނގަ ލައްޕާލަން ޖެހުނީ ބޯ މަތިން ވައި އެޅޭ އަޑު އިވުމުން ނެވެ. ބަލާލި އިރު ދިގު ވަރައެއް ލާފައި ވައި މަތީގައި ކޮޅަށް ހުރީ އެ މީހާ އެވެ. އެ ވަރަ ބޮޑަށް ވައްތަރީ ވާލެއްގެ ވަރަގަނޑާ އެވެ. ތަފާތަކީ ވާލުގެ ހުންނަ ކަޅު ކުލައިގެ ބަދަލުގައި އޭގައި ހުރީ ރަތް ކުލަ އެވެ. އޭނާ ލައިގެން ހުރި ކަޅު ކުލައިގެ ދިގު ހެދުމުން އޭނާގެ ފައި ވަނީ ފޮރުވި ފައެވެ. އޭނާގެ ދިގު ބުޅި އިސްތަށިގަނޑު އެއްވެސް ބާރަކާ ނުލައި މައްޗަށް ހުރުމުން އޭނާ އަކީ އާދައިގެ މީހެއް ނޫންކަން ހާމަވެއެވެ. ލޮލުން ތިރި ވަނީ ކަޅު ފޮތިގަނޑަކުން ނިވާ ކޮށްފައެވެ. ދެ ލޯ ހުރީ ދެފަރާތަށް ދެމިފައެވެ. ރަތް ކުލައިން ލޯ ދިއްލިފައި ހުރުމުން ނާމާން ވައްތަރު ޖަހައެވެ. އޭނާގެ އުނަގަނޑުގައި އަޅާފައިވާ ރަތް ކުލައިގެ ވާލެއްގެ ނިޝާން ޖަހާފައިވާ ފަލަ ކަމަރުގައި އެއްކަަލަ ކަނޑި އިނެވެ. އިތުރަށް އެންމެ ސިކުންތަކުވެސް މަޑުނުކޮށް އޭނާ އުދުހި ގަތީ ނިކަ ގަހުން ނިކުމެވޭ ދޮރާ ދިމާލަށެވެ.

 • * * * * * * * * * * * * * * *

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. އަހަރެން ހުރީ ލޯގަނޑު ކުރިމަތީގައި މިރޭ އޮތް އަހަރެންގެ އުފަންދުވަހުގެ ޕާޓީ އަށް ރެޑީ ވާށެވެ. އަހަރެން ލައިގެން ހުރީ ރަތް ކުލައިގެ މާމެއިޑް ހެދުމެކެވެ. އިސްތަށިގަނޑުގައި ހުޅިއެއް ޖެހުމަށްފަހު ދެ ކަންފަތް ކައިރިން އިސްތަށިކޮޅެއް ވައްޓާލީމެވެ. ބޯހަދާ ނިމުމުން އަހަރެން ފެށީ މޭކަޕް ކުރާށެވެ. އަހަރެންގެ ދިގު އެސްފިޔަތަކުގައި މަސްކަރާ ހާކާ ބޮޑު ލޮލުގެ މަތީގައި އައިލައިނާ އަޅާލީމެވެ. ތުންފަތުގައި ގަދަ ރަތްކުލަ ޖައްސާލީ ދުރަށް ފެންނަހާ ގަދަކޮށެވެ. މާ ގޮތް ބޮޑު ކޮށް މޭކަޕް ކުރުމަކީ އަހަރެން އެއް ގޮތަކަށްވެސް ކުރާ ހިތްވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކަންފަތުގައި ހަރުކޮށްލީ އެލިފައި ހުންނަ ކަހަލަ ކަޅުކުލައިގެ އެތި ކޮޅެކެވެ. ތެދުވެގެން ގޮސް އަހަރެން މިއަދަށް ޚާއްސަކޮށް ގަނެފައިވާ ކަޅުކުލައިގެ ހީލް އަށް އެރީމެވެ. އަނެއްކާވެސް އެނބުރި ލޯގަނޑު ކައިރީގައި ހުއްޓެލެވުނީ އަހަރެން މިރޭގެ ޕާޓީއަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރު ވާން ބޭނުންވާތީ އެވެ. ” ހޭ ޖަޒް… ޔޯ ޑޭޑް ޓޯލްޑް މީ ޓު ޓެލް ޔޫ ދެޓް ގެޓް ރެޑީ ފާސްޓް… މޭކް އިޓް އަ ލިލް ފާސްޓް ގާރލް… ” ޓަކި ޖަހާލާފައި ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަރީޝާ އެވެ. އަރީޝާ ހުރީ ޖިންސް ފޮތީގެ ޑެނިމް ޖެކެޓެއް ލައިގެން ނެވެ. އެތެރެއިން ލާފައި ހުރީ ހުދުކުލައިގެ ބޮޑީ ސުއިޓް އެކެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ރީތި ގޮތަކަށް ހަދާފައިވާ އިރު މޫނު މަތީގައިވެސް ކޮންމެސް ވަރަކަށް މޭކަޕް ކޮށް ލާފައި ހުއްޓެވެ. އަރާފައި ހުރި ލެދަރ ހީލް އިން އަރީޝާގެ ރީތި ކަމަސް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސްދީފައި ވެއެވެ. ” ހޭ ރީޝް… އަމް ޑަން…. ” އަހަރެން އަރީޝާއަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮށް ލަމުން ބުނެލީމެވެ. ” އޯކޭ… ސޯ ޓެލް މީ… ހައު އިޒް އިޓް ފީލްސް ލައިކް ޓާރނިންގ ޓު ފޯރޓީން… ” އަރީޝާ ހުންނާނީ އަހަރެންނާ ދިމާ ކޮށްލާނެ ފުރުސަތެއް ނުލިބިފައެވެ. ” ޖަސްޓް ޝަޓް އިޓް ގާރލް… ” އަހަރެން އަރީޝާއަށް ލޯ އަޅާލަމުން ކޮޓަރިން ނިކުންނަން ހިނގައިގަތީ މެވެ. ” ވާވް ގާރލް…. ޔޫ ލުކް ޖަސްޓް އޯސަމް… ” އަރީޝާގެ ބަނދިވަރު ދެން މީން އިރަކު ވެސް ހުއްޓާނެ ހެނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ. ” ހޭ ބޭބް… ޔޫ އަރ ވެއަރިންގ އަ ހީލް… އޯ މައި ގޯޑް… އައި ޖަސްޓް ކާންޓް ބިލީވް އިޓް… ” އަހަރެންގެ ފަހަތުން ސިޓިންރޫމް އާ ހަމައަށް އައި އިރު ވެސް އެ އަނގަ ގަނޑު ނުހުއްޓެ އެވެ. ” ރީޝް… ކާންޓް ޔޫ ޖަސްޓް ސްޓޮޕް އިޓް… ” އަހަރެން ފަސް އެނބުރި ބަލާލަމުން އަރީޝާއަށް ބުނެލީ އާދޭހުގެ ރާގަކަށެވެ. ” އޯކޭ… އަމް ސޮރީ… ” އަހަރެން ހުރީ ހައިރާންވި ވަރުން ހުއްޓުން އަރާފައެވެ. މިއަދު ކޮން ކޮޅަކުން އިރު އެރި ދުވަހެއް ބާ އޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އެހެންޏާ އަހަރެން ހުއްޓާލަން ބުނެފިއްޔާ ޖެއްސުމަށް ނަމަވެސް އަނގަ ގަދަ ކުރާނެ އެވެ. ކުލާހުގައިވެސް އަނގަ ގަދަ ކަމުން އަރީޝާއަށް ވުރެ ކުރިން ވިހީ އަރީޝާގެ އަނގަ ހެއްޔޭ ކިޔާފައިވެސް ބައެއް ކުދިން ދިމާ ކުރާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ މާ ބޮޑަކަށް އަޅައެއް ނުލައެވެ. އަނެއްކާ އަރީޝާގެ އަނގަ ފެޅުމުގެ ކުރިން ސިޑިން އަރާ ޓެރަސްއަށް ހިނގައިގަތީ ލަސް ވާތީއެވެ. އަހަރެން ދިޔަ އިރު އެތަން ހުރީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ. ރަތް ކުލައިގެ ބޮތްކާއި އެކި އެއްޗިހި ބޭނުންކޮށްގެން އެ ބޮޑު ޓެރަސް ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައިވާ އިރު ވަރަށް ވެސް ހިތްގައިމެވެ. އެއްފަރާތުގައި މޭޒެއް ބަހައްޓާފައި ވާއިރު އެ މޭޒު މަތީގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ބުއިން އަތުރާފައި ހުއްޓެވެ. މަޑު މަޑު ހިތްގައިމު މިއުޒިކެއް ޖަހާފައި ހުރި އިރު އޭރުވެސް ބައެއް މެހެމާނުން އެތަނުގައި ހަރަކާތް ތެރިވަމުން ދިޔައެވެ. އެތަން އަނދިރި ކަމުން ކިރިޔާ ކައިރީގައި ހުންނަ މީހާގެ މޫނު ފެންނަ ކަމެވެ. ހަނދުގެ އަލިން ދުނިޔެ މަހްރޫމް ވެފައިވާ ރެއަކަށް ވުމުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެ އެވެ.

ޕާޓީގެ ތެރޭގައި އެއްގަޑި އިރު ހޭދަވެގެން ދިޔަ އިރު އަހަރެން އުޅުނީ އަރީޝާ ނުފެނިގެން ނެވެ. ” ރީޝް… ” އަރީޝާއަށް ގޮވާލެވުނީ ކިތަށް ފަހަރު ކަމެއްވެސް ނޭނގެ އެވެ. ގިނަ އިރު ވީ ވަރަކަށް ހިތަށް ލިބެމުން ދިޔަ ނުތަނަވަސްކަން ވީ އިތުރެވެ. ޕާޓީގެ ތެރޭގައި އެނބުރެނިކޮށް އަރީޝާ ފެނުނީ ޓެރަސްގެ ރެއިލިން ގައި އަތް އަޅުވާލައިގެން ހުއްޓަ އެވެ. ” ރީޝް… އަޅެ ނޭނގޭތަ އަހަރެން ހާސްވާނެ ވަރެއް… ހަމަ އައިސް މިތާ ހަމަޖެހިލާފަ ތި ހުންނަނީ… ” ހިތަށް ވެރިވެފައިވީ ބިރުވެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ އަޑުވެސް ތުރުތުރުލަ އެވެ. ނަމަވެސް އަރީޝާއަށް ކަމެއްވާ ހެން ވެސް ހީނު ވެއެވެ. އެންމެ ކުޑަ މިނުން ފަސް އެނބުރި އަހަރެންނާ ދިމާލަށް ބަލައިވެސް ނުލި އެވެ. އަހަރެން މަޑު މަޑުން އަރީޝާގެ ކޮނޑު މަތީގައި އަތް ބާއްވާލީމެވެ. އޭނާ ކުއްލިއަކަށް ހުރެފައި އެނބުރިލުމުން އަހަރެން ދިޔައީ ސިއްސައިގެން ނެވެ.

އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނުމެއްނެތި އަރީޝާ އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ދިޔައީ ސިޑި އާ ދިމާ ލަށެވެ. ” ރީޝް… ވަޓް ހެޕެންޑް… ” އެތައް ފަހަރަކު އެހުމުންވެސް އޭނާ އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހުރެ ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. ގްރައުންޑް ފްލޯ އަށް ފައިބާ ގެއިން ނިކުމެގެން ގޮސް ގޭތެރޭގައި މަންމަ ހައްދާފައި ހުރި ބަގީޗާ އާ ހަމައަށް އަހަރެން ގެނައުމުން އަރީޝާގެ އަތް ފޮޅުވާލީ މެވެ. ފަހަތުން ބާރު ވައި ރޯޅިއެއް ޖެހުމުން ފަހަތް ބަލާލާފައި ކުރިމައްޗަށް ބަލާލި އިރު އަރީޝާ ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އެހާ އަވަހަށް އަރީޝާއަށް ނުފިލޭނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން އަހަރެންނަށް އޮތެވެ. ވަށައިގެންވާ މާ ގަސްތައް ފެނުމުން ހިތަށް ބިރުވެރިކަން އިހްސާސް ކުރެވެން ފެށީ ވަކި ވަރަކަށް ނޫނެވެ.

= ނުނިމޭ =

 

35

Eiimerr

I am a 13 year old girl who loves to write stories as a hobby... 📝 Mii aim is to make readers happy and pleasant... ❤️❤️❤️ Feel free to comment ya views... 😘😘😘 Pls help me to improve myself... 😊 Luv ya all 💋💋 Proud author of " Nuurish " " E sirru "

You may also like...

34 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. oh… yes… u got first jiji… sorry dear… i didn’t c ya comment before… i knew that its on awaiting moderation

   ⚠Report!
 1. Wow. .this stry is really amazing..MSA u r very gud nge sis💖💖💞💞😍😍😍😍😘😘😜😜plx Daily koh up kohdhehchey Eem❤❤😃😃😁😃..vrh majaa nge mi prt vx..I was laughing hama funny bai kiyamun dhiyairu I was laughing hama😄😄💞💞💖💖👢👢..vrh salhi ingey mi prt..sifakurun vvec Eemutte ah balaaafa rangalhu kamun arruhvaafa hury😂😂😂😉😉😉😀😀😁👚😶😝😛😌😎😻😻🙈🙈..LY BODUKOH DHOONIII

  ⚠Report!
  1. haha… what a funny comment… in sha allah i’ll try my best to upload it daily… love u more sis… thanx for ya support

   ⚠Report!
 2. Omg..😱😱 Excite kohlaafa thi ninmaalyvx😉😉… Varah reethi ingey…🌹🌹❤️😍😍 Masha allah… Keep up the good work babes ❤️🌹❤️😍😘😍❤️… Well i always loved your stories… And still do..❤️❤️🌹… Im proud of you.👍👍.. Lysm 😍❤️❤️🌹🌹😘😘❤️

  ⚠Report!
 3. wooooow.. nice.. Alhe Cute Lips tha ghost aky.. hehe it’s gonna be so intresting.. waiting for another part.. SiS

  ⚠Report!
 4. Kalo anehkaa aneh vaahka liyanee kurin liyunu hama esihru vaahaka eh zeish ge namuga kobaa mihaaru evaahkavup eh nukurey. Baleybaley adhi magaathu bunyey meekaaeel vaahak vrah raachey ei idea hodhafa kan eba igey ma gaathu nubune vaahaka liyuny keehve

  ⚠Report!
  1. mashah ingey ma mi mikamaa behey meeheh noonkan.. i just want to tell you something.. mind your language.. and your business… emeehaku beynun ehche emyhaku liyaany..

   ⚠Report!
 5. Great job…. Keep it up… Sis… U know im 16 n don’t even know how to write a sentence…. U r great… Masha Allah

  ⚠Report!
 6. What a sweat story…💋 U make this site living after a long period of time…❤️❤️❤️ There went dayz without a new story… That’s just so sad… 😞😞😞 Luv you!

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.