މީލޯތްބަކީ…..4

- by - 60- February 9, 2019

މިގޮތއް ދުވަސްތައް ފާއިތު ވަމުން ގޮސް ކިޔެވުން ފެށިއަޖެވެ. ހުރިހާ ކުދިންވެސް ސުކޫލް އަށް ދިޔައީ އާއު އަޒުމަކާއެކުއެވެ.އައު ެއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމާ ގުޅިގެން ވަރަށް ބޮޑު އެސެމްބްލީ އެށްއޮތެވެ.

މިއަދު ސަމްހާ އާއި ސާޔާ ހުރީ ވަރަށް ދެރަވެފައެވެ. އެއީ އެދެމީހުންގެ ކުލާސް ބަދަލުވުމުންނެވެ.އަދި މީގެ އިތުރުން މައިޝް އާއި ލަޔާންވެސް ދިޔައީ މިންހާާމެން ކުލާހަށެވެ. މިކަމާ މިންހާ އާައި ލިޔާ ވަރަށް އުފާވިއެވެ.

އެސެމްބްލީ ނިމިގެން ކުލާހައް ގޮސް މިންހާ އަށް ބަލައިލެވުނީ މައިޝް އަށެވެ.އެ ރީތި އިސްތަށިގަނޑަށެވެ.ލިޔާ އަށް ވެސް ބަލައިލެވުނީ ލަޔާންގެެ ފަރި މޫނަށެވެ.

އައިޝާ މިސް އައުމާއެކު ހުރިހާ ކުދިން ވާހަކައިގައިި ތިބެ ހުއްޓާލީއެވެ. ކުލާސް ފެށިގެން ދިޔައީ ސަލާމުންނެވެ. ދެންއެއަށް ފަހު މިސް ކުޑަކޮން ތައާރަފް ވެލިއެވެ.” މިސްގެ ނަމަކީ އައިޝަތު ލިވާ އަހުމަދު އެކަމް ތިކުދިން ކިޔަންވާނީ އައިޝާ މިސް ދެން މިސް އަކީ ދިވެހި މިސް މިއަދަަކު ފިލާވަޅު ނުގެންގޮސް އޮންނާނީ ހުރިހާ ކުދިން ތަޢާރަފް ވުން…”އައިޝާ މިސް ކިޔައިދިނެވެ. ފުރަތަމަ ޖެހުނީ ލިޔާއަށެވެ.” އަޅުގަނޑުގެ ނަމަކީ ހައްވާ ލިޔާ އަޅުގަނޑު އެންމެެ ކިޔަވައި ހިތްވަނީ ސައިންސު ” ލިޔާ ކުޑަ ތަޢާރަފެއް ދިނެވެ. ދެން ޖެހުނީ  މިންހާއަށެވެ. ”އަޅުގަނޑުގެ ނަމަކީ އައިމިނަތު މިންހާ މުހައްމަދު އަޅުގަނޑު އެންމެ ކިޔަވައި ހިތްވަނީ އާރޓް” މިންހާވެސް ތޢާރަފް ވެލިއެވެ. ދެން ސާޔާއަށް ތަޢާރަފްވުމެވެ.

”އަޅުގަނޑުގެ ނަމަކީ ރަޝީދަތު ސާޔާ އަޅުގަނޑު އެންމެ ކިޔަވާ ހިތްވަނީ ހިސާބު” ސާޔާވެސް ތަޢާރަފްވެލިއެވެ. ހުރިހާ ކުދިން މިހެން ތަޢާރަފް ވެއްޖެވެ.

ކުއްލިއަކައް މިންހާ ފާހަނައަކަށް ދާންޖެހުނެވެ. އޭނާ ފާހަނައަށް ދިޔުމާއެކު މާލަހެއް ނުވެ މައިޝްވެސް ބުނީ ވަރަށް އާޖެންޓުކޮން ފާހަނައަށް ދާންޖެހޭ ވާހަކައެވެ. މައިޝް  ފާޙަނާ  އަށް ދިޔައީ ދޮގު ހަދާފައެވެ. ނިމިގެން މިންހާ ނިކުންނަނިކޮން މިންހާއަށް ފެނުނީ މައިޝްއެވެ.މިންހާ އެއްވެސް އަޅާލުމެއް ނެތި ދަނިކޮން މިންހާގެ އަތުގައި މައިޝް ހިފިއެވެ.”މައިޝް ދޫކޮއްލާ ” މިންހާ މަޑު މަޑުން ބުއްޔެވެ.

”ކީއްވެ ދޫކޮއްލަންވީ ދުވަހަކުވެސް ދޫ ނުކޮއްލާނަން އަދި އައި ލަވް ޔޫ ފަހުން ޖަވާބެއް ގެނޭ ” މިންހާ އަތުން މައިޝް ދޫކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ.

އެކަމް މިހާރު ލިޔާ ހުރީ ހިޔާލު ތަފާތުވެފައެވެ. އެއީ އޭނާ ލޯބިވަނީ ޝާންދެކެއެވެ. ލިޔާއަށް ކޮންމެވެސް ކަމެއް ވިސްނިއްޖެވެ. އެއީ އޭނަގެ އުޅުމެވެ. އަޙްލާޤެވެ. އެއްވެސް ވަރެއްގެ އަޚުލާޤެއް ނެތެވެ.އަދި ދީނީ ކަންކަމައް ސަމާލުކަމެއް ނުދެއެވެ.ލިޔާ ކުރިން ނޫނެކޭ ބުނީ އެކަބާ ހުރެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތީ ކުޅޭ ގަޑިއެވެ. ހުރިހާ ކުދިން ސަފު ހަދާ ސިޑިން ތިރިޔައް ފޭބިއެވެ. ކަސްރަތު ކޮށް ނިމުމާއެކު ދެން އޮތީ ބޭނުން ކުޅިވަރެއް ކުޅުމެވެ.

އަންހެން ކުދިންގެ ބޯލަ ބަލާ ދާާާާން ޖެހުނީ ލިޔާ އަށެވެ.އަނެއްކާ ފިރިހެން ކުދިން ބޯޅަ ބަލާ ދާން ޖެހުނީ ޝާން އަށެވެ. ދެމީހުންނައް އެއްފަހަރާ ދެވު ނެވެ.އެތާ ކައިރީގައި އޮތް ބޯޅަ ނަގަން އަތް ދެމީހުން ނަގަން އެއްފަހަރާ އަތް ދިއްކޮލެވުނެވެ.

ދެމީހުންނައް އަތް ލެވުނީ ދެމީހުންގެ އަތުގައެވެ.ލިޔާ ބުއްޔެވެ.”އަހަރެން އަތުން ދޫކޮއްލާ ” ލިޔާ ބުއްޔެވެ.ޝާން ބުނެލިއެވެ.”ކީއްވެ ދޫކޮއް ލަންވިީީ އައި ލަވް ޔޫ މި ގަޑިީ ޖަވާބެއް ދިީ ” ” އޯކޭ އައި ލަވް ޔޫ ޓޫ” ދެމީހުން ވާހަކަ ދައްކާނިމި އަވަހައް އެހެން ބޯޅައެއް ނަގާ ހިނގާ ގަތެވެ.

8 އަހަރު ފަސް

ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅުމައް ހަމަޖެހިފައިވިި ދުވަހެވެ. ޝާން އާއި ސާޔާއެވެ. މިއީ މަޖްބޫރު ކުރެވުނު ކައިވެޔެކެވެ. ލިޔާވެސް ވަރަށް ދެރަވިއެވެ.ޝާން ވެސް ވަރަށް ދެރަ ވިއެވެ.ރޭގަނޑު ވަގުތެވެ. ޝާން އާއި ސާޔާ އަށް ކައިވެނި މޭޒުު ކައިރީ އިން ގޮޑީ އިއްތުނެވެ. ލިޔާ ބޭނުންވީ އެރަށް ދޫކޮއް އެހެން ރަށަކައް ދިޔުމެވެ.

”އަނބި ގަބޫލް ކޮއްފިންތަ” އެންމެ ފަހުން ޝާން އާއި ކޮއްލީ އެ ސުވާލެވެ.”ނޫން” ޖަވާބު ދިނީ ސާޔާއެވެ.”ކީއްކުރަން އަތްބަކައް ހަދަނީ ޝާންގެ ލޯބިވާ އެހެން ފަރާތެއް ހުރިކަން އިނގޭ އަވަހައް ދޭ އޭނަކައިރިއަށް އަދި މަގޭ ލައިފް އާ ދުރައްޖެހޭ” ސާޔާ ބުއްޔެވެ.

ޝާން އވަހަށް ދުއްވައި ގަތީ އެ ލާންޗުު ކައިރިއަށް ދިޔުމަށެވެ. ”ލި….ޔާ….ލިޔާ…” ޝާާން ބާރަށް ގޮވަމުން އައެވެ.އައިސް ހުއްޓުނީ ލިޔާގެ ކުރި މައްޗަށެވެ.ނަމަވެސް ލިޔާ އަވަހަށް ލާންޗައް އެރީއެވެ. ޝާންވެސް ފުއްމާލީ ލާންޗައް އެރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ވެއްޓުނީ މޫދަށެވެ. ދެން ލިޔާވެސް ފުއްމާލީ މޫދަށެވެ. އެކަމް ލިޔާ ގެބެނިކޮން ސަލާމަތް ކޮށް ދިނީ ޝާންއެވެ.”އަހަރެން ދޫ ނުކޮއްލައްޗޭ” ލިޔާ ބުއްޔެވެ.”ދުވަހަކުވެސް ދުލެއް ނުކޮށްލާނަން”ޝާން ބުއްޔެވެ

މީލޯތްބަކީ…..

**********ނިމުނީ*********

 

 

 

60

Ishaaa ishu

ALHUGANDU... AMINATH ISHA AHMEDGE VAAHAKA KIYUHVAATHY VVV BODAH SHUKURIYYA THI HURIHAA KUDHINGE COMMENT VES BALAIGAHNAANAN✔👍👍👍👍👍

You may also like...

27 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Yeyyyy….. meee first dhw…….maashaa allah v teethi………ishaage ehn vaahaka akh inthizaaru kuran…

  ⚠Report!
 2. Wow vrh reethi ending vx😜😜😉😉💐💐..ekm the flim mii loaibakee ga vaagothah last thankolhu ga vx mi vany😀😀😊😊😊..kyp up the gud wrk dear..ME FIRST DHW..LY😀😀

  ⚠Report!
 3. A copy of mee loaibakee? Girl plx just leave all these thinkings and focus on ur studies now.. if u wanna become a good writer u can try writing articles like stuffs now.. it will help u in the future.. girl try not to writr “ihtha” but write” ishi indhegen”.. try to use appropriate dhivehi words..
  Wish u all the best in future

  ⚠Report!
 4. Aslu mivaahaka miothy bondi kohlaafa. Detail koh liyeli nama v. Reethivees. Mihaaru liyefa oiygothun handhanvy gr 5 ga ulhey kudhin liyefa hunna vaahakthah. Baeh basmagves hury egothah. But try kurey IA eyrun adhi kaamiyaab meehakah veveyne.

  ⚠Report!
 5. Nimunyy dhw… Overall koh bunanyaa vvv reethi…. I like it…. 💋💋💋❤️❤️❤️❤️❤️

  ⚠Report!
 6. ishu love vvvv reethi mi vaahaka nimunyyyy dhw all the best for u r next stry kokki love u soo much 😘😘😘

  ⚠Report!
 7. Hi ishuuu… Welldone…. Fabulous story…👍👍👍 And ur improving dhw… I must say you’re a good writer for your age…. 🙂 Proud of u lil writer… ❤️❤️❤️ Im a big fan of u…🌹🌹🌹 I couldn’t comment for every single ep cox I’m super busy with studies… 😉 Im really sorry for that… 🙏🙏🙏 U cannot realise how much fans u have… 💋💋💋 If someone as if reads the story and cant reply or comment that doesn’t meant that they doesnt like it… 🙂 I meant that their are many fans of u whom cannot comment cox of busy ness… So dont be so sad and dont let down cox of haters… They actually doesnt hate ur story they feel jealous becox of ur talent… 😎😎😎 And plus dont mind the negative comments… Take it positive and try to improve with the help of those… May god bless u with a bright future and improve ur writing skills…. Luv ya… 😍😍😍 Be happy… And be cool dont let ur haters win…

  ⚠Report!
 8. Hi ishu. ..good try….very nice story.Masha allah😊😊don’t take peoples negative comments as negative…always think positive as emaayesher told u…ando try to write carefully,and read it at least once…so that u will realised the mistakes you have done😊love u and this story….hope u keep writing more storys like this baby👍👌😙😘😚have a bright future and God bless you😜😌

  ⚠Report!
 9. Kiyavan ulheba first girl. Eyah fahun meegein kamakaigen ulheba. BTW nyx. New nuvaane dhw thyyge film beli meehuhna. So plxxx write new one ur own. DNT copy other thngxx.

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.