” އިނަފް… ދިސް އީޒް އިނަފް… ” އެމީހުންގެ ގާތަށް ދެފިޔަވަޅު ކުރިއަށް އަޅާލަމުން ދެދަތްޕިލަ ޖައްސާ ބާރުކޮށްލަމުން މިންހާ ބުނުމާއެކު ވަގުތުން އެތިން މީހުންގެ ހުނުން ހުއްޓުނުއިރު އަޝްރާގެ ތުންފަތުގައިވީ ލުއި ހިނިތުންވުމެކެވެ. ” އިނަފް އީޒް އިނަފް… ވަރަށް ކެތްކޮށްފިން… ތިމީހުން ކިޔާނެ އެއްޗެއް ކިޔަންދެން ކުރާނެ ކަމެއް ކުރަންދެން އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ހުރެފިން… އެކަމަކު ދެން… ދެން ނުހުރެވޭނެ… މީގެ ކުރިން އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހުރުން އޭގެ މާނައެއް ނޫން އެއީ އަބަދު އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހުންނާނެއެކޭ… އިނގޭ ތި ތިން މީހުން ތިގޮތަށް ޖެއްސުމަށް ތި ކަންތައް ކުރަނީ ކީއްވެގެން ކަން… ތި ތިން މީހުންވެސް ބޭނުންވަނީ އަހަރެންގެ ފަރާތުން ބަދަލު ހިފަން… ދިރިއުޅުން މަތި ފޫހިކުރުވަން… އަހަރެންގެ ހިތުގަ ޖައްސާ ދެރަކޮށްލަން… ކިޔެވުމުގައި އަހަންނަށް ލިބެމުން އަންނަ ކާމިޔާބުތަކާއިމެދު ހަސަދަވެރިކަން އުފެދި އެ ކާމިޔާބީތައްވެސް ނުލިބޭނެހެން ކަންތައްތައް ތިކުރަނީ… އަހަންނަށް އިނގޭ މި ހުރިހާާ ކަމެއްވެސް… އެކަމަކުވެސް ތިމީހުނަށް ވިސްނޭތޯ މިހުރިހާ ދުވަހު އެއްޗެކޭ ނުބުނެ މިހުރީ… އަހަރެން ކުރިންވެސް އީލާފްއަށް ވިސްނައިދިނިން ދޯ… ހަސަދަވެރިކަމަކީ ވަރަށް ނުބައި ސިފައެއް… އެމީހެއްގެ ހެޔޮ އަމަލުތައް އަންދާ އަޅިއަށްވެގެންދާ ފަދަ ގޯސް ސިފައެއް އެއީ… އީލާފް… ކޮންމެ މީހަކުވެސް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކޮށްފިނަ ކާމިޔާބު ލިބޭނެ އިންޝާ ﷲ… ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ އެކަލާނގެ މަގުގައި ސާބިތުވެހުރެ އެކަލާނގެ ހަޟްރަތުގައި މަދަދަށް އެދެމުން އެކަލާނގެ އެމީހެެއްގެ އެދުން ފުއްދަވައިދެއްވާނެ… އަހަރެމެނަށް އޮތް ގޮތަކީ ގަދައަޅާ  ތެދުވެރިކަމާއެކު އެކަމަކަށް މަސައްކަތްކުރުން… އީލާފްވެސް އެފަދައިން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ކާމިޔާބު ލިބޭނެ އިންޝާ ﷲ… ތި ތިން މީހުން ހީ ނުކުރައްޔޭ އަހަރެން މީ އެހާ ބަލިކަށި ކުއްޖެކޭ… އައި ޑޯންޓް ކެއާ ތިމީހުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް އުޅުނަސް… އަލޫފް އާ ޝަމްހާ ކިތަންމެ ގާތްގާތުގައި އުޅުނަސް… ކޮންމެ ގޮތަކަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓިޔަސް… އިންޝާ ﷲ ދެން މިހިތަކަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ… މިދެލޮލުން އެންމެ ކަރުނައެއްވެސް ނުފައިބާނެ އިންޝާ ﷲ… އަހަރެންގެ އާއިލާ ، ރަހުމަތްތެރިން އަދި ޓީޗަރުން އަހަރެންނާމެދު ދެކެމުންދާ ހުވަފެންތައް ވިއްސިވިހާލިވެގެން ދިޔަކަ ނުދޭނަން އިންޝާ ﷲ… އެމީހުންގެ އުއްމީދުތައް ފުނޑުފުނޑުވިޔަކަ ނުދޭނަން އިންޝާ ﷲ… ކުޑައިރއްސުރެ އަހަރެން ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެންތަކުގައި ހަގީގީ ކުލަ ޖައްސާ އެންމެންވެސް ފަޚުރުވެރިވާނެފަދަ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާނަން އިންޝާ ﷲ… އެއެންމެންގެ އުއްމީދުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާނަން އިންޝާ ﷲ… ދިިރިއުޅުމުގައި ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވާނަން އިންޝާ ﷲ… އުފަލެއް ނުވަތަ ކާމިޔާބީއެއް ލިިބިއްޖެނަމަ އަދި މިހާރުވެސް ލިބިފައިވާ ނިޢުމަތްތަކަށް ﷲގެ ހަޟްރަތުގައި ޝުކުރުދަންނަވާނަން… ހިތާމަ އާއި ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތްތަކުގަ އެކަލާނގެ ހަޟްރަތަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރާނަން… ﷲގެ އިރާދަފުޅުން އަހަރެންދެކެ ލޯބިވާ އަހަރެންނަށް ހެޔޮއެދޭ އާއިލާއެއްގެ އިތުރުން ރަހުމަތްތެރިންނާ ޓީޗަރުން އެބަތިބި… އެއެންމެންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާނަން… ތިމީހުންގެ އެއްވެސް ޕްލޭންއެއްގެ ސަބަބުން ދެން އަހަރެން ބަލިކަށިވެގެނެއް ނުދާނެ އިންޝާ ﷲ… އަހަރެން އުފާކުރަން އެދުވަހު އަހަންނަށް އަލޫފްގެ ހަގީގަތް ހާމަވީތީ… އެހެންނޫންނަމަ އަހަރެން އަދިވެސް ހުންނާނީ އެކަނު އަނދިރީގަ… ތިކަހަލަ ހިތެއް ނެތް ބޭވަފާތެރިއަކަށްޓަކައި ދެނެެން ނުރޯނަން އިންޝާ ﷲ… ޔޫ ހޭޑް ޕްރޫވްޑް ދެޓް ޔޫ ޑިޑިންޓް ޑިޒާވް މައި ލަވް އެންޑް ޓިއާސް… އަލޫފްގެ އެއްވެސް އަމަލަކުން އެއްވެސް ހަރަކާތަކުން ދެން މިހިތަކަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ… ތީ އަހަރެންގެ ލައިފްގަ އެއްވެސް މުހިއްމު މީހެއްނޫން… ހަމައެކަނި އަހަރެންގެ މާޒީ… ތިމީހުން އުޅޭނެ ގޮތަކަށް އުޅުނަސް ހެޔޮ… އައި ޑޯންޓް ކެއާ… އައި ހޭވް މައި އޯން ފެމިލީ އެންޑް ފްރެންޑްސް… މީހަކަށް ދެރައެއް ދީފަ އެމީހަކަށް އުފަލުގައެއް ނޫޅެވޭ… އެކަން ހަނދާން ބަހައްޓައްޗޭ… ވަންްސް އެގެއިން އައި ޖަސްޓް ވޯންޓް ޓު ސޭ ދެޓް އިޓް ޑަޒަންޓް މެޓާ ޓު މީ އެނީމޯރް… ތިމީހުންގެ އެއްވެސް ޕްލޭންއެއްގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ ކިޔެވުމަށް އެއްވެސް ބުރުލެއް އެރިޔަކަ ނުދޭނަން އިންޝާ ﷲ… އައި ވިލް ބީ ސްޓްރޯންގް… އިންޝާ ﷲ… ” މަޑުމައިތިރިކަމާއި ސާބިތުކަމާއެކު އެހެނަސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހިތްހަމަނުޖެހުމަކާވެސް އެކު މިންހާ ބުނަން ބޭނުންވި އެއްޗެއް ބުނުމަށްފަހު އަޝްރާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އެތަނުން ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތެވެ.

އޭރުވެސް އަލޫފް އާއި އީލާފްގެ އިތުރުން ޝަމްހާ އެމީހުން ތިބި ތަނުގައި އެތިބި ގޮތަށް ތިއްބެވެ. ތިން މީހުންވެސް ތިބީ ނުހަނު ހައިރާންވެފައެވެ. މިންހާ އެހާ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެެއްގައި އެމީހުންގެ ކުރިއްޗަށް އައިސް އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަން ކެރިދާނެ ކަމަކަށް އެކަކުވެސް ހިޔެއް ނުކުރެއެވެ. އެމީހުންގެ އެބޭނުންތައް އެހާ ފަސޭހައިން މިންހާއަށް އިނގުމުންވެސް އެތިން މީހުން ތިބީ ނުހަނު ހައިރާންވެފައެވެ. އެމީހުން މިންހާއަށް އެވަރުކުރުމުންވެސް މިންހާ ބަލިކަށިވެގެނެއް ނުދިޔައެވެ. މިންހާގެ ހިތްވަރުގަދަކަން ފެނި ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ތިން މީހުންގެ ސިކުނޑި ސުމަކަށް ގޮއްސިއެވެ. ތިން މީހުނަށްވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް ނަޒަރެއް ދެވުނެވެ. ” ގާއިސް… ކޭން ޔޫ ޖަސްޓް ބިލީވް ދެޓް… ހައު ކުޑް ޝީ… އަހަރުމެނާ ދިމާލަށް އެހެން އައިސް އެއްޗެހި ކިޔަން އޭނަ އެއީ ކާކުތަ… ހުރެބަލަ ނިކަން މަށަށްވެސް އެއްޗެހި ކިޔާލެވޭކަން އަންގާލާާނަން… ” އައި ރުޅީގައި އެހެން ބުނެ އީލާފް މިންހާ އާއި އަޝްރާ ދިޔަ ދިމާލަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ” އީލޫ މަޑުކުރޭ… ދާނެކަނެއްނެތް މިގަޑީގަ… މޫޑުވެސް ކަޓާއިފި… ހިނގާ ދާން ގެއަށް… ” ހިނގައިގަން އީލާފް ހުއްޓުވަމުން އެހެން ބުނުމަށްފަހު އަލޫފް އެތަނުން ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. އަލޫފްގެ އެ ހަރަކާތުން އީލާފް އާއި ޝަމްހާ އިތުރަށް ރުޅިއައުން ނޫން ކަމެއް ނުވިއެވެ. ” ޕިސް… ޕިސް… މިންހާގެ ދުލުން ހަމަ އެންމެ ބަހެއް ބުނެލިޔަސް މި އަލޫފްގެ ހިތަށް އަސަރުކުރާނެ… އައި ޖަސްޓް ހޭޓް ހާ… ” އައި ރުޅީގައި އެއްފައިން ބާރަށް ބިންމަތީގައި ޖަހާލަމުން ޝަމްހާާ ބުނެލިއެވެ. ” ބަލަން ހުންނައްޗޭ މިންހާ… ކުރިއަށްވުރެވެސް އުނދަގޫ ކުރާނަން ދެން… ޝަމޫ ހާސްނުވޭ… އަހަރެން ގެއަށް ގޮސް ދޮންބެއާ ވާހަކަ ދައްކާނަން… ލެޓްސް ގޯ ފްރޮމް ހިއާ… ” އީލާފް އެހެން ބުނެ ހިނގައިގަތުމާއެކު ޝަމްހާާވެސް އީލާފް އާ އެއްވަރަށް ހިނގައިގަތެވެ. ދެމީހުންވެސް ސުކޫލުން ނިކުތީ ނުހަނު ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ތިބެއެވެ.

” މިންނު… އައިމް ސޯ ޕްރައުޑް އޮފް ޔޫ… ވަރަށް ވަރަށް އުފާވެެއްޖެ މިންނުގެ ތި ހިތްވަރުގަދަކަން ފެނުނީމަ… ކޮންދުވަހެެއްތަ އަހަރެން މިހާރު އަހަރެން ކުރިމަތީގައި މިހުރި މިންނުއަށް އިންތިޒާރު ކުރާތާ… އަހަރެމެން އެންމެންވެސް ބޭނުންވަނީ ހިތްވަރުގަދަ ، ކެތްތެރި މިންނު އޭ… ތިހެން ހިތްވަރާއެކު ކުރިއަށް ދާންވާނެ މިންނު… އޭރުން އަހަރެމެންގެ ހުވަފެންތަކުގަ ހަގީގީ ކުލަ ޖެހޭނީ… ” ނުހަނު އުފާވެފައި ހުރެ އެކުވެރިޔާގެ ހިތްވަރުގަދަ ކަމަށް ތަޢުރީފުކުރަމުން އަޝްރާ ބުނެލިއެވެ. ” ޔެސް އަޝޫ… މިހާރުވެސް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތުތައް ބޭކާރު ކުރެވިއްޖެ… ދެން އިތުރަށް ވަގުތު ބޭކާރުވިޔަކަ ނުދޭނަން.. ވާހާ ދުވަހު ކަރުނަ އަޅާ ރުއިމުގަ ހޭދަކުރެވިއްޖެ… ވީ ހޭވް ޓު ވޯކް ހާޑް… އިންޝާ ﷲ ކާމިޔާބު ލިބޭނެ… ” ހިނިތުންވުމެއްގައި ހުރެ މިންހާވެސް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ދެކުދިން ގެނައި ޑްރިންކް ހުސްކޮށްލުމަށްފަހު ތަށި ޑަސްބިނަށް ލައި އާއިލާގެ މެންބަރުންނާއެކު ގެޔަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ.

އަލޫފް އޭނަގެ ތަނަވަސް ކޮޓަރީގެ ބެލްކަނީގައި ތަރިތަކުން ވިދާ ބަބުޅަމުން ދިޔަ އުޑަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހުއްޓެވެ. ބަލާބެލުމަށް ހީވަނީ ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަމުން ދާހެނެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ އަތް ކުރު ޓީޝާޓެއް ހުރުއިރު އޭނަގެ ދެއަތް ވަނީ ލައިގެން ހުރި ގަދަ ނޫކުލައިގެ ސޯޓުގެ ޖީބަށް ޖަހާލެވިފައެވެ. އެހެން ހުރެ ތިރިއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލަމުން އަލޫފް ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. ސިކުނޑީގައި އުފެދިފައިވި ހައިޖާނުގަނޑުން ކުޑަ ނަމަވެސް ލުޔެއް ލިބޭތޯ ރެއިލިންގައި އަތް އަޅުވާލަމުން އަލޫފް އޭނަގެ އެސްފިޔަތައް ތިރިކޮށްލިއެވެ. އެސްފިޔަތައް ތިރިކޮށްލި އަލޫފްއަށް ސިހިފައި ދެލޯ ހުޅުވާލެވުނީ މިންހާގެ ރީތި ސޫރަ ސިފަވުމުންނެވެ. އައި ރުޅީގައި ރެއިލިންގައި ބާރަށް އަތުން ޖަހާލުމަށްފަހު ފަސްއެނބުރުނު އަލޫފްގެ ހަރަކާތް ހުއްޓުނީ އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި އީލާފް ފެނުމުންނެވެ. ” އީލޫ… އަދިވެސް ނުނިދަނީތަ… ކިހިނެއްވީ… ކަމަކުތަ.. ” އަނެއްކާވެސް ލައިގެން ހުރި ސޯޓުގެ ދެ ޖީބަށް ދެއަތް ޖަހާލަމުން މޫނު މަތިން ހަމަޖެހޭކަން ދައްކަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަލޫފް އަހާލިއެވެ. ”ހޫމް… ދޮންބެވެސް ނުނިދަމެއްނު… ކިހިނެއްވީ ހާދަ ގޮތަކަށް ތިހިރީ… ކޮންކަމަކާ ހެދި އެހާ ބޮޑަށް ޑިސްޓާބްވެފަ ތިހުރީ… ” ބެލްކަނީގައި އިން ހުދުކުލައިގެ އުނދޯލީގައި އިށީންނަމުން ސުވާލުކުރިއެވެ. ” ކަމަކާ ޑިސްޓާބްވެފަތަ މިހިރީ… ނުވޭ އެއްވެސް ކަމެއް… ” ނޫން ކަމަށް ހެދެމުން އެހެން ބުނެ އަލޫފް އައިސް އުނދޯލި ކައިރީގައި އިން ހުދު ކުލައިގެ ގޮނޑި ކުޑަކޮށް ދުރައްޖައްސާލުމަށްފަހު އިށީނެވެ. ” އެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އެނގިގެންދޭ އެބަ… އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާތީއެއްނު ރެއިލިންގަވެސް އަތުން ތިޖެހީ… ” ސީދާ އަލޫފްގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓާއިގެން އިނދެ އީލާފް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ބުނާނެ އިތުރު އެއްޗެއް ނުވިސްނުމުން އަލޫފް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އިނީއެވެ.

” އައި ނިއު އިޓް… އޭރުވެސް އެނގޭ ދޮންބެގެ ވިސްނުން ހުންނާނީ މިންހާގެ ވާހަކައިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަދަލުވެފަކަން… ދެޓްސް ދަ ޕްރޮބްލެމް… މިންހާ ހަމަ ދެރަވެލާފަ އެއްޗެކޭ ބުނާއިރަށް ދޮންބެ ވާނެ އެ ގަބޫލުކުރަން… ކީއްވެތ ދޮންބެއަށް އޭނަގެ ވާހަކައިން އަސަރު ކުރަންވީ… އޭނައަށް އެއްވެސް އަސަރެއްކުރިތަ ދޮންބެ އޭނަ ފަސްފަހަތުން މަޢާފަށް އެދެމުން ދިޔައިރު… ހައު ކުޑް ޔޫ ފޮގެޓް ދެޓް އީޒިލީ… އޭނަ މިރޭ މާ ގަޓުވެލާފަ އެހެން އެވާހަކަ ދެއްކީ އަހަރެމެން މިކަންތައް ހުއްޓާތޯ… ބަލަންހުރެބަލަ… ކުރިއަށްވުރެވެސް އޭނަ ދެރަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނަން… ” އުނދޯލިން ތެދުވެ ހިތްހަމަނުޖެހުމާއެކު އީލާފް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ”ދޮންބެ ހަމަ ވީހާވެސް ގިނައިން ޝަމޫ އާއެކު އުޅެންވީ… ވީވަރަކުން އޭނައަށް ޖެއްސުންކުރަންވީ… މާ ކެރޭ މީހަކަށްވެގެން އައިސް އަހަރެމެނާ ޗެލެންޖު ކޮށްފިއެއްނު… ބަލަންހުރެބަލަ ކާކުތޯ ޗެލެންޖުން މޮޅުވަނީ… ” އަލޫފް އެއްޗެކޭ ނުބުނުމުން އީލާފް ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ” ޔެސް އީލޫ… ޔުއާ ރައިޓް… ޝީ ހޭވް ޓު ސަފާ… ” ގޮނޑިން ތެދުވަމުން އަލޫފްވެސް ބުނެލިއެވެ. ” ދެން ދޭ ނިދަން އީލޫ… ދޮންބެވެސް ނިދާނީ ދެން… ” އަލޫފް އެހެން ބުނުމާއެކު ހިނިތުންވެލަމުން އީލާފްވެސް އެކޮޓަރިން ނިކުމެ އޭނަގެ ކޮޓަރިއަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. އީލާފް ދިއުމާއެކު އަލޫފްވެސް އިތުރަށް މިންހާގެ ޚިޔާލުތަކުން އޭނަގެ ސިކުނޑިއަށް އުނދަގޫވިޔަ ނުދޭން ނިދޭތޯ އެނދުގައި އޮށޯތެވެ. ވެފައިހުރި ވަރުބަލިކަމާއެކު ދާދި އަވަހަށް އަލޫފްގެ ލޮލަށް ނިދި ސަވާރުވެއްޖެއެވެ.

ގެޔަށް ގޮސް މިންހާ އަވަސްވެގަތީ އެއްޗެހި ބަދަލުކުރާށެވެ. ގަދަ އޮރެންޖު ކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއި ކަޅު ކުލައިގެ ޓައިޓް ހަރުވާޅެއް ލައި އޭނަގެ ދިގު ގަދަ މުށިިކުލައިގެ ރާޅު ބާނި އިސްތަށިގަނޑު މިނިވަންކަމާއެކު ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އެނދުގައި އޮށޯވެ އެހެން ލައިޓްތައް ނިވާލާ ނިދާ ލައިޓް ދިއްލާލިއެވެ. ބްލޭންކެޓް ގައިމަތީގައި އަޅާއިގެން އޮތް އިރު މިންހާގެ ނަޒަރު ސީދާވެފައި ވަނީ ދަނބު ކުލަ ލެވިފައިވި ސީިލިންގަށެވެ. ސީދަލަށް އެހެން އިރުކޮޅަކު އޮތުމަށްފަހު މިންހާ ކަނާތް ފަރާތަށް އެނބުރުނެވެ. އެގޮތުގައި އިރުކޮޅަކު އޮތުމަށްފަހު ތެދުވެ އެނދުގައި އިށީނެވެ. އަލޫފް އާއި ޝަމްހާގެ އެކި ހަނދާންތައް އޭނައަށް އުނދަގޫ ކުރަނީއެވެ. އެ ހަނދާންތަކުގެ ސަބަބުން ނިދިވެސް ވަނީ އޭނަގެ ލޮލާ މާ ދުރުގައެވެ. ކިތަންމެ ވިސްނަން ބޭނުންނުވި ނަމަވެސް ހަމަ ވިސްނެނީއެވެ. އެންމެ ފަހުން ބްލޭންކެޓް އެއްފަރާތް ކޮށްލުމަށްފަހު އެނދުން ތެދުވެ އެހެން ލައިޓްތައް ދިއްލާ މިންހާ ގޮސް ސްޓަޑީ ޓޭބަލް ކައިރީ ހުއްޓުނެވެ. އެއަށްފަހު ސްޓަޑީ ޓޭބަލްގެ މަތީގައި ބޭއްވިފައި އޮތް ބޯ ޑިކްޝަނަރީ ފޮތެއް ނަގައި އޭޭގެ ގަނޑުތައް އުކަން ފެށިއެވެ. ބަލާބެލުމަށް ހީވަނީ ވަކި ސަފްޙާއެއް ހޯދަން އުޅޭ ހެންނެވެ. ދާދި ފަސޭހައިން މިންހާއަށް އޭނަ ބޭނުންވެގެން އުޅުނު ސަފްޙާ ފެނިގެން ދިޔައެވެ.

އެސަފްޙާ ފެނުނާއެކު ދެތިން މިނިޓު މިންހާއަށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއްނެތި އެސަފްޙާއަށް ބަލަން ހުރެވުނެވެ. މަޑުމަޑުން ފޮތް ސްޓަޑީ ޓޭބަލް މަތީގައި ބޭއްވުމަށްފަހު ތުރުތުރު އަޅަމުންދިޔަ ދެއަތުން އެ ސަފްޙާ ތެރެއިން ފެންނަން އޮތް ހިކިފައިވި ފިނިފެންމާ ނެގިއެވެ. ދުވަސްވުުމުގެ ސަބަބުން މަލުގެ ގިނަ ފިޔަތައް ވަނީ ނައްޓާފައެވެ. މިންހާ އެމާ ނަގައި އެއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުއްޓެވެ. އޭރު އޭނަގެ ދެލޮލަށް ދަނީ ތާޒާ ކަރުނަތައް ޖަމާވަމުންނެވެ. އެމަލަށް ބަލަން ހުރުމުން އޭނައަށް އެއް އިރެއްގައި އުފާވެރިކަން ގެނުވައިދިން ހަނދާންތަކެއް އާވެގެން ދިޔައެވެ. އެހިކިފައިވި ފިނިފެންމަލަކީ އަލޫފް އޭނައަށް ލޯބި ހުށައެޅި ރޭ ދިން މަލެކެވެ. އެރޭގެ ހުރިހާ މަންޒަރެެއްހެން މިންހާގެ ލޯ ކުރިމަތީގައި ސިފަވެގެން ދިޔައެވެ. އެއާއެކު މިންހާއަށް ދެލޯ މަރާ ބާރުކޮށްލެވުނެވެ. ދެލޯ މަރާ ބާރުކޮށްލުމާއެކު ލޮލަށް ޖަމާވެފައިވި ކަރުނަތައް މިންހާގެ ކަޅުކަން ގަދަ ދިގު އެސްްފިޔަތައް ފޫއަޅުވާލުމަށްފަހު ފައިބައިގެން އައިސް އެދޮން ކޯތާފަތުގައި ބޮސްދިނެވެ. މަޑު ފިޔާތޮށި ކުލަ އަރާ ތުނި އޮމާން ތުންފަތުގައި މަޑު ތުރުތުރެއް އެކުލެވިފައިވީއިރު ގަދަ މުށި ކުލައިގެ އިސްތަށިގަނޑު މިނިވަންކަމާއެކު ދޫކޮށްލާފައިވުމުން ކުރުކޮށް ކޮށާލެވިފައިވި ބައެއް އިސްތަށިތައް ވަނީ މޫނު މައްޗަށް ވެއްޓިފައެވެ. އިރުކޮޅަކު އެހެން ހުރުމަށްފަހު މިންހާ ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. އެއަށްފަހު އަތުން ހިފަހައްޓާއިގެން ހުރި ފިނިފެންމާ އެތަނުން ފޮތެއްގެ މަތީގައި ބޭއްވުމަށްދަހު އަނެއްކާވެސް ޑިކްޝަނަރީއިން ހުޅުވާފައިވި ސަފްޙާއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. އެސަފްޙާގެ އެތެރޭގައި މަޑު ދަނބު ކުލައެއްގެ ސިޓީ އުރައެއް އޮތެވެ. މިންހާ ލަސް ހަރަކާތަކާއެކު އެސިޓީ އުރަ ނަގާ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ހުޅުވާލިއެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން އޭގެ އެތެރޭގައި އޮތް ފޮޓޯ ނެގިއެވެ. ފޮޓޯއިން ފެންނަމުން ދަނީ މިންހާ އާއި އަލޫފްއެވެ. ނުހަނު ގާތުގައި ތިބިއިރު ދެމީހުންގެ ފަހަތުން ފެހިކަންގަދަ ގަސްތައް ފެންނަން ހުއްޓެވެ. އެދެމީހުންގެ މޫނު މަތިންވެސް ފެންނަމުން ދަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. އެކަން ހާމަވެގެން ދަނީ ދެމީހުންގެ ތުންފަތުގައިވި ރީތި ހިނިތުންވުމުންނެވެ. އެފޮޓޯއަކީ ޝާއިފް އަޝްރާއާ ބައްދަލުކުރަން ބުނުމުން އަޝްރާގެ އެދުމުގެ މަތިން އަތިރިމައްޗަށް ދިޔަ ދުވަހު އަލޫފް އާއެކު ނަގާފައިވި ފޮޓޯއެކެވެ. އަލޫފް އެފޮޓޯ އޭނައަށް ދިނީ އެދެމީހުންގެ ލޯބީގެ ހަނދާނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށެވެ. ފޮޓޯއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހުރި މިންހާގެ ލޮލުން އޭރުވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަތައް ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. ލޮލުން ފައިބަމުންދިޔަ ބައެއް ކަރުނަތައް އައިސް އެފޮޓޯގައިވެސް ބޮސްދެމުން ދިޔައެވެ.

ފަސްވަރަކަށް މިނިޓު ފޮޓޯގަނޑަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރުމަށްފަހު ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. އެއަށްފަހު އެ ފޮޓޯގަނޑާއި ފޮތް މަތީގައި އޮތް ހިކިފައިވި ފިނިފެންމާ ހިފައިގެން ކޮޓަރީގައި އިން ޑަސްބިން ކައިރިއަށް ދިޔައެވެ. އޭރުވެސް އެ ޑަސްބިނުގައި ފުދޭވަރަށް ކަރުދާސް ހުއްޓެވެ. ” އިނަފް… ދެން ނުރޯނަން… އައި ޖަސްޓް ވޯންޓް ޓު ފޮގެޓް އޯލް ދީސް… އަލޫފްގެ ހަނދާންތައް އާކޮށް އިތުރަށް ކަރުނައަޅާ ރުއިމުގައި ވަގުތުތައް ބޭކާރު ކުރާކަށް ބޭނުމެއްނޫން… ” އެއްއަތުގައި އޮތް މަލަށް ބަލައިލުމަށްފަހު އަނެއް އަތުގައި އޮތް ފޮޓޯއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލަމުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަޑު އިވޭ ވަރަށް މިންހާ ބުނެލިއެވެ. އެއަށްފަހު މޫނު މަތިން ފެނިގެން ދިޔަ ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ އަސަރާއެކު އަތުގައި އޮތް ފޮޓޯގަނޑު ވީދާލާ ކުދިކުދި ކަރުދާސްކޮޅުތަކަކަށް ހަަދާލާ ފިނިފެންމަލާއެކު ޑަސްބިނަށް އަޅާލިއެވެ. އެވަގުތު މިންހާގެ ލޮލުގައި އޭނަގެ ވައަތުގެ ކަށި އިނގީލީގައި އަޅާފައި އިން އަނގޮއްޓި އަޅާއިގަތެވެ. އެއާއެކު އެރޭގެ އެލޯބިވެތި ވަގުތުކޮޅުތަކާއި މިއަދު ޝަމްހާ ދެއްކި ވާހަކަތައް ހަނދާނަށް އައެވެ. އެއާއެކު އަނެއްކާވެސް ބޮޑެތި ކަރުނަތިކިތަކުން އެދޮން ކޯތާފަތް ތެންމަން ފެށިއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް އެސްފިޔަ ޖަހާލުމަށްފަހު ކަރުނަތައް ފޮހެލާ މޫނު މައްޗަށް ވެއްޓިފައިވި އިސްތަށިތައް އެއްފަރާތް ކޮށްލިއެވެ. އަދި ފިޔާތޮށި ކުލަ އަރާ ތުންފަތުގައި ދަތްއަޅާލަމުން އޭނަގެ ކަށި އިނގިލީގައި އަޅާފައ އިން އަނގޮއްޓި ނަގައި އެވެސް ޑަސްބިނަށް ލިއެވެ. މިނިޓެއް ހާއިރު ޑަސްބިނަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރުމަށްފަހު ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. އެއަށްފަހު އާދައިގެ ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ފާޚާނާއަށްވަދެ ރީތިކޮށް މޫނު ދޮވެލައި ވުޟޫކޮށް ހަދައިގެން ނިކުމެ އޭނާ ބޭރަށް ދާއިރު ލައިއުޅޭ ކަހަލަ ގަޔަށް ދޫ ކަޅު ހެދުމެއް ލިއެވެ. ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހުޅިއެއް ޖަހާ އާދައިގެ ތިނެސްކަން ކުޑަ ބުރުގަލެއް އެޅުމަށްފަހު ސައިޑް ކަބަޑު މަތީގައި އޮތް މުސައްލަ ހިފައިގެން އައިސް ޤިބްލައަށް ކުރިމަތިވާނޭހެން މުށިތަކު މަތީގައި ފަތުރާލިއެވެ. ފައިތިލަ ނިވާކުރުމުގެ ގޮތުން މުސައްލައިގައި އޮތް ކަޅު ކުލައިގެ އިސްޓާކީނު ފަޔަށް ލައްވާ ހުދު ކުލައިގެ ދޮޅި އެޅިއެވެ. ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެވުމާއެކު މިންހާ ދެރަކުއަތުގެ ސުންނަތް ނަމާދެއް ކުރިއެވެ. ސަލާމް ދިނުމަށްފަހު ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ދުޢާ ކުރުމަށް ދެއަތް އުފުލާލިއެވެ. އެތައް އިރަކު ދުޢާއަށް އަތް ނަގައިގެން މިންހާ އިނެވެ. ދުޢާ ކުރަމުން ދިޔައިރު އެދެލޮލުން ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. ދުޢާކޮށް ނިމުމުން ކަރުނަތައް ފޮހެލާ ނޭފަތް އެތެރެއަށް ދަމާލުމަށްފަހު ދޮޅި އާއި އިސްޓާކީނު ބާލާ ރީތިކޮށް ފަށްޖަހާ މުސައްލައިގައި އޮޅާލިއެވެ. މުސައްލަ ސައިޑް ކަބަޑު މަތީ ބޭއްވުމަށްފަހު ބުރުގަލާއި ނަމާދުކުރަންލީ ހެދުން ބާލާ އެއްޗެހި ކޮނޑުގައި ރީތިކޮށް އަޅުވާލުމަށްފަހު އަލަމާރިއަށް ލިއެވެ. ނިދާއިރު ދިއްލާ ލައިޓް ފިޔަވައި އެހެން ލައިޓްތައް ނިއްވާލުމަށްފަހު ބްލޭންކެޓް ގައި މަތީގައި އަޅާ އޮށޯވެ ނިދާލުމަށް ދެލޯ މަރާލިއެވެ. ހިތަށް ލިބިފައިވި ހަމަޖެހުމާއި ހަށިގަނޑަށް ވެރިވެފައިވި ވަރުބަލިކަމެއްގެ ސަބަބުން އިސާހިތަކު އަރާމު ނިންޖަކަށް މިންހާ ގެނބިގެން ދިޔައެވެ.

އަނެއް ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. އަތިރިމަތީގައި އަޝްރާ ހުރީ ނާއިލްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ ގަޔަށް ދޫ އަބާޔާއެއް ލައިފާވާއިރު އަޅާފާވަނީ ޗޮކްލެޓް ކުލައިގެ ޝޯލްއެކެވެ. ދެލޯ ވަށާއިގެން އަދުން އަޅާފައިވާއިރު ދިގު އެސްފިޔަތަކުގައި ވަނީ މަސްކަރާ ޖައްސާފައެވެ. ތުނި ތުންފަތުގައި ރަތް ކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކް ޖައްސާފައިވުމުން އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްދެއެވެ. އަޝްރާގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވީ ދޮންވެލިގަނޑަށް ބީއްސަމުންދާ ރާޅުތަކަށެވެ. ރާޅު އައިސް ވެލިގަނޑަށް ބީއްސާލުމާއެކު ހިތްގައިމު މިއުޒިކެެއްގެ އަޑު އިވިގެންދެއެވެ. އެމަންޒަރުން އެކަނިވެސް އޭނަގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސްދެއެވެ. އެވަގުތު އަތިރިމަތިން ހިނގާފައި އަންނަމުން ދިޔަ ޝާއިފްގެ ލޮލުގައި އަޝްރާ އަޅާއިގަތެވެ. ޝާއިފް އަޝްރާގެ ގާތަށް ދާން ފިޔަވަޅެއް އަޅާލިތަނާ އަޝްރާގެ ފަހަތުގައި ވަރަށް ސިއްރު ސިއްރުން އައިސް ހުއްޓުނު ނާއިލް ފެނި ދެބުމަ ގޮށްޖެހިގެން ދިޔައެވެ. ޝާއިފް އަވަސް އަވަހަށް އެއްގަމުގައި ހެދިފައިވި ގަސްތަކެއް ކައިރިއަށް ވަދެ ނިވާވެލިއެވެ. ރާޅުތައް އައިސް ވެލިގަނޑަށް ބީއްސަމުންދާ މަންޒަރަށް ގެއްލިފައި ހުރި އަޝްރާއަށް މީހަކު އޭނަގެ ފަހަތުގައި ހުރި ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ނާއިލް މަޑުމަޑުން އޭނަގެ އަތުގައި އޮތް ފަންވަތުން އަޝްރާގެ މޫނުގެ އެއްފަރާތުގައި ކޮށްޓާލިއެވެ. ލިބުނު ސިހުމުގައި އަޝްރާއަށް ތެޅިގަންނަމުން ތޫލި އަޑަކުން ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ. އެއާއެކު ނާއިލްގެ ހިނިގަނޑު ފަޅާއިގެން ދިޔައެވެ. ނާއިލް ހޭންފެށި އަޑު އިވުމާއެކު އަޝްރާއަށް ހަމަބިމަށް އާދެވުނެވެ. އެއީ ނާއިލްގެ ކަމެއްކަން އިނގުމާއެކު ފަސްއެނބުރި ނާއިލަށް ބަލައިލަމުން އަޝްރާ ދެލޯ އަޅާލިއެވެ. އަޝްރާގެ އެހަރަކާތުން ނާއިލްއަށް އިތުރަށް ހެވުނެވެ. އައި ރުޅީގައި އަޝްރާ ނާއިލްގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓި އަވަސް ހަރަކާތަކާއެކު ނާއިލްގެ ބޮލު އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފަން އުޅުނެވެ. އެހެނަސް ނާއިލް ހުޝިޔާރުކަމާއެކު އަޝްރާގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓިއެވެ. ނާއިލް އޭނަގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓުމާއެކު އަޝްރާއަށް ނާއިލްގެ ތޫނު ދެލޮލަށް ބަލައިލެވުނެވެ. ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އެވަގުތު ނާއިލްއަށްވެސް އަޝްރާގެ ދެލޮލަށް ބަލައިލެވުނެެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ދެމީހުންގެ ހަތަރު ކަޅި ބައްދަލުވެގެން ދިޔައެވެ. ނާއިލްއަށް އަޝްރާގެ ދެލޮލާއި ހަތަރު ކަޅި ބައްދަލުވުމާއެކު އިއްޔެ އޭނަގެ ދޮންތަ ދެއްކި ވާހަކަތަކާއިމެދު ވިސްނާލެވުނެވެ. އަޝްރާއަށް ނާއިލްގެ ބެލުމުގައި ތަފާތުކަމެއް ފާހަގަކުރެވުމުން އޭނައަށްވެސް ނާއިލްގެ ފުން ދެލޮލަށް ގެއްލިފައި ހުރެވުނީއެވެ. ”އަަޝްރާ…” އެކަކު އަނެކަކުގެ ލޮލަށް ގެއްލިފައި ތިބި ދެމީހުނަށް ހަމަހޭވެރިކަންވީ ދާދި ގާތުން ޝާއިފް އަޝްރާއަށް ގޮވާލުމުންނެވެ. ލިބުނު ސިހުމުގައި ދެމީހުނަށް އެއްފަހަރާ ޝާއިފްއަށް ބަލައިލެވުނެވެ. ޝާއިފްގެ ނަޒަރު ފަހަރަކު މީހެއްގެ މޫނަށް ހުއްޓުނުއިރު ދެން އޭނަގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނީ ނާއިލް ހިފަހައްޓާފައިވި އަޝްރާގެ އަތަށެވެ. އެކަން ވިސްނުމާއެކު ނާއިލް އަވަހަށް އަޝްރާގެ އަތުން ދޫކޮށްލިއެވެ. ޝާއިފްގެ މޫނު މަތީގައިވި އަސަރަކުން އަޝްރާގެ ހިތް ބިރުގަތެވެ. އޭނައަށް މަޑުމަޑުން ހިންދިރުވާލަމުން ޝާއިފްގެ ނަން ކިޔާލެވުނެވެ.

 

 

 

109

43 Comments

 1. ifoo

  February 8, 2019 at 4:36 pm

  Salaam dear readers ???❤️❤️❤️… Here is the next part of Vindhey Loabi Thee Edhey ???… Hope all will like this part too n feel free to comment your views ???… Avahah nimunyma mi up kohly ???… Next part In Sha Allah Monday night ga ???… Thankyou soooooo all for the support n love ???❤️❤️❤️??????… Without you guys support I won’t be able to do this ???… Ifoo ge stories kiyaa, like dhee n comment kuraa hurihaa kudhinnah v v v bodah shukuriyya ???.. Love you all my readers ❤️❤️❤️?????????…

 2. jiji

  February 8, 2019 at 4:47 pm

  Yey me first dhw ???..masha allah..mi part vx vrh vrh vrh reethi???..thikuraa masaiykathah assari bahaa saabas❤❤❤.. Ifoo mihaaru kithah prts remaining???..LY sooo much??..

  • ifoo

   February 8, 2019 at 5:25 pm

   Jiji ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much dear ❤️❤️❤️?????????… V v v ufaavehje ???… Adhi ebahuri baivaru parts ???… Much more loves from me ❤️❤️❤️?????????…

 3. G

  February 8, 2019 at 5:11 pm

  Vv reethi

  • ifoo

   February 8, 2019 at 5:26 pm

   G❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ???❤️❤️❤️??????…

 4. SCARLET

  February 8, 2019 at 5:29 pm

  This prt vx vvv reethi… Alhe avahah nxt prt up kohdhehchey… n Aloof, shamha n Elaaf ah varugadha landeh dheebala heyonuvaane… Dhn rangalhu vaanee mi shaaif ah vx landeh dhiniyyaa..

  • ifoo

   February 8, 2019 at 8:28 pm

   Scarlet ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️?????????… V v v ufaavehje ifoo ???… Let’s see what happens ???… Much more loves from me ❤️❤️❤️?????????…

 5. Ishaaa ishu

  February 8, 2019 at 6:31 pm

  Nice ifooo i have one to ask you what is your island

  • ifoo

   February 8, 2019 at 8:30 pm

   Ishaaa ishu ❤️❤️❤️… Thankyou ❤️❤️❤️?????????… I’m sorry to say that my island is a secret…

 6. Noor

  February 8, 2019 at 6:54 pm

  Mihaaru aslu beynun vaakahala minhaa eh efenunee .amilla kuh gaboolu nukurevey beyvafaatheriyakahtakaa ruimuga vaguthu thah beykaaru kurumakee moyakameh Minnu thiothuga hunnaathi n dhen v iyan aaeku ginaginain aloof ah fenna hisaabuga burujan eyrun adhi e group bodah J vaanee vaahaka varah reethi keep it up waiting for the next part

  • ifoo

   February 8, 2019 at 8:33 pm

   Noor ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ?????????❤️❤️❤️… Aaaan dhw… Your right ???… Ekahala myhakahtakaa vaguthuthah beykaaru kuraane kameh nehthaaa dhw ???… Mihaaru minnu ragalhu dhw ???… Hhehe… Let’s see what happens ???… Much loves from me ❤️❤️❤️?????????…

 7. Shehe

  February 8, 2019 at 8:21 pm

  Mi part vx v reethi ❤❤❤❤ waiting for the nxt part

  • ifoo

   February 8, 2019 at 8:34 pm

   Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️?????????…

 8. Naum

  February 8, 2019 at 8:37 pm

  Oooh wow..??.. mi part ves hama varah varah reethi…❤❤..that’s the minnu we want to see. Finally she is trying to forget aloof..??.. hopefully everything will be fine soon.??. Mi shaaif ah ves gotheh hadhaabala..i think he will again misunderstand the situation..
  Anyways story hama habeyysss..??..much love.?????

  • ifoo

   February 9, 2019 at 8:51 am

   Naum ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️?????????… V v v ufaavehje naum ge Comment kiyaalaafa ???… Let’s see what happens ???… Much more loves from me ❤️❤️❤️?????????…

 9. Airah

  February 8, 2019 at 9:00 pm

  vvv Reethi .ifoo haadamoley masha Allah.aan n minnu gulhuvaba plx plx.waiting waiting love.favarite story me mi site ga liyaa

  • ifoo

   February 9, 2019 at 8:54 am

   Awwwwnn ❤️❤️❤️???… Thankyou soooooo much Airah ❤️❤️❤️?????????… It means a lot for me favourite story ah v ma ???❤️❤️❤️… V v v ufaavehje Airah ge comment kiyaalaafa ???… Let’s see what happens ???… Much more loves from me ❤️❤️❤️?????????…

 10. Naju

  February 8, 2019 at 9:54 pm

  Amazing ??? Masha Allah mi story ga dheeneekankamah samaalukan dheethyve v v v happy vey story eh zarihyaa invx ifoo readers ah thidhey msg hama v ufalaa ekyga faahaga kohlan ?????????… I’m so proud of u dear ?????????… Ifoo story ge mi part vx v v v rythi ingey ?????????… I just love it ?????????… minnu thy yeah emne beynunvaa minnu aky talented n gatu hunnan… curiously waiting for the next ?????????… much n more loves ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤????????????????????????????????????????????

  • ifoo

   February 9, 2019 at 8:56 am

   Naju ❤️❤️❤️… Thanks a lot ❤️❤️❤️?????????… Ifoo v v v ufaavehje ???… Let’s see what happens ???… Much more loves from me ❤️❤️❤️?????????…

 11. Mimmi

  February 8, 2019 at 10:08 pm

  Mi Bailey ves Vvvv reethi?❣️? hama reethi kamun comment kohnulaa nuhurevuny???? ……..anyways mihaaru adhi kiriyaa enmen beynun vaakahala minnu eh e fenuny ????………Dhen vee minnu aa aan aa gulhuvan ???………E nubai group eyrun vv J vaane???…….minnu aa aan aa dhe meehun ehkoh ulheythan fenunyma???……… n e saaif ah ves vehjje konmes ladeh dheyn??……… N kon irakun tha next part?? …… can’t wait to see what happens next ly ifoo???❤️?????????????❣️???

  • ifoo

   February 9, 2019 at 8:58 am

   Mimmi dear ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️?????????… Ifoo again v v v ufaavehje ???… Let’s see what happens ???… Next part In Sha Allah Monday night ga ???… Much more loves from me ❤️❤️❤️?????????…

 12. Naukko

  February 8, 2019 at 10:32 pm

  Mi prt vx varah riithi as usual…. i wonder what will happen between ashra n shaaif… anyways , ifoo… u are the bst writer.. i am addicted to this story…. curiously waitin 4 nxt prt… much loves frm me…❤❤❤

  • ifoo

   February 9, 2019 at 9:02 am

   Naukko ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much dear ❤️❤️❤️?????????… V v v ufaavehje ingey ???… Let’s see what happens between Shaaif n Ashraa ???… Much more loves from me dear ❤️❤️❤️?????????…

 13. Nadhu

  February 8, 2019 at 10:41 pm

  Masha Allah mi part v reethi ❤️❤️❤️

  • ifoo

   February 9, 2019 at 9:03 am

   Nadhu ❤️❤️❤️… Thanks a lot ❤️❤️❤️?????????… Much more loves from me ❤️❤️❤️?????????…

 14. @Ikleel

  February 8, 2019 at 10:59 pm

  Yesss….❤❤????…Its finally here again…❤❤????…I am waiting for this…❤❤????…Speechless..❤❤????…Just speechless dear…❤❤????….This part also awesome and intresting…❤❤????…Story ga dheeny kankamah baaru alhaafa hunnaathy vrh vrh kamudhey ingey…❤❤????…Ifoo ge bura massakathah hama assaribahaai saabas dhen…❤❤????..You are so so good on this wounderful work..❤❤????…Wow..❤❤????…Minnu…Wow…!!!❤❤????… Kurin abadhu sad vefa hunna minnu tha e ee hama…!!!❤❤????…Vrh vrh salhi..❤❤????…Waiting so long to this…❤❤????…Minnu ge vex huri vareh Aloof mennah dhakkaalaane dhuvahakah ithizaaru kuraa thaa kon dhuvaheh mihaaru…❤❤????…Minnu vrh gadha ingey…❤❤????…Hope minnu e gothuga dhemi hunnaane kamah…❤❤????…And E myhun naa dhekolhah minnu hurihaa kameh vex kaamiyaabu kuraathan vrh dheken beynun…❤❤????…I really want she to be happy always..❤❤????….Kobaa tha aan…???
  Anekkaa shaaif dhen kihineh baa hadhaany….????????? Ashoo aa breakup vaany baa…??? ??????Alhe naail mihaaru like vey dhw ashoo dheke…❤❤????…E dhe kudhin vex vrh gulhey ingey aslu….❤❤????…Shaaif aa eky abadhu massala jeheny…??????..Kyve tha eyna ah nuvisneny…????????? Friends sakaraiy vex jahaane dhw ekyga…Ehen noonas e ee ehkoh ulhu 4 kudhin viyyaa…❤❤????….I think adhi thi shaaif ah vex varugadha landeh libeyne…??…Ashoo shaaif aa breakup vaane hen vrh heevey…??…Letx see dhw what happens…❤❤????…Comment maa dhigu vejje dhw… Hehe…Story hama reethi kamun comment dhigu vany…Hehe..❤❤????Hope for the best dear…❤❤????….Keep it up your good work dear ifoo…❤❤????…God bless you…❤❤????….Waiting for next part…❤❤????….Miss you dear ifoo…❤❤????…Much loves…❤❤????
  THE BEST STORY
  THE BEST WRITTER
  ❤❤❤❤????

  • ifoo

   February 9, 2019 at 9:05 am

   Again @Ikleel ge long colourful Comment eh dhw ❤️❤️❤️???… Thankyou soooooo much for the support n love ❤️❤️❤️?????????.. It means a lot for me ???… Let’s see what happens ???… Much loves from me ???❤️❤️❤️??????…

 15. Yall

  February 8, 2019 at 11:03 pm

  Haadha kurey . thankolheh dhigu koh genesdheeba. ?? Nice story

  • ifoo

   February 9, 2019 at 9:07 am

   Yall ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️?????????… Alhey kurutha tha??? ???… Heheh… Much loves from me ❤️❤️❤️?????????…

 16. Vish

  February 8, 2019 at 11:44 pm

  Very nice story .. Love you

  • ifoo

   February 9, 2019 at 9:08 am

   Vish ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️?????????… V v v ufaavehje ???… Much more loves from me ❤️❤️❤️?????????…

 17. Fasa

  February 9, 2019 at 9:48 am

  V nala

  • ifoo

   February 9, 2019 at 10:03 am

   Fasa ❤️❤️❤️… Thanks a lot ❤️❤️❤️?????????…

 18. Cute Lips

  February 9, 2019 at 10:26 am

  dhn alhe Ashooo .. adhi vs eh shaaif kairin dhurah dheveykah nuveytha.. break up with him .. he is not the best match for u… but Naail is the best match..for u dear…shaaif kahala mey fuhpaa maa kanthah bodu kuraa meehunneh Ashoo kahala loabi kudhinnakaa nueh gulhey..
  alheyyy v salhi story…

  • ifoo

   February 9, 2019 at 11:52 am

   Cute Lips ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much dear ❤️❤️❤️?????????… Ifoo v v v ufaavehje comment kohleema ???… Let’s see what happens ???… Much more loves from me dear ❤️❤️❤️?????????…

 19. Eyna ge girl ?

  February 9, 2019 at 6:48 pm

  Vvvvvv vvvvvv vvvvvv vvvvvv vvvvvv vvvvvv vvvvvv vvvvvv vvvvvv nice mi part vx.. kn irakun next park …can’t wait ????avas kohdhybaa ??jumla kithah part mi story ga idhey??? ??

  • ifoo

   February 9, 2019 at 9:28 pm

   Awwwwnn ❤️❤️❤️???… Thankyou soooooo much dear ❤️❤️❤️?????????… V v v ufaavehje ???… Next part In Sha Allah Monday night ga ???… I don’t know adhi kithah parts kameh… Adhi baivaru parts hunnaane ???… Much more loves from me ❤️❤️❤️?????????…

 20. unique

  February 9, 2019 at 11:55 pm

  just love this story its going just soo nice
  ifoo you are doing a great job
  miss yh loads

  • ifoo

   February 10, 2019 at 10:10 pm

   Unique ❤️❤️❤️… Thanks a lot dear ❤️❤️❤️?????????… V v v ufaavehje ???… Much more loves from me ❤️❤️❤️?????????…

 21. nivuu

  February 10, 2019 at 12:19 pm

  mi paet ves vvvvvvv reethi sis…. love u and keep it……I am waiting next part…

  • ifoo

   February 10, 2019 at 10:12 pm

   Nivvu ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much dear ❤️❤️❤️?????????… It means a lot for me ???… Much loves from me ❤️❤️❤️?????????…

 22. Ai na

  February 10, 2019 at 5:22 pm

  Love this story??its awsome …… cannot wait for next part??ifoo ge mi story kury stories thakekey ehfadhain hama habeys…☺

  • ifoo

   February 10, 2019 at 10:23 pm

   Ai na ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much dear ❤️❤️❤️??????… V v v ufaavehje ???… Much more loves from me ❤️❤️❤️?????????…

Comments are closed.